หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดงประธาน
2. นายพยุง โพธิพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ คำศรีโรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจันทรา ช่างปรีชาโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวกนกพิชญ์ ทองบ่อมะกรูดโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา งามขำโรงเรียนบ้านลำอีซูเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พาละการมย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นายเภฆิณฑ์ ยุทธนะพลากูรโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจโรงเรียนบ้านหนองเค็ดเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางภาวนา สังข์กลมเกลี้ยงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นางสุมาลี มุมีโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างกรรมการ
3. นางนฤพร โพธิพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งไหมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุรีพร คงสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวปานทิพย์ จังพานิชโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านพรหมณี เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนพเกล้า กำลังเสือโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธาน
2. นางสาวศิริจันทร์ วงศ์ศิลป์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางยุวดี คำเรียงโรงเรียนอนุบาลหนองปรือเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจตุพร คนสะอาดโรงเรียนบ้านโป่งไหมประธาน
2. นางสาวอังสิยา ช่างปรีชาโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางพเยาว์ ยอดเพชรโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุพัชชา เชี่ยวชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21ประธาน
2. นางสาวสุธาสินี รักแตงโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา สมพงศ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธาน
2. นางสาวสุภาพร มีอาษาโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนบ้านสามยอดเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสิริภา เพชรดำดีโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธาน
2. นางสาวจีระนันท์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางเยาวเรศ ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทบาลโรงเรียนบ้านกรับใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอารีย์ เกี้ยวสกุลงามโรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางอุสนีย์ พ่วงกุลโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาวดวงมาลย์ ขีดขินโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กรรมการ
3. นางวิภา หมื่นบำรุงโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางบัวเรียน ยอดครูโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาวสวรินทร์ อ้วนคำโรงเรียนบ้านตลุงเหรือกรรมการ
3. นางนันทิยา สนพรายโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา กาญจนภิญพงศ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นางสาวกัลยา ภานุพินทุโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันธิดา สอนปั๋นโรงเรียนบ้านลำอีซูประธาน
2. นายอาทิตย์ แก้วอุ่นโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เลื่อนยศโรงเรียนบ้านหนองประดุ่เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา สุขประสงค์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธาน
2. นายปัญญา ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางจันทิมา สนิทสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐชา จันทมัดโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นางนันทนัชชา สงพะโยมโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีแพร ออมสินโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นายเอกพงษ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีแพร ออมสินโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นายเอกพงษ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมชาย คำเรียงโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางสาวนฤมล สวัสดิ์เชิดวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวนุดติยา หญ้างามโรงเรียนบ้านชุมนุมพระกรรมการ
4. นายภูวนัย สังฆะพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายสุกิจ เจริญกุลโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
6. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
7. นางสาวธนัชพร ปรูกระโทกโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
8. นางงามเนตร มะลิเลื้อยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
9. นางสาวปัทมา โสภิตชาติโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมชาย คำเรียงโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางสาวนฤมล สวัสดิ์เชิดวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวนุดติยา หญ้างามโรงเรียนบ้านชุมนุมพระกรรมการ
4. นายภูวนัย สังฆะพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายสุกิจ เจริญกุลโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
6. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
7. นางสาวธนัชพร ปรูกระโทกโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
8. นางงามเนตร มะลิเลื้อยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
9. นางสาวปัทมา โสภิตชาติโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คำเรียงโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางสาวนฤมล สวัสดิ์เชิดวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวนุดติยา หญ้างามโรงเรียนบ้านชุมนุมพระกรรมการ
4. นายภูวนัย สังฆะพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายสุกิจ เจริญกุลโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
6. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
7. นางสาวธนัชพร ปรูกระโทกโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
8. นางงามเนตร มะลิเลื้อยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
9. นางสาวปัทมา โสภิตชาติโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิต สุกุลธนาศรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิชโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางปิยนุช แสนสิงห์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภิต สุกุลธนาศรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิชโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสิษฐี อินทรฉายโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
4. นายมนูญ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ เบ้าชาลีโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
6. นางปิยนุช แสนสิงห์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเรือนแพร บุญเชิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นางสาวเรวดี ซ้อนเพชรโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางจุไลรัตน์ ตรีแสนโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กรรมการ
4. นางบุญยืน เขียวหวานโรงเรียนบ้านบะลังกากรรมการ
5. นางสาวอารยา อาจจงรักษ์โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
6. นางสาวรัชนก พุ่มศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเรือนแพร บุญเชิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นางสาวเรวดี ซ้อนเพชรโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวรัชนก พุ่มศรีโรงเรียนฃุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบรรยงค์ ใจจงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธาน
2. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายมานพ เสือวงษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบรรยงค์ ใจจงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธาน
2. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายมานพ เสือวงษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ แดงประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางสาวยุวันดา วงษ์สอาดโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ แดงประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางสาวยุวันดา วงษ์สอาดโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย มากสมบูรณ์สพป.กจ.4ประธาน
2. นางสาวเยาวภา ศานติธรรมสพป.กจ.4รองประธาน
3. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรืองสพป.กจ.4กรรมการ
4. นายทรงยุทธ อาษากิจสพป.กจ.4กรรมการ
5. นางสาวถวิล หวังกุ่มสพป.กจ.4เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ แย้มศิริสพป.กจ.4ประธาน
2. นายชัยศักดิ์ ไชยคำวังสพป.กจ.4รองประธาน
3. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบสพป.กจ.4กรรมการ
4. นางสุปราณี แซ่ลิ้มสพป.กจ.4กรรมการ
5. นางสรุชา หุตะจูฑะสพป.กจ.4เลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมสพป.กจ.4ประธาน
2. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เติดพันโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมกรรมการ
5. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์สพป.กจ.4กรรมการ
7. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวทักษพร งามขำสพป.กจ.4เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมสพป.กจ.4ประธาน
2. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เติดพันโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมกรรมการ
5. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์สพป.กจ.4กรรมการ
7. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวทักษพร งามขำสพป.กจ.4เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมสพป.กจ.4ประธาน
2. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดุ่กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เติดพันโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมกรรมการ
5. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์สพป.กจ.4กรรมการ
7. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวทักษพร งามขำสพป.กจ.4เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมสพป.กจ.4ประธาน
2. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เติดพันโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมกรรมการ
5. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์สพป.กจ.4กรรมการ
7. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวทักษพร งามขำสพป.กจ.4เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมสพป.กจ.4ประธาน
2. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เติดพันโรงเรียนราษฏร์บำรุงธรรมกรรมการ
5. นางสาวจิรวดี นาคนครโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์สพป.กจ.4กรรมการ
7. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวทักษพร งามขำสพป.กจ.4เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชุติมา ศิริรังษีโรงเรียนบ้านหนองรีประธาน
2. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางพิชามญธุ์ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ศรีหาโคตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชุติมา ศิริรังษีโรงเรียนบ้านหนองรีประธาน
2. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางพิชามญธุ์ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ศรีหาโคตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชุติมา ศิริรังษีโรงเรียนบ้านหนองรีประธาน
2. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางพิชามญธุ์ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ศรีหาโคตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภัณฑิลา ไม้หอมโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางสุดาพร แจ้งไพรโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวศรีชัง ขาวสอาดโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิกา บึงแก้วโรงเรียนบ้านช่องด่านประธาน
2. นายไมตรี บุญเติมโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางขนิษฐา นวมพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญณี ทำบุญโรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธาน
2. นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นายกนิษฐ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวคติยา ศรนารายณ์โรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา รักคงโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวคติยา ศรนารายณ์โรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา รักคงโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางชุติปภา ลิ้นจี่โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวเขมณัช มีโสภาโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาววรรณา จันทร์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายองอาจ จันทร์คล้ายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธาน
2. นางสาววชรพร เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางวิไล ศรีสุขโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายทินกร มอญแช่มช้อยโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นายสวัสดิ์ บุญมากโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สาระโรงเรียนบ้านยางสูงเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาวนันทนา ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสมบัติ รามณีโรงเรียนบ้านหนองหมูเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนิดา ง่วนสำอางค์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวสุพรรณี สุนทรแตโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองจั่นเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกรวิกา ทิพย์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธาน
2. นางวันเพ็ญ แซ่ตันโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางบุญเรือน แห้วเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ เจริญสุขโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาประธาน
2. นางสาวชญาดา ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญพรมโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพูลศรี สายกระสินธุ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวอัมพวัน รอดผึ้งโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสมมณีย์ มัคสิงห์โรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
4. นางมณฑกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ จันทร์กรุงโรงเรียนบ้านหนองโสนเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพูลศรี สายกระสินธุ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวอัมพวัน รอดผึ้งโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสมมณีย์ มัคสิงห์โรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
4. นางมณฑกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ จันทร์กรุงโรงเรียนบ้านหนองโสนเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี สายกระสินธุ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวอัมพวัน รอดผึ้งโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสมมณีย์ มัคสิงห์โรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
4. นางมณฑกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ จันทร์กรุงโรงเรียนบ้านหนองโสนเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ หนุนภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นายวัฒนา อ่อนเบาโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางรัตติยา ลิ้มมั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
4. นางสาวศศิธร คล้ายเจ็กโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
5. นายจำนง นรดีโรงเรียนบ้านหนองหวายเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ หนุนภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นายวัฒนา อ่อนเบาโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางรัตติยา ลิ้มมั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
4. นางสาวศศิธร คล้ายเจ๊กโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
5. นายจำนงค์ นรดีโรงเรียนบ้านหนองหวายเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุพิศ อินทร์ผลเล็กโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธาน
2. นางสาวมณีรัตน์ พรมนอกโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางวาสนา คำภาโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ อินทร์ผลเล็กโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธาน
2. นางสาวมณีรัตน์ พรมนอกโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางวาสนา คำภาโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรากร พุกรอดโรงเรียนบ้านบ้านห้วยหวายประธาน
2. นายศิวาวุธ สิงหพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นายนัฐวุฒิ เอมทองโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาภรณ์ กาญจนะโรงเรียนบ้านหนองโสนประธาน
2. นายพรชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กรรมการ
3. นายยศดนัย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สำราญจิตต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงประธาน
2. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด พวงไธสงโรงเรียนเขาวงพระจันทร์เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประจวบ นพตลุงโรงเรียนบ้านลำอีซูประธาน
2. นายชาญชัย การุณโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นายมนตรี รถจักรดีโรงเรียนบ้านน้ำโจนเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางเรณู แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางเรณู แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธาน
2. นางพรรณิภา จันทาบุตรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ธงชัยโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอ้อยใจ คำธาราโรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางสาวนุสรา งามขำโรงเรียนบ้านพยอมงามกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นายเจษฎา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ การะเกตุโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นายเจษฎา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ การะเกตุโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นายเจษฎา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ การะเกตุโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประทีป สายกระสินธุ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธาน
2. นายสมเกียรติ บุญขาวโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นายพงศ์ศิริ อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองมะสังเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร บ่อสินโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นายสมชาย อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร บ่อสินโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นายสมชาย อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร บ่อสินโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นายสมชาย อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรโรงเรียนบ้านหลังเขาเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายองอาจ กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านวังด้งประธาน
2. นางนวลลออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นางลำยอง จันทร์สุขโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธาน
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางลำยอง จันทร์สุขโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธาน
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธาน
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธาน
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธาน
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธาน
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววารี ชุนหวานิชโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธาน
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เปรมจรูญโรงเรียนบ้านหนองแกในประธาน
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววารี ชุนหวานิชโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธาน
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เปรมจรูญโรงเรียนบ้านหนองแกในประธาน
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววารี ชุนหวานิชโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธาน
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววารี ชุนหวานิชโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธาน
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมา สายสอาดโรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธาน
2. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา สายสอาดโรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธาน
2. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจา วงษ์กฤษโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวกฏพร ไกรมงคลประชาโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจา วงษ์กฤษโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวกฏพร ไกรมงคลประชาโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจา วงษ์กฤษโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวกฏพร ไกรมงคลประชาโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจา วงษ์กฤษโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสาวกฏพร ไกรมงคลประชาโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาววาทินี พรายแขวงโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองปลิงเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาววาทินี พรายแขวงโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองปลิงเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไวคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางบุญเอื้อ มาสมัครโรงเรียนบ้านท่าว้ากรรมการ
3. นางสาวศิริพร สระทองหนโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไวคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าว้ากรรมการ
3. นางสาวศิริพร สระทองหนโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปัญจะ ประเสริฐลาภโรงเรียนเสรี-สมใจประธาน
2. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวสุธีรา จีรติวราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)เลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายอุกฤษณ์ พ่วงกุลโรงเรียนบ้านยางสูงประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุงโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางพรพรรณ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางประไพ นุ่นลอยฟ้าโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ประธาน
2. นางสาวไลลา บินหะมะโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางอารี สงครามโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.4ประธาน
2. นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล เหล็งบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแหลมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประไพ นุ่นลอยฟ้าโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ประธาน
2. นางสาวไลลา บินหะมะโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางอารี สงครามโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นายพิษณุ นาคโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวทักษพร งามขำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กจ.4เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นายพิษณุ นาคโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวทักษพร งามขำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กจ.4เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเดือนเพ็ญ แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธาน
2. นางอัญชัน มาตรวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางรัตนา กุ่มพรมโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธาน
2. นางอัญชัน มาตรวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางรัตนา กุ่มพรมโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)ประธาน
2. นางสาวดิศราพร ศรีนุชโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นายพิษณุ นาคโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวทักษพร งามขำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กจ.4เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นายพิษณุ นาคโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวทักษพร งามขำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กจ.4เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)ประธาน
2. นางสาวดิศราพร ศรีนุชโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสมบัตร สืบศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางศิริพร เทศนาโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธาน
2. นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางสมศรี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านวังด้งเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พุทธสารโรงเรียนหนองแสลบกรรมการ
4. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการ
5. นายวรภัทร ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
6. นางสาวดวงกมล เหล็งบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแหลมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวดิศราพร ศรีนุชโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
4. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่ากรรมการ
5. นางสาวดวงกมล เหล็งบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแหลมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชดาวรรณ อินนาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาวณฐมน มีล้อมโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดงเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาวรรณ อินนาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางสาวณฐมน มีล้อมโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดงเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นายพิษณุ นาคโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวทักษพร งามขำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กจ.4เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กจ.4ประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นายพิษณุ นาคโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวทักษพร งามขำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กจ.4เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ พลเสนโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธาน
2. นายวรภัทร ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาวชุติมา คล้ายทองโรงเรียนบ้านสามยอดเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ พลเสนโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธาน
2. นายวรภัทร ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาวชุติมา คล้ายทองโรงเรียนบ้านสามยอดเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายทวี แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางสุปวีณ์ สีทองเพียโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวี แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางสุปวีณ์ สีทองเพียโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางเพ็ญเดือน เหมือนเขียวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พุทธสารโรงเรียนบ้านหนองแสลบเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ผลดกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)ประธาน
2. นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดาโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางละม่อม แจ้งโพธิ์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ผลดกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)ประธาน
2. นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดาโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางละม่อม แจ้งโพธิ์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวงศ์กร ลับบัวงามโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นางสาวปพิชญา ชาวอุทัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) กรรมการ
5. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลักษมี เสือวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นางวันดี ฉิมวัยโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาวเยาวพร ใจตรงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลักษมี เสือวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นางวันดี ฉิมวัยโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาวเยาวพร ใจตรงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวงศ์กร ลับบัวงามโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นางสาวปพิชญา ชาวอุทัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรตพต โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
5. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวงศ์กร ลับบัวงามโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรตพตโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นางสาวปพิชญา ชาวอุทัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ อ่วมเสือโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางเยาวภา แก่นจันทร์ดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ อ่วมเสือโรงเรียนบ้านหนองขอนประธาน
2. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางเยาวภา แก่นจันทร์ดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิรวดี บุตรพุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นางจันทิมา สนิทสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นางพรชนก เตียวเจริญกิจโรงเรียนบ้านรางพยอมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนเสรี-สมใจเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิรวดี บุตรพุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธาน
2. นางจันทิมา สนิทสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นางพรชนก เตียวเจริญกิจโรงเรียนรางพยอมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนเสรี-สมใจเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐตาภรณ์ ศักดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการ
3. นางสาวนวิสา สารีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ทศพรพรหมโรงเรียนบ้านหนองกะหนากประธาน
2. นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวรโรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการ
3. นางพิไลพร คงพรหมโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางกฤษณา อ่อนเบาสพป.กจ.4ประธาน
2. นายราเชนท์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองศรีสพป.กจ.4เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวถวิล หวังกุ่มสพป.กจ.4ประธาน
2. MissMonette Baccay Maramagโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายสมาน สาครเสถียรกุลสพป.กจ.4ประธาน
2. MissEliabeth Nagelkirtโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเกศสุดา นุ่มพรหมโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งประธาน
2. นางสาวเรณู น้อยพันธุ์โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ฤทธิรงค์โรงเรียนบ้านสามยอดเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเกศสุดา นุ่มพรหมโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งประธาน
2. นางสาวเรณู น้อยพันธุ์โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ภักดีสุวรรณโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ สุขอัมพรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร สุขหวานโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
6. นายจักรพันธ์ ฤทธิรงค์โรงเรียนบ้านสามยอดเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา วัฒนอาภรณ์โรงเรียนบ้านสามยอดประธาน
2. นางสาวนิดาภรณ์ คำรัศมีโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ บุญไสวโรงเรียนบ้านเขาแหลมเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางธันยนันท์ ศิริพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวเด่นนภา โลหะชาติโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสุมาลี ผาสุขโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาววรรยุภา ระดาดาษโรงเรียนบ้านหนองม่วงเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธันยนันท์ ศิริพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางสาวเด่นนภา โลหะชาติโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสุมาลี ผาสุขโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาววรรยุภา ระดาดาษโรงเรียนบ้านหนองม่วงเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสุดา เงินงามโรงเรียนเขาวงพระจันทร์กรรมการ
3. นายโสภณ บุญเรืองรอดโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
4. นางสายทอง ทองนุ่มโรงเรียนอนุบาลหนองปรือเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววชิรา บุญเกื้อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธาน
2. นางสาวนัยน์ปพร ลิ้มฮู่จั๊วโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. Mr.Devin Zuckerโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา บุญศรีโรงเรียนปาไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
5. นางสาวศศิประภา ประคองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ผ่อนยาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธาน
2. นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการ
3. นางสาวชนิศา ใจเก่งดีโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ร่วมชาติโรงเรียนบ้านหนองแสลบเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธาน
2. MissPan Lixiangโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจิตญาดา ศรีปนโรงเรียนบ้านลำอีซูเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธาน
2. MissPan Lixiangโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจิตญาดา ศรีปนโรงเรียนบ้านลำอีซูเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญส่ง โซยรัมย์โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดประธาน
2. นายยุทธนา พิมพขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายมนตรี ธิติปราการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุนทร พูลเพิ่มโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธาน
2. นายอนิรุธ แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ทุพลชัยโรงเรียนบ้านหนองมะสังเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊กโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธาน
2. นายพินิตย์ เพ็งวันโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายพิชา ปอยดินแดงโรงเรียนบ้านหนองประดู่เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางบุญน้อย จันทร์บางโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นางสาวรจนา อินทร์นางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางพรรณี พันเดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางบุญน้อย จันทร์บางโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นางสาวรจนา อินทร์นางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางพรรณี พันเดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา เสาสูงยางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)ประธาน
2. นายสุชัย สุขสวัสดิ์ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางจำนงค์ สุขกลิ่นโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู สุพรรณคงโรงเรียนบ้านชุมนุมพระประธาน
2. นางสาวอุทัย เพ็ญจูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางเหรียญทอง พิมพขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนาตยา เชิดสูงเนินโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)ประธาน
2. นางจำเรียง เพ็ชรชาลีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ยอดปรางโรงเรียนบ้านหนองปลิงเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ ทิพย์โอสถโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธาน
2. นายจำรัส ผิวดีโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองจั่นเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทิพย์โอสถโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธาน
2. นายจำรัส ผิวดีโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองจั่นเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางสาววงเดือน พุ่มน้อยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ สืบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านพยอมงามเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาววงเดือน พุ่มน้อยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ สืบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านพยอมงามเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธาน
2. นายสนาม ทาเอื้อโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หนูผาสุกโรงเรียนบ้านหนองตาเดชเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์)ประธาน
2. นางจันทร์ทิพย์ ทาเอื้อโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หนูผาสุกโรงเรียนบ้านหนองตาเดชเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์สุดา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านหนองตาเดชประธาน
2. นายอาทิตย์ เงินมากนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นายสมพร อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองปรือเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์สุดา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านหนองตาเดชประธาน
2. นายอาทิตย์ เงินมากนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นายสมพร อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองปรือเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธาน
2. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพงศ์สุภา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธาน
2. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพงศ์สุภา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธาน
2. นางภัทรกานต์ สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพงศ์สุภา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธาน
2. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัญญา ยะสงครามศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายนัฐกร สุยะราชนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพงศ์สุภา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธาน
2. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์เลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธาน
2. นางสาววรรณิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางภคมณ สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทียน สิลาจันทร์โรงเรียนสระเตยพัฒนาประธาน
2. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทียน สิลาจันทร์โรงเรียนสระเตยพัฒนาประธาน
2. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเทียน สิลาจันทร์โรงเรียนสระเตยพัฒนาประธาน
2. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทียน สิลาจันทร์โรงเรียนสระเตยพัฒนาประธาน
2. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเทียน สิลาจันทร์โรงเรียนสระเตยพัฒนาประธาน
2. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรัณย์รัช มีชะนะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษประธาน
2. นางกฤษณา อ่อนเบาศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธาน
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลี เกิดผลหลากโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นางสาวฐิติพร พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อินชูกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลี เกิดผลหลากโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นางสาวฐิติพร พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อินชูกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลี เกิดผลหลากโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นางสาวฐิติพร พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อินชูกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลี เกิดผลหลากโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นางสาวฐิติพร พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อินชูกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลี เกิดผลหลากโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธาน
2. นางสาวฐิติพร พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี อินชูกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวัน คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนครูโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวัน คงทนครูโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เทพเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นายวีระวุฒิ ศรีนิลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวฑนาวรรณ คงทนโรงเรียนบ้านหนองขอนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางสาวอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประวัติ มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธาน
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางปราณี บัวซ้อนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธาน
2. นางสมจิตร อาสาโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางอธิกา หมื่นบำรุงโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชุลี ว่องสมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธาน
2. นางยุพา แดงสำอางโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางมัทณา ชาวบ้านกร่างโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวิตรี วงษ์สอาดโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธาน
2. นางวิจิตรา ภควิกรัยโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]