หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
2 นางอารีรัตน์ ขุนนา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
3 นายธวัชชัย สิมานุรักษ์ นิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
4 นายดวงจันทร์ ทาคำวงค์ นิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
5 นายศรีมงคล ขุนรินชา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
6 นางสาวศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
7 นางฐิตารีย์ ทาแจ่ม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
8 นางสาววรรณภา มลิลา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
9 นางกชกร อนาวัน ครูโรงเรียนเพียงหลวง(บ้านท่าตอน) ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
10 นางพรพิมล พรมเชื้อ พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
11 นางสาวพรพรรณ ต๊ะสุยะ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
12 นางสาวสุวิตตา สมฤทธิ์ ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
13 นางศิริภรณ์ สุวรรณ์ พนักงานอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
14 นางเอื้องพร สุภา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
15 นางศิริรัตน์ ดวงดี อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและทำใบเกียรติบัตร
16 นางสาวสิรินาถ เตชะพลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Young Reporter Teams
17 นางสาวกมลชนก รัชชุศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Young Reporter Teams
18 นางสาวคาริน เลิศชัยประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Young Reporter Teams
19 นางสาวสิริยาภรณ์ วงศ์จักร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Young Reporter Teams
20 เด็กหญิงศศิวิมล สุดา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Young Reporter Teams
21 นายสุรนาท กษิติประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Young Reporter Teams
22 เด็กหญิงอิสรียา ทิพากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Young Reporter Teams
23 นายนที อารยวุฒิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Young Reporter Teams
24 เด็กชายณัฐนนท์ ปัสสวาท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Young Reporter Teams
25 นายวรวัจน์ วาทกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Young Reporter Teams
26 นายตฤนโชค โพทนา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ Young Reporter Teams
27 นางสาววรัญญา บุญตาล โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ Young Reporter Teams
28 นางสาวธิดารัตน์ เศรษฐนันธ์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ Young Reporter Teams
29 เด็กชายตนุภัทร หิมะกลัส โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ Young Reporter Teams
30 นายภัทรนันท์ ยุทธไกรไชยศรี โรงเรียนวชิราลัย Young Reporter Teams
31 นายณัฐพงษ์ บุญชู โรงเรียนวชิราลัย Young Reporter Teams
32 นางสาวนนทกร แสนไฝ โรงเรียนวชิราลัย Young Reporter Teams
33 นางสาวภัทราภรณ์ กองสถาน โรงเรียนวชิราลัย Young Reporter Teams
34 นางสาวสุวนันท์ เตชะ โรงเรียนวชิราลัย Young Reporter Teams
35 นางสาวอารีรัตน์ แสงสว่าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย Young Reporter Teams
36 นายณัฐฏ์ อึ๋งเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย Young Reporter Teams
37 นายกิตติคุณ กลิ่นสังข์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย Young Reporter Teams
38 นางสาวศุภลักษณ์ ถวิลวิศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย Young Reporter Teams
39 นางสาวแววพลอย สุขมงคลวงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง Young Reporter Teams
40 นางสาววิภา เมืองมาหล้า โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง Young Reporter Teams
41 นางสาวชนนิกานต์ กุลยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง Young Reporter Teams
42 นางสาวเพชรรัศน์ ศุภเชฏฐ์สกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง Young Reporter Teams
43 นายประชา วนะวนานต์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง Young Reporter Teams
44 นายสุรพันธ์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Young Reporter Teams
45 นายภูมิ สาธุธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Young Reporter Teams
46 นางสาวศิริพร คชสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Young Reporter Teams
47 นายธนนันท์ ธนไมตรีจิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Young Reporter Teams
48 นางสาวพรรณการ์ ทองสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Young Reporter Teams
49 นางสาวปริมนรา นันทะชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Young Reporter Teams
50 เด็กชายศุภณัฐ ปัญญศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Young Reporter Teams
51 นายกิตติชัย วงศ์ธานี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Young Reporter Teams
52 นางสาวกมลรัตน์ ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Young Reporter Teams
53 นางสาวสิรินทร์ อมรศรีสัจจะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Young Reporter Teams
54 นายชนาภัทร์ ภาคธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ Young Reporter Teams
55 นางสาวนุชนาฎ จันทร์สุข โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ Young Reporter Teams
56 เด็กชายกิตติชัย จันทร์สม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ Young Reporter Teams
57 เด็กหญิงขัวญฤทัย ปาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ Young Reporter Teams
58 เด็กหญิงนันธมล ทิตาวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ Young Reporter Teams
59 เด็กหญิงสุพิชชา หอมหวาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ Young Reporter Teams
60 เด็กหญิงธิชานนธ์ พญาชม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ Young Reporter Teams
61 นายธนวรรณ์ จินาวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ Young Reporter Teams
62 นายวรกันต์ โพธิ์งาม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ Young Reporter Teams
63 นางสาวนนทกานต์ แม็คล็กห์ลิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ Young Reporter Teams
64 นางประภาศรี ณ กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ Young Reporter Teams
65 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ Young Reporter Teams
66 นางชำนาญยุทธ ชมภูคำ ครูโรงเรียนบ้านป่าลาน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
67 นางจตุพร ผิวเหมาะ ครูโรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
68 นางนวลจรสพรรณ พรหมเมตจิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
69 นายศรีทูล ถาธัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
70 นายวิเชียร ปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
71 นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
72 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
73 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
74 ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ ก้อนใจ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดคิรีเขต สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
75 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
76 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
77 นางศรีนุช พิรสถิต ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
78 นายสนิท พุจันทร์ ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
79 นางพิสมัย เทวาพิทักษ์ ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
80 นางเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
81 นางบัญชร สุรศาสตร์พิศาล ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
82 นางสุรีย์ อุดชา ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
83 นางอารีรัตน์ ศิริ ข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
84 นายสาโรจน์ นาหมื่น ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
85 นางบุปผา คำรินทร์ ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
86 นางลำดวล แก้วอินไชย ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
87 นางนงนุช ไชยวงศ์ ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
88 นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
89 นางจงกลนี เวสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
90 นางจุไร ภาโนชิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
91 นางสุภาพร สารประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
92 นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลินิกครู
93 นางวันทนีย์ ชัยนารินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
94 นางพวงผกา ขัดผาบ โรงเรียนวัดป่าแดด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
95 นางเกษร กาพย์ไชย โรงเรียนวัดป่าแดด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
96 นางสาวณภิตา ศิริมงคลภัค โรงเรียนวัดป่า กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
97 นางลำจวน อินทะกุลครู ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
98 นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
99 นางนนทา สำราญทรัพย์ ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
100 นางทักษะพร เจริญพร ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
101 นางมณฑา วิชัยวุฒิ ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
102 นายวิทยา ใหม่เงิน ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
103 นายสัตยา ยอดคำ ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
104 นางชนพร อำพันธ์ศรี ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
105 นางศรีนวล บุญธรรม ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
106 นางสาวกัญจิรา พวงแก้ว ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
107 นางสาวจันทิมา กุลศรี ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
108 นางสาวศุภราภรณ์ อำภา ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
109 นางสาวสุปราณี คำลือ ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
110 นายธีรยุทธ บุญตัน ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
111 นายปัฐวิกรณ์ บุญต่าย ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
112 นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
113 นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
114 นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
115 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
116 นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
117 นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
118 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
119 นางอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา
120 นางอรทัย มูลคำ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการที่ปรึกษา
121 นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คณะกรรมการที่ปรึกษา
122 นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
123 นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
124 นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
125 นายแสงไทย มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
126 นายโสภณ โสมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
127 นางสาวรุ่งนภา นุตราวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
128 นางภาวิณี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
129 นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
130 นางสาวชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา
131 นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแนะแนว คณะกรรมการที่ปรึกษา
132 นางพัชรา ประวาลทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
133 นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล สำนักอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
134 นางพวงมณี ชัยเสรี สำนักการคลังและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
135 นางสาววีณา อัครธรรม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
136 นายพิธาน พื้นทอง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
137 นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คณะกรรมการที่ปรึกษา
138 นายพะโยม ชิณวงศ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
139 นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
140 นายไกร เกษทัน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
141 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ สถาบันภาษาอังกฤษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
142 นายอำนาจ วิชายานุวัติ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
143 นายอุดม พรมพันธ์ใจ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการที่ปรึกษา
144 นายชวลิต โพธิ์นคร สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
145 นายดำรงค์ พลโภชน์ - คณะกรรมการที่ปรึกษา
146 นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล - คณะกรรมการที่ปรึกษา
147 นายพีระ รัตนวิจิตร สำนักการศึกษาภาคบังคับ คณะกรรมการที่ปรึกษา
148 นายสมควร วรสันต์ ศูนย์นิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
149 นายสนิท แย้มเกษร สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา
150 นายอุทิศ ขัติวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
151 นายวรทัศน์ บุญโคตร โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการอำนวยการ
152 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา โรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการ
153 นางสุมิตรา กันธิยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
154 นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายวรากุล ตุ่นเครือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายบุญเทียน ศรีวิชัย - คณะกรรมการอำนวยการ
158 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
159 นางผ่องพรรณ จันทรมานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
160 ๑๐. นางนิธินันท์ จิรจันทร์จรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางประภาศรี ณ กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
163 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
166 นายเทวินส์ สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
167 นายบุญทวี จิตติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
169 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
170 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
171 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
172 ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
173 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายอภิรัฐ ศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางสาวมณีวรรณ สุทธิการปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
177 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายกิตตินันท์ โนสุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายทวี อุปสุชิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
182 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
183 นายสิทธิชัย มูลเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
184 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายไพศาล เขื่อนเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
187 นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
188 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายสกุล หล้าปาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายไพโรจน์ เตชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายประเสริฐ อธิพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
195 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
