รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แสนราช
 
1. นางเจนติมา  พรหมทอง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุขงาม
 
1. นางจันทรา  โสรัตินนท์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนัจญ์ดา  รักณรงค์
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองพลัด
 
1. นางสาวจิรรัตน์   จันทวงศ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นางสุนิตย์  พรหมทองบุญ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงอารียา  หลังยาหน่าย
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สุทธิโพธิ์
 
1. นางศิรินาฏ  ทองไฝ
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายกิตติกร  จันทโกศล
2. เด็กหญิงชนันธร  จิตติรัตนกุล
 
1. นางจิราภรณ์   มูลจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวปาน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิบูลย์
 
1. นางวรรณี  ราชแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยีเด็น
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  พรหมทอง
 
1. นางประวิศา  แก้วขาว
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายณัฐภัทร  กมลเจริญ
2. เด็กหญิงอักษราณัฐ  ราชนิกร
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณราช
 
1. นางครองสิน  เสาวนีย์พิทักษ์
2. นางสาววิพาภรณ์  ฉัตรวิริยะโยธิน
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงนุจรี  สาและ
3. เด็กหญิงโสมฤดี  มนตรี
 
1. นางสาวกัณหา  ช่วยพันธุ์
2. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
2. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนนท์ชนก  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  กองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญเชิงพานิช
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทพทอง
2. นางสาวซาฟีนะห์  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงอัสมีดา  หมะอุเส็น
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่จิว
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  แซ่ซี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ยอดทอง
3. เด็กชายสาธิต   เลิศเดชะ
 
1. นางสาวกันติยา  เอียดแอ
2. นางสาวนันทนา  ทองขำ
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูเนียม
2. เด็กหญิงเชิญตะวัน  สวัสดิ์ธรรม
3. เด็กหญิงไสหนับ  ยีมีนา
 
1. นางจริยา  หว่าหลำ
2. นางสาวนริศรา  แก่นชัย
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายฉลองทรัพย์  พันธ์คง
2. เด็กชายณัฐวีร์  จันทร์ปรุงตน
3. เด็กชายวีรภัทร  ศักดิ์ศฤงคาร
 
1. นางบุญรินทร์  คำทองแก้ว
2. นางสาวโสรยา  กึจิ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กชายกีรติ  หนูวัน
2. เด็กหญิงภารดา  รอดคง
3. เด็กชายยศกร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางมณฑา  บูหัส
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนววรรณ  ดำแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสวาท
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  แก้วกลับ
 
1. นางมยุรี  ลักษณเลิศ
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายณภัทร  หมวกทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญรัตน์
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กชายซัลวาณ  ดือราแม
2. เด็กชายสะแลมาน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นายสมโชค  ศิริประภา
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายอติชาติ  ห้องแก้ว
2. เด็กชายอาดัม  เปริมสมุทร์
 
1. นางนงนุช  เมืองเอียด
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายรัฐพล  เจะยะ
2. เด็กชายอาลีฟ  หนิบู
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงมัสยา  แลแรมะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  หมัดสา
3. เด็กหญิงอัสมารา  หวังหลี
4. เด็กหญิงอานีซา  ทองคำ
5. เด็กหญิงอารียา  เหาะใบ
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงดำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายดำรงค์
3. เด็กหญิงมาริษา  ช่วยดำ
4. เด็กหญิงอทิตยา  จอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงอันทิรา  ตุ้ยนะ
 
1. นางกานต์พิชชา  สุวรรณโชติ
2. นายโกวิท  สุนทรมาศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
3. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
4. เด็กหญิงรอฝีอ๊ะ  ร่าหนิ
5. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายนัทธิ์นที  จันทร์งาม
2. เด็กชายวรเดช  บุญใจ
3. เด็กหญิงศิระดา  ศักดิ์ทะเล
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรเมือง
5. เด็กหญิงอธิตา  ปังแลมาปุเลา
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกื้อสกุล
2. เด็กชายณัฐกิต  ทองปลอด
3. เด็กหญิงภาขวัญ  สูงรุ่ง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นวลทอง
5. เด็กชายเฟาซี  หัสเอียด
 
