หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางเจษฎา อินทรัตน์ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางรวิยาภา ยิ่งเกียรติกุลโรงเรียนวัดหัวกรูดกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)เลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิภา ร่มแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีประธาน
2. นางสารภี อ่วมเครือโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมกรรมการ
3. นางสาวบรรจบ ศรีนฤพัฒน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรรณี จันทร์ณรงค์โรงเรียนบ้านปากด่านประธาน
2. นางนงนารถ คามวุฒิโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทาศรีนุชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุมาลัย ภักดีคงโรงเรียนวัดดอนรวบประธาน
2. นางนันทิดา แดงระยับโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวิตรี เสาะไธสงโรงเรียนบ้านร้านตัดผมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสมควร ทองมากโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วประธาน
2. นางสาวจีรพรรณ ช่วยอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพ 25)กรรมการ
3. นางศุษมา อุ้ยนองโรงเรียนบ้านแก่งเพกาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ บัวกิ่งโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นายกำธร อุมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางเบ็ญจา เถาพงษ์โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสีรุ้ง พัฒนลำภูโรงเรียนบ้านหินกบประธาน
2. นางสาวเพ็ญฤดี รอดโตโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการ
3. นางสาวพิกุล ยิกุสังข์โรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศุภนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนไทรงามประธาน
2. นางผ่องศรี แพ่งยังโรงเรียนวัดดอนกุฎีกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ ทองแท่งโรงเรียนบ้านงาช้างเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ขวัญสมคิดโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางอรัญญา ตัสโตโรงเรียนวัดบางแหวนกรรมการ
3. นายวิทยา สมมติโรงเรียนประชานิคม 2เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิภา ร่มแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีประธาน
2. นางเดือนเพ็ญ ทองแท่งโรงเรียนบ้านงาช้างกรรมการ
3. นางสาวประไพพร ฮันยะราโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางรัญจวน อุ้ยนองโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพ 25)ประธาน
2. นายประสิทธิ์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ พรมบังเกิดโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนาเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางกัญจนี พุทธเกิดโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธาน
2. นางบุญล้อม จับใจโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วกรรมการ
3. นางบุญทิวา แก้วรักษ์โรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิภาพร ทองเทพโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ประธาน
2. นางสุวรรณา โกราเมศโรงเรียนวัดน้อมถวายกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิชา ศรีภูวดลโรงเรียนบ้านธรรมเจริญเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมาลี ยอดเจริญโรงเรียนวัดดอนเมืองประธาน
2. นางสาวนิรเนตร ศรีลางค์ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญกรรมการ
3. นางวรวิภา เรืองพงษ์สารโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ศรีสุธน โรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางราตรี เวชชศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ วัลลภาโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชุติพงศ์ จิตมั่นโรงเรียนบางไม้แก้วประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวรรณา ชื่นด้วงโรงเรียนวัดบางแหวนกรรมการ
3. นางปิรนันต์ คำกองเกิ่งโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จามจุรีโรงเรียนชุมชนประชานิคมประธาน
2. นางดวงพร สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอนไทรงามกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)ประธาน
2. นายนรากร มีอินทร์โรงเรียนวัดดอนทรายแก้วกรรมการ
3. นางภัทรศิริ นาคมณีโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ภูมิสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นายพันธุ์ชัช ศรีไสยเพชรโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุพาณี สงสุขโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นายนพพร ศรีทองสุขโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พนาลีโรงเรียนบ้านนาแซะกรรมการ
4. นางสาววาสนา อวดทองโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
5. นางสาวเรณู นนทแก้วโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายกรรมการ
6. นางธัญญลักษณ์ ทองหยาดโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางดรุณี เมฆรุ้งนภาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา78(วัดสามัคคีชัย)กรรมการ
8. นางสาวปัญจพร ยงสุนิจโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจันทนา นิลยกานนท์โรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางอุษา เนียมสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา78(วัดสามัคคีชัย)กรรมการ
3. นางชาติลภา กิมเซียะโรงเรียนประชานิคม4กรรมการ
4. นางสุพัตรา ชัยราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20กรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน คงแท่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20กรรมการ
6. นายอำนาจ จันทร์สุริย์โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)กรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา ศรีสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76 (บ้านพละ)เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช สุวรรณนิตย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา66 (บ้านนาเนียน)ประธาน
2. นายแสนศักดิ์ สงสุขโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มกรรมการ
3. นางสาวสายใจ หนูบรรจงโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ชนะพาลโรงเรียนวัดพิชัยยารามกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนบ้านหินแก้วกรรมการ
6. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนประชานิคม4กรรมการ
7. นางสุชาดา กาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินทองเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ นุ่นปานโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตประธาน
2. นางสาวอังศุมาลิน ลิมปิทีปโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุขประวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรรณิภา ยั่วยลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรประธาน
2. นายชาญชัย เผือกกลางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวมณฑิกา พัฒชูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพรประภา คงตระกูลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประธาน
2. นางเพลินจิตต์ ไพรัตน์โรงเรียนไทยรัฐ 78กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ หมีนสันโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกรเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ปั้นมณีครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฏร์พัฒนา ประธาน
2. นายคมกฤช ฐิตบุญนิมิตโรงเรียนกวดวิชามิสเตอร์อาวกรรมการ
3. นางสาวปัทมา เกลี้ยวกลางโรงเรียนสหศึกษาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สายัณห์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตประธาน
2. นายมนตรี พรหมแก้วโรงเรียนชุมชนประชานิคมกรรมการ
3. นางพะเยาว์ แก้วชูใสโรงเรียนชุมชนทะเลทรัพย์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรประธาน
2. นางสาวรุซนา อุสมานโรงเรียนประชานิคม 2กรรมการ
3. นายโสภณ เพชรกูลโรงเรียนบ้านบางจากเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางนวลจันทร์ มีสติโรงเรียนบ้านร้านตัดผมประธาน
2. นางนิศานาถ ตะเภาน้อยโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขหญีตโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ ชลชลาโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธาน
2. นายเอกรัตน์ เชษฐสิงห์โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลีโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรประภา คงตระกูลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรประธาน
2. นางปาริฉัตร บุญนะรากรโรงเรียนประชานิคม 4กรรมการ
3. นางจำเรียง พลนิลโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ ดีสมุทรโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วประธาน
2. นายบัณฑูร ทวีสุวรรณวงศ์โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ คอนกำลังโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายสุภกิจ บุญทองครูวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2ประธาน
2. นายสุทธินันท์ ภู่ขวัญเมืองสถาบันกวดวิชา บ้านรักเรียนกรรมการ
3. นางสุลีวัลย์ กาละสังข์โรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมโน คลี่เกษรโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นประธาน
2. นางสาวนัฐกานต์ ทัศนภิรมย์โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายอับดลเราะหมาน มาลัยสนั่นโรงเรียนประชานิคม 2เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ศรียาภัยวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2ประธาน
2. นายภิรมย์ ชิตดุษดีโรงเรียนวัดบางลึกกรรมการ
3. นายสุภชัย ทัพเคลียวโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ อัครธนารักษ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2ประธาน
2. นางสาวกอบทอง พรรณทองคำโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายสามารถ แก้วพิชิตโรงเรียนบ้านหาดทรายรีเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ อัครธนารักษ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2ประธาน
2. นางสาวกอบทอง พรรณทองคำโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายสามารถ แก้วพิชิตโรงเรียนบ้านหาดทรายรีเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายครรชิต รอดอุนาครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธาน
2. นางสุภจิตตา เสาวคนธ์ครูโรงเรียนวัดคุขุดกรรมการ
3. นายดำรง ไพรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายครรชิต รอดอุนาครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธาน
2. นางสุภจิตตา เสาวคนธ์ครูโรงเรียนวัดคุขุดกรรมการ
3. นายดำรง ไพรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ สังวรกาญจน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.2ประธาน
2. นายกิตติชัย แสงสุริยาครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นายโกสุม ไชยต่อเขตต์ครูโรงเรียนวัดหูรอเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. พระปลัดศิริโชค สิริธมฺโมเจ้าอาวาสวัดปากคลองประธาน
2. นางสาวจรัสศรี ธรรมาครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย กลิ่นยวงครูโรงเรียนสหศึกษาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. พระปลัดศิริโชค สิริธมฺโมเจ้าอาวาสวัดปากคลองประธาน
2. นางสาวจรัสศรี ธรรมาครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย กลิ่นยวงครูโรงเรียนสหศึกษาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติเจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้วประธาน
2. นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นายวินิจ ชุ่มชื่นครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ประธาน
2. นางอมรรัตน์ นุ่มปานครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นางสำอางค์ คงชูชัยครูโรงเรียนบ้านคอสนเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโรเจ้าอาวาสวัดพิชัยยารามประธาน
2. นางจุฑารัตน์ บุญสินประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางชุลีพร คงชนะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ โชติจิตตะข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลวรรณ นาวานุกูลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสมยศ คชการครูโรงเรียนบ้านเขาบ่อเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ โชติจิตตะข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางนางวิไลวรรณ นาวานุกูลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายสมยศ บรรพงศธรครูโรงเรียนบ้านเขาบ่อเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลัดดา พงษ์ทิพย์พาทีครูโรงเรียนวัดนาทุ่งประธาน
2. นางเรณู ศรีสมทรงครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายปราโมทย์ แก้วเกิดครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพวงทิพย์ สุขโคนานักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธาน
2. นางไพลิน ทิพย์กรรณครูโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
3. นางวรรณี คงกระพันธ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธาน
2. นายเด่ยชัย ไมตรีจิตรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
3. นางสายใจ พรหมพิมานครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิมลลักษณ์ พลธนกุลกิจนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธาน
2. นางบุญตา ไทยนุกูลครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางยินดี ขันบุตรครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางปรีดา ยังสุขนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธาน
2. นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นางเบญจพร คงตระกูลครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางปรีดา ยังสุขนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธาน
2. นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางนาฏยา นิลทจันทร์สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชุมพรประธาน
2. นางวาสนา บรรจงมณีรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
3. นางสาวมณทิพย์ ศุภการโรงเรียนสหศึกษาเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเจษฎา ชูจิตสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชุมพรประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภวัต เขียวหวานโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางสำราญ ชุมวรฐายีโรงเรียนฝาหมินกงลิเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ชูจิตสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชุมพรประธาน
2. ว่าที่ร้อยเอกภวัต เขียวหวานโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางสำราญ ชุมวรฐายีโรงเรียนฝวาหมินกงลิเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเจษฎา ชูจิตสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชุมพรประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภวัต เขียวหวานโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางสำราญ ชุมวรฐายีโรงเรียนฝวาหมินกงลิเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพรรณี สุวรรณสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประธาน
2. นายสมโภชน์ ศรีสุภาโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ นาคเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา พิณวานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการประธาน
2. นางสุจินต์ เสียงใสโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์กรรมการ
3. นายสุชาวิชญ์ ยังน้อยโรงเรียนบ้านเนินทองเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย สุรภักดีครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายจรูญ นุ้ยรอดครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย สุรภักดีครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายจรูญ นุ้ยรอดครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย สุรภักดีครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายจรูญ นุ้ยรอดครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อครูโรงเรียนศรียาภัย 2ประธาน
2. นายกิตติ จันทร์เกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อครูโรงเรียนศรียาภัย 2ประธาน
2. นายกิตติ จันทร์เกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อครูโรงเรียนศรียาภัย 2ประธาน
2. นายกิตติ จันทร์เกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สุทธิพลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสมพร ยิ้มใหญ่หลวงช่างศิลป์อิสระกรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อครูโรงเรียนศรียาภัย 2ประธาน
2. นายกิตติ จันทร์เกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายวรทัศน์ รัตนสุนทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเจริญ สุทธิพลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสมพร ยิ้มใหญ่หลวงช่างศิลป์อิสระกรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเจริญ สุทธิพลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสมพร ยิ้มใหญ่หลวงช่างศิลป์อิสระกรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สุทธิพลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสมพร ยิ้มใหญ่หลวงช่างศิลป์อิสระกรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สุทธิพลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสมพร ยิ้มใหญ่หลวงช่างศิลป์อิสระกรรมการ
3. นายสุเมธ แสงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย สุรภักดีครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายจรูญ นุ้ยรอดครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย สุรภักดีครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายจรูญ นุ้ยรอดครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย สุรภักดีครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายจรูญ นุ้ยรอดครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นายถาวร เงินสมบัติครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเกษตร สุคันโทโรงเรียนวัดวังไผ่ประธาน
2. นายเสณวี อ่ำคลองครูโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางภานีย์ ปรีชาไวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเกษตร สุคันโทโรงเรียนวัดวังไผ่ประธาน
2. นายเสณวี อ่ำคลองครูโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางภานีย์ ปรีชาไวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเกษตร สุคันโทโรงเรียนวัดวังไผ่ประธาน
2. นายเสณวี อ่ำคลองครูโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางภานีย์ ปรีชาไวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเกษตร สุคันโทโรงเรียนวัดวังไผ่ประธาน
2. นายเสณวี อ่ำคลองครูโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางภานีย์ ปรีชาไวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธาน
2. นายวิฑูรย์ นิลพงษ์ครูโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
3. นางสาวยุพร ตักศิลาครูโรงเรียนสวีวิทยาเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธาน
2. นายวิฑูรย์ นิลพงษ์ครูโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
3. นางสาวยุพร ตักศิลาครูโรงเรียนสวีวิทยาเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธาน
2. นายวิฑูรย์ นิลพงษ์ครูโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
3. นางสาวยุพร ตักศิลาครูโรงเรียนสวีวิทยาเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธาน
2. นายวิฑูรย์ นิลพงษ์ครูโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
3. นางสาวยุพร ตักศิลาครูโรงเรียนสวีวิทยาเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นางจรูณพันธ์ ธรรมลิขิตโรงเรียนบ้านเขาพางประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา โลกมิตรโรงเรียนวัดน้อมถวายเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นางจรูณพันธ์ ธรรมลิขิตโรงเรียนบ้านเขาพางประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา โลกมิตรโรงเรียนวัดน้อมถวายเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นางจรูณพันธ์ ธรรมลิขิตโรงเรียนบ้านเขาพางประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา โลกมิตรโรงเรียนวัดน้อมถวายเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางจรูณพันธ์ ธรรมลิขิตโรงเรียนบ้านเขาพางประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา โลกมิตรโรงเรียนวัดน้อมถวายเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธาน
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายสุเมธ จันทะโกมลโรงเรียนบ้านบางคอยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนฤมล แก้วสวีโรงเรียนสวีวิทยาประธาน
2. นางนิลุบล ชุ่มภูนุชโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเกศราพร ยิ้มศรีโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล แก้วสวีโรงเรียนสวีวิทยาประธาน
2. นางนิลุบล ชุ่มภูนุชโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเกศราพร ยิ้มศรีโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางสาวอรุณรัตน์ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนบ้านจันทึงกรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางสาวอรุณรัตน์ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนบ้านจันทึงกรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการ
3. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางสุวีญารัส อิ้วเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์กรรมการ
3. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาครูโรงเรียนสวีวิทยาประธาน
2. นางสาวอรุณรัตน์ ศักดิ์ภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านจันทึงกรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร คลี่แก้วข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลเลิศ โคสวิดาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายจันทร์โท นวลละอองครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คลี่แก้วข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลเลิศ โคสวิดาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายจันทร์โท นวลละอองครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร คลี่แก้วข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลเลิศ โคสวิดาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายจันทร์โท นวลละอองครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คลี่แก้วข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลเลิศ โคสวิดาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายจันทร์โท นวลละอองครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสามารถ นิรันดร์ภิญโญข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสาคร ดวงสมุทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
5. นายทองพุฒ เปี่ยมยาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสามารถ นิรันดร์ภิญโญข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสาคร ดวงสมุทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
5. นายทองพุฒ เปี่ยมยาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ นิรันดร์ภิญโญข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสาคร ดวงสมุทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
5. นายทองพุฒ เปี่ยมยาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ นิรันดร์ภิญโญข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นายสาคร ดวงสมุทรข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
5. นายทองพุฒ เปี่ยมยาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางรุ่งตะวัน นวลแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการ
3. นางธัญรดา ด้วงปรางครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)เลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร คลี่แก้วข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลเลิศ โคสวิดาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายจันทร์โท นวลละอองครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คลี่แก้วข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางวิไลเลิศ โคสวิดาข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นายจันทร์โท นวลละอองครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปราณี ชูเกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ. เขต 1ประธาน
2. นางศิริวรรณ ทองแดงโรงเรียนบ้านหาดหงส์กรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปราณี ชูเกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.เขต 1ประธาน
2. นางศิริวรรณ ทองแดงโรงเรียนบ้านหาดหงส์กรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปราณี ชูเกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.เขต 1ประธาน
2. นางศิริวรรณ ทองแดงโรงเรียนบ้านหาดหงส์กรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปราณี ชูเกตุข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.เขต 1ประธาน
2. นางศิริวรรณ ทองแดงโรงเรียนบ้านหาดหงส์กรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุภา ไชยชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)ประธาน
2. นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์โรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
3. นางชุติญา ธนภพวรรณกุลโรงเรียนบ้านท่ามะปริงเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ไชยชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)ประธาน
2. นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์โรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
3. นางชุติญา ธนภพวรรณกุลโรงเรียนบ้านท่ามะปริงเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุภา ไชยชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)ประธาน
2. นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์โรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
3. นางชุติญา ธนภพวรรณกุลโรงเรียนบ้านท่ามะปริงเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ไชยชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)ประธาน
2. นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์โรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
3. นางชุติญา ธนภพวรรณกุลโรงเรียนบ้านท่ามะปริงเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุภา ไชยชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)ประธาน
2. นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์โรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
3. นางชุติญา ธนภพวรรณกุลโรงเรียนบ้านท่ามะปริงเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางดรุณี เมฆรุ้งนภาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ประธาน
2. นางนิตยา เพชรสมุทรครูโรงเรียนบ้านบางหลงกรรมการ
3. นางสาวนิรมล รอดเผือกครูโรงเรียนบ้านบึงลัดเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ วรรณสุขครููโรงเรียนพรุตะเคียนประธาน
2. นางจิตรา ชัยวิสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดหูรอกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่นครูโรงเรียนวัดน้อมถวายเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา เยี่ยมไธสง ครูโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมประธาน
2. นางนิตยา เพชรสมุทรครูโรงเรียนบ้านบางหลงกรรมการ
3. นางสาวนิรมล รอดเผือกครูโรงเรียนบ้านบึงลัดเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาพ ศุภโสภณโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตประธาน
2. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดดอนรวบกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ ภูมิวิทยาโรงเรียนบ้านหัวถนนเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ ศุภโสภณโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตประธาน
2. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดดอนรวบกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ ภูมิวิทยาโรงเรียนบ้านหัวถนนเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวจิรา ศุภมิตร ครูโรงเรียนบ้านถ้ำสิงห์ประธาน
2. นางขวัญจิตร นพคุณครูโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนกรรมการ
3. นางสุวัจนา พรหมพิชัยครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวจิรา ศุภมิตร ครูโรงเรียนบ้านถ้ำสิงห์ประธาน
2. นางขวัญจิตร นพคุณครูโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนกรรมการ
3. นางสุวัจนา พรหมพิชัยครูโรงเรียนนิรมลชุมพรเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญวรา สินวิสัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 วัดสามัคคีชัยประธาน
2. นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์ครูโรงเรียนวัดพิชัยยารามกรรมการ
3. นายพันธุ์ธัช ศรีไสยเพชรครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางกรนิภา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ยประธาน
2. นางชัชฎาพร ทรรพวสุโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านบ่ออิฐเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกรนิภา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ยประธาน
2. นางชัชฎาพร ทรรพวสุโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านบ่ออิฐเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วประธาน
2. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฎ สุขกลับครูโรงเรียนบ้านห้วยรากไม้เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจำเนียร สังข์มรรทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางยินดี สงรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วกรรมการ
3. นางสุนิสา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านบางจากเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร สังข์มรรทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางยินดี สงรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วกรรมการ
3. นางสุนิสา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านบางจากเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสรชาย โชตจิตตะครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวประธาน
2. นายวรชัย โกฏวิเชียรครูโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางจิตรา ชัยวิสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดหูรอกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรชาย โชตจิตตะครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวประธาน
2. นายวรชัย โกฏวิเชียรครูโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางจิตรา ชัยวิสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดหูรอกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสินีนาฏ โลกมิตร ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงประธาน
2. นางสุวรรณี อยู่เปี่ยม ครูโรงเรียนประชานิคม 2กรรมการ
3. นางวันจันทร์ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฏ โลกมิตรครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงประธาน
2. นางสุวรรณี อยู่เปี่ยมครูโรงเรียนประชานิคม 2กรรมการ
3. นางวันจันทร์ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายวรชัย โกฏวิเชียรโรงเรียนบ้านเนินทองประธาน
2. นายกิตติพงษ์ น้อยจีนครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ สุขสำราญโรงเรียนประชานิคม 4เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพัชรา พูลแก้วครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นายพรภิรมย์ ทองร่วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พันธุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านธรรมเจริญเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัชรา พูลแก้วครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นายพรภิรมย์ ทองร่วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พันธุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านธรรมเจริญเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางยินดี สงรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วประธาน
2. นายวิริยะ เกิดชาตรี ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นางขนง ชูทวดครูโรงเรียนบ้านวังช้างเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางยินดี สงรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วประธาน
2. นายวิริยะ เกิดชาตรีข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1กรรมการ
3. นางขนง ชูทวดครูโรงเรียนบ้านวังช้างเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสรชาย โชตจิตตะครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวประธาน
2. นางสาวฐิศิรัตน์ ขินีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหาดในกรรมการ
3. นางจินตนา ตรีสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวนี ชูศรี ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงประธาน
2. นางวิลาวรรณ แก้วทานังครูโรงเรียนบ้านสะพลีกรรมการ
3. นางวิภัทรพร สำราญอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวนี ชูศรี ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิงประธาน
2. นางวิลาวรรณ แก้วทานังครูโรงเรียนบ้านสะพลีกรรมการ
3. นางวิภัทรพร สำราญอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วประธาน
2. นางสถาพร บุญช่วยครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนครูโรงเรียนวัดดอนรวบเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางยุพยงค์ เวชโภติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหาดพันไกรประธาน
2. นางนวลใย ศุภการ ครูโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางมยุรี สมสอนครูโรงเรียนบ้านบางแหวนเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุพยงค์ เวชโภติครูโรงเรียนชุมชนบ้านหาดพันไกรประธาน
