หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นายวีระยุธ ชีวะเสรีชลผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธาน
2. นางทัศนีย์ ดุลยคุปต์โรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
3. นางปัทมา กาโฮงโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นางอุษา เดชทุ่งคาโรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการ
5. นางผ่องแผ้ว ปานะสีโรงเรียนบ้านโคกเหรียงเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านด่านประธาน
2. นางเฉลียว นวลนิลโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางพันธ์ทิพย์ สิทธิเสรีสุวรรณโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นายไสว รักซ้อนโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
5. นางธนพร แมนสกุลโรงเรียนวัดสุนทรวารีเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะผอ.โรงเรียนบ้านท่าคลองประธาน
2. นางซัลมา ยานยาโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
3. นางจรรยา แก้วไฝโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ แซ่ว่องโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
5. นางประไพศรี รัตน์น้อยโรงเรียนบ้านทุ่งยาวเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะผอ.โรงเรียนบ้านท่าคลองประธาน
2. นางซัลมา ยานยาโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
3. นางจรรยา แก้วไฝโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ แซ่ว่องโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
5. นางประไพศรี รัตน์น้อยโรงเรียนบ้านทุ่งยาวเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวีระ แซ่ต่างผอ.โรงเรียนบ้านป่าไร่ประธาน
2. นางนิตยา แก้วน้อยโรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
3. นางอนุสรา แม็งโรงเรียนบ้านลางสาดกรรมการ
4. นางสุทิพย์ วรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
5. นางอาลัย คงพูลโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ นิวาสสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็กประธาน
2. นายฉลาด อินทันแก้วโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิงกรรมการ
3. นางขิ่น ดำแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
4. นางสาวรำไพ นิรมานโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
5. นางวิจิตรา พงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านโผงโผงเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นิวาสสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็กประธาน
2. นายฉลาด อินทันแก้วโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิงกรรมการ
3. นางขิ่น ดำแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
4. นางสาวรำไพ นิรมานโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
5. นางวิจิตรา พงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านโผงโผงเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา อินทโกษีผอ.โรงเรียนบ้านควนลังงาประธาน
2. นางเรขา พรหมทองโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการ
3. นางมารีแย จารงค์โรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
4. นางฮาลีเม๊าะ เฮ็งปิยาโรงเรียนบ้านอาโหกรรมการ
5. นางหนูกลั่น ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนเค็ดเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประกอบ คงทองผอ.โรงเรียนบ้านสามยอดประธาน
2. นางเกษสุดา สนน้อยโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
3. นายบรรเลง ช้างกลางโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ ขวัญเกลี้ยงโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
5. นางฐิติกานต์ มุทาพรโรงเรียนบ้านควนแปลงงูเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจรัส บุญตามช่วยผอ.โรงเรียนบ้านยางแดงประธาน
2. นางน้อย อินทรพรหมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
3. นายละมัย พรหมสีทองโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
4. นางสาปิเย๊าะ อะหวังโรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
5. นางปาตีม๊ะ ลาหิงโรงเรียนต้นพิกุลเลขานุการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ป.1-ป.3
1. นายไวฑูรย์ ส่องสว่างผอ.โรงเรียนบ้านคลองช้างประธาน
2. นายกำจัด ขวัญพัทลุงโรงเรียนบ้านควนลาแมกรรมการ
3. นางเฉลียว สังขรัตน์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นางปารีดา หลังชายโรงเรียนบ้านบาละแตกรรมการ
5. นางต่วนเย๊าะ สะนิโรงเรียนบ้านประจันเลขานุการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6
1. นายไวฑูรย์ ส่องสว่างผอ.โรงเรียนบ้านคลองช้างประธาน
2. นายกำจัด ขวัญพัทลุงโรงเรียนบ้านควนลาแมกรรมการ
3. นางเฉลียว สังขรัตน์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นางปารีดา หลังชายโรงเรียนบ้านบาละแตกรรมการ
5. นางต่วนเย๊าะ สะนิโรงเรียนบ้านประจันเลขานุการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3
1. นายสะหะ บือซาผอ.โรงเรียนบ้านต้นแซะประธาน
2. นางสมจิต มะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
3. นางนิทรา อินกะโผะโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการ
4. นางสุดจิตต์ เฮ้าประมงค์โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
5. นางธันย์ชนก อาภรณ์โรงเรียนวัดเกาะหวายเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอ๊ะผอ.โรงเรียนบ้านบูเกะกุงประธาน