196 นายฉลวย พันธ์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายศิรภพ เจริญกุศล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายประสิทธิ์ ชูดวง วิทยาลัยเทคโนโลยี คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายสันธาน สันกลกิจ โรงเรียนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายสันธาน สันกลกิจ โรงเรียนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายยุทธชัย ดำรงมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว โรงเรียนบ้านดอยคำ คณะกรรมการอำนวยการ
204 นายศักดิ์ทอง วรรณศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นางวารี ภัทราวณิชย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
206 นางจารึก จิตต์มั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายจิรศักดิ์ สุภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
208 นางสาวสังวาลย์ เขือนคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางนิตยา กู๊ดเด็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
211 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
212 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
213 นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
215 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
216 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
217 นายอรรณพ ดวงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายอนันท์ กันนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
219 นายมนูญ โพธาวัน โรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
220 นางสาวเปรมศรี นามพลแสน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
221 นายชันษา สุทธิอาภรณ์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายเอื้อ คุณาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
223 นายพูลศักดิ์ แย้มลออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายเทวินส์ สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
225 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
226 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
227 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
228 นายไชยยันต์ ไชยถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายชัยวัตร์ เทพวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
230 นายสามารถ รักษาศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
231 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
232 นางสาวมณีวรรณ สุทธิการปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
233 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
235 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
236 นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
237 นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการอำนวยการ
238 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
239 นายสุนทร คำเป็ง โรงเรียนโป่งแยงใน คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน คณะกรรมการอำนวยการ
241 นายโกวิท หมื่นทา โรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการอำนวยการ
242 นายสมยศ หล้าสุข โรงเรียนวัดทรายมูล คณะกรรมการอำนวยการ
243 นายจำลอง มหาวงศ์ทอง โรงเรียนบ้านกองแหะ คณะกรรมการอำนวยการ
244 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
245 นายชูศักดิ์ เนียมทอง โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายวรวิทย์ ปุณโณฑก โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
247 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
248 นายนคร เจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
249 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
250 นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
251 นายสวงค์ ร่มเงิน ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
252 นางเพลินพิศ ขันแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
253 นางลำดวน คนแม่น โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
254 นางสาววราภรณ์ แซ่เมือง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
255 นางสาววลีทิพย์ ยี่เก็งเอี่ยม โรงเรียนบ้านบวกจั่น คณะกรรมการอำนวยการ
256 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
257 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
258 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
259 นายพัฒน์พงศ์ พวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
260 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
261 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
262 นางพุดตาน ชัยวงศ์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
263 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
264 นางกาญจนา กันฑาทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
265 นายประภวิษณ์ อาษากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการอำนวยการ
266 นายสภา สุริมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
267 นางสาวสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
268 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
269 นายจงภพ ชูประทีบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
270 นายณรงค์ กันทอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
271 นางจรรยา มีสัมมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
272 นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
273 นางเกษราภรณ์ สมมนุษย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
274 นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
275 นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
276 นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
277 นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
278 นายมนตรี ลิ้มคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
279 นายพิษณุ กันธาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
280 นางกาญจนา กันฑาทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
281 นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
282 นายสุทธิ รู้การนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
283 นายศิริพงศ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
284 นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
285 นายมานิตย์ พุทโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
286 นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
287 นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
288 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
289 นายเจตต์ สะสะรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
290 นายเดช ศิรินาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
291 นายอุดม แปงทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
292 นายโสภณ โปธินันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
293 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
294 นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
295 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
296 นายไชยยันต์ ไชยถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
297 นายอวยชัย ศรีตระกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
298 นายอภิชาติ รัตนยรรยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
299 นางธันวา เกียรติปรีชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
300 นายอำพล แก้วมหานิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
301 นายปัณณวัฒน์ ช่างปั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
302 นางดาวนภา น่วมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
303 นางวิธกาล จันทรสกุนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
304 นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
305 นางเกศมณี จักรผัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
306 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
307 นางกนกวรรณ สุริโยปการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
308 นางเพ็ญศิริ จันทร์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
309 นายชูชาติ หาได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
310 นางสาวเทพี กับปุละวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
311 นางณัฐพิมล มีปิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
312 นางกนกเรขา บุญยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
313 นางอัญชลี สิทธิจู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
314 นางปิยรัตน์ วงศ์เติง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
315 นางเกษร โพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
316 นายอุทัย ปัญญาโกญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
317 นายสุชิน นามจันทร์ลักษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
318 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
319 นายสุทธิ รู้การนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
320 นางอรัญญา วงศ์ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
321 นางสาวพันธนา จำปาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
322 นางวัลยา จันทสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
323 นางประกายกาญจน์ ไชยยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
324 นางสาวนันทนา มงคลเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
325 นายณัฐวุฒิ มาตระออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
326 นายณรงค์ฤทธิ์ กงจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
327 นางอุทัยพร อินสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
328 นางพรรณี สหเสวียนต์ โรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
329 นางสาวปรารถนา ตั้งใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย กรรมการฝ่ายเลขานุการ
330 นายสุรพันธ์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
331 นายภูมิ สาธุธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
332 นางสาวศิริพร คชสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
333 นายธนนันท์ ธนไมตรีจิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
334 นางสาวพรรณการ์ ทองสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
335 นางสาวปริมนรา นันทะชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
336 เด็กชายศุภณัฐ ปัญญศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
337 นายกิตติชัย วงศ์ธานี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
338 นางสาวกมลรัตน์ ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
339 นางสาวสิรินทร์ อมรศรีสัจจะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
340 นายชนาภัทร์ ภาคธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
341 นางสาวนุชนาฎ จันทร์สุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
342 เด็กชายกิตติชัย จันทร์สม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
343 เด็กหญิงขวัญฤทัย ปาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
344 เด็กหญิงนันธมล ทิตาวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
345 เด็กหญิงสุพิชชา หอมหวาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
346 เด็กหญิงธิชานนธ์ พญาชม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
347 นายธนวรรณ์ จินาวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
348 นายวรกันต์ โพธิ์งาม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
349 นางสาวนนทกานต์ แม็คล็กห์ลิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
350 นายศิรภพ เจริญกุศล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
351 นายมานิตย์ ขันธสีมา โรงเรียนอนุบาลขันธสีมา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
352 นางสิรินันท์ ศรีวีรสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
353 นางสาวศรีไพร ตาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมยุรี ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
354 นางอรนารถ ฟูญาติ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
355 นางเกษกานดา คงทวีเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
356 นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
357 หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
358 นายอุทัย ไตรศิลป์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
359 นางกันต์ฤทัย นาห้วยทราย โรงเรียนบ้านคุณแม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
360 นายธีรพล มูลตามา โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
361 นางสุดสายใจ สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
362 นางสาวฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
363 นางอัมภาภรณ์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
364 นางเบญจา เสมวงษ์ โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
365 นางพรรณี บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
366 นายประสิทธิ์ ชูดวง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
367 นายศรัญย์ ปัญญา โรงเรียนศรัญย์ปัญญา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
368 นายศิวกร ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์อนุสรณ์ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
369 นางสาวนฤมล สายะบุตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
370 นางจิรากร ทัศเกตุ โรงเรียนจิตราวิทยา ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
371 นางประภาพร ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสภาพร ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
372 นางจรวยพรรณ ใจณวรรณ์ โรงเรียนรัสเซียบัลเล่ย์ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
373 นางสุมาลี สุกันทา โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
374 นายจรัญ ไชยศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
375 นางวิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ควิณ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่(ลานนา) ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
376 นายธีระยุทธ บุญตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
377 นายจรัล สุปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
378 นายสมบูรณ์ บุญเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสินชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
379 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
380 นางกีรติ ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านแม่สาว ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
381 นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด
382 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
383 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
384 นายไพศาล เขื่อนเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
385 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
386 นายโสภณ ชัยเพ็ชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
387 นายสงกรานต์ พรหมวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
388 นางเยาวณี มาประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
389 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
390 นางเกษราภรณ์ สมมนุษย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
391 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
392 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
393 นายสงกรานต์ พรหมวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
394 ไพศาล เขื่อนเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
395 นายประเสริฐ อธิพรหม โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
396 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
397 นางสุภาพร สารประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
398 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
399 นายไพศาล เขื่อนเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
