หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิษณุ ไชแก้วเมร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายจรัส พรหมวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางผ่องพรรณ สายทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางสาวศิริพร ดรุณธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายสุรพงษ์ ญาณสาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายสุรพงษ์ ญาณสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
8 นางจิราภรณ์ พิริยหะพันธุ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
9 นางสาวพิมพรรณ ช่วงสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
10 นางสาวศรีจันทร์ พิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
11 นางสาวนงลักษณ์ อุดมพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
12 นายสุรพงษ์ ญาณสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
13 นางเดือนฉาย ศรีสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
14 นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
15 นางนัทริน ไชยพูน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
16 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
17 นางพิมล อนันตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
18 นางรัตนา นุสุริยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
19 นางคนึงนิจ พงษ์สุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
20 นางสาวชมพูนุช ทานุตัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
21 นางสาวประกายมาส อิ่นแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
22 นางจิราภรณ์ พิริยหะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
23 นางสาวนงลักษณ์ อุดมพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]