หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000048 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 6 0 0
2 000160 โรงเรียนบ้านกระทิง 1 0 0
3 000087 โรงเรียนบ้านกระบี่ 0 0 0
4 000163 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0
5 000113 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) 0 0 0
6 000200 โรงเรียนบ้านกระหวัน(ขห) 0 0 0
7 000185 โรงเรียนบ้านกระเจา 0 0 0
8 000174 โรงเรียนบ้านกระเบา 0 0 0
9 000202 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 0 0
10 000075 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 0 0 0
11 000168 โรงเรียนบ้านกราม 0 0 0
12 000056 โรงเรียนบ้านกะมอล 0 0 0
13 000218 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0 0
14 000023 โรงเรียนบ้านกันจาน 0 0 0
15 000097 โรงเรียนบ้านกันตม 0 0 0
16 000196 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 0 0 0
17 000212 โรงเรียนบ้านกันทรอม 0 0 0
18 000213 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 0 0 0
19 000166 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 0 0 0
20 000155 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 0
21 000021 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0
22 000080 โรงเรียนบ้านขนา 0 0 0
23 000126 โรงเรียนบ้านขนาด 0 0 0
24 000020 โรงเรียนบ้านขนุน 0 0 0
25 000081 โรงเรียนบ้านขะยูง 0 0 0
26 000204 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0 0 0
27 000150 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0 0 0
28 000149 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 0 0 0
29 000108 โรงเรียนบ้านจอก 0 0 0
30 000133 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 0 0
31 000215 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 0 0
32 000199 โรงเรียนบ้านจะเนียว 0 0 0
33 000004 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 2 0 0
34 000067 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 0 0 0
35 000125 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 0 1
36 000042 โรงเรียนบ้านจานเลียว 0 0 0
37 000073 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 0 0 0
38 000019 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 0 0 0
39 000049 โรงเรียนบ้านชำม่วง 0 0 0
40 000047 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 0 0 0
41 000024 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 0 0 0
42 000208 โรงเรียนบ้านซำ 0 0 0
43 000192 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0 0 0
44 000195 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 0 0 0
45 000059 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0
46 000169 โรงเรียนบ้านซำเขียน 0 0 0
47 000077 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0
48 000063 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ตาเกษ 0 0 0
49 000188 โรงเรียนบ้านดอนข่า 0 0 0
50 000151 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 0 0 0
51 000184 โรงเรียนบ้านดาน 0 0 0
52 000198 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0
53 000016 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
54 000128 โรงเรียนบ้านตระกวน 0 0 0
55 000117 โรงเรียนบ้านตระกาจ 0 0 0
56 000088 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0 0 0
57 000214 โรงเรียนบ้านตานวน 0 0 0
58 000179 โรงเรียนบ้านตาปรก 0 0 0
59 000127 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0
60 000065 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0
61 000164 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 0 0 0
62 000029 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0 0
63 000178 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 0 0 0
64 000197 โรงเรียนบ้านตาเอก 0 0 0
65 000006 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0 0 0
66 000118 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 0 0
67 000115 โรงเรียนบ้านตูม 0 0 0
68 000090 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 0 0
69 000036 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 0 0 0
70 000039 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 0 0
71 000132 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
72 000189 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 0 0 0
73 000098 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
74 000053 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 0 0
75 000144 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 0 0 0
76 000061 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 0 0 0
77 000003 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 0 0
78 000031 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0 0 0
79 000022 โรงเรียนบ้านนารังกา 0 0 0
80 000074 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 0 0
81 000005 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 0 0
82 000043 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0
83 000129 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 0 0 0
84 000176 โรงเรียนบ้านบักดอง 0 0 0
85 000001 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 5 2 2
86 000055 โรงเรียนบ้านปะทาย 0 0 0
87 000109 โรงเรียนบ้านปุน 0 0 0
88 000170 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 0 0 0
89 000040 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
90 000206 โรงเรียนบ้านพยอม 0 0 0
91 000014 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0 0 0
92 000191 โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) 0 0 0
93 000172 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 0
94 000112 โรงเรียนบ้านพิงพวย 0 0 0
95 000181 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 0 0 0
96 000167 โรงเรียนบ้านภูทอง 0 0 0
97 000010 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 0 0 0
98 000068 โรงเรียนบ้านภูเงิน 0 0 0
99 000060 โรงเรียนบ้านมหาราช 2 0 0 0
100 000091 โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์) 0 0 0
101 000190 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 0
102 000203 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0
103 000070 โรงเรียนบ้านระโยง 0 0 0
104 000045 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณฺ์ 0 0 0
105 000018 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ 0 0 0
106 000038 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 0 0 0
107 000051 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 0 0 0
108 000092 โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 0 0 0
109 000111 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 0 0 0
110 000131 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 0 0 0
111 000159 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 0 0
112 000209 โรงเรียนบ้านสดำ 0 0 0
113 000154 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 0 0 0
114 000114 โรงเรียนบ้านสลับ 0 0 0
115 000035 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0
116 000083 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