2. นายอภิศักดิ์ อักษรแก้วโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการ
3. นางสุใบด๊ะ มะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านคางากรรมการ
4. นางชดาภร บำรุงวงศ์โรงเรียนบ้านสายชลกรรมการ
5. นางมนสินี สังคหะพงศ์โรงเรียนวัดนาประดู่เลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิมผอ.โรงเรียนบ้านบินยาประธาน
2. นางสาวณิศารัตน์ ฉ่ำตระกูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
3. นางรอฮีมะห์ บาบูมาเร๊าะโรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
4. นายสุเนตร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
5. นางสาวพรรณพร วิวัฒสวัสดิ์นนท์โรงเรียนบ้านล้อแตกเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยาชะรัดผอ.โรงเรียนบ้านเจาะบาแนประธาน
2. นางนิรวรรณา ยาชะรัดโรงเรียนบ้านสะกำกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ วังสว่างโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะโรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ นิลศรีโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ หมื่นสระชุมผอ.โรงเรียนบ้านท่าเรือประธาน
2. นายธีรวัฒน์ พรหมนิมิตโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการ
3. นายนิโซะ นิสนิโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นางสาวนูรียะ อาแดโรงเรียนบ้านบูเกะกุงกรรมการ
5. นางสาวยูนีรา เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านยะรังเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถวิล นครจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านอินทนิลประธาน
2. นางยอยียะ มะโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
3. นางฮาซือน๊ะ เจะเฮงโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะกรรมการ
4. นางวรรณนี โรจน์หัสดินโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวไซนับ ปูซูโรงเรียนบ้านอีบุ๊ เลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมควร ศรีภักดีผอ.โรงเรียนวัดภมรคติวันประธาน
2. นางสาวอลิสา หวันกะมาโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางนงนุช สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นายกำธร อินศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นางสาวสุจรรยา อินชะนะโรงเรียนบ้านควนแปลงงูเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายแวการิน แส๊ะเด็งผอ.โรงเรียนบ้านสายชลประธาน
2. นายพนม จรจะนะโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
3. นางสาวตอยยีบ๊ะ สาและโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
4. นางสาวอัษนีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านละหารยามูกรรมการ
5. นางนัชชาภัทร สีลาภเกื้อโรงเรียนบ้านปาลัสเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอุดมพร นวลใยผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ประธาน
2. นางสปีน๊ะ ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นางนุชนาถ อินบางโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
4. นายพรรณรงค์ ฉิมพลีปักษ์โรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการ
5. นางอามีเนาะ สาแมสารีโรงเรียนบ้านควนโนรีเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอุดมพร นวลใยผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ประธาน
2. นางสปีน๊ะ ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นางนุชนาถ อินบางโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
4. นายพรรณรงค์ ฉิมพลีปักษ์โรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการ
5. นางอามีเนาะ สาแมสารีโรงเรียนบ้านควนโนรีเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดนัยเดช จันทร์หอมผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอประธาน
2. นางสาวรอฮานา รามันห์โรงเรียนบ้านสมาหอกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิช เนาว์ไพรโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ รักทรัพย์โรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการ
5. นางสุกัลยา กาญจนเพชรโรงเรียนบ้านป่าไร่เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเล็ก เกียรติขจรเดชผอ.โรงเรียนบ้านบราวอประธาน
2. นายประสพ มณีบุตรโรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการ
3. นายทินนกร โทบุรีโรงเรียนบ้านกระโดกรรมการ
4. นางสะอาดะห์ ซีเดะโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีปานโรงเรียนบ้านควนแตนเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ หวันกะมาผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ประธาน
2. นางสานิตย์ ชูช่วย พนักงานราชการ ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
3. นายมนูญ เศษแอโรงเรียนบ้านดูวากรรมการ
4. นางสุขุมาล ศรีไหมโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
5. นางสาวมาณี หลีสุหลงโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตาเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางธนัญญา หมันหลีผอ.โรงเรียนบ้านบากงประธาน
2. นายมูหามัดสายาตี แวสมาแหโรงเรียนบ้านปานันกรรมการ
3. นางสาวแวซม เลาะซาโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
4. นายศิริ จันทร์แสงโรงเรียนบ้าบบาเงงกรรมการ
5. นางนูรฮามีร๊ะ สลำเหมโรงเรียนบ้านท่าคลองเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนันท์ สังข์ชุมผอ.โรงเรียนบ้านบราโอประธาน
2. นายอาหามะนุ๊ เต๊ะแตโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
