หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2555   9 พ.ย. 2555   10 พ.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4/2 และ 4/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 และ 4/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.3/1 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.3/3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ป.6/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/2 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.1/2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป. 6/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ลานโล่งใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ลานโล่งใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ) ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.5/3 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.5/4 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมโรงเรียน 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนทิศตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศเหนือ) 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมโรงเรียนเมืองหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00-13.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมโรงเรียนเมืองหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศใต้) 8 พ.ย. 2555 09.00-13.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศใต้) 8 พ.ย. 2555 12.00-16.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามตะกร้อทิศตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนหลังศาลาไทย (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนหลังศาลาไทย (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารICT ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภายในเต็นท์หน้าอาคารICT 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภายในเต็นท์หน้าห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 13.00น.เป็นต้นไป
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงานชั้นล่าง 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีสวนป่า 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมเมืองสุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมเมืองสุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่ 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องที่2 9 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 1 10 พ.ย. 2555 09.00-14.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 1 10 พ.ย. 2555 09.00-14.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 10 พ.ย. 2555 09.00-16.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
57 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
58 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000709 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
2 000710 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
3 000711 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
4 000712 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
5 000713 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
6 000714 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
7 000715 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
8 000716 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
9 000717 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
10 000718 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๑ - ๓ ห้อง คอม ๑ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ป.๑ - ๖ ห้อง โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 8 พ.ย. 2555 13.00.16.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 ห้อง โรงอาหาร
-
13.00-14.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอล ชั้น ป.๑ - ๖ ห้อง สนามวอลเลย์บอล 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอล ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง สนามวอลเลย์บอล 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่11ถึงช่องจอดที่15 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่11ถึงช่องจอดที่15 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่16ถึงช่องจอดที่20 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๑ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๔.๐๐
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่16ถึงช่องจอดที่20 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๑ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๒ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่10ถึงช่องจอดที่15 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่10ถึงช่องจอดที่15 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๒ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่15ถึงช่องจอดที่20 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่15ถึงช่องจอดที่20 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง ประชุมชั้น๓ ตึกอำนวยการ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง ประชุมชั้น$ ตึกอำนวยการ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น1 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น1 ห้อง 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามบาสเกตบอลหน้าอาคารเอนกประสงค์ ห้อง สนามบาสเกตบอล 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนาม ห้อง สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2555 09.00-15.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สวนป่าโรงเรียน ห้อง สนามสวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อาคาร1 ห้อง ป.3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อาคาร1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น บน ห้อง ป.4/1 8 พ.ย. 2555 09.00-15.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น บน ห้อง ป.4/2 8 พ.ย. 2555 09.00-15.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป1/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/4 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/4 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
3 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
10 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
12 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
14 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
16 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
18 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
19 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
21 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
22 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
23 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
25 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
26 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
27 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
29 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
30 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
31 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
32 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
33 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
34 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
35 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
36 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
37 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
38 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
39 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
40 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
41 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
42 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
43 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
44 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
45 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
46 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
47 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
48 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
49 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
50 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
51 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
52 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
53 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
54 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
55 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
56 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
57 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
58 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
59 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
60 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
61 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
62 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
63 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
64 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
65 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปั้นหยา ชั้น ล่าง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
66 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
67 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
68 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปั้นหยา ชั้น ล่าง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
69 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
70 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
71 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
72 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
73 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
74 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
75 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
76 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
77 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
78 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
79 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
80 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
81 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
82 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
83 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
84 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
85 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
86 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
87 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
88 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
89 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
90 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
91 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาหาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
92 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
93 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
94 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
95 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
96 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
97 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
98 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
99 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
100 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
101 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
102 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
103 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
104 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
105 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
106 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
107 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
108 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
109 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
110 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
111 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
112 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1 และห้องศูนย์สื่อ 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/2 และ 1/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000704 การวาดต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อบ.2/1 และ 2/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000705 การร้องเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ลานธรรม 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000706 มารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000707 ฮูลาฮูป ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000708 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ลานหน้าอาคารอนุบาล 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]