รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อินขำ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดใส
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
 
1. นางบุญมา  โรจน์ศิริวุฒิกุล
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปาณณิชา  แสงดารา
 
1. นางมาลี  อรอินทร์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาธนาเจริญ
 
1. นางอังคนา  รักวงศ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชลกร  วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวอำนวย  เกษมณี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิลาลักษณ์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สินเธาว์
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีอ่อน
 
1. นางนลินรัตน์  มาลาสง่าวงษ์
2. นางอัจฉรา  สุขใส
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โกรุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางสุทธินีย์  ภัทรวงศ์โยธิน
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงภัคธีมา   ดุริยะภัสสร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญพยุง
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายณริศ  กิจวิวัฒนกุล
 
1. นางสาวธนัชพร  พรมรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธัชนนท์  ศรีสาธิต
2. เด็กหญิงวริศรา  พนายิ่งไพศาล
3. เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
 
1. นางยุพา  วาจายิ้ม
2. นางสาวอรพินท์  คำมา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธีรพงษ์  คำอ่อน
2. เด็กชายอรรถพล  ปั่นจริต
3. เด็กชายอำพล  งามเด่นเจริญศรี
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธาราธิป  นามสว่าง
2. เด็กชายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนภสร  ลิ้มกุล
2. เด็กชายอัครพงษ์  ใจเด็จ
 
1. นางบุษกร  วงศ์สมุทร
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงศศิธร   ภักดีฤทัย
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญผึ้ง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณรัณ  เครือละม้าย
2. เด็กชายปัณณพัฒน์  เฟื่องเพียร
3. เด็กหญิงปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นางวริยา  แสงเดือน
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. นางสาวชนิดา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวสาวิกา  บูชา
3. นางสาวสุชาดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จ้อยลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงเจณิส์ตา  ดวงเว้า
 
1. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
2. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายกิติพงษ์  สืบสิงห์
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีจันทรา
3. เด็กชายอนุวัตร์  บุญถนอม
 
1. นางกรุณา  เหลืองสุวาลัย
2. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจินตนา  จรูญผล
2. เด็กหญิงทักษพร  มอญขาม
3. เด็กชายปณิธาน  นันทานนท์
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงจเร  วรรณลักษณ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษี
3. เด็กหญิงอพินยา  สุวรรณเขต
 
1. นางสาวศุภาวดี  แซ่เตียว
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงหิรัญ
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญยอ
2. เด็กหญิงปณาลี  ยศเมฆ
3. เด็กชายพชรพล  ปัสตัน
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางสาวภิรนันท์  ไพรศาล
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวกฤษณี  ทองเจียม
2. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาคริต  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายธรรณธร  เนืองพุด
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวเสาวรส  ศรีใย
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายปวิธ  เจริญรัตนกุลชัย
2. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชาคริส  เพ็งเหล็ง
2. เด็กหญิงนุศรา  เสาทอง
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กชายบูรพา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายรพีภัทร  ธำรงกิตติกุล
 
1. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
2. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  สมกำลัง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คชินทร์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  พงศ์สถิตสิริ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายกฤษฎา  รอบคอบ
2. เด็กชายศักรินทร์  บุญส่ง
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัตฐ  จันดา
2. เด็กหญิงนริศรา  พิมพา
3. เด็กหญิงปวีณา  นพน้อม
4. เด็กหญิงพิมภาภรณ์  ยศปิยะพร
5. เด็กหญิงศิราพร  พานแก้ว
 
1. นางดารณี  กาญจนนาค
2. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  นุ่นภูบาล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาคำ
4. เด็กหญิงเบญจพัชร  สมนวล
5. เด็กหญิงเปรมกมล  สอนแจ้ง
 
1. นางดารณี  กาญจนนาค
2. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วาดงูเหลือม
2. เด็กหญิงณัฐธณีย์  ลิบเบ้า
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพลอยวษา  สุขกระชอน
5. เด็กหญิงสุพัตราพร  เจนะ
 
