รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยเสนา
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศิริพร  ยุ้งกระโทก
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. เด็กหญิงสรินดา  เศษมา
 
1. นางสุรภี  ปินะเล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ทอง
 
1. นายบัญญัติ  สวยรูป
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สระบัว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กลางลาด
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. นางสาวนัยนา  สีนิล
 
1. นางสุรีย์  เสนาราช
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงอชิรญา  พิพัฒมงคล
 
1. นางสาวสุพรรณี  อิสรากูล
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์(เอกชน) 1. เด็กหญิงขวัญนรัตน์  ประวันนา
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ตลับงา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายอนุชา  ศรีหนา
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. นางสาวฐิติกาญจน์  ตราษี
 
1. นายสุริศักดิ์  มงคลชู
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  พันธไชย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณธาดา
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กชายศราวุธ  กันพล
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แก้วลา
 
1. นายจำนงค์  จันทร์ดำ
2. นางสำลี  จันทร์ดำ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 1. เด็กชายวิชชากร  เหลาคม
 
1. นางวนิดา  หงษ์ศรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายศิวดล  ทุ่มโมง
 
1. นายถนอม  ศรีสร้อย
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิดา  กรมภักดี
 
1. นายทวี  อินทร์มณี
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงจีรณา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงหัทยา  อินทร์สว่าง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มาขุมเหล็ก
 
1. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
2. นางพรรณภา  โชติขันธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ภูแช่มโชติ
2. เด็กหญิงอาริยา   อาชญาทา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ์  ผ่านละคร
 
1. นางภรณ์พรรณ  บุตรโท
2. นางเจนติยา  สนร้อย
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงจุฑาสินี  กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงทองทิพย์
 
1. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  พินิจ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เทือกกอง
 
1. นายวุฒิพงษ์  โภชะโน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กหญิงเพ็ชรรดา  เฉลยพจน์
 
1. นางสาวคำจันทร์  สามาลา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ตะบอง
 
1. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อดทน
 
1. นางกนิษฐา  สิงคะกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจิรเกียรติ  สิงเค้า
2. เด็กชายพงศธร  ไกรยศรี
3. เด็กชายสษมา  แสงสุมาศ
 
1. นางรจิต  ยางเพชร
2. นางสุปรียา  แสงสุมาศ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงใจ  โมสืบแสน
2. เด็กชายนนธวัฒน์  คำเล็ก
3. เด็กหญิงอัญชนาพร  บุญสงค์
 
1. นางสาวรสริน  เกณฑ์สระคู
2. นางอัจฉรา  เหล่าบ้านเหนือ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา    รู้เจน
2. เด็กหญิงนรมน   พนมศร
3. เด็กหญิงปาริชาติ   โอชาสี
 
1. นางสาวนิตยา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิชัย  นันพิลา
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงธาราริน  หินซุย
2. นางสาวนัฐสกุล  เขตภักดิ์
3. นางสาวพรนภา  แก้วกัลยา
 
1. นายรัฐพล  แสนเมือง
2. นางเจนจิต  สุขวาสนะ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปัดขานัง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีอำมาตย์
 
1. นายประดิษฐ์  หันตุลา
2. นางสมคิด  หันตุลา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ร่วมธรรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คำไชย
3. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยสิงห์
 
1. นายจำนงค์  จันทร์ดำ
2. นายอิสระ  หล้าเนตร
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชมดาว  ชมเดช
2. เด็กชายชวกร  โพธินาม
3. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประทุมชนกกูล
 
1. นางดวงรดา  กิจจริตธรรม
2. นางสำราญ  โตหนองหว้า
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กชายนัฐพล  ทาน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงวิไล  จอมทรักษ์
3. เด็กหญิงสาวินี  สมันศรี
 
1. นางดาวเรือง  ภูงาแก้ว
2. นางปาณิสรา  คำละออ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กชายชัช  บุญสงค์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พันธุชา
 
1. นางสาวรสริน  เกณฑ์สระคู
2. นางอัจฉรา  เหล่าบ้านเหนือ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ใจกล้า
2. เด็กชายภูมินทร์  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวนิตยา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิชัย  นันพิลา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายสุริยะ  ชมภูคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิมณี
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 1. เด็กชายวัชระ  แสงน้ำใส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   บัวหอม
 
1. นายบุญอนันต์  โตไทยะ
2. นายประกาย  สังสนา
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   ทองไพร
2. เด็กชายเจษฎา   วงศ์ณรัตน์
 
1. นายชำนาญ  สมบูรณ์พันธ์
2. นายบุญแต่ง   ป้องทัพไทย
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงจิตรา  สุราอามาตย์
2. เด็กหญิงรัชพร  หนองเรือง
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางสุจรรยา  โพธิ์หล้า
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ละสามา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  นันตา
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
2. นางสุจรรยา  โพธิ์หล้า
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 1. เด็กหญิงทิวาพร  วงษ์นาแค
2. เด็กหญิงวิมล  คำแพงเมือง
3. เด็กหญิงสุธิตรา  บัวลอย
4. เด็กหญิงอริศรา  วงษ์สนิท
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จังจิต
 
1. นางสาวนันทิวา  จันทร์บุญมี
2. นางพนารัตน์  สิทธิสาร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชิดสมัย  ขุนไชย์
2. เด็กหญิงดวงรัตน์   ขวานอก
3. เด็กหญิงวรางคณา    มูลจันที
4. เด็กหญิงวาสนา   ดวงประทุม
5. เด็กหญิงสุกัญญา   จ่าหล้า
 
1. นางดวงจันทร์   บุ่นวรรณา
2. นางวีรวรรณ   สุวรรณโพธิ์คำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 1. เด็กหญิงประกายดาว  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงพรพิมล  สมโภชน์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สรวงศิริ
4. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงไอรดา  เวียงวิเศษ
 
1. นางบุษกร  บุญยืนนาน
2. นายสุรัก  ผดุงกิจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกรนันท์  ศรีสนาม
2. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสนาม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  จัดเอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำวิไชย
5. เด็กหญิงวศิตรา  เมือบฮาม
 
1. นางจุฬารัตน์  มูลทรัพย์
2. นางสุจินดา  ศิรินันติกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงกางกอ
2. เด็กหญิงพัชริดา  คาโส
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรหินกอง
4. เด็กหญิงสุเมธาวี  กองมาย
5. เด็กหญิงอารียา  ลาโนนงิ้ว
 
