รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิวปรียา   สุกรรณ
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
 
2 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   มาตรวังแสง
 
1. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
3 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 61.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงศิรดา  รามสูตร
 
1. นายสุรพงษ์  สมวงศ์
 
4 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   เวียงวงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
5 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อินทะสร้อย
 
1. นายไชยา  หงษ์ณี
 
6 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายวุฒินันท์  ชัยศรีสุข
 
1. นางนิศากร  จิติวงค์
 
7 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
8 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายนัสการ  ไชยชาติ
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
10 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิกุลแก้ว   คำศรี
2. นางสาวพิมพิลัย   แก้วพลู
3. นางสาววิภารัตน์   เงาชัยภูมิ
4. นางสาวสุชาดา   ราชเสนา
5. นางสาวสุภาพร   อันภักดี
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ชื่นพิบูลย์
7. เด็กหญิงเจนจิรา   อัศยาพร
 
1. นางสาวสุทธิกาญจน์   จันทร์โทภาส
2. นายสุทิตย์   สิมมา
 
11 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลียา  สุบรรทม
2. นางสาวณัฐนิชา  ทองเกษม
3. เด็กหญิงตั๊ก  ทวีฤทธิ์
4. นางสาวละอองดาว  สุขหนองหว้า
5. นางสาวศิวภัทร  ฉัตรสูงเนิน
6. นางสาวสุทธิดา  ผิวสา
7. นางสาวอมรรัตน์  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
2. นางธิราณี  ภูบาลี
3. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
12 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวฐิติมา  วงศ์อาษา
2. นางสาวพัชรินทร์  ปัทวงศ์
3. นางสาวภาวดี  ทุยน้อย
4. นายวิทยา  หญ้างาม
5. นางสาวศศิพิมพ์  กงทอง
6. นางสาวสราลี  สีสอนบุตร
7. นางสาวอลิษา  อินทะประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
2. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
3. นางพรรณี  โภคทรัพย์
 
13 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววิภา   เผื่อนกลาง
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   กองอินทร์
 
14 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนฤมล   อาจหาญ
 
1. นางสาวราตรี   ศรีวรกุล
 
15 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มาระแสง
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
16 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายโกมล  ระยาย้อย
 
1. นางรัชนีกร   นาดี
 
17 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววรรณพร   โคตรแก้ว
 
1. นายวีระพล  จันทร์สม
 
18 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงลา
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
19 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสราลี  สีสอนบุตร
 
1. นางสาวประภัสสร  พลศรี
 
20 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวสุมินตรา  ส่งสี
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
21 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวชนิดา  หาคีรี
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
22 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงปานวาด  ศรีงาม
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
23 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายธนบดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
24 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวจิราภรณ์   พลภูงา
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
25 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวสุวรรณา  ชุดมะเริง
 
1. นางนิตยา  เดชสุภา
 
26 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางรจนา  สีทอง
 
27 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมพากุล
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
28 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายกัมพล  ประชิดครบุรี
 
1. นางสาวมาลี  นิลล้อม
 
29 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายนคร  สอนศรี
 
1. นางศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
30 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายชวพล  พรมสวน
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
31 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวยุพาพร  ทองด้วง
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
 
32 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายอรรถชัย  เพลียสูงเนิน
 
1. นางสาวศิริกัญญา  เพชรนอก
 
33 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  ขาวอ่อน
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
 
34 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายภัควัต  ประสารฉ่ำ
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
35 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทยากร  เเจ่มปัญญา
 
1. นางทวีทรัพย์  นามเกียรติ
 
36 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปราถนา  วาปี
 
1. นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์
 
37 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายสาธิต  เจ็กจันทึก
 
1. นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์
 
38 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายทรงพล  ศิริสอน
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
39 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงพรรณราย   พรมโคตร
 
1. นางสาวปฤษฎิ์ฏา   ทัลก์หิรัญวงศ์
 
40 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนเรนทร   น้อยพร
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
41 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรนภา  แต่งชาติ
 
1. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
 
42 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวเสาวลักษณ์   จงวิจิตร
 
1. นางน้ำฝน   ประยูรเจริญ
 
43 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชนินาถ   กองแสน
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
44 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสรัญญา   ไชยวิเศษ
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
45 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวฐิติมา  วงศ์อาษา
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
46 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายสุทธิพงษ์   สุคำหล้า
 
1. นางอนุภาพ    ธาตุทำเล
 
47 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผิวอ่อน
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
48 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวริษา  ไทธะนุ
 
1. นางสาวทองประกาย  ใจหาญ
 
49 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจีรพัส   ปะวะรางกูล
 
1. นางนัยนา   คำภูธร
 
50 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนันทศร  ชาวดร
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
51 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  เลิศสาธิต
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
52 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เสริมสิน
 
1. นางนัยนา   คำภูธร
 
53 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พูลทวี
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
54 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียมสันเทียะ
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
55 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวพรวิภา  ชมชัย
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
56 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอาภัสรา  แววจะบก
 
1. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
 
57 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวนางสาวจารุวรรณ  ทศภานนท์
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
58 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายนรภัทร  ชัยชนะ
 
1. นายนวพล  สอนวิชา
 
59 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวเจษนิพิธ  บุสยาตรัส
 
1. นางอจลยา  บุญพา
 
60 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  การมวย
 
1. นางนิตยา  เดชสุภา
 
61 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายอธิพงษ์  ขวัญคุ้ม
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
 
62 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
63 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
64 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภิวัฒน์  โคฮาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
65 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมนภา  มากอง
 
1. นางสาววิภา  ศิริพัฒน์
 
66 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวิภาดา  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
67 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายอติชาติ  เจริญรัมย์
 
1. นายณัฐพล  เซ่งกิ้ม
 
68 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุกัญญา  เข็มทอง
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
69 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายธนาธิป  ยาตาล
 
1. นายวริณกร  บุตรสาธรรม
 
70 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายพรเทพ  จันทร์เวช
 
1. นายวริณกร  บุตรสาธรรม
 
71 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภิวัฒน์  โคฮาด
 
1. นายวริณกร  บุตรสาธรรม
 
72 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายวทัญญู  เพสารี
 
1. นายปารเมษฐ์  แก้วสมุทร
 
73 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุริยา  ชิตโคกสูง
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
74 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทีตอ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
75 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวรวิทย์  เรือศรีจันทร์
 
1. นางเกวลี  เมืองศรี
 
76 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มแมน
 
1. นางสาวสุนี  หินวิเศษ
 
77 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายมงคล  พิพัฒน์
 
1. นางสาวกชนา  ฤทธิขาบ
 
78 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นางนิศากร  จิติวงค์
 
79 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุบลเมฆ
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญเลี้ยง
3. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นางสาววิภา  ศิริพัฒน์
2. นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์
 
80 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิกร  ซุยไกร
2. เด็กชายวงศ์ตระกูล  ประชาชิตร์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  พบวงศษา
 
1. นายปารเมษฐ์  แก้วสมุทร
2. นางสาวสุนี  หินวิเศษ
 
81 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายชัยรัตน์  ไชยเวศ
 
1. นายคันธง  ดำรงค์ศาสตร์
 
82 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนประโคน
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
83 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนิรชา  คันทะสม
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
84 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวสุนารี  โนรี
 
85 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  บำรุงเอื้อ
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
86 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จันกระโทก
 
1. นางสาวศุภิสรา  เกือนสันเทียะ
 
87 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายลิขิต  แพงศรี
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตั้มขุนหิ้ม
 
1. นายคำสิงห์  กองแสนสี
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ฐานนิรันดร
 
1. นางสาวชนมน  จันทะมูล
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทยากร  เเจ่มปัญญา
 
1. นายวิชัย  สานคล่อง
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวหยกเงิน  นามวิชา
 
1. นายเฉลิมพร  นันตาเรือน
 
92 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายยุทธนา  เปรินทร์
2. นางสาวศิรภัสสร   หาญสงคราม
3. นางสาวอารียา   โพธิ์เงิน
 
1. นางรจนี  วิริยะสินธุ์
2. นางสายสมร   เพชรอยู่
 
93 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์   อุปพงษ์
2. นายณัฐชา   ไชยเลิศ
3. นางสาวสุปรีชญา   ท้าวจันทร์
 
1. นางสาววัชรีญา  คำฝอย
2. นางสาวเชาวนี  นาโควงศ์
 
94 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจรรยาพร  ละครแพง
2. นางสาวศุภลักษณ์   อัครจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อัศยาพร
 
1. นางประภาพร   ธรรมวิพากย์
2. นางฤดีวรรณ   กาญจนสกุล
 
95 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เวียงวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา  มากอง
3. เด็กชายสุระเดช  กองชัย
 
1. นายนพพล  มนตรี
2. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
96 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นุสนธรา
2. เด็กชายรัชตพิบูล  เทียมโคกกรวด
3. เด็กชายสุพรรณ  อินทร์ราชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แอมโคก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
97 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายสัญชัย  กันตะนะ
2. นายสิทธิชัย  บุญเลี้ยง
3. นายไพวัน  พิลา
 
1. นางสาวชนมน  จันทะมูล
2. นายนพพล  มนตรี
 
98 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวชีวานันทน์  คนซื่อ
2. เด็กหญิงพัชรี  ไทธะนุ
3. นางสาวเหมือนพลอย  ร่วมสุข
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
2. นางสาวอภสร  ศรีหาวงศ์
 
99 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฏฐ์นรี   ท้าวนอก
2. นายพงศธร  เหิดขุนทด
3. นายเอ๋   แสดใหม่
 
1. นางสาวกัญญ์กรชวัล   ชูไชยวัฒน์
2. นายภาณุวัฒน์   เผยฤทัย
 
100 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายธีรวัฒน์    กัลวรรณ
2. เด็กชายวุฒิชัย   โยวผุย
3. เด็กชายศุภชัย  กันเพียง
 
1. นายพุทธินันท์   จันทะวงศ์
2. นางสาวอนัญญา  บัวเทิง
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  ขอพิมาย
2. เด็กหญิงสุนันดา  จันทา
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล   วรดล
2. เด็กชายวิทยา  อรัญญวาท
 
1. นางทองขันฑ์   ชนชนะชัย
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรรินทร์   เบ้าเวียง
2. เด็กหญิงวิสุดา   หนองระสาน
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
2. นางสาวราตรี  ศรีวกุล
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกฤต    แก่งมงคล
2. นางสาวเสาวลักษณ์   จงวิจิตร
 
1. นายธรรศพล   เอกชัยวรวุฒิ
2. นางสาวราตรี   ศรีวรกุล
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนันตะชัย  ชาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา  จงรักษ์
 
1. นายจันทา  มายอด
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายบัญชา   วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา   อุ่นศิวิไลย์
 
1. นางสาวพัชราพร   ศรีจันทร์อินทร์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายวรายุทธ  ศรีคูณ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงกล้า
 
1. นางสุคนธ์  ผาสุข
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพัชริน  ไกยวรรณ
2. นายภคีนัย  ไชยศรี
 
1. นายจันทา  มายอด
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววิภาพร   พจน์กระโทก
2. นายอดิสรรค์   เสถียรวัฒน์
 
1. นางสาวพิจิตรา   พาลี
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิทักษ์  พิมเก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวปนัดดา  แสนประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพงศกร  กลมมะลี
2. เด็กหญิงอรัญญา  พูลเดช
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 71.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดารุณี  ชัยบุตร
2. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
 
1. นางศุภวรรณ  สายพร
2. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. เด็กหญิงรัศมี  พรมจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงปณิดดา  ทรงชาติ
 
1. นางสาวอาจารี  พื้นแสน
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนัยนา  สังวารี
2. เด็กชายอนุชา  พรหมคุณ
 
1. นางสาวปนัดดา  แสนประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายดนัย  ศรีษะใบ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางสาวปัทมา  บัวมี
2. นายพิชญุตย์  พงษ์สระพัง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โขสูงเนิน
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  สังขวุฒิชัยภุล
 
1. นางสาวณัฐฐิดา  นูเร
2. นายพรศักดิ์  มีสันเทียะ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายจักรกริช  จอนเกิด
2. นางสาวดาวพระศุกร์  รินโรย
 
1. นางนวลจันทร์  สงเคราะห์
2. นางสาววีรยา  นราพันธ์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  การมวย
2. นายวันเฉลิม  เดชครอง
 
1. นางสาวณัฐฐิดา  นูเร
2. นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำฝน  พินระหงษ์
2. นายสุรฉันท์  โคตรกาล
 
1. นางนวลจันทร์  สงเคราะห์
2. นายเกียรติศักดิ์  ตราชู
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสยามรัฐ  ชมภูเวียง
2. นางสาวสุชาดา  อัศวภูมิ
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงรัตนา  คำงาม
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษฎา  ลำเจียกหอม
2. เด็กหญิงชนิปรีดา  เหล่าทอง
 
1. นางสาวสมพิศ  สูงนารถ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายนฤเบศร์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเพ็ญ
 
1. นางสาวกชนา  ฤทธิขาบ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวกานติมา  ศรีสุธรรม
2. นายสาธิต  เจ็กจันทึก
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ภูขมุด
2. เด็กชายคัมภีร์    ทรงพล
3. นายคำผอง   นามไพร
4. เด็กชายจิรายุทธ   สาโรจน์
5. เด็กชายธนากร   บุญทศ
6. เด็กหญิงนันทศร   ชาวดร
7. เด็กชายบัณฑิต   ผาลา
8. นายบุญเหลือ   ประจำเมือง
9. เด็กหญิงปนัดดา   ผิวอ่อน
10. นายประวิทย์   ในโนน
11. นางสาววรรณภา   แม่นหมาย
12. เด็กหญิงศิรินันท์    สีเชียงสา
13. นายสุดสาคร   บัวพา
14. เด็กหญิงสุนิสา   คณะวาปี
15. เด็กหญิงสุภาวัลย์    กวนหล้า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา   ล้นเหลือ
3. นางสาวจารุภา   เพ็ชรภา
4. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคมชาญ  แดนกาไสย
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยเสริม
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  กลมเปลือย
4. นายณัฐพล  ชวนจิตร
5. นายนิรุตย์  มูลนาม
6. นางสาวปฏิณญา  ทับสีรักษ์
7. นางสาวละออง  ศรีทอง
8. นายวรรณรัตน์  ประทุมชาติ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข
10. เด็กหญิงสุพมาศ  นาคสุวรรณ
11. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสียวสวาท
12. นายเชียวชาญ  เพียรพานิช
13. นางสาวโสภิดา  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวนุชนารถ  จันทะเกิด
3. นายประภาส  ทัศศรี
4. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกันนิตา  ชำนาญ
2. เด็กชายคุณวัตร  ศรีทะโร
3. เด็กชายจรัญชัย  โพธิ์ศรี
4. นางสาวชลิตา  สินบุญ
5. เด็กชายธนวัฒน์  จันที
6. นายปิยภพ  พระวงศ์
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ทะนารัมย์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  เงางาม
9. เด็กชายภูวนาท  แก่นเมือง
10. นางสาวมัทนียา  ทรวงประโคน
11. เด็กชายศุภวิทย์  แสงตะวัน
12. นางสาวสวรส  สร้อยนาค
13. นายสว่างสิทธิ์  พัลวัน
14. นายอำพล  ชินบุตร
 
1. นางสาวทิสากร  พลบุญ
2. นางสาวนิตยา  โภคพูน
3. นางรัชนีกร  นาดี
4. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐศิริ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายจตุรงค์  ทศภานนท์
2. เด็กชายจิรายุทธ  ประเสริฐวงศ์
3. นายณัฐภูมิ  โพธิ์หล้า
4. นายธีระพงษ์  ถึงชัย
5. เด็กชายบัญชา  ผลรัก
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  กาพย์กลอน
7. เด็กชายวรากรณ์  บุตรจันทร์
8. เด็กหญิงสุดชาดา  พุ่มพวง
9. เด็กชายสุรธี  เพิ่มเกษตรวิทย์
10. นายเรืองยศ  พันธ์มะลี
 
1. นางสาวกรกนก  แสนสุข
2. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
3. นายพันธชาติ  เมืองแก้ว
4. นางสาววิภาดา   เศษบุบผา
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษดา  คำพิลานนท์
2. เด็กชายชริน   ชิดนอก
3. เด็กชายณัฐพล   ฝอดสูงเนิน
4. เด็กชายปุรเชษฐ์   ทัดใหม่
5. เด็กชายศรายุทธ   เสิงขุนทด
6. เด็กชายสามารถ  เต๋จ๊ะ
7. เด็กชายอภินันท์   ปุราสคึง
8. เด็กชายอโนชา   กรสุวรรณ
 
1. นายกิตติ  หมื่นพรม
2. นายอุเทน  ช่างทองมะดัน
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สมเพชร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   บ่าวภูเวียง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำสำโรง
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ์   สายเพ็ชร
5. เด็กหญิงพิสมัย  ดรลุน
6. เด็กชายพิสัย   ไชยสงค์
7. เด็กหญิงอรอุมา   นาสูงชน
8. เด็กชายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นางสมฤทัย   ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษ  คิดยาว
2. เด็กหญิงชลลดา  พิพ่วนนอก
3. เด็กหญิงภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีจุมพล
5. เด็กหญิงวิภาดา  ขวัญพูล
6. เด็กชายศรจักร  ฤาชา
7. เด็กหญิงอำมริน  ทุมพล
8. เด็กหญิงเพียงตะวัน  แพงคำ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
3. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมชาติ
2. นางสาวพนิดา  เสนาราช
3. นางสาวยุวดี  เชนชาลี
4. นางสาวศศิวิมล  แขมเกษม
5. นางสาวสมฤดี  ชะนังกลาง
6. นายสิทธิชัย  อาญาเมือง
7. นางสาวสุกัญญา  เข็มเพชร
8. นางสาวเบญจมาศ  แจ้งสว่าง
 
1. นางฐิติพรรณ  ก้านจักร
2. นางสาวนันทิยา  สอยโว
3. นางสาวสุประวีณ์  จารุวัฒน์ชโยดม
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐพงษ์  พรมเพียงสาชูโชค
2. นายทะนงศักดิ์  ศรีลาวรรณ์
3. นายประกฤษณ์  หลักม่วง
4. นายวัชรากร  กุลวิเศษ
5. นายวีรศักดิ์  อินเขาย้อย
6. เด็กชายอิงค์ธิเบศก์  เตอุตรวง
7. นายเกรียงศักดิ์  ทองหล่อ
8. นายเจษฎา  บุญสนิท
 
1. นายกิตติศักดิ์  เย็นจัตุรัส
2. นายดำเนิน  ดวงมณี
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นายฉัตรชัย  แจ้งไพร
3. เด็กชายชฎา  ท่าดี
4. เด็กชายพีรวิชญ์  พันสนิท
5. นายวทัญญู  ซงซา
6. นายสหรัฐ  ตันคง
7. นายอรรถชัย   ภูแสนศรี
8. เด็กชายเกรียงไกร  คำภิรมย์
 
1. นางสาวจุฑามณี  เสาระโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
3. นายอนิรุจน์  ไชยเจริญ
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกาญจนา   พิมพา
2. นายกิติศักดิ์    ดีมั่น
3. เด็กชายธนากร   ทองพิลา
4. นายธเนศพล    ป้องขวาพล
5. นางสาวยุภาพร   เจือมา
6. นายวันชัย    มูลทองคำ
7. นางสาววาสิฐี   นาวิเศษ
8. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีเชียงสา
9. นายสัณห์พิชญ์  วิมลจิตร
10. นางสาวสุธีกานต์   ทาสะโก
11. นายอัตพล   พันสนิท
12. นางสาวไพพร   แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวธารตรี   ศรีทอง
2. นายพิศิษฐ์    ยุบลพันธ์
3. นายสุชาติ   ราชบรรเทา
4. นางสโรชา   เอกอำพัน
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกนกวรรณ   คำพูชา
2. นางสาวจรรยาพร   ละครแพง
3. นายจักรกฤษ์   ดื่มพุทธา
4. นางสาวทิวาพร   เดชา
5. นายนฤพันธุ์   จันทร์หมื่นไวย
6. นางสาวปภัสวรรณ   จรรยาศรี
7. นางสาวพรรณพิราช   สิริสม
8. เด็กหญิงวรรณพร   โคตรแก้ว
9. นายศราวุฒิ   มุงคุณแสน
10. เด็กชายสิทธิพล  จ้ายเสนา
11. นายสุวิทย์   ปะวะรัง
12. นายอภิสิทธิ์   ธรรมสา
 
1. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันทร์โทภาส
2. นางเกษแก้ว   บุญบาล
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวชุลีพร  อ้อมชาติ
2. นางสาวดุจเดือน  บุญทา
3. เด็กชายทัศไนย์  พะธะนี
4. นางสาวนงนุช  ศรีกระโทก
5. นายนัฐพงษ์  ดมสูงเนิน
6. นายประสิทธิ์  ดวงนาค
7. นายประเสริฐ  ดอกเข็ม
8. นายปราโมทย์  โกบรัมย์
9. นางสาวมินตรา  สมรูป
10. นายวรพงษ์  มินา
11. นางสาวเครือวัลย์  วันโท
12. นายไนตรียะ  เถาวัลย์
 
1. นายยุทธนา  พิมพ์คีรี
2. นางรัชนีกร  นาดี
3. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
4. นางสาวศิริวรรณ  กิตติทองวิรักษ์
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายธีรเดช  กลางมณี
2. เด็กหญิงบังอร  แสนแมน
3. นายมงคลชัย  อุ่นชะหลี
4. เด็กชายมานิตย์  แก้วสิงห์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
6. นายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
7. นายเจษฎากร  อู่ขำ
8. เด็กชายเนติพงษ์  เพ็งลุน
 
1. นายจำลอง  สัตบุตร
2. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
3. นายสากล  ทัพสมบัติ
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนภรณ์  ฮวดสามเสน
2. เด็กหญิงดารณี  ชัยบุตร
3. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
4. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
2. นางศุภวรรณ  สายพร
3. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริพร
2. เด็กชายพงศกร  กลมมะลี
3. เด็กหญิงอภัสสร  มโนธรรม
4. เด็กหญิงอรัญญา  พูลเดช
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ม่วงเพชร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จอดนอก
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สุนทราวิรัตน์
2. เด็กชายพิทักษ์  พิมเก
3. เด็กหญิงรภัทร์ศิริ  บาทชารี
4. เด็กหญิงวาสนา  เลิศศิริ
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
6. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
7. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางสาวปนัดดา  แสนประเสริฐ
3. นางศยามล  กาพย์มณี
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมชาติ
2. นางสาวพนิดา  เสนาราช
3. นางสาวยุวดี  เชนชาลี
4. นางสาวศศิวิมล  แขมเกษม
5. นางสาวสมฤดี  ชะนังกลาง
6. นางสาวสุกัญญา  เข็มเพชร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  แววจะบก
8. นางสาวเบญจมาศ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทา
2. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
3. นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิสรณ์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวนิตยา  ทวีผล
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษียร
3. นางสาววิภาดา  ยืนยาว
4. นายวีระศักดิ์  สุนทร
5. นางสาวศศิประภา  นามวิชา
6. นางสาวสุกัญญา  ขวานทอง
7. เด็กหญิงเนตรนภา  วันสุทะ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีอุบล
 
1. นางปิยวรรณ  ทองดี
2. นางสาวพัชรินทร์  แวดระเว
3. นางอรทัย  บับที
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภา  มูลหา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยโนนตาด
3. เด็กชายปัญญา  ซาเฮียง
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สร้อยมี
5. นางสาวพัชรินทร์  วิเชียร
6. เด็กหญิงรัชนก  เติมผล
7. เด็กหญิงวรัญญา  เสนาสุข
8. เด็กชายเอกราช  ชัยชาญ
 
1. นายกานต์  แซ่ก๋วย
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนชนะ
2. เด็กหญิงนริศรา  ข้อจักร
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เหมลา
4. เด็กหญิงพัชชา  สีดา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บริกูล
6. เด็กหญิงศุลีพร  เย็นสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอรอุมา  โลหะสาร
8. เด็กหญิงอาริสา  พิมมงคล
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ศรีพลแท่น
2. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
3. นายอภิชัย  เทือกหัน
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  สระน้ำคำ
2. เด็กชายผดุงศักดิ์  กิ่งมาลา
3. เด็กชายพิธาร  คำทองเที่ยง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  การสร้าง
5. เด็กหญิงรัตนา  คำงาม
6. เด็กชายสันติพงษ์  ตัวงาม
7. เด็กชายอดิศร  กล้าหาญ
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วันดี
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
2. นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร
3. นางสาวพรธวัล  อุปศรี
 
148 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปักการะสัย
2. เด็กชายสุขสันต์  บวกกระโทก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คลังแสง
 
1. นายประทีป  ชาววาปี
2. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
149 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายสมชาย  อุตสาพรหม
2. นายสิทธิชัย  บุญเลี้ยง
3. นายสุริยันต์  สายชมพู
 
1. นางสาวพรธวัล  อุปศรี
2. นายเฉลิมพร  นันตาเรือน
 
150 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายธีรภัทร  ถินแดง
2. เด็กหญิงปราณปรียา   ทองประสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา   บัวผาง
 
151 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ  ปัดทุม
2. เด็กชายวรพจ  วรกิจ
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
2. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
152 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 73.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  ควรดี
2. เด็กชายอธิปกรณ์  มาลาทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สทธิสำฤทธิ์
2. นายสุรพงษ์  สมวงศ์
 
153 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดารณี  ชัยบุตร
2. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
154 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐพร  นาดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  รองศักดิ์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  งอกภูเขียว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จอดนอก
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
155 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวาสนา  เลิศศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
3. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
156 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรพงษ์  ปานแก้ว
2. เด็กชายภานุพัฒน์  บัตรภักดี
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
 
157 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชุดนอก
2. เด็กหญิงรักษิณา   พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา    บัวผาง
 
158 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.81 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  สองศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวพัชราภา  เอ็นดู
2. นายสายรุ่ง  ลีบ้านลาด
 
159 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ประเสริฐผล
2. เด็กหญิงรัชนี  แก้วมงคุณ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  ยาขามป้อม
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
2. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
160 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดารณี  ชัยบุตร
2. เด็กชายพิทวัส  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
161 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัตน์  โตสวงค์
2. เด็กหญิงนาสิกา  บัวสนิท
3. เด็กชายวรภพ  คล้ายดอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
162 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงประกายเพชร    ลั่นทมเหลือง
 
1. นางเทวา   แก่นท้าว
 
163 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ   นันทะชัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
164 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 79.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
165 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
166 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัฒ  ภาวะหาร
 
1. นางเดือนเพ็ญ  กลิ่นรื่น
 
167 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จันทร์ทะนันท์
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
 
168 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปรเมศวร์  สถิตชัย
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
169 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ   ทับสมบัติ
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
170 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายดำรงศักดิ์   ม่วงนนทศรี
 
1. นายประเสริฐ   หัสรินทร์
 
171 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
172 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
173 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายศักรินทร์  บุญฉัตร
 
1. นายภานุวัฒน์  เผยฤทัย
 
174 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
175 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอรรถพล  พิจารณ์
 
1. นางสาวยุพดี  พันธ์เพ็ง
 
176 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธันวา  ชายขุนทด
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
177 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีราพัฒน์  รอบรู้
 
1. นายขจรศักดิ์  ภูจริต
 
178 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายศุภมิตร  ทิพย์อาจ
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
 
179 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงลา
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
180 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงอรทัย   ลิตาสี
 
1. นายทรงเดช   โคตรมงคล
 
181 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนฤเบศร์   ปางลิลาศ
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
182 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสิริลักษณ์   เวทไธสง
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
 
183 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสายพิณ  ชิณพรม
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
184 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณิสา   ท่าแก่น
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
185 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภินันท์  ศรีกลาง
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
186 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายเนติพงษ์  เพ็งลุน
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
187 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายนัสการ  ไชยชาติ
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
188 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญล้น
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
189 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ไชยโส
 
1. นายบัญชา  ขัณฑ์ชลา
 
190 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรเดช  กัลยาณพงศ์
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
191 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรทิชา  ปักการะโต
 
1. นายภานุวัฒน์  เผยฤทัย
 
192 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  ภูบุตรตะ
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
 
193 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายปัญญา  สิงห์
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
194 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายภูวดล  จันทร์แจ้งใจ
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
195 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายฉัตรชัย  เสนาจันทร์
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
196 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายวีรกุล  ผุยบัวคร้อ
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
197 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวประกายดาว   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจารุภรณ์   ศรีจันทร์
 
198 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายอุทัย   ป้องสุวรรณ
 
1. นายณรงค์   อุดมแตง
 
199 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  ศรโสภา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ระวังดี
 
200 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพัชรีวรรณ  ริยะบุตร
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
201 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวเกศรินทร์  ปิงอุตวัน
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
202 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายอนุวัตร   บรรเทา
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
203 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ทาพรม
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
204 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร   ยืนยงค์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญนวฤทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
 
205 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจุมพล  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงวงศ์พรรณ  ลีลาอภิรดี
 
1. สิบเอกดวงใจ  สรจักร
2. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
 
206 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล   วรดล
2. เด็กชายภาคิน   ภู่วิริยกุล
 
1. นางศรีสุดา   สุทธิประภา
 
207 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายก้องภพ  พองพรหม
2. เด็กหญิงอรนภา  แต่งชาติ
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
2. นางสมศิล  สุพร
 
208 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนันทศร   ชาวดร
2. นายปรัญชัย   บุญอุ้ม
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางสาวธารารัตน์  ดงเรืองราด
 
209 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายสุทัศน์  บุญวอน
2. เด็กหญิงเรนุมาท  มะลิงาม
 
1. สิบเอกดวงใจ  สรจัการ
2. นางสาววีรยา  โพธิ์เงิน
 
210 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวภาวดี  ทุยน้อย
2. นายวิทยา  หญ้างาม
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
2. นางสมศิล  สุพร
 
211 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวชลนี   ปราบสงบ
2. นายนรินทร   คำพวง
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางสาวธารารัตน์  ดงเรืองราด
 
212 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพิฑูร   ฝายจะโปะ
2. นางสาวโสรยา  ภาสบุตร
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
 
213 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แข็งแรง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  องอาจ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ทองดี
2. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
214 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบงกช  รัตนบุรี
2. เด็กชายวทัญญู  ซงซา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางนงเยาว์  คลังแสง
 
215 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐพงษ์  พรมเพียวสาชูโชค
2. นางสาวนวลอนงค์  โชคบัญฑิตย์
 
1. นางพนิดา  กงชัยภูมิ
2. นางอัศณีย์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
216 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายณัฐวุฒิ   ธรรมสา
2. เด็กชายพีระภัทร   วิชัย
3. นายอภิชาติ  จันทะภา
 
1. นายชินกร   คำภูธร
 
217 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจิรายุทธ   สาโรจน์
2. นายวีระวัฒน์   ยวดยาน
3. เด็กชายอนุวัฒน์   ด้วงกลาง
 
1. นายทรงเดช   โคตรมงคล
2. นายสุรสิทธิ์   มิตรชื่น
 
218 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายภิสิทธิ์  บุสภาค
2. นายวัฒนพงษ์  นาคำมูล
3. นายศิริศักดิ์  นครังสุ
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
219 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์   อุปพงษ์
2. นายจานุภาพ  กุศลมานิตย์
3. นายณัฐชา  ไชยเลิศ
4. นางสาวทองม้วน   ผาสุข
5. นายประดิพัทธิ์   จันทร์นาง
6. นายสนิท   วิมลจิต
7. นายสัมพันธ์   ดวงชาน
8. นางสาวอรพรรณ   กงซุย
 
1. นางสาวพิสมัย  ชื่นจอหอ
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
3. นายอภิชาติ  โยธะพล
 
220 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนฤเบศร์  ปางลิลาศ
2. เด็กชายบัญชา   วรรณรัตน์
3. เด็กชายปรีชา   สุดชาดี
4. เด็กหญิงภิญญดา  จำปา
5. นายอภิสิทธิ์   ธรรมสา
6. นายอภิสิทธิ์   โพธิ์ศรี
7. นางสาวเจนจิรา   มณีศรี
8. เด็กชายเลิศชาย   ทับภูตา
 
1. นายคมชาญ   ศรีเมืองบุญ
2. นางส่องหล้า   ศรีขลา
 
221 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชนนิกาญจน์  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐาปนี  พวกพูนดี
3. เด็กหญิงฐิติมา  พวกพูนดี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิจันทึก
5. เด็กหญิงรวิพร  เที่ยวประสงค์
6. เด็กชายวรรณศักดิ์  แจกขุนทด
7. เด็กหญิงสิริยากร  ฝาชัยภูมิ
8. เด็กหญิงอมราภร  อุปมาณ
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
2. นางสาวปัทมา  บัวมี
 
222 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผ่องศรีงาม
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
223 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงสกาวกานต์  ดาวกลาง
 
1. นางสาวศิรินทรารัศม์  เจริญศักดิ์
 
224 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอิทธิพงษ์  ภิรมณ์วงษ์
 
1. นางสาวศิรินทรารัศม์  เจริญศักดิ์
 
225 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายชาคริต  ทองนุ่ม
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
 
226 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์กันหา
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
227 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายอรัญ  ทอนช้างมา
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
228 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวมธุรส  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสาวสุภนิดา  คำดี
 
229 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะชัย  สิงหจินดา
 
1. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
230 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอรุณรัตน์  พลโรม
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
231 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนวลอนงค์  โชคบัณฑิต
 
1. นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์
 
232 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวยุวดี  เชนชาลี
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
233 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุริยา  ชิดโคกสูง
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
234 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายมิลธาดา  ใจลาด
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
235 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวรัญญา  คาประโคน
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
236 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวหยกเงิน  นามวิชา
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
237 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงดลนภา  อิสรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงบังอร  แสนแมน
3. เด็กหญิงภาสินี  ฝางแก้ว
4. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียมสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
2. นายพงษ์พัฒน์  กล้ารอด
 
238 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายปัญญา  ซาเฮียง
2. เด็กหญิงวราพร  หาญรบ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
4. เด็กชายอิงค์ธิเบศก์  เตอุตรวง
5. เด็กชายเอกราช  ชัยชาญ
 
1. นางพนิดา  กงชัยภูมิ
2. นางอัศณีย์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
239 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบงกช  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงปวีณา  ศรีโชค
3. เด็กหญิงวรรวิสา  ดอนสมจิตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา   บุปผิ
5. เด็กหญิงแพรวนภาๆ  ดาสา
 
1. นางรำไพ  จันทุดม
2. นางวราภรณ์  ดีจรัส
 
240 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวกุลวตรี  รักษาศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พวงแสง
3. เด็กหญิงชุตินันท์  แข็งแรง
4. เด็กหญิงอัญชลี  ชายประโคน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีอุบล
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรยศ
2. นางปิยวรรณ  ทองดี
 
241 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐมน  วงศ์จอม
2. นางสาวปานทิพย์  ถิตย์จรุง
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  เหล่าบ้านเหนือ
4. นางสาววัลภา   ไสยโสภณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  มาลาสิงห์
 
1. นางสาวประภัสสรา  สุวงทา
2. นางวชิราภรณ์  สุทธิพงษ์วรโชติ
 
242 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนวลอนงค์  โชคบัณฑิต
2. นางสาวสุทิสา  เพิ่มยินดี
3. นางสาวสุภาพร  สีปัดถา
4. นางสาวเกศรินทร์  ภิรมย์กิจ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  รัศมีดาว
 
1. นางพนิดา  กงชัยภูมิ
2. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกาญจนา   ศรีอาจ
 
1. นางสาววีระอร   ไชยรา
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายณัฐวุฒิ   บุญรักษา
 
1. นายสุชาติ  ราชบรรเทา
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจำปี  มิศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นันทบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวศิริพร  น้ำจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตปกรณ์   แสนบุราณ
 
1. นางสิริพร   ระวีกุล
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวโสรยา  ชำนาญกิจ
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวปัทมวรรณ   หังษาบุตร
 
1. นางสาวอมร  จันทร์ภูมิ
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทะสูงเนิน
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงรักชนก  ภวภูตานนท์
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวีระชน  บำรุงเผ่า
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประภาวะนัง
 
1. นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงดารุณี  ไกยฝ่าย
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายอภินันท์  ศรีกลาง
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายกบ  ภูดวง
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กชายชรินทร์  แขจอหอ
 
1. นางสุนันทา  เสือโต
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายดนัย  ศรีษะใบ
 
1. นางสาวสาธิดา  เกิดศิริ
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายวชิรวิทย์  วีระสัย
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีชาตินันท์
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 71.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายพงษ์ณฤทธิ์  จำปารี
 
1. นายสมยศ  ภูปัง
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายวิวัฒน์  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  สุ่มมาตร
2. เด็กชายประสงค์  ชาวะรักษ์
3. เด็กชายผณิณทร  คล่องขยัน
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธินาม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สายพิมพ์
3. เด็กหญิงมนัสญา  บุตรพรม
 
1. นางสาวนาตยา  จันทะราคา
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   วรรณธิ
2. เด็กหญิงสุภาวัลย์   กวนหล้า
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   ทวาศิริ
 
1. นางกรรณิกา   หัสรินทร์
2. นางสาวแววมยุรา   เนียมสา
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกมล    อุ่นใจ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทิพย์บุญผล
3. เด็กชายศุภชัย   ริษดำ
 
1. นายธีรพล    เมืองวงษ์
2. นายศิริชัย   บุญหล้า
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายกันตพล  บุราณ
2. นายพันนา  สารัตน์
3. นายสุทธิชา  โชติราษี
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
2. นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปีใหม่  เคี้ยมก้อม
2. เด็กชายศักดา  แสงทอง
3. เด็กชายสุขสันต์  แสงพายุ
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  วงษ์อุ่น
3. เด็กชายวิรุฒ  แก้วผึ้ง
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
2. นายสรศักดิ์  นิมากร
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวภควดี  ตังตา
2. เด็กชายวสันต์  วิเชียร
3. เด็กหญิงวันสงกรานต์  อินกอง
 
1. นางนิตยดา  อ้อเอก
2. นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายณรงค์ทรรศ  เจนถูกใจ
2. เด็กชายนพชัย   นิยมคุณ
3. เด็กชายวรายุทธ  รูปโฉม
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
2. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ครองหนองแดง
2. เด็กชายอิงธิเบศก์  เตอุตรวง
3. เด็กหญิงเหมันต์  คำงูเหลือม
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายวัฒนา  มาลาเลิศ
2. นายอติชาติ  กิ่งวรรณ
3. นายอธิพงษ์  ขวัญคุ้ม
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
2. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
 
275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายกิตติชัย  คำงาม
2. นายภูวดล  บิดาศรี
3. นางสาวเสาวณี  สุขโข
 
1. นางธีราพร  เจริญยิ่ง
2. นางลาวัลย์  ทีบุญมา
 
276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายศราวุฒิ  พรหมประเสริฐ
2. นายสิทธิชัย  อาญาเมือง
3. นางสาวสุภัสสร  รักมณี
 
1. นายกมล  แสนประเสริฐ
2. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายคำผอง   นามไพร
2. นายวรภูมิ   พรรณการ
3. นายสุทธิพงษ์   สุคำหล้า
 
1. นายสมพร   บัวกล่ำธนกิจ
2. นายสุรสิทธิ์   มิตรชื่น
 
278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายจักรพันธ์  เมืองมินทร์
2. นางสาวบุญฑริกา  พรรคสมาน
3. นางสาวอภิรญา  เหมคุณ
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
2. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายศราวุฒิ   มุงคุณแสน
2. นางสาวสรัญญา   ไชยวิเศษ
3. นางสาวสุภาพร   อันภักดี
 
1. นางสิริพร   ระวีกุล
2. นางอารีรัตน์   ศรีกรุงพลี
 
280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกัลยาณี   ไชยโย
2. นายพรเทวา   กลิ่นหอมอ่อน
3. นางสาววราภรณ์   แก้ววันทา
 
1. นางปนัดดา   อามาตย์สมบัติ
2. นางประภัสสร  ชัยยอด
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นายณัฐกมล  กัวบุนทด
2. นางสาวทรายทอง  อ่อนเพียง
3. นางสาวอุษา  พรามณ์กระโทก
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
 
282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพงษ์สิทธิ์  เชยโพธิ์
2. นางสาวพรนภา  เจนใจ
3. นางสาวอารียา   โพธิ์เงิน
 
1. นางรจนี  วิริยะสินธุ์
2. นางสาวสิริลักษณ์   ทรงจันทึก
 
283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อาจศรี
2. เด็กหญิงดวงดาว  ตาลวันนา
3. เด็กชายนรการ  จันผะกา
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
2. นางเข็มจิรา  ดอนสระคู
 
284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวจิราภรณ์   พลภูงา
2. นางสาวพรวิภา  ชมชัย
3. นางสาวศศิกานต์  คำมูล
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
2. นางเข็มจิรา  ดอนสระคู
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายทศพร   ภูผา
2. เด็กหญิงนิตยา  ทวีผล
3. นายเอกชัย  มูลนี
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางภัทรียา  พลแสน
 
286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภาวินี  ออมสิน
2. เด็กชายสมประสงค์  ตึกโพธิ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แววจะบก
 
1. นางสาวปิยาภัสร์  เชาว์วิวัฒน์
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทรงจันทึก
 
287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ใยโนนตาด
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สร้อยมี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายชัยยุทธ  ถนอมพันธ์
2. นายวีระศักดิ์  สุนทร
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  จำปาวัน
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางภัทรียา  พลแสน
 
289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวศิริพร  สัตนาโค
2. นางสาวสุภาพร  สีปัดถา
3. นายเกรียงศักดิ์  ทองหล่อ
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
 
290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีโคตร
2. นางสาวยอดฝัน  ผดุงกิจ
3. นางสาวเสาวณี  สุขโข
 
1. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
2. นางสาวดารารัตน์  อุตรมาตย์
 
291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายธวัชชัย  พลเยี่ยม
2. นายสัญชัย  กัณตะนะ
3. นายแจ่มใส  จำเนียรกูล
 
1. นางสาวรัชนีฉาย  กุลสาร์
 
292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจารุณี  กระแสโสม
2. นางสาวธัญญา  เชื้อรัมย์
3. นางสาวสุวรรณี  ขุมทอง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู
 
293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิราพร   สจิพันธ์
2. เด็กชายธนวัติ  ไขทะเล
3. นายประสานศักดิ์   ดีสวัสดิ์
 
1. นางชณัญ   แช่มมงคลธรรม
2. นางอารีย์   รักษาสุวรรณ
 
294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิตจุฑา  ดีสา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มะโยธา
3. นางสาวปิยธิดา  ไตรยราช
 
1. นางพัชรี  พงกระพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พัฒเพิง
2. เด็กหญิงบังอร  แสนแมน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผาลา
 
1. นางปานชนก  มนตรีภักดี
2. นางสาวภาวดี  นาผม
 
296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวบังอร  เต็มสุวรรณ์
2. นายฤทธิชัย  นำผล
3. เด็กชายวัฒนา  พลเสนา
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
 
297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวดวงนภา  แวดอุดม
3. นายโชคชัย  ประโพธิ์สังข์
 
1. นายกำพล  พัฒนโพธิ์
2. นางชุติมา  ภูขันสูง
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายจตุรงค์  เต่าฟู
2. นายอนุวงศ์  คำโมง
3. นางสาวเบญจมาศ  แจ้งสว่าง
 
1. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
2. นางสาวศิริกัญญา  เพชรนอก
 
299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นายจตุพร  ทองขันธ์
2. นางสาวชนิกา  สอนวิมล
3. นางสาวราตรี  มะลาด
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
 
300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกรรณิกา  ฝูงใหญ่
2. นางสาวสุดารัตน์  ผลาไสย์
3. นางสาวเกื้อกูล  แสนคำศรี
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
2. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพล  เเก้วเกิด
2. เด็กชายนำโชค  เขมจิรัตน์
3. เด็กชายเฉลิม  ชันขุนทด
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปริวรรต  โบราณมูล
2. เด็กชายภานุเดช  สุโพธิ์
3. นางสาวไพรัตน์  หูตาชัย
 
1. นางกฤษณา  โพธิ์เกตุ
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายประวิทย์   ในโนน
2. เด็กชายภานุพงศ์    โคกกลาง
3. เด็กหญิงอรยา   สุวัจจันทร์
 
1. นางวนิชา  นาคเป้า
2. นางสาวสุรีวัลย์  ไชยแสนฤทธิ์
 
304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายชนาธิป  บุญศรี
2. นางสาวสุพรรษา  ปะกาโส
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สำเภา
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิราภรณ์  บรรทร
2. นางสาวสุปราณี  คำเชิด
3. เด็กหญิงอชิรญา  คำลือ
 
1. นางพัชรี  พงกระพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายธนวัฒน์   อ่วมเถื่อน
2. นายราเชนทร์   นาคำ
3. เด็กชายอิทธิพล   พูนทาทอง
 
1. นางสายสมร   เพชรอยู่
2. นางสาวสุพิน   เชื้อจันทร์
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวนทีทิพย์  ฝากาทอง
2. นางสาวประภัสสร  พันที
3. นางสาวไอลดา  ทัศนาลัย
 
1. นางพัชรี  พงกระพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุไรวรรณ  แก้วนรสิงห์
2. นางสาวชมพู่  คงเครือ
3. นางสาวเจนจิรา  บัวไข
 
1. นางสาวประไพศรี  สุทน
2. นางสุภาพร  ผาธรรม
 
309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นายยงยุทธ  สุนธร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสะท้าน
3. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงดลนภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กชายธนบดี  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวณัฐริกา  คณาเขว้า
2. นางสาวมาริสา  ปานเหลือ
3. นายอภิวัฒน์  โคฮาด
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ภาวะโคตร
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีระพงษ์  จันทร์ป้อม
2. เด็กหญิงปริญาพร  ไชยเลิศ
3. นางสาวรุ่งทิวา  สังฆภูมิ
 
1. นางละออง  ชัยโภชน์
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กชายปรินทร์  สุวรรณ
2. เด็กชายภัคพล  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอภิชาติ  แห่งธรรม
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางสาวยิ่งมณี  สุวรรณกูฏ
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  ภูบุตรตะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรใส
 
1. นางสาวฐนิตา  วัฒนา
2. นางสาววรรณิภา  ไชยบล
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นายฉัตรไชย  แจ้งไพร
2. นายสหรัฐ  ตันคง
3. เด็กชายอรรถชัย  ภูแสนศรี
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
2. นางสาววิธันยา  เจริญราช
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวนัฐพร  บุญทิพย์
2. นายพิชญา  ศรีใสคำ
3. นางสาวยุพิน  สมศิลา
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวรุ่งนภา  วุฒนา
2. นางสาววรารัตน์  พันธุมี
3. นางสาวเพชรไพลิน  ศรีนาเมือง
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางสาวยิ่งมณี  สุวรรณกูฏ
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นายพงษ์พัฒน์  หมั้นทอน
2. นายพัชรี  ไทธะนุ
3. เด็กหญิงวัชลี  หินอ่อน
 
1. นางอภิฤดี  พิมพิสัย
2. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววันดี  เสาร์แพง
2. เด็กหญิงสมหญิง  รัตนา
3. นางสาวสุภาวดี  ชัยชนะ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นางอาภรณ์  มุ่งสุข
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  อ้วนเย็นดี
2. นายปรัญชัย  บุญอุ้ม
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันรเสนา
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวมุกดา  หัสถะลา
2. นางสาวอลิษา  อินทะประเสริฐ
3. นางสาวแพรวนภา  สิมมาลา
 
1. นางอภิฤดี  พิมพิสัย
2. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวนงลักษณ์   สุทธิศักดิ์
2. นางสาวนฤมล   เพิ่มขุนทด
3. นางสาวนิโลบล   อินเภา
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นายนรา  สำรวมจิต
2. นางสาวศิระประภา  มุ่งลา
3. นางสาวสุกัญญา  ยามดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นางอาภรณ์  มุ่งสุข
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ปิ่นคำ
3. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางสุชาดา  พวงงาม
2. นางสาวเสาวลักษ์  ชาไข
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงดลนภา  อิสรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กชายธนบดี  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นางสุชาดา  พวงงาม
2. นางสาวเสาวลักษ์  ชาไข
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวพรวิภา  ชมชัย
2. นางสาวมาริสา  ปานเหลือ
3. นางสาวอังศุมาลี  กุลสุวรรณ
 
1. นางสุชาดา  พวงงาม
2. นางสาวเสาวลักณ์  ชาไข
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงบุษบา  หรดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  เมืองอินทร์
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำน้อย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยโนนตาด
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางสาววันวิสา  ภิญโญดม
2. นางเพ็ญผกา  บัวอ๊อด
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  ชลาลิน
2. เด็กหญิงนัยนา  สังข์วารี
3. เด็กหญิงมุกดา  จันทนะ
 
1. นางจิตรวรรณ  ภูหนองโอง
2. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวพนิดา  เสนาราช
2. นางสาวมณฑาทอง  ปัญญาปรุ
3. นายวินิจ  ปวงขุนทด
 
1. นายจิรพงษ์  กำพุฒกลาง
2. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 1. นางสาวปรียาภรณ์  โสภาพัฒน์
2. นางสาววิยะดา  แก่นท้าว
3. นางสาวแตงอ่อน  ตันสุ่นอั้น
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินธิยา
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เกรงทา
3. นายพงษ์ณฤทธิ์  จำปารี
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
2. นางอโนชา  ภูนาสอน
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวชนิดา  หาคีรี
2. นายพัลลภ  มีดี
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
2. นางสาวพัชนีพร  บุญแพง
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพรชุตา  ทอนติลา
2. นางสาวอัญชลี  เนตหาญ
 
1. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงนิจติญา   บูชาพันธ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนดี
 
1. นางสาวกันต์ธนัท   บุญก้อง
2. นางสาววัชรีญา  คำฝอย
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1. นางสาวกิตติยา  อรรคโนมัย
2. นายนนทนันท์  โสละหาร
3. นางสาวอังสุมาลี  กุลสุวรรณ
 
1. นางประภาศรี  พงษ์เกษ
2. นางสาวอภิญญา  กระมูลละคร
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจันทิมา  เวิดสูงเนิน
2. นายพรชัย  พิมพ์ภักดี
3. นายเกียติศักดิ์  ทำทอง
 
1. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
2. นางสาวอรนุช  ชูวา
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นางสาวนงลักษณ์   สุทธิศักดิ์
2. นางสาวนฤมล    เพิ่มขุนทด
3. นางสาวนิโลบล   อินเภา
 
1. นางสังเวียน   วัฒนา
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1. นายฐานวัจน์  มุ่งพุทธรักษา
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ภูบุญอ้วน
3. นางสาวสุจิตรา  ภูดารัตน์
 
1. นางขนิษฐา   โสธรรมมงคล
2. นายชนาธิป   กาละพันธ์
 
340 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  เลิศสาธิต
2. นางสาวรสริน  บุญศรีราช
 
1. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
2. นางสมัย  แสนโสม
 
341 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  นวลสุธา
2. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญไทย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
2. นางโสภา  ทองเอี่ยม
 
342 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวนิตยา  เถื่อนมิ่งมาตย์
2. เด็กชายปิ่น  ขุณิกากรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณวดี  อิ่มอุรัง
 
343 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวพรรษสินี  ขำเอนก
2. นางสาวอธิติยา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
2. นางโสภา  เอี่ยม
 
344 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. นายพิฑูร   ฝายจะโปะ
2. นางสาวพีรกานต์   จันทร์เปรมเจริญ
 
1. นางวริศายศวี   โพธิ์หอม
 
345 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวทรายทอง  อ่อนเพียง
2. นางสาวอุษา  พรามณ์กระโทก
 
1. นางวิกาลดา  บัวกลาง
2. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
346 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวมินทรา  สีลาบุตร
2. นางสาวหยกเงิน  นามวิชา
 
1. นางศักดิ์นิดา  บุญนิรันดร์
 
347 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงมาศ
 
1. นางสาวละออง  เดชะคำภู
 
348 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   วิลัยกรวด
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธิ์หอม
 
349 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางสาวสวลี  ศรีนอก
 
350 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายศิริชัย  จันทรักษ์
 
1. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
351 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอารียา  สูงห้างหว้า
 
1. นางสาวละออง  เดชะคำภู
 
352 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  เลิศสาธิต
 
1. นางสมัย  แสนโสม
 
353 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1. นายธนากร   ทองพิลา
 
1. นางสาวศิรินารถ  มุตตะศิริ
 
354 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สนิทชัย
 
1. นางสาววริศายศวี   โพธิ์หอม
 
355 ภาษาต่างประเทศ การสะกดคำตามคำบอก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายกิตติพงษ์  ดอกดก
 
1. Mrs.Maria Lourdes   V. De Quiroz