หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดชโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางมุกดา การไชนาโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธาน
3. นางดอกรัก รักษาโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตรโรงเรียนบ้านกล้อทอเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี บุญมากโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางดอกรัก รักษาโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นายอภิชาติ ใจทะเลโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางธินิดา กันทะวงค์โรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ดิษฐบรรจงโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายสมเกียรติ คงกล่อมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางแช่มช้อย แสพรมโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาววิรมณ แก้วศรีสดใสโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวิสสร แสงท้าวโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธาน
2. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายอาทิตย์ ภูมิผลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายกวิสสร แสงท้าวโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อมโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสกาวรัตน์ พินิจการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นายนพชัย สีนวลโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัศมี ผาสุขโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางจรวยพร คงมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ปาหาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายอภิชาติ ใจทะเลโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางสาวณัฐพร เสาร์แก้วคำโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปารวี กุศลโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงกรรมการ
5. นางนฤมล วิราวรรณโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอลิสา ปัญญาเทพโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางนฤมล วิราวรรณโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธาน
3. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์โรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายเสฎฐวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรทัย ยาโนยะโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี ธรรมจิตโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางอรทัย ยาโนยะโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายอเนก เป็งมูลโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพินท์ ธราทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ยะสุกิมโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางเรณู กิจวรรณโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นายไพทูลย์ พะยอมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ อินอ่อนโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ นาละต๊ะโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา เกื้อกูลประชาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาววราพร อินถาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวราณี บัวเรืองโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราพร แมลงภู่โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นางสาวจันทนา ขัดต๋าโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภณิตา แก้วเจริญเนตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวจีรวรรณ มั่นพัฒนาการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอัมภิรา ชมใจโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยาโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐรดา ขันเบาะโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณรี แก้วมาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวกานต์ธีรา อุตเตโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวทัศนีย์ ดีรัศมีโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ มุลพรมโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุศาสน์ หงแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางชรินรัตน์ ลาปิโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย หาญพรมโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางชรินรัตน์ ลาปิโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นายจิระพงษ์ สุริยาโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนุ่มคำโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวหนู อินต๊ะโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวดลยา แซ่กือโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ กัณทะวงษ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิ์ ต๊ะสุโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวสโรชา หล้ายอดน้อยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุนีย์ กัณทะวงษ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายธนากร อินทร์มั่งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายนิกร ประชานันท์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายโกฏธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุลโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายพันธกานต์ กุลบุตรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนงค์ลักษณ์ ตาคำโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ผาแสนเถินโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาร ทะมาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายสุรพงษ์ โนนน้อยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายมงคลชัย แก้วลอยโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายนิรัญ สุขหล่อโรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรมโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางนภาพร คำมูลโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางนงนุช ฤทธิ์จีนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววขิรา เสนสอนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แสงทองโรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วินาโรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นางอัมภวัน จันธิดาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมืองโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุลโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นายประดับ เบ็ญมาตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสิงห์คำ ยอดปานันท์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธาน
2. นางชลธิชา นุชารัมย์โรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางฐานิช จันต๊ะโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสายฝน แสนฟองโรงเรียนบ้านกล้อทอเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางสาวมลิวัลย์ ช่างพูดโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงกรรมการ
4. นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นายสุรัตน์ คำเอี้ยงโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายชล ประพันธุ์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาววาสนา ใจคำโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตาโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ทาหว่างกันโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกกรณ์ วรรณศรีโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ ยอดปานันท์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางอำไพ พรมมาโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นายเฉลิม ระบอบโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุฒิ ใสทาโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ ชื่นสินโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางณิษา สิริปัญญาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวศิรินทิพย์ อรุณเมืองโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวปานฤทัย จันทร์อ้ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานดา บุญรัตน์โรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรวรรณ อินริรายโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวนรพสธร ไพรสณฑ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนราโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา ตุ้ยหล้าโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤมนต์ รัตนเสถียรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทิดพงศ์ เมิดไธสงโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธาน
2. นางสาวณัฐพร สอนนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุพันณี สุนันต๊ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชัญ ไทยแท้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทองแข หมื่นพิลมทองโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายนำโชค มั่นพัฒนาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางสุวรินทร์ ฉิมสุดโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางนลินี ผาแสนเถินโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเดช อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษาประธาน
2. นางโสภา อุดจันทร์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมนิมิต ลอยสงโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเดช อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษาประธาน
2. นางโสภา อุดจันทร์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมนิมิต ลอยสงโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ จันสมุทโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางสุภาวดี คงคำโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางณิษา สิริปัญญาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร แสงทองโรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ จันสมุทโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางสุภาวดี คงคำโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางณิษา สิริปัญญาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร แสงทองโรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เนื่องพุกโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางนงนุช จันทร์สายทองโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางนงคราญ ยอดเกตุโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางมุกดา บุญกัณฑ์โรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางแสงจันทร์ แย้มมีโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอรุณี คุณาจิตต์การุณโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางอัญชลี ธำรงรัฐกุลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางสาวอรอุมา มังสาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทองโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจินต์ สุภาพกุลโรงเรียนภัทรวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายประภาส อินสาโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุพรรษา ตั้งปฏิบัติการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์ พูนใจสมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน แก้วสุริยะโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายบัณฑิต ต๊ะทองคำโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาววริษฐา กันทะวงษ์โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
4. นางประยูร ก๋าเครือคำโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตรโรงเรียนบ้านแม่อุสุเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธาน
2. นายอุเทน มิ่งก่อโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุรสิทธิ์ กิตติพงษ์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวกรทิพา ตระกูลคีรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา หรูวรนันท์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไรพร ศิลาอ่อนโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นายทวนทอง บุญชูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นายจันทร์คำ ชุมภูโรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ พระสิงห์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางระวิพรรณ รักษาพลโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ เทียมแก้วโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายภิภพ สุทำแปงโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษกุลโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ จำนงค์รัตน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวพลอยพรรณ องค์การโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนาตยาณี ไวว่องโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางปัฐกานต์ เลิศภาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางกนกวรรณ กาศทิพย์โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี ชัยชอุ่มโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางนุจรีย์ คำวันนาโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา เนตรใสโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางอารีย์ เอี่ยมฤทธิ์โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)รองประธาน
3. นางศศิวิมล มณีวรรณโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางธีรรัตน์ อยู่เจริญโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไรพร ศิลาอ่อนโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายธีรโชติ คงคำโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุรีรัตน์ พรมคำตันโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นายประยูร อุปสอดโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยากรรมการ
4. นายพงศ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางกาญจนา บุญถนอมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายภูษิต แก้วเจริญเนตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเชษไชย ธรรมทรรศนะดีโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธาน
3. นายมานิต เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายอนุฤทธิ์ ปกติจิตโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางนงค์นุช เริ่มแรกโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล วงษ์ไทยโรงเรียนธรรมวัตรวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางนงค์นุช เริ่มแรกโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวดลยา แซ่กือโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล วงษ์ไทยโรงเรียนธรรมวัตรวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ เมืองง้าโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายอมร ชยาภรณ์มงคลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นายจักรพงศ์ ธรรมใจโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นายดำรง กอบฝั้นโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพพร ยาใจโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นายเสรี บัวศรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นางผาสุข ชาวไร่โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายพร้อมพงษ์ ไอยราเศวตโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พรมเทพโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุเนตร์ อธิวงษ์โรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการ
4. สิบเอกณัฐพงษ์ ฝายอุบลโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรักษ์สุมล โกศลโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุเนตร์ อธิวงษ์โรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการ
4. สิบเอกณัฐพงษ์ ฝายอุบลโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายจิระวิน พุ่มนวลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายศิริวัฒน์ แก้วกันมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายสันติ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายจิระวิน พุ่มนวลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายศิริรัตน์ แก้วกันมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายสันติ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายจิระวิน พุ่มนวลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายศิริวัฒน์ แก้วกันมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายสันติ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายจิระวิน พุ่มนวลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายศิริวัฒน์ แก้วกันมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายสันติ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา พุ่มนวลโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายวิษณุ สินราชโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางนิภา พุ่มนวลโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายวิษณุ สินราชโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวณาณัท ศรศักดาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุเนตร์ อธิวงษ์โรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการ
4. สิบเอกณัฐพงษ์ ฝายอุบลโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนิภา พุ่มนวลโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายวิษณุ สินราชโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางนิภา พุ่มนวลโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายวิษณุ สินราชโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ อุดมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธาน
2. นายปรีชา อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธาน
3. นายจิระวิน พุ่มนวลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ แก้วกันมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ อุดมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธาน
2. นายปรีชา อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธาน
3. นายจิระวิน พุ่มนวลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ แก้วกันมาโรงเรียนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์เทวัญ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพลสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายบัญชา กรรขำโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิรินทร์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิรินทร์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิรินทร์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิรินทร์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตราฃ เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุณี วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวอุดมพร ปรีชานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจงรักษณ์ เดชชนะรัตน์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นายธงชาติ สอนคำโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธาน
3. นายจอมใจ หมื่นนราโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ เมาหาโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ไวว่องโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางนภาภรณ์ ชื่นบานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจงรักษณ์ เดชชนะรัตน์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นายธงชาติ สอนคำโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธาน
3. นายจอมใจ หมื่นนราโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ เมาหาโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ไวว่องโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ อินทศรโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางสาวณิชนันทน์ มั่นเหมาะโรงเรียนภัทรวิทยารองประธาน
3. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีนภา ขานไขโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นายวิชัย ใจยาสุนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย อาจหาญโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายสุริยา ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธาน
3. นางรำไพ จันทร์ลอยโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา สายเสือโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางนภาภรณ์ ชื่นบานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย อาจหาญโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายสุริยา ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธาน
3. นายปัญญา พรมพิทักษ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์สันต์ ปัญญาโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา สายเสือโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม บุญนายืนโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ อินทศรโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นายเกียง ชนะพิมโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ ชื่นบานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพรโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธาน
2. นางรำพรรณ ปันส่าโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธาน
3. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางวณิสา ถิ่นทัพไทยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา บุญเรืองโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางนภาภรณ์ ชื่นบานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธาน
2. นางรำพรรณ ปันส่าโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธาน
3. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางวณิสา ถิ่นทัพไทยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา บุญเรืองโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เคลือบวังโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ อินทศรโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นางนภาภรณ์ ชื่นบานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางโสรยา ธรรมใจโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นายสติ เพียรทำโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต พรมทับโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายคมกฤษ สารพัดโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางโสรยา ธรรมใจโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก มณีจำนงค์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายสติ เพียรทำโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ปาจริยวัฒน์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นายวิชาญ ไชยกาญจน์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางศรีวรรณา ธรรมใจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายพนัส รามสูตโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายทัสกร บูลย์ประมุขโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ปาจริยวัฒน์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นายวิชาญ ไชยกาญจน์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางศรีวรรณา ธรรมใจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายพนัส รามสูตโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายทัสกร บูลย์ประมุขโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายรวิพล ผาแสนเถินโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางสาววิราวรรณ ฤทธิ์ลำเจียกโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยารองประธาน
3. นายธนากรณ์ เมทาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลพร ต๊ะสุโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ชื่นบานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นางนิชนันท์ เมฆศิริโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธาน
2. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางสาวจิราภรณ์ เมืองง้าโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ดวงดาวโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนิชานันท์ เมฆศิริโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธาน
2. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ดวงดาวโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปาริฉัตร ขอบบัวคลี่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางกมลเนตร จิตตะโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธาน
3. นางสาวมะยุรี กูดเมืองโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายจันทร์คำ ชุมภูโรงเรียนธรรมวัตรวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร ขอบบัวคลี่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธาน
2. นางกมลเนตร จิตตะโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธาน
3. นางสาวมะยุรี กูดเมืองโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม บุญนายืนโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธิดารัตน์ แก้วทิพย์โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี คำจุลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พรมพิทักษ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธีรภรณ์ สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธาน
3. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ ภัทรวริทธินันท์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางเกษราภรณ์ อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พรมพิทักษ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธีรภรณ์ สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธาน
3. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ ภัทรวริทธินันท์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางเกษราภรณ์ อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม บุญนายืนโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธิดารัตน์ แก้วทิพย์โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธาน
3. นายเป็นหนึ่ง อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายธนากรณ์ เมทาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปราณี ผ่องโสภาโรงเรียนอิสลามศึกษาประธาน
2. นายพีรพัฒน์ ภัทรวริทธินันท์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธีรภรณ์ สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายปัญญา พรมพิทักษ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ผ่องโสภาอิสลามศึกษาประธาน
2. นายพีรพัฒน์ ภัทรวริทธินันท์โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธีรภรณ์ สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายปัญญา พรมพิทักษ์โรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธาน
2. นายบุญธรรม บุญนายืนโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี คำจุลโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพรโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางผดุงภรณ์ แหงมงามโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางแช่มช้อย แสนพรมโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยาโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางผดุงภรณ์ แหงมงามโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางแช่มช้อย แสนพรมโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายทวี เอกวิลัยโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ พัทยาวรรณโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายรวิพล ผาแสนเถินโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดงโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีนภา ขานไขโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายรวิพล ผาแสนเถินโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางสาวจินตรา สนั่นป่าโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดงโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายรวิพล ผาแสนเถินโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธาน
2. นางสาวจินตรา สนั่นป่าโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางวรรณพร อยู่มาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดงโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกฤษ สารพัดโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธาน
2. นายสติ เพียรทำโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวเบญจวรรณ อินทศรโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายสิปนนท์ มั่งอะนะโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ใจยาสุนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเกียง ชนะพิมโรงเรียนภัทรวิทยารองประธาน
3. นายสิปนนท์ มั่งอะนะโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ก่ำใจโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นายสติ เพียรทำโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.David Carmeloโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายอำพล ยาโนยะโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นายชูชาติ จารึกโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธันวดี สืบวงศ์รอดโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางแสงเดือน ศิริสานต์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Ryan Fosterโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นายวัลลภ ทารินทร์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ทิพย์ถิรภัทรโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ริยะขันโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.Jeffrey Tedfordโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางเตือนใจ จันทศรีโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวกรรณิกา คำเขื่อนโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวไพรงาม โพธิ์พุฒโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. Mr.Jeffrey Tedfordโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางจิตนา ขันแก้วโรงเรียนภัทรวิทยารองประธาน
3. นายโชคทวี นันตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
5. นางกฤษณา อินต๊ะยะโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. MissTatiana Movshevichโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางอทิตยา ทิมขาวโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางปิยะฉัตร จิตจริงโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอกโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางกุลภาภร มีเงินโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. MissIlyn Quintialaโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวทองเพียร เพียรชนะโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธาน
3. นางณัฐภรณ์ รัตนโชติปภาพรโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มะโนวงค์โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีสุดา บัวบุตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. MissAbelisa Vicenteโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางศันสินี มูลวงษ์โรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิดาภา แก้วกังวาลชัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีป้อโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Kingsley s. Mbahโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางพิชญาภัค ระดาดาษโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธาน
3. นางวนิดา ทวีชัยไพศาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายภราดร วงษ์ราชโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. Mr.Bryce Mbwogeโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
3. นายนางสาวกนกกาน เนตรใสโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา เปี้ยน้ำล้อมโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา พัทยาวรรณโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. Mr.Bryce Mbwogeโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธาน
3. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา เปี้ยน้ำล้อมโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา พัทยาวรรณโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอชิร ปัญญาเทพโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางเซี่ยวหยิ่ง แซ่หวังโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธาน
3. นางจิราพร สิงห์ก๋าโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจตุฑามาศ ภู่พันธุ์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนงคราญ ก้อนจะเราโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายเจิ้น แซ่หลิวโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธาน
3. นางสาวจุรณี อ้นคงโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ ป้าดีเหนือโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยมโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร จงจรูญกิจโรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล)ประธาน
2. นางสาวปัทมาพร ฝางแดงโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนากรณ์ สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเดชา บัวบุตรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. สิบเอกมงคล ใจเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงรองประธาน
3. นายธีรโชติ คงคำโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางสาวลาวัลย์ เกติมาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธาน
2. นางศรีรัตน์ อินทนุโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธาน
3. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเดชา บัวบุตรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายฉัตรชัย วิเทศน์โรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุลโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายเดชา บัวบุตรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นายฉัตรชัย วิเทศน์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อมโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางเจณจิรา พรมเทพโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางสาวฐานิตา อิ่มวิมลโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปภาวดี เจริญสุขโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ดิษฐบรรจงโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางเจนจิรา พรมเทพโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นางสาวฐานิตา อิ่มวิมลโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปภาวดี เจริญสุขโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกนาถ สุขเจริญโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสกาวรัตน์ พินิจการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางศุประภาภรณ์ หาผลโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา มาลีแก้วโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายกานต์ อัสมิมานะโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกนาถ สุขเจริญโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางสกาวรัตน์ พินิจการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธาน
3. นางศุประภาภรณ์ หาผลโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา มาลีแก้วโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายกานต์ อัสมิมานะโรงเรียนอิสลามศึกษาเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์โรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายมงคลชัย แก้วลอยโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นายวรพงษ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวจีรวรรณ มั่นพัฒนาการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธาน
2. นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธาน
3. นายธรรมนูญ แจ่มอยู่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางมุกดา การไชนาโรงเรียนอิสลามศึกษาประธาน
2. นายอาทิตย์ ภูมิผลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธาน
3. นางสาวจิราพร แมลงภู่โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางมุกดา การไชนาโรงเรียนอิสลามศึกษาประธาน
2. นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธาน
3. นางจิราพร แมลงภู่โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรมโรงเรียนสรรพวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ศรีนิลโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นางอภิญญา วงค์ชัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธาน
3. นายธนากร อินทร์มั่งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธาน
2. นายวรพงษ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธาน
3. นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชุมพูโรงเรียนพบพระวิทยาคมเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4เลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]