1. นางจุฬารัตน์  มูลทรัพย์
2. นางสุจินดา  ศิรินันติกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. นางสาวกรรณิกา  สังฆะนาม
2. นายฐิติกร  แก่นภักดี
3. เด็กหญิงดารารัตน์  เศษบุบผา
4. นายรณกร  ฤทธาพรม
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองลิ้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  ไชยเสนา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. นายขัตติพงษ์  ทองใส
2. นายทรงวุฒิ  วงศ์สนิท
3. นายธีระศักดิ์  บุญศร
4. นายนฤเบศ  สิงธิมาตร
5. เด็กหญิงเก็จมณี  พิมพ์หิน
 
1. นายธิติพันธ์  อวนศรี
2. นางสาวศศิธร  วงศ์อาจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงกมลมาลย์    ชารีดา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ใจกล้า
3. เด็กชายพชรพล   กุลนะรัตน์
4. เด็กชายภูมินทร์  อ่อนน้อม
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สัตนันท์
 
1. นางสาวนิตยา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิชัย  นันพิลา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายกฤษฎา  สมรูป
2. เด็กหญิงกาญจนา  สมรูป
3. เด็กชายจักรภพ  ผุยศรี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  วินิยม
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันแพง
6. เด็กชายชยานันต์  เสริมวิเศษ
7. เด็กหญิงปราณี  โพนแท่นทอง
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  เคราะห์ดี
9. เด็กชายระวี  เจริญศรี
10. เด็กชายวิทวัส  ชัยสีหา
11. เด็กหญิงศรีแก้ว  เสริมวิเศษ
12. เด็กชายศันสนีย์  อู่ใหญ่
13. เด็กหญิงศิรดา  ชมลา
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงสุดี
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาเสมอ
16. เด็กหญิงอารียา  ผุยหัวโทน
17. เด็กชายเมธา  เสริมวิเศษ
18. เด็กชายเมธี  ยี่สุ่นหอม
 
1. นางสาวกรรณิการ์   โวอ่อนศรี
2. นางดวงใจ  วิจารย์
3. นายนิสันต์  ศรีเที่ยง
4. นางสุคนธ์  ชัยสีหา
5. นางสาวอำพร  วรวงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สอนวิชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  มุลเมืองแสน
3. เด็กหญิงจิณณพัต   พลเยี่ยม
4. เด็กชายชนะสิษฎ์   คำทอง
5. เด็กชายธนา   หินซุย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   สัณฐาน
7. เด็กหญิงปภัสรา   ชารี
8. เด็กชายปริเยศ  คำทอง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แก้วคำ
10. เด็กหญิงมัณฑนา   หมายสิงห์
11. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสมุทร
12. เด็กชายวัฒนชัย   ชัยพรธนะรัตน์
13. เด็กหญิงสุชาดา   สอนศรี
14. เด็กหญิงสุภาพร  เข็มทอง
15. เด็กชายอภิชาติ   ดงภูยาว
16. เด็กหญิงอรณิกา   สัณฐาน
17. เด็กหญิงเปรมวดี   ชารี
 
1. นางประยงค์   เสรีเรืองยุทธ
2. นางปิยฉัตร  บุญธรรม
3. นางสุพรพิศ  ขุมเงิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายกฤติยากร   พาสีทำ
2. เด็กชายธีรภัทร  วงอาจ
3. เด็กหญิงนริศรา  นามพิลา
4. เด็กชายปชัญญะ   พลนอก
5. เด็กชายปฏิภาน   พลนอก
6. เด็กชายปิยวัฒน์   เหล่าเสพล
7. เด็กหญิงพลอยศิริ  ศรีโสดา
8. เด็กชายพิมพ์ชนก   ศรีม่วง
9. เด็กชายภราดร  ตินะรักษ์
10. เด็กชายภูมิแสน   แสนตลาด
11. เด็กชายมาริษา  นาชัยเพชร
12. เด็กหญิงมิตา  ใจหาญ
13. เด็กชายวุฒิชัย  พาสีทำ
14. เด็กชายศรานนท์  โคตุทา
15. เด็กชายสราวุฒิ  ศิริสาขา
16. เด็กชายสิทธิชัย  พันธ์ทะท้าว
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ลือโสภา
18. เด็กหญิงหทัยกานต์  โต่นวุธ
19. เด็กชายอรรถพล   ไชยชาติ
 
1. นางกฤตยา   นวลเถลิงศักดิ์
2. นางนวรัตน์  พาสีทำ
3. นายศักดิ์ชาย   แพงวงศ์
4. นางสาวอภิญญา   จันทผิว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
 
1. นางสาวนวลฉวี  ศรีชนะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง 1. เด็กหญิงจรีพร  เหล่าบ้านเหนือ
 
1. นางลาวัลย์  กองไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงเพียงใจ  นพพลกรัง
 
1. นางสุดา  นิลศักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูดินทราย 1. เด็กหญิงนวพร  แวดอุดม
2. เด็กชายภานุเดช  ลานรอบ
 
1. นางสายหยาด  จันทร์คูเมือง
2. นางสำอางค์  ศรีอภิชาติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  อนันทวรรณ
2. เด็กชายเจษฎา  มาหินกอง
 
1. นางวรรณภา  เภาสระคู
2. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงวรรณพร  ไชยภู
2. เด็กชายวัชิระ  สารไทย
 
1. นางวิรัชนี   บุญงอก
2. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิบเมืองซ้าย
2. เด็กหญิงกุลวดี  จูศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หลาบคำ
4. เด็กหญิงดวงใจ  จันศรีชา
5. เด็กหญิงนฤมล  พันมิล
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  พละไชย
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงยาง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วจุทัศน์
9. เด็กหญิงสุภาพร  สูงยาง
10. เด็กหญิงอุมาพร  อารีเอื้อ
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมแก้ว
2. นางศุภการ  กุมผัน
3. นายสัมพาน  บุญชำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   บุดดาวัน
2. เด็กหญิงนุสรา    ศรีภูงา
3. เด็กหญิงปิยธิดา    คำหัวโทน
4. เด็กหญิงรจนา    คำสอง
5. เด็กหญิงศศิกานต์   บุดดาวัน
6. เด็กหญิงสนฤทัย    เสนามาตย์
7. เด็กหญิงสุธิดา   ปราถนาผล
8. เด็กหญิงสุธิดา   ยอดคำมี
9. เด็กหญิงสุวรรณา    เสนามาตย์
10. เด็กหญิงเรณุกา   สีโทนน้ำคำ
 