400 นางสาวสักการะ ทนันชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
401 นางสุภา วิริยภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
402 นางนิภา แก้วประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
403 นางสุภาพร สารประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
404 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
405 นางจิตนานาถ ปลอดสกุล โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
406 นางจำปี วงศ์ปาลีย์ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
407 นางอรนงค์ สุริยะวรรณ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
408 นางพิศวาส บูชา โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
409 นางอัญชลี เกตุพุฒ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
410 นางสาวสการะ นิมมานเหมินทร์ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
411 นางจรรยา เพียรงาม โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
412 นางตรีนุช คุณยศยิ่ง โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
413 นางอารีย์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
414 นางเกวรินทร์ ปัญญาเรือง โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
415 นางสาวพนิดา จันทสุวรรณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
416 นางทิพวัลย์ บุญยืน โรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย
417 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุป กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
418 นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนพานิช โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
419 นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
420 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
421 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
422 นางวัชราภรณ์ วัตรสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
423 นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
424 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
425 นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
426 นางศิริกร ปวงคำคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
427 นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
428 นางเพลินพิศ มันกระโทก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
429 นางเรไร รัตนธรรม โรงเรียนโรงเรียนภูดินวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
430 นางพัชรินทร์ คณะนัย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
431 นายโสภณ ชัยเพ็ชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
432 นางเอมอร นรเดชานันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
433 นางสุพัตา ศรีศุภมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
434 นางจิราพร นิติสุทธิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
435 นายวุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
436 นายรักชาติ สุริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
437 นายดำรงศักดิ์ อินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
438 นายเสน่ห์ สมบัติใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
439 นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
440 นายยุทธพงศ์ ไชยประสพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
441 นายเมธาวี ศรีคช วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
442 นายวิจักร์ พจนพิจิตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
443 นางสาวอุมาพร บุญสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
444 นางสาวอมรลักษณ์ ท่วมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
445 นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
446 นางมลชญา หินศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
447 นางจุฑามาศ ไชยวงศ์ โรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
448 นางสาวจินตนา สุทธสาส์น โรงเรียนบ้านโป่งน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
449 นางสาวจันทร์เที่ยง ภัยภิลัย โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
450 นางแจ่มจรัส ทิพย์บุญราช โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
451 นางจุไรรัตน์ อินต๊ะเเสน โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
452 นายณัฐวุฒิ ขันแก้ว โรงเรียนสิริมังคลาจารย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
453 นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนจั่น กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
454 นางพิดาลิน อินต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านหัวข่วง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
455 นางหอมหวน ปันต๊ะทา โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
456 นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุข โรงเรียนวัดศรีโพธาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
457 นางลำดวน แก้วอินชัย โรงเรียนวัดท่าโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
458 นางกัญญา พิชยานนท์ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
459 นางผ่องพรรณ คำมงคล โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
460 นางกิ่งแก้ว ตาเจริญเมือง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
461 นางพัชรบูลย์ ตันติยากร โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
462 นางรัชพร บัวหอม โรงเรียนวัดคำชมภู กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
463 นางอัญชลี จินาวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
464 นางทับทิม ชัยชะนะ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
465 นางพิสมัย ชาลีอัน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
466 นายศรัณยู ปู่สิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
467 นายประเสริฐ แสนสุข โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
468 นายศรัณยู ปู่สิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
469 นางสมจิตร พิทาคำ โรงเรียนบ้านเชียงดาว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
470 นางสุดใจ เจริญสุข โรงเรียนบ้านนาหวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
471 นางสายสมร อินต๊ะเสน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
472 นางสาวเมธาพร คำหน้อย โรงเรียนบ้านขุนแปะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
473 นางสาวภัทรานิษฐ์ ชูชื่น โรงเรียนแม่แฮใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
474 นางสาวณัฐติญา นันตะละ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
475 นางณัทฐนิช พรหมปัญญา โรงเรียนบ้านขุนกลาง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
476 นางเกษริน ภิระตา โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
477 นางสาวสมรยศ คนโฑ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
478 นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดา โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
479 นางมาลี โรจนวรานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
480 นางธวัลยา พจนาภรณ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
481 นางพวงผกา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
482 นายนิรุต สอนทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
483 นางอัญธิฌา มีวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
484 นางศรีวรรณ พรหมพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
485 นางอุทัยวรรณ แสนไชย โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
486 นางสุดา คำตัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
487 นางพรรักษ์ สุคันธกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
488 นางธนวรรณ มหายศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
489 นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
490 นายประจักร ศรีวิทะ โรงเรียนจอมทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
491 นางสาวโสภา ประสิทธิ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
492 นายอนุวัติ บุญอินทร์ โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
493 นางแสงระวี จันทร์ชม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
494 นางสุจิตรา นาคสนิท โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
495 นางสิริพร ไชยวงค์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
496 นางกาญจนา กล้าหาญ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
497 นางศรีอำพร มาตา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
498 นายมานิตย์ เขตสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
499 นางอัญชลี วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
500 นายชีพชัชว์ ชนอิสระ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
501 นางสาวชฏาภรณ์ สาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
502 นางมาลี โรจนวรานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
503 นางธวัลยา พจนาภรณ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
504 นางพวงผกา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
505 นายนิรุต สอนทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
506 นางอัญธิฌา มีวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
507 นางศรีวรรณ พรหมพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
508 นางอุทัยวรรณ แสนไชย โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
509 นางสุดา คำตัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
510 นางพรรักษ์ สุคันธกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
511 นางธนวรรณ มหายศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
512 นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
513 นายประจักร ศรีวิทะ โรงเรียนจอมทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
514 นางสาวโสภา ประสิทธิ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
515 นายอนุวัตร บุญอินทร์ โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
516 นางแสงระวี จันทร์ชม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
517 นางสุจิตรา นาคสนิท โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
518 นางสิริพร ไชยวงค์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
519 นางกาญจนา กล้าหาญ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
520 นางศรีอำพร มาตา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
521 นายมานิตย์ เขตสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
522 นางอัญชลี วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
523 นายชีพชัชว์ ชนอิสระ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
524 นางสมพร พระเนตร โรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
525 นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฎ์ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
526 นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกี โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
527 นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
528 นางอัญชณา สืบสกุล โรงเรียนบ้านกวน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
529 นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกี โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
530 นางสุพรรษา ผ่องใส โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
531 นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
532 นายจตุรงค์ คำมะนาง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
533 นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกี โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
534 นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
535 นางอัญชณา สืบสกุล โรงเรียนบ้านกวน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
536 นางสุพรรษา ผ่องใส โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
537 นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
538 นายจตุรงค์ คำมะนาง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
539 นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ โรงเรียนบ้านบนนา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
540 นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
541 นางยุพิน ดุมดก โรงเรียนวัดยั้งเมิน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
542 นายวีระพันธ์ ไชยบุตร โรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
543 นายสง่า เมฆเสน โรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
544 นายวัชระ ยะสง่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
545 นางกฤษณา พึ่งธรรม โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
546 นางสาวสุจิตรา ผาสุข โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
547 นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ โรงเรียนบ้านบนนา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
548 นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน โรงเรียนนวมิทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
549 นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
550 นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
551 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
552 นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี โรงเรียนบ้านปงตำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
553 นางสาวดานุรัตน์ จันทะรส โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
554 นางสาวสุจิตรา ผาสุข โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
555 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว โรงเรียนบ้านดอยคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
556 นายเชิดชัย ลำนวล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
557 นางอรทัย นาคะเปรมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
558 นางจงจิต พัฒนสิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
559 นายเชิดชัย ลำนวล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
560 นางอรทัย นาคะเปรมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
561 นางจงจิต พัฒนสิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
562 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว โรงเรียนบ้านดอยคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
563 นางอรทัย นาคะเปรมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
564 นางจงจิต พัฒนสิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
565 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
566 นางสายใจ หิตะวณิช โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
567 นายมงคล สุวรรณราช โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
568 นางขัวญทอง นาชัยเวียง โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
569 นางรัตติกรณ์ ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
570 นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาด โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
571 นายไพศาล เขื่อนเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
572 นายเกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
573 นายกมล ชื่นทองคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
574 นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
575 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
576 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
577 นายสุรพล ศรีศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
578 นางวิริน วันสมสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
579 นายวิเศษ ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
580 นายเมธาวี สันติสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
581 นายชรินทร์ กลิ่นนวม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
582 นายสง่า พรหมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
