หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   21 พ.ย. 2555   22 พ.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 2 ชั้น 3 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคารเอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคารเอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ป.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ป.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ม.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ม.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
00.00-00.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
54 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555
55 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT
-
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 21 พ.ย. 2555 00.00
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมโนรม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3,ป.2/1 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3,ป.2/1 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3,ป.2/1 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2,ป.3/1,ป.2/3 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2,ป.3/1,ป.2/3 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2,ป.3/1,ป.2/3 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.4/1,ป.4/2 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.4/1,ป.4/2 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1,หอประชุม 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1,ม.1/2,ม.1/1 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1,ม.1/2,ม.1/1 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.5 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.6 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
4 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
5 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
6 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
7 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
8 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
9 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
10 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
11 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
12 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
14 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
18 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
19 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
20 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
21 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
22 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
23 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
24 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
25 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
26 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
27 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
28 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
29 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
30 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
31 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
33 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
34 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
35 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
36 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
37 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
38 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
40 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
41 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
42 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
43 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
44 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
45 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
46 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
47 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
48 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
49 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
50 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
51 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
52 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
53 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
54 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
55 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
56 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
57 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
58 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
59 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
60 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
61 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
62 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
63 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
64 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
65 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
66 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
67 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
68 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
69 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
70 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
71 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
72 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
73 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
74 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
75 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
76 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
77 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
78 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
79 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
80 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
81 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
82 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
83 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
84 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
85 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
86 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
87 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
88 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
89 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
90 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
91 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
92 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
93 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
94 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
95 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
96 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
97 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
98 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
99 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
100 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
101 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
102 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
103 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
104 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
105 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
106 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
107 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
108 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
109 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
-
110 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
-
111 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
112 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
113 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
114 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา 21 พ.ย. 2555 09.00-14.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]