1. นางศิริเพ็ญ  เป็นธรรม
2. นางสาวสายฝน  อัมรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงนฤมล  บิดาทุม
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  อ๊อดทอง
3. เด็กชายสุรัติ  กระชั้น
4. เด็กหญิงเกวลิน  บุญงามวงศ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงค์
 
1. นางรัชฤดี  บุญเจือ
2. นางวรรณา  โพธิ์แก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
4. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงดรัลพร  ทองพามี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
4. เด็กหญิงสิตานัน   พงษ์ประสิทธิ์
5. เด็กชายสุเมธา  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรรสุไพร
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
3. เด็กหญิงสุทธิพร  ภูจันทึก
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ปรางจันทร์
5. นายโกมินทร์  ทองสุขนอก
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
2. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขอบจิตต์
2. เด็กชายณัฐเขตต์  ธิตะจารี
3. เด็กหญิงภาวินี  มุมทอง
4. เด็กหญิงภูริชญา  ไวยนิตย์
5. เด็กชายอรินธน์  มั่นคง
 
1. นางละอองทิพย์  ไหวดี
2. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายกฤษณะ  นาวิน
2. เด็กชายกวิน  มะใบ
3. นายขวัญชิต  อาภรณ์แก้ว
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ดัดถุยาวัตร
5. เด็กชายจิรเดช  เปรมศรี
6. เด็กชายณัฐกรณ์  รอดฝุ่น
7. เด็กชายถิรพล  กลั่นสกุล
8. นายธีรภัทร  สงวนนาม
9. เด็กชายนวมินทร์  ยังถิ่น
10. เด็กหญิงลลิดา  เพียรกอบกิจ
11. เด็กชายวันเฉลิม  ชาตาธิคุณ
12. เด็กชายวีระพงษ์  วาสุกรี
13. เด็กชายศรัญยู  ศรีจันทร์
14. นายศุภกิจ  ทองบาง
15. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
16. เด็กชายสหัสนัย  พันจันดา
17. เด็กหญิงอังคณา  บัวเทศ
18. นายเกียรติศักดิ์  วิยะประเสริฐ
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทา
20. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์เปล่ง
2. นายศิริชล  บุปผเวส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  งามโครต
3. เด็กชายก้องเกียรติ  เนียรทศาสตร์
4. เด็กชายจรัญ  นวลแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑามณี  ยิ่งเชิดงาม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
7. เด็กชายตะวัน  โชคประสพทรัพย์
8. เด็กชายต้อม  โชคประสพทรัพย์
9. เด็กหญิงทิพพาพร  ศิริบุญมี
10. เด็กหญิงธนิศา  แซ่เฮ้ง
11. เด็กหญิงนภาพร  บุญมากุล
12. เด็กชายนราทัศน์  สารีเรือง
13. เด็กชายนวพล  สีดาโครต
14. เด็กชายพงศกร  วธิรวัฒนา
15. เด็กชายวรวุฒิ  ฟักทิม
16. เด็กชายวสุทร  คำศรี
17. เด็กหญิงวารุณี  กมลเดช
18. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขวัญส่ง
19. เด็กหญิงศุภณา  แก้วประไพ
20. เด็กหญิงสุธานิธิ  เรืองพุ่ม
 
