หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2555   16 พ.ย. 2555   17 พ.ย. 2555   18 พ.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-435 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 15 พ.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น ชั้น2 ห้อง 324 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต็นท์หน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต็นท์หน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้องเรียน ชั้น 2 ห้อง 325 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้องเรียน ชั้น 2 ห้อง 331 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
9.00เป็นต้นไป
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร3 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร2-3 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร2-3 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ใต้อาคาร4 ห้อง เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ใต้อาคาร4 ห้อง เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องเรียนอาคาร3 ห้อง 322-323 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องเรียนอาคาร3 ห้อง ห้อง322-323 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 133 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 133 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 111 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 111-112 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ห้อง 325-326 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) หน้าอาคาร 2 (เต็นท์) 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด ICT 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด ICT 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ห้อง ประชุม 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) หอประชุม 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร5 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 134 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร2 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้อง 324 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 133 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 2 ห้อง 221,222,223 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 2 ห้อง 221,222,223 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 2 ห้อง 214 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 2 ห้อง 214 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432,433,434 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 435,436,437 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 423,424,425 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 426 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 427 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 111 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 433 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 423,424,425 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 427,437 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432,433,434 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล้ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 16.00-18.00
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 16.00-18.00
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 18.00-20.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 18.00-20.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 16.00-18.00
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 12.00 เป็นต้นไป
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 19.00 เป็นต้นไป
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 15.00 เป็นต้นไป
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 19.00 เป็นต้นไป
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 20.00 เป็นต้นไป
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 19.00-20.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-10.30
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต็นท์1 ห้อง เต็นท์1 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ สพป.กระบี่ ห้องประชุม 18 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น.เป็นต้นไป
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต็นท์ ห้อง เต็นท์1 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ สพป.กระบี่ ห้องประชุม 18 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น.เป็นต้นไป
8 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด com 3 ห้อง com3 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
9 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ2 ห้อง คอมฯ 2 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาาหารด้านหหลัง 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
14 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
15 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ3 ห้อง คอมฯ3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-10.30
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯชั้น2 ห้อง คอมชั้น 2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านห]ลัง ห้อง โรงอาหารด้านหลัง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ3 ห้อง คอมฯ3 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาหารด้านหลัง 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาาหารด้านหหลัง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด ใต้อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ2 ห้อง คอมฯ 2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-15..30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 122 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 123 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 123 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 124 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 113 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 114 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 123 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 124 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 132 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 121 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 ห้องประชุมพวงชมพู 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 ห้องประชุมพวงชมพู 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมพวงชมพู 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ห้อง 422-432 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 424-425 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 111 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 5 - 11
09.00 เป็นต้นไป
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 112 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 5 - 13
13.00 เป็นต้นไป
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 431 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 431 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 442 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 441 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้อง 334 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 432 17 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
2 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
4 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
5 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
6 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
7 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
8 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
9 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
10 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
11 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
12 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
13 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.30-16.30
14 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
15 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
16 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
17 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
20 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
21 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
25 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
26 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
27 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
29 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
30 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
31 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
32 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
33 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
34 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
35 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
36 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
37 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
38 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
39 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
40 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
41 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
42 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
43 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
44 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
45 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
46 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
47 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาการ 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
48 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
49 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
50 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
51 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
52 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
53 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
54 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
55 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
56 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
57 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
58 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
59 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
60 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
61 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
62 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
63 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
64 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
65 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
66 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
67 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
68 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
69 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
70 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
71 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
72 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
73 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
74 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
75 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
76 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
77 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
78 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
79 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
80 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
81 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
82 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
83 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
84 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
85 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
86 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
87 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
88 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
89 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555 13.30-16.30
90 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
91 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
92 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
93 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
94 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
95 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
96 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
97 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
98 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
99 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
100 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
101 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
102 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
103 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
104 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
105 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
106 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
107 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
108 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
109 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
110 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
111 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
112 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุม 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล1/1(ห.114),อนุบาล1/2(ห.115),อนุบาล2/3(ห.113) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล2/4(ห.312),ห้องอนุบาล2/5(ห.313),อนุบาล1/4(ห.311) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]