583 นายวีระเชษฐ์ ขจรบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
584 นายประชา วีรวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
585 นายวัฒนา สุเทนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
586 นางรุ่งกาญจน์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
587 นายเดชาวุธ สิทธิยศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
588 นางสาวสายจิต ลิลิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
589 นางธัญญธร ปรีชารั โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
590 นางสาวศิริรัตน์ งามประจบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
591 นางสาวบุษบา บูรณศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
592 นายรักพงค์ สิทธิธัญญ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
593 นายจรัญ ไชยศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
594 นางสายฝน ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
595 นายณัฐพงษ์ รัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
596 นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
597 นางสาวนันทภัค หน่อท้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
598 นางสาวพัทธ์ธีรา เชื้อถา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
599 นางสาวโสรยา บุญหล่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
600 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทรายคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
601 นางสาวธิดารัตน์ ทะหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
602 นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกี โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
603 นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
604 นางอัญชณา สืบสกุล โรงเรียนบ้านกวน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
605 นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
606 นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
607 นางอัญชณา สืบสกุล โรงเรียนบ้านกวน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
608 นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกี โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
609 นางอัญชณา สืบสกุล โรงเรียนบ้านกวน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
610 นางสุพรรษา ผ่องใส โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
611 นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
612 นายจตุรงค์ คำมะนาง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
613 นางสุพรรษา ผ่องใส โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
614 นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
615 นายจตุรงค์ คำมะนาง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
616 นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ โรงเรียนบ้านบนนา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
617 นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
618 นางยุพิน ดุมดก โรงเรียนวัดยั้งเมิน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
619 นายสง่า เมฆเสน โรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
620 นายวัชระ ยะสง่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
621 นางกฤษณา พึ่งธรรม โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
622 นางสาวสุจิตรา ผาสุข โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
623 นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
624 นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
625 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
626 นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี โรงเรียนบ้านปงตำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
627 นางสาวดานุรัตน์ จันทะรส โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
628 นายเชิดชัย ลำนวล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
629 นางอรทัย นาคะเปรมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
630 นางจงจิต พัฒนสิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
631 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
632 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
633 นายณรงค์ มงคล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
634 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
635 นายอนันต์ สุวรรณคะโต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
636 นางสุพิน อินทรรักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
637 นายจงภพ ชูประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
638 นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
639 นางอารีลักษณ์ แข็งราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
640 นางมาลี ณ น่าน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
641 นางสาวนิลวรรณ จิวขวา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
642 นายบพิธ กิจมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
643 นายสุพจน์ สุขแยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
644 นายวัชรพงษ์ กามี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
645 นายทวีชัย ปฤกษากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
646 นายนรินทร์ คำปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
647 นายทวีชัย ปฤกษากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
648 นางสาวปทุมพร นามวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
649 นางโสภา ชมชื่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
650 นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
651 นางวิวรรณ พัฒนากล้า ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
652 นางนิจชิตา อินยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
653 นางพัชรา ปิจมิตร ครูโรงเรียนสันป่าสัก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
654 นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
655 นายพิพัฒน์ สายสอน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
656 นางสาวมัสฤณ ธนนราพงษ์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
657 นายชัยวัฒน์ ใจภักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
658 นายต่อตระกูล ชนันชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
659 นายพิชาภพ ใจมั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
660 นายโยศรินทร์ วงศ์ปราศรัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
661 นายมาโนช พิมพ์สา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
662 นายสันทัด ธรรมวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
663 นายกิตติชัย พรหมบุตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
664 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ โรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
665 นางสาวสุพรรษา ลักขธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
666 นางสาวสุดฤทัย รุ่งเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
667 นางสาวศิริชา จุฑามาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
668 นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
669 นางผกากรอง รักษากิจ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
670 นางพัชริน ไชยาเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
671 นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
672 นางเกษร โพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
673 นางสุพัตรา แย้มนิมนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
674 นางฐิติภรณ์ ไขแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
675 นางเตือนใจ ณ รังสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
676 นายธนกฤต ฟุ้งกิติกุล สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
677 นางนงคราญ ปัญญาศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
678 นางสุรัตน์นารี จี๋คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
679 นายดวงฤทธิ์ เกติมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
680 นายสมบูรณ์ ใจงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
681 นางสาวใกล้รุ่ง สุขวิญญาณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
682 นางสาวชีราภรณ์ พงษ์พาณิชย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
683 นางสาวกฤษติยา อุดรอินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
684 นายมานิตย์ เลิศวงศ์วณิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
685 นายเคน บุศย์รัศมี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
686 นางสาวปณิศรา อ้ายเรือน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
687 นางสาวสุดฤทัย รุ่งเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
688 นางสาวศิริชา จุฑามาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
689 นายพิชาภพ ใจมั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
690 นางสาวธิดารัตน์ เกยงต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
691 นางพวงพยอม วุฒิธนากร โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
692 นางสาวกันตินันท์ ลักขณาเดช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
693 นางพิศวาส ศรีบุรี โรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
694 นางสาวฐิตินันท์ ตันทะรา โรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
695 นางสาวมนัสนันท์ รัตนกิจธำรง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
696 นางวลี จักรคำปัน โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
697 นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
698 นางสาวภัทรวดี สุขภานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
699 นางสุวรรณา เมธางสุพัธน์ โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
700 นางวันเพ็ญ อุทัยผล โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
701 นางเสาวลักษณ์ ไชยวัณณ์ โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
702 นายทิศฐาน อินสมบัติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
703 นางกชกร ช่างสากล โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
704 นายภูริภัทร์ วิสัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
705 นายบรรพจน์ สลับแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
706 นางกนกกาญจน์ วัฒนกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
707 นายสิทธิพร สินธุปี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
708 นางอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
709 นางพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
710 นางศรีพรรณ นาพรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
711 นางสุนันท์ สโมสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
712 นางเบญจมาศ การคนซื่อ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
713 นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
714 นางสาวศิริชา จุฑามาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
715 นายสมศักดิ์ ปริชานิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
716 นางไพลิน เสียงเพลิน ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
717 นายเชษฐา แซ่เต็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
718 นายรุ่ง พันธ์ศรีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
719 นางสาวพิมพรรณ ช่วงสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
720 นางวัชรวีร์ คำไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
721 นางบุษบา พงษธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
722 นางพิมล อนันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
723 นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
724 นายณฐนน ลือใจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
725 นางสาวจิรวดี ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
726 นางจีรฉัตร ศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
727 นางธันยาภัทร์ ธนะพงศ์นิธิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
728 นางสาวศริรัตน์ ธรรมขันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
729 นางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
730 นางสาวนิชาภา สมติ๊บ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
731 นางสาวสุรางคณา กันทะอินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
732 นางวสิตา ท้าวคำมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
733 นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
734 นางสาวดรุณี ชัยเขิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
735 นางสาวพัชรพรรณ สัมมาอรรถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
736 นางสาวศิริประภา เพชรคล้าย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
737 นางธัญลักษณ์ สีนวลธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
738 นางสาวจันทมา ขัติยะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
739 นางสาวหทัยนันท์ แก้วโชติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
740 นางทรงศรี ศิริจันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านสันคะยอม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
741 นางสาวเกสสุดา ใจตรง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
742 นางสาวรติกร ศิลป์พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
743 นางณัฐสินี วงศ์จิระหิรัญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
744 นางสาวพรพิมล สงค์ศาสตร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
745 นางสุดา ราชโสม โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
746 นายชัยวัฒน์ มิ่งขัวญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
747 นางสาวอภิชญา คำวัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
748 นางสาวนิภาพร สุริยะวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
749 นางสาวเพลิน ใจแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
750 นายบัณฑิต ตาเจริญเมือง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
751 นางสาวโสภนา สุขสลักคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
752 นางพิมพร ตีคัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
753 นางภัรฎา ห่อกแว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
754 นางแคทรียา ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
755 นายพิชาภพ ใจมั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
756 นางสาวธิดารัตน์ เกยงต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
757 นายณฐนน ลือใจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
758 นางสาวจิรวดี ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
759 นางธันยาภัทร์ ธนะพงศ์นิธิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
760 นางสาวศิริรัตน์ ธรรมขันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
761 นางสาวนิชาภา สมติ๊บ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
762 นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
763 นางสาวดรุณี ชัยเขิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
764 นางสาวพัชรพรรณ สัมมาอรรถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
765 นายสุรเกียรติ ลิบลับ นักวิชาการอิสระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
766 นายสวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี ข้าราชการบำนาญ สวทช. กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
767 นางอำพรรณ ใจแน่น โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
768 นางสุณี ดรุณธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
769 นายสุวิทย์ สายใจอูป โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
770 นายวิศรุต กันทะวงศ์ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ๋า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
