รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
 
1. นางกิ่งแก้ว  ราชนุเคราะห์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 1. เด็กหญิงสิตาพร  สุขสมภาพ
 
1. นางสาวดรุณี  สถิตาภินันท์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. นางสาวสุพัฒตรา  ทองปลั่ง
 
1. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงอัยยา  ส่งกลิ่น
 
1. นางสาววิมล  จิตสุวรรณชาติ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงไอริน  สุริโยทัย
 
1. นางสาวภัชรี  คมปัญญา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละหารไร่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางปิยวรรณ  รักเผ่า
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสุข
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุน
2. เด็กหญิงอ้อย  สีละวัน
 
1. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
2. นางสาวประภาภรณ์  มั่งคั่ง
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายกิตติ  อัมพรมหา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เจริญศรี
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
2. นางเสาวนีย์   เป๋าอยู่สุข
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ไทยสีหราช
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงภิรมณ  เพิ่มศิลป์
 
1. ดร.ปณัฎฐา  ศรเดช
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงศรัณยา  เสียงเลิศ
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงธนารีย์  เลาหะพฤฒิสาร
2. เด็กหญิงธิญาดา  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีน้อย
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
2. นางสาววรรณา  เกียรติโกวิทสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจิราภา   อุดม
2. เด็กหญิงปวีณา  อุชชา
3. เด็กหญิงปวีณา  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวธีราภรณ์   สุ่มมาตย์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายคงกฤช  วงค์สุวรรณ
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  สุขเกิด
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายสิวาไล  เพ็ชรนคร
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงวริศรา  เอื้อพุทธจรรยา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงอภิพร  ตรีสินธนากร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตันติพิบูลทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. นางสาวศิรินันท์  ชูพันธ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายจิรภัทร  จิราตระการ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุตมาศ
3. เด็กชายหัสรักษ์  บรรจงเมือง
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
2. นางรัตนาภรณ์  เปี่ยมพงษ์สานต์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงปณิฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุริยาภร   แสงอภัย
 
1. นางสาวพุทธิตา  ทิมสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อาศัย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จักรใจ
3. เด็กหญิงสุไมยะฮ์  พิศแลงาม
 
1. นางราตรี  ปะตังถาโต
2. นางสาวอรุณศรี  แปลงไธสง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธีรพร  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงศตายุ  คีรีเลิศ
 
1. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
3. เด็กหญิงปทิตตา  จรุงพันธ์
 
1. นางวันดี  สิงห์ตา
2. นายสุรชัย  เมธาอรรถพงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ผิวเพชร
2. เด็กชายพันกร  แกมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเจริญ
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ญาณปัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วงษ์ธานี
 
1. นางบุญเรือง  ถ้ำมณี
2. นางสาวสาริศา  บริเพชร์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายจิณณวัต  ปลีทุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑามาต  แสงสุวรรณา
3. เด็กหญิงวรัมพร  หนองขอน
 
1. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลิกา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตรีเศียร
 
1. นางธีราภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายศักรินทร์  กันขุนทด
2. เด็กชายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
 
1. นางปรัศนียาภรณ์  ไชยเสนา
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กชายคุณากร  พิมพ์ดา
2. เด็กชายชานุเดช  ทิพยะ
 
1. นายสุธีร์  บุญญารักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายณัฐพล  แจ้งพรมมา
2. เด็กชายภาณุเดช  เริงใจ
 
1. นางรัตนา  สมจิตวารี
2. นางเกียรติรัตน์  เพียรธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคอก 1. เด็กชายบุญรอด  คำเสียง
2. เด็กชายมาโนช  ทองศรี
 
1. นางวรางคณา  ยอดแก้ว
2. นายสมเกียรติ  จรรยารัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายพิชิต   เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวิทูรย์  สุระไกร
 
1. นายจารึก   ธงสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แสงกระจ่าง
2. เด็กชายอรรถนนท์  อินทร์พรหม
 
1. นายกีฬา  มณีแสง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรรณา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธระสุ
3. เด็กหญิงสรัญญา  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงสายฟ้า  กันลา
5. เด็กหญิงสิรินันท์  บุญศรี
 
1. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
2. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คล้ายเครือญาติ
2. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนวิจิตร
3. เด็กหญิงภัสสร  ม่วงกรุง
4. เด็กหญิงมาตา  ชูทอง
5. เด็กหญิงโชติกานต์  สิงห์ชัย
 
1. นางนงนุช  ศรแสง
2. นางนิภาพรรณ  กาญจนแสงทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 1. เด็กหญิงคติยา  รัตนวงษ์มงคล
2. เด็กหญิงปันฑิตา  งามโสภาพ
3. เด็กหญิงรุจิรา  สังวาลคำ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  อุปชาคำ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พงษ์เทพิน
 
