หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1. 000272 การอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000273 การอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000002 คณิตศาสตร์

1. 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000296 Science Show ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000297 Science Show ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
11. 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
12. 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
13. 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
14. 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
8. 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
11. 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
12. 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000006 ศิลปะ

1. 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
11. 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
12. 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
13. 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
14. 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
15. 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
16. 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
17. 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
18. 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
19. 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
20. 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
21. 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
22. 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
23. 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
24. 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
25. 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
26. 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
27. 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
28. 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
29. 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
30. 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
31. 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
32. 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
33. 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
34. 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
35. 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
36. 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
38. 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
39. 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
40. 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
41. 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
42. 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
43. 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
44. 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
45. 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
46. 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
47. 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
48. 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
49. 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
50. 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
51. 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
52. 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
53. 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
54. 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
55. 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
56. 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
57. 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
58. 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
59. 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
60. 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61. 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
62. 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
63. 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
64. 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
65. 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
66. 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
67. 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

000007 กิจกรรมท้องถิ่น


000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
11. 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
12. 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
13. 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
14. 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
15. 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
16. 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
17. 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
18. 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
19. 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
20. 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
21. 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
22. 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
23. 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
24. 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
25. 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
26. 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
27. 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
28. 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
29. 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
30. 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
31. 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
32. 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
33. 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
34. 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
35. 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
36. 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
37. 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
38. 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
4. 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000316 Story Telling ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000317 Story Telling ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
11. 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
12. 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
13. 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
14. 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
15. 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
2. 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
3. 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3
4. 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
5. 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
6. 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
7. 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
8. 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
9. 000330 Cross word ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
10. 000331 Cross word ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
11. 000332 A Math ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
12. 000333 A Math ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
13. 000334 คำคม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
14. 000335 คำคม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
15. 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 
16. 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  อำเภอเมือง 

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1. 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
2. 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
3. 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
5. 000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
6. 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
7. 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
8. 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
9. 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
10. 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
11. 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
12. 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
14. 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
15. 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
16. 000178 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
17. 000175 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
18. 000183 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
19. 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20. 000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
21. 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
22. 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
23. 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
24. 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
25. 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
26. 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
27. 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
28. 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
29. 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
30. 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
31. 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
32. 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
33. 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
34. 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
35. 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
36. 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
37. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
38. 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
39. 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
40. 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
41. 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
42. 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
43. 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
44. 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
45. 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
46. 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
47. 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
48. 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
49. 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
50. 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
51. 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
52. 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
53. 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
54. 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
55. 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
56. 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
57. 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
58. 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
59. 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
60. 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
61. 000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
62. 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
63. 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
64. 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
65. 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
66. 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
67. 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
68. 000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
69. 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
70. 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
71. 000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
72. 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
73. 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
74. 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
75. 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
76. 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
77. 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
78. 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
79. 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
80. 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
81. 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
82. 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
83. 000244 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84. 000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
85. 000242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
86. 000240 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
87. 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88. 000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
89. 000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
90. 000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
91. 000246 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
92. 000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
93. 000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
94. 000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
95. 000247 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
96. 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
97. 000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
98. 000243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
99. 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
100. 000241 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
101. 000239 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
102. 000253 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
103. 000249 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
104. 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
105. 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
106. 000252 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
107. 000250 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
108. 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
109. 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
110. 000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
111. 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
112. 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
113. 000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
114. 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
115. 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
116. 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
117. 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
118. 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
119. 000103 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
120. 000097 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
121. 000093 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
122. 000091 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]