รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสนเก่ง
 
1. นางสาวดวงใจ  ไกรเทพ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ฤทธิเดช
 
1. นางสาวสุนทรี  คงสิน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวปัญญาพร  ทองแท้
 
1. นางสาวอุษา  รัตนพรรณ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. เด็กหญิงนินนาท  ยอมใหญ่
 
1. นางนรินทิพย์  แก้วรุ่ง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงพัทธมน  ทานวล
 
1. นางสาคร  นิ่มนวล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. นางสาวจิราพร  จิตรขวัญ
 
1. นางสาวจันทรา   มณีนูน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขเสน
 
1. นางอัมพร  หลีซี่
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กชายวัฒชัย  ดำเดช
 
1. นางสุมาลี  รักการ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงอาทิตา   พรมเทียน
 
1. นายยงยุทธ์   แซ่ตั้น
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. นางสาวนุตาภา  จันทร์มิตร
 
1. นางกรุณา  เสนาชู
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ชั้นวรรณกุล
2. เด็กหญิงสุกานดา  จิตรอักษร
 
1. นางวาสนา  ทองรอด
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  กาฬพัฒน์
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  โชติยา
 
1. นางพรพิทย์  อุยสุย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ขุนอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติรส  วิวัฒนานุกูล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภักดี
 
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. นายนนทวัช  วัฒนา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เอียดสี
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยเดช
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จริงจิตร
3. เด็กชายภูมินทร์  พานิชกุล
 
1. นางจิราภรณ์  สงบดี
2. นางสิริกร  บุณยะผลึก
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  บางจาก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงสุนิษา  หวังบริสุทธิ์
 
1. นางสาวปภัสสร  เนื้ออ่อน
2. นางอมรรัตน์  นรงค์รักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงนาฎสินี  สู่คีรี
2. เด็กชายอมรเทพ  คีรีเดช
 
1. นางสาวรัชนีกร  เยาว์ดำ
2. นางอรวรรณ  ส่งแสง
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายทินกฤษ  จันทร์ทอง
2. นายธวัชชัย  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสุภาพร  เพียรดี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  พุฒทอง
 
1. นางมณฑา  จันทร์สุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงอารียา  เกี่ยวม่าน
 
1. นายชูศักดิ์  จันทร์สุวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  พรรณทอง
 
1. นางสาวสุพัตราวดี  เกิดไก่แก้ว
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กหญิงปลิตา  รมทอง
2. เด็กชายพัศกรณ์  ลำลอง
3. เด็กหญิงอริสา  เอ้งฉ้วน
 
1. นางรชฏนันท์  พระคง
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงพนัฐฎา  ภักดีโยธา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  จงใจ
3. เด็กชายอนุพงษ์  คงมณี
 
1. นางจรัญญา  รอดบุตร
2. นางจารุณี  จันทร์มงคล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  จีนเมือง
2. เด็กหญิงนุธามาส  เพชรสวี
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  ระเบียบดี
 
1. นางมยุรี  สงหนู
2. นางสาววิลาวรรณ  สุวรรณละออง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกรียงพิชิต
2. เด็กหญิงสิริกานต์  มูลดับ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พานสถิตย์
 
1. นางยศิรินทร์  สุวรรณชาตรี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลำ 1. เด็กหญิงนันท์วดี  คดีพิศาล
2. เด็กชายปฏิวัติ  ตำเมือง
3. เด็กชายสิทธิพล  สีสดสุข
 
1. นางสาวสมจิตร์  ทับทอง
2. นายสมบูรณ์  หลักขัน
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. นายปิยพนธ์  แสงแจ้ว
2. เด็กชายหัสชัย  คงมีสุข
3. เด็กชายโสพล  นุ่นชูผล
 
1. นางณัฐทยาน์  ศรีเพชร
2. นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงชนัญดา  เอมถนอม
2. เด็กหญิงดวงหทัย  จารุสุทธิประภา
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  คงแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทร์เพชร
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุข
 
1. นางจรัญญา  รอดบุตร
2. นางจารุณี  จันทร์มงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายมินธาดา  สังคะดี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เกลี้ยงทิพย์
 
1. นางรชฏนันท์  พระคง
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมวง 1. เด็กชายกมัยเทพ  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองอ่อน
 
1. นางสารภี  สมจิตต์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กชายธัญกร  ไชยยงค์
2. เด็กชายสุรรณภูมิ  อ่อนชาติ
 
1. นางปิยะวรรณ  สุขสมัย
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายทัศน์พล  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  รักษาศรี
 
1. นายสุริยา  ศรีสุวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายทัตพงศ์  อินทองช่วย
2. เด็กชายสาธิต  พรหมดนตรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  เดโชศาสตร์
2. นางอุษา  สินกั้ง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายกวีชัย  แก้วเนียม
2. เด็กชายชญานิน  ผลาญภัย
 
1. นางสาวสาวิตรี  เดโชศาสตร์
2. นางอุษา  สินกั้ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์โท
2. เด็กหญิงชิชญา  ภีสระ
3. เด็กหญิงธนัชญา  ปิ่นพิทักษ์
4. เด็กหญิงสโรชา  วิวัฒนานุกูล
5. เด็กหญิงเจน อลิชา  ฟารินัชชิ
 
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 1. เด็กหญิงนัทธรีพร  ทิพย์ทอง
2. เด็กหญิงยุภาวดี  อ้ำหมัด
3. เด็กหญิงอดิภา  ทองแก้ว
4. เด็กหญิงอนิศรา  จันวินิจ
5. เด็กหญิงอริยพร  ก๊กใหญ่
 