1. นางเจนวิภา  สุขกวี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีปินตา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กิริมิตร
3. เด็กหญิงนันทนัช  เลี้ยวไพบูลย์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หินประกอบ
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขวัญม่วง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ชินะอมรรัตน์
2. นางสาวสุธิภรณ์  วงสิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กหญิงภรณ์อนงค์   พิมพ์พระ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์พระ
3. เด็กหญิงมัชราภรณ์  แสนยศ
4. เด็กหญิงศิริประภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุนิษา  โยธาเสน
 
1. นางบุญพา  แก้วเดชะ
2. นางลาวัลย์  คล้ายนาค
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกันติชา  บินเย็น
2. เด็กหญิงกันติศา  บินเย็น
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญมาก
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พูลอุย
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงอยู่เย็น
 
1. นางพัชรี  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวฟาเตมา  คานสกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงกาญจนากรณ์   จันทร์รอด
2. เด็กหญิงณิชกานต์   วงศ์วิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงณิชาพร   พุทธวงศ์
4. เด็กชายพชรวุทธ  พลูวรรณ์
5. เด็กชายภาสพิชญ์   ไทรทอง
 
1. นางสาวทศวรรณ  วงค์ตะวัน
2. นายไทยสมุทร  พลหงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กุเลารัมย์
2. เด็กชายชยพัทธ์  จุลทะดรู
3. เด็กหญิงธนพร  ดียม
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  แพทย์กิจ
5. เด็กชายนภัสกร  สร้อยโพธิ์
6. เด็กชายปรีดี  วงธรรม
7. เด็กหญิงปิยมาศ  อัตขุระ
8. เด็กหญิงป๊อบ  นิชกรรม
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิราพร
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิตรปรีดา
11. เด็กชายวัชรพล  เยียวรัมย์
12. เด็กชายวัชรเกียรติ  จันทองแท้
13. เด็กหญิงศิริพร  สงนอก
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพียรธัญการ
15. เด็กชายสุรเดช  ขันทองคำ
16. เด็กหญิงอรอนงค์  องคะเส
 
1. นางสาวณัฐกานต์ชนา  จันทร์ศรีเมือง
2. นางณัฐพัชร์  พิพิธ
3. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร
4. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กชายก้องภพ  แหวนประดับ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  สินทรพรพิชัย
3. เด็กหญิงนันทวัน  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงบัญฑรวรรณ  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงยัน
6. เด็กชายพิชิตพงศ์  แจ่มใส
7. เด็กหญิงพิรดา  ปิยะสังกา
8. เด็กชายพีรพล  ใจอารีย์
9. เด็กชายพีระวิชญ์  วงค์ยืน
10. เด็กหญิงพุธิตา  พืชพันธุ์
11. เด็กชายภานุวุธ  ทองธานี
12. เด็กชายสิริภพ  ทองนำ
13. เด็กชายอนุภัทร  มูนิคม
14. เด็กชายอภิรักษ์  เรือนคำ
15. เด็กหญิงอารยา  สนเอี่ยม
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางนลินี  ทองไทย
3. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
4. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
5. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงลลิตา  อนุอัน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กชายณัฐพล  สงสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ธูปหอม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายจักรภัทร  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงนิติยา  ไตรราช
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รัตนมณี
2. เด็กชายจิรกาล  ชมภู
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางประไพ  ในเมือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุจิฉาย
2. เด็กชายทรงภพ  ลามี
 
1. นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกุล
2. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิง วรวรรณ  ศรีคะชา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ซื้อ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายเพชร
4. เด็กหญิงชัญญา  เชียงกา
5. เด็กหญิงดรุณี  สีหมวด
6. เด็กหญิงบังอร  เวฬุวนารักษ์
7. เด็กหญิงรักษิณา  สังคละ
8. เด็กหญิงสายทิพย์  แก้วดวงสี
9. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์พันธ์
10. เด็กหญิงอธิชา  อยู่ถมยา
 
1. นายพงศ์พันธุ์  วรรณุสิทธิ์
2. นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ประจักษ์จิตร์
2. เด็กหญิงชลลดา  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสุข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กหญิงตุลยา  เหลือบุญนุ่ม
6. เด็กหญิงนันทญา  มาเขียว
7. เด็กหญิงนันทพร  ยังให้ผล
8. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก่นสาร
9. เด็กหญิงศิริพร  จาริสุ
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ถุงกลาง
 