3. นายอิสสะมาน สุหลงโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางนิไซนี กือจิโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านควนแตนเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คงคนึงผอ.โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสประธาน
2. นางอารี ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นายรุสลัน สาแลโรงเรียนบ้านกาแลสะนอกรรมการ
4. นางเพลินพิศ ไชยการโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
5. นางสินีนาฏ คชอ่อนโรงเรียนบ้านควนลังงาเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอาหามัดซากี ซอแนะผอ.โรงเรียนบ้านกระโดประธาน
2. นางสาวอมรรัตน์ ชูสว่างโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นางสาวคอรีเยาะ สำเรโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นายปิยะเนตร โฆษะโกโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
5. นางจีรพันธ์ อุ่นอกโรงเรียนบ้านกระเสาะเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ อินทพรหมผอ.โรงเรียนวัดมะกรูดประธาน
2. นางสาวรอมล๊ะ ฮายอโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
3. นางสาวสุไฮบะห์ ลือแบซาโรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็กกรรมการ
4. นางมารียัม ดือราขาเดร์โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
5. นางเปาลียะห์ เจะโดโรงเรียนบ้านควนประเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ อินทพรหมผอ.โรงเรียนวัดมะกรูดประธาน
2. นางสาวรอมล๊ะ ฮายอโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
3. นางสาวสุไฮยยะห์ ลือแบซาโรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็กกรรมการ
4. นางมารียัม ดือราขาเดร์โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
5. นางเปาสียะห์ เจะโดโรงเรียนบ้านควนประเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ โทบุรีผอ.โรงเรียนบ้านคูระประธาน
2. นายเจ๊ะหมาด เกษาโรงเรียนตลาดบาซาเอกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ไชยเสนโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
4. นายวิเชตุ เดชมังกรโรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการ
5. นางนิยะนาถ พรหมวาสโรงเรียนบ้านเกาะจันเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ สังขพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านคลองช้างประธาน
2. นายสุชาติ พรมทองโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการ
3. นายมาหามะยาซี บาฮะคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นายอิมรอม ยะหริ่งโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
5. นางขวัญตา ขุนทองโรงเรียนบ้านต้นโตนดเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชน คงสีจันทร์ผอ.โรงเรียนวัดนิคมสถิตประธาน
2. นางอาซียะ ปูซูโรงเรียนบ้านอีบุ๊ กรรมการ
3. นางศุกร์ศรี ธรรมกิรติโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
4. นายฟัรฮาม เจ๊ะแมพนักงานราชการ ร.ร.บ้านกาแลสะนอกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ เด็นโรงเรียนบ้านป่าบอนเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมะรอปี แมเลาะรองผอ.โรงเรียนบ้านยะรังประธาน
2. นางสาวนูรียะห์ ยูโซะ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางสาวกัลยดา พงศ์ศิริโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
4. นางมณฑา แก้วทองโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นางยุวรรณดา บุญเกิดโรงเรียนวัดสุนทรวารีเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพนม อินทันแก้วผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อกลางประธาน
2. นายคิด แก้วทองโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นางพริ้ม แดงแก้วโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
4. นางสุจินดา ขุนชำนาญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
5. นางพิมลนาฐ มุกดาหารโรงเรียนวัดบุุพนิมิตเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายพนม อินทันแก้วผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อกลางประธาน
2. นายคิด แก้วทองโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นางเขียมศรี ราชบุตรโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นางสุจินดา ขุนชำนาญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
5. นางพิมลนาฏ มุกดาหารโรงเรียนวัดบุุพนิมิตเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ อนันตธนวัฒน์ผอ.โรงเรียนวัดสุนทรวารีประธาน
2. นางสายใจ ขวัญสนิทโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางสาวศุภกานต์ คงแก้วโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
4. นายเจริญ พรหมสุขโรงเรียนวัดป่าสวยกรรมการ
5. นางกัณฐรัตน์ เกื้อขำพนักงานราชการ ร.ร.บ้านทุ่งยาวเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ จุลบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกเหรียงประธาน
2. นายธรรม เทพสุวรรณโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ ยะสะแตโรงเรียนบ้านอาโหกรรมการ
4. นางดลฤดี ระยะหลงโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะกรรมการ
5. นางสาวปาลารัตน์ กสิวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ จุลบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกเหรียงประธาน
2. นายธรรม เทพสุวรรณโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นายอับดุลรอมัน เจ๊ะแวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
