เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2555
9 พ.ย. 2555
12 พ.ย. 2555
13 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การส่งข้อมูลตัวแทนระดับภาค
   ศูนย์จัดการข้อมูลการแข่งขัน ได้ทำการการโอนข้อมูลนักเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปยังการแข่งขันระดับภาคกลางภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว

   จึงขอให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่เว็บไซต์
http://art62.sillapa.net/sm-rayong62/
   โดยใช้ Username และ Password เดิมของโรงเรียน ในการเข้าระบบโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:49 น.
รายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1. ศูนย์แข่งขันคหกรรม (โรงเรียนเตรียมฯ ลำลูกกา)
     1) นายณัฐพล บัวอุไร  2) นางสาวนนทยา เพิ่มยศ

2. ศูนย์การแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)
     1) นายเกษม  พิมพ์เงิน   2) นายวิทยา  ยิ้มย้อย
3. ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
     1) นายภาสกร  ภาคอัต   2) นายนพร  มีชีพสม   3) นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
4.  ศูนย์แข่งขันเกษตรกรรม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
     1) นายสงกรานต์  เรืองประทีป   2) นางสาวศุภกาญจน์   บัวเรือง
5. ศูนย์แข่งขันสุขศึกษาและพละศึกษา (โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี)
     1) นายธีระศักดิ์   ช้างน้อย  2) นางณัฎฐนันท์   นิลพัฒน์  3) นางสาวปวีณา  ประดับญาติ
6. ศูนย์แข่งขันภาษาไทย (โรงเรียนธัญบุรี)
     1) นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง 2) นางสาวฉันทนา บุญโสม

7. ศูนย์แข่งขันดนตรีไทยและนาฏศิลป์ (โรงเรียนมัธยมสังคีตฯ)
     1) นางสาวเบญจพร รอดแก้ว  2) นางสาวภัทรญา พุ่มพวง  3) นางสาววนิดา หงษ์ทอง
8. ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ 
     1) นางสาวมธุรส  เหมโส
    
  หน้าที่
     1. พิมพ์เอกสารการแข่งขัน เกียรติบัตร  บันทึกคะแนน
     2. กรณีที่มีการแก้ไขรายชื่อนักเรียนหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในวันแข่งขัน
     3. ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติผู้เข้าแข่งขันหลังจากประกาศผลเรียบร้อยแล้ว
     4. ศูนย์แข่งขันที่ไม่ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน จะไม่สามารถพิมพ์เอกสารการแข่งขัน และเกียรติบัตรได้
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:18 น.
กำหนดวัน และสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ

กำหนดวัน และสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
คลิก https://docs.google.com/open?id=0B-Sy-4rP6lucLUZaRlBLRUtsTUU

วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18:23 น.
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมลูกเสือ

การแข่งขันกิจกรรมลูกเสือเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

เป็นโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วันที่ 13  พฤศจิกายน  2555

ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 น.

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 14:33 น.
ศูนย์การแข่งขันที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

 ขอให้ทุกศูนย์การแข่งขันส่งรายชื่อกรรมการแต่ละกิจกรรม

เพื่อบันทึกในเว็บไซต์และให้ศูนย์แข่งขันพิมพ์บัตรกรรมการตัดสินต่อไป

ส่งรายชื่อที่ E-mail :

ศูนย์การจัดการแข่งขันที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการแล้ว มีดังนี้

    1. ศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม  งานอุตสาหกรรม) 

( โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา)

    2. ศูนย์วิชาภาษาไทย (โรงเรียนธัญบุรี)
    3. ศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
              (กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนธัญรัตน์)
    4. ศูนย์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี)
    5. ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนธัญรัตน์)
    6. ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ (
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี)
    7. ศูนย์แข่งขันภาษาจีน (โรงเรียนธัญบุรี)

     8. ศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี)
     9. ศูนย์แข่งขันเกษตรกรรม (โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม)
     10. ศูนย์แข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์รงเรียนหนองเสือวิทยาคม)
     11. ศูนย์ดนตรีและนาฏศิลป์ (โรงเรียนมัธยมสังคีต)

ทุกรายการตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เมนู กรรมการตัดสินการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 20:36 น.
ขอตัดสิทธิ์โรงเรียนที่แข่งขันซ้ำซ้อน

เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบางแห่งได้เข้าร่วมแข่งขันไปแล้วกับทาง สพป.ปทุมธานี เขต 2

ทางศูนย์การแข่งขันจึงขออภัยที่ต้องตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ในกิจกรรมนั้นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 14:34 น.
กำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
 
การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียน ลงทะเบียนส่งรายชื่อนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555
และขอให้ทุกศูนย์ส่งตารางเวลากำหนดการแข่งขันที่ E-mail
   

มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อที่ครูศิรมณ์: 0837089110
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 17:54 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันวิชาทัศนศิลป: แข่งขันที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
การแข่งขันสาระภาษาจีน: แข่งขันที่โรงเรียนธัญบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 17:46 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 926
จำนวนนักเรียน 2,216
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,349
จำนวนกรรมการ 617
ครู+นักเรียน 3,565
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,182
ประกาศผลแล้ว 179/307 (58.31%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