1. นางสาวประไพ  ปลั่งประเสริฐ
2. นางวรรณา  ภาวิไล
3. นางสาวสมปอง  สุขเหลือ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงจิตรินทร์  ด้วงเงิน
2. เด็กหญิงจิรชยา  กอเซ็ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญอนันต์ปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสมัย
5. เด็กหญิงธนพร  ร่างน้อย
6. เด็กหญิงนภัสสราภา  คำบริบูรณ์
7. เด็กหญิงปพรภัก  ดอนบุรมย์
8. เด็กหญิงผไทมาศ  สืบสวน
9. เด็กหญิงพิมพ์วลักญช์  ประพัฒน์
10. เด็กหญิงภาวินี  กิ่งทอง
11. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงแก้วเรือง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  อรุณสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอุมาพร  โชติถวิล
14. เด็กหญิงเกวลิน  คงวงค์ญาติ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญชัยยง
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
2. นางผ่องศรี  หมอนทอง
3. นางสาวศรีวิกา  กล่อมสกุล
4. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีรัก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงขันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฝ่ายเพชร
4. เด็กหญิงปรียานุช  ยศสมบัติ
5. เด็กหญิงภาวินทร์  อินธิแสง
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  สังโสม
7. เด็กหญิงวรรณฤดี  สีสุคง
8. เด็กหญิงวรัญญา  หอมยิ่ง
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดีหัส
10. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์บอน
11. เด็กหญิงศศิธร  เขจรนิตย์
12. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
13. เด็กหญิงสุนิสา  สุทัศน์
14. เด็กหญิงอนุสรา  เค้าโคน
15. เด็กหญิงอิสรา  กันทะมา
 
1. นางถาวร  กายดีสุด
2. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทศทอง
2. เด็กหญิงวรกมล  มาตรง
3. เด็กหญิงวรดา  วงศ์ตระกูลสุขดี
 
1. นางชฎาพร  หอมจันทร์
2. นางพิมพ์ใจ  ชลสวัสดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรตาล
2. เด็กหญิงพรรณพักตร์  บุตรดี
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สาวิระ
 
1. นางสาวระพีพร  จันทโข
2. นายสมรัก  เกตุชาติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงณัฐพร  คล้าปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงรติยา  สุทธิมาลย์
 
1. นางสาวสาวิพัชร  ถึงวงค์
2. นายไพฑูรย์  สดใส
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงจันทภา   บุญสม
2. นางสาวอมิตดา  ทระทึก
 
1. นายวินัย  ทนศิริ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. เด็กหญิงทักษพร  ธรรมเมธาพร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลศร
 
1. นางนภัทรสรณ์  กำเหนิดเหมาะ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนาธร  โฆษิตจาตุรนต์
2. เด็กหญิงศิริพร  อามอ
3. เด็กหญิงหาน   สร้อย
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. นางสาวธัญกร  จังอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  ม่วงมั่งมี
3. เด็กหญิงพัตชา  อดทน
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เรียมแสน
 
1. นางศิรประภา  เดชรัตนสุวรรณ์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ดา
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินเลี้ยง
 
1. นางอาริยา  วงษ์ศรี
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กหญิงสมฤดี  สมดัง
 
1. นางสาวสุว์คนธา  ใจทน
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิริยานุกูล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงอรนิชชา  ทองบุ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทองบุ
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แนวตัน
 
1. นางสาวจีราภา  สุอุตะ
2. นางสาวเอมอร  สุจริต
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   จอมอุยมะดัน
2. เด็กหญิงนภัสสร  นัทธีประเสริฐ
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พานรอด
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญศรี
2. เด็กชายอธิยุต  วิถี
3. เด็กชายอังคณา   สนทอง
 
1. นางบุญเอื้อง  สระหมัด
2. นางศุภวรรณ   งาเจือ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงกฤตญาภรณ์  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงพณิดา   ญาติบำรุง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   สังวร
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายณัฐพล  มุกดาพงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  บุญมา
3. เด็กชายมานพ  สุขคุ้ม
 
1. นางอ้อมจิต  มหาผลศิริกุล
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายวิริยะ  ถาจอหอ
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงธวัลพร  ใบบ้ง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายสิทธินันท์  ขวัญดี
 
1. นายธนพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วิรักสยาม
 
1. นายสุรเดช   คงสวน
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
 
1. นายธนพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์พันธ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  บุษบาศรี
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพพรม
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยะกำพล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพพรม
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
86 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคล้าคล่อง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
88 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
89 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 1. เด็กหญิงธนพร   งามสอาด
 
1. นางปรางทิพย์  ศราทธทัต
 
91 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงนฤมล  วงพินิจ
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงวริษฐา  วรรณเพ็ชร
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
93 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายจักริน  สินนอก
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะวึก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทสิทธิ์
 
1. นายธนู  แสวงผล
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
96 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กชายธนัชชา  มะลิแย้ม
2. เด็กชายนิติพล  ไกรเดช
3. เด็กหญิงน้องนาย  ศิริพิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายสุวรรณ
5. เด็กหญิงวนิดา  สายสีโส
6. เด็กหญิงศศิญา  พรมทอง
7. เด็กหญิงศศิประภา  กิจสำเร็จ
8. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณจีราช
 