4. นางดลฤดี ระยะหลงโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะกรรมการ
5. นายอับดุลเลาะ ยะสะแตโรงเรียนบ้านอาโหเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดมเกียรติ รักทรัพย์ผอ.โรงเรียนบ้านควนแตนประธาน
2. นายสุธัญญา ชูเอียดโรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
3. นายธนชาติ โทบุรีโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ วนอิสรานนท์โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ทองตรังโรงเรียนบ้านด่านเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีฐิธิพันธ์ เลื่อนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านควนลาแมประธาน
2. นางสาวสุไบด๊ะ ยามูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
3. นายมะรูดิง บระอาซันโรงเรียนบ้านบินยากรรมการ
4. นายแวอาลี เจะอุบงพนักงานราชการ ร.ร.บ้านบูโกะกรรมการ
5. นางศรีแพร สายทองโรงเรียนบ้านดอนเค็ดเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ ปานเส็นผอ.โรงเรียนบ้านปาลัสประธาน
2. นายปิยะวัฒน์ เพชรยอดศรีโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
3. นายสาการียา หะยีมะโรงเรียนบ้านตุปะกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ มณีประสาทโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
5. นางกิริณี พรหมจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรกิจ กิณเรศผอ.โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามประธาน
2. นายสุทิน หนูสีคงโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นางมาเรียม ล่าดีโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
4. นางสุชีรา สมุทรจินดาโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการ
5. นางสารีเยาะ นิมาโรงเรียนบ้านเกาะจันเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิลาศ ศิริวุฒินนท์ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะจันประธาน
2. นายอูเซ็น หะยีแยนาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
3. นายประมูล ศิริเสถียรโรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
4. นายอิสมาน กานิงโรงเรียนบ้านกระโดกรรมการ
5. นางอารีย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะตาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายมุนินทร์ ยะโก๊ะผอ.โรงเรียนบ้านสมาหอประธาน
2. นายสุชีพ สายทองโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางฮาแซ สะแมโรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ กีไรโรงเรียนบ้านสายชลกรรมการ
5. นายอาหามะการี กาซอโรงเรียนบ้านสะกำเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิมะนาเซ สามะอาลีผอ.โรงเรียนบ้านสิเดะประธาน
2. นายมนัน ด้วงเมืองใหม่โรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
3. นายอรุณ พรหมเลขโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายอนุชา แดงเพ็งโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
5. นางพวงทิพย์ คงทองโรงเรียนบ้านนาค้อกลางเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฤทธิ์ สุวรรณกุลผอ.โรงเรียนบ้านปานันประธาน
2. นายพรภิรมย์ แสนรักษ์โรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
3. นางสาวนาซีฟะห์ มะดีเยาะโรงเรียนบ้านสมาหอกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด บาเหมบูงาโรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศรีเจริญโรงเรียนวัดมะกรูดเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายฤทธิ์ สุวรรณกุลผอ.โรงเรียนบ้านปานันประธาน
2. นายพรภิรมย์ แสนรักษ์โรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
3. นางสาวนาซีฟะห์ มะดีเยาะโรงเรียนบ้านสมาหอกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด บาเหมบูงาโรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศรีเจริญโรงเรียนวัดมะกรูดเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เทียนทองผอ.โรงเรียนบ้านวังกว้างประธาน
2. นายอับดุลเลาะ การีจิโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
3. นางนิภา เพชรมณีโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
4. นางศิริมา พรหมมณีโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
5. นางราชาวดี ปลื้มสำราญโรงเรียนบ้านโผงโผงเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุกรี คงชูผอ.โรงเรียนบ้านตุปะประธาน
2. นางนิดา สาและโรงเรียนบ้านนาค้อใต้กรรมการ
3. นายนิคม อักษรโสภณโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นางสาวอาซียะ ลาเตะโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
5. นางกลิ่นผกา ไชยแสงศรีโรงเรียนวัดโคกหญ้าคาเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุกรี คงชูผอ.โรงเรียนบ้านตุปะกรรมการ
2. นางนิดา สาและโรงเรียนบ้านนาค้อใต้กรรมการ
3. นายนิคม อักษรโสภณโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นางสาวอาซียะ ลาเตะโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
5. นางกลิ่นผกา ไชยแสงศรีโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนพพงศ์ คงประจักษ์ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ประธาน
2. นางวิจิตรา วิไลพันธ์โรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการ
3. นางภิรมนีย์ กึ่งพุทธกาลโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
4. นางผุสดี ไชยหมานโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