1. นางยุวเรศ    อาจเดช
2. นางรำไพ  อ่อนสองชั้น
3. นางไพรวัลย์   สุรพินิจ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณภรณ์    หอมหวน
2. เด็กหญิงจณิตา    ประจวบสุข
3. เด็กหญิงจีรนุช    พลหินกอง
4. เด็กหญิงปริษา    พลหินกอง
5. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    ตู้สระกาศ
6. เด็กหญิงมุขธิดา    จิระบุตร
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ    พรมลักษณ์
8. เด็กหญิงสิริยากร    เสนภูงา
9. เด็กหญิงสุนิสา    โมห้างหว้า
10. เด็กหญิงสุนิสา    นามสำโรง
11. เด็กหญิงสุพัตรา    ยามชม
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ศรีหานาม
13. เด็กหญิงสุวพัชร   พวงพี่
14. เด็กหญิงอรัญญา    หนองนา
15. เด็กหญิงอาทิตยา    ปู่สาม
 
1. นางศิริพร    เศษสมบูรณ์
2. นางสุพัตรา    กัญญาคำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. นางสาวกิตติยา   สายแปง
2. เด็กหญิงนรีรัตน์   โพนคำ
3. เด็กหญิงนิรัชดา   จันทร์เสน
4. นางสาวน้ำเพชร   ดาทอง
5. เด็กหญิงปริญญา   เปียงสันเทียะ
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร   สารสิริ
7. เด็กหญิงพิศมัย   สุขสนิท
8. เด็กหญิงภมร   ยางศูนย์
9. นางสาวลัดดาวัลย์   คงเสนา
10. นางสาวสิรินญา   จิระภักดิ์
11. นางสาวอรชร   ท้าวเสียมเทียม
12. เด็กหญิงอรอุษา   จิระภักดิ์
13. เด็กหญิงอันธิตา   สร้อยจิต
14. เด็กหญิงอินทร์ทิรา   หงษ์บัวภา
15. นางสาวเกษสุดา   นินชา
 
1. นายนาธร  ปะตาชาลี
2. นางนิลยา  นิตยโรจน์
3. นายศิริชัย  อุดมทรัพย์
4. นางเบญจวรรณ  นาสะอ้าน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝังแดง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อักขี
2. เด็กชายสุประสิทธิ์   วงศ์งวหษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน   นวลวัน
 
1. นางดาราพร  เหมือดนอก
2. นางพาโชค  สาภูเมือง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ข่าขันมะลี
2. เด็กหญิงวารุณี  สิงห์สุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเลิศ
 
1. นางกุลทอง  ธิดา
2. นายประสงค์  ธิดา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงนิตยา   แก้วงาม
2. เด็กหญิงศศิภา  สุดวิลัย
 
1. นายพงษ์เทพ  ปลื้มใจ
2. นางวงเดือน  เชิงหอม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 1. เด็กหญิงธิดา   สาชะนำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก   ศรีจันทร์
 
1. นายวันนา  นำสุข
2. นางอัมพร  สุขประเสริฐ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงทัศมอญ  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงปรียาวัฒน์  ชัยสีหา
3. เด็กหญิงภัครมัย  สูงพล
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
2. นายไสว  คำภูเมือง
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงธิติยาพร  เศษโถ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เย็นศิริ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหนือโท
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
2. นายไสว  คำภูเมือง
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา    ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    คำภาคง
3. เด็กหญิงศิรินันท์    ลาสองชั้น
 
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  ชิตทองกุุล
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพันธ์
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 1. นายฐาปกรณ์  ชัยอินทร์
 
1. นายอดิชาติ  โลทะลาด
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก   ดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หงษ์หนองหว้า
 
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยพล
2. เด็กหญิงพานทอง  สุดพังยาง
 
1. นางสาวปัทมาพร  วรภูมิ
2. นางมุกดา  ศรีคราม
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 1. เด็กหญิงกิตติยา   หินซุย
2. เด็กชายจตุภูมิ   หลักคำ
 
1. นางนันทนา   สุขขารมย์
2. นางศิริกุล   ศรีอุบล
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงภาวริน    คำภาพันธ์
 
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 1. เด็กชายพงศธร  ชาญศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บุตรอินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเศษศรี
 
1. นายปรวรรตน์  โยธมาศ
2. นายไพศาล  พระจันทร์ลา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 1. เด็กชายธีรเกียรติ  นารี
2. เด็กชายภาคภูมิ  ว่องไว
3. เด็กชายวิษณุ  เลิศศรีดา
 
1. นายณัฏฐนันท์  สีลา
2. นายปรวรรตน์  โยธมาศ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายพงศกร   ขันอาสา
2. เด็กชายรามบุตร   หาญชนะ
3. เด็กชายวรเชษฐ์   อาจเดช
 
1. นายวิทยาธรณ์  ดุสอน
2. นายสุเทพ   คำจันทร์
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติกรณ์  วงศ์ศักดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีดอกจันทร์
 
1. นางดาวรุ่ง  นาดี
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กชายณัฐพล  หนูเพชร
 
1. นางดาวรุ่ง  นาดี
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิลัย
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. นายอภิชาติ    ไชยปัญญา
 
1. นายไสว   ศรีคุ้มเหนือ
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงพรชิตา  โชคโสด
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงพรรพษา  สืบบุญ
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
84 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กชายพีรพันธ์  เปรียบยิ่ง
 
1. นางดาวรุ่ง  นาดี
 
85 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรพร  สายสังข์
 
1. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
 
86 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กหญิงทิพอาธรณ์  ด่านเฉียงเหนือ
 
1. นางดาวรุ่ง  นาดี
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายจิระวัฒน์  คูณศรี
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. นางสาวอรยา   พลหินกอง
 
1. นายนายไสว   ศรีคุ้มเหนือ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 1. เด็กหญิงสุรินทรา  เที่ยวทอง
 
1. นางกชพรรณ  จิตรโคตร
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุพัตร  ดวงสา
 
1. นายสัจชุกร  สายบุญมี
 
91 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายจิระวัฒน์  คูณศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา  โชคโสด
3. เด็กหญิงพรรพษา  สืบบุญ
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กมลเลิศ
5. เด็กหญิงวิชุอร  แย้มสวน
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิลัย
7. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สืบบุญ
8. เด็กชายอัจฉริยะ  เวียงแก้ว
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
2. นายสมบูรณ์  กมลเลิศ
3. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
 
92 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พันธ์เขียน
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูนาพลอย
4. เด็กหญิงชุติมา  นาเมือง
5. เด็กหญิงฐิติมา  แสนสีจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาสขาว
7. เด็กชายธนดล  คำโนนม่วง
8. เด็กชายธีระพงษ์  ทองทิพย์
9. เด็กหญิงนรากร  ละออ
10. เด็กหญิงปรารถนา  หลักทอง
11. เด็กหญิงพรนิดา  วิเศษลา
12. เด็กชายพีรภัทร  คนเพียร
13. เด็กหญิงรจรินทร์  เสโพธิ์
14. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วคำใส
15. เด็กหญิงรุจิรดา  สุดชารี
16. เด็กชายวุฒิสิทธ์  วิจิตขะจี
17. เด็กหญิงศรัญญา  สุวรรณศรี
18. เด็กหญิงสุชาดาณ์  สุดชัย
19. เด็กหญิงสุภัทรชา  สุวรรณธาดา
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมวิเศษ
 
