การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน
     
ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ กรณีที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค ผู้นั้นมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าแข่งขัน ให้โรงเรียนดาเนินการแจ้งสละสิทธิ์ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค ที่โรงเรียนสังกัด จากนั้นสานักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัด/ระดับภาค พิจารณาผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ถัดไปส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
๑) ทีม ๒  คน
- ๓ คน เปลี่ยนตัวได้ ๑ คน
๒) ทีม ๔ -
๖ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน
๓) ทีม ๗ -
๑๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๓ คน
๔) ทีม ๑๑ -
๒๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน
๕) ทีม ๒๐ ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน

**หมายเหตุ**
         การเปลี่ยนตัวต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสาเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 09:17 น.