1. นางสมศรี  สุขแก้ว
2. นายแสง  เอียดยอด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชูแก้ว
3. เด็กชายปริญญา  พรหมอินทร์
4. เด็กหญิงปัญจลักษณ์  วิสาระพันธ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  บุญมาก
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรงทอง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองบุญเรือง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กชายกอเส็ม  มะโร๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   วงษ์ใหญ่
3. เด็กชายธนายุทธ  พรมก็ศรี
4. เด็กชายธันวา  มันตะสุม
5. เด็กหญิงปิญานุช  พรมก็ศรี
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิตรตรง
7. เด็กชายภูวนาท  จิตรตรง
8. เด็กชายมินธาดา  อาหลี
9. เด็กชายลุตฟี  ซือนิ
10. เด็กชายวสันต์  แสงตา
11. เด็กชายศศินา  จิตรตรง
12. เด็กชายหมัดยูนุ้ย  หมัดยูโสบ
13. เด็กหญิงอนันตญา  จิตรตรง
14. เด็กชายอนุกานต์  ปานช่วย
15. เด็กชายอับดลฟัตต๊ะ  แสงมาก
16. เด็กชายอัมรินทร์  หอยหน
17. เด็กชายฮาซัน  ด่าโอะ
18. เด็กชายฮาฟิต  มะเด็ง
19. เด็กชายฮาสัน  สังข์วงษ์
20. เด็กชายเอกราช  อุทัยเกษม
 
1. นายนิรันดร์   เหย็บหมัด
2. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายครรชิต  พรุเพชรแก้ว
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กชายทวีเดช  มณีขวัญ
4. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
5. เด็กชายปรฎร  หนูมาก
6. เด็กชายพรเทพ  ณสงค์
7. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
8. เด็กชายภานุพงศ์  ทองปัสโน
9. เด็กหญิงวนิดา  ชูแก้ว
10. เด็กชายวรชน  ปัตตพัฒน์
11. เด็กชายวิศิษฏ์  ปานขาน
12. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
13. เด็กชายสุชาครีย์  ชูแก้ว
14. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
15. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
16. เด็กชายอนันต์  ชัยวร
17. เด็กชายเก่งกล้า  พลันสังเกตุ
18. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
20. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายธีระ  เสน่หาภูวิศ
2. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
3. นายปรีชา  เมืองละออง
4. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
5. นางอารีรัตน์  เพ็ชรนก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงคีตภัทร  หลีหรี
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายแทนไท  รักขนาม
 
1. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสุริยา  ลาเต๊ะ
 
1. นางพรรณศิลป์  วงศ์สำราญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายพลกฤษณ์  แสนสุด
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองขาว
 
1. นางอรพิน  ญานุปิติศักดิ์
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เสนะพันธุ์
2. เด็กชายชัยธวัช  คำแก้ว
 
1. นางจินตนา  เหรียญไกร
2. นางสมนึก  คงแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เนียมหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
4. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
6. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
7. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
8. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
9. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
2. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
3. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงถิระพรรณ์  อนันต์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  โอทอง
3. เด็กหญิงนุชฎา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงแดง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชโลธร
7. เด็กหญิงรารุณี  หนูสันโดษ
8. เด็กหญิงรุจิรา  หนูสันโดษ
9. เด็กหญิงลลิตาวดี  เดชทองคำ
10. เด็กหญิงศศิมนทิพย์  ดวงมาลา
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางศศิสุดา  แก้วเอียด
3. นางสุภาพ  เชาวนาสัย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกรนภา  นกแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงกันนิษา  หนูปาน
4. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงซอนญ่า  ไฝพรม
6. เด็กหญิงญานิศา  จามิกรณ์
7. เด็กหญิงณัฐชยา  เต็มรัตน์
8. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ศรแก้ว
9. เด็กหญิงปุณยาพร  เพ็ชรคงแก้ว
10. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
11. เด็กหญิงมัณฑนา  นันตา
12. เด็กหญิงรุสลิม  นิยมเดชา
13. เด็กหญิงวรรณพร  เข็มทิศ
14. เด็กหญิงวรรษมล  ลิ้มวิจิตร
15. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีธนสาร
16. เด็กหญิงอนุสรา  สลับศรี
17. เด็กหญิงอรวรา  เมืองแก้ว
18. เด็กหญิงอริสรา  ตำเต๊ะ
 
1. นางกลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาธิดา  เพชรย้อย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ผุยวันดี
2. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
2. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกันตา  บุญใจ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำละออง
3. เด็กหญิงคนธวัลย์  จวงพันธ์
 
1. นางสมนึก  หมาดหลี
2. นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงฟิตดาว  พรหมเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาซีซะห์  วาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พัฒยา
 
1. นางสัมมะนา  แก้วบุตร
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรรีนา  ดามะ
3. เด็กชายศราวุธ  สันหมัน
 
1. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงกานต์สินี  อาลี
2. เด็กหญิงนัยญานา  หมัดศิริ
3. เด็กหญิงสนธยา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กหญิงอิลฮัม  ดอมาลี
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กชายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริกาญจนโรจน์
 
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นายสวัสดิ์  ทองพรหม
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสนี  หอมะเน๊าะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงดารียา  เระสะอะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
57 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงโซฟีนา  คนุงกากะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวสรินญา  เบ็ญโส๊ะ
 
58 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โดยหมะ
2. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
 
1. นายนรเชษฐ์  เพชรหัวบัว
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
59 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายบูรฮัม  หอมะเน๊าะ
2. เด็กชายอับดุลรอฟุต  มะอีตำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายนฤเบศร์  ทรัพย์ทวี
 
1. นายถาวร  ลักษณาวงค์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีช่วย
2. เด็กหญิงนุชสดีญา  หนิบู
3. เด็กหญิงอามีรา  ยีโกะ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสุใบบ๊ะ  ขะเดหรี
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอนัส  เจะและ
2. เด็กชายอัฎฮา  มูสอ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  พินิจพจนา
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
63 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายมะฮัมดี  หวังกะจิ
2. เด็กชายยะยา  มะลี
3. เด็กชายฮาฟิต  ดอเล็ง
 
1. นายดลเดช  บิลยะหีม
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
64 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ผุดพัฒน์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
65 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  หวานวงศ์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
66 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากฤต  แสงจันทร์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
67 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายกัสมินต์  เบ็ญหมัน
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
68 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายนครินทร์   รัตนวรรณชัย
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
69 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายอัฏวุฒิ  ทานา
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
70 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายบารมี  สะอาด
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
71 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
72 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
73 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กชายอานนท์  เพ็ชรคง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชนาธิป  คงอ่อน
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
75 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงซัลมา  เอสเอ
4. เด็กชายนิติพล  บุญมาก
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
6. เด็กหญิงพิมพลอย  เกณฑ์สาคู
7. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมราช
 
1. นายวาริส  เจ๊ะกา
2. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
3. นางเยาวพา  นุ่มคง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายสุชาติ  สันดาโอ๊ะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขลายาจิต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิด
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายเร๊าะห์หมาน  อาบาหลี
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
87 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายกัณตพล  ทองนวล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงดำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายดำรงค์
4. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เม่งช่วย
6. เด็กชายวิสุทธิ์  รัตนเทพ
7. เด็กชายสุกรี  ศรีชนะ
8. เด็กหญิงอดิษา  ดำแก้ว
9. เด็กหญิงอทิตยา  จอมฤทธิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ประชุมทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  มะโนเรศ
2. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
3. นางสาวสายพร  พรหมเอียด
 