1. นายสุชาติ  บรรจงการ
2. นายอับดุลวาฮับ  สาดสาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ทองสลับ
2. เด็กชายธนกฤษ  ระเด่น
3. เด็กหญิงศิราณี  หมื่นท่องวารี
4. เด็กชายสรวิชย์  หาญทะเล
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ท่องวารี
 
1. นายจรินทร์  หาดเด็น
2. นางสาวสุพรรณี  ยีอา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จีนปัก
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  เอตะนาม
3. เด็กหญิงพรนภัส  ผกาแก้ว
4. เด็กหญิงพัณณิตา  สิทธิศักดิ์
5. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสาวเอกฤทัย  พรหมณะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นละม้าย
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ศรีโภคา
3. เด็กหญิงพรธิดา  ตรีโชติ
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองบุญ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วังเคียน
 
1. นางประไพ  ลักษณะนุวงศ์
2. นางรัษฎา  คำทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงนิชาภา  ทองคำชุม
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  จิตรา
3. เด็กหญิงศิลามล  พักขำ
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เบญจกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา  มากดำ
 
1. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
2. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายคามิน  นาวาเดช
2. เด็กชายจักรพันธ์  บานจะ
3. เด็กชายทินกร  หญ้าปรัง
4. เด็กชายทิวากร  กุลมาด
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  แหลมเกาะ
 
1. นางสาวจริยา  ทะเลลึก
2. นางสาวลดาวัลย์  แก้วกล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงบุษกร  สมัยแก้ว
3. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญมณี
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  รักดำ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มืดมน
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  นิธิกรอุดมวิทย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายกชาสิทธิ์  วิมลเมือง
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ปิยภาณีกุล
3. เด็กหญิงกันติยา  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงกิตติมา  กิตติคุณ
5. เด็กชายขจรพงศ์  ชุมนาค
6. เด็กหญิงฐิติมา  ซุ้นจิ้ว
7. เด็กชายธีรยุทธ  ผดุงผล
8. เด็กชายนัฐพร  สมศรี
9. เด็กหญิงประภัสสร  สีสุข
10. เด็กชายภูริณัฐ  ราชสีห์
11. เด็กชายวิชัย  จันทร์ฝาก
12. เด็กหญิงวินิสา  พูดเพราะ
13. เด็กชายสมชาย  ขึงสันเทียะ
14. เด็กหญิงสร้อยเพชร  พรมแก้ว
15. เด็กหญิงสุกัญญา  คงชูศรี
16. เด็กชายสุริยา  แสงค่าณี
17. เด็กชายอนิวัต  นรินทร์ส่ง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ควนวิลัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  รัมณะกัจจะ
2. เด็กชายกิตปกรณ์  ยอดชุม
3. เด็กหญิงกีรติพร  กังงา
4. เด็กชายชนวีร์  พระเหมา
5. เด็กหญิงชนิสรา  เหนียวแน่น
6. เด็กชายชำนิ  เพชร์สุก
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมืองแก้ว
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองฉิม
9. เด็กหญิงฑิตยา  มีจิตร
10. เด็กหญิงณกมล  โภคาวัฒนา
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  นามวงค์
12. เด็กชายธีรพงศ์  เหม่นแก้ว
13. เด็กชายนัฐพล  เอ้งฉ้วน
14. เด็กหญิงบุษยมาส  วณิกสัมบัญ
15. เด็กชายวัฒนพงษ์  รักษา
16. เด็กชายสิทธิพล  สุรัตน์
17. เด็กหญิงสิราวรรณ  คงพรรณ
18. เด็กหญิงสิริกร  ธนพัฒน์ศิริ
 
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยศรี
2. เด็กชายกีรติ  หลีเจริญ
3. เด็กหญิงชนิตา  ชูทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เพ็ชร์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  รอดอยู่
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ชูนุ่น
7. เด็กชายนพรัตน์  ช่วยมี
8. เด็กชายปรเมศ  อบอุ่น
9. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สิงห์แก้ว
10. เด็กชายพรพิพัฒน์  รอดแล้ว
11. เด็กชายพิทยากร  ศรีเมือง
12. เด็กหญิงวศินี  คงเอียด
13. เด็กชายศักรินทร์  นิลบวร
14. เด็กชายสราวุฒิ  บุญทอง
15. เด็กหญิงสาริยา  ช่วยชูวงศ์
16. เด็กหญิงสุวรรณา  วรรณบวร
17. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  จงทอง
19. เด็กชายอำนาจ  เพชรรัตน์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ชูนุ่น
 
1. นางจรรยา  รุณแสง
2. นางสาวพรศิริ  พงษ์อร่าม
3. นางสุจินต์  สีใหม
4. นางอารีย์  พันธ์คีรี
5. นางสาวอุษา  รัตนพรรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุณยะผลึก
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จงจิตร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายกิตติ  จงรักวิทย์
 
1. นางนวรัตน์  นกแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  เจนสมุทร
 
1. นางปราณี  สุคติภูมิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1. เด็กหญิงชนานันท์  ขุนทอง
2. เด็กชายธรรมภิสิทธิ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เสนี
2. นางสาวสุณิสา  อินทองแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กชายคฑาวุธ  วรรณบวร
2. เด็กหญิงวิภาวี  สิทธิการ
 
1. นางสาวธัญสรณ์  พลรักษ์
2. นางยุพิน  พลบุญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. เด็กชายภาคิน  เปาะทอง
2. เด็กหญิงสุกันยา  ชูศรีอ่อน
 