771 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
772 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ โรงเรียนวัดปางไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
773 นายสมพงษ์ อยู่ไกล โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
774 นางวีนัสรินทร์ มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
775 นางสาวอวัศยา แสนคำ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
776 นายแอ้ด ชาวน่าน โรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
777 นายปรีชา โพธิ์ธร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
778 นายณัฐพงษ์ คลังวิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
779 นายจาตุรงค์ อ้นโสภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
780 นายวุฒิชัย ตุ้ยดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
781 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
782 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ โรงเรียนวัดปางไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
783 นายสมพงษ์ อยู่ไกล โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
784 นางวีนัสรินทร์ มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
785 นางสาวอวัศยา แสนคำ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
786 นายแอ้ด ชาวน่าน โรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
787 นายปรีชา โพธิ์ธร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
788 นายณัฐพงษ์ คลังวิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
789 นายจาตุรงค์ อ้นโสภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
790 นายวุฒิชัย ตุ้ยดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
791 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ โรงเรียนวัดปางไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
792 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
793 นางสาวอวัศยา แสนคำ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
794 นายเทวิน มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
795 นางวัชราพร ฉลาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
796 นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
797 นายเทวิน มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
798 นางวัชราพร ฉลาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
799 นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
800 นางสาวนพวรรณ คุณาธรรม โรงเรียนจอมทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
801 นางอินทิรา อริยะจักร โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
802 นางสาวนพวรรณ คุณาธรรม โรงเรียนจอมทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
803 นางอินทิรา อริยะจักร โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
804 นายสินมหัต ฝ่ายลุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
805 นายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย นักวิชาการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
806 เรืออากาศเอกอนุลัส วิวัตตกุล กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
807 เรืออากาศโทภูมิใจ บุญภูมิ กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
808 เรืออากาศโทดล ชื่นประไพ กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
809 เรืออากาศโทอธิกร หงชุมพล กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
810 เรืออากาศโทวัชระ บัวเดิม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
811 นายสุวิทย์ สายใจอูป โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
812 นายวิศรุต กันทะวงศ์ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ๋า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
813 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
814 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ โรงเรียนวัดปางไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
815 นายสมพงษ์ อยู่ไกล โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
816 นางวีนัสรินทร์ มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
817 นางสาวอวัศยา แสนคำ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
818 นายแอ้ด ชาวน่าน โรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
819 นายปรีชา โพธิ์ธร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
820 นายณัฐพงษ์ คลังวิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
821 นายจาตุรงค์ อ้นโสภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
822 นายวุฒิชัย ตุ้ยดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
823 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ โรงเรียนวัดปางไม้แดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
824 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
825 นางสาวอวัศยา แสนคำ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
826 นางสาวโสภา ใจขาว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
827 นางนงลักษณ์ ศุภกุลนิธิไพศาลย โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
828 นางอำพร วงศ์ชัยสุริยะ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
829 นางสุนิตยา หงสาภินันท์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
830 นายบุญเสริญ สุริยา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
831 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
832 นางสุริยา ชุ่มมะโน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
833 นายธวัช นะติกา โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
834 นายบุญเสริญ สุริยา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
835 นายสุพล ประสานศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
836 นายณรงค์ มงคล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
837 นายสุริยา ชุ่มมะโน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
838 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
839 นายวีระ ศิริรัตน์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
840 นายปตินันท์ ไชยวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
841 นางธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
842 นายสิทธิพงษ์ ศรีหล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
843 นางเรณู ประยูรชาติ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
844 นางพักตร์พิมล อนุรักษ์ชินะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
845 นางสาวศรินยา ดวงสัน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
846 นายจรัล กาอินทร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
847 นางอัมพร อุดม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
848 นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
849 นางพิกุล นิตย์อำนวยผล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
850 นายวสันต์ คงมั่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
851 นายทวี ฤทธิเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
852 นายประจวบ คำพิชัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
853 นางภาวิณี ตติวรรณรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
854 น.ส.นิธิ์วดี เจดีย์ถา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
855 นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
856 นายปานเทพ ชมภูรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
857 นายสมพงษ์ พิรา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
858 นางสาวปฏิพัตร สุขแยง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
859 นางสาววรัศมี พงษ์ตา โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
860 นางอนงค์ อินทจักร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
861 นายบดินทร์ ศรีลา โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
862 นางไพลิน เขื่อนแก้ว โรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
863 นางสุพร แพทอง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
864 นายพิพัฒน์พงษ์ ดวงสว่าง โรงเรียนสันติสุข กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
865 นางพัชรินทร์ สุภามวล โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
866 นางสาววิจิตรา อุปาละ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
867 นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
868 นางสาวจุฑามาศ คำผัด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
869 นายชานนท์ สุวี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
870 นายทวิชา ตาวินโน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
871 นายธวัชชัย ใหม่ศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
872 นางสาวทิพากร สมโน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
873 นางภาวนา พงค์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
874 นางสาวศุภวรรณ สงวนแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
875 นายฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
876 นายศริภพ เจริญกุศล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
877 นายประสิทธิ์ ชูดวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
878 นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
879 นายอรุณ จี๋คีรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
880 นางจุไร ภาโนชิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
881 นางรัชฎ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
882 นางจินดา ตุ่นหล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
883 นายสิทธิพงษ์ ศรีหล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
884 นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
885 นายไกรเดช อาจหาญ โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
886 นายไกรเดช อาจหาญ โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
887 นางนงลักษณ์ ไชยเพ็ญ โรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
888 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
889 นายอุดมเดช ต.เจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
890 นายอุทัย ศรีสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
891 นายวุฒิพงศ์ พลอยไม้มิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
892 นายรักชาติ สุริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
893 นายดำรงศักดิ์ อินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
894 นายเสน่ห์ สมบัติใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
895 นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
896 นายยุทธพงศ์ ไชยประสพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
897 นายพรชัย จันอารีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
898 นางสาวณัฐกานต์ จิตนารินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
899 นางสาวแสงดาว คุ้มวานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
900 นางสาวพัชริดา จ่าก่าซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
901 นางสายใจ พิเคราะห์งาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
902 นางหลินฟ้า กันตี โรงเรียนบ้านพระนอน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
903 นางธัญญลักษณ์ บุญรสศักดิ์ โรงเรียนบ้านป่าลาน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
904 นางดรุณี สิงหศักดิ์ โรงเรียนบ้านบวกจั่น กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
905 นางผ่องศรี อริยะกุล โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
906 นางสาวศิวพร ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
907 นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
908 นางวรัตชนันต์ ทองประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
909 นางศิริกัลยาพร กันทะมาลา โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
910 นางยุพิน ภิรมย์ชม โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
911 นางจันทรี นางแล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
912 นายสุขเกษม ดิษบรรจง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
913 นายอำนวย อินทวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบวกเปา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
914 นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำ ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
915 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
916 นางสาวพรพิมล กลนาวา โรงเรียนบ้านป่าลาน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
917 นางนฤทัย คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
918 นางอนงค์พร อนุตรวิรามกุล โรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
919 นางสาวประภาภรณ์ สมเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
920 นายพิศุทธิ์ คำดอน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
921 นางสาวกฤติกา จันทรเกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
922 นางสาวปรานอม บุญซื่อ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
923 นางสาวน้ำฝน เค้าอนุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
924 นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
925 นางสุนีย์ เสมอใจ โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
926 นางประทินรัตน์ วิยาโรเอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
927 นางภคมน กรรณสูต โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
928 นางสาวนงลักษณ์ ไวว่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
929 นางทับทอง สินธุ์ชัยกิจ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
930 นางทิวาพร เตชะรุจิพร โรงเรียนพร้าวพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
931 นายอาทิตย์ ไชยมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
932 นางกฤษณา บุญหล่อ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
933 นางสาวชัญญพิชญ์ ระดม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
934 นางสาวพรรณผกา มณีวัง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
935 นางสาวปริญดา สากระแส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
936 นางวิไลวรรณ ทองเรือง โรงเรียนวัดทรายมูล กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
937 นางสาวจัสมิน วรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
938 นางสุวณี บุณยนฤธี โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
939 นางชฏาพร วจนะคัมภีร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
940 นางประไพณี ไชยวรกุล โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
941 นางสาวชลวิภา เฟื่องกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
942 นางสาวภคมน ตันติบันลือ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
943 นางสาวณัฐพัชร พรมมินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
944 นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว โรงเรียนบ้านอรุโณทัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
945 นายธนภณ ไชยชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
946 นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท โรงเรียนแม่คือวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
947 นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
948 นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
949 นายอรรถสฎฐ์ สุสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
950 นายวีระ ศิริรัตน์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
951 นายสุพล ประสานศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
952 จสอ.ชัยเชษฐ์ อุ่นน้ำใจ โรงเรียนจอมทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
953 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
954 นางประกายศรี สุขเสถียร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
955 นายสุเทพ ต่ายทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