1. นางมาลา  สุทธิธรรม
2. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
3. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
4. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
5. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายดนัย    สุภาภรณ์
2. เด็กชายทศวรรษ   พรมชาติ
3. เด็กชายธงชัย   ถี่ถ้วน
4. เด็กชายธนบดี   ม่วงอร่าม
5. เด็กชายธีรพงษ์   แก้วดกศรี
6. เด็กชายนันธวัช   ปัจฉิมมา
7. เด็กหญิงนิตยา   ผลอบรม
8. เด็กชายปรีดา   รอดแสวง
9. เด็กหญิงผกาวดี   อักคะฮาด
10. เด็กหญิงวงศ์ระวี   ปัญญาวงศ์
11. เด็กหญิงวนิดา   จุทนันต์
12. เด็กชายวันชนะ   สุขเจริญ
13. เด็กชายวีรวัฒน์   รัตนพันธ์
14. เด็กหญิงศิริพร   แพงสี
15. เด็กหญิงศิริวรรณ   วงศ์สุวรรณ
16. เด็กชายสงกรานต์   จีบโพธิ์
17. เด็กชายสิทธิกร   พูนมะเริง
18. เด็กชายอานุภาพ   พรรัตนวนารมย์
19. เด็กชายเปรมวิทย์   ยุทธพิทักษ์ชัย
20. เด็กชายเรวัต   พรหมราช
 
1. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
2. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
3. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผสมกิจ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิณณวัตร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทาสา
 
1. นางจันทิมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาววัธนีย์  สำเร็จ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หล่อพิเชียร
2. เด็กชายไชยพศ  ไชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงพรรณพร  อ่วมมา
2. เด็กชายพิรุณ  วะริปัญโย
 
1. นางคัชรินทร์  ศรีสุจินต์
2. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มิ่งดาว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   วังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกษจันทร์
4. เด็กหญิงจิดาภา   บำรุงนอก
5. เด็กหญิงนัชชา   จารุนันท์กูล
6. เด็กหญิงปาริชาต   แปลกนอก
7. เด็กหญิงรัตติกาล   อินพรม
8. เด็กหญิงศศิวิมล   บุดดี
9. เด็กหญิงสหัสยา   บุญนิธี
10. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วทิพยเนตร
 
1. นางนงลักษณ์   นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก   บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร  ปกรณ์วิจิตร
2. เด็กหญิงชญานินทร์  ชัยบุรัมย์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  จันกนก
4. เด็กหญิงนพวรรณ  โสภา
5. เด็กหญิงรพีพร  ผึ่งเมือง
6. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุเวช
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยชู
8. เด็กหญิงอริสรา  ไชยบัน
9. เด็กหญิงอรุษา  ศรีหาวงค์
10. เด็กหญิงอุษา  ชมสะอาด
 
1. นางสาวดวงธิดา  แก้วแหวน
2. นางสาวเพ็ญศรี  เชิดชู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  บุญโสธรสถิตย์
2. เด็กหญิงกะรัต  เกิดกล้า
3. เด็กหญิงณัชดาภรณ์  สงนอก
4. เด็กหญิงณัฐติยากรณ์  ชมกระแสร์สินธุ์
5. เด็กชายธนภัทร์  รักตะสุวรรณ
6. เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณโพธิ์
7. เด็กหญิงธรรพ์กชสรณ์  สมาน
8. เด็กหญิงนริศรา  ทองพูล
9. เด็กหญิงประภัสสร  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงปวิญาญ์  คุ้มแก้ว
11. เด็กหญิงพรชนก  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงพีรดา  จารุพนานนท์
13. เด็กหญิงมนชยา  เสริมสุนทรศิลป์
14. เด็กหญิงรุจิรดา  แสงพิทักษ์
15. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็งปรางค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพจุฑา  แสนสีมล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงจินตนา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ตรวจบรรดา
3. เด็กหญิงนาตยา  เทพทอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เรืองพูล
5. นายภัทรวิน  แซ่ซี
6. เด็กหญิงรสริน  เริงศิริ
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประเสริฐลาภ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองศรี
9. เด็กหญิงวาศินี  เสมอใจ
10. เด็กหญิงวิภาวี  ถนอมสัตย์
11. เด็กหญิงศิริพร  สอนบาล
12. เด็กหญิงสุวินชา  ถนอมสัตย์
13. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วคง
14. นางสาวอนุธิดา  บุตรราช
15. เด็กหญิงอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายคีรี  กนะกาศัย
2. นางสาวจีรนันท์  ดีด่านค้อ
3. นายองอาจ  ไพศาลภูมิ
4. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทำทวี
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อนันต์วรชัยกุล
2. เด็กชายธนากร  แพงแสน
3. เด็กชายโกเมศ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงอารียา  โพธ์เงิน
2. เด็กหญิงอโรชา  พันธะสา
 
