รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายภาณุพงศ์   บุญช่วย
 
1. นางเดือนเพ็ญ   อุทัยหิรัญทวี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพราวชมพู  จิตรัตน์
 
1. นางศรีรัตน์  กรประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงศุภนิดา  อินต๊ะ
 
1. นางยุวดี  ไตรทิพย์ชาติสกุล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงบนชู  -
 
1. นางอัจฉรีย์  เวียงดาว
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงวรรณา  -
 
1. นายนิพิฐชัย  จันดี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1. เด็กหญิงพัชรพร   ศิริพร
 
1. นางสาวศุภัศศรา   พานทอง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงอรกช  ยะปายต๋า
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. เด็กหญิงปฐมภัทร  แสนอุด
 
1. นางนิสา  เหลืองคุณวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงมัตติกา  ปิ๋วคำแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ว้าน
 
1. นางสุภาภรณ์  ภูพานเพชร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงนรินทร์  สายธารสดใส
2. เด็กหญิงอทิตยา  ชมใจ
 
1. นางสาวจันทกานต์  เฉลิมพงษ์วรกิจ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. นางสาวจันทร์นภา  ฟูลี
2. นางสาวพักตร์พิมล  -
 
1. นางพิไลวรรณ  ศรีจริยา
2. นางสุรางค์รัศ  คงบำรุง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายวีรภาพ  -
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์วิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ศรีนวน
 
1. นางสุพัตรา  จุฑาเศรษฐ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายสุเมธ  สุขเกษม
 
1. นางญาณิศา  ใจยาเก๋
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงชนิกา   สารมะโน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  บัวบาน
3. เด็กชายอาณัฐ  -
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวารี  คำปาสังข์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชิดสุมน  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงมริษา  เพียรตา
3. เด็กหญิงสายบัวทอง  มะโนวงศ์
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯ 1. เด็กชายชัยสวัสดิ์  สิงห์จันทร์
2. เด็กชายพิทักษ์  วงษ์คำมูล
 
1. นายโกศล  แซ่ลี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายกลวัชร  ศรีอำไพเลิศ
2. นายภาษิต  เกษตรไพร
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายชาตรี  ฉัตรชูชัย
 
1. นายกนกพล  นาฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพัชรพล  ดอยแก้วขาว
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทโสภา
 
1. นางญาณิศา  ใจยาเก๋
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายปรายแสง  ศรีงาม
2. เด็กชายภูมิผไท  คำมูล
3. เด็กหญิงวริศรา  กาญจนาอย่า
 
1. นายณัฐพล  สุจพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายนนทกรณ์  สุรินทร์คำ
2. เด็กชายอจลวิชญ์  เหมือนจันทึก
3. เด็กชายเอกนาวา  โสตาวัน
 
1. นายสุพรรณ  ยมลำภู
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วนาโชคชัย
2. เด็กชายบรรพต  ทินา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เรืองไพศาล
 
1. นายอดิเรก  คำเป็กเครือ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพิมผกา  นุธิกูล
2. นางสาวมะลิลา  วนาเฉลิมศาสตร์
3. เด็กหญิงมิลทรา  สุริยะวงศ์
 
1. นางสาวจิราพร  คำเชื้อ
2. นางสาวนัฐธิดา  ใจคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ใจแก้วทิ
2. เด็กหญิงรุจีสรา  โตจำเริญ
3. เด็กหญิงสุอรภา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพียรพนัสสัก
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางวารุณ๊  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำปาขัน
2. เด็กชายนรวีร์  บัวโรย
3. เด็กหญิงวริศรา  พรมมา
 
1. นายทวี  ปวงแก้ว
2. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงดนธนนท์   เรือนทอง
2. เด็กชายพุฒิเมธ  พลับผล
3. เด็กหญิงสมพร  ศรีวิเลิศ
 
1. นางยุพิน  ต่อติด
2. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายชาลี  -
2. เด็กชายบอน  -
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายทัตพันธ์  คีรีพิมาน
2. เด็กชายบุญเชิด  ไพรวันไพศาล
 
1. นายภูรินท์  ชนิลกุล
2. นายสพล  สาเป็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกรกฤต  ชมนามล
2. เด็กชายวัศพล  แซ่เอี้ยว
 
1. นายธงชัย  ใจดี
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศานิต  มโนมัย
 
1. นางสาวชนนิกาญจน์  ทำนุ
2. นางสาววาสนา  หลวงปวน
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายศศิพล  แซ่ย่าง
2. นายเช่ง  แซ่ย้้าง
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพบุญ
2. เด็กหญิงผ่องฉวี   สุขศรีไพรพนา
3. เด็กหญิงศศิประภา  รามัญ
4. เด็กหญิงศิรดา  สุภาวดีสกุล
5. เด็กหญิงสุทธิษา  ล่อกา
 
1. นางสาวจีราพรรณ   แก้วปัญญาเพ็ญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯ 1. เด็กหญิงกชพร  เตจะลา
2. เด็กหญิงทิพนภา  สร้อยเศษ
3. เด็กหญิงนารีรีตน์  จันต๊ะคำ
4. เด็กหญิงบุษยา  ชมภู
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมภู
 
1. นางสุรดา  เกตน์รัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธีรเดช  คีรีประณีต
2. นางสาวพรเพ็ญ  ยุทธชัยป้องพนา
3. นางสาวรติภรณ์  คีรีพิไล
4. นายสงบ  แสงสถาบัน
5. นายอาทิตย์  วนาไพศาลสุข
 