2. นางนวลใย ศุภการครูโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางมยุรี สมสอนครูโรงเรียนบ้านบางแหวนเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ภูมิวิทยาข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ พราหมณ์น้อยครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต์ เพชรฝั่งซ้าย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ ภูมิวิทยาข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ พราหมณ์น้อย ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต์ เพชรฝั่งซ้ายครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเวียงจิต จินาทิตย์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77ประธาน
2. นางวรรญา ชุ่มชื่นครูโรงเรียนบ้านคอเตี้ยกรรมการ
3. นางมาลี พัฒคายนครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเวียงจิต จินาทิตย์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77ประธาน
2. นางวรรญา ชุ่มชื่นครูโรงเรียนบ้านคอเตี้ยกรรมการ
3. นางมาลี พัฒคายนครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี จันทร์เพ็งครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธาน
2. นางภัคจิรา โขมพัตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังกรรมการ
3. นางอุตรา ควงผจญครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี จันทร์เพ็งครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธาน
2. นางภัคจิรา โขมพัตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังกรรมการ
3. นางอุตรา ควงผจญครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุขแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาแซะประธาน
2. นางสาวพนิตา ภูมิสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามกรรมการ
3. นางสาวพิกุล ยิกุสังข์ครูโรงเรียนบ้านคลองสูบเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วประธาน
2. นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่นโรงเรียนวัดน้อมถวายกรรมการ
3. นางสถาพร บุญช่วยโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางขวัญจิต ณ พัทลุงครูโรงเรียนประชานิคม 4ประธาน
2. Mr.Bruce Daniel Boshoffครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ สุขวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ พรหมวุฒิพรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78ประธาน
2. นางพรปวีณ์ ขาวศรีครูโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ไชยพฤกษ์กุลครูโรงเรียนบ้านบางจากเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ พรหมวุฒิพรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78ประธาน
2. นางพรปวีณ์ ขาวศรีครูโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ไชยพฤกษ์กุลครูโรงเรียนบ้านบางจากเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุธิดา พรหมเทพครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วประธาน
2. Mr.John Robertsonวิทยากรภายนอกโรงเรียนบ้านหาดทรายรีกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิกา เทศกองครูโรงเรียนชุมชนบ้านคันธทรัพย์เลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางประภาพร สุดสวาทครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎ์พัฒนาประธาน
2. นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวงครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ ชูโชติครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวีณา มาตย์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางวันเพ็ญ สุขเจริญ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. MissAndrea Riddin ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสมทรง พิบูลย์ผล ครูโรงเรียนปะทิววิทยาประธาน
2. นางสาวภัทรีพันธุ์ ภู่ศิริมงคลชัยครูโรงเรียนบ้านงาช้างกรรมการ
3. นางสุธิดา พรหมเทพครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมทรง พิบูลย์ผล ครูโรงเรียนปะทิววิทยาประธาน
2. นายภัทรีพันธุ์ ภู่ศิริมงคลชัยครูโรงเรียนบ้านงาช้างกรรมการ
3. นางสุธิดา พรหมเทพครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางจีรวรรณ หมุนสนิท ครูโรงเรียนบ้านหินแก้วประธาน
2. MissJennifer Florts Regaladoครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ช่อกระทุ่มครูโรงเรียนวัดบางแหวนเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑา โกศลเมธี ครูโรงเรียนบ้านนาแซะประธาน
2. Miss Kraistel Ann Flores Dayang ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกรกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ช่วยดำรงค์ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ สหชาติมานพ ครูโรงเรียนบ้านนาแซะประธาน
2. Mr.Colin Dayครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการ
3. นางผาสุก พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. Miss Jiang Nannan ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางกัญฐนาถ นาคศิริครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. Miss Jiang Nannan ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางกัญฐนาถ นาคคิริครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินธร มีเพียรครูโรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางอุบลทิพย์ อินทรทัตครูโรงเรียนวัดบางแหวนกรรมการ
3. นายพสธร ตั้งพิพัฒน์ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉรา รัตตะมานผอ.รร.ชุมชนวัดท่าสุธารามประธาน
2. นายขวัญชัย ศรีช่วงครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางนิภา ศรีเปารยะผอ.โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางอุรา ปานเพชรครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร ใจมีบุญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ คงตระกูลครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธาน
2. นายสมกิต แสนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านธรรมเจริญกรรมการ
3. นายจำนง นาคศรีคำผอ.รร.บ้านเหมืองทองกรรมการ
4. นายอัฐพงษ์ โพธิ์น้อยครูโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียร เสียงใสรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์กรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพะเนิน อุชุภาพรอง ผอ.รร.ปะทิววิทยาประธาน
2. นางจุไรรัตน์ ฉิมวารีครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์ครูโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายขวัญชัย ศรีช่วงครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายวราห์ ชุมแสงครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามประธาน
2. นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๖(บ้านพละ)กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คลี่แก้วครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามประธาน
2. นางสมจิตต์ คลี่แก้วครูโรงเรียนบ้านสะพลีกรรมการ
3. นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๖(บ้านพละ)กรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนไทรงามประธาน
2. นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๖(บ้านพละ)กรรมการ
3. นางสมจิตต์ คลี่แก้วครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)กรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจินดา มณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านในห้วยประธาน
2. นางสมบูรณ์ สวัสดิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ยกรรมการ
3. นางอิงอร โอวรารินทร์ครูโรงเรียนประชานิคม 4กรรมการ
4. นางประนอม ใจซื่อครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วฯกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ บุญกูลครูโรงเรียนชุมชนประชานิคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางขวัญเมือง พิกุลเงินครูโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมประธาน
2. นางอัจฉริยา จุ้ยละอองครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วกรรมการ
3. นางจตุพร สงฆ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ทอดสนิทครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76ฯกรรมการ
5. นางกรกนก เพ็งคล้ายครูโรงเรียนประชานิคม 4เลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา หนูคงครูโรงเรียนบ้านปากน้ำประธาน
2. นายปัญญพร ชิตโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านบางคอยกรรมการ
3. นางประภาพร สุดสวาทครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนาเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ สุขวิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามประธาน
2. นางสาวสุภาวดี น้อยสุภาครูโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นางสมภา นาวานุกูลครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ จามจุรีครูโรงเรียนประชานิคม 4ประธาน
2. นางธัญญลักษณ์ ทองหยาดครูโรงเรียนอนุบาลประทิวกรรมการ
3. นายแสนศักดิ์ สงสุขครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางดวงพร สมบัตินาครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธาน
2. นางจันทนา นิลยกานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการ
3. นายนรากร มีอินทร์ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ บัวกิ่งครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรประธาน
2. นางอรทัย มัธยมครูโรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
3. นางอมนวล ชุมวรฐายีครูโรงเรียนวัดนาทุ่งเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อินเกล้าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 ฯประธาน
2. นางรัญจวน อุ้ยนองครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริงกรรมการ
3. นางเจษฎา อินทรัตน์ครูโรงเรียนวัดวังครกเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคลครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงามประธาน
2. นายนพพร ศรีทองสุขครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ชื่นด้วงครูโรงเรียนวัดบางแหวนเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา อวดทองครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริงประธาน
2. นายวีระ อุ้ยใจดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริงกรรมการ
3. นางสาวปัญจพร ยงสุนิจครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภคศรัณย์ อนุพงศ์พิชิตกุลครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางรอหนา แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางบุญทิวา แก้วรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภคศรัณย์ อนุพงศ์พิชิตกุลครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางรอหนา แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางบุญทิวา แก้วรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภคศรัณย์ อนุพงศ์พิชิตกุลครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางรอหนา แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางบุญทิวา แก้วรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภคศรัณย์ อนุพงศ์พิชิตกุลครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางรอหนา แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางบุญทิวา แก้วรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภคศรัณย์ อนุพงศ์พิชิดกุลครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางสาวสารภี เหมาะสมครูโรงเรียนบ้านยายไทยกรรมการ
3. นางบุญทิวา แก้วรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหาดในเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุษมา อุ้ยนองครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกาประธาน
2. นางนิศานาถ ตะเภาน้อยครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุษมา อุ้ยนองโรงเรียนบ้านแก่งเพกาประธาน
2. นางนิศานาถ ตะเภาน้อยโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุษมา อุ้ยนองครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกาประธาน
2. นางนิศานาถ ตะเภาน้อยครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุษมา อุ้ยนองครูโรงเรียนแก่งเพกาประธาน
2. นางนิศานาถ ตะเภาน้อยครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุษมา อุ้ยนองครูโรงเรียนแก่งเพกาประธาน
2. นางนิศานาถ ตะเภาน้อยครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริงกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนี พุทธเกิดครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธาน
2. นางกัลยารัตน์ บรรพตครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการ
3. นางสวนีย์ จุลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกลางเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญจนี พุทธเกิดครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะประธาน
2. นางกัลยารัตน์ บรรพตครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการ
3. นางสวนีย์ จุลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกลางเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา มุขประเสริฐครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ประธาน
2. นางพรรณี คงชนะครูโรงเรียนบ้านปากน้ำฯกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เทพพิทักษ์ข้าราชการบำนาญ สพป ชพ.1เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมุกดา ภักดีพันธ์ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ประธาน
2. นางไหรหนะ มาลัยสนั่น ครูโรงเรียนประชานิคม 2กรรมการ