5. นางสาววัรฏฐา ชาญพิชญพงศ์โรงเรียนบ้านเจาะบาแนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายอาหามะ หลงแดวาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนประธาน
2. นางนูรียะห์ ดอเลาะโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
3. นายสักรินทร์ วาจิโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
4. นางอารีทรัพย์ สิเดะโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
5. นางสาวรอมละห์ เง๊าะโรงเรียนบ้านกระหวะเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายธีรนันต์ จะระแอผอ.โรงเรียนต้นพิกุลประธาน
2. นางกฤติยา เพชรซ้อนโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
3. นายสุริยน แวดอเล๊าะโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นายเหม มานิตย์พันธ์โรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
5. นางสาวนัสรีนี ยูแมนโรงเรียนบ้านดูวาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสาแม หะยีอาแวผอ.โรงเรียนบ้านศาลาสองประธาน
2. นายอุเส็น ตาเยะโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นายประสงค์ สุวรรณแพทย์โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
4. นายแวเซะ แวหะยีโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี บริรักษ์นรากุลโรงเรียนวัดนาประดู่เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพรผอ.โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)ประธาน
2. นางสาวรอฮีมะห์ กาซอโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการ
4. นายสุพิศ แว่นแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางทัศวรรณ สงวนการโรงเรียนบ้านควนลังงาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพรผอ.โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)ประธาน
2. นางสาวรอฮีมะห์ กาซอโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการ
4. นายสุพิศ แว่นแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางทัศวรรณ สงวนการโรงเรียนบ้านควนลังงาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ถาวรสุขผอ.โรงเรียนบ้านดอนเค็ดประธาน
2. นางประไพ มั่นหมายโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
3. นางจินดาพร ควนน้อยโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
4. นางอิศรา ไชยฤทธิโชคโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการ
5. นางสาวฟิรดาว อรพันธ์พนักงานราชการ ร.ร.บ้านประจันเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ถาวรสุขผอ.โรงเรียนบ้านดอนเค็ดประธาน
2. นางประไพ มั่นหมายโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
3. นางจินดาพร ควนน้อยโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
4. นางอิศรา ไชยฤทธิโชคโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการ
5. นางสาวฟิรดาว อรพันธ์พนักงานราชการ ร.ร.บ้านประจันเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ โรจนสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านถนนประธาน
2. นายนิกร อินทกาศโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นายยูซุฟ เนียมนำโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
4. นางสุภาพร แสงทองโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
5. นางสาวชวนชื่น ฉิมพลีปักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ โรจนสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านถนนประธาน
2. นายนิกร อินทกาศโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นายยูซุฟ เนียมนำโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
4. นางสุภาพร แสงทองโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
5. นางสาวชวนชื่น ฉิมพลีปักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธาน
2. นางสาวปราณี โหดหมานโรงเรียนบ้านอาโหกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมนิมิตรโรงเรียนบ้านนาประดู่เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธาน
2. นางสาวปราณี โหดหมานโรงเรียนบ้านอาโหกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมนิมิตรโรงเรียนบ้านนาประดู่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวร สังข์เพ็ชรผอ.โรงเรียนบ้านชะเมาประธาน
2. นายชาตรี รามศรีโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
3. นางมารีดี หะมิงมะโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นางผ่องศรี ชูมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
5. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรโรงเรียนบ้านสะกำเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวร สังข์เพ็ชรผอ.โรงเรียนบ้านชะเมาประธาน
2. นายชาตรี รามศรีโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
3. นางมารีดี หะมิงมะโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นางผ่องศรี ชูมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
5. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรโรงเรียนบ้านสะกำเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธาน
2. นางอุษณีย์ ศิลปโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางสาวอรุณี หะมะโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
4. นางทิพย์วิภา จินากุลโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นางนมสิการ ทิพย์รอดโรงเรียนบ้านคูระเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธาน
2. นางอุษณีย์ ศิลปโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางสาวอรุณี หะมะโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
4. นางทิพย์วิภา จินากุลโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นางนมสิการ ทิพย์รอดโรงเรียนบ้านคูระเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริผอ.โรงเรียนบ้านบูดนประธาน
2. นางวรรณี จุลบุตรโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางจารุภา ชูนาคโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ สัมฤทธิ์ผลโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อโรงเรียนวัดภมรคติวันเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริผอ.โรงเรียนบ้านบูดนประธาน
2. นางวรรณี จุลบุตรโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางจารุภา ชูนาคโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ สัมฤทธิ์ผลโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อโรงเรียนวัดภมรคติวันเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริผอ.โรงเรียนบ้านบูดนประธาน
2. นางวรรณี จุลบุตรโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางจารุภา ชูนาคโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
4. นางเบญจมาศ สัมฤทธิ์ผลโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อโรงเรียนวัดภมรคติวันเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจงรักษ์ รักขพันธ์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนประธาน
2. นายสิทธี วงศ์พรรณโรงเรียนบ้านล้อแตกกรรมการ
3. นายประจบ เซี่ยนฮ่องโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอกรรมการ
4. นางฮายาตี เต๊ะแตโรงเรียนบ้านละหารยามูกรรมการ
5. นางวิยะดา โทบุรีโรงเรียนบ้านตันหยงเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารีผอ.โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอประธาน
2. นายฐิรอาศน์ แก้วพวงโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แก้วพรหมโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการ
4. นางมยุรี เจะมะโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
5. นางพรพิศ รัตนพันธ์โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรัทธา แหมะจิผอ.โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะประธาน
2. นายสมนึก บุญภิรมย์โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นายลุกมัน เจ๊ะโอ๊ะโรงเรียนบ้านสะกำกรรมการ
4. นางนูรียะ นิสนิโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
5. นางสาวกฤติกา แวนาแวโรงเรียนบ้านคางาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา แหมะจิผอ.โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะประธาน
2. นายสมนึก บุญภิรมย์โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นายลุกมัน เจ๊ะโอ๊ะโรงเรียนบ้านสะกำกรรมการ
4. นางนูรียะ นิสนิโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
5. นางสาวกฤติกา แวนาแวโรงเรียนบ้านคางาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวตติยารัตน์ ช่วยแก้วผอ.โรงเรียนบ้านบาโงประธาน
2. นางวันทนีย์ จรรีปรัตน์โรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางเกษมาภรณ์ นวลเจริญโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
4. นางยุพา ยะดารัตน์โรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
5. นางไพรัตน์ จิตร์เสนโรงเรียนบ้านดูวาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธมภร มณีสะอาดผอ.โรงเรียนบ้านเกาะตาประธาน
2. นางอาสนะ ประนอโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางมาลี แก้วทองโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
4. นางสุภรณ์ กระจ่างลิขิตโรงเรียนวัดบุพนิมิตกรรมการ
5. นางกาญจนิจ ยกประสพรัตน์โรงเรียนบ้านปาลัสเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม สมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านมะหุดประธาน
2. นายมานะ แก้วนาวีโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นายมูฮัมหมัด แวโดยีโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
4. นางรุจิรา ชูมณีโรงเรียนบ้านบินยากรรมการ
5. นางอาซียะห์ เจะหลงโรงเรียนบ้านน้ำใสเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายราเชนทร์ จันทพิมลผอ.โรงเรียนวัดบุพนิมิตประธาน
2. นายอดุลย์ สาเมาะโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นายมิตร รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
4. นางนิรนารถ ปัตนวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
5. นางเกศสุดา เดชมังกรโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย จันทร์แก้วผอ.โรงเรียนบ้านบาเงงประธาน
2. นายวิรัช สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางประภา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการ
4. นายสกรี เจะแตโรงเรียนบ้านบูเกะกุงกรรมการ
5. นางจันทนา เฆมทองหวานโรงเรียนวัดนาประดู่เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านบาละแตประธาน
2. นายซาการียา เจ๊ะเฮงโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
3. นางแพรว จันแดงโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
4. นายเฉิม ปานแก้วโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
5. นางซอเดาะ มือโดโรงเรียนบ้านสะกำเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย จันทร์แก้วผอ.โรงเรียนบ้านบาเงงประธาน
2. นายมะนาเซ ลาเต๊ะโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