1. นายกรีฑากร  ก้อนคำ
2. นายชาญ  สมภักดี
3. นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ
4. นางนวลสะอาด  พิมทา
5. นายอนิวัฒน์  มาแสวง
 
93 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  สุขจันดี
2. นางสาวกานดา  ใชยโสภา
3. นางสาวณัฐชา  ทองเกลี้ยง
4. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทียนทับศร
5. นางสาวนฤมล  โตหนองหว้า
6. นายปรมินท์  ชาวสนาม
7. นายรุ่งสินธ์  กุลศักดิ์
8. นายวีระชัย  วังหนองหว้า
9. เด็กหญิงศิรินธร  ราชเสน
10. นางสาวสุกานดา  โตหนองหว้า
11. เด็กชายสุชาติ  คำอ่อนศรี
12. นายอภิชาติ  ไชยปัญญา
13. เด็กหญิงอมร  แซ่เลี้ยว
14. นางสาวอรญา  พลหินกอง
15. เด็กหญิงอรอุมา  ทีบุญมา
16. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กุลศักดิ์
17. นายอานนท์  แซ่เลี้ยว
18. นายเลิศพิพัฒน์  เนืองขันติ
 
1. นายณัฐวัฒน์  ศรีมารักษ์
2. นางพจนีย์  คงสรรค์เสถียร
3. นายอุดม  อารมณ์
4. นายไพบูลย์  วงศ์สระคู
5. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์   วุฒิพรม
 
1. นายทศพร  คนึงรัมย์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1. นายเจษฎา  พริ้งเพราะ
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
 
1. นายไพศาล  พระจันทร์ลา
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1. เด็กหญิงเกวลิน  แสนเจ็ก
 
1. นายเทิดภูมิ  อันน้อยนนท์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษ์  โสดารัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
 
1. นายไพศาล  พระจันทร์ลา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายศศิกร  คำอ่อนสา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงอุไร  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1. เด็กชายวสุ  นาไทร
 
1. นางวัชรี  สุขดาษ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูริทัต  เอื้อสามาลย์
 
1. นางเย็นใจ  ชลาชัย
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายศตวรรษ  นาเมือง
 
1. นายชัยนวพงษ์  สืบสำราญ
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)    
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1. เด็กหญิงชลประภา  ต้นชมภู
 
1. นางสุภาพ  ขันแก้ว
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
 
1. นายไพศาล  พระจันทร์ลา
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายศศิกร  คำอ่อนสา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. นางสาวสุชาดา  วิทยา
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมอภัย
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เขียวเรือง
3. เด็กชายกิตติพล  หาญผจญ
4. เด็กหญิงกุลภรณ์  พลหล้า
5. เด็กหญิงขวัญชนก  อังคุระษี
6. เด็กหญิงจิรนันท์  ขาวผ่อง
7. เด็กชายชินวัตร  บุญชะโด
8. เด็กชายฐิติศักดิ์  เศษแสนวงษ์
9. เด็กหญิงณัฐริญา  สีชื่น
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  งาสาร
11. เด็กชายธราเทพ  กาวไธสง
12. เด็กชายธานินทร์  พลหล้า
13. เด็กชายธีรพล  กาวไธสง
14. เด็กชายธีระยุทธ  มัตตาริ
15. เด็กชายปรัชญา  อุ่นเพ็ง
16. เด็กชายปรเมศ  สินสมุทร์
17. เด็กหญิงพิฬรินทร์  พรมจารีย์
18. เด็กหญิงพุทธชาติ   มงคลมะไฟ
19. เด็กหญิงภัคจิรา  สิงห์นันท์
20. เด็กหญิงมัญฑิตา  แก้วกุลปัญญา
21. เด็กหญิงรัชนี  แสนสำโรง
22. เด็กชายรัฐภูมิ  หารสระคู
23. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญภักดี
24. เด็กหญิงวรรณกานต์  สุดหล้า
25. เด็กหญิงวรรณทณา  ศิวะบุตร
26. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิวะบุตร
27. เด็กชายวัฒนา  คำมา
28. เด็กหญิงวิชุดา  ประหยัดสิน
29. เด็กชายวิทวัส  อุ่นเพ็ง
30. เด็กชายวีรยศ  ยมรัตน์
31. เด็กชายวุฒิชัย  วิเศษอุด
32. เด็กหญิงศิรัญญา  หารสระคู
33. เด็กชายศุภศิริ  มงคลมะไฟ
34. เด็กชายสิทธิชัย  เงินนิล
35. เด็กชายสุริยา  คงบุญ
36. เด็กชายอภิชาติ  เกตุวงค์
37. เด็กหญิงอภิญญา  แสนเมือง
38. เด็กหญิงอรนิภา  นามมณี
39. เด็กหญิงอาทิตติยา  นามสองชั้น
40. เด็กหญิงอารียา  ผดุงสันต์
 
1. นายวิเชียร  แสงสุมาศ
2. นายสม  สระแก้ว
3. นางสุปราณี  เภาเจริญ
4. นางสุพรรณี  สุดชารี
5. นางอรนุช  แสวง
6. นายอิสรพงษ์  สุดหล้า
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายกิติศักดิ์   โทขันธ์
2. เด็กหญิงชนิดา   ตาสาโรจน์
3. เด็กหญิงชนิดาภา   โพธิ์แสง
4. เด็กชายชินวัตร   เห็มวิจิตร
5. เด็กชายทวีทรัพย์   บุญครัน
6. เด็กชายทักษิน   จูหลำ
7. เด็กหญิงปัณฑารัตน์   แก้วสุข
8. เด็กชายพิชิตชัย   บำรุงเอื้อ
9. เด็กหญิงมนธิดา   หล้าโพนทัน
10. เด็กหญิงรจนา   หล้าโพนทัน
 
1. นางช่อเอื้อง   โพธิ์แสง
2. นางพิสมัย   บุตรโท
3. นางสุนีย์   สาลี
 
112 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจรัญ  ข่อยแก้ว
2. เด็กหญิงทิพมณี  ดิษฐสุนนท์
3. เด็กชายธนพล  ภาสิมมา
4. เด็กหญิงประดับดาว  น้อยน้ำคำ
5. เด็กชายพันนา  ผาน้ำคำ
6. เด็กหญิงมัลลินี  วิชัย
7. เด็กชายสมฤทัย  ผลาผล
8. เด็กหญิงสาวิตรี  จอมกิตติชัย
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นอารมณ์
10. เด็กชายเดชาวัต  ดาน้ำคำ
 
