หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rayong62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางชุลี วงศ์กลมศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2ประธาน
2. นางวริศรา จันทร์ฉายครูโรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพฯรองประธาน
3. นางเรณู องคะเมลืองเมทนีครูโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางทองคำ ปัทมเกตุครูโรงเรียนบ้านโคกหอม สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
5. นางเกษร ศิริคำครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางภาวินี ทองสุขครูโรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางจันทจิรา มลิวัลย์ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ บุญมีนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ จังหวัดระยอง ประธาน
2. นางชนิดา ยินดีเขตศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.อยุธยา เขต2รองประธาน
3. นางจันทร์เพ็ญ คงลายทองครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางสาวอุไร ชมมะลิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
5. นางชูศรี รอบรู้ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางกันต์สุดา ทวีวรรณครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมณ์ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ครูโรงเรียนนิคมฯ 3 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสวลี ชนะปาลพันธุ์ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต2ประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุขครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางสมหมาย เชาว์นะรังครูโรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพฯกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.8 กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสมทรง ขาวแจ้งครูโรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางอัญชลี เจริญผลครูโรงเรียนนิคมฯ 1 สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
7. นางสาวคนึงนิจ สีดาครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเมตตา สุกใสศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต4ประธาน
2. นางนิดา แตงเทพทองครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางโสภา พจนานุภาพครูโรงเรียนวัดคลองปูน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ศรีนวลครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสาวปราณี ทองนาทครูโรงเรียนวัดตากวน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสาวยุพิน อัฐโสครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางนิภาวรรณ์ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายจำลอง รัชวัตร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต1ประธาน
2. นางพัชรีย์ ฉายารัตน์ครูโรงเรียนชุมชนวัดคอกหมู สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางสาวอังสิยา ช่างปรีชาครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
4. นางกาญจนา ปลุกใจราษฎร์ครูโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นางสาวสมพิศ จิตต์เจียรนัยครูโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
6. นางลาวัลย์ วิลัยเลิศครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางบุษบา รัตนมงคลครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯ 7 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต3ประธาน
2. นางยุวดี บรรหาญครูโรงเรียนบ้านมาบตอง สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางเบญจมาศ แสงไพบูลย์ครูโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต2 กรรมการ
4. นางอุดมภรณ์ ทวีพงศ์ครูโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ บุษบาครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สำเริงครูโรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
7. นางลินณา กาญจนจิตติครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางขวัญใจ คำรอดศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต1ประธาน
2. นางเพลินพิศ มณีโชติครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางจิตรา เจริญรักษ์ครูโรงเรียนวัดชากมะกรูด สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
5. นางเกศรา เจริญวัฒนวิญญูครูโรงเรียนวัดกรอกยายชา สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางเกื้อจิต แสงสว่างครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางสาวบุญธิดา สมทวีศิลป์ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี อยู่สุ่มศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.อยุธยา เขต2ประธาน
2. นายวรรณธร สาครจันทร์ครูโรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางสาววาสนา สุริยพรรณพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเขาหินแท่น สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญครูโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
5. นางกาญจนา หน่ายนวมครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางนงนุช เกษมพิณครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางปิยวรรณ รักเผ่าครูโรงเรียนวัดละหารไร่ สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ โสธนะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประธาน
2. นางสาวอรัญญา สุขเจริญครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางเบญจวรรณ ส่งสมบูรณ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางสาวศุลี ชัยกฤษครูโรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ กำลังผลครูโรงเรียนบ้านบุสูง สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
6. นางมณฑา ห่างภัยครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
7. นางสาวจรรยา ชินทองครูโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุงรองผู้อำนวยการเทศบาลวัดลุ่ม จังหวัดระยอง ประธาน
2. นายธนกฤต นิยมวงศ์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต2รองประธาน
3. นางสาลี แก่นกลางครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกรครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
5. นายวิภา วาจาสิทธ์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสาวสุพิชชา สุขเกิดครูโรงเรียนวัดปทุมมาวาส สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางสาวอรสุรางค์ สมานวงศ์ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผรัต ภิญโญศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองประธาน
2. นางสาววัลลภา พจน์สุภาพครูโรงเรียนนิคมฯ 6 สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางวารี มีบุญครูโรงเรียนวัดเขากะโดน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางสุธารา บำรุงครูโรงเรียนบ้านชงโค สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
6. นางชลลดา แพงสีชาครูโรงเรียนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
7. นางสมหมาย ผ่องพักตร์ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายฐปกรณ์ โสธนะศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองประธาน
2. นางกิติมา บุญมาครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต1รองประธาน
3. นางรสริน ทองเชื้อครูโรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางสาวผุดซา นุสติครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม.18 จันทบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณา คงคาประเสริฐครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นายจตุรงค์ พุทธรักษาครูโรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางสาวกอแก้ว มั่นทองครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสาวลักษณ์ ไทยสีหราช ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต ๑ประธาน
2. นางสาวนุจรี ทิพย์ศิริครูโรงเรียนวัดบางกระเจ้า สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสุวรรณา ซึมทราบครูโรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวยุภา จันทนิมิ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี นาคปฐม ครูโรงเรียนวัดพระประทานพร สพป.ชลบุรี เขต ๓ กรรมการ
6. นางลออทิพย์ สนธิอัชชรา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ชลบุรี เขต ๒ กรรมการ
7. นางสายสมร อ่อนเอื้อนครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก กรรมการ
8. นางจินตนา อิ่มนพรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต ๓ เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดวังหว้า สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน
2. นางสาวพิณกาน ภัทเศรษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กทม.กรรมการ
3. นางญาณิศา ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวภริมน กล่อมสุขครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
5. นายมนต์ชัย จันทนะกูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป.ปทุมธานี เขต ๑กรรมการ
6. นายสงเคราะห์ คชรินทร์ครูโรงเรียนวัดเขายายชุม สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
7. นายปิยะวัตร์ ศิริโสด ครูโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.สระแก้ว เขต ๑กรรมการ
8. นางธนัญชญา อยู่สำราญ ครูโรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต ๓เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา มาสะอาดครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯ ๗ สพป.ระยอง เขต ๑ประธาน
2. นางสาวพูลสุข ภูกงลี ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป.ชลบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางจินดา สุภาพโรจน์ครูโรงเรียนพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายนคร เหมนาคครูโรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวศุภาวดี แซ่เตียวครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป.ชลบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นางสุนันท์ สายสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
8. นางกรกมล จันทร์สุขครูโรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต ๓ เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกอร หงส์วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราดประธาน
2. นางลำยอง บุญมาดีข้าราชการบำนาญ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพรพณา หันจรัสครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ กรรมการ
4. นายศุภชัย มิ่งมงคลครูโรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
5. นายพันเทพ ธีรทยากรครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
6. นางขวัญตา น้อยสำเนียง ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
7. นางรวงพร ภูเจริญครูโรงเรียนบ้านสามเรือน สพป.ลพบุรี เขต ๑ เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนฤภพ ขันทับไทยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๔ประธาน
2. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต ๔กรรมการ
3. นางมยุรี พันธุ์โสภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
4. นายอภิชิต บิดานารา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร กรรมการ
5. นางสุพัตรา ศรีจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
6. นางอรวรรณ เสวครบุรีครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
7. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฏร์บำรุง)สพป.ประจวบฯ เขต ๒กรรมการ
8. นางสมพร อาษาเอื้อครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป.ชลบุรี เขต ๓เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายยศภัค กรกุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สพป. เพชรบุรี เขต ๒ประธาน
2. นายประทีป ภู่เกิดครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
3. นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้าครูโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) สพป.ราชบุรี เขต ๒ กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กำเลิศกล้าครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
5. นายนัฐพล นพเก้าครูโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต ๑๗ เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนัฐพล นพเก้า ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต ๑๗ ประธาน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มทิศครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม.เขต ๑๘ กรรมการ
3. นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ ช่วงฉ่ำครู โรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
5. นายทม พิมพ์ทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต ๑ เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาว สพป.เพชรบุรี เขต ๒ ประธาน
2. นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม ๒ กรรมการ