1. นายจิรพันธุ์  สัมภาวะผล
2. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
3. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
97 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงชนนิภา  นวลขาว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  กระแสสินธุ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายเสมา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภิรมย์
5. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
6. นางสาวสุพัตรา  สีตะพงษ์
7. นางสาวสุวรรณา  คงถาวร
8. นางสาวอรวรรณ  เกตุศิริ
9. เด็กหญิงอาริษา  สิงหา
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกรองทอง  บัวโทน
2. เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกสร
3. เด็กหญิงจิตสุภา  นามสน
4. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
5. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
6. เด็กหญิงชาคริยา  แสงกระแสร์
7. เด็กหญิงปาริยฉัตร  บทมาตย์
8. เด็กหญิงรดา  เมธาวิกุล
9. เด็กหญิงวรชล  อิณชิต
10. เด็กหญิงวรพิชชา   ดวงทองคำ
11. เด็กหญิงวริษฐา  วรรณเพ็ชร
12. เด็กหญิงสาธวี  สาขามุละ
13. เด็กชายสีหราช  เกษรศิริ
14. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
15. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
2. นายประสิทธิ์  ศรเดช
3. นายวิโรจน์  สุภาลูน
 
99 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ภูมิสิทธิ์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงทินมณี  ไชยวัฒน์
5. เด็กหญิงปิยศิริ  สินภัทรวิบูลย์
6. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวรนันท์  มีโพธิ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มกลิ่น
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
100 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  ดวงงาม
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุโข
3. เด็กหญิงชนินาถ  สายทองคำ
4. เด็กหญิงชลดา  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อารีย์มิตร
6. เด็กหญิงณัชชา  ปิยะ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงวิเศษ
8. เด็กหญิงธัญรดี  บุบผาศรี
9. เด็กชายธีรภัทร  กิจสำเร็จ
10. เด็กชายธีระพงศ์  พันอิน
11. เด็กหญิงนลินญา  ช่องเจริญ
12. เด็กหญิงบุญสิตา  มะลิแย้ม
13. เด็กหญิงพรรณภัทร  โกเมนชนะ
14. เด็กหญิงพรรณวดี  วิเชียรแลง
15. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  หิรัญมาศ
16. เด็กชายภูมิรพี  ปิยะ
17. เด็กหญิงศิริรักษ์  จัดแจง
18. เด็กหญิงสริตา  อยู่ยืน
19. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรบุตดา
20. เด็กหญิงเนตรสุดา  มั่นมาก
 
1. นายจิรพันธุ์  สัมภาวะผล
2. นางนัยนา  นามงาม
3. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
4. นางสาวลัคนา  ทรัพย์ชื่น
5. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมเกลี้่ยง
3. เด็กชายกิตติภพ  ปานล้ำ
4. เด็กหญิงณัชชา  นิยมวานิช
5. เด็กหญิงณัฐกุล  มิ่งโมลี
6. เด็กชายนพพฤทธิ์  แก้วพวงษ์
7. เด็กหญิงนลินี  นภาลัย
8. เด็กชายบวรรัตน์  เพชรรัตน์
9. เด็กหญิงปภาวดี  เกตุสุวรรณ
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์เจริญ
11. เด็กชายรณรงค์  คงกลิ่น
12. เด็กหญิงรัญชนา  สุขปัทม์
13. เด็กหญิงรุจิภา  เกิดแสง
14. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หอมศิริ
15. เด็กหญิงสุปราณี  บำรุงชัย
16. เด็กชายอนวัช  หอมรื่น
 
1. นายพงศธร  สุธรรม
 
102 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. นางสาวกุหลาบทิพย์  พุ่มมะรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ฟัาช่วย
3. เด็กหญิงจริญญา  หนูเผือก
4. นายจาตุรงค์  ถ้ำมณี
5. นางสาวจินห์จุฑา  ดำรงวิริยะทรัพย์
6. เด็กหญิงญาณิสา  แก้วจรัสฉาย
7. เด็กชายญานาธิป  ดีเทียว
8. นายธนากร  แก่นศิริ
9. นายนิคม  จงถาวร
10. นางสาวนิภาพร  ป้อมปราณี
11. เด็กหญิงปรียานุช  คูหารัตน์
12. เด็กหญิงปัญรญา  วิเศษชาติ
13. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
14. เด็กหญิงพรนิภา  อุทษา
15. นางสาวพัสตาภรณ์  พรหมทอง
16. นายพิชิต  ทองคำ
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสิน
18. นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วล้วน
19. นางสาววนัสดา  อาจรักษา
20. นางสาววรรณนิภา  ชูดี
21. เด็กหญิงวิภาวี  ชวนชิด
22. เด็กชายวีรพล  มาลัย
23. เด็กหญิงศศิธร  เพชรไทย
24. เด็กชายศุภกร  ตั้งโสรจน์
25. เด็กชายศุภพล  เตชะอำไพ
26. เด็กหญิงสุจิตรา  เหลามี
27. นางสาวสุนิสา  พันธ์วิลัย
28. นางสาวสุพรรณี  แสงมณี
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่ำร้อง
30. นายสุภัทร  นวลจริง
31. เด็กหญิงอาภาพร  สอนปากพิง
32. นางสาวเนตรนภา  ปลวกแก้ว
 