1. นางสาวศิริพร  ตันติพลพันธ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นางสาวภาคินี  โคตะมัง
2. นางสาวอทิตติญา  พลสงค์
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายขวัญจิรา  รอดสมบูรณ์
2. เด็กชายรหัท  เฮงอุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  พ่วงพิทักษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
2. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณิชมน  เกรียงไกรสุข
2. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
3. เด็กหญิงพลอยพชร  ฐิติวร
 
1. นายอดิศร  สุขใส
2. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบพาล
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวิมาลี  เติมกระโทก
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์จำรัส
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอดิศร  สุขใส
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อนุอันต์
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอรสา  สิมมาแล้ว
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุพีวี
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือรัญญา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วอินทร์
 
1. นางราตรี  วัฒนปรีชาเลิศ
2. นางวิไลรัตน์  คชชารุ่งโรจน์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
2. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  หมีเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุจิมงคล
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมจีน
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทพัฒน์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายกรวิก  โอเจริญ
2. เด็กชายศรัณย์  คล้อยสุวรรณ์
3. เด็กชายสรวิศ  สมนึก
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญมาเปรม
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่เตียว
3. เด็กชายรามินทร์  โพธิ์ทัน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพจนันท์  ธรรมเสน
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายนครถ  นามวงษ์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พันธุมะโอภาส
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ปั้นเดช
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  สสิวงศ์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เลานามสิงห์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะนุธีระพงศ์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
85 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรยิ่ง
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
86 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
87 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายปาณัส  มาสร้อย
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
88 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา  จงพิพัฒน์ไพบูลย์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
89 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงศิรประภา  มานรัมย์
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เขจรลาภ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
93 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ครูสอน
2. เด็กชายณฐวรรณ  สร้อยสน
3. เด็กชายณัฐการณ์  อาจศิริ
4. เด็กชายพงศธร  ม่วงทำ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ถ้ำทอง
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จรแก้ว
7. เด็กหญิงเกตุสุดา  ทิพรัตน์
8. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
9. เด็กหญิงเรือนงาม  ไชยสันติ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
3. นางอัจฉรา  ขจร
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิ่งก้อย   สมนึก
2. เด็กหญิงณพัชฌา   พรมนิล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะนุธีระพงศ์
4. เด็กหญิงธัญชนก   บุตรรักษ์
5. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
6. เด็กหญิงปรายฟ้า   เขจรลาภ
7. เด็กหญิงปวีณา  หาญกล้า
8. เด็กหญิงพัชรินทร์   เลานามสิงห์
9. เด็กหญิงรังรอง   ธาราเกษม
10. เด็กชายวรวิช   ดาวฮามแป
11. เด็กชายศุภวัส   สิงห์แสงอ่อน
12. เด็กหญิงสุชาวดี   พิเชฐกิจจาวัฒน์
13. เด็กหญิงสุธินี   รอดรัสมี
14. เด็กชายอภิรักษ์   สิงห์พันธ์
15. เด็กชายเรืองยศ  โพธิ์นอก
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นายสมบูรณ์  โสภา
3. นางสาวอุรสา  ผลสมบูรณ์
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายจีรพันธ์  ฤทธิวัชร
2. เด็กชายทักษิณ  วงษกรณ์
3. เด็กชายธีรพร  ศรน้อย
4. เด็กหญิงนิลาภรณ์  แสนโคตร
5. เด็กหญิงวาณิกา  เจียนโพธิ์
6. เด็กชายศุภนิจ  สิทธิ์ประเสริฐ
7. เด็กชายสมพล  พรมขันธ์
8. เด็กชายอนุพงษ์  ภูมิประพันธ์
9. เด็กชายเจษฎา  ฉันทิมาต
 
1. นายนิพนธ์  เจิมจรุง
2. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
3. นางวันเพ็ญ  นาควิเชียร
 
96 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อิ่มสุดใจ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีทรัพย์ปรุง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดัชถุยาวัตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  ชื่นบาน
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพสุข
7. เด็กชายธนภัทร  แซ่เฮ็ง
8. เด็กหญิงนลินี  จำปาใด
9. เด็กหญิงปัญญาพร  เมืองทรัพย์
10. เด็กชายพงศธร  บุญปั้น
11. เด็กชายภูสิทธิ์  พุ่มพวง
12. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เฮ็ง
13. เด็กหญิงวุฒิพร  มีทรัพย์ปรุง
14. เด็กชายศักดิ์ดา  ทิยาเวช
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่แต้
16. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  แซ่แต้
17. เด็กหญิงสิรามล  แซ่เฮ็ง
18. เด็กหญิงสุนิษา  อาษาราช
19. เด็กหญิงสุพรรษา  มาสะ
20. เด็กชายสุริยัน  อบคำ
 
1. นางจิราพร  นาคภูมิ
2. นายจเร  มากทรัพย์
3. นายณัฏฐ์พล  ไหว้พรหม
4. นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์
5. นางรัชนี  ศรีพินิจ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายธราดล  บุญมี
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เพชรหลาย
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสิรินภา  วงศ์แพทย์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพัชร  สุระประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพรลักษณ์  ฟักทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แห้งสมบูรณ์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายศิวศิลป์  รอดทิพย์
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  เดชปาน
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธมนต์  โรจน์ดำรงการ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  แช่มช้อย
 
1. นายฉัตรชัย  ภาแกดำ
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกันธิชา  จิตตมาศ
2. เด็กชายจิรกิตติ์  กาหวาย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสียงดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผิวบาง
5. เด็กหญิงนฤพร  คล่องแคล่ว
6. เด็กชายปิยกร  อัศวเรืองกิจกุล
7. เด็กชายภัคพล  อิทธิอาวัชกุล
8. เด็กหญิงวรกานต์  อินทรณรงค์
9. เด็กชายศรัณญ์  นิสสัยสุข
10. เด็กชายสุขสันต์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นางสาววรรธณีย์  สิงห์ปี
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามริต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำอุ่น
3. เด็กหญิงทาริกา  ฤกษ์อุไร
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ดวงทิพย์
5. เด็กชายศิวกร  อรสิงห์
6. เด็กชายสุรชาติ  กำแหง
7. เด็กชายอนุกูล  ล้ำเลิศ
8. เด็กชายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นางสายสุนีย์  เจเนส
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงปฏิมากร  เลี้ยงรอด
3. เด็กหญิงพัชรานี  แก้วไตรรัตน์
4. เด็กหญิงสุภาดา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกมลชนก  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาผิว
3. เด็กหญิงชลดา  ภูฆัง
4. เด็กหญิงชลิตา  สิทธิประเสริฐ
5. เด็กหญิงณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม
7. เด็กหญิงดาราพร  ขอหมั่นกลาง
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์อร่าม
9. เด็กหญิงนนธิชา  เปรมพรหม
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  เฟื่องฟูผล
11. เด็กชายมาตุภูมิ  คำยุธา
12. เด็กหญิงรัตติกาล  เกตสระ
13. เด็กหญิงวรกมล  ยะวัน
14. เด็กหญิงวรปัน  ยศเมฆ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  พอกกา
16. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีพินิจ
 
1. นางปรอยฝน  ยศเมฆ
2. นางสาวรุ่งทิวา  อินทวงศ์
3. นายอนุพัฒน์  เพชรอำไพ
4. นายอิทธิกร  แสงเพ็ญ
 