117 000122 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0
118 000093 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 0 0
119 000052 โรงเรียนบ้านสามเส้า 0 0 0
120 000026 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 0 0 0
121 000175 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1 0 0
122 000064 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0
123 000211 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0
124 000146 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0 0 0
125 000210 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0
126 000135 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 0 0 0
127 000165 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
128 000009 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0
129 000156 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0
130 000017 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0
131 000076 โรงเรียนบ้านหนองทา 0 0 0
132 000138 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0 0 0
133 000145 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 0 0 0
134 000186 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
135 000107 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0 0 0
136 000177 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 0 0 0
137 000143 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 0 0 0
138 000124 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 0 0 0
139 000216 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
140 000148 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0
141 000110 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0 0 0
142 000028 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0
143 000130 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
144 000082 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 0 0 0
145 000134 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
146 000032 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
147 000034 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
148 000152 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0 0 0
149 000193 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0 0 0
150 000041 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0 0 0
151 000012 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 0 0 0
152 000171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
153 000120 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 0 0 0
154 000062 โรงเรียนบ้านหิน 0 0 0
155 000173 โรงเรียนบ้านอาราง 0 0 0
156 000066 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
157 000139 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 0
158 000084 โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) 0 0 0
159 000085 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 0 0 0
160 000201 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0
161 000142 โรงเรียนบ้านเพ็ก 0 0 0
162 000013 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 0 0 0
163 000123 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 0 0 0
164 000086 โรงเรียนบ้านแก 0 0 0
165 000136 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราฎร์พัฒนา) 0 0 0
166 000054 โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 0 0 0
167 000205 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 0 0 0
168 000089 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 0 0
169 000050 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0 0 0
170 000057 โรงเรียนบ้านโดนอาว 0 0 0
171 000030 โรงเรียนบ้านโตนด 0 0 0
172 000141 โรงเรียนบ้านโนนคำตื้อ 0 0 0
173 000095 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 0 0
174 000027 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
175 000025 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
176 000140 โรงเรียนบ้านโนนจั๊กจั่น 0 0 0
177 000072 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0
178 000079 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0
179 000033 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
180 000187 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
181 000002 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
182 000147 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0
183 000069 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
184 000183 โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขห) 0 0 0
185 000161 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0 0 0
186 000044 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 0 0 0
187 000007 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0 0 0
188 000037 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0 0 0
189 000121 โรงเรียนบ้านโนนแก 0 0 0
190 000194 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 2 3 4
191 000008 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 0 0 0
192 000096 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 0
193 000137 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 0
194 000162 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 0 0 0
195 000207 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 0 0 0
196 000015 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0 0 0
197 000153 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 0 0 0
198 000071 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 0 0 0
199 000094 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 0
200 000058 โรงเรียนบ้านไฮ 0 0 0
201 000102 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
202 000104 โรงเรียนวัดจันทาราม 0 0 0
203 000106 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
204 000105 โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0
205 000103 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 0 0 0
206 000100 โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
207 000101 โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
208 000182 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 0 0 0
209 000217 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ 0 0 0
210 000180 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม่ 8 0 0 0
211 000158 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 0 0 0
212 000078 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 0 0
213 000116 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 0 0 0
214 000157 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 0
215 000099 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
216 000046 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 0 0 0
217 000119 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยา 0 0 0
218 000011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0
รวม 23 5 7
12

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]