1. นางยุภาวดี  ศรีน้อย
2. นางสมปอง  สุวิมลญาณ
3. นางสุดใจ  พลภูงา
 
113 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงจันทร์สิรีย์  มาตย์สำโรง
4. เด็กหญิงดวงกมล  เขตเจริญ
5. เด็กหญิงนัฏฐิดา  สุวรรณพันธุ์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บูรณ์เจริญ
7. เด็กหญิงรัญชิดา  โสภารัตน์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  หารสำโรง
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์์  คำหินกอง
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางเครือจิต  เฉลาชัย
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1. เด็กหญิงญารินดา  ยิ่งงาม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศุภศร
3. เด็กหญิงนิดาภรณ์  ยิ่งงาม
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  ธรรมสาร
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สังขศิลา
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  จอกทอง
 
1. นางสาวบุษบา  ต้นภูเขียว
2. นายอนันต์  คำหินกอง
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลวดี   จูศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงยาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  สูงยาง
4. เด็กหญิงเกวลิน  เสาโมกข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สภาร
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ตวน
2. เด็กหญิงธนเนตร  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงนริศรา  สร้อยศิลา
4. เด็กหญิงประภัสสร  อ้วนศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ่าสองชั้น
6. เด็กหญิงพิยาดา  ภูมิเรศสุนทร
7. เด็กหญิงวาสนา  หลงหนองบัว
8. เด็กหญิงศรัญญา  บุญวิเศษ
9. เด็กหญิงสิริยากรณ์  สันโสภา
10. เด็กหญิงเกษกนกวรรณ  ดงเย็น
 
1. นางกุลสินี  ธีระกุล
2. นางจุฑารัตน์  ผารัตน์
3. นางศิริพร  ปานบุดดา
4. นางสนิทรัตน์  ไชยโย
5. นางสุภาพร  ไชยโย
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสนคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนคำ
3. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สร้อยคำ
4. เด็กหญิงบุษบา  กะการดี
5. เด็กหญิงปนัทดา  เข็มทอง
6. เด็กหญิงวันทนีย์  วรศิริ
7. เด็กหญิงวิจิตรา  มากอินทร์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เสาร์ประโคน
9. เด็กชายอธิบดี  เชิดชู
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
2. นางอนงค์  มาศจันทร์
3. นายอภิเชษฐ์  ชาญอุไร
 
118 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 1. เด็กชายกิตติ   ปรัชชัยกุล
2. เด็กชายชาคริตาร์   กำลา
3. เด็กชายวัลลภ  กำหลง
4. เด็กชายสุทัศน์   พิมพ์ตะคลอง
5. เด็กชายเอกลักษณ์   บุตรวร
 
1. นางชรินทร์ทิพย์   ศรีสมุทร
2. นายณรงค์   ศรีโพธิ์อุ่น
 
119 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กชายกฤษดา  มีผิว
2. เด็กชายศุภกร  เสาสูงยาง
 
1. นางปรีดาณัฐ  รักษาชนม์
2. นางหนูจันทร์  ศรีหนา
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์   วุฒิพรม
 
1. นางสาวราตรี  วงศ์รัตนาจันทร์
2. นายสุวิทย์  สนสมบัติ
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. เด็กชายเสกสรร  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายสัจชุกร  สายบุญมี
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 1. เด็กชายนราธิป  คำศรี
 
1. นางรุ่งนภา  น้อยบัวทิพย์
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหล็กศรี
 
1. นายสัจชุกร  สายบุญมี
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ทองทิพย์
 
1. นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุดสูง
 
1. นางกุลทอง  ธิดา
2. นายประสงค์  ธิดา
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กชายนพนันท์    พิมพ์ขุมเหล็ก
 
1. นางยุวเรศ    อาจเดช
2. นายสงวน   บุญพิมล
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิกร  ชมภูเขา
 
1. นายทวี  อินทร์มณี
2. นายสมชาย  เสนภูงา
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชกรณ์  สังฆะกาโร
2. เด็กหญิงจินตพร  วารินทร์กิจ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรสินธ์
4. เด็กหญิงดรุณี  เศษสุวรรณ์
5. เด็กหญิงทิวาพร  สังฆะกาโร
6. เด็กชายบูรพา  ขันขวา
7. เด็กชายปฏิภาณ  ศิลาจารย์
8. เด็กหญิงปนัดดา  กิ่งมาลา
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทร์นอก
10. เด็กหญิงพิมระภัทร  กุลไพศาล
11. เด็กชายพีระพัฒน์  ชราชัย
12. เด็กชายภาณุพงศ์  สุกรณ์
13. เด็กชายภาณุพงศ์  เศษสุวรรณ์
14. เด็กชายวันเฉลิม  นาคศรี
15. เด็กชายวิทยา  โพธิ์ลังกา
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรมแสง
17. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงกล้า
18. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งราม
19. เด็กหญิงสุชีรา  บริสุทธิ์
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ภักดี
21. เด็กหญิงสุธิดา  กุลไพศาล
22. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิ์พล
23. เด็กหญิงสุวิธิดา  สุพร
24. เด็กชายอภิชิต  ศิริไพร
25. เด็กหญิงอมรลักษณ์  สุวงค์
26. เด็กหญิงอริสา  พูลผล
27. เด็กหญิงอารยา  โพธิวรรณา
28. เด็กหญิงเยาวภา  ไชยหงษ์
29. เด็กชายไชยวัฒน์  ไว้บุญนา
30. เด็กหญิงไอริน  โพธิวรรณา
 
1. นายถนอม  อาจอุดร
2. นางลมุล  จงคูณกลาง
3. นายสวัสดิ์  โชติขันธ์
4. นายเสวตร  วรวงศ์
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วอุทัศน์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สืบเมืองซ้าย
3. เด็กหญิงกุลวดี  จูศรี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อดทน
5. เด็กชายณัฐพงษ์  เสมวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  หลามคำ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีพัฒน์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัญญา
9. เด็กหญิงดวงใจ  จันทร์ศรีชา
10. เด็กชายติราวุธ  เนื้อจันทร์
11. เด็กหญิงธัญญาพร  สียาย
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญพยุง
13. เด็กหญิงนฤมล  พันมิล
14. เด็กชายบุญนิมิต  มณีกัญญ์
15. เด็กหญิงปนัดดา  เขียวบุตร
16. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญตรี
17. เด็กชายพัชรพงษ์  ผาดงยาง
18. เด็กหญิงรัศมี  สมภาร
19. เด็กหญิงวราพร  ศิริวรรณา
20. เด็กชายวัชรพงษ์  ทวีพัฒน์
21. เด็กชายวิษณุ  สระบาล
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงยาง
23. เด็กชายสุจน์  อดทน
24. เด็กหญิงสุปราณี  พิมพ์วัน
25. เด็กหญิงอภิระดา  พละชัย
26. เด็กหญิงอุมาพร  อารีเอื้อ
27. เด็กหญิงเกวลิน  เสาโมกข์
28. เด็กหญิงเกศวลัย  ชมเชย
29. เด็กหญิงแอนนา  นามแฝง
 
1. นายราเมศวร์  สุเรรัมย์
2. นายวุฒิชัย  พันชะวนัส
3. นายสัมพาน  บุญชำ
4. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  อุทก
2. เด็กหญิงอารียา  อบเชย
 
1. นางณัฐินี  ถวิลไพร
2. นางอุไรพร  สร้อยสีหา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 1. เด็กชายภูชิด  นนทะจันทร์
2. เด็กชายเด่นชัย  เดชะ
3. เด็กชายไกรศร  พิลาศรี
 
1. นายทองแดง  สร้อยอุดม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำศรี
2. เด็กชายสุรชัย  อยู่เย็น
3. เด็กชายเอนกพงศ์  พรหมรุกขชาติ
 
1. นายมงคล  วันภักดี
2. นายสนั่น  บุญอรัญ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายธนพล  ภุมมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุทัยโค
3. เด็กชายสุรพิชญ์  กมลเมือง
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูมิสองชั้น
2. เด็กชายพัชรพงษ์  คำโพธิ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ยอดดี
 
1. นายปกรกาญจน์  ลานรอบ
2. นายสุวิ  พรมแพน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. เด็กชายจตุพล  สุขสบาย
2. เด็กชายชัยพิชิต  กุลินิตย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์จักร
 
1. นายสราวุธ  คุริรัง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายครรชิต  มาลาพิมพ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปานาเต
3. เด็กชายสหรัต  หว่างพันธ์
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายปราโมทย์  ศรีชนะ
2. เด็กชายอนาวิน  ศรีประดู่
 
1. นายวชิรา  ทำมิ
2. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงทรายทอง  ควินรัมย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตะนะวัน
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  ผิวนา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำศักดิ์
5. เด็กหญิงวริศรา  บุญชม
6. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
 
1. นางสาววณัชยา  โชติขันธ์
2. นางอมรพันธ์  กองสุข
3. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่าย 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  ประทุมชนกกูล
2. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วเกิด
3. เด็กหญิงภิรมพร  สิมมา
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  มานุมูลัด
5. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญมี
6. เด็กหญิงอรอุมา  จิตตคาม
 
1. นางสาวราตรี  สายเขียว
2. นายวรพจน์  สร้อยจิต
3. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนีรนุช  อ่อนสระคู
2. เด็กหญิงรัตติญา  แก้วโพนงาม
3. เด็กหญิงศิริทิพย์  ศรีแสงสว่าง
 
1. นายชินพันธ์  บุตรรักษา
2. นางนันท์นภัส  บุตรรักษา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายจักรพัฒน์  สุนทรวัฒน์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  นามวงษ์
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยา 1. นางสาวนภาลัย  วิเศษสุด
2. นางสาวสุจิตรา  สาแก้ว
3. นายสุระชัย  เลื่อมเงิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
2. นางรุ่งทิพย์  เบ้าจังหาร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายจักรรินทร์  จิตจักร
2. เด็กหญิงพรรณี  ใสแสง
 
1. นางสวาท  พิมแพทย์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายธนพล  จันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรินพร  วรวงค์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สาระภักดี
 
1. นายประมวล  สาระภักดี
2. นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงพินประภา   โสโป
2. เด็กชายรัชพล   สิงห์นัน
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นายทศพล  สีหัวโทน
2. เด็กชายภานุพงษ์  บุดดาวงศ์
3. นายมาวิน  สิงห์มาตร
 
1. นายประกาศ  อาจหาญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนโสดา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. นายทรงวุฒิ  วงศ์สนิท
2. นายธีระศักดิ์  บุญศร
 
1. นายประสิทธิ์  กลางราช
2. นายวุฒิพงษ์  หอมฟุ้ง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกรกฎ  อะทาโส
2. เด็กชายนวพล  แน่นจวง
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายเสนีย์  กลางคาร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เครือแสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำยางจ้อง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  จันทะบัณฑิต
 
1. นางประกอบศิลป์  โพธิ์สุพรรณ์
2. นางปาริชาติ  หนองเรือง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ฤทธาโย
2. เด็กหญิงมาลัย  โลมะบุตร
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ทางลาด
 
1. นางวรีนันท์  คุริรัง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานเหนือ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทนงค์ยิ่ง
2. เด็กหญิงเกศศิณี  ทองจันทร์
3. เด็กชายเจตริน  ชัยรัตน์
 
1. นางประมวล  บุญโพธิ์
2. นางมณีจันทร์  บึงลอย
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรชนก  หมื่นหาวงศ์
2. เด็กหญิงกุสุมา  สาเกตุ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ข่อยแก้ว
 
1. นางศรีสุดา  สุดาเดช
2. นางอภิญญา  ธุระพันธ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 1. นายชลธาร  ชนะค้า
2. นายทรงพล  คูหา
 
1. นายทองยศ  เพ็งวิชัย
2. นายสายันต์  ต้นทัพไทย
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกมลรส  หม้อแก้ว
2. เด็กหญิงหยกฟ้า  จันทะรักษ์
3. เด็กหญิงอนันตยา  ปัดตะยะโส
 
1. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
2. นางสังวาล  อันทะชัย
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายพงศกร  แสงทวี
2. เด็กชายวรรณภิชัย  ประจงค์
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงยาง 1. เด็กชายพีรพงษ์  พิมพาชาติ
2. เด็กหญิงวรรษมน  เผ่าศิริ
 
1. นางสุพัตรา  ผกามาศ
2. นายอดิศักดิ์  ศรีสมบัติ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง 1. เด็กชายพงษ์ประเดิม  บานศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีทะ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตมาศ
 
1. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
2. นายศิรสิทธิ์  ปรินแคน
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงนภาพร   สุขอำนวย
2. เด็กหญิงศิริประภา   เนตรวงศ์
3. เด็กหญิงอริสรา   วงศ์ละคร
 
1. นางสาวนิตยา  เอราวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  เอราวรรณ
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรินทร์  ลาดลี
2. นายสงกรานต์  มะลิสาร
3. นายอัครเดช  ยุบล
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีบัวลา
2. นางอรชร  รัตนสีหา
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรนาม
2. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วพันมูล
3. เด็กหญิงสุริวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
2. นายวรวัช  นาสุข
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 1. เด็กชายปรเมศ    เกษามา
2. เด็กชายมงคล    มิ่งสกล
 