114 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 74.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายกรกช  แซ่อัง
2. เด็กชายชุมเทพ  เอกสะพัง
3. เด็กชายภานุเดช  ปัญญา
4. เด็กชายสุรชาติ  โสระมัย
5. เด็กชายไชยา  -
 
1. นายวรกิจ  ชวนะเวช
2. นางสิริธิดา  ศรีโภคา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงดาวสวรรค์  ฤทธิ์สามารถ
2. เด็กชายธนโชติ  เกตุคำ
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายธนาธิป  สุรินทร์
2. เด็กชายยุทธพจน์  สุขสถิตย์
3. เด็กชายเกียรติธนา  ศรีจำปา
 
1. นายสมศักดิ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายจาตุรงค์  นาธงชัย
2. เด็กชายถนอมศักดิ์  ทรัพย์ธนา
3. เด็กชายไกรพงษ์  จิตต์ถนอม
 
1. นางสาวกิจราพรรณ์  รื่นรวย
2. นางประภาพรรณ  บุญรอด
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กชายกฤตภัค  ไพรหงษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ไพรหงษ์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มานัด
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์สุวรรณี
2. เด็กหญิงสุนิสา   กอบกำ
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่จึง
 
1. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นายกรเวทย์  ตันติวัฒนวงษ์
2. นางสาวอังคณา  จันทร์วงศ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิตยา  ผางข่าน้อย
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แย้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่ตามนัด
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายอาวุธ  บุตรรัตน์
2. เด็กชายเมธารักษ์  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกุลนิภา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงญารินดา  รัตนกิจเจริญ
4. เด็กชายนัฐนันท์  แซ่แต้
5. เด็กหญิงสุธิดา  สงแพง
6. เด็กหญิงอาทิตธยา  ศิริวงษ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางชุติมา  แดงกระจ่าง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  นูพิมพ์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยังโหมด
4. เด็กหญิงมนทิวา  ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นำนา
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
3. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จำรูญ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  นาคนุช
3. เด็กหญิงอคิราภ์  รัชตเศรษฐกุล
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางยุพา  วาจายิ้ม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญกระพือ
2. เด็กชายธนปัญญา  จอมจอหอ
 
1. นายจักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายธารารัตน์  บูรณะเรข
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นจิตต์คงเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปะทะกะ
3. เด็กหญิงนฤมล  โมรานอก
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
2. นางเบญจลักษณ์  ไสยะแพทย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพงศกร  มีมงคล
 
1. นางสาวปวันรัตน์  วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรธร  แท่นนิล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนี  คชชา
2. เด็กหญิงภัทรญาดา  มาตยะขันธ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สุวรรณโพธิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางดรุณี  ปานนุ้ย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
2. เด็กชายพิษณุ  คลานกลาง
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงปณิตตรา  ตู้สูงเนิน
2. เด็กชายสัญลักษณ์  แย้มชื่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปราบไพรี
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นายวิสูตร  น้อยอยู่
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงวนมงคลเดช
2. เด็กชายอนันตชัย  ขลิบทอง
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุณยภา  งามกิตติเจริญกุล
2. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีวิฑูรย์ศักดิ์
3. เด็กหญิงภิญญดา  กาญจนสิงห์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงดวงไข  จ้อยพุทธศาสน์
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  พรมรินทร์
3. เด็กชายวิรัตน์  ฉิมพาลี
 
1. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
2. นางสาธินี  รัตนเนตร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง
2. เด็กชายณัฐวงศ์  จันดำ
3. เด็กหญิงศรัณยา  เพียรพิทักษ์
 
1. นางนลินรัตน์  มาลาสง่าวงษ์
2. นางสาวพิมพา  ธีระกำจาย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ก้องกังวาล
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปนัดดา  งวงช้าง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ฉัตรเงิน
3. เด็กชายมงคล  หลวงราษฎร์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  ก่อนเกิด
2. เด็กชายยศกร  มีชัย
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชญาณี  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สีสุวอ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ปลื้มจิต
 
