หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
2 นางบงกช เลศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
3 นายพิทยา พันพัฒนกุล โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
4 นางสุณีย์ ยามี โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย คณะกรรมการประสานงาน
5 นางสาวภัทรวรรณ อารีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย คณะกรรมการประสานงาน
6 นายณรงค์เดช ชัยวรรณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
7 นายคณากร เฉียบแหลม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
8 นางสาวรัตนาพร ใจออน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
9 นางสาววัชรา ธรรมขันทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
10 นายเกรียงไกร โนชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
11 นายปริญญา อินทยศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
12 นางสุพัตรา ถมยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
13 นายขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
14 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
15 นายอทิตพงษ์ จรรยารักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน
16 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางวันทนา ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางพิกุล เหง่าตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายประเสริฐ กันทะวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายธีระยุทธ์ ชัยอิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ
23 ว่าที่ ร.ท.ก่อเกียรติ ทุ่นศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายอรุณ ไทยใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสำราญ โถวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายดำรงกุล เหลี่ยมวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายรัชพล ศรีธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางศุภรินทร์ กักกะเปา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายดำรง ใจหงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายปราโมทย์ ธิศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวสุรีย์ ศรีเลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวาวีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายบุญลือ ดอนชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสมชาย วิริจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางกานดา ชุมภูวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางนวลจันทร์ กันทร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสุพรรณ จันทาพูน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายบรรทม รวมจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางภัทรพร ยะหมื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสายทอง ธนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนนครวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายสมเกียรติ จารเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางนุชนารถ ยะย่าเป้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางสมหมาย กำทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายไชยา วงศ์เวียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายประเสริฐ เครื่องพนัส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายฐิติ เชียงรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางธัญพร สิทธิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางสมเกียรติ สุขคำฟอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสมศักดิ์ ขันตี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางอภิญา ยอดเชียงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
54 น.ส.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพญาเม็งราย คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายธนงค์ นงศ์ยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายคำรณ ลือชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายณรงค์ วงศ์วุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนปล้องวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสมชาย วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสังคม ณ น่าน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายวีระชัย จูฑะภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางสดศรี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายระพล สภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายสมจิตต์ ราชตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางสาวอินธิรา เถียรทอง นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
66 นางสาวสุพรรณิภา แซ่ฟุ้ง นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
67 นางสาวณัฎฐกานต์ บุญเจริญ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
68 นางสาวพรทิวา ปัญญาเจริญ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
69 นางสาววรวรรณ สุตะวงค์ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
70 นางสาวกาญมณี สิทธิอาษา นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
71 นางสาวอภิสรา ไชยยะ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
72 นางสาวนารีภัสร์ ยามี นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
73 นายอรรพล วรรณโล นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
74 นางสาวสุทธิดา เหล็กเพชร นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
75 นางสาวศุทธิรัตน์ โดดยิ้ม นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
76 นางสาวณัฐธิดา แสงตารัตน์ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
77 นายภัทรพล ศรีผาย นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
78 นายพีรวัส สุภาวะ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
79 นางสาวสิริภา พุ่มพฤกษาชาติ นักเรียน ผู้ช่วยคณะกรรมการประสานงาน
80 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
81 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.๒๗ ร้อยเอ็ด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
82 นายชัยมงคล ขำคม ครู ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
83 นายไพศาล ชนะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
84 นางบงกช เลศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
85 นางสาวรัตนาพร ใจออน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
86 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน
87 นางสุพัตรา ถมยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมระบบจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]