1. นายพลากร   จันทร์ซ้าย
2. นายสัมฤทธิ์  มืดทัพไทย
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงลิลลดา  หลักคำ
 
1. นางพัชรา  พิมพ์เขต
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนพวินท์  จิตจำนงค์
 
1. นายประเสริฐ  สาโพนทัน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวกัลญาณี  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศิรินภา  โภคานันท์
 
1. นางลดาภรณ์  แสนเมือง
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพนมไพร 1. เด็กชายประชา   พรมท้าว
 
1. นางปาริชาติ   ทองศิริรัตน์
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 1. เด็กชายนัฐพล  สารสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  ด่านซ้าย
 
168 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเลิง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธานีวรรณ
 
1. ดร.พิทยา  พันธะไชย
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงเพียงใจ  สุดแสง
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
170 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพีระดา  จันทร์เจริญ
 
1. นางมารศรี  แย้มโกสุมภ์
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์จำปา
 
1. นางสำลี  จันทร์ดำ
 
172 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  มณีสร้อย
2. นางสาวญามินทร์  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงพิรุณพร  หงษ์ลอยลม
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิมโนนม่วง
5. นายอภินันท์  นะราช
 
1. นางสุภาวดี  ประมะลิ
2. นางแก้ว  แว่นใหญ่
 
173 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญสงค์
 
1. นางมลิวัล  พุทสีเสน
 
174 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงยาง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ถีระสา
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีสมบัติ
 
175 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวกัลญาณี  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 1. เด็กชายจักรรินทร์  ชัยภูงา
2. เด็กชายชนายุทธ  ลาวัลย์
3. เด็กชายภัสกรณ์  สีหานาม
4. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์คูเมือง
5. เด็กชายศตรายุ  รักษศรี
6. เด็กชายสิรภพ  ธูปน้ำคำ
 
1. นางพนารัตน์  สอนสี
2. นางพรรณี  วงศ์ทะ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเขียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ฟ้าเลื่อม
2. เด็กชายณัฐพล  สาระโยธา
3. เด็กชายทรงยศ  ศรีโนนยาง
4. เด็กชายธนโชติ  มณีฉาย
5. เด็กชายรชานนท์  รักษายศ
6. เด็กชายศรัญเพชร  อิศรางกูล
7. เด็กชายเฉลิม  สุดโพธิ์
8. เด็กชายเพชรรุ้ง  อาจหาญ
 
1. นางบุญพริ้ง  หาญอาษา
2. นายสุรศักดิ์  มณีเรือง
3. นายเกรียงศักดิ์  บุญแจ่ม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. นายชัยวัฒน์  ขันแข็ง
2. เด็กชายต้อย  ยาติม
3. นายนันทวัฒน์  สิงห์ศรี
4. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
5. นายศักดิ์นรินทร์  ดลสว่าง
6. เด็กชายศิริชัย  พรมเจดีย์
7. เด็กชายสงกรานต์  เสียงอ่อน
8. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีคำภู
 
1. นายสมศักดิ์  ยอดบุดดี
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนเส็ง
2. เด็กหญิงชุติมา  ขันหนองจอก
3. เด็กหญิงนุชนภา  ขันหนองจอก
4. เด็กหญิงพรนภา  พิราวรรณ
5. เด็กชายรชตกร  วาระสิทธิ์
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานุเวช
7. เด็กหญิงสาวิณี  สมันศรี
8. เด็กชายอกนิษฐ์  แท่งทอง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริธารา
10. เด็กชายโชคมงคล  วาระสิทธิ์
 
1. นายสยาม  โคชา
2. นางสุจิตรา  โอปาก
3. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนหิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เพียโคตรแก้ว
2. เด็กหญิงธนาพร   ชัยศาลาแสง
3. เด็กชายธีระพงษ์   ลือโสภา
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ศรีลาวุธ
5. เด็กชายศรัสตรา   พฤกษชาติ
6. เด็กหญิงสุภาวดี   โชติเขียว
7. เด็กหญิงอนันตญา   ภูเศษสง
8. เด็กหญิงอัญมณี   คุ้มเหล่ายูง
9. เด็กหญิงเกษวดี   สัปเสริฐ
10. เด็กหญิงเจตมณี   คุ้มเหล่ายูง
 
1. นายจรัส  คงเพชร
2. นายบุญชัย  ทุมจีน
3. นางสาวปรียาภรณ์  เศษโถ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  มุทนาเวช
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  พลพิทักษ์
4. เด็กหญิงหฤทัย  ไม่หวั่น
5. เด็กหญิงอาฑิตยาภรณ์  ไม่หวั่น
 
1. นางดาวเรือง  ภูงาแก้ว
2. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยเสนา
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  หงษ์ลอยลม
3. เด็กหญิงรินดา  มลิกรรณ์
 
1. นางรัชดาภรณ์  คำมณี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงนันธิดา  อ่อนหัวโทน
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อัสดร
3. เด็กหญิงสุดาพร  สีหานาม
 
1. นางรัชดาภรณ์  คำมณี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  กล้วยดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ประเมินชัย
 
1. นางปภาณี  ศิริกังวาฬ
2. นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แท่นประยุทธ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีจานเหนือ
 
1. นางกัลยาณี  คุณอุดม
2. นางสาวนวลฉวี  ศรีชนะ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. นายวิรัตน์กุล  คำดี
2. นายสุริยา  สุวรรณศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
2. นางรุ่งฤดี  สุระโส
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เภาเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณพร  แสนทวีสุข
 
1. นางจันทนา  สองสี
2. นายประยูร  สองสี
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   วงศ์สนิท
2. เด็กหญิงเรย์นุภา   ขันตี
 
1. นางสุภาภรณ์   หอมฟุ้ง
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสนคาร
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เทวานุรักษ์
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
2. นางธนภรณ์  สินธุพงษ์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 1. เด็กหญิงวีณา  แพงศรี
 
1. นางสาวมนัสวีร์   พันธุ์ศิริ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพรภวิษย์  บูรพาเมธาโกศล
 
1. นายประวัติ  วงศ์ณรัตน์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์สาขา
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำภิละ
 
1. นางมาลา  แก้วแสงใส
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายสุทธินันท์  หนองหาร
 
1. นางสำเนียง  แผลงฤทธิ์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิวาพร  ทอนศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  เตชปัญญาสิริ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าสองชั้น
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนิติภูมิ  ภูบุญทน
2. เด็กหญิงปิยานันท์  จันทร์นี
3. เด็กหญิงพิมชฎา  ภาษี
 
1. นางรจิต  ยางเพชร
2. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง) 1. เด็กชายมนูญ  พิมพ์สิงห์
 