1. นางนวลจันทร์  เทพบุตร
2. นางใกล้รุ่ง  สุภาภรณ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรดีขันธ์
2. เด็กชายสมทรัพย์  ทองมาลัย
 
1. นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์
2. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ไถหว่าน
2. นางสาวนัตติกา  พิมโยธา
3. เด็กชายอมรจันทร์  ด้วงทอง
 
1. นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง
2. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลอยชื่น
2. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญแพทย์
3. เด็กหญิงชยุดา  เชี่ยวเวชวงศ์วาน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางเอื้อมพร  แสงสร้อย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถึกเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่โง้ว
 
1. นางสมควร  สมคิด
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นางสาวนุชจรีย์  ศรีรักษา
2. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
3. นางสาวอทิตติญา  พลสงค์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลิขิตเวทย์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   เทพมงคล
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปุญญฤทธิ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองนิล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปุญญฤทธิ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1. เด็กชายธนัชย์  ธนูพราน
 
1. นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กชายภิญญา  โพธิชัยชิน
 
1. นางระวีวรรณ  เย็นยิ่ง
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ขูลี
 
1. นางพีรญา  เย็นใจ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ทิพแก้ว
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายวิทยา  สังกะสี
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางเปรมฤดี  มากชูชิต
 
157 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายธาวิน  ยินดีอมรชัย
 
1. นายเฌอมาลย์  นันทพานิชย์
 
158 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแสง
2. เด็กชายปิยะพันธ์  สาละ
3. เด็กหญิงภุฒทิณันท์  ฉัตรอินทร์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิตวิลัย
5. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒิ
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงเจียหยี  อู๋
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลีลาพันธุ์ไพบูลย์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงเจียหลิน  อู๋
 
1. นายไห่ปิน  เฉิน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำวิรัช
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา  สนิทกูล
3. เด็กชายนราธร  ชลวานิช
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เข็มทอง
5. เด็กชายวีรภาพ  ปลื้ม
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สติภา
 
1. นายสุนิตย์  เอี่ยมองค์
2. นางสาวอรทิพย์  ศรีเกลื่อนกิจ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีแจ้ง
2. เด็กหญิงชิดชนก  อินทร์สัตยาพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  สารีผล
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เปรมเกษมศรี
5. เด็กชายนิติ  โสมาเกตุ
6. เด็กชายภาณุ  นาทันเลิศ
 
1. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
2. นายสุรชัย  สุขเกษม
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุพัฒน์   ศรีภูมิ
2. เด็กชายจิรศักดิ์   ดาศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์หนู
4. เด็กชายภูวนาถ   นันกลาง
5. เด็กชายวทัญญู  แซ่อึ๊ง
6. เด็กชายศุภกร  ดับโรค
7. เด็กชายสิทธิพงษ์    ปรือปรัก
8. เด็กชายสุรัตน์   สอจันทึก
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นางสาวอุรสา   ผลสมบูรณ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐยา  สันโดด
3. เด็กหญิงนันทนัช  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กหญิงพรชิตา  ทามี
5. เด็กชายรักเกียรติ  ทองสละ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  กลมาตร์
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลียบกระโทก
8. เด็กหญิงวาสนา  ทองนาค
9. เด็กหญิงวิรภา  รักสุข
10. นายศุภณัฐ  เกตุมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤติน  ไทยเสรีกุล
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ก้านทอง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราราช
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิตต์สม
5. เด็กหญิงนิภาพร  รุจิปัญญากุล
6. เด็กหญิงประติภา  แนบทางดี
7. เด็กหญิงรติมา  พูลศรี
8. เด็กหญิงวรินทร  วิปุลพงษ์
9. เด็กชายศิวกร  ผลานิสงค์
 
