เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
สพป.ชุมพร เขต 1
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2555
14 พ.ย. 2555
15 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
Obec Awards

  แผนผังผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  Obec Awards  คลิกโหลดเอกสาร

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:37 น.
แจ้งเจ้าหน้าที่คะแนน

    เนื่องด้วยระบบรายงานผลทางเว็บไซต์ได้มีการปรับระบบใหม่จาก  สพฐ.  ทำให้รายชื่อในการกรอกข้อมูลคะแนน  และแบบบันทึกคะแนนพิมพ์ออกมาเรียงลำดับไม่ตรงกัน  ให้เจ้าหน้าที่คะแนนตรวจให้เรียบร้อยก่อนลงคะแนน

                                     มีปัญหาในการกรอกคะแนน  โทร  089-9093236 

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:37 น.
หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์

หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้น  ม.1-3 วันที่  14  พ.ย. 2555

" ประเทศไทยกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:20 น.
คำสั่ง และตารางการแข่งขัน

คำสั่งแต่งตั้ง

ตารางการแข่งขัน

วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:46 น.
เอกสารเพิ่มเติม

 ประกาศเพิ่มเติมศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการ  รายชื่อศูนย์

 กิจกรรมที่หน่วยแข่งขันต้องส่งล่วงหน้า  รายการกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 21:00 น.
ปิดระบบการกรอกรายชื่อ

ปิดระบบการกรอกรายชื่อวันที่  20  ต.ค.  2555  

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย  ระบบจะเปิดให้ใหม่อีกครั้งโรงเรียนไม่สามารถเพิ่มรายการแข่งขันได้  แต่สามารถแก้ใขรายชื่อในกิจกรรมที่ลงทะเบียนได้

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 18:52 น.
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน
     
ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ กรณีที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค ผู้นั้นมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าแข่งขัน ให้โรงเรียนดาเนินการแจ้งสละสิทธิ์ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค ที่โรงเรียนสังกัด จากนั้นสานักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัด/ระดับภาค พิจารณาผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ถัดไปส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
๑) ทีม ๒  คน
- ๓ คน เปลี่ยนตัวได้ ๑ คน
๒) ทีม ๔ -
๖ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน
๓) ทีม ๗ -
๑๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๓ คน
๔) ทีม ๑๑ -
๒๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน
๕) ทีม ๒๐ ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน

**หมายเหตุ**
         การเปลี่ยนตัวต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสาเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 09:17 น.
จำนวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม

การกำหนดจำนวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ดังนี้

- ประเภทเดียว (บุคคล) ให้มีครูผู้สอน 1 คน
- ประเภททีม 2-5 คน ให้มีครูผู้สอน 2 คน
- ประเภททีม 6-10 คน ให้มีครูผู้สอน 3 คน
- ประเภททีม 11-15 คน ให้มีครูผู้สอน 4 คน
- ประเภททีม 16-20 คน ให้มีครูผู้สอน 5 คน
- ประเภททีม 21-25 คน ให้มีครูผู้สอน 6 คน
- ประเภททีม 26-30 คน ให้มีครูผู้สอน 7 คน
- ประเภททีม 31-40 คน ให้มีครูผู้สอน 8 คน

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 09:06 น.
การจัดงานศิลปหัตถกรรม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1
รายละเอียดประกาศ  คลิกโหลด       เอกสารเพิ่มเติม

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 22:57 น.
ประชุมโรงเรียนตัวแทนเครือข่าย

วันที่  15  ต.ค.  2555  
     เวลา 09.00 น.  ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายท่าแซะ 1,2,3
     เวลา 13.00 น.  ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายเมือง 1,2,4,5

วันที่  16  ต.ค.  2555  
     เวลา 09.00 น.ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายเมือง 3
                        ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายปะทิว 1,2

ณ ห้องประชุมขุนกระทิง  1

วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2555 เวลา 18:30 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 2,367
จำนวนนักเรียน 5,193
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,301
จำนวนกรรมการ 733
ครู+นักเรียน 8,494
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,227
ประกาศผลแล้ว 225/320 (70.31%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