956 นายพล พิชัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
957 นางพยอมศรี วรุณวนารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
958 นางปาริชาต ธนัญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
959 นางนารีรัตน์ มาลีหอม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
960 นางสาวสารภี เมธประสพสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
961 นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
962 นางวัฒนา เจริญเกตุ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
963 นางสายพิน หัวเมืองแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
964 นางสาวศิรินันท์ ไชยวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
965 นางสาวพัชรินทร์ จันที โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
966 นายวิชมัย เขตสกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
967 นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
968 ดร.สุปราณี ยะมงคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
969 นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
970 นางสิรธร ศักดิ์สูง โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
971 นางสาวกรรณฺการ์ อินต๊ะคำมา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
972 นายเอกชัย ปานัน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
973 นางนพพร ใจบุญนอก โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
974 นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
975 นางจิราพร ไชยอินทร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
976 นางสาวบุษบา ใจคำ โรงเรียนแม่แตง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
977 นายสมพร ใจบุญนอก โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
978 นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
979 นายคณิน บุญเสริฐ โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
980 นางภาวนา พงค์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
981 นางสาวศิริลักษณ์ สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
982 นางกานดา จุณจันทร์ขาว โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
983 นางรุ่งละภีร์ ครุฑมาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
984 นางฉันทวรรณ กิตติพงค์เดช โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
985 นางสาวนิศารัตน์ สุขษาเกษ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
986 นายเกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
987 นายเดช สาระจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
988 นางปนัดดา มณีจักร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
989 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
990 นางอมรา ทองบ่อ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
991 นางสุชาดา บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
992 นางปรารถนา จีนาใหม่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
993 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
994 นายปรีชา วิริยะชินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
995 นางกมลพรรณ องค์ชัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
996 นายอำนวย สุนันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
997 นางกรรณิการ์ ควรอนันต์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
998 นางพยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
999 นางสาวสารภี เมธประสพสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1000 นางปาริชาติ ธนัญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1001 นางมัณฑนา แสงอรุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1002 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1003 นางณฐา สุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1004 นางศศิธร ชัยมณี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1005 นายวิเศษ ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1006 นายสวง วงษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1007 นางสุรัตน์ สินประสาธน์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1008 นายเมธาวี สันติสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1009 นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1010 นายชรินทร์ กลิ่นนวม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1011 นางสาวปาริชาติ บุญแก้ว โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1012 นายสง่า พรหมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1013 นางยุพา สองเมืองแก่น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1014 นายไพรัช วิจันทร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1015 นายชุมพล ปริมิตร โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1016 นางลักษณา สุวรรณเดช โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1017 นางสาวทัศนีย์ เกษรศรี โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1018 นางสาวจิราพร จงรักษ์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1019 นางสาวสาวิตรี ทิยะธรรม โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1020 นางสาวภธิรารัช ยืนยง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1021 นางสาวจิราวรรณ ศรียงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1022 นายทศพล ดวงพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1023 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เป็ง โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1024 ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนาเจริญกูร โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1025 นายสราวุฒิ ชำนาญเสือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1026 นายธวัชชัย ใจคำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1027 นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1028 นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1029 นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1030 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1031 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1032 นายวีระเชษฐ์ ขจรบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1033 นายประชา วีรวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1034 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1035 นายวัฒนา สุเทนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1036 นางรุ่งกาญจน์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1037 นายเดชาวุธ สิทธิยศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1038 นางสาวสายจิต ลิลิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1039 นางธัญญธร ปรีชารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1040 นางสาวศิริรัตน์ งามประจบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1041 นางสาวบุษบา บูรณศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1042 นายรักพงค์ สิทธิธัญญ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1043 นายจรัญ ไชยศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1044 นางสาววิลาพร เสนารักษ์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1045 นางสายฝน ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1046 นายณัฐพงษ์ รัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1047 นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1048 นางสาวนันทภัค หน่อท้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1049 นางสาวพัทธ์ธีรา เชื้อถา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1050 นางสาวสุภาวดี สมโพธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1051 นางสาวโสรยา บุญหล่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1052 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทรายคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1053 นางสาวธิดารัตน์ ทะหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1054 นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1055 นางสาวเจนจิรา สัณห์สีรีกูล - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1056 นางสาวพรพิมล กลนาวา โรงเรียนบ้านป่าลาน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1057 นางนฤทัย คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1058 นางอนงค์พร อนุตรวิรามกุล โรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1059 นางสาวประภาภรณ์ สมเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1060 นายพิศุทธิ์ คำดอน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1061 นางสาวกฤติกา จันทรเกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1062 นางสาวปรานอม บุญซื่อ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1063 นางสาวน้ำฝน เค้าอนุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1064 นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1065 นางประทินรัตน์ วิยาโรเอล โรงเรียนปริสส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1066 นางภคมน กรรณสูต โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1067 นางทับทอง สินธุ์ชัยกิจ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1068 นายอาทิตย์ ไชยมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1069 นางสาวพรรณผกา มณีวัง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1070 นางสาวปริญดา สากระแส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1071 นางอรุณี ตาคำ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1072 นางสาวจัสมิน วรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1073 นางสุวณี บุณยนฤธี โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1074 นางชฏาพร วจนะคัมภีร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1075 นางประไพณี ไชยวรกุล โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1076 นางสาวชลวิภา เฟื่องกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1077 นางสาวภคมน ตันติบันลือ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1078 นางสาวณัฐพัชร พรมมินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1079 นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว โรงเรียนบ้านอรุโณทัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1080 นายธนภณ ไชยชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1081 นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท โรงเรียนแม่คือวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1082 นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1083 นายประชา วีรวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1084 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1085 นายพัทธพล โนภีร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1086 นางสาวชิชญาส์ คุณาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1087 นางสาวพิสมัย อะโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1088 นายชนาธิป ทิพย์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1089 นางสาวจรรย์จรูญ ยอดศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1090 นางนิตยา บุญเป็ง โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1091 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1092 นายพงษ์ชัย คำเมรุ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1093 นายเสียง ทิพรส โรงเรียนขุนยวมวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1094 นายจำลอง ปันดอน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1095 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1096 นายนภดล เครือแก้ว โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1097 นางสาวดวงเดือน ทะนันชัย โรงเรียนพระหฤทัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1098 นางสาวมาลี ศรีสมพร โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1099 นายสมนึก ชูจันทร์ โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1100 นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์ โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1101 นางอุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุล โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1102 นายละพิน กุนนะ โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1103 นายสายัณห์ สิงห์เจริญ โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1104 นายสาคร กุญจนะ โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1105 นางอัสรา วงศ์มณี โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1106 นายศรราม จามมาตย์ โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1107 นายไกรสร มนูญศักดิ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1108 นายสุกฤษฎิ์ สมจิตร โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1109 นางวิลานันท์ ศรีลาชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1110 นางระวิวรรณ เคนขยัน โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1111 นางสาวศรีพรรณ วงศ์สรรศรี โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1112 นายวัชรพงค์ โพธิ์วงค์ โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1113 นายชนาธิป ทิพย์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1114 นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ โรงเรียนหอพระ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1115 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1116 นายพัทธพล โนภีร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1117 นางสาวชิชญาส์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1118 นางสาวพิสมัย อะโน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1119 นายชนาธิป ทิพย์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1120 นางสาวจรรย์จรูญ ยอดศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1121 นายวิเศษ ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1122 นายเมธาวี สันติสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1123 นายชนินทร์ กลิ่นนวม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1124 นายสง่า พรหมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1125 นายวีระเชษฐ์ ขจรบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1126 นายวัฒนา สุเทนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1127 นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1128 นายเดชาวุธ สิทธิยศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1129 นางสาวสายจิต ลิลิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1130 นางธัญญธร ปรีชารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1131 นางสาวศิริรัตน์ งานประจบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1132 นางสาวบุษบา บูรณศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1133 นายรักพงค์ สิทธิธัญญ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1134 นายจรัญ ไชยศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1135 นางสายฝน ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1136 นายณัฐพงษ์ รัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1137 นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1138 นางสาวนันทภัค หน่อท้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1139 นางสาวพัทธ์ธีรา เชื้อถา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1140 นางสาวสุภาวดี สมโพธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1141 นางสาวโสรยา บุญหล่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1142 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทรายคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1143 นางสาวธิดารัตน์ ทะหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1144 นางบุษบา วิเชียรชม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1145 นางเพ็ญศรี ธรรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1146 นางวาทิณี ม่วงชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1147 นางสาวมัลลิกา กันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1148 นางสาวประภัสสร จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1149 นางปรานอม ปรากฏวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1150 นางสมพิศ คำมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1151 นางสาวลักขณ์ มณีวะระ - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1152 นางวนิดา ภูพันเชือก - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1153 นางสาวลักขณ์ มณีวะระ - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1154 นางวนิดา ภูพันเชือก - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1155 นางอารีย์ ยะขัติ - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1156 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1157 นางพิมพ์วลันซ์ ทาโน - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1158 นางสาวพณณกร กระบวนศรี - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1159 นางสาวธิดารัตน์ ใจจันทรา - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาและสถานที่แข่งขัน