1. นางถนอมพร  หิระประยูรพงษ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  สุริวงษ์
2. เด็กชายธีรเมธ  กลิ่นเนียม
3. เด็กหญิงวีชญา  อังติกุล
 
1. นางสาวปรียา  ฝอยหิรัญ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นางสาวชนิสรา  มั่งคั่ง
2. นางสาวพิมพร  จำปาหอม
3. นางสาวอวิกา  พันธ์ศรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวริศรา  ระพีกุล
2. เด็กหญิงอัญชุลี  พงษ์สถานาภรณ์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ดวงรัตน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ไชย
 
1. นางมลฤดี  บุญชม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงปรารวี  เจริญพันธุ์วาณิช
 
1. นางเบญจมาศ  พรหมวิริยกุล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจงาม
2. เด็กชายธนพล  ศิริรักษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เสาะด้น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายพงศ์พล  ทับทอง
2. เด็กชายอภิณัฐ  คำปาน
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 1. นายวิษณุ  สงวนวงษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1. เด็กหญิงณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมนึก
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายภูกมล  เลิศวิไล
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายพีระพร  พันธ์แตง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสายฝน  ณ นคร
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายสหรัฐ  อำนวยพรสถิตย์
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางจรุณีย์  จันทร์สว่าง
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิคุณากร
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กหญิงนิตยา  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงวันดี  ทำดี
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายดิษกร  จอมสิริโชติ
2. เด็กชายพรมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายอภิภช  จันทร์ศรี
2. เด็กชายเรวัฒน์  ดวงดารา
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กชายภาชกร  นีระกุล
 
1. นางจิราพร  สายเมฆ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงรวิภา  พงษ์สนิท
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาววิจิตตรา  สมสกุล
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนาธิป  ทองหาร
2. เด็กชายชนินทร์  ทองหาร
3. เด็กชายบัณฑิต  นามไพร
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายธนกฤต  พรมเสาร์
2. เด็กหญิงนภาพร  สิทธิรักษณ์
3. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤษฎา  สายนิรันด์
2. เด็กชายชาคริต  ศิริศักดิ์
3. นายนัทธวุท  สุนทรมงคลกุล
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขสม
2. เด็กชายชลธี  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายพุทธิพงษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พ้องพงษ์ศรี
3. เด็กหญิงอาธิดา  คชชา
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายพงศกร  อินทสาย
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรยุทธ  ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเรือง
3. เด็กชายวชิรพล  สาโรจน์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปราโมทย์  นึกหมาย
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองทวี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มากนวล
2. เด็กชายวิชัย  อนงค์รัศมี
3. เด็กหญิงโบนัส  พรหมวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมนึก
2. เด็กชายบวร  ปาลวัฒนกุรัง
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
2. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 1. เด็กชายดิถดนัย  ผาสุก
2. เด็กชายพงศธร  สีภูเงิน
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เอกปัชชา
2. เด็กชายทยากร  อิ่มสมบัติ
3. เด็กชายวิทวัช  มั่นคง
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปฐพี  พุทธา
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปฤษฎา  จัตตุพร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชัยณรงค์  สีดาวงศ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  พูลบัว
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริส  รัตนกิจ
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวัชรินทร์  ตรังคลักขี
 
1. นางสาวรัตติยา  กรวยทอง
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางสาวรัตนา  โศภิตประสาน
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายรัตนชาติ  อิ่มนาค
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
210 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยชน
 
1. นางญาณวีร์  คำแผลง
 
211 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์
3. เด็กชายเบญจพล  เวลาแจ้ง
 
1. นางลาวัลย์  มนัสจินดาวงศ์
2. นางสาววัลลภา  มารอด
 
212 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  นุรารักษ์
2. เด็กหญิงปรียาธรณ์  โชติทรัพย์
3. เด็กหญิงปิยะพัชร  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวนิศากร  สุขะกาศี
2. นางสาวสุรัสวดี  ขุนคงเสถียร