หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-north62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000272 การอ่าน ม.1-ม.3 2.  000273 การอ่าน ม.4-ม.6
3.  000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 4.  000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5.  000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6.  000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7.  000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 8.  000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
9.  000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 10.  000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

000002 คณิตศาสตร์

1.  000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 6.  000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
7.  000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8.  000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4.  000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5.  000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6.  000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7.  000296 Science Show ม.1-ม.3 8.  000297 Science Show ม.4-ม.6
9.  000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12.  000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
13.  000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 14.  000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2.  000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3.  000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5.  000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 6.  000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7.  000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 8.  000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9.  000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 10.  000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3
11.  000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 12.  000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 2.  000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3.  000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4.  000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5.  000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

000006 ศิลปะ

1.  000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2.  000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
3.  000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11.  000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12.  000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
13.  000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 14.  000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
15.  000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 16.  000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
17.  000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 18.  000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
19.  000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 20.  000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
21.  000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 22.  000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
23.  000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 24.  000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
25.  000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 26.  000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
27.  000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 28.  000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
29.  000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 30.  000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
31.  000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 32.  000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
33.  000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 34.  000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
35.  000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 36.  000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37.  000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 38.  000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
39.  000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40.  000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41.  000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42.  000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43.  000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44.  000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45.  000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46.  000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47.  000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.  000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
49.  000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50.  000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
51.  000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 52.  000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
53.  000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 54.  000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55.  000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56.  000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
57.  000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58.  000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
59.  000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60.  000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61.  000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62.  000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63.  000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64.  000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
65.  000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.  000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67.  000269 แข่งขันมายากล ม.1-ม.6

000007 กิจกรรมท้องถิ่น


000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2.  000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3.  000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4.  000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5.  000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 6.  000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8.  000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9.  000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10.  000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
11.  000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12.  000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13.  000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 14.  000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
15.  000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 16.  000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
17.  000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18.  000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
19.  000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 20.  000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
21.  000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 22.  000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
23.  000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 24.  000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
25.  000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 26.  000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
27.  000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 28.  000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
29.  000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 30.  000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
31.  000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 32.  000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
33.  000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 34.  000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
35.  000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 36.  000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
37.  000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 38.  000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 2.  000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6
3.  000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 4.  000315 Spelling Bee ม.4-ม.6
5.  000316 Story Telling ม.1-ม.3 6.  000317 Story Telling ม.4-ม.6
7.  000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8.  000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9.  000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 10.  000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
11.  000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 12.  000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13.  000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14.  000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15.  000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2.  000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3.  000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 4.  000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
5.  000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 6.  000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
7.  000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8.  000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9.  000330 Cross word ม.1-ม.3 10.  000331 Cross word ม.4-ม.6
11.  000332 A Math ม.1-ม.3 12.  000333 A Math ม.4-ม.6
13.  000334 คำคม ม.1-ม.3 14.  000335 คำคม ม.4-ม.6
15.  000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 16.  000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1.  000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2.  000615 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3.  000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4.  000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 6.  000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
7.  000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 8.  000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
9. 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 10.  000616 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
11.  000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 12.  000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
13.  000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14.  000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
15.  000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 16.  000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
17.  000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 18.  000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19.  000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 20.  000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
21.  000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 22.  000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
23. 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 24.  000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
25.  000227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 26. 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
27. 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 28.  000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
29. 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30. 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
31. 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 32. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
33.  000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
35. 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 36. 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
37. 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 38. 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
39. 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 40.  000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
41.  000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 42.  000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
43.  000617 การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 44.  000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
45. 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 46.  000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
47. 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 48.  000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
49. 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 50. 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
51. 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 52. 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
53.  000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 54. 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
55.  000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 56.  000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
57. 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 58. 000618 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
59. 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 60. 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
61.  000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.  000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
63.  000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64. 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
65.  000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.  000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
67.  000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68. 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
69.  000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.  000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
71.  000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.  000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
73.  000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74. 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
75. 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76. 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
77.  000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78. 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
79. 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.  000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
81.  000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.  000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
83.  000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.  000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
85.  000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.  000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.  000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.  000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
89.  000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.  000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
91. 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 92. 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
93. 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 94.  000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
95.  000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96.  000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
97.  000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.  000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
99.  000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 100.  000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
101. 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 102. 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
103.  000619 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 104. 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
105.  000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6

000015 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

1. 000701 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 2. 000702 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3. 000703 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 4. 000704 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. 000705 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6. 000706 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. 000707 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ 8. 000708 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
9. 000709 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ 10. 000710 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
11. 000711 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 12. 000712 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
13. 000713 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 14. 000714 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
15. 000715 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 16. 000716 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
17. 000717 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 18. 000718 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
19. 000719 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 20. 000720 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
21. 000721 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 22. 000722 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
23. 000723 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 24. 000724 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
25. 000725 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ 26. 000726 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
27. 000727 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ 28. 000728 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
29. 000729 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว 30. 000730 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
31. 000731 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 32. 000732 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33. 000733 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 34. 000734 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
35. 000735 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 36. 000736 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
37. 000737 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 38. 000738 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
39. 000739 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 40. 000740 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41. 000741 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42. 000742 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
43. 000743 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ 44. 000744 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
45. 000745 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ 46. 000746 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
47. 000747 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 48. 000748 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
49. 000749 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 50. 000750 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
51. 000751 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 52. 000752 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
53. 000753 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 54. 000754 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
55. 000755 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 56. 000756 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
57. 000757 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 58. 000758 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
59. 000759 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 60. 000760 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
61. 000761 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ 62. 000762 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
63. 000763 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ 64. 000764 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
65. 000765 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว 66. 000766 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
67. 000767 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68. 000768 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69. 000769 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70. 000770 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
71. 000771 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 72. 000772 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
73. 000773 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 74. 000774 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
75. 000775 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 76. 000776 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
77. 000777 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง 78. 000778 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
79. 000779 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 80. 000780 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
81. 000781 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 82. 000782 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
83. 000783 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 84. 000784 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
85. 000785 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง 86. 000786 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
87. 000787 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง 88. 000788 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
89. 000789 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 90. 000790 ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
91. 000816 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา

000016 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

1. 000791 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2. 000792 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
3. 000793 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 4. 000794 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
5. 000795 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง 6. 000796 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
7. 000797 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 8. 000798 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
9. 000799 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

000017 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

1. 000800 ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา 2. 000801 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
3. 000802 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 4. 000803 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
5. 000804 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 6. 000805 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
7. 000806 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 8. 000807 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
9. 000808 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 10. 000809 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
11. 000810 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 12. 000811 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
13. 000812 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 14. 000817 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
15. 000818 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 16. 000819 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

000018 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

1. 000813 เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 2. 000814 เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
3. 000815 เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]