1160 นายนิคม สินธุพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1161 นายไพโรจน์ ศิริ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1162 นายวิทยา พัฒนเมธาดา โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1163 นายสมนึก เมืองเจริญ โรงเรียนสบเมยวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1164 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1165 นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1166 นางพิกุล กาวิละพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1167 นางสถิตย์ภรณ์ กีฬาแปง โรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1168 นางไลวัลย์ สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านพระนอน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1169 นางอารีย์ ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1170 นางจตุพร ผิวเหมาะ โรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1171 นายจงจิตร ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1172 สิบเอกสุวิวัฒน์ ไชโย โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1173 นายชุม สักคำ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1174 นางสุกัญญา ธรรมเสฐียร โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1175 นายชัยวัฒน์ ชมภูยอด โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1176 นางสุมิตรา กันธิยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1177 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1178 นายวีระชัย จอมดวง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1179 นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรหม โรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1180 นายอติวิชญ์ ประทุม โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1181 นายสนิท ศรีคำเมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1182 นายกิติพันธ์ ทีประมูล โรงเรียนยางเปา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1183 นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตต์ โรงเรียนบ้านผาจุก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1184 นายเอก วิจันทร์ตา โรงเรียนทุ่งแก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1185 นายวีรศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1186 นางสาวปรียดา ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1187 นายนเรศ สิธิใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ๙ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1188 นางสาวเมทิกา โถเหลือง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1189 นางพิมพ์วลัญ วงค์ปัญญา โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1190 นางสาวจิราพร สารศรี โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1191 นางสาวกัญชพร วิเชียร โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1192 นางสาวนิตติญา ลอดทองสี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1193 นายพฤทธิกร คำสิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1194 ว่าที่ร้อยตรีพัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1195 นายสมชาย เรือนน้อง โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1196 นางสาวดวงนภา อินยะยศ โรงเรียนสปป๊าดวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1197 นางสาวสุกัญญา ซุ้นล้อ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1198 นางสาววรลัญช์ จัตุกุล โรงเรียนบ้านแปลง๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1199 นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1200 นายปกานต์ อุดมธนสารสกุล โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1201 นางดวงดาว วณิชประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1202 นายกรุง วงศ์ไชย โรงเรียนบ้านสบแม่รวม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1203 นายณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1204 นายวิบูลย์ รุจิเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1205 นายจิรวัฒน์ มั่นชา โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1206 นางสาวอัญชลี คำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1207 นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1208 นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1209 นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรม โรงเรียนบ้านสุขฤทัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1210 นางรัชฎา นามวงค์ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1211 นายอุทัย ขัติวงษ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1212 นายมนสมุทร ปานพรหม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1213 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1214 นายพรเทพ ศุภรากรณ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1215 นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1216 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1217 นายณัฐพันธ์ สัตยพานิช โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1218 นายวิชัย สามไชย โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1219 นางจินดา ปัญญาศรี โรงเรียนวัดปางเติม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1220 นางเอื้อมพร แย้มศรี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1221 นางโสพิศ เวียงหล้า ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1222 นางพรพรหม อินชัย ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1223 นางทิพย์สุคนธ์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1224 นายสุเมธ ศรีวิไล ครูโรงเรียนบ่อแก้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1225 นางสุวคนธ์ ทรงธรรม ครูโรงเรียนสันศรี กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1226 นางอรพิน หมั่นแสวง ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1227 นางประไพศรี พุฒธิมา ครูโรงเรียนบ้านหนองหาร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1228 นางปราณี ไชยเทศ ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1229 นางสาวอำพรรณ พรหมเสน ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1230 นางจำปี วงศ์ปาลี ครูโรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1231 นางพัชนี เรือนคำ ครูโรงเรียนบ้านป่าติ้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1232 นางนงคราญ ราชาตัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1233 นางสุทิม ปินตา ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1234 นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่น ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1235 นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1236 นางวิไลภรณ์ สมงาม โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1237 นางเยาวดี คำวรรณ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1238 นางพุทธิตา เจริญธรรม โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1239 นายสังวรณ์ ว่องไว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1240 นางสุกัญญา ธรรมเสฐียร โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1241 นางจินดา ปัญญาศรี โรงเรียนวัดปางเติม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1242 นางเอื้อมพร แย้มศรี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1243 นางบุษบา ญาณเดชากุล โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1244 นางอัธยา เป้าเจริญ โรงเรียนเมฆขจร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1245 นางกษิรา ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1246 นางเบญจมาศ คำชั่ง โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1247 นางศิริพรรณ คำเป็ง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1248 นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1249 นางกรนันท์ สิโรรส โรงเรียนวัดนาเม็ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1250 นางดวงกมล แสงสีแก้ว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1251 นางถนอมจิต ดอนดี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1252 นายวสันต์ บูรณา โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1253 นางวิจิตรา ลานนาสถิต โรงเรียนจอมทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1254 นางอัจฉราพร สุนทรนันนทา โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1255 นางโนรี ชัยชมพู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1256 นางปรานอม นันทะชัย โรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1257 นางกาญนาศรี เหล่าชัย โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1258 นางมาลี อินธิไชย โรงเรียนพร้าวบูรพา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1259 นายเลทู น้อยทู โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1260 นายพิชาญ เคหัง โรงเรียนวัดสันทรายมูล กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1261 นางประคอง เสรีกุล โรงเรียนบ้านบวกมื้อ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1262 นางสุภา สิทธิราช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1263 นางบุษบา วิเชียรชม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1264 นางเพ็ญศรี ธรรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1265 นางวาทิณี ม่วงชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1266 นางสาวมัลลิกา กันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1267 นางสาวประภัสสร จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1268 นางประนอม ปรากฏวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1269 นางสมพิศ คำมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1270 นายศักดิ์ดา กาชัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1271 นางรุ่งทิวา กาชัย โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1272 นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1273 นางอัธยา เป้าเจริญ โรงเรียนเมฆขจร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
1274 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1275 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1276 นายวรทัศน์ บุญโคตร โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1277 นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1278 นางเกษแก้ว ภักดี โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1279 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสารภัณฑ์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1280 นางสาววิภาพร นิธิปรีชานันท์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1281 นางดวงรัก ภู่พัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1282 นายณรงค์ ลุมมา โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1283 นางสาวสายสวาท รัตนมหามณีกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1284 นายวิเชียร มหาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1285 นายกัณฐพันธ์ เหล่าทอง นักวิชาการศึกษาอิสระ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1286 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1287 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1288 นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1289 นายฉัตรชัย ยะภิระ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1290 นายจำเริญ สุดาจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1291 นายแสวง นาระศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1292 นางสุชาดา สมศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1293 นายเฉลิม อินทรังษี โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1294 นางชฎา อินทรักษี โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1295 นางสาวสุรีย์ กองอินทร์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1296 นางนพวรรณ ใจดี โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1297 นางพรทิพย์ บุญเสริฐ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1298 นางสาวกิตติยา สังข์คำ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1299 นายอังคาร วงค์มะโน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1300 นางสาวจิรายุส กัญชนะ โรงเรียนบ้านยางครก กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1301 นายบัณฑิต กันธิวัง โรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1302 นายธนพล กมลหัตถ์ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1303 นายชัยวัฒน์ ชมพูยอด โรงเรียนสันกำแพง กรรมการกลางการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