1. นายจิตติชัย  งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต   อินทร์อุปถัมภ์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงไกรแฝง
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปิยบุตร  สุจริตวัฒนา
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  รัตน์นุ่มน้อย
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายพงศกร  รูปเรียบ
 
1. นางวิภาวรรณ  ไกรคุ้ม
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นายประชุม  เศวตสุพร
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ    
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายกันต์กมล   วงศ์ทองลอย
 
1. นางสาวเพชรมณี   จันทะนี
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นางสาวนริศรา  สาระปารัง
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายธนกร   เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สุราช
 
1. นางสาวจงกลนี  ญาติ
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   หมั่นเพียร
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทพงษ์
 
1. นายอิทธิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชุมนวล
2. เด็กชายกฤษดา  บุริกา
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองผา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  จงเยือกกลาง
5. เด็กชายชนกันต์  พลเจริญ
6. เด็กชายณัฐนนท์  มานะ
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชัยชนะ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสุจริต
9. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงทิพยวารี  ทองมอญ
11. เด็กชายธนพล  บุตรศรี
12. เด็กชายธนัญชัย  อ่วมปิ่น
13. เด็กชายธนากร  พินโต
14. เด็กชายธัชกร  กิจบุร
15. เด็กชายธีรพงษ์  เพิ่มเพียรเกียรติ
16. เด็กชายธีรพล  ยศเฟื่องขจร
17. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญโต
18. เด็กชายนันทนัทน์  สุขใส
19. เด็กชายนิรติกร  เขียวเจริญ
20. เด็กชายปฏิภาน  สอพิมาย
21. เด็กหญิงปารมี  บุญญาศาสตร์
22. เด็กชายปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน
23. เด็กชายปิติภัทร  นาคนุช
24. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จึงเจริญ
25. เด็กชายภานุ  แต้มงาม
26. เด็กหญิงมนัชยา  เมืองบรรจง
27. เด็กชายรัฐฌา  เที่ยงแท้
28. เด็กชายรุ่งเรือง  ศักดิ์สุพรรณ
29. เด็กหญิงลลิตา  อนุอัน
30. เด็กชายวรพัทธิ์  ประกอบศิลป์
31. เด็กชายวสิน  อินทร์ฉาย
32. เด็กหญิงวารุณี  บุญพิมพ์
33. เด็กชายวิรภัทร  มะนีออน
34. เด็กหญิงศศิวิมล  เวชบรรพต
35. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทิวาลัย
36. เด็กชายอติชาติ  วงษ์มาน
37. เด็กหญิงอภิชา  สีตาลแก่
38. เด็กหญิงเกสรา  ดอกไม้คลี่
39. เด็กหญิงเบญจิรา  บุญวาที
40. เด็กชายโสภณ  คำคาม
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางธัญญา  เป้าจำนงค์
3. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
4. นางพรพรรณ  มีแสง
5. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
6. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
7. นางสาวศรีวิกา  กล่อมสกุล
8. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กชายกิตติภพ  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงกิติมา  ทองห่อ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยาคำ
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญประคม
5. เด็กชายณัฐพล  วีรานุกูล
6. เด็กชายธนพล  ตันสงวน
7. เด็กชายธนาคม  เพาะกลาง
8. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพรหม
9. เด็กหญิงนิตชะนันท์  แสนชัยโย
10. เด็กหญิงบุญตา  ไก่แก้ว
11. เด็กชายพชรพล  หรูหราเลิศกสิกิจ
12. เด็กชายภูวดล  ธนะขว้าง
13. เด็กหญิงรดา  พึ่งสกุล
14. เด็กชายรัชพล  อินทะมาลี
15. เด็กหญิงศิรินภา  อุสาหะ
16. เด็กชายศุภกฤต  ศรีมูลชัย
17. เด็กชายสหรัฐ  มนัยนิล
18. เด็กหญิงสุกัญญา  โชคบัณฑิต
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำดำ
20. เด็กชายอดิเทพ  เมฆอรุณ
21. เด็กหญิงอทิตยา  แสวงหาทรัพย์
22. เด็กชายอาทิตย์  มาลทอง
23. เด็กชายเมทนี  ผาพิมูล
24. เด็กชายไพสิฐ  แสวงหา
25. เด็กหญิงไอริณ  สร้อยดอกไม้
 
1. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
 
121 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงจิตต์จุฑา  ถันทอง
2. เด็กหญิงจิรัชฎา  เจริญทรัพย์
3. เด็กชายธนิสร   สุขมหา
4. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
5. เด็กชายภานุพงศ์  สุวรรณพิทักษ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาวงศ์
7. เด็กชายวีระวิทย์  สำเร็จกิจ
8. เด็กหญิงอัญชลี  ยมกาล
 
