หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2555   13 ก.ย. 2555   14 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป. 1 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้องธุรการ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้องพักครู 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.2 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง ห้องพยาบาล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.1 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) ศาลากลางน้ำ ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2555 09.00-10.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 1 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 2 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 3 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ หอประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุนนาค ชั้น 1 (ห้อง 1) 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุนนาค ชั้น 1 (ห้อง 2) 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 4 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 5 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 12 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ห้องสมุด 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารไม้ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
6 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
7 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 10.30-12.00
8 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 10.30-12.00
9 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 13.00-14.30
10 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 13.00-14.30
11 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 14.30-15.00
12 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 14.30-15.00
13 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
14 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
15 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
16 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
17 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
18 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
19 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
20 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
21 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 13.00-16.00
23 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 17.00-20.00
24 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 17.00-20.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 9.30-11.30
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศใต้) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 (ด้านทิศตะวันตก) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 08.30-14.30
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ห้อง ห้องประชุมชาลวัน 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศเหนือ) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 13.30-16.30
11 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศเหนือ) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 14.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2 12 ก.ย. 2555 08.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2 12 ก.ย. 2555 08.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2 12 ก.ย. 2555 08.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3, ป.3/4 12 ก.ย. 2555 08.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3, ป.3/4 12 ก.ย. 2555 08.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3, ป.3/4 12 ก.ย. 2555 08.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5,ป.3/6 12 ก.ย. 2555 08.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5,ป.3/6 12 ก.ย. 2555 08.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2555 08.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือบึงโจงโคลง 12 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
2 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
3 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
4 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 เริ่มเวลา 09.00
6 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 เริ่มเวลา 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000517 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
2 000518 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 3 ห้อง อ.2/2 - อ.2/4 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000519 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 4 ห้อง อ.1/2 - อ.1/4 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]