หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2555   20 พ.ย. 2555   21 พ.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 20 พ.ย. 2555 09.00-10.30
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 ห้องสำรอง รอ.14 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.19 ห้องสำรอง รอ.16 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 22 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ รอ 23 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 27 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 28 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 29 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 24 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ. 8 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 20 พ.ย. 2555 09.00-15.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 53 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 10 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 20 พ.ย. 2555 0900-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 41 ม รอ 42 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 23 รอ 24 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 , รอ 27 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 28 , รอ 29 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 30 รอ 31 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ห้อง ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 19 พ.ย. 2555 13.00-16.30
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 19 พ.ย. 2555 13.00 -16.30
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 19 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง iรอ 16 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 54 19 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 19 พ.ย. 2555 13,00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 65 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 31 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 33 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 35 - 36 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 37 - 38 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 21 พ.ย. 2555 09.00 - 16.30
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 2 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 3 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 4 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท.5 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท.6 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 10 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 14 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง พท 62 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้อง รอ. 19 21 พ.ย. 2555 09.00น.-12.00น.
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้องรอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้อง รอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ18 สำรองห้องรอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
57 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
58 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์(รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์ (รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์ (รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์(รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 19 พ.ย. 2555 09.00-16.30
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง พท 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 29 , รอ 30 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
8 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พอ 52 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
9 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
10 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 , รอ 10 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พขอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 30 รอ 31 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 37 รอ 38 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 32 รอ 33 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 53 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พขอ 56 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 34 รอ 35 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 39 ม รอ 40 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พอ 52 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 53 19 พ.ย. 2555
19 พ.ย. 2555
09.00 - 12.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พอ 53 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พขอ 56 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พขอ 56 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 36 รอ 37 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 41 ม รอ 42 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 33 รอ 34 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 12 13 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 14 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 20 พ.ย. 2555 13.00 -16.30
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 19 20 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.300
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 22 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ลท 63 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ลท 63 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ลท 63 20 พ.ย. 2555 09.00 - 16.30
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท3 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 6 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 4 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 60 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 60 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000510 A Math ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
13 000514 A Math ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 -16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
2 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.7 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
4 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
5 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
7 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
8 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
9 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
10 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.8 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
12 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
13 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
14 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
15 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.9 ห้องสำรอง รอ.10 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 19 พ.ย. 2555 09.00 -13.00
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 19 พ.ย. 2555 09.00 - 13.00
18 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
19 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
20 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
21 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
22 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.13 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
24 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
25 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
26 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.14 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
27 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
28 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
29 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
30 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
31 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
32 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ.54 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
33 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
34 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
35 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
36 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
37 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ.64 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
38 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
39 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
40 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
41 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
42 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
43 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง พท.62 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
44 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
45 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
46 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.15 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
47 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
48 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
49 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
50 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
51 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
52 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.16 19 พ.ย. 2555 09.00-16.00
53 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
54 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
55 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
56 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
57 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
58 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.17 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
59 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
60 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
61 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
62 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
63 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
64 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
65 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
66 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พขอ.56 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
67 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
68 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
69 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
70 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
71 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
72 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.22 สำรอง รอ.23 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
73 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
74 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
75 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
76 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
77 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
78 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
79 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.21 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
80 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
81 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
82 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
83 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.19 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
84 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
85 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
86 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
87 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
88 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
89 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
90 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.20 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
91 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
92 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
93 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
94 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
95 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
96 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
97 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
98 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
99 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
100 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
101 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
102 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
103 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
104 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.58 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
105 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
106 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
107 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
108 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00
109 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
110 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
111 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
112 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
113 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
-
114 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 19 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 - 2 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 3 - 4 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 5 - 6 19 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]