1. นางสมลักษณ์   สุธรรม
 
122 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 1. เด็กหญิงจารวี  สวัสดิ์มาก
2. เด็กหญิงจิตลดา  ศรีคำแหง
3. เด็กหญิงตะวัน  สุศิลป์
4. เด็กชายนภดล  นาคสุทธิ
5. นายพงศ์ษกร  วิลาศรี
6. นายภานุพงศ์  วิลาศรี
7. เด็กหญิงอัยลดา  สร้อยสอิ้ง
8. นายเพชรแท้  งามศรีทอง
 
1. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
123 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ชื่นแสงเนตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
4. เด็กหญิงสาริศา  ทรัพย์สิน
5. เด็กหญิงสิรินภา  อุไรวงษ์
6. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มชาติ
 
1. นายกายเพชร  สมเพชร
2. นางสาวภาวิณี  สุขเกษม
 
124 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมเสน
2. เด็กหญิงชนิภา  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุษบาศรี
4. เด็กหญิงชลิดา  ประทุมพฤกษ์
5. เด็กหญิงอภิยดา  กฤษชินวงษ์
6. เด็กหญิงอรจิรา  สีดาจันทร์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร   นามจันทร์
2. เด็กหญิงชวลีย์  คำสีนาค
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้นทม
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิลปขวัญชัย
5. เด็กหญิงอัญชลี  คำรัตน์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางสาวเปรมยุดา  ภูสีฤทธิ์
 
126 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงนิภาดา  นวลจริง
2. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  จันดี
3. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงสุธินันท์  ไวยฤทธิ์
5. เด็กหญิงเปมิกา  ชลบรรดิฐษ์
 
1. นางสาวยุพิน  บุญวิลัย
 
127 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองผา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ติ่งแตง
4. เด็กชายชลกร  ชื่นภิรมย์
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ถนอมจิตร
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประทีปชัชวาล
7. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาบุญ
9. เด็กชายปิยศักดิ์  นิลขาว
10. เด็กชายภัทรชนนท์  มหาปาน
11. เด็กชายศุภกร  ทัดเทียมหัด
12. เด็กชายสหัสวรรษ  จินดาวงษ์
13. เด็กหญิงสุภาพร  ทองยศ
14. เด็กชายสุรเดช  จัตกุล
15. เด็กหญิงเกวลิน  ทองภูธร
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
3. นายพรอนันต์  นนทโครต
4. นางศิริประภา  สิมศิริวัตร์
5. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
128 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลอมพลทัน
2. เด็กหญิงณัฐกุล  วีรพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  นามมุลตรี
4. เด็กหญิงปรัสรา  สว่างอารมย์
5. เด็กหญิงปลิตา  ควินรัมย์
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  ขบวนกล้า
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เช็งเหม็ง
8. เด็กหญิงรักษิกา  ฟักพับ
9. เด็กหญิงสริตา  สอนหัด
10. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์สอน
11. เด็กหญิงอรทัย  คำโมง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญผล
2. เด็กหญิงบุษกร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ภิญโญ
2. นายวัทธิกร  จันทรกำเหนิด
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายพงศ์ภัค  รักระเบียบ
2. เด็กชายวรพงษ์  งอกโพธิ์
3. เด็กชายศุภกร  รัตนปรากฎ
 
1. นางณัฐนันท์  สุวรรณพิทักษ์
2. นางวาสนา  สุขสว่าง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองพันชั่ง
2. เด็กชายวุฒินันท์  ริมไธสง
3. เด็กชายอภิชัย  พรพจน์ธนมาศ
 
1. นายไชยพร  สายวงค์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกรินทร์  เกสรแพทย์
2. เด็กชายกวีวัธน์  เมธีศิระศักดิ์
3. เด็กชายปรัตถ์  เกสรแพทย์
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาขัน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์นคร
3. เด็กหญิงเมธาวี  ใบเขียว
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เพชรป้อ
2. เด็กชายวีรชัย  นิยมโภค
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ดวงขวาง
 
1. นายจักราทิตย์  แดงงาม
2. นายทิพย์  ทับโทน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. นางสาวชนาภา  สุขมาก
2. นางสาวนีรนุช  รักษากิจ
3. นางสาวพรศิริ  พรมที
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เสี้ยงแขก
2. เด็กหญิงภูริมาศ  ซุ่นฮวด
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชิณณวรรธน์  อยู่อ้น
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นสุทโธ
3. เด็กชายนชต  วงศ์วีรธร
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายคคนันต์  จันทะคันทา
2. เด็กชายธนาธิป  หรั่งกระโทก
 
1. นางสาวพิทยพันธ์  พุทธายอด
2. นายมาโนช  ศิริชล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หวลกระจาย
2. เด็กชายชัยพฤติ  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สระศรี
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ละเอียดมาก
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เอกธรรม
6. เด็กหญิงอามีนา  เนินปราง
 
1. นางขวัญตา  ฉัตรเจริญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงปิยะพร  สืบสา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินเลี้ยง
3. เด็กหญิงร่มธรรม  มังสา
4. เด็กหญิงลัดดา  ค่าแพง
5. เด็กหญิงศุธินันท์  สุขเสนา
6. เด็กหญิงสุนัชชา  บันลือทรัพย์
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางระวีวรรณ  พุทธมี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงปฏิมากร  แสนสุด
2. เด็กชายอนุภัทร  แสงจันทร์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้อยคำมูล
 
1. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
2. นางนันทนา  วงศ์ทิม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากวน 1. เด็กชายกฤษฎิ์  โสธร
2. เด็กชายวรพัฒน์  กล่อมยิ้ม
 
1. นายยุธทนา  ศรีสงคราม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐพร   สืบเสนาะ
2. เด็กหญิงนราวัลย์  อาจราญ
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงชุติมา  วิจิตร
3. เด็กหญิงปริชญา  มังคะลัง
 
1. นายศิลา  ธีระวัฒนศิริ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงชลลดา  ศศิรัตนนิกุล
2. เด็กชายเจษฎา  ถาวรฟัง
 
1. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  บุตรดีงาม
2. เด็กชายองอาจ  วงษ์เสงี่ยม
3. เด็กชายอลงกรณ์  พิสดาร
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นายวรรณธร  สาครจันทร์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สิทธิเวช
3. นายวรัชญ์  อุดม
 
1. นายสุจริต  ทองปัสโนว์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่เตื้อง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโพล้ง
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1. เด็กหญิงกฤติกา  กิริยาดี
2. เด็กหญิงธันยพร  ภูศักดิ์
3. เด็กหญิงแสงดาว  หลี
 
1. นางสาวณัชชา  นุยืนรัมย์
2. นางสาวอัญชุลี  ฟุ้งมาก
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงรินรดา  ศรีหฤทัย
 
1. นางนิภาพรรณ  โอภาปัญญโชติ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กังวานธรรม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลสิงห์
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญศิริ
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ชาญกิจ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจิราพร  จิตรแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน  พลเสนา
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชินสีห์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริพร  รูปสูง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กชายชาตรี  เทียนทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  พุทธิชนม์
3. เด็กชายโยธิน  สีหานาวี
 
1. นางพรสุดา  สัตย์อุดม
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายนฤเบศร์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอาทิศยา  พิกุลแย้ม
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงศกุนตลา  ชำนาญกุล
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กชายทรงพล  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ป้อมเมือง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  โนสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางเตือนใจ  เผือกพวง
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงธนัชชา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ฟองอินทร์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  รินทา
 
1. นางธัญสินี  จันทร์บุตร
2. นางนงลักษณ์  สาคะรัง
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ช่วยแสง
2. เด็กหญิงน้องบีม  นุชนารถ
3. เด็กหญิงรสรินทร์  กองเต็ก
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางระวีวรรณ  พุทธมี
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 1. เด็กชายธนาธิป  อิ่มสิน
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหล่ากลาง
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงอาริยา   วิสตัน
 
1. นางสาวอรนรรฆ  พงษ์สระพัง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. นางสาวอภิชญา  คีรีแลง
 
1. นางสาวขัตติยา   อ่อนละมูล
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) 1. เด็กชายแจนลิส คัสโทริโอ  000055
 
1. MissMary Joyce Estepa  000055
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมวิไล
 
1. นางสาวอรุณี  ยาระวัง
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงสโรชา  เอกตา
 
1. นางศันสนีย์  แนวชาลี
 
168 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงปิติรัตน์  ลีประพันธ์กุล
 
1. นางจุฬารัตน์  โคตรสมบัติ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โดรินทร์
 
1. นางนภัทร  มะอาจเลิศ
 
170 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. Mr.kavin  hann woei
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 1. เด็กหญิงดุสิตา  ยืนยง
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน
 
172 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจารวี  นิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงสมพร  จิตประไพ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประดิษฐ์วงศ์
4. เด็กหญิงอาฤศา  โอชารส
5. เด็กหญิงเกวลี  มะณีไสย
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กชายณัฐกุล  หีบขุนทด
2. เด็กชายธานินทร์  พันธ์เพชร
3. เด็กชายนัฐพงษ์  สุนะ
4. เด็กชายปฐพี  แดงชาวนา
5. เด็กชายพงศกร  โยธชัย
6. เด็กชายพันธ์กานต์  สุขขาวแม้น
 
1. นางนิภา  จันทรคีรีเขต
2. นางวันเพ็ญ  แก้วศรี
3. นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาชลา
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงธีรภรณ์   หิรัญมาศ
4. เด็กหญิงนิชกานต์  วิเชียรโรจน์
5. เด็กหญิงนึ่ง  รุง
6. เด็กหญิงพิมพิศา  บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงสิริยา  อัตตภาพ
8. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นายธีระ  ไชยสิทธิ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กชายคมกริช  กุนยะนี
2. เด็กชายชญานนท์  คำนึงกิจ
3. นายณัฐพล  วิลาศรี
4. เด็กชายนุกูล  โปรยทอง
5. เด็กชายพงศกร  บุราณเดช
6. เด็กชายวีรพล  เลิศโอสถ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงทอง
8. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดิ์ชัย
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์มณี
2. เด็กชายกิตติพนธ์  หว่างเจริญ
3. เด็กชายกีโต้  เคนมี
4. เด็กชายวีรพล  คล้ายหนู
5. เด็กหญิงสุมินตรา  วงศ์ขาว
6. เด็กชายสุริยะ  ทองนิล
7. เด็กชายสุรเดช  เกตุกิ่งแก้ว
8. เด็กชายเจษฎา  มาลัยทอง
 
