หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0
2 000002 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0
3 000003 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 0 0 0
4 000290 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 0 0 0
5 000013 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 0 0 0
6 000015 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 0 0 0
7 000017 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 0 0
8 000018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 0
9 000011 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 0 0 0
10 000291 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 0 0 0
11 000019 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 0 0 0
12 000022 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 0 0 0
13 000026 โรงเรียนธเนตรวิทยา 0 0 0
14 000245 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 0 0 0
15 000029 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 0 0 0
16 000030 โรงเรียนบ้านกุดสิม 0 0 0
17 000031 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 0 0 0
18 000033 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 0 0 0
19 000032 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 0 0 0
20 000037 โรงเรียนบ้านคำบอน 0 0 0
21 000041 โรงเรียนบ้านคำภู 0 0 0
22 000043 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
23 000044 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0
24 000036 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 0
25 000034 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 0 0 0
26 000293 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0
27 000042 โรงเรียนบ้านคำแวง 0 0 0
28 000035 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 0 0 0
29 000039 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 0 0 0
30 000059 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 0 0 0
31 000060 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0
32 000062 โรงเรียนบ้านซำบอน 0 0 0
33 000061 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 0 0 0
34 000063 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 0
35 000064 โรงเรียนบ้านดงชมภู 0 0 0
36 000066 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
37 000068 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
38 000069 โรงเรียนบ้านดงเสียด 0 0 0
39 000065 โรงเรียนบ้านดงโทน 0 0 0
40 000071 โรงเรียนบ้านดอนปอ 0 0 0
41 000074 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 0 0 0
42 000073 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 0 0 0
43 000070 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0
44 000072 โรงเรียนบ้านดอนแพง 0 0 0
45 000076 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 0 0 0
46 000080 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 0 0 0
47 000294 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 0 0 0
48 000078 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0
49 000079 โรงเรียนบ้านต้าย 0 0 0
50 000081 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 0 0 0
51 000021 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 0 0 0
52 000082 โรงเรียนบ้านทองสาย 0 0 0
53 000100 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 0 0 0
54 000084 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 0 0 0
55 000083 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 0 0 0
56 000085 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 0 0 0
57 000089 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 0 0 0
58 000093 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0
59 000095 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 0 0
60 000096 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 0 0 0
61 000097 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 0 0 0
62 000098 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 0 0 0
63 000094 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 0 0 0
64 000099 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0
65 000087 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0
66 000090 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 0 0 0
67 000086 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 0 0 0
68 000091 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 0
69 000102 โรงเรียนบ้านนากั้ง 0 0 0
70 000295 โรงเรียนบ้านนาขาม 0 0 0
71 000104 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 0 0 0
72 000106 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 0 0
73 000110 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
74 000109 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 0 0 0
75 000108 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 0 0 0
76 000112 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0
77 000113 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 0 0 0
78 000115 โรงเรียนบ้านนาจาน 0 0 0
79 000119 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
80 000121 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
81 000123 โรงเรียนบ้านนาต้อง 0 0 0
82 000125 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
83 000127 โรงเรียนบ้านนาป่าน 0 0 0
84 000128 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 0 0 0
85 000129 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 0 0 0
86 000131 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 0 0 0
87 000136 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 0 0 0
88 000117 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 0 0 0
89 000116 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0
90 000134 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 0 0
91 000132 โรงเรียนบ้านนาแสง 0 0 0
92 000157 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
93 000159 โรงเรียนบ้านบัวโคก 0 0 0
94 000161 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 0 0 0
95 000156 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 0 0 0
96 000164 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 0 0 0
97 000162 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 0 0
98 000165 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0
99 000168 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 0 0 0
100 000169 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0
101 000173 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
102 000176 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 0 0 0
103 000177 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 0 0 0
104 000178 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0
105 000179 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 0 0 0
106 000180 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 0 0 0
107 000181 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 0 0 0
108 000182 โรงเรียนบ้านสะง้อ 0 0 0
109 000183 โรงเรียนบ้านสามหนอง 0 0 0
110 000185 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 0 0 0
111 000193 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 0 0 0
112 000194 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
113 000195 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 0 0 0
114 000200 โรงเรียนบ้านหนองตอ 0 0 0
115 000201 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 0 0 0
116 000296 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 0 0 0
117 000206 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
118 000203 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 0 0 0
119 000205 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
120 000204 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
121 000207 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0 0 0
122 000208 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0 0 0
123 000209 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 0 0 0
124 000210 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0
125 000213 โรงเรียนบ้านหนองหมู 0 0 0
126 000214 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
127 000215 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 0 0 0
128 000192 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 0 0 0
129 000197 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0
130 000196 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0
