หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   12 ต.ค. 2555   13 ต.ค. 2555   14 ต.ค. 2555   15 ต.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/1 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/2 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/3 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/4 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/5 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/6 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/7 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ป.6/8 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/1 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/2 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/3 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/4 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ป.5/4 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ป.5/5 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงพิพัฒน์ชัยป.5/6 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาป.5 ชั้นล่าง 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารดำรงพิพัฒน์ชัยป.5 ชั้นล่าง 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ห้องคอม 1 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ห้องคอม 2 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารบริหารห้อง MSEP 3/9 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารบริหารห้อง MSEP 4/9 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารบริหารห้อง MSEP 5/9 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ป.5/4 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ป.5/5 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงพิพัฒชัย 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒชัย 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ 13 ต.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ 13 ต.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงนิทัศน์ 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานอาคารดำรงนิทัศน์ (หน้าเวทีเล็ก) 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4 ชั้นล่าง 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารดรุณทิพย์(อนุบาล 1) 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารดรุณฉาย(อนุบาล 2) 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/6 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/8 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงพิพัฒน์ชัยป.5/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงพิพัฒน์ชัยป.5/8 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/5 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/1 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/2 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัยด้านทิศตะวันออก 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัยด้านทิศตะวันตก 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/6 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 13 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 13 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ 13 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์(มาจาก 14 ต.ค.) 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์(มาจาก 14 ต.ค.) 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเดียงพลีศึกษา โรงเรียนเดียงพลีศึกษา 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สวนหย่อมตะวันตกอาคารดำรงนิทัศฯ 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิตบริเวณตะวันตกห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงนิทัศน์(หน้าเวทีเล็ก) 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4 ชั้นล่าง 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิตบริเวณตะวันตกห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
8 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
9 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป
10 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาป.5 ชั้นล่าง 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/5 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/4 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องเรียนธรรมชาติ (สุดถนนติดบ้านพักครู) 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเดียงพลีศึกษา โรงเรียนเดียงพลีศึกษา 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
19 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น ป.1 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
20 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเดียงพลีศึกษา โรงเรียนเดียงพลีศึกษา 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
21 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/3 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/2 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเดียงพลีศึกษา โรงเรียนเดียงพลีศึกษา 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเดียงพลีศึกษา โรงเรียนเดียงพลีศึกษา 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังเม็ก โรงเรียนสังเม็ก 12 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารบริหาร ห้อง MSEP 6/9 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารบริหาร ห้อง MSEP 5/9 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/4 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/5 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/6 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/8 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/1 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/2 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/3 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/4 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/5 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/6 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามวอลเลย์บอล 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามวอลเลย์บอล 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.1/2 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.1/3 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.1/4 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/5 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ป.3/6 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.1/5 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.1/6 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.1/7 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/2 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/3 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/4 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/5 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ป.2/6 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
12 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
13 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
14 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
15 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
18 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
19 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
20 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
21 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
22 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
23 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
24 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
25 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
27 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
28 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
29 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
30 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
31 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
32 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
33 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
34 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
35 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
36 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
37 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
38 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
39 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
40 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
41 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
42 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
43 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
44 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
45 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
46 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
47 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
48 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
49 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
50 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
51 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
52 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
53 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
54 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
55 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
56 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
57 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
58 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
59 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
60 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
61 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
62 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
63 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
64 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
65 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
66 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
67 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
68 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
69 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
70 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
71 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
72 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
73 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
74 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
75 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
76 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
77 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
78 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
79 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
80 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
81 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
82 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
83 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
84 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
85 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
86 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
87 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
88 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
89 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
90 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
91 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
92 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
93 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
94 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
95 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
96 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
97 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
98 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
99 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
100 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
101 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
102 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
103 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
104 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
105 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
106 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
107 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
108 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
109 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
110 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
111 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
112 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
113 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
114 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดรุณฉาย(อนุบาล 2/3) 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดรุณทิพย์(อนุบาล 1/1 และ 1/2) 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดรุณทิพย์(อนุบาล 1/3 และ 1/4) 13 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]