88 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงดวงมณี   กิ้มศรี
2. เด็กชายบุรินทร์   แย้มเขียว
3. เด็กชายพิชิตชัย   แดงศรีวัลย์
4. เด็กชายสราวุฒิ   ขุนเดื่อ
5. เด็กหญิงสินีนาฏ   ยอดเมฆ
6. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
7. เด็กหญิงอาทิตยา    สมสุข
8. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นางมะลิ  แก้วเพชร
2. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
3. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
 
89 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวทันยา  บุญชู
6. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
90 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
91 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงดวงพร  น่วมศีนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  ร่างศรีคง
3. เด็กหญิงนิอร  ช่องงาม
4. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
5. เด็กหญิงวรรณภร  ทะนะสันต์
 
1. นางสุนิสา  โสภากุล
 
92 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงการีม๊ะห์  เต๊ะโกะ
2. เด็กหญิงซัลวาณีย์  ดือรามะ
3. เด็กหญิงดารุณา  กอเด
4. เด็กหญิงยามีล๊ะ  สันอิ
5. เด็กหญิงศิริญยา  หมัดเหล็ม
6. เด็กหญิงสารีนา  หวังจิ
7. เด็กหญิงเอลาวาตี  เต๊ะโกะ
8. เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  อะอูน
 
1. นางสาวปรีดา  แก้วสวัสดิ์
2. นางสายใจ  พิรุณ
3. นางอังคะนา  แก้วประดับ
 
93 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอียดเพ็ชร
3. เด็กหญิงชลกร  เพ็ชรแก้ว
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
5. เด็กหญิงมาริสา  ศาลาน้อย
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผ่านสุข
7. เด็กหญิงศุภัสสรา  กูลเกื้อ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาชุม
9. นายสุนทร  บุญจิตร
10. เด็กชายสุรชัช  สงโสม
11. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุมแดง
12. เด็กหญิงอรวรรณยา  สงโสม
13. เด็กหญิงอรอมล  สงโสม
14. เด็กหญิงอาทิตติยา  หนูสังข์
15. เด็กชายฮาลีม  สมจริง
16. นายเตชิต  กาญจานารักษ์
 
1. นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร
2. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงรสิตา  พุ่มวัง
2. เด็กหญิงสิริกานต์  ไชยภูมิ
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนัสริน  ยือแร
2. เด็กชายปณัยกร  แซมมณี
3. เด็กหญิงฮาลีซา   มิหีม
 
1. นางพัชรี  กาญจนวงศ์
2. นางวัลลา  ชุมแก้ว
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายยุรนันท์  ขาวพรม
2. เด็กชายศรายุทธ   วันกาโย
3. เด็กชายโชคอนันต์  พุทธโร
 
1. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
2. นายสุวิชา  ประกอบพันธ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กหญิงนาเดียฮ์  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงลาตีฝ๊ะ  ใจดี
3. เด็กหญิงสุรัยยา  มะเด็น
 
1. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
2. นางสุภา  เส็นธนู
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. นายนัดสะรี   สอหน๊ะ
2. นายสุเบต   หมานถัด
3. นายอิทธิชัย  เส็นหมาน
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กชายนรินทร์  รองเดช
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเป็นเพชร
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุแหก
5. เด็กหญิงมาลินี  จันทร์ทิน
6. เด็กหญิงอัดสมา  อะมัด
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
3. นางสุนีย์  บุรีรักษ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วลำหัด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชูสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญมาก
4. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดแก้ว
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ศักดิ์ทะเล
6. เด็กหญิงแสงเทียน  แก้วไฟ
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางศิริพร  วกกุม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสินธ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขันธุปัตย์
3. เด็กหญิงอรณี  สว่างเนตร
 
1. นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์
2. นางสาวระรวย  จันทวงศ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอาณัติ  หมัดอาดัม
2. เด็กชายอานนท์  เพชรแก้ว
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกัสมา  มะซอ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  การะหงษ์
3. เด็กหญิงอัสมา  เจะสนิ
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายอายุทธ  สะอุ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงฐาปนี  เพชรขวัญ
2. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนเสถียร
3. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมอักษร
 
