หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2555   29 ส.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ส.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 28 (อาคาร 5 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 15 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 7-9 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 10-11 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
4 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 16 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 10-11 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 7-9 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ลานเพลิน 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ลานเพลิน 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
6 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามกีฬาด้านทิศตะวันตก 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามกีฬาด้านทิศตะวันตก 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 3 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 3 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 12-13 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
6 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 28 (อาคาร 5 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 11-12 (อาคาร 2 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 11-12 (อาคาร 2 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 13 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 7 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 8 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 8 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 9 (อาคาร 2 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 9 (อาคาร 2 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
9 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 10 (อาคาร 2 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 10 (อาคาร 2 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
11 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
12 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
13 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
14 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
15 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
16 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
17 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
18 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
19 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
20 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
21 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ลานเพลิน 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 44 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
4 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 4-6 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
5 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 12-13 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
6 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 33 (อาคาร 6 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 33 (อาคาร 6 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
8 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 1-3 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 34 (อาคาร 6 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 14 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
11 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 4-6 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
12 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 14 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
13 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 1-3 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
14 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 15 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
15 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 34 (อาคาร 6 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 7 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
2 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 5 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 6 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 5 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
5 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 4 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 13 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 4 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
8 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 6 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
9 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 6 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สนามกีฬา 28 ส.ค. 2555 09.00-16.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สนามกีฬา 28 ส.ค. 2555 09.00-16.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สนามกีฬา 28 ส.ค. 2555 09.00-16.00
4 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 14 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000517 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 14 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]