1. นางสาวณัฐกานต์ชนา  จันทร์ศรีเมือง
2. นายวรา  งามเสงี่ยม
3. นางสาววันวิสาข์  เจริญพร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลมณี
2. เด็กหญิงฐานิกา  กฤษนาม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เปียลัดดา
4. เด็กหญิงณัชชา  นรสิงห์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
6. เด็กหญิงบุปผา  คิง
7. เด็กหญิงปนัดดา  เงางาม
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยโม
9. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
10. เด็กหญิงอรณิชา  สุขอยู่
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายกฤษณะ  เหล่าลาพระ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงทิพย์อำพร  อภิวันทร์
4. เด็กหญิงอนุสรา  สุขกระจ่าง
5. เด็กหญิงเครือแก้ว  กุลนาฝาย
 
1. นางสาววาสนา  แม่เมยพรพนา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนันต์ศึกษา 1. เด็กชายธนกร  วิริยะกุลก่อเกิด
2. เด็กชายธนกฤต  วิริยะกุลก่อเกิด
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  กิตติพรพรหม
 
1. นางสุพิน  ต้นกันยา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรวม
2. เด็กหญิงนนทกานต์  บัวงาม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายทิณพงศ์  ดอบุตร
2. เด็กหญิงอริสา  ธงชัย
 
1. นางสาวทัศณีย์  แสวงรัมย์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายธนาธร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองดุน
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายพัชรวิทย์  สุขสายอ้น
2. เด็กชายวรภาค  จันทราษฎร์
 
1. นายไกร  ขันขาว
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช
2. เด็กชายพงศ์บดินทร์  หมวดมณี
 
1. นางอุษณีย์  เมธาอรรถพงศ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงปภาวี   ทองอยู่
2. นายราชันย์  นวลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา   สุขเกิด
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวณัฏฐิยาพร  ยมพกาล
2. นางวนิดา  เยื่อใย
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายนพดล   บุญยะพานิช
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตุ่ย
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายสุรชัย  แนบสำโรง
 
1. นางสมศรี  พูลศิริ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายพิสิฐ  ฝอฝน
2. เด็กชายมนัญชัย  วันภูงา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยโชติ
 
1. นางวงทิพย์  วงศ์สิยานุสิตย์
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายปิติ  น้ำผึ้ง
2. เด็กชายสุกนต์ธี  เปียปาน
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นางรัตนา  มุกดา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สลีอ่อน
2. เด็กหญิงพนิตนัน  น้ำผึ้ง
 
1. นางประไพ  ในเมือง
2. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายคเณศ  แสงกล้า
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสา
3. เด็กชายวรพล  ขุนหาญ
 
1. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
2. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พุ่มต้นวงศ์
2. เด็กหญิงวิรากานต์  พุ่มต้นวงศ์
3. เด็กชายศักรินทร์  พูลทวี
 
1. นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดดำรงค์
2. เด็กชายทีปกร  แซ่อ๊วง
3. เด็กชายสิทธิพล  ขจัดภัย
 
1. นายปรีชา  นอบน้อม
2. นางปรียานุช  ประทุมณี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายชโนทัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสุวรรณโณ  คำมี
3. เด็กหญิงสุวิพา  หลวงเมือง
 
1. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นึกอุ่นจิตต์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกระจ่าง
3. เด็กชายอรรถวิทย์  นัคโร
 
1. นางวรสุดา  บุญศรี
2. นายสฤษดิ์  วัฒนาวารินทร์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญขำ
 
1. นางเบ็ญจะ  โพธิ์รัศมี
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มุขประดับ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเจริญสุข
3. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
4. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางรุจิลักษณ์  แซ่จอง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กชายธนวินท์  ศิริมหา
 
1. นางสาวกรวิภา  พวงสาลี
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชลเนตร  สายพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ศรีทองใบ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิลเพชร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฝ่ายชาวนา
6. เด็กหญิงศิริวิภาดา  ถนอมศักดิ์
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์
 
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สงคราม
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุขเกษม
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายธนพนธ์  มาไลวงค์
2. เด็กชายธนวัตร  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายปวริศ  เศษโถ
 
1. นายประสงค์  งาเจือ
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 1. เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง
2. เด็กหญิงสิรินดา  พงษ์นัยรัตน์
3. เด็กหญิงอุฬาริกา  ไชยขันตรี
 
1. นางอัญชลี  มีชัย