3. นางสาวสายพิน พันธ์เคลือบครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรณู ศรีสมทรงครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ ประธาน
2. นางสุวรรณี อยู่เปี่ยมครูโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการ
3. นางสาวจริยา ร่อนแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรณู ศรีสมทรงครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ ประธาน
2. นางสุวรรณี อยู่เปี่ยมครูโรงเรียนประชานิคม 2กรรมการ
3. นางสาวจริยา ร่อนแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤษณะ มุขประเสริฐครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางอรุณศรี จันทะระครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรัสศรี ซังธาดาครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมประธาน
2. นางสาวประภาพันธ์ สวียมครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ เพชรเขาทองครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธาน
2. นางสีรุ้ง พัฒน์ลำภูครูโรงเรียนบ้านหินกบ กรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ พิทยาวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนฯ)เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุตรา ควงผจญครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนฯ)ประธาน
2. นายวิทยา สมมุติครูโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการ
3. นางฉัตราพร ธนบัตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ประธาน
2. นายปัญญา อินทรสุภาครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการ
3. นายวิรัตน์ จงจิตต์ข้าราชการบำนาญ สพป ชพ.1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงพิศ อินทรสุภาครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธาน
2. นางรัตนา เพชรหนักครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์กรรมการ
3. นางปรานงค์ แก้วสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหาดหงส์เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัสวีร์ นาคมุขครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นประธาน
2. นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรัตนา นวลศิริครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัสวีร์ นาคมุขครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นประธาน
2. นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรัตนา นวลศิริครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนุกิจ ไทยนุกูลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางสาวชวนพิศ เอียดมากครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นายณรงค์ พงศ์อร่ามครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนุกิจ ไทยนุกูลข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1ประธาน
2. นางสาวชวนพิศ เอียดมากครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นายณรงค์ พงศ์อร่ามครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ เจียรศิริครูโรงเรียนบ้านบางจาก ประธาน
2. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายวทัญณ์ จินาทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ เจียรศิริครูโรงเรียนบ้านบางจากประธาน
2. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายวทัญณ์ จินาทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ เจียรศิริครูโรงเรียนบ้านบางจาก ประธาน
2. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายวทัญณ์ จินาทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ เจียรศิริครูโรงเรียนบ้านบางจาก ประธาน
2. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายวทัญณ์ จินาทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ เจียรศิริครูโรงเรียนบ้านบางจากประธาน
2. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายทวัญณ์ จินาทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ เจียรศิริครูโรงเรียนบ้านบางจาก ประธาน
2. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายวทัญณ์ จินาทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา เทพเต็มครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมประธาน
2. นางรัตนา น้อยนาเวศครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์)กรรมการ
3. นางสิริวรรณ ทองแดงครูโรงเรียนบ้านหาดหงส์เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ คงภักดีครูโรงเรียนบ้านวังช้างประธาน
2. นายสกุลชัย บุญญศิริโชติครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ พุ่มสร้างครูโรงเรียนวัดควนมณีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ คงภักดีครูโรงเรียนบ้านวังช้างประธาน
2. นายสกุลชัย บุญญศิริโชติครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ พุ่มสร้างครูโรงเรียนวัดควนมณีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ คงภักดีครูโรงเรียนบ้านวังช้างประธาน
2. นายสกุลชัย บุญญศิริโชติครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ พุ่มสร้างครูโรงเรียนวัดควนมณีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ คงภักดีครูโรงเรียนบ้านวังช้างประธาน
2. นายสกุลชัย บุญญศิริโชติครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ พุ่มสร้างครูโรงเรียนวัดควนมณีกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลรัตน์ ทัศนศิริครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริงประธาน
2. นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ยครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงภักดีครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนฯ)เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เหมาะสมข้าราชการบำนาญ สพป ชพ.1ประธาน
2. นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ยครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางนวรัตน์ คงภักดีครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนฯ)เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสวนีย์ จุลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกลางประธาน
2. นางณฐินี ทิพย์โพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเนินสำลีกรรมการ
3. นางสาวปรียา เจริญพานิชครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววัชรินทร์ เทพมณีครูโรงเรียนบ้านดอนทรายประธาน
2. นางนรารัตน์ พจนวิชัยครูโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ ดีช่วยครูโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายใจ ทองจันทร์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสุวิมลรัตน์ แก้วศรีครูโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวสุวิชา สุทธิพลครูโรงเรียนบ้านหาดภารดรภาพเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]