1. นายภูรินท์  ชนิลกุล
2. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายชวัลย์วิทย์  แซ่ม้า
2. นายชาญวิทย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงรัศมี  สินไพบูย์เลิศ
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกัญญารัตน์  -
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจงาม
3. เด็กหญิงนิตยา  ปะระปิน
4. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองโสภณ
5. เด็กชายเศกสรรค์  ยะธิเป็ง
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ทองสี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายกาจพล  รุ่งเรืองห้วยแป
2. เด็กหญิงจันทนี  วงศ์บุปผาชาติ
3. เด็กหญิงชะโพ  เสือบัญชา
4. เด็กชายชาลี  -
5. เด็กหญิงดวงตะวัน  เวียงวิชา
6. เด็กชายนิภา  บุญเกิดวนา
7. เด็กชายบัญชา  เทียมพิมานคีรี
8. เด็กหญิงประกายดาว  จอมวิลาศ
9. เด็กชายปราณี  เสือแสงเสริม
10. เด็กหญิงปวีนา  วิเชียรชัยคีรี
11. เด็กชายปัญญา  -
12. นายมงคล  วิเชียรชัยคีรี
13. เด็กหญิงมยุรี  ไพรอำนวยเพชร
14. เด็กหญิงรัตนา  อยู่กันทรากร
15. เด็กชายวันชัย  พ้นโรคภัย
16. เด็กชายสนธยา  มรดกบรรพต
17. เด็กหญิงสิริมา  วนาเฉลิมสิทธิ์
18. เด็กหญิงสุชาดา  บุญทวีคุณ
19. เด็กชายเอกชัย  ระเริงแม่เมย
20. เด็กหญิงแปร่พอ  -
 
1. นางตรีรัตน์  เดชฐี
2. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
3. นางสาวพัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์
4. นางสาวศิริพร  พลม่วง
5. นายอัครพล  กระสินธุ์สุขสันต์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พนาลัยจารุ
2. เด็กชายคงเดช  ทวีโชคคีรี
3. เด็กชายจรัล  คีรีไกลาส
4. เด็กชายณัฐพล  วาสีมีศักดิ์
5. เด็กชายดนุสรณ์  หมายสกุลเดช
6. เด็กหญิงดรุณ  สูงเนินคีรี
7. เด็กหญิงดวงนภา  อนุดิลกไพศาล
8. เด็กชายตะวัน  หอมกลิ่นคีรี
9. เด็กชายทันนันทัท  หอมกลิ่นคีรี
10. เด็กชายธนภัทร  ไพลินอุทัย
11. เด็กหญิงธิดา  ต้นน้ำลำธาร
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สูงเนินคีรี
13. เด็กชายพูนทรัพย์  โพธินี
14. เด็กหญิงมณฑิรา  -
15. เด็กหญิงวิภา  ต้นน้ำลำธาร
16. เด็กหญิงสิรีธร  นาหิรัญคีรี
17. เด็กหญิงสุนิสา  รักศึกษาการ
18. เด็กหญิงอารีดัง  ต้นน้ำลำธาร
19. เด็กชายอุดมศร  พนาลัยอภิรักษ์
20. เด็กหญิงเสี่ยแคะ  -
 
1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
2. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
3. นางสาวธารา  แกล้วกล้า
4. นางมยุรี  เรือนมา
5. นายวิริยะ  ทองแพ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กชายจะแล  แซ่ลี
4. เด็กหญิงจันนิภา  สีมู่
5. เด็กชายชานนท์  จอส่วน
6. เด็กหญิงประภา  แซ่เฮ่อ
7. เด็กชายปิยะ  แซ่จ้าง
8. เด็กชายภัคพล  แซ่ฟุ้ง
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เต่ยะสิงห์ขร
10. เด็กชายภูชิต  เบรียะกากู่
11. เด็กชายมานะ  แสนหาญชัย
12. เด็กหญิงรัชนี  หลินจ๊ะ
13. เด็กชายวิทวิน  แหล่งสนาม
14. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่เฮ่อ
15. เด็กหญิงศศินา  พุทธิไชยเศรษฐ์
16. เด็กชายสงกรานต์  มาเยอะกู่
17. เด็กชายสมชาย  เชอมึกู่
18. เด็กหญิงสาธินี  สมบัติรักษา
19. เด็กชายสิทธิชัย  นาซี
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตาคำ
 
1. นางจารึก  พลายชุม
2. นายณัฐวุฒิ  นุตตะโยธิน
3. นายยอด  วิวุฒิ
4. นายศิริชัย  ศิริ
5. นายสุพิศ  คำมูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  อาจกิจ
2. เด็กหญิงซ่อดี  ไพรมนิส
3. เด็กชายธีระพันธุ์  หนึ่งวนา
4. เด็กหญิงนิตยา  อภิบาลบรรพต
5. เด็กหญิงนิภาพร  ไพรพัลลภ
6. เด็กชายนิเวช  รักแผ่นดิน
7. เด็กชายประชา  -
8. เด็กหญิงพิมพ์วดี  อภิบาลบรรพต
9. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุขสราญใจ
10. เด็กหญิงวลี  สุขสราญใจ
11. เด็กชายวันชัย  วนาสรณ์
12. เด็กชายสมพร  เอกสาธก
13. เด็กหญิงสมพร  เฟื่องพงศ์พนา
14. เด็กหญิงสุพรรณี  วังอาชา
15. เด็กชายสุรพล  เรืองพนา
16. เด็กชายอนันต์  อาศัยไพรพนา
17. เด็กชายอาคม  โกศลวิชัย
18. เด็กหญิงอารี  ลำธารไพร
19. เด็กหญิงอารียา  มรดกบรรพต
20. เด็กชายไทเกอร์  -
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
3. นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ
4. นายสุทธิศักดิ์  ผู้ครองความงาม
5. นายอัครพล  กระสินธุ์สุขสันต์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกชนันท์  -
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ยาเถิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสายทิพย์  นาม่วงอ่อน
 