1. นางลาวันดี  บัวบาน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงกิตติมา  พุทธด้วง
2. เด็กหญิงจารวี  เรืองสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา  วังหิน
4. เด็กหญิงดาวประกาย  บุญโยม
5. เด็กหญิงมัทนาวดี  ฉ่ำฟ้า
6. เด็กหญิงลลิตา  อินทร์ฤทธิ์
7. เด็กหญิงศุภนุช  บุญถาวร
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีศักดา
9. เด็กหญิงสิริมา  แก้วคชชา
10. เด็กหญิงเรวดี  ปางจุติ
 
1. นายบุญมี  แก้วห้าประการ
2. นางปราณี  คงรอด
3. นายสุธรรม  พรายพรรณ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หลาดใหล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แตงตาด
3. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่กี่
4. เด็กหญิงประกายทิพย์  เพ็ชรเอียด
5. เด็กหญิงรัญชิดา  ช่วยทอง
6. เด็กหญิงลลิตา  ขันติยู
7. เด็กหญิงศศิประภา  สัญญาวงษ์
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีปรางค์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ศักดิ์เพ็ชร
10. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วลาย
11. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีปรางค์
12. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนจิตต์
13. เด็กหญิงเขมิกา  ง่วนสน
14. เด็กหญิงเจนจิรา  หมุนเวียน
15. เด็กหญิงเวสารัช  นาคแท้
 
1. นางชนม์ชนก  เทพทวี
2. นางปิยาภรณ์  จิเหลา
3. นางวิยะฎา  สีแก้ว
4. นางเกษร  ขวัญนิมิตร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญฉิม
2. เด็กหญิงกัลยา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงจริยวดี  ทองแก้ว
4. เด็กชายฉัตรมงคล  ขุนทอง
5. เด็กหญิงชลิตา  ร่มส่งศรี
6. เด็กหญิงชลิตา  เส้งใหม่
7. เด็กหญิงณิภาวรรณ  พันเซีย
8. เด็กหญิงนรินทิพย์  นาเลื่อน
9. เด็กชายปรปรมินทร์  ชูช่วย
10. เด็กหญิงพรวดี  จิตต์ประชา
11. นางสาวลักษิณา  วันแรก
12. เด็กชายสงกรานต์  แซ่ทิ่ง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมนุช
14. เด็กหญิงสุพรรณี  แก้วดวงตา
15. เด็กหญิงเรวดี  แก้วผ่อง
 
1. นางนิภา  ศรีพะเนิน
2. นายสมพงษ์  สงสังข์
3. นางสุภัทณี  เต็มยอด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงจิดาภา  หอมหวาน
2. เด็กหญิงชลิตา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงศศิอาภา  คงเมฆ
 
1. นายกรีธศักดิ์  รอดรัตน์
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวภารวี  แสงผึ้ง
2. นางสาวสุชาดา  พุ่มพวง
3. นางสาวสุทาวดี  พงค์ไทยสงค์
 
1. นายกรีธศักดิ์  รอดรัตน์
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงพรรณวสา  รุ่งขาว
2. เด็กหญิงสกาย  ดวงแก้วกาญจน์
 
1. นางสุจิรา  จริยาโสวรรณ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายกมลภพ  วงศ์ไชยา
2. เด็กหญิงนันทิดา  รักษาศรี
 
1. นายชิต  ทองอ่อน
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  พลนาค
3. เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายบุคอรี   รอดเปลี่ยน
2. เด็กชายพีรภัทร   ปรังพันธ์
3. เด็กชายอนุรักษ์   แพรกหา
 
1. นายชาติชาย   ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูมุดา
2. เด็กหญิงจริยา  เจริญฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมจันทร์
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงรอด
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงกัลปังหา  ส่งนาวา
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  ระยารักษ์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ศรีปรางค์
 
1. นายอุดม  ลีลาวรกุล
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงยุวดี   หมีนหลัง
 
1. นางสาวจันทรา   มณีนูน
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงมาลาตี  นันตพงศ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  นันตพงศ์
 
1. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
2. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแจ่ม 1. เด็กหญิงบุษยา  สงเพชร
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  แซ่ตั้น
 
1. นางอ้จจิมา  สุจริต
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. นางสาวกีรติ  รักษาสังข์
2. นางสาวน้ำทิพย์  คิดถูก
 
1. นางนางเพ็ญศรี  เลาแก้วหนู
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กชายศรายุธ  คชบริรักษ์
 
1. นางจารุนันท์  จันย่อง
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1. เด็กหญิงลลิตา  สีแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  จิ้วตั้น
3. เด็กหญิงเลอลักษณ์  มั่นควร
 
1. นางธุทิศา  เลิศบริพัฒน์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายทินกร  สมกำลัง
2. เด็กชายบัญชา  ภิรมย์
3. เด็กชายสุวิทย์  คตนาเคน
 
1. นางณัฐศรี  ชูช่วย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายกษิเดช  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงพลอยไพรินย์  คำด้วง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอ่อน
 
1. นายดำรง  ไชยมนตรี
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ฉิมสะอาด
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธนาพนธ์  ยืนนาน
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายเดโชชัย  ชีวโรรส
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนรู้ที่
 
1. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงธัญชนิต  ศรีชัย
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงกาญจนกุล  อินมีศรี
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
 
81 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  แสงศรี
 
1. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุปะ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณวัฒน์
 
1. นายสมพล  มีพฤกษ์
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรุ้งราวรรณ  สุวรรณโณ
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงหทัยชนก  วัดแผ่นลำ
 
1. นางวัลดา  แก้วกังวาล
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวรัตติยา  บุญช่วย
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงชูศรี
2. เด็กชายจรูญโรจน์  ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงชนกานต์  พูลวงค์
4. เด็กชายธนกร  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนรู้ที่
6. เด็กหญิงธาดารัตน์  แสงศรี
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สวัสดี
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอียดทอง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ส่งเสริมวัธนะ
2. นายสมชื่น  หวังผล
3. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คลายทุกข์
2. เด็กหญิงชญานิตย์  ทิพเศษ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขนิฐ
4. เด็กชายธวัชชัย  ขุนทอง
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยฤทธิ์
6. เด็กชายพิษณุ  ทองดียิ่ง
7. เด็กชายภัทร  มากเพ็ชร์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  หีบเพชร
9. เด็กชายภูมินทร์  เซ่งง่าย
10. เด็กหญิงรจนี  เนียวย้อย
11. เด็กชายวุฒิชัย  อักขนิฐ
12. เด็กชายศรศักดิ์  เสนสมศรี
13. เด็กชายศรายุทธ  ชูอ่อน
14. เด็กหญิงสิตานัน  เพชรขัน
15. เด็กชายสิทธิชัย  สุดกิจ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  เถรว่อง
17. เด็กชายสุทธิพร  คงการ
18. เด็กชายอนุศิษฎ์  คงเอียด
19. เด็กหญิงอรวีร์  อ้นเพชร
20. เด็กชายเอกลักษณ์  สระทองจันทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คงอินทร์แก้ว
2. นางชุลีภรณ์  มณีศรี
3. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว
4. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
5. นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง
 
88 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ้นชู
2. เด็กชายกิตติพงษ์  หมุนเมือง
3. เด็กหญิงจารุณี  สองสี
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  พงษลุน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูชนะ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช่วยจันทร์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  สวนศรี
8. เด็กชายทิพย์รัตน์  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงทิพย์สุมล  กรุณกิจ
10. เด็กหญิงนาฏอนงค์  สุขศรี
11. เด็กชายบัญชา  คล้ายนอง
12. เด็กหญิงบุษยา  ชัยรัตน์
13. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญฤทธิ์
14. เด็กชายพิชญะ  เจริญฤทธิ์
15. เด็กหญิงภัทรมล  ทองประดับ
16. เด็กชายภูวนาศ  คงสบาย
17. เด็กหญิงรัชนก  ขุนทอง
18. เด็กหญิงรัตนพร  มีสุข
19. เด็กหญิงลีลาวดี  รัตกูล
20. เด็กชายวันมงคล  จีนประชา
21. เด็กหญิงวาสนา  กังแฮ
22. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตู้ทอง
23. เด็กชายศรายุทธ์  เสนีย์
24. เด็กหญิงศิริประภา  ดำมูสิด
25. เด็กชายศิลปิน  ศรีเกตุ
26. เด็กหญิงสุนิษา  ทองแก้ว
27. เด็กชายสุพจน์  ทองบุตร
28. เด็กหญิงสุภานิศา  ทองผอม
29. เด็กหญิงอาธิญา  จินดาวงษ์
30. เด็กหญิงเกษร  ยอดชุม
 
1. นายสมใจ  คงเหลือ
2. นางสาวสุนิศา  ภักด์จันทร์
3. นางสุวีนา  ทองอ่อน
4. นายอุเทน   ซุ่นยะโม
5. นางเตือนใจ  อั้นทอง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายปรัชญา  กาสุวรรณ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. นายชานน  สิทธิชัย
 
1. นายสมบูรณ์  จันทร์แย้ม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  คงศรีอ่อน
 
1. นายสมบูรณ์  จันทร์แย้ม
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนโชติ  มณีสิงห์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายพลธิวา  คงฤทธิ
 
1. นายอภิรัฐ  รัตนพันธ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงอรนิช  ศรีเป้า
 
1. นางชุติมา  เชี่ยเท่า
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นายพงศ์สุทัศน์  หนูชัย
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพราย 1. เด็กชายเจตพล  ดำเกาะ
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กชายวัฒธชัย  ดำเดช
 
1. นางสุมาลี  รักการ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. นางสาวศรุตา  เสนอศักดิ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เด่นสุวรรณรังษี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายปิยะภัทร  อักษรชู
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงทักษพร  หอยสังข์
 
1. นายประสาร  ทองปรวน
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายพลธิวา  คงฤทธิ์
 
1. นายอภิรัฐ  รัตนพันธ์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญทัศน์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงกัญธิมา  สังข์ลาโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลนัฐ  สวนแก้ว
3. เด็กชายจิรพงศ์  จันทองสุข
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  นาคพน
5. เด็กชายณัฐพงศ์  จิหม้ง
6. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่อึ้ง
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แจ่ม
8. เด็กชายณัฐพล  สงคราม
9. เด็กหญิงดาราวลี  เกียรติขันธ์
10. เด็กชายถิรชัย  สัญวงค์
11. เด็กหญิงทัชช  ไหลเลื่อน
12. เด็กชายธนกร  เซ้าซี้
13. เด็กหญิงธีรตา  กาหยี
14. เด็กชายธีรภัทร  ขุนทอง
15. เด็กชายบารมี  ตันติพนาทิพย์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ลันสุชีพ
17. เด็กหญิงพรธิตา  สมบัติบุญ
18. เด็กหญิงพรไพลิน  ลีลาพัชร
19. เด็กชายพลกฤต  บัวแก้ว
20. เด็กหญิงพลอยธวรรณ  คงเมคา
21. เด็กชายพันธกานต์  คงเหล่า
22. เด็กหญิงมนัสชนก  ทองสัน
23. เด็กชายศรายุทธ  เชื้อเพชร
24. เด็กชายศักรินทร์  ฤทธิ์เสนีย์
25. เด็กชายสิทธิกร  ชำนาญสินธ์
26. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ศรีรักษ์
27. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์ศรีนวล
28. เด็กชายอดิศร  อินทร์ช่วย
29. เด็กชายอดิศร  มาตุเวช
30. เด็กหญิงอนัญญา  จีรชัยมงคล
31. เด็กหญิงอภิญญา  หนูช่วย
32. เด็กหญิงอรพิชญ์  พจนตันติ
33. เด็กชายอรรถชัย  สังข์ขาว
34. เด็กหญิงอังคณา  มะหยัน
35. เด็กหญิงอารียา  รายา
36. เด็กชายอิทธิพัทธ์   พรมเขตร์
37. เด็กหญิงเกศรินทร์  เพชร์เอียด
38. เด็กชายเจษฎา  ล้วนกาง
 
1. นายกฤษดา  เสกธีระ
2. นางสาวสุภาภรณ์  เจริญสุข
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันรัฐบาล
2. เด็กหญิงกีรติ  รักษาสังข์
3. เด็กชายจารุวิทย์  สามารถ
4. เด็กหญิงจิราภา  พิพัฒน์ผล
5. เด็กชายจิรายุทธ  สุธรรม
6. เด็กชายณรงศักดิ์  สุวรรณรักษ์
7. เด็กชายทวีพงศ์  ช่างเหล็ก
8. เด็กชายธนวัฒน์  แสงหนู
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  จอมเมือง
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบญจกุล
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลสาร
12. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูกลิ่น
13. เด็กหญิงนฤนาถ  ทองรอด
14. เด็กหญิงนัชวรรณ  เดชภักดี
15. เด็กหญิงนุชศรา  สุขมาก
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดถูก
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  เหมนแก้ว
18. เด็กชายพลธิวา  คงฤทธิ
19. เด็กหญิงพัชราพร  จันทรโต
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  จอมเมือง
21. เด็กชายภัทราวุฒิ  สมกำลัง
22. เด็กชายวงศธร  แต้มเพ็ชร
23. เด็กหญิงศรุตา  เสนอศักดิ์
24. เด็กหญิงสิริธรณ์  นำผล
25. เด็กหญิงสิริมา  สามารถ
26. เด็กชายอนุชา  สมาธิ
27. เด็กหญิงอรัญญา  คงชัย
28. เด็กชายอัมรินทร์  ทองประดับ
29. เด็กชายอิสระ  ทองบุญ
30. เด็กชายเกียรติคุณ  ศิริมธุรส
31. เด็กชายเจษฎา  สิงห์แก้ว
32. เด็กหญิงโชษิตา  สีทองฉ่ำ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เด่นสุวรรณรังษี
2. นายอภิรัฐ  รัตนพันธ์
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายกฤตเมธ  อิฐรงค์
2. เด็กหญิงช่อลดา  โออินทร์
3. เด็กหญิงญาติกา  ซูซั่น
4. เด็กหญิงทศวรรณ  จุลบุษรา
5. เด็กชายธนวัฒน์  สามารถ
6. เด็กหญิงสิริธร  ขวัญเพชร์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  สงคราม
8. เด็กชายเจษฎา  เพ็ชร์ดี
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัสสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
 
108 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายกฤษฎา  คงยง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  นุ่นชูผล
3. เด็กหญิงกิตติวรา  นุ่นชูผล
4. เด็กหญิงณัฏฐริกา  คงศรีอ่อน
5. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีบุญนาค
6. นางสาวนิภาพร  ทองดียิ่ง
7. เด็กชายภัคพล  พูลสวัสดิ์
8. นายยุทธพิชัย  ริยาพันธ์
9. เด็กชายสิทธินนท์  คงสิน
10. นางสาวสุธิดา  แซ่ตั๋น
 
1. นางสาวกรศิวรรณ  สุคนธ์
2. นายสมบูรณ์  จันทร์แย้ม
 
109 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กัณหวิชัย
2. เด็กชายชัยมงคล  วชิราตรียากุล
3. เด็กชายชาญวิทย์  นวลใย
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนทอง
5. เด็กชายปรเมศวร์  คดีพิศาล
6. เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีโภคา
 
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพร์ธนาเรือง
2. เด็กหญิงช่อลดา  โออินทร์
3. เด็กหญิงญาติมา  ซูซั่น
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  ผลิผล
5. เด็กหญิงทัศวรรณ  จุลบุษรา
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  นามเข็ม
7. เด็กหญิงสิรีธร  ขวัญเพชร์
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วจันทร์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทะวงษา
10. เด็กหญิงเกศมณี  ประมงค์
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองไทย
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีประสิทธ์
3. เด็กหญิงลักษิกา  บุญครอง
4. เด็กหญิงวิรวรรณ  จันพุ่ม
5. เด็กหญิงศศินันท์  ทองดี
6. เด็กชายศศินิภา  อั้นจุ้ย
7. เด็กหญิงศุภวัลย์  สงคราม
8. เด็กหญิงเนาวเนตร  รักคง
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัสสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกรกนก  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไกรเทพ
3. เด็กหญิงจิระณัฐ  พรหมเงิน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคเพิ่ม
5. เด็กชายธีระวัฒน์  ภาคเพิ่ม
6. เด็กหญิงปรางวิไล  เต่าเพชร
7. เด็กหญิงพรรณนิภา  นาเหนือ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาตรี
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ชำนาญเกียรติ
10. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรชัย
11. เด็กหญิงเนตรนารี  คงแก้ว
12. เด็กหญิงโสภิตา  ไทรรอดศรี
 
1. นางไพริน  วรตันติ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิง จริยา   ทัดงาม
2. เด็กชายอภิชัย   นาทุ่งนุ้ย
 
1. นางสาวจันทิมา   เจ๊ะหมวก
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 1. เด็กชายฐานันดร  เต็งเฉี้ยง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วเอียด
3. เด็กชายวีรัตน์  รักษาสี
 
1. นายอนันต์  นกแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. นายฉัตรชัย   อ่อนไทรแก้ว
2. นายนนทวัฒน์   วันเกื้อ
3. นายอรรถนนท์   อะโข
 
1. นางเสาวภา   สมาพงค์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กหญิงญานิศา  ชูมณี
2. เด็กหญิงนันทิตา  เขตตะเคียน
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ศรีไทย
 
1. นางรัชชนันท์  กันภัยชร
2. นายศุภพงค์  คงอ่อนศรี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. นางสาวขนิษฐา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  รักษาจันทร์
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายณัฐพล  กิตติคุณ
2. เด็กชายอรัญ  ช่วงชิด
 
1. นายภาณุพันธุ์  ขาวสังข์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวจิตติพร  สิทธิชัย
2. นางสาววาสนา  กาหยี
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรีชา
2. เด็กหญิงจิราวัลย์  นาโค
3. เด็กหญิงนภัส  วงษ์ศรี
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีธรรมมา
5. เด็กหญิงสุปราณี  พึ่งสระน้อย
6. เด็กหญิงอารยา  เอี่ยมอาษา
 
1. นางกรวิวรรณ์  บุญเจริญ
2. นางจินตนา  ไชยกุล
3. นางหทัยภัทร  ไชยมนตรี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจริยา  ชูช่วย
2. เด็กหญิงจันทมณี  จันทร์โสะ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  อายุสุข
4. เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรเจ้ย
5. เด็กหญิงหฤทัย  ชุมศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สาระสี
 
1. นางกรวิวรรณ์  บุญเจริญ
2. นางจินตนา  ไชยกุล
3. นางโสภา  เดชภักดี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กหญิงฟารีดา  หวังดี
2. เด็กชายเกียรติยศ  สุเหร็น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
2. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายจันทรักษ์  ตันสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิช  พิมมะทา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วเจือ
 
1. นางสาวธนารัตน์  สุคนธ์
2. นางเรณู  จันทร์แย้ม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเป็นทอง
2. เด็กหญิงสิดาพร  แสงทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  วุฒิสิงห์
 
1. นางกรวิวรรณ์  บุญเจริญ
2. นางโสภา  เดชภักดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวกมลวรรณ  ชูจันทร์
2. นางสาวอาทิญา  ศรีรอด
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กหญิงฐิติกา  หาดเด็น
2. เด็กหญิงอาลีต้า  รักษ์หิรัญ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
2. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ไสยสุวรรณ
2. เด็กหญิงมาริสา  เหมยคำ
3. เด็กชายอาทิตย์  กิ่งก้าน
 
1. นายยุคุณ  มัคสิงห์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. นายธีรวัฒน์  วีระชาติ
2. นายศฤงคาร  ชูบาล
 
1. นางวันวิสา   จันทร์หยก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมแสง
2. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ชูฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  สุุขฤกษ์
 
1. นายชำนาญ  เดชภักดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สองสา
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  วรฤทธิ์
 
1. นางบังอร  สุริยะโชโต
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายพลรบ  พลเดช
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สูคีรี
 
1. นางยุพดี  สูคีรี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชนะภัย
2. เด็กหญิงศราวดี  อินตะกอง
3. เด็กหญิงเกศิณี  ศรีไชย
 
1. นางกรวิวรรณ์  บุญเจริญ
2. นางอาริยา  จุลสัตย์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กหญิงชลดา  สังข์กระจาย
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีสมัย
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  กี่สุ้น
 
1. นางสาวเกสร  รัตนพันธ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงผกามาศ  ดำธร
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  เพ็ชรฤทธ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ไพบูลย์
 
1. นางกรวิวรรณ์  บุญเจริญ
2. นางนางจำปี  จิตรอักษร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายอรรถพล  ทองแก้ว
2. เด็กชายเทพนฤทธิ์  บุญเกื้อ
 
1. นายสมโชค  โข้ยนึ่ง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงดารารัตน์   ชูอินทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร   ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงรติรส   ดำเกิด
 
1. นางนางจิตรา   หยงสตาร์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กหญิงฐิติกา  หาดเด็น
2. เด็กชายรุสดี  บูรณจันทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
2. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาววิมัชญา  เพ็ชรทอง
2. นางสาวหฤทัย  หมุนวัง
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวชุติมา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวณัฐติกา  สุขดำ
3. นางสาวอมรรัตน์  ชัยลือเลิศ
 
1. นางพรรณู  ตันวโรภาส
2. นางสาวอาภา  ณ ระนอง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมนสิชา  มาสุข
2. เด็กหญิงเกติญา  สำลี
3. เด็กชายเลอศักดิ์  รักเรือง
 
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ชูเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเมษา  แก้ววิมล
 
1. นางนงเยาว์  เสถียรตันติกุล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวพัชราพร  สุขดำ
2. นางสาวสุชาดา  แก้วละเอียด
3. นางสาวเจนจิรา  เยาดำ
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักจันทร์
2. เด็กชายวรากร  ดำเดิม
 
1. นายกิตติ  บุญศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ
 
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หันประดิษฐ์
 
1. นางวัลลาภ  ธนูศิลป์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มพวง
 
1. นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายวรชาติ   เป้าทอง
 
1. นางวราภรณ์   พงศ์กระทุง
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  สวัสดิ์หิรัญ
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์สุทธิรัตน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงอินทุอร  ไหมสุวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แก้วขาว
 
1. นางสาวเบญจพร  ปุญญะเพ็ชร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงวิภาขวัญ  อาจชอบการ
 
1. นางสาวณัฐพร  สง่า
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  นวลใย
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์สุทธิรัตน์
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบญจกุล
 
1. นางสาวอรุณศรี  เที่ยงธรรม
 
154 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองดียิ่ง
2. นายณกานต์  ศรมีศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูเวชะ
4. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ฝาก
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่หลั่น
 
1. นางสาวนินทิตา  ฤทธฺหาญ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก่นเมือง
 
1. นางเสาวภาคย์  สร้อยดอกไม้
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายชายวรรณชัย   ทองดี
2. เด็กชายทะนงศักดิ์   ชุมดี
3. เด็กชายภูบดินทร์   หมาดเส็น
4. เด็กชายระพีพัฒน์   ศรีเรืองรัตน์
5. เด็กชายวกร   โสมวิภาค
6. เด็กชายอนุพงษ์   พวงเขียว
 
1. นายถิรพัฒน์   ชูชมชื่น
2. นายรัฐพล   อนันต์เจริญวงศ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายกีรกฤษณ์   สุเหร็น
2. เด็กชายนันทพงศ์   สีดี
3. เด็กชายนันทยศ   ศิริเกตุ
4. เด็กชายปุรชัย    หมาดเส็น
5. เด็กชายวายุ   แสวงวิทย์
6. เด็กชายอภิวัฒน์   ชุมจันทร์
 
1. นายถิรพัฒน์   ชูชมชื่น
2. นายรัฐพล   อนันต์เจริญวงศ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายจิรายุทธ  หมาดหวา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลีศาลา
3. เด็กชายนันทพงศ์  หะจิ
4. เด็กชายวัศพล  หมาดเส็น
5. เด็กชายอนุรักษ์  อโนทัย
6. เด็กชายอิทธิวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
7. เด็กชายเนติพงศ์  หุ้ยเล็ก
8. เด็กชายเรืองฤทธิ์  วาดี
 
1. นายก้องเกียรติ  สุคติภูมิ
2. นายภาณุวัฒน์  รักราวี
3. นายสมควร  สม่าพงษ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายณัฐพล  กิตติคุณ
2. เด็กชายธรรมวิทย์  ทรัพย์ส่ง
3. เด็กหญิงรวีฉาย  กลิ่นจันทร์
4. เด็กชายรัตภูมิ  ราชเดิม
5. เด็กหญิงวาสนา  อินทรวิเศษ
6. เด็กหญิงวิภาขวัญ  อาจชอบการ
7. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  เหมือนแม้น
8. เด็กหญิงอนุธิดา  เหมือนแม้น
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  โททอง
10. เด็กชายเจษฎา  ราชเดิม
 
1. นางสาวณัฐพร  สง่า
2. นางธิดา  นิรันเรือง
3. นางสาวศราวดี  อั้นซ้าย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กหญิงกานติมา  บุญถาวร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูแก้วร่วง
3. เด็กชายณรงค์เกียรติ  วุ่นชุม
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงมลทิตา  ช่วยเกิด
6. เด็กหญิงศิริประภา  แคล้วภัย
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มะลิสะ
8. เด็กหญิงสุมิตา  คงพล
9. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  คงแก้ว
 
1. นางรัชนี  แก้วการ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรธิมา  สุธน
2. เด็กชายชณินทร  ไชยลือเลิศ
3. เด็กหญิงทิพกฤตา  ถนิมลักษณ์
4. เด็กชายศึกษา  ไชยกาล
5. เด็กหญิงเสาวณี   เอี่ยมสำอาง
 
1. นางกันยา  อาจชอบการ
2. นางชเนตตี  ชนชอบธรรม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เฉลี่ยวปัญญาวงศ์
2. เด็กชายธนภัทร  ไชยมนตรี
3. เด็กชายปทิตตา  สงสุข
 
1. นางนุสรา  ลั่นสิน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  สุขศรี
2. เด็กหญิงภัสรา  ไชยภักดี
3. เด็กหญิงลีลาวดี  รัตกูล
 
1. นางสาวมานิสา  สมหวัง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายอาลีราซา  เหมริหนี
2. เด็กชายฮาซันอัสการี  โอรพันธ์
 
1. นางขนิษฐา  งามวิริยะ
2. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา1 1. เด็กหญิงจันทิรา   เพ็งเทพ
2. เด็กหญิงโยษิตา   สีสุข
 
1. นางพรทิพย์   แก้วภักดี
2. นางสาวสุรีย์  ประกอบกิจ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีประสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎา  เหมือนแก้ว
 
1. นายจิระพันธ์  เพ็ชรสวัสดิ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้ม 1. เด็กชายรชตนันท์  เอกอินทร์
2. เด็กชายสิริโชติ  พรหมศรี
 
