หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2555   6 ก.ย. 2555   7 ก.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 6 ก.ย. 2555 09.00-10.30
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 7 ก.ย. 2555 09.00-10.30
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344,345 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344,345 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433,434 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433,434 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
11 000413 โต้วาที ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
12 000414 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องหมอภาษา 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
13 000415 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องหมอภาษา 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
14 000418 คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
15 000419 เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 6 ก.ย. 2555 13.00-14.00
16 000420 เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
17 000421 เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 5 ก.ย. 2555 09.00 -11.30
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 6 ก.ย. 2555 09.00-11.30
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-527 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-527 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521, ศูนย์ทางไกลฯ 6 ก.ย. 2555 09.00-10.30
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521, ศูนย์ทางไกลฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-10.30
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 538 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000379 แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532-533 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000380 แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534-535 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000381 คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5-6 ก.ย. 55 ห้อง สนามหน้าเสาธง 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 3 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 5 ก.ย. 2555 08.00-16.30
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 5 ก.ย. 2555 08.00-16.30
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 6 ก.ย. 2555 08.00-16.30
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 6 ก.ย. 2555 08.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สวนตุง 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สวนตุง 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223,224 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000338 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
14 000339 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
15 000340 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
16 000342 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
17 000343 การแข่งขันโครงงานสังคม ระดับ ม. ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
18 000348 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000344 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
20 000345 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
21 000346 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
22 000347 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
23 000349 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 7 ก.ย. 2555 13.00-14.30
24 000350 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 7 ก.ย. 2555 13.00-14.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ใต้ถุนอาคาร 4 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ใต้ถุนอาคาร 4 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-436 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-436 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000423 ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000424 ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000425 ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000426 ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000441 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000442 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000443 ออกแบบปกหนังสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000444 ออกแบบปกหนังสือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132-133 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224,225 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000356 พหุรงค์ลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000357 พหุรงค์ลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000358 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000359 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134,136 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000366 โครงงานศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เต้นท์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000054 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000373 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000427 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000428 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000435 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000436 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000437 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000430 ประติมากรรมลอยตัว ไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000058 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000438 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000440 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000439 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
33 000057 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
34 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
35 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
36 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
37 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
38 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
39 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
40 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
41 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
42 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
43 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
44 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
45 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
46 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
47 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
48 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
49 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
50 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
51 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
52 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
53 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
54 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
55 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
56 000354 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวปี่ซอ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
57 000457 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทขลุ่ยพื้นเมืองหรือขลุ่ยหลีบ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
58 000458 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวสะล้อ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
59 000459 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวซึง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
60 000460 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวพิณเพี๊ยะ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
61 000355 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทวง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
62 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวที 1 เวทีรำวงย้อนยุค 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
63 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวที 1 เวทีรำวงย้อนยุค 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
64 000360 วงโฟล์คซอง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานรำวงย้อนยุค 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 น.
65 000361 วงสตริง/สตริงคอมโบ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานรำวงย้อนยุค 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00 น.
66 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
67 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
68 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
69 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
70 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
71 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234-236 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
72 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
73 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
74 000362 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
75 000363 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
76 000364 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
77 000365 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
78 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
79 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234-236 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
80 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
81 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ก.ย. 2555 09-00-16.00
82 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 ห้องดนตรีสากลโยธวาทิต 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
83 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 ห้องดนตรีสากลโยธวาทิต 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
84 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
85 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
86 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
87 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
88 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
89 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
90 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
91 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
92 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
93 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000397 ทักษะวิชาการบัญชี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องนาฏศิลป์ 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
2 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000454 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 4 ขา ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
10 000402 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000403 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000378 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
13 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
14 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 5 ก.ย. 2555 09.00-14.00
15 000404 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น (ช่างอุตสาหกรรม) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000405 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย (ช่างอุตสาหกรรม) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
17 000382 การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 2 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
18 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
19 000398 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์ 1 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
20 000399 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์ 2 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
21 000400 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องคหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
22 000401 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องคหกรรม 2 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
23 000406 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000407 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
25 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
26 000464 การแข่งขันโครงงานเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 1 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 6 ก.ย. 2555 09.00-14.00
28 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้น 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
30 000367 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000409 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000410 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
33 000368 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
34 000369 โครงงานเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
35 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000370 ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 4 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
37 000084 ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 4 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
38 000411 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
39 000416 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
40 000391 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
41 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
42 000417 งานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
43 000422 งานอิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
44 000371 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
45 000372 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
46 000392 การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 6 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
47 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 6 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
48 000374 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องจุฬาภรณฯ 3 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
49 000375 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคณิตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
50 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
51 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
52 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
53 000393 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 7 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
54 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 7 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
55 000376 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 3 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
56 000377 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 3 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
57 000394 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 8 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
58 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 8 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
59 000395 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 3 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
60 000396 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 4 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
61 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
62 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
63 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
64 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
65 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00
66 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้อง Sound Lab 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้อง Sound Lab 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Sound Lab 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Sound Lab 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
10 000445 การแข่งขันการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
11 000446 การทดสอบการฟังภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
12 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
13 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
15 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 6 ก.ย. 2555 08.00-12.00
16 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 11.00-12.00
17 000447 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องแนะแนวอาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 - 226 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องแนะแนวอาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 - 226 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 422 423 5 ก.ย. 2555 09.00-15.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 424 425 426 5 ก.ย. 2555 09.00-15.00
9 000455 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
10 000456 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
11 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์ ERIC + SEAR 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์ ERIC + SEAR 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000431 A Math ม.1-ม.3 เดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
14 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
15 000432 A Math ทีม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3-4 ห้อง 536,537,546,547 7 ก.ย. 2555 9.00-11.00
16 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
17 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333,336 6 ก.ย. 2555 09.00-11.00
18 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333.336 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
19 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
20 000433 ซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
21 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
22 000434 ซูโดกุ ทีม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
2 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
3 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
5 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
6 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
7 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
8 000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
9 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
10 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
11 000178 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
12 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
13 000175 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
14 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
15 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
16 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
17 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
18 000183 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
19 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
20 000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
21 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
22 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
23 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
25 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
26 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
27 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
28 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
29 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
30 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
31 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
32 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
33 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
34 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
35 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
36 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
37 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
38 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
39 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
40 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
41 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
42 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
43 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
44 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
45 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
46 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
47 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
48 000462 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
49 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
50 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
51 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
52 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
53 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
54 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
55 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
56 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
57 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
58 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
59 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
60 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
61 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
62 000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
63 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
64 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
65 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
66 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
67 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
68 000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
69 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
70 000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
71 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
72 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
73 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
74 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
75 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
76 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
77 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
78 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
79 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
80 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
81 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
82 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
83 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
84 000240 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
85 000246 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
86 000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
87 000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
88 000244 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
89 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
90 000242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
91 000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
92 000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
93 000243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
94 000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
95 000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
96 000241 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
97 000247 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
98 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
99 000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
100 000239 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
101 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
102 000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
103 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
104 000249 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
105 000252 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
106 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
107 000250 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
108 000253 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
109 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
110 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
111 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
112 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
113 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
114 000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
115 000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
116 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
117 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
118 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
119 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
120 000091 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
121 000103 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
122 000097 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
123 000093 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]