1. นายสุกิจ  ราชอุปนันท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์วิทยา 1. เด็กชายประดิภาส  อุตทาสา
2. เด็กหญิงอภิรดา  -
 
1. นางจุไรพร  ช่างสมบุญ
2. นางวาสนา  คำฟอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายจิรายุ    แก้วขวัญกานนท์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ    คีรีประภพ
 
1. นางสาวบัวเรียน   บุญเนตร
2. นายมาณพศักดิ์   เป็งคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงผลิตา  สายบัว
2. เด็กชายอดิสรณ์  ปรีชา
 
1. นางละมัย  เพชรปัญญา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกรองทอง  วนาเฉลิมพจน์
2. นางสาวจิราภรณ์  บวรกิจบำรุง
3. เด็กหญิงนุชนภา  -
4. เด็กหญิงพรทิพย์  พฤกษาร่มเย็น
5. นางสาวพรนภัส  ตะวันอาชา
6. นางสาวมะลิสา  ชัยชโรบล
7. นางสาววิไลพร  กำชัยชนะ
8. นางสาวศิริวรรณ  ฉลองคชสารชัย
9. นางสาวอารีย์  ตะวันอาชา
10. นางสาวแบล๊ะจ่า  สัตยการกุล
 
1. นางสาววลัยพรรณ  พรสวัสดิ์
2. นางวิไลพร  จิโน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธดา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เงาศรี
4. เด็กหญิงจิตต์ตรา  จินตนาพุธ
5. เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขัดแพร่
6. เด็กหญิงจุฑาเพชร  ขัดแพร่
7. เด็กหญิงณัฐฐานิต  ศิริรัตน์
8. เด็กหญิงบุษบา  จันทะหงษ์
9. เด็กหญิงรุจิรา  ทิสี
10. เด็กหญิงสุจันทรา  อ่อนหวาน
 
1. นางกาญจนา  พันธ์กอง
2. นางศศิธร  เพชรทอง
3. นางแสนสุข  วาทา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เลิศมงคลศรี
2. เด็กหญิงดาราณี  พงศ์ชนะธรรมา
3. เด็กหญิงตาตาเว  -
4. เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรมณีกุล
5. เด็กชายนวัต  พัฒนาพาณิชย์
6. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  พิบูลย์อนันต์ศรี
7. เด็กหญิงพกาวรรณ  ปาหา
8. เด็กชายมานะ  -
9. เด็กชายรักษิต  ท้องฟ้าชอุ่ม
10. เด็กชายวรุตม์  หทัยพินิจ
11. เด็กชายสมพงษ์  ทวีมหากุศล
12. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บำเพ็ญคุณศรี
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพชรจันทรา
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พัฒนาพาณิชย์
15. เด็กหญิงอรณา  เลิศมงคลศรี
 
1. นางรัฐฐาภรณ์   มั่นคง
2. นางสาววันดี  เทากมลเดช
3. นางสาวศศิภรณ์  มั่นคง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจริยา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  โอบกิจเจริญชัย
3. เด็กหญิงดาริกา  แซ่ว้าน
4. เด็กหญิงธมล  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนภาพร  เพชรคีรีรัฐ
6. เด็กหญิงนภาพร  กวินวนาลัย
7. เด็กหญิงปริมล  แสนหาญชัย
8. เด็กหญิงพิมพา  กวินยรรยง
9. เด็กหญิงภาวิณี  เจริญผลิตผล
10. เด็กหญิงวาสนา  กวินวนาลัย
11. เด็กหญิงสุนิศา  วิลาศสูงไกล
12. เด็กหญิงสุรัญชนา  แซ่ว้าน
13. เด็กหญิงอรณิช  กวินวาณิช
14. เด็กหญิงเนตรชนก  อัครรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่กือ
 
1. นายทนง  ไขทา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
3. นายสุพัฒน์  สุริยะวงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิภา  เอี้ยงเตจ๊ะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะธิเป็ง
3. เด็กหญิงทิราภร  ใจสอนนา
 
1. นางทองอุไร  เขียวแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพียรพนัสสัก
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์วิทยา 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  โพธิ์รอด
2. เด็กหญิงพิมพ์หทัย  คำพลอย
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นายณรงค์ศักดิ์  บุญหลง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สัมพันธ์เจริญกุล
2. เด็กหญิงดมิสา  สรรพอุดมชัย
 