1. นางถิรญา  เซ้าซี้
2. นางสาวพชรพร  อรรถสงเคราะห์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงวราภรณ์   หมีนหลัง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   มะสุณีย์
 
1. นางสาวจันทรา   มณีนูน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. เด็กหญิงพีรยา  โตะมา
2. เด็กหญิงเสาวรส  ชุมคง
 
1. นางวณิตา  ขุนแก้ว
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63.41 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายพิฆเนศ  หนูแก้ว
 
1. นางสาวรัชนีกร  เยาว์ดำ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กหญิงสาธิกา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวดวงใจ  เกตุแก้ว
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตชะวงศ์
 
1. นางสาวจีรพร  โคมแก้ว
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงสุภาพร  นวลสม
 
1. นางสาวจีรพร  โคมแก้ว
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คลังทรัพย์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หนูจรเพ็ชร
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญชู  กาญจนนันท์
 
1. นางชเนตตี  ชนชอบธรรม
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญชู  กาญจนันท์
 
1. นางชเนตตี  ชนชอบธรรม
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 1. เด็กชายถิรเจต  ทองย้อย
 
1. นางสุภาพร  ยอแสง
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกัลยา  ขันติ
2. เด็กหญิงนริศรา  ชูเกิด
3. เด็กชายนฤพนธ์  ปราบปราม
 
1. นางพรทิพย์  อุยสุย
2. นางอุบล  วุ้นกิ้ม
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
2. เด็กชายไกรวิน  กายเพ็ชร
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายพงศกร   วรรณบวร
2. เด็กชายวังเงิน  ขึงสันเที๊ยะ
 
1. นางจำปา  ปุญญะเพ็ชร
2. นางสาวสุพรรษา  วังจำนงค์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงฐิติดา  วรรณวงศ์
2. เด็กชายไกรวิน  กายเพ็ชร
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  บุญชอบการ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทรมาศ
 
1. นางรื่นฤดี  ตันประดิษฐ์
2. นางสาวเกตุวลี  ดำหนูทอง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คลังทรัพย์
2. เด็กชายพัทธพงศ์  อ่อนแก้ว
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  งามอยู่
4. เด็กชายศดานันท์  วรรณวงศ์
5. เด็กชายสมพร  แก่นแก้ว
6. เด็กชายอธิศักดิ์  บัวทอง
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกาลย์  ชูเพ็ง
2. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
3. นางสาวเบญวรรณ  สุขขะ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายธนากร  อินทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  พลมา
3. เด็กชายสรจักร  สุหญ้านาง
 
1. นางจำเนียร  ราชบุตร
2. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 1. เด็กชายปิยพันธ์  ชิเดะ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ทรัพย์สืบ
3. เด็กชายสาริน  หนูทองแก้ว
 
1. นางสุคนธ์  คีรีรัตน์
2. นางสาวอิสริยา  เสียมไหม
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายปรัตตะ  ชาญชัย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงสายฝน  ขันติ
 
1. นางวรรณ  บุญเจริญ
2. นางอุบล  วุ้นกิ้ม
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขาวเชื้อ
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงวรรณพร  ขาวเชื้อ
 
1. นางสาวปริชาติ  จันดำ
2. นางมะลิวัลย์  ศรีนุ่มชุม
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
2. เด็กชายไกรวิน  กายเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริพร  ทองประดับ
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายภูวดล  บัวศรี
2. เด็กชายอนุรักษ์  อินทร์จันทร์
 
1. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายชยานันท์  หีบแก้ว
2. เด็กชายอนิรุติ  นวลทอง
3. เด็กชายอริยเทพ  เสนี
 
1. นางสาวชนิกานต์  วังวิเศษกุล
2. นายชอบ  อ่อนจง
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองกก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีอ่อน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สมนึก
3. เด็กหญิงวิยะดา  ช่วยขน
 
1. นางณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข
2. นางสาวศิริมา  อัมรักษ์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  หมาดโส๊ะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หวาหาบ
 
1. นางจินดา  ทิพย์จันทา
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้ม 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  บินหมูด
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  วังวิเศษกุล
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายธารทอง  อุเส็น
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ช่วยชู
3. เด็กหญิงนงนภัส  นะกุด
4. เด็กหญิงพรรณราย  เทพธานี
5. เด็กหญิงมลฤดี  วิเชียร
6. เด็กชายโชคชัย  ไม่ทุกข์
 
1. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายสิงห์สฤษฎ์  เจียมใจปองสุข
 
1. นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คลังทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ชาลี
3. เด็กหญิงบุญยิรัญ  วรรณวงศ์
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แสงหิรัญ
5. เด็กหญิงอรอุมา  ลาวัลย์
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกาลย์  ชูเพ็ง
2. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
3. นางสาวเบญวรรณ  สุขขะ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญชู  กาญจนนันท์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงฤธิภรณ์  อนันตกุล
 
1. นางชนิดา  มณีทับ
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงฐิติกร  เอียดใหญ่
2. เด็กชายพงศ์ธร  เรืองชัย
3. เด็กหญิงภาสินี  ศรีสง
 
1. นางอารี  สิงหเสม
2. นางอุบลรัตน์  ตุลยกุล
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายภรากรณ์  สุนทรเต็ม
2. เด็กชายภัณฑิรา  ศรีรุจิ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  เลิศชัยเจริญศักดิ์
 
1. นางสาวจิราวี  เขาแก้ว