1304 นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1305 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1306 นางกาญจนา มงคลสิงห์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1307 นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1308 นางสาวพิมพร ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1309 นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1310 นางสิริลักษณ์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1311 นางสุรภี สมวิจิตร โรงเรียนบ้านอรุโณทัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1312 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1313 นางกรรณิการ์ โพธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1314 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1315 นายนิติพงษ์ ปิยาโน โรงเรียนบ้านแม่ลาย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1316 นางกนกอร พนิจราชกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1317 นางประนอม ฉัตรทอง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1318 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1319 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1320 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1321 นายวรทัศน์ บุญโคตร โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1322 นายสาคร สมหนุน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1323 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ โรงเรยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1324 นายจรัญ ไชยศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1325 นายดุษิต พรหมชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1326 นายพิชิต ต๊ะวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1327 นายวรมงคล ภาพพริ้ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1328 นางสาวพุทธชาด ไชยเดชะ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1329 นางกฤษณา บุญหล่อ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1330 นางวารุณี ธรรมขันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1331 นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1332 นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1333 นางสาวนุจรี ผิวนวล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1334 นางสุภาพร วิสารทวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1335 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1336 นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1337 นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์ โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1338 นางพนมพร พรหมมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1339 ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ โรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1340 นางพิมพ์วรา สดับ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1341 นายวัฒนา สุเทนะ โรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1342 นายปรีดา ตาคำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1343 นางพิมลพรรณ บุญเคลือบ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1344 พ.ต.ท.อำนวย ศิริสวัสดิ์ นายกสมาคมลูกเลือเวียงพิงค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1345 นายวีระ อุสาหะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1346 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1347 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1348 นายโอภาส อินต๊ะเสน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1349 นางสาวนุจรี ผิวนวล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1350 นายสิทธิชัย ไชยนันท์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1351 นางจิราพรรณ ช่างสม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1352 นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1353 นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1354 นายประสาท บุ้นเชียง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1355 นางพนมพร พรหมมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1356 ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ โรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1357 นางพิมพ์วรา สดับ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1358 นายปรีดา ตาคำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1359 นายวิชัย มั่นชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1360 นายสมชาย ธิวันนา โรงเรียนวัดรัตนาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1361 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล โรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1362 นางสาวผกาพันธ์ ใจมา โรงเรียนบ้านหนองเขียว กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1363 นายอุทัย ขัติวงษ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1364 นายยุทธชัย ดำรงมณี โรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1365 นางรัชนีย์ นิรุตติพงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1366 นางสาวผ่องพรรณ ลามู โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1367 นายพิเชษฐ รัตนวรากุล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1368 นายจงกล จำเริญ โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1369 นางสาวนุจรี ผิวนวล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1370 นางสุภาพร วิสารทวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1371 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1372 นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1373 นางสาวกาญจนา ชอบดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1374 นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1375 นางกนกอร พินิจราชกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1376 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1377 นางสิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1378 นายวรทัศน์ บุญโคตร โรงเรียนสันกำแพง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1379 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา โรงเรียนสันติสุข กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1380 นายโกวิท หมื่นทา โรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1381 นางฉัตราพร ภัทโรวาสน์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1382 นางปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1383 นางอรพินธ์ โพธิ์แก้ว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1384 นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1385 นางสายฝน ลี้รัตนาวลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1386 นายณัฐพงษ์ รัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1387 นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1388 นางสาวนันทภัค หน่อท้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1389 นางสาวพัทธ์ธีรา เชื้อถา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1390 นางสาวสุภาวดี สมโพธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1391 นางสาวโสรยา บุญหล่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1392 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทรายคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1393 นางสาวธิดารัตน์ ทะหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1394 นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง - กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1395 นายสุดสาคร จันทะล่าม โรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1396 นางจุฑารัตน์ คงวุฒิ ครูโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1397 นางวิมล หวงสุวรรณการ ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1398 นางดารา มูลละ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1399 นางเรณู กัลยา ครูโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1400 นางธนพร สมใจอ้าย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิยา ๗๙ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1401 นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1402 นางสุเทพ นนทธรรม ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1403 นายบรรจง จันทระ โรงเรียนวัดข่วง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1404 นางสุรีรัตน์ พรหมชนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1405 นางสุริยา คำหล่อ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1406 นางปราณี ไชยเทศ ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1407 นางกำไล เอื่ยมงาม ครูโรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1408 นางสังวาล วงศ์สกุล ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1409 นางบุษบา อุตามะ ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1410 นางกันยา เบิกบาน ครูโรงเรียนสหกรณ์ดำริ กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1411 นางรัชนี สุวรรณนาคะ ครูโรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1412 นางบุญทิวา ธรรมโม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1413 นายนพดล ศรีทองคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1414 นายนพรัตน์ ชูศรี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1415 นายสุรเชษฐ์ อุปกุล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1416 นายบุญส่ง กันธิยะ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1417 นายบุญถม แสงคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1418 นายไกรศร จองมูลสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1419 นายประสิทธิ์ ใจแปง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1420 นายจำรัส ธัมมา โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1421 นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1422 นางสาวชุลีพร บัวทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1423 นายปรัชญา ชมพล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1424 นายชลอ คธาประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1425 นางปัญญดา ภูรีโรจน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๘ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1426 นายเอนก ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1427 นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1428 นางจงจิต ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1429 นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1430 นางสาวศิวาณา อภิศิวะรักษ์วงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1431 นางสาวธาริณี ชินวัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1432 นางณัฏฐา สวยสด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1433 นางพิสมัย อูปเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1434 นางณิชนันทน์ แดงมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1435 นางภัทราลักษณ์ ดู่มี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1436 นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1437 นางไพริน วงศ์ษายะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1438 นางอรวรรณ ขาวลออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1439 นางอัจฉรา วรหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1440 นางสาวดวงเดือน ปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1441 นางมณฑาทิพย์ คำฟู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1442 นางสาววาสนา คำฟู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1443 นางสาวอุไร เรือนโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1444 นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1445 นายอุทัย ปัญญาโกญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1446 นางสาวพิสมัย อูปเงิน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1447 นางณิชนันทน์ แดงมูล โรงเรียนบ้านแม่โต๋ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1448 นางภัทราลักษณ์ ดู่มณี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1449 นางณารี หมื่นแสน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1450 นางปทิตา อุปคำแดง โรงเรียนวัดห้วยทราย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1451 นางอรวรรณ ขาวลออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1452 นางอัจฉรา วรหาญ โรงเรียนวัดปางเติม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1453 นางสุภาพ ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1454 นางนงลักษณ์ เตชะสาย โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1455 นางนฤมล ว่านเครือ โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1456 นางมนทิรา หาญใจ โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1457 นางพิกุลทอง บุญญะโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1458 นางทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่ม โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1459 นางทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่ม โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1460 นางสายใจ หิตะวณิช โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1461 นายมงคล สุวรรณราช โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1462 นางขวัญทอง นาชัยเวียง โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1463 นางรัตติกรณ์ ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1464 นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาด โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1465 นางสาวโสภา ใจขาว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1466 นางนงลักษณ์ ศุภกุลนิธิไพศาลย โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1467 นางพรรณิภา สิทธิสังข์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1468 นางอำพร วงศ์ชัยสุริยะ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1469 นางสุนิตยา หงสาภินันท์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1470 นางพิมพินันท์ โอสถาพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1471 นางปาริฉัตร สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1472 นางพัชรินทร์ บุญญธรรม โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1473 นางอารีรัตน์ ศิริกุลพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1474 นายพัทธพล โนภิระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1475 นายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1476 นายพิชัย อุ่นแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1477 นายวีระชัย ไชยประคอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาคำชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1478 นายสุชาติ นาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1479 นายประพันธ์ ธรรมธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1480 นายสรชัย ภิรเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทราม สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1481 นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1482 นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1483 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1484 นายณรงค์ กันทอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1485 นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1486 นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1487 นายชวลิต แพรถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1488 นายประทวน เรือนมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1489 นายพรชัย อุ่นแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างกระดาษ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1490 นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1491 นายพิชัย อุ่นแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1492 นายนิรันดร์ วงค์คำปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1493 นายธวัชชัย เทพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1494 นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1495 นายอรรถ แสนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1496 นายประวิช อุทัยทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1497 นายนิเทศ ธาตุอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัว สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1498 นางสาวประไพ พักตรเกษม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1499 นายลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1500 นายพิเชษฐ์ คำรินทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1501 นายณรงค์ ตุ่นจาเรือน ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1502 นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1503 นายวรวิทย์ คำมาเรือน ช่างไม้ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1504 นายวีระชัย ภู่อิ่นอ้อย ช่างไม้ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1505 นางวิธกาล จันทรสกุนต์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1506 นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1507 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1508 นางแสงจันทร์ กันยะมู นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1509 นางบัวจันทร์ สุริโย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1510 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1511 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
1512 นายประสาน ท่าข้าม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
1513 นางจินดา กันทะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
1514 นางมยุรา วรรณวัต ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
1515 นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
1516 นางนลินี กิติน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
1517 นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู
1518 นางธนวรรณ วงศ์จักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการครู