หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000036 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 53 109 79
2 000001 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 52 122 92
3 000037 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 12 37 20
4 000039 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 7 19 12
5 000072 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 4 15 8
6 000007 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 25 53 40
7 000054 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 26 59 27
8 000084 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 24 63 36
9 000040 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 3 5 3
10 000071 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 7 2
11 000016 โรงเรียนบ้านท่าว้า 4 21 9
12 000063 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 9 15 12
13 000033 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 11 33 13
14 000082 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 2 2 2
15 000052 โรงเรียนบ้านบะลังกา 2 2 2
16 000013 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 6 9 7
17 000083 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 4 6 4
18 000049 โรงเรียนบ้านพรหมณี 2 7 4
19 000045 โรงเรียนบ้านพุบอน 5 7 6
20 000027 โรงเรียนบ้านพุพรหม 4 16 8
21 000019 โรงเรียนบ้านพุรวก 7 22 14
22 000004 โรงเรียนบ้านยางสูง 26 39 34
23 000032 โรงเรียนบ้านรางขาม 9 24 14
24 000047 โรงเรียนบ้านรางพยอม 2 4 3
25 000023 โรงเรียนบ้านลําอีซู 18 33 28
26 000024 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 2 2 2
27 000026 โรงเรียนบ้านวังด้ง 9 16 11
28 000008 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 9 31 10
29 000059 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 7 11 7
30 000010 โรงเรียนบ้านสามยอด 46 116 70
31 000029 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 14 7
32 000017 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 10 15 14
33 000053 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 5 13 5
34 000030 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 7 13 11
35 000069 โรงเรียนบ้านหนองขอน 20 46 27
36 000085 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 13 17 13
37 000056 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 9 23 17
38 000076 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 12 10
39 000091 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 4 24 8
40 000081 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 6 9 6
41 000070 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 21 33 29
42 000080 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 28 65 32
43 000088 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 31 14
44 000089 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 38 137 61
45 000048 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 36 89 57
46 000064 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 1 1
47 000046 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 6 4
48 000055 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 34 83 34
49 000061 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 8 3
50 000015 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 8 15 13
51 000021 โรงเรียนบ้านหนองรี 33 98 49
52 000079 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 2 6 3
53 000002 โรงเรียนบ้านหนองหมู 5 11 8
54 000020 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 5 2
55 000092 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 4 4
56 000006 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 9 8
57 000034 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 3 5 4
58 000074 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 29 65 39
59 000011 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 16 28 24
60 000090 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 11 21 11
61 000022 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 3 10 5
62 000044 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 36 78 42
63 000012 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 29 16
64 000062 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 44 25
65 000051 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 21 10
66 000093 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 3 4 4
67 000060 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 8 19 10
68 000078 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0
69 000057 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 15 10
70 000018 โรงเรียนบ้านหลังเขา 29 59 41
71 000087 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 9 4
72 000038 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 4 8 4
73 000077 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 2 3 2
74 000065 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 13 27 21
75 000009 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1 2 2
76 000067 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 25 79 50
77 000025 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 27 59 44
78 000086 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 8 16 13
79 000005 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 24 14
80 000050 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 8 8
81 000066 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 71 160 103
82 000042 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 51 105 62
83 000028 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 6 23 12
84 000031 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 41 85 62
85 000075 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 4 8 4
86 000058 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 22 38 28
87 000041 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 11 17 16
88 000014 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 36 90 55
89 000043 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 19 43 29
90 000068 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 52 104 63
91 000035 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 19 58 31
92 000073 โรงเรียนเสรี-สมใจ 4 11 7
93 000003 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 23 53 28
94 000094 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 33 67 47
รวม 1375 3187 1969
5156

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]