1. นายยุทธพงศ์   การะยม
2. นายไชยา  ชุมภู
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายฐิติกร  โสภาวนามาศ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  -
3. เด็กชายราชันย์  -
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  รักชาวเขา
2. เด็กหญิงเต่มู  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเลเล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. นายกิตติณัฐ  ขจรอมรการ
2. นายพะเจคื้อ  ไม่มีนามสกุล
3. นายมิเซ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายสุชน  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสุดารินทร์  อุปสอด
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. นายเจบอบอ    -
 
1. นางเบญญาภา   อยู่ดี
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงรัฐพร  แสงจันดา
 
1. นายสันติ  ฉ่ำมาลัย
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายเขมทัต  ดุรงค์ฤทธิ์กุล
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงวารุณี  ไอแสง
2. เด็กหญิงอารี  แซ่ฮ่าง
 
1. นางสาวมาลี  เจริญพนาวัลย์
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงนิตยา  สนิทพนาวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กอบนางพนา
 
1. นางดาว  ยาวีระ
2. นางนริศรา  ไทยพาท
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวนุชจรี   ก้องพนาไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงสุลีพร  แซ่ว่าง
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางอุบลรัตน์   ละมุลตรี
 
70 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนิทัศน์  แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายกะเถ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  คงสุขสมปอง
3. เด็กหญิงพอคึมู  กระทิงเก่ง
 
1. นางธัชฎาภรณ์  วิชาดี
2. นางสาววัชรา  กาใจ
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงซูเมยทู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายลอยกระทง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางธัชฎาภรณ์  วิชาดี
2. นางสาววัชรา  กาใจ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายจำรัส  นาวาสายชล
2. เด็กชายนิพนธ์  กณิกนันต์กุล
3. เด็กหญิงมึเชอร์  ชาญชัยศุภสกุล
 
1. นางดาว  ยาวีระ
2. นางนริศรา  ไทยพาท
 
74 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นาชัย
 
1. นายสมบัติ  กรรมใจ
 
75 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายอรรถพล  เกรียงไกรลาภ
 
1. นายศักดิ์พงศ์  พิรักษา
 
76 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายสันต์ภพ   มหาวรรณ
 
1. นายโชคชัย    สุขหัส
 
77 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจรินันท์  มโนมั่นธรรม
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
78 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายกฤษฎา  เกสร
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
79 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายทินกร  เส็งมิ
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
80 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจกว้าง
 
1. นายศักดิ์พงศ์  พิรักษา
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศิวกร    เรืองรอง
 
1. นายโชคชัย    สุขหัส
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายศรศิลป์   ตะวันอาชา
 
1. นางสาวปิยนันท์   ธนภูมิพานิช
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงดาดา   วนาเฉลิมเขต
 
1. นายโชคชัย    สุขหัส
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงจริญพร  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
85 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายชนวีร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายฑิฆัมพร  ทิพย์โรจน์
3. เด็กชายณัฐพร  นันตา
4. เด็กหญิงดาดา   วนาเฉลิมเขต
5. เด็กชายถวิน  ทิพย์โรจน์
6. เด็กชายพุทธินันท์  ศรีวิชัย
7. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
8. เด็กชายสันภพ  มหาวรรณ
 
1. นายโชคชัย   สุขหัส
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายจะแกะ  -
2. เด็กหญิงดารินทร์  กระสินอภิรักษ์
3. เด็กหญิงนะลอ  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงนารี  เด่นยอดคีรี
5. เด็กหญิงพัชรี  ท้องฟ้าโฆษิต
6. เด็กหญิงพิมพา  ทองรักษ์คีรี
7. เด็กหญิงสุมาลี  บ้านนาพิไล
8. เด็กหญิงอรณี  ท้องฟ้าธำรง
9. เด็กหญิงอังคณา  ท้องฟ้าจำเนียร
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
2. นางสาววิภาพร  ธรรมภิบาล
3. นางเบญจรัตน์  พุทธรักษ์
 
87 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกมลพร  ปวงคำ
2. เด็กชายคมสัน  อเนกอนันต์
3. เด็กหญิงครองขวัญ  ติ๊บลำเอี้ยง
4. เด็กหญิงจีรนันท์  มโนมั่นธรรม
5. เด็กชายณรงฤทธิ์  เอี้ยงหมี
6. เด็กชายณัฐวัตร  ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงดรุณี  ยะเอื้อย
8. เด็กชายพัชรพงษ์  อินทา
9. เด็กชายพิทักษ์  ยะเกี๋ยงงำ
10. เด็กหญิงวรนุช  คำแปง
11. เด็กหญิงสุชัญญา  ล้านคำ
12. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  กมลกุลเกษม
13. เด็กหญิงเกวลิน  จันธิดา
14. เด็กหญิงเบญญาภา  กระทุ้ม
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  มณีวงษ์
 
1. นางวิภาวรรณ  พุ่มกล่อม
2. นายวุฒิกร  สวัสดี
3. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
4. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงกานดา  แซ่กือ
4. เด็กชายชาญชัย  ชัยมงคล
5. เด็กชายธนพล  คีรีเกียรติภุมิ
6. เด็กหญิงบานเย็น  พิบูลย์ธัญธนกิจ
7. เด็กหญิงพัชรี  แซ่เฮ่อ
8. เด็กชายยิ่งเจริญ  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงระวีวรรณ  บรรจงอภิชน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  สยามพลคีรี
11. เด็กชายวทัญญู  แซ่ย้าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  สินวิริยะนนท์
13. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริยั่งยืน
14. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
15. เด็กชายสรสิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงอลิสา  แซ่ม้า
17. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บรรจงอภิชน
18. เด็กชายเอกชัย  สมบูรณ์ศรีสกุล
19. เด็กชายเอกภพ  พิทักษ์พงษ์คีรี
20. เด็กชายไตรภพ  แซ่ย้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
2. นายพรเทพ   สว่างแก้ว
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสัญธญา  โรจนะชีวะ
5. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
 