131 000190 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 0 0 0
132 000212 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
133 000211 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0
134 000198 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 0 0 0
135 000232 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 0 0 0
136 000234 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 0 0 0
137 000217 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 0
138 000218 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 0 0 0
139 000221 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0
140 000222 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
141 000223 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 0 0 0
142 000297 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 0
143 000228 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 0 0
144 000227 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0
145 000231 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0
146 000220 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 0 0 0
147 000219 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 0
148 000226 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 0 0 0
149 000230 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0
150 000225 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 0 0 0
151 000235 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 0 0 0
152 000236 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 0 0 0
153 000237 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 0 0 0
154 000238 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0
155 000239 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0
156 000240 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0
157 000186 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 0 0 0
158 000187 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 0 0 0
159 000045 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0
160 000047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
161 000046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0
162 000048 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 0 0
163 000050 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 0 0 0
164 000052 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 0 0 0
165 000051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
166 000298 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
167 000054 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0
168 000053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (โซ่พิสัย) 0 0 0
169 000056 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0
170 000057 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 0 0 0
171 000155 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
172 000140 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 0 0 0
173 000141 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 0 0 0
174 000142 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
175 000144 โรงเรียนบ้านโนนยาง 0 0 0
176 000143 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 0 0 0
177 000145 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0
178 000146 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
179 000147 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 0 0 0
180 000148 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
181 000150 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 0 0
182 000151 โรงเรียนบ้านโนนสา 0 0 0
183 000152 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 0 0 0
184 000153 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 0
185 000154 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 0 0 0
186 000138 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 0
187 000139 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 0
188 000166 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 0 0 0
189 000170 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0
190 000188 โรงเรียนบ้านโสกบง 0 0 0
191 000189 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 0
192 000241 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0
193 000242 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0
194 000243 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 0 0 0
195 000058 โรงเรียนบ้านไคสี 0 0 0
196 000101 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 0
197 000172 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0
198 000171 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0
199 000246 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0
200 000247 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 0 0 0
201 000248 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 0 0 0
202 000252 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 0 0
203 000254 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 0 0 0
204 000255 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 0 0 0
205 000256 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0
206 000257 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 0 0 0
207 000259 โรงเรียนหนองจิก 0 0 0
208 000260 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
209 000261 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
210 000262 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0
211 000263 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0
212 000264 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0
213 000265 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0
214 000273 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 0 0 0
215 000275 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0
216 000276 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 0 0 0
217 000277 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 0 0 0
218 000285 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 0 0 0
219 000287 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 0 0 0
220 000269 โรงเรียนอนุบาลเซกา 0 0 0
221 000270 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 0 0 0
222 000250 โรงเรียนเลิดสิน 0 0 0
223 000007 โรงเรียนแก่งอาฮง 0 0 0
224 000008 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 0 0 0
225 000009 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0
226 000027 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 0 0 0
227 000028 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 0 0 0
228 000258 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 0 0 0
229 000024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 0 0 0
230 000025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 0 0
231 000005 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0
232 000006 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0
233 000010 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
234 000244 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0
235 000249 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0
236 000266 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 0 0 0
237 000299 โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
238 000267 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
239 000268 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
240 000272 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 0 0 0
241 000300 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 0 0 0
242 000274 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0
243 000281 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 0 0 0
244 000284 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 0 0 0
245 000280 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 0 0 0
246 000282 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 0 0 0
247 000288 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
248 000289 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 0 0 0
249 000271 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 0
250 000023 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 0 0 0
251 000020 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 0 0 0
252 000292 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชม ภู 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]