3. นางสุธัญญา บุณยะนันต์โรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นางรูซียะห์ ยูโซะโรงเรียนบ้านสายชลกรรมการ
5. นางสีตีสาเร๊าะ อีแตโรงเรียนบ้านกระหวะเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ บือราเฮงผอ.โรงเรียนบ้านกาแลสะนอประธาน
2. นางรุจินันท์ โต๊ะอาดัมโรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
3. นางมาลีเยาะ อาลีโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
4. นางปราณี บริรักษ์นรากุลโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางฉลวย บุญชัยสุริยาโรงเรียนวัดสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ผอ.โรงเรียนบ้านกูวิงประธาน
2. นางซาลีนา เจะและโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
3. นางอรวรรณ ชูมณีโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
4. นางลางตีพะห์ หะยีเต๊ะพนักงานราชการ ร.ร.บ้านบากงกรรมการ
5. นางสิริพร มณีจันทร์โรงเรียนบ้านควนลังงาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ผอ.โรงเรียนบ้านกูวิงประธาน
2. นางซาลีนา เจะและโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
3. นางกฤษณี มณีประวัติโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
4. นางลางตีพะห์ หะยีเต๊ะพนักงานราชการ ร.ร.บ้านบากงกรรมการ
5. นางสิริพร มณีจันทร์โรงเรียนบ้านควนลังงาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-ป.6
1. นางนิยะเนตร จารงค์ผอ.โรงเรียนบ้านอาโหประธาน
2. นางนงเยาว์ รัตน์น้อยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
3. นางจำนรร แก้วงามโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
4. นางรุสนี หลีหวังโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ ราชบุตรโรงเรียนบ้านบาเงงเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แดงกระจ่างผอ.โรงเรียนวัดเกาะหวายประธาน
2. นางสาวสาริย๊ะ สาแม็งโรงเรียนบ้านลางสาดกรรมการ
3. นางหาซีย๊ะ ฮะนิงโรงเรียนบ้านกระหวะกรรมการ
4. นางฆอลีเย๊าะ วะวาโรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
5. นางสุกิจจา ไชยลาภโรงเรียนบ้านสามยอดเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชาลิสา เพ็งหนูผอ.โรงเรียนบ้านควนหยีประธาน
2. นางนาปีเสาะ วายาโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ หนึ่งคำมีโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
4. นางฮามีด๊ะ สาลีมีโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ อุ่ยเจริญโรงเรียนวัดป่าสวยเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร วิสินธ์ชัยผอ.โรงเรียนบ้านตรังประธาน
2. นางอำพน พรหมสุขโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางวรรณา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นางสวลี สามแก้วโรงเรียนบ้านเกาะตากรรมการ
5. นางสมศรี ซ้วนล่องโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจรัญ รองสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนวัดทรายขาวประธาน
2. นายสมพงษ์ นันทโยโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นายนิเซะ นิสนิพนักงานราชการ ร.ร.บ้านยะรังกรรมการ
4. นายอัซมาน สะอิพนักงานราชการ ร.ร.บ้านควนแปลงงูกรรมการ
5. นางธัญพิญชา เพชรศรีโรงเรียนบ้านตุปะเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดินผอ.โรงเรียนบ้านดูวาประธาน
2. นางเมษยา รังศิลป์โรงเรียนบ้านเกาะตากรรมการ
3. นายอภิชาติ สวามิภักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นายอนันต์ หีมอะด้ำโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
5. นางทวีพร เจียรบุตร์โรงเรียนบ้านป่าบอนเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุกิตต์ อนันทมาศผอ.โรงเรียนบ้านคลองหินประธาน
2. นางนิอารีฟา บินหะยีอารงโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ ปานถาวรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวยาลีซัน อาลีโรงเรียนบ้านบราวอกรรมการ
5. นางอานีตา เจ๊ะอุบงโรงเรียนบ้านเขาวังเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ โกวิทยากรผอ.โรงเรียนบ้านตันหยงประธาน
2. นายเอกรินทร์ ดือราแมหะยีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
3. นายสุภชัย ไชยลาภโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ขุนดุเร๊ะโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
5. นายรอหีม อาดัมโรงเรียนบ้านควนลังงาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา เพชรมงคลผอ.โรงเรียนบ้านควนประประธาน
2. นายสะรอนิง ยามาโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
3. นายรุสลี มูนีมูสี พนักงานราชการช่วยราชการ สพป.ปน.๒กรรมการ
4. นายสมสมัย หะยีมะลีพนักงานราชการ ร.ร.บ้านแขนท้าวกรรมการ
5. นายรอสดี จารงโรงเรียนบ้านสิเดะเลขานุการ
การแข่งขันเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน(Sea journey) ป.4-ป.6
1. นายพีรพัฒน์ ชูชัยผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนประธาน
2. นางฟาซียะ เจะแวโรงเรียนบ้านบราวอกรรมการ
3. นายซูรัยเด็ง ดารอเฮงโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
4. นางอาซีเยาะ ฮาเล็มโรงเรียนบ้านกระโดกรรมการ
5. นางฟานีดา วันอิดริดโรงเรียนบ้านควนโนรีเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นายสมาน หมันหลีผอ.โรงเรียนบ้านน้ำใสประธาน
2. นายอนันต์ ขุนปลัดโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
3. นางรุสนาณี นิสายูโรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
4. นางกันธิมา อาเกะโรงเรียนบ้านคางากรรมการ