89 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกันตพล  ต่อคำ
2. เด็กหญิงกัลยา  ใจยอด
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็งศรี
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  มูลคำ
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  โกมุทแก้วตระกูล
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีทา
7. เด็กชายชยานันท์  หมู่โพธิ์
8. เด็กชายชินวัตร  จันน้อย
9. เด็กหญิงช่อทิพย์  โนคำ
10. เด็กหญิงญาณิศา  ขุนสิงห์
11. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญามณี
12. เด็กชายถิรวัฒน์  พรมปิง
13. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสนจุ้ม
14. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุทธิโพธิ์
15. เด็กหญิงนภารัตน์  ขัตติวงค์
16. เด็กหญิงนันทวรรณ  เขียววงศ์
17. เด็กหญิงนุชนารถ  ปริมล
18. เด็กหญิงปิ่นกนก  วงษ์คำเครือ
19. เด็กหญิงผลิตา  สายบัว
20. นายพงษ์นภัส  สรรคชา
21. เด็กชายภาคิน  กิ้งคำปา
22. เด็กหญิงภาวิดา  เถ้าปาลี
23. นายรัตนกร  คำโสภา
24. เด็กหญิงลลิตา  เกริกไกรสิริบูรณ์
25. เด็กหญิงวนิดา  โพธิแสนหลี
26. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สีมา
27. เด็กชายวีรภัทร  ใจยา
28. เด็กชายวุฒิชัย  ถาแก้ว
29. เด็กหญิงศิริประภา  พวงจันทร์
30. เด็กชายศุภกฤษ  แจ่มสน
31. เด็กหญิงสมหญิง  ตั้งสกุลไพร
32. เด็กหญิงสุกัญญา  อุตทาสา
33. เด็กหญิงสุจิณญา  มั่นเหมาะ
34. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยปัดถา
35. เด็กหญิงสุภารัตน์  กวินวานิช
36. เด็กหญิงสุรพร  วนาเกิดสิริ
37. เด็กชายอดิสรณ์  ปรีชา
38. เด็กหญิงอริษา  แสนคำลือ
39. นายเกียรติศักดิ์  ใจหมู่
40. เด็กหญิงไพลิน  คงศรีทาน
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นายศุภชัย  สีดา
3. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
4. นายสุรเดช  จันณะ
5. นายเฉลิมชัย  กลมกล่อม
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายโยธิน  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุพัฒนา  ทวีเดช
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. นายถิรวัฒน์  จันคำแส่ง
 
1. นางแสงจันทร์  คงเอี่ยม
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์วิทยา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ธังดิน
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงปานชนก  สุดก้องไพร
 
1. นายวิชญ์สรัช  กลุ่มเหรียญทอง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กชายศึกษก  ลังการ์พินธ์
 
1. นางสาวมยุรี  อาวาส
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นางวารี  คำปาสังข์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางจิตติมา  จันจู
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายวิทยา  -
 
1. นางสาวรจนา  โปวิชัย
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายสมเกียรติ  จ่ามฟอง
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศิลา   -
 
1. นางสาวพัชรินทร์    วงษ์นันตา
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพิทยา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวศิริพร  วารุรัง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงวรนาฎ  ราชจริต
 
1. นางวชิรญา  ปราบพาล
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงมึเหน่เก  เวียงวีระชัย
 
1. นางสาวศิริพร  วารุรัง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. นายถิรวัฒน์  จันคำแส่ง
 
1. นางแสงจันทร์  คงเอี่ยม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงชุติกา   เสวนาไพเราะ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายกล้าหาญ  -
2. เด็กหญิงกิติยา  -
3. เด็กชายก้องภพ  -
4. เด็กชายคมกฤษ  -
5. เด็กหญิงงามเนตร  -
6. เด็กชายจักรินทร์  มันตาธรรม
7. เด็กหญิงจันผา  -
8. เด็กหญิงชบาทิพย์  -
9. เด็กหญิงชมพู่  -
10. เด็กชายชาญชัย  -
11. เด็กชายชาติชาย  -
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  -
13. เด็กชายธงชัย  -
14. เด็กชายธนกฤติ  -
15. เด็กชายธนิต  -
16. เด็กชายบุญชู  -
17. เด็กหญิงบุษบา  -
18. เด็กชายปณิธาน  -
19. เด็กหญิงปราณี  -
20. เด็กชายพิทักษ์  -
21. เด็กหญิงมาลิณี  -
22. เด็กหญิงมีนา  -
23. เด็กหญิงราตรี  -
24. เด็กหญิงวรรณิกา  -
25. เด็กหญิงวริศรา  -
26. เด็กหญิงวิภา  -
27. เด็กชายวิศิษฎ์  -
28. เด็กหญิงวิไลพร  -
29. เด็กชายศราวุธ  -
30. เด็กหญิงศศิธร  -
31. เด็กชายสกาย  -
32. เด็กชายสมพงษ์  -
33. เด็กหญิงสาวิตรี  -
34. เด็กชายสุทิน  -
35. เด็กชายสุวิทย์  -
36. เด็กหญิงอนงค์พร  -
37. เด็กหญิงเขมนิตร  -
38. เด็กหญิงเข็มทอง  -
39. เด็กชายเนรมิต  -
40. เด็กชายไมตรี  -
 