1. นายถวัลย์  แก้วขาว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายกฤษฎา  ยะมาย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมัดหลี
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกรชวัล  บินลังโกตา
2. เด็กหญิงอาฟาง  ตาคำ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุษดี
 
1. นายนพรัตน์  ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นายสุธิพงศ์  มคะสะสโยะ
2. นายอิสดาเร็ด  ร่าหนิ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  โต๊ะบ่าหมะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ขุนดำ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  นิภานันท์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุภาพ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. นางสาวปัทมา  ชูเขียว
2. นางสาวสุทธิดา  สะเม๊าะ
3. นางสาวเมติกาน  หล๊ะตำ
 
1. นางหามีด๊ะ  ชำนาญวารี
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงนัสรียะห์  เปาะมะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มามุ
3. เด็กหญิงอีมาน  จินารง
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นางอุราวดี  หมื่นเพชร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงจริยา  อัสสนะ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วประกอบ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายดุนญา  สามะ
2. เด็กชายนัสรี  บารา
 
1. นายทวี  สมหวัง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทรัตน์
2. เด็กชายอิศเรศ  วงศ์หฤทัย
 
1. นายรุสราญ  อะหลี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงนูรวารี  สมาน
2. เด็กหญิงปัทมา  เจะสัน
3. เด็กหญิงรูซาน่า  และหีม
 
1. นางภาพมณี  นวลละม้าย
2. นางสมมาตร  พร้อมมูล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงวิกัลยา  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัสมะห์  อุตส่าห์ราชการ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ทองยอด
 
1. นางสาวธนภรณ์  ดำสิโก
2. นางสาวอโณทัย  พูนแก้ว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงวันวิสา  มหาพรหม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาคสมิท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมัดหยำ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นางมูนา  แวววรรณจิตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  บุญทิพย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ตาปราบ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุทธ์  โรจนหัสดิน
2. เด็กหญิงธนาพรรณ  ทองบุญล้อม
 
1. นางนฤมล  หัสบดี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงอิบติซาม  หวันหมาน
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะหมัด
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายแวนาวาวี  ตาเย๊ะ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ทองนุ้ย
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
126 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีวับ
 
1. นางบุปผา  ศิริพร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสม็อง 1. เด็กหญิงนูรไอนี  ลือโม๊ะ
 
1. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางนงเยาว์  อั้วจันทึก
 
129 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พหลยุทธ
 
1. นางปรีดา  พงศ์มณี
 
130 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ส่งแสง
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงซามีอัน  แหละหนิ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
3. เด็กชายธีระพงษ์  ไหมสี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  หวังจันทร์
5. เด็กหญิงฮารีย๊ะ  สอเหร็ม
 
1. นางณัฐณิชา  คำพุด
2. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงสิริมา  แซ่ย่อง
 
1. นางนงลักษณ์  จงรักวงศ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจีเหม้ย  ลี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาแย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐวุด  หมีทอง
2. เด็กชายฟุรกอน  สัยมาบู
3. เด็กชายภูธเนศ  โอกาส
4. เด็กชายวรพล  หัดหมัด
5. เด็กชายวรัญญู  มั่นเจริญ
6. เด็กชายอาลี  จังแหละหวา
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นายเกษม  ตะลุง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 1. เด็กชายฉารีฟ  สาและ
2. เด็กชายซอเฮาะ  มามะ
3. เด็กชายทัศนันต์  หมัดเหล็ม
4. เด็กชายพงศธร  คำมีชัย
5. เด็กชายมูฮำหมัด  มูศิริ
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  ดีหมัด
7. เด็กชายอานาซ  แวเย็ง
8. เด็กชายเขตต์ทัพ  วังสตางค์
 
1. จ.ส.อ.ประเทืองทัย  จันทองพูน
2. นางสาวสุกีณา  โด่หลี
3. ส.ต.อ.หญิงธันวดี  สุขมาก
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประสิทธิ์นุ้ย
2. นายคุณัชฌ์  ศรีวะรักษ์
3. นายจำเริญ  สงสุรินทร์
4. นายวิโรจน์  สิทธิ์
5. เด็กชายสิทธิชัย  โนสิทธิ์
6. นายอมรเทพ  แก้วเกาะสะบ้า
7. นายไชยา  เพ็ชรโน
8. นายไตรภพ  คตชั่ง
 
1. นายชนะ  วรรณจันทร์
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นายอภิเษก  แซ่ย่วน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
3. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
4. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
5. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
6. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
7. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
8. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
9. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
10. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
3. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หมัดหมะ
2. เด็กหญิงนริสา  สออิ
3. เด็กหญิงนูรอัจญมัล  แวเยง
4. เด็กหญิงบุซรอ  หมัดหม๊ะ
5. เด็กชายภราดร  หมัดหม๊ะ
6. เด็กชายมุสตากีม  แหล๊ะหลง
7. เด็กหญิงรัซมี  แวยูโซะ
8. เด็กหญิงอนัฐชา  ตำแหม
9. เด็กหญิงอัสมี  หนิหมิ
10. เด็กชายอิมรอน  เอียดเหร็ม
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นางสมศรี  บุญฤทธิ์
3. นางสะรีย๊ะ  เสมอภพ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
3. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
4. นางสาวปริยฉัตร  ตรีรัตน์
5. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนุ่มหยู
2. เด็กหญิงมลฑณะ  จีรวงศ์ไกรสร
3. เด็กหญิงอารีญา  แซ่หลี
 
1. นางภาวนา   สุวรรณพาหุ
2. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสุนีย์  เด็นอะเระ
2. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กชายธนากร  นกเขียว
2. เด็กชายเจษฎา  สันจร
 
1. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงประภัสสร  กำเหนิดผล
2. เด็กหญิงพรจรัส  ศุภนานัย
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลอยเลื่อน
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
2. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงสุรีย์  สมานหมาน
2. เด็กหญิงสุไรยา  หมัดขรี
 
1. นางสาวนวพร    หนูแก้ว
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายสราวุธ  ผึ่งผาย
2. เด็กชายอุฬาร  เหล่าทรงธรรม
 
1. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กหญิงภูริษา  ตั้งจิต
2. เด็กหญิงรัตน์กมล  เพ็ญพักตร์
 
1. นางสาววัลลภา  ศรียะโอ๊ะ
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  แซ่หลี
 
1. นางชนากานต์  สมาแฮ
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายประเสริฐ  ครั้งพิบูลย์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัครโพคัย
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรม
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชราวดี  อ้นแดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางณัฐฐิกา  เทพสุริวงค์์
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิดา  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กชายตะวัน  วันน้อย
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองแกมแก้ว
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาคริต  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กชายวันชัย  ผ่าโผน
3. เด็กชายสุริยะ  นุ้ยฤทธิ์
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญพันธ์
2. เด็กชายเอราวัณ  หนูเสน
 
1. นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายเฉลิมพล  ดวงสุวรรณ์
 
1. นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอาคม  ช่างเหลา
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายภูริ  มณีวงศ์
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ
 
1. นางเพ็ญฉวี  ต่อสกุล
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนนธิญา  สังเวียน
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตนยะแหละ
3. เด็กชายอัครพล  ผาดไธสง
 
1. นางชนิกา  ดวงจักร์
2. นางอุบล  ทองเสนอ
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทนนท์
2. เด็กชายสงกรานต์  บุญทวี
3. เด็กชายอนันต์  ไค้ด้วงไซร้
 
1. ดาบตำรวจวิรัช  ศรีสุวรรณชนะ
2. นางเพ็ญศรี  ศรีสุวรรณชนะ