5. นางบัลกีส เจะโซะโรงเรียนบ้านดอนเค็ดเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ เจ๊ะอูมาผอ.โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขามประธาน
2. นางสาวซอฟาวาตี อุเซ็งโรงเรียนบ้านควนประกรรมการ
3. นางฮูดา แวกามาโรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
4. นางรอฮีมะ บือราเฮงโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
5. นางกัญหา หะรัตพันธ์โรงเรียนวัดภมรคติวันเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นางศกลวรรณ สุขมีผอ.โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิงประธาน
2. นางรอกีเยาะ บาเหมโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นางรอฮานี ขุนปลัดโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
4. นางอามีเราะ ดือราแมโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
5. นางไอนีย์ วอลีโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยลาภผอ.โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอประธาน
2. นางสาวสนธยา หะยีสะสะแอโรงเรียนบ้านบูโกะกรรมการ
3. นางสาวมีนา อิสมิงโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
4. นายสมเจต รัตนนราโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
5. นางธัญยชนก ไตรยวงศ์โรงเรียนบ้านโคกเหรียงเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางชไมพร จะระแอผอ.โรงเรียนบ้านกรือเซะประธาน
2. นางอายียะ ซอเด็งโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
3. นางเจะรูด๊ะอ๊ะ มะแซโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
4. นางสาวสาราณีย์ หะยีมะลีโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
5. นางจินดา โอชาอัมพวันโรงเรียนตลาดปรีกีเลขานุการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6
1. นายตอฮีรน หะยีเลาะแมผอ.โรงเรียนบ้านลางสาดประธาน
2. นายบัณฑิต ขุนชนะโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการ
3. นางฮาซียะห์ กาแบโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
4. นายแวหามะ แวหะยีโรงเรียนบ้านยะรังกรรมการ
5. นางนาวัล แวอาแซโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเลขานุการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3
1. นางละม้าย เงินนาคผอ.โรงเรียนบ้านแขนท้าวประธาน
2. นางสาววันซัยนับ แวโดยีโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
3. นางอารียา หะซั้นโรงเรียนบ้านบูเกะกุงกรรมการ
4. นางสาวนูรฮายาตี กะลูแบโรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
5. นางสาวสุนธนา คชินทรวิโรจน์โรงเรียนบ้านตรังเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอาคม จันทคุตโตผอ.โรงเรียนวัดธนาภิมุขประธาน
2. Mr.MIKE AHON JUNSAY IIวิทยากรสอนภาษาอังกฤษกรรมการ
3. นายราชัน รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
4. นางสาวจารีย์ อินศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
5. นางสาวกรุณา สุวรรณประสานโรงเรียนบ้านโผงโผงเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย ติระพัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านล้อแตดประธาน
2. นายอนุรัตน์ พันธ์ศิลป์โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นายมาฮามะ แลแรโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
4. นายสุนทร เพชรมณีโรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
5. นางวาสนา แก้วระงับโรงเรียนวัดธนาภิมุขเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ติระพัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านล้อแตกประธาน
2. นายธีรวุฒิ เพชรวิโรจน์โรงเรียนบ้านบราวอกรรมการ
3. นายรัฐวรรต สุทธิพิทักษ์โรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
4. นายธัญญา สุวประพันธ์โรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการ
5. นายสมคิด ศรีสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามเลขานุการ
กิจกรรมจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ แก้วผนึกผอ.โรงเรียนบ้านป่าบอนประธาน
2. นายยอหัน ดูกังหันโรงเรียนบ้านสายชลกรรมการ
3. นายพัยรัตน์ แก้วระงับโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีสมปองโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นางนรา หวานดีโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็งผอ.โรงเรียนบ้านประจันประธาน
2. นางสาวสุพิศ สุขจันทราโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ตาเละโรงเรียนบ้านกาแลสะนอกรรมการ
4. นางอะลิสา เฆดาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางสมทรง เจะแวโรงเรียนบ้านมะหุดเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายธีรพงศ์ สินธุ์ประสงค์ผอ.โรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการ
2. นางวรรณา แดงเพ็งโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
3. นางสุจารี พรหมมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
4. นางอารีซะ เจ๊ะสารีโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
5. นางสุพิศ โทบุรีโรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายอาแว เจ๊ะมะผอ.โรงเรียนบ้านกระหวะประธาน
2. นางสาวจริยา นาวาทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางนิคอซีมัส ยะหริ่งโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
4. นางวารินทร์ ทองไชยโรงเรียนบ้านนาค้อใต้กรรมการ
5. นางวรรณพร ชูชัยโรงเรียนตลาดปรีกีเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]