1. นายเอ็มมาร์นูแอล  ตาดิ
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายจรณินท์  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
3. นางสาวนุชจรีย์  โชติคัคนานต์
4. เด็กชายประชาคม  แซ่หมี
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
7. นางสาวภควดี  แซ่โซ้ง
8. นางสาวรัศมี  สินวิริยะนนท์
9. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย้าง
10. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย้าง
11. เด็กชายวิชาญ  แซ่ย่าง
12. นางสาววิลัยลักษณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
13. เด็กหญิงศุภกร  พันธุ์รัตนชาติ
14. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
15. นางสาวอภิสรา   แซ่ย้าง
16. นางสาวเชษฐ์สุดา  แซ่ย้าง
17. เด็กชายเดชาพล  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นายนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
2. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
 
108 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจริยา  เพชรคีรีรัฐ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  วงศ์เจริญยิ่งโต
3. เด็กหญิงนาฎศิลป์  เทพา
4. เด็กชายบรรลือศักดิ์  แซ่ว้าน
5. เด็กชายภิญโญ  โญติกุล
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทรมณฑล
7. เด็กชายวศิน  แซ่กือ
8. เด็กชายอานนท์  วนาภิบาล
 
1. นางสาวอรพิณ  ตาขอด
 
109 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายณัฎฐพงษ์  แสงแปลง
2. เด็กหญิงณัฐชา  วรางค์กรณ์ธาดา
3. เด็กหญิงณัฐพร  คำแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะวัลย์  คำแก้ว
5. เด็กชายพงศกร  ลิมปชัย
6. เด็กชายองอาจ  จะปะการ
7. เด็กชายอนุชา  บุญถิ่น
8. เด็กชายอภินันท์  บุญถิ่น
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ธนพลเสถียร
10. เด็กหญิงโสรยา  โชติรสสกุล
 
1. นางนางพรรณ์ทิพย์  พรชัย
2. นางภัณฑารักษ์  องอาจ
3. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
110 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงนันทนัช  ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  กลิ่นทอง
3. เด็กหญิงยุพเรศ  เปี่ยมอ่อน
4. เด็กหญิงรักติบูล  แซ่มี
5. เด็กหญิงวาทินี  เสถียรวีระกุล
6. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  คำจุมพล
 
1. นางสาวจรัสศรี  หทัยวัฒนา
2. นางสาวนันทิชา  สอนทุ่ง
3. นางปรีดาวรรณ์  บุตรพรมธิราช
4. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกันตยา  สว่างนภาลัย
2. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  สหเกษมสุข
4. เด็กหญิงปาลินี  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
2. นายวิทยา  สายปาน
3. นางสาววุฒิตา  ยังปิ่น
4. นางสาวสรวีย์  โพธิ์แก้วธีรกุล
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกุลชา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชนิดาพงศ์พันธุ์
3. เด็กหญิงณัชชา  ศิริยั่งยืน
4. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงธีราพร  ย่างเจริญคีรี
6. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยรัตนกุลเดช
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
8. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ม้า
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสัญธญา  โรจนะชีวะ
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บึกหาญ
2. เด็กหญิงจิระนุช  อินถา
3. เด็กหญิงชนาพร  พรมขาว
4. เด็กหญิงนภาพร  สุยะวาลี
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  คำลำปาง
6. เด็กหญิงวนัชพร  สอนนอก
7. เด็กหญิงสุภานัน  จันธิดา
8. เด็กหญิงเกศกนก  สิงห์ใจ
 
1. นายไอศิกา  ชมมณี
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชนาคีรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาเสนา
3. เด็กหญิงชลิตา  ปินคำ
4. เด็กหญิงชานิตา  ลี้ตระกูล
5. เด็กหญิงณิชา  -
6. เด็กหญิงนุชจรี  นิลสม
7. เด็กหญิงน้ำหอม  สายนทีร่มเย็น
8. เด็กหญิงสตรีทิพย์  ชูชื่น
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ผิวสวย
10. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทาเปรว
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจดี
12. เด็กหญิงอรนุช  พุทธิวงศ์
13. เด็กหญิงอารีย์  ชุปทอง
 
1. นายนัทธชาติ  ต้องดี
2. นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย
 
115 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญยะกร
2. เด็กชายกฤษณะ  อินจันทร์
3. เด็กชายดนุพล  หมอแนะ
4. เด็กชายติณณภพ  ศิริชู
 
1. นายกิตติคุณ  เทพคำอ้าย
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
116 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายวิริยะ  อุไรรุ่งโรจน์
2. เด็กชายเจนธรรม  เล่าไทวนันท์
 
1. นางธัญญลักษณ์  เชิดสวรรค์
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  วนาวีระเกียรติ
2. เด็กชายสุรินทร์  เจตนาเจริญโชติ
 
1. นางพลอยปภัส  จะเฮิง
2. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายชัย  กาวา
2. เด็กชายวสวัตติ์  แซ่ม้า
3. เด็กชายสรสิช  แซ่หมี
 
1. นายไชยา  ประทับใจ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นายณัฐนัย  แซ่ว้าน
2. เด็กชายนิรวิทย์  กมลมานพ
3. นายหาญ  แซ่ย่าง
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายกานต์  การิเทพ
2. เด็กชายวิชัย  ท่องธรรมชาติ
3. เด็กชายสุรินทร์  จรูญคงคา
 
1. นายพีรณัฐ  เชียงแก้ว
2. นายมานพ  สุปันเวช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมลออ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ๊ะนา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิมุมหิ
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายธงชัย  ใจดี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 1. เด็กชายจู  แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายดัว  แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายเซ้ง  แซ่โซ้ง
 
1. นายบุญมาก  แซ่ว้าง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงบุญยนุช  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โอฬารกิจพานิช
 
1. นางสาวกฤษณา  อินตามูล
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายดำรงค์  ธนมงคลวารี
2. นายพรชัย  พนวาสากุล
3. นายพะดิ๊  -
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแผง
2. เด็กชายภัควัต  คำหลวง
3. เด็กชายอรรถวิท  แสนคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายทศวรรต  องค์การ
2. เด็กชายปราโมทย์  พรมวิหาร
3. เด็กชายไกรเทพ  องค์การ
 
1. นายศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดสามท่า 1. เด็กชายวันชนะ  ดวงแก้ว
2. เด็กชายออย  ต๊ะวงศ์
 
1. นางวันทนา  อินต๊ะวงศ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายธนิษฐ์  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงนลัท  เล่าปัญญาทรัพย์
3. เด็กหญิงศิวิกา  แซ่ม้า
4. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่กือ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่หลอ
6. เด็กหญิงเก็จมณี  แซ่กือ
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาวพรทิพย์  พักใคร่
3. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายขจรยศ  มังกรอัศว
2. เด็กชายจิตรภณ  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงทิวารัตน์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายฝง  แซ่ม้า
5. นางสาววนันพร  แซ่ย่าง
6. นายเกษม  แซ่ม้า
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ปันอิน
3. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายทัศน์พล  แซ่เท้า
2. เด็กชายพงศกร  เกษตรนพกุล
 
1. นางพรรณิภา  ภิยะคำ
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การะยม
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สิระใจ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เครือคำอ้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงขวัญ  --
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  นาคสวาท
3. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  หมู่ปัน
 
1. นายพีระพงษ์  ฟักทองอยู่
2. นางรำพึง  ฟักทองอยู่
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายชัยธวัช  นิตย์อดุลย์
2. เด็กชายศตคุณ  แซ่หมี
 
1. นายกิตติคุณ  เทพคำอ้าย
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงน่อล่าพอ  เพลาวิวรรชญน์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เลิศวงศ์หากุล
3. เด็กชายวิชัย  -
 
1. นางสาวกฤษณา  มั่นยุติธรรม
2. นางสาววิภูษนา  ปราจันทร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายธนวันต์   ปู่อ่อง
2. เด็กชายโหมะวุยแฮ  สุขสันต์วิมาน
 
1. นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกิตติธัช  แซ่ย้าง
2. นางสาวดวงดาว  แซ่ว่าง
3. นางสาวสุปราณี  กรชูโชค
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายเทพรัตน์  สุวรรณโฉม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงกานติมา    กันทะวงค์
2. เด็กหญิงชามีม  เกตุแสง
3. เด็กหญิงโสภา    ศิริจิรัสยา
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายนคร  -
2. เด็กชายสุพศิน  รักษ์เจริญชัย
 
1. นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  หิรัญทาสันต์
2. นางสาวน่อมึ  -
3. นางสาวระวิวรรณ  พนาไพจิตร
 
1. นางวรรณวิสาข์  สีเทา
2. นางสาวศันสนีย์  สมบุตร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อยู่กันทรากร
2. เด็กหญิงปราณี  สันทัดพนาไพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงวนศรีสกุล
 
1. นางรสรินทร์  แสงสุริยา
2. นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวธิดาพร  เอกกำแหง
2. นางสาวสุวภัทร  หวังดงเจริญ
3. นางสาวอารีย์  มีมาก่อน
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางสาวศันสนีย์  สมบัตร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายตองอู  
2. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกรกนก  เตชะชัย
2. นายผจญ  ก่ำทา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายอ่องซออู  -
2. เด็กชายไกรวิน  กาญจนก่อเกียรติ
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงซาอู  -
2. เด็กหญิงสายป่าน  -
3. เด็กหญิงอรนุช  -
 
1. นางสาวปริศนา  อินทรวงษ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นายสมชาย  แซ่กือ
2. นายโสภณ  จันทรมณฑล
 
1. นายกมัยเทพ  ศิริมา
2. นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. เด็กหญิงน่อทูวา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เกิดคีรี
3. เด็กหญิงสุริตา  ไพรสถิตสวาท
 
1. นางสาวพรปพรรณ  มั่นคง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด 1. เด็กชายก๊อต  -
2. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. เด็กชายแสวง  วิชิตชัยเจริญกุล
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงพิกุล  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงยุพิน  ธงชัยธนากุล
3. เด็กหญิงวิกานดา  วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางธิติมา  ขอสุข
2. นางวันเพ็ญ  นะอิ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ท้าววัฒนากุล
2. เด็กหญิงนารี  ท้าวแสงเจริญ
3. นางสาวน้ำใส  ท้าวแสงเจริญ
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายเอนก  รอดสการ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนัตถ์  รณฤทธิ์ชัยกุล
2. เด็กชายสมชาย  --
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นายภูมิ  ชาญประเทศ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์   กุญชรชอบคีรี
 