1. นางสาวจิตรา  บุญพิมล
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนบัตร  ชุมสงค์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิจิตขจี
 
1. นางจันทนา  สองสี
2. นางสุปัน  มืดทัพไทย
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพรธีรา  แพงคำรักษ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แพงคำรักษ์
 
1. นางวิรัชนี   บุญงอก
2. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1. เด็กชายขจรยศ  ปัตถา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงธนิษฐา  มานะดี
4. เด็กหญิงปนัสดา  สิงห์โท
5. เด็กชายพิทยา  พิมพ์ภา
6. เด็กหญิงสุวิมล  โสสุด
7. เด็กหญิงอภิญญา  พรมหาร
 
1. นางนันทิพร  กับแก้ว
2. นางสุวรรณา  ละอองวิจิตร
3. นายเทพประสิทธิ์  ชาติเจริญศิลป์สุข
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วพรม
2. เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายสุระ  แซ่ลี้
 
1. นางคำฟอง  สังขศิลา
2. นางเย็นใจ  คำดี
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กชายกฤษณะ  แพรศรีทอง
2. เด็กชายจิราวัฒน์  แสงขาว
3. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีนวล
 
1. นางสุวรรณี  หันชะนา
2. นางเขียน  ชวะเลย์
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีลำเนา
2. เด็กชายชาญวิทย์  หลงสิม
3. เด็กชายวรชัย  ฤทธิรน
 
1. นางคำปุ่น  บุญพาทำ
2. นางอุดม  สุดดี
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายกฤษฎา  โยธาจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กุลคำ
3. เด็กชายเอกนรินทร์  หมายยอดกลาง
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เศวตโชตินันท์
2. นางสาวสมเพียร  เหลาคา
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายปรัชญา   มูลจันทร์
2. เด็กชายวัชรพงษ์   ภูมิศรี
3. เด็กชายอภิศักดิื   นามเทพ
 
1. นางคำปุ่น  บุญพาทำ
2. นางอุดม  สุดดี
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  รังสีรัชนีกร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีทะวงษ์
3. เด็กชายภูชิต  สายสุข
 
1. นางสาวปริศนา  ขันแข็ง
2. นายวิรัตน์  สิทธิลา
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กชายพรทวี  ศรีเฉลิม
2. เด็กชายศิวกร  นามตะ
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  มีธรรม
 
1. นางจิตสุรางค์  นาโพนงาม
2. นางเขียน  ชวะเลย์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายจตุรงค์  ประทุมภาพ
2. เด็กชายโชดก  วงค์จำปา
 
1. นางสาววิยะดา  จันดา
2. นายอุดร  อัณโน
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1. เด็กชายอภิเชษฐ์   เชื้อจิตร
 
1. นางชนิดา  สระคูพันธ์
2. นายอัครพงษ์   สีหะวงษ์
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐกร  หัดไทยพระ
2. เด็กหญิงปพิธญา  กำจร
3. เด็กชายวันฉัตร  สระคำจันทร์
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายพลพรรธน์  พลสระคู
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายชินวัตร  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายวัชรินทร์  อินทรประเคน
3. เด็กชายอภิศักดิ์  นามเทพ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สงค์ศรี
2. นางวัชรินทร์  ปัสสาโก
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ขำเนตร
2. เด็กชายธนากรณ์  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงสิทธิพล  คล้ายหนองสรวง
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายพลพรรธน์  พลสระคู
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชาตำแย
 
1. นางละอองทิพย์  พวงศรีเคน
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัชพล   ทองดี
 
1. นายจรูญ  โชติแสง
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายรติพงศ์  สุดเนตร
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อแสนสี 1. เด็กหญิงอ้อมอัมรินทร์  พรมพิลา
 
1. นางสุมาลี  สารมาคม
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 1. เด็กชายทินกร  เสาสูงยาง
2. เด็กชายธีระพงศ์  ธิภาศรี
3. เด็กชายศรัญญู  วิเศษโวหาร
4. เด็กชายอภิรักษ์  บูรณะกิตติ
5. เด็กชายเกษม  ศรีมาน
6. เด็กชายเมฆามินทร์  ดัชถุยาวัฒน์
 
1. นายลำยอง  คำหมอน
2. นางลำใย  ทองก้อน
3. นายวรยศ  อินทรวรศิลป์
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เสือพันธ์
 
1. นางสาวนิสากร  เรืองมนตรี
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายธวัชชัย  ชัยเสริฐ
 
1. นางวัชรินทร์  ปัสสาโก
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1. เด็กชายประสบโชค  หนองเรือง
 
1. นายสุรศักดิ์  ปิ่นทอง
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์ชา
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์นาค
3. เด็กหญิงชญานี  พิมพ์ทรายมูล
4. เด็กหญิงพรรณทิภา  ไวกสิกรณ์
5. เด็กหญิงแก้วประกาย  ต้นสุข
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เศวตโชตินันท์
2. นางนันทกานต์  ฤทธาพรม
3. นางสาวสมเพียร  เหลาคา
 
224 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จำปาทอง
 
1. นางรัตติญา  สืบสำราญ
 
225 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงจันทะมณี  เดชศิริ
2. เด็กชายเบญจรงค์  วงศ์จำปา
3. เด็กหญิงไปรยา  ทองดี
 
1. นายประเสริฐ   มีเทียน
2. นางพวงเพชร  วงษ์ชาดี
 
226 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูมิมาศ
2. เด็กหญิงพิชญดา   ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงอนงค์นาฎ   อินพรม
 
1. นางทัศนีย์    สิงห์ภักดี
2. นางสำราญ   สอนสนาม
 
227 ปฐมวัย การวาดต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายธนากร   กฤษฎารักษ์
2. เด็กชายรชฏ    เนตรวงศ์
 
1. นางเครือวัลย์   รัญระนา
 
228 ปฐมวัย การร้องเพลง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ธุระพันธ์
 
1. นางดวงจันทร์  พิเนตร
 
229 ปฐมวัย มารยาทไทย ปฐมวัย 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมพงษ์
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ทองขำ
 
1. นางอุไร  ปาโท
 
230 ปฐมวัย ฮูลาฮูป ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิงษาราม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    ขุนาพรม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    โสตะวงศ์
3. เด็กหญิงราชพฤกษ์    พิมพ์น้ำคำ
4. เด็กชายวสันต์   เกตุภูงา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    อนุสนธ์
6. เด็กหญิงอริสรา    โลตุฤทธิ์
 
1. นางฉลุลักษณ์    อุภัยศรี
 
231 ปฐมวัย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เศษสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองลาด
 
1. นางสง่า  จันทะเบี้ยว