หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000022 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 3 1
2 000008 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 16 44 19
3 000146 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 36 106 55
4 000069 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 59 134 94
5 000084 โรงเรียนช่องสาริกา 6 8 6
6 000166 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 0 0 0
7 000049 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2 6 2
8 000055 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 8 18 10
9 000042 โรงเรียนซอย 26 สาย 2 ซ้าย 0 0 0
10 000086 โรงเรียนซอย12 สาย 4 ซ้าย 2 5 2
11 000057 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
12 000153 โรงเรียนทองทาบพิทยา 19 33 19
13 000093 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 15 40 19
14 000034 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 32 72 35
15 000040 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 24 61 28
16 000081 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี 5 11 9
17 000134 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 14 44 20
18 000123 โรงเรียนบ้านคลอง 27 53 41
19 000010 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 7 8 7
20 000054 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 4 18 7
21 000151 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 5 10 5
22 000105 โรงเรียนบ้านซับกระโดน 0 0 0
23 000087 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 1 1 1
24 000039 โรงเรียนบ้านซับจำปา 5 24 10
25 000157 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 0 0 0
26 000160 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 0 0 0
27 000161 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 8 17 8
28 000117 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 0 0 0
29 000044 โรงเรียนบ้านซับโศก 14 26 11
30 000164 โรงเรียนบ้านซับไทร 0 0 0
31 000072 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 36 113 59
32 000127 โรงเรียนบ้านดงน้อย 9 22 14
33 000163 โรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 2 3 2
34 000113 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
35 000068 โรงเรียนบ้านดีลัง 15 37 15
36 000129 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 14 3
37 000137 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 11 28 12
38 000062 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1 8 2
39 000112 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 2 3 3
40 000080 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 6 15 6
41 000074 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 1 2 1
42 000014 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 7 14 12
43 000121 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1 2 1
44 000065 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 18 44 26
45 000002 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 36 78 51
46 000066 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 3 2
47 000025 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1 1 1
48 000005 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 5 8 5
49 000046 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 7 36 16
50 000141 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 10 17 11
51 000118 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 3 13 6
52 000103 โรงเรียนบ้านนาโสม 3 6 3
53 000064 โรงเรียนบ้านบัวชุม 37 92 38
54 000088 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 6 16 9
55 000077 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 7 26 12
56 000110 โรงเรียนบ้านบ่อตะเคียนทอง 0 0 0
57 000029 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 4 8 4
58 000136 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 6 18 11
59 000073 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 13 31 19
60 000111 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 4 9 4
61 000048 โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม 0 0 0
62 000124 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 4 7 5
63 000009 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 4 41 4
64 000037 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 29 87 48
65 000006 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 31 92 45
66 000108 โรงเรียนบ้านยางราก 7 17 7
67 000147 โรงเรียนบ้านยางโทน 15 54 15
68 000135 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8 13 8
69 000058 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1 3 2
70 000143 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 3 5 3
71 000021 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 2 10 2
72 000070 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 4 6 7
73 000017 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 0 0 0
74 000107 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 14 40 25
75 000061 โรงเรียนบ้านวังทอง 27 59 37
76 000125 โรงเรียนบ้านวังแขม 8 29 11
77 000144 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 1 1 1
78 000106 โรงเรียนบ้านสระเพลง 23 37 26
79 000047 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 3 8 3
80 000032 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 5 5 5
81 000015 โรงเรียนบ้านสันตะลุง 0 0 0
82 000078 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 1
83 000091 โรงเรียนบ้านหนองจาน 6 10 8
84 000150 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 7 5
85 000100 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 5 4
86 000013 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 12 40 24
87 000018 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 1 1
88 000095 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 3 10 3
89 000050 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2 5 4
90 000045 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 39 89 45
91 000071 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 3 8 5
92 000053 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 8 6
93 000140 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 7 32 13
94 000079 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 4 13 8
95 000097 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 11 21 11
96 000167 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา อ.ชัยบาดาล 1 0 0
97 000063 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 2 1
98 000148 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 0 0 0
99 000149 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 0 0
100 000092 โรงเรียนบ้านหัวลำ 10 39 14
101 000016 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 1 1 1
102 000030 โรงเรียนบ้านห้วยนา 0 0 0
103 000116 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 3 15 4
104 000126 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 1 1
105 000122 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 38 105 73
106 000101 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 27 61 41
107 000096 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 5 22 5
108 000145 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง 2 6 3
109 000099 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 3 12 3
110 000104 โรงเรียนบ้านเขาตำบล 2 5 2
111 000011 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 25 46 39
112 000133 โรงเรียนบ้านเขารวก 11 43 25
113 000019 โรงเรียนบ้านเขาราบ 8 30 10
114 000119 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 3 8 6
115 000132 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 3 1
116 000012 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 7 25 7
117 000082 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1 1 1
118 000041 โรงเรียนบ้านเนินสวอง 3 8 6
119 000138 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 7 15 11
120 000052 โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น 0 0 0
121 000109 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 8 19 15
122 000162 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 1 2 1
123 000083 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 8 6
124 000115 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 12 40 17
125 000155 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 3 5 5
126 000090 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 7 22 14
127 000067 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 6 12 7
128 000003 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21 41 26
129 000076 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 10 19 13
130 000152 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0
131 000154 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 6 15 9
132 000035 โรงเรียนพรหมรังษี 48 135 64
133 000158 โรงเรียนยงสุรีย์ศึกษา 0 0 0
134 000075 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 31 86 58
135 000130 โรงเรียนวัดซับตะกั่ว 0 0 0
136 000085 โรงเรียนวัดดำรงบุล 6 8 6
137 000051 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 5 15 9
138 000020 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 0 0 0
139 000028 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 17 37 19
140 000036 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 20 39 29
141 000004 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 4 12 7
142 000031 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 21 66 27
143 000038 โรงเรียนวัดหนองนา 11 25 13
144 000059 โรงเรียนวัดโคกสลุง 6 10 6
145 000102 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 11 28 20
146 000128 โรงเรียนสร้างพัฒนา 14 27 14
147 000142 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 4 31 6
148 000098 โรงเรียนห้วยสะอาด 0 0 0
149 000043 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 53 139 76
150 000007 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 26 59 41
151 000001 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 22 72 41
152 000131 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 22 54 31
153 000120 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 22 76 24
154 000139 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 19 58 23
155 000114 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 35 129 69
156 000056 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 2 4 3
157 000156 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 5 22 6
158 000159 โรงเรียนโพธิ์นิมิต 0 0 0
159 000089 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 3 9 3
160 000094 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 8 9 8
161 000023 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 39 86 40
162 000027 โรงเรียนสัตยาไส 0 0 0
163 000024 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 9 4
164 000168 โรงเรียนสุวดีวิทยา 1 1 1
165 000033 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 25 69 28
166 000026 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 1 3 1
รวม 1578 4122 2193
6315

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]