หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkn1

ผลการแข่งขัน

 

000001 ภาษาไทย

1. 000030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2. 000031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3. 000032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4. 000007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
5. 000008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 6. 000036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
7. 000037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 8. 000038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
9. 000759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 10. 000760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
11. 000761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 12. 000762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
13. 000763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 14. 000764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
15. 000046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 16. 000047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

000002 คณิตศาสตร์

1. 000122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 000772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5. 000773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6. 000774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
7. 000775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 8. 000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9. 000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10. 000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11. 000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12. 000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2. 000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3. 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 4. 000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5. 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 6. 000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7. 000095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 8. 000096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9. 000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 10. 000100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11. 000766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 12. 000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13. 000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14. 000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
15. 000770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2. 000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5. 000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 000014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
9. 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10. 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
11. 000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 12. 000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13. 000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 14. 000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
15. 000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 16. 000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
17. 000768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 18. 000169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2. 000739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3. 000740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4. 000741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

000006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 000262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2. 000263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3. 000265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4. 000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5. 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6. 000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7. 000721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8. 000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9. 000307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10. 000308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11. 000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12. 000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13. 000311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14. 000312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15. 000313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

000007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 2. 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3. 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 4. 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5. 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 6. 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7. 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 8. 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9. 000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 10. 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11. 000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 12. 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13. 000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 14. 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15. 000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 16. 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17. 000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 18. 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19. 000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 20. 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21. 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 22. 000781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
23. 000341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 24. 000782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
25. 000343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 26. 000783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
27. 000345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 28. 000784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
29. 000643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 30. 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
31. 000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 32. 000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
33. 000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 34. 000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
35. 000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36. 000737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
37. 000731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 38. 000736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
39. 000732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40. 000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
41. 000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 42. 000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
43. 000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 44. 000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
45. 000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 46. 000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
47. 000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 48. 000753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
49. 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 50. 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

000008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 000376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2. 000377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3. 000378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 4. 000379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5. 000395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 6. 000396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7. 000398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 8. 000399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9. 000400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 10. 000404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 2. 000054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
3. 000053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 4. 000055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
5. 000057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2. 000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3. 000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 000070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 6. 000776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
7. 000102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8. 000103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9. 000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10. 000709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

000012 คอมพิวเตอร์

1. 000002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2. 000005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3. 000011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 4. 000016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
5. 000017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 6. 000020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
7. 000021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 8. 000024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
9. 000025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10. 000028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
11. 000029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 12. 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

000013 หุ่นยนต์

1. 000755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 2. 000756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
3. 000757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 4. 000758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
5. 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 6. 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
7. 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 8. 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

000014 การงานอาชีพ

1. 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2. 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3. 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5. 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6. 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7. 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8. 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9. 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 10. 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11. 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 12. 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13. 000734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14. 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15. 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 16. 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
17. 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18. 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

000015 ปฐมวัย

1. 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2. 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

000016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 000075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2. 000074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3. 000704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 000705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 000080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6. 000079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7. 000084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 000081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 000748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 000749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 000097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 12. 000098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13. 000101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 14. 000104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 000105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 16. 000108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
17. 000109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

000018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 000128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3. 000135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

000020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 000233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 000234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3. 000236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 000237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 000239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6. 000240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7. 000241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 000242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 000248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 000249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 000274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 12. 000281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
13. 000275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14. 000282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15. 000276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 16. 000283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17. 000277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18. 000284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19. 000280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 20. 000285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21. 000287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

000021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2. 000162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3. 000167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 000171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5. 000175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 6. 000177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7. 000182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 8. 000185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9. 000195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 10. 000197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11. 000208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 12. 000750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
13. 000209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 14. 000751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
15. 000213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16. 000752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
17. 000226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18. 000231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]