1. นางณัฐมล   กลิ่นหอม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ใสทา
 
1. นางสาวรัดเกล้า  แก้วปัญญา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงสุทิตา  สีวิใจ
 
1. นางสาวนุจนาถ  พูลสวัสดิ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายเมียะตูเงีย  ไม่มี
 
1. นางสาวิตรี  นาคกล
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงหยุ่ยหลิง  หวง
 
1. นางสาวมธุริน  ผิวอ่อน
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงปราณี  คำปัน
 
1. นางสุธิตา  ทิยาคำ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พรมขาว
 
1. นางสาวสุภาวดี  วันสนุก
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจินตนา  -
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
 
160 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายชลอรัณย์   วจีสะอาด
 
1. นางวราภรณ์    แสงอุทัย
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. นางสาวพูนสุข  จันทร์วันทา
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวมาลี  สกุลฬาชิธร
2. นางสาววาสนา  แสนยังกุล
3. เด็กชายวิชาญ  แซ่ย่าง
4. นางสาวอรณี  แซ่กือ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
 
1. นางณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร
2. นายโชคทวี  นันตา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์วิทยา 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่เป้ย
 
1. นายซิงโจว  แซ่หวัง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายจอเอ่โพ  -
2. เด็กชายนัฐพงษ์  นามวงษ์
3. เด็กชายบอย  -
4. เด็กชายแอ้เส  -
5. เด็กชายโพดา  -
6. เด็กชายไปโซโม  -
 
1. นายเอกราช   ทรายมะเริง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายจิรพันธ์   อาชามุกดา
2. เด็กชายประกิต   คีรีบริสุทธิ์
3. เด็กชายพงษ์เทพ   แขไขเพ็ญพักตร์
4. เด็กชายวีรศักดิ์   คีรีบรรณเจิด
5. เด็กชายสุวรรณ   คีรีประภพ
6. เด็กชายเอกชัย   สงวนพนา
7. เด็กชายเอกพงศ์   อาชามุกดา
8. เด็กชายโสภณ   ดีสมไพบูลย์
 
1. นายประสิทธิชัย   ริยะขัน
2. นายสมพิศ   แจ้งเพิ่ม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายคณิต  วรุณวราทร
2. นายชัยรัตน์  อาญาไพร
3. นายดิ๊แก  ตะวันหลวง
4. นายทีดี  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
5. นายธนิต  จาริกคีรี
6. นายสาธิต  คีรีพิศาล
7. นายองอาจ  ก้องภพสกุล
8. นายอรชาย  แดนไพรแม่เมย
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว
3. สิบเอกมงคล  ใจเย็น
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวกุุลชา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล
3. เด็กหญิงชรุตา  ท้าววัฒนากุล
4. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ว้าน
5. นายดลสันต์  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงประติภา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงร่มดี  ชมพูคีรี
8. เด็กหญิงอรณี  แซ่ว้าน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขาวแสง
2. นายสกลักษณ์  สิงหราช
3. นายหฤษฎ  รวมสุข
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. นางสาวณัฐธิดา  แซ่หลี
2. นางสาวน้ำค้าง  แซ่ลี
3. นางสาววรดา  แซ่ม้า
4. นางสาวสุวรรณี  มนัสมโนธรรม
5. นางสาวสุวินนา  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนภาพร  โชติรสสกุล
2. เด็กชายพรชัย  -
3. เด็กหญิงสุนารี  ชุมภู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วังธิยอง
2. นางพรรณ์ทิพย์  พรชัย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ก้องพนาไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงสโรชา  ปาหา
 
1. นางดารุณี  เครือคำอ้าย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงพัชรา  วนาไพรศาล
2. เด็กหญิงวิไล  สุรางคนาไพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมงาม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงนงนุช  -
2. เด็กหญิงรินลดา  -
 
1. นางพิมพ์ใจ  สุภีกิตย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงมาริสา  ตุ่นจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  นิ่มมณี
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกิติกรณ์  เวียงกุมภา
2. เด็กชายฉิฉิ  วนาเฉลิมภูมิ
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายบ่าว  โปร่งหลวง
2. เด็กชายสุธิชัย  เฒ่าเทพ
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายสมชาย  -
2. นายสุทัศน์   -
 
1. นางสาวภริตพร    คารมย์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายไชโย  แซ่กือ
 
1. นางสาวจีรพร  สนิท
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงสิริยากร  ปัญญา
 
1. นางสาวสุรางคณา  ใบยา
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนรภัทรพิมล  ก่อเกียรตินพกุล
 
1. นางกันตพัฒน์  ก่อเกียรตินพกุล
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายจอเยี่ยชอ   -
2. เด็กหญิงน่อพอเก่   -
3. เด็กหญิงไพรวัลย์    ทังสุรชัย
 
1. นายกฤษฏากานต์   จี๋มะลิ
2. นางศุภานัน    ทิศอุดร
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงสุรุดี  -
2. เด็กชายอูแอแล  -
3. เด็กหญิงเอวาโพ  -
 
1. นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่
2. นางสาวบุญรัตน์  พันละดี