หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000050 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 16 5
2 000086 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 2 2
3 000072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 45 102 73
4 000095 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 26 44 30
5 000081 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 27 49 30
6 000018 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0
7 000052 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 22 59 33
8 000011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 28 47 35
9 000063 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 30 60 34
10 000035 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 12 25 21
11 000105 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 9 26 9
12 000062 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 7 30 15
13 000089 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 24 59 27
14 000087 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 6 12 10
15 000049 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 27 71 46
16 000108 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0
17 000058 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 2 0 0
18 000064 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 1
19 000061 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 10 19 10
20 000015 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 15 23 15
21 000047 โรงเรียนบ้านจกปก 2 4 3
22 000107 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 8 13 11
23 000044 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 6 13 6
24 000041 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 8 6
25 000109 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 3 20 7
26 000067 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 10 24 13
27 000055 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 0
28 000005 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 34 71 43
29 000033 โรงเรียนบ้านธงชัย 2 12 6
30 000088 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1 2 0
31 000010 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 8 19 15
32 000118 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 11 28 11
33 000091 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 6 8 6
34 000083 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 11 37 13
35 000029 โรงเรียนบ้านปางส้าน 20 34 20
36 000024 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 9 24 10
37 000034 โรงเรียนบ้านปูแป้ 4 24 9
38 000116 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 31 72 43
39 000045 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 6 7 7
40 000059 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 8 16 13
41 000048 โรงเรียนบ้านพะละ 2 4 2
42 000017 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 15 37 15
43 000104 โรงเรียนบ้านมอเกอ 4 11 4
44 000026 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 2 2
45 000103 โรงเรียนบ้านยะพอ 10 11 10
46 000113 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 19 70 30
47 000114 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 7 19 8
48 000115 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 15 32 15
49 000006 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 7 9 7
50 000057 โรงเรียนบ้านวังผา 2 2 2
51 000102 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 11 24 12
52 000056 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 12 26 16
53 000060 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 9 29 17
54 000078 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 34 20
55 000084 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 11 28 17
56 000096 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0
57 000014 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3 5 3
58 000039 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 26 62 33
59 000068 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 41 88 54
60 000043 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 18 36 30
61 000054 โรงเรียนบ้านห้วยบง 20 38 28
62 000031 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 11 49 26
63 000021 โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด 0 0 0
64 000004 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 16 55 28
65 000040 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 6 11 7
66 000051 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 6 3
67 000022 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 2 7 4
68 000066 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 5 16 6
69 000025 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 66 197 93
70 000085 โรงเรียนบ้านเซอทะ 4 10 7
71 000093 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0
72 000090 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 6 21 6
73 000094 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 3 6 3
74 000009 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 22 39 25
75 000008 โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดสามท่า 10 19 10
76 000007 โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯ 32 99 32
77 000020 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 5 8 8
78 000019 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 7 9 7
79 000053 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 18 45 32
80 000003 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 18 37 21
81 000012 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 26 53 28
82 000013 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 10 22 10
83 000016 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0
84 000074 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 7 15 10
85 000036 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 13 17 17
86 000037 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 7 14 11
87 000038 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 3 3 3
88 000079 โรงเรียนบ้านแม่พลู 9 24 16
89 000046 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 28 56 29
90 000042 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 16 26 21
91 000077 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 15 59 25
92 000027 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 16 26 16
93 000073 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 4 5 4
94 000071 โรงเรียนบ้านแม่สละ 19 36 19
95 000069 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 8 14 9
96 000076 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 11 42 19
97 000075 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 13 69 30
98 000070 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 2 16 3
99 000080 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 22 52 30
100 000023 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 32 59 36
101 000065 โรงเรียนบ้านแม่โพ 1 3 2
102 000092 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 6 11 6
103 000112 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 40 152 75
104 000098 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 4 5 5
105 000099 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 20 74 41
106 000117 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 13 41 17
107 000100 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 22 51 36
108 000101 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 14 69 33
109 000111 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1 2 2
110 000028 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 14 6
111 000082 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 4 3
112 000097 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 15 59 15
113 000106 โรงเรียนอรุณเมธา 30 65 51
114 000002 โรงเรียนแม่สอด 44 158 69
115 000030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 ฯ 30 65 35
116 000110 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 7 19 9
117 000132 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0
118 000124 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 8 18 14
119 000131 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา-พบพระ 3 8 7
120 000120 โรงเรียนภัทรวิทยา 19 40 21
121 000119 โรงเรียนราษฏร์วิทยา 10 14 14
122 000128 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 0 0 0
123 000130 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 2 3 2
124 000125 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1 10 1
125 000127 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 2 4 3
126 000126 โรงเรียนอนุบาลราษฏร์อุทิศ 0 0 0
127 000123 โรงเรียนอิสลามศึกษา 10 28 10
128 000121 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด 6 9 7
129 000135 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 2 17 3
130 000134 โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำเสือ 4 14 9
131 000136 โรงเรียน ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 1
132 000133 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 3 4 4
133 000137 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 2 6 2
134 000129 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 0 0 0
135 000122 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน 0 0 0
รวม 1554 3858 2120
5978

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]