3. นางสาวธันวา วิริยะประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ กรรมการ
4. นางสุวรรณี ศรีบุญรอด ครูโรงเรียนวัดบางภาษี สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวภัทรสุภา ทองจีนครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
6. นายณัฐธนพล ปะจีน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
7. นางจุติณัฏฐ์ ธนากรฐิติคุณ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.ชลบุรี เขต ๑กรรมการ
8. นายสุดเขต ฉาใจ ครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป.ระยอง เขต ๒ กรรมการ
9. นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการ
10. นางราตรี ดีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป.ระยอง เขต ๑เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางชบาร์ โพธิกุลครูโรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ประธาน
2. นายทศพร มนตรีวงษ์ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต ๒ กรรมการ
3. นางอารี แตงอ่อน ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางเกศรา สุทธพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบึง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ กรรมการ
5. นายฏฤณภพ ผู้แสนสะอาดครูโรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ กรรมการ
6. นางสาวรังษินี เงางามครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต ๒ กรรมการ
7. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ กรรมการ
8. นางสาวสุขฤทัย มีสุขครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต ๒ กรรมการ
9. นางกัญญณัต บุญสังข์ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
10. นายวิชัย คชาวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป.สระแก้ว เขต ๒กรรมการ
11. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ ครูโรงเรียนวัดละหารไร่ สพป.ระยอง เขต ๑ เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองยืนครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ประธาน
2. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยพุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ กรรมการ
3. นางรจนันท์ เผือกประคองครูโรงเรียนบ้านหนองเกด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายกุญช์พิสิฎฐ์ คงนุรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต ๓กรรมการ
5. นางสุพิชญา ทองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยสงเคราะห์ ๒) สพป.สระบุรี เขต ๑ กรรมการ
6. นายนพพร คู่แก้วครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑กรรมการ
7. นายสุดเขต ฉาใจครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป.ระยอง เขต ๒ กรรมการ
8. นายทวีป ปาประโคนครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป.ชลบุรี เขต ๑กรรมการ
9. นายไกร ขันขาว ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต ๑ กรรมการ
10. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” สพม. เขต ๑๘ กรรมการ
11. นางสาวจันทร์จิรา แมดคำ ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”สพม. เขต ๑๘ กรรมการ
12. นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติ ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต ๑เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางเพชรไทย เย็นแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โกลากุลศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 กรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เรืองหิรัญครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางสาวลลดา กุลบูรณะพงศ์ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางนันทพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.ตราดกรรมการ
7. นายบุญครอง โคตรพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต1กรรมการ
8. นางพุทธิตา ทิมสันเทียะ ครูโรงเรียนนิคมฯ8 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
9. นางนาตยา ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
10. นายวิฑูรย์ ธรรมเชียง ครูโรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
11. นางวิไล น้อยสมมิตรครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
12. นางสาวพิมพ์ใจ เกตุการณ์ครูโรงเรียนนิคมฯ5 สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
13. นายสัญชัย สายกลาย ครูโรงเรียนบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
14. นางสาวกฤษณี ถนอมรอด ครูโรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโสรส มั่นดี ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองประธาน
2. นางวัลลภา สังข์ยาดศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
3. นางอัชญา ศรีนารางครูโรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต1 กรรมการ
5. นางบุญภา อินทรพุกครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 กรรมการ
6. นายมานิตย์ ปรุงแต่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางกมลวรรณ อ่อนกลั่น ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
8. นายโยธิน สุขขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
9. นางมัณฑนา ปาปะคัง ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
10. นายอนุกูล เกตุถาวร ครูโรงเรียนนิคมฯ๑ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
11. นางรัตนาภรณ์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
12. นางพิชามญชุ์ พงษ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
13. นางสาวดวงเดือน ริมสมุทร ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
14. นางปะฐะนี แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางศิริพันธ์ คำวะลีข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายวิจิตร สัมโย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
4. นางศิริวรรณ สำเร็จครูโรงเรียนชากมะกรูด สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เชยชื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางพรพิมล อ่อนอินทร์ครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรากน้อย สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
4. นางประไพ เกษแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวมลวดี สายจำปาครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกระจาย คงสงศึกษานิเทศก์ สพป.อยุธยา เขต1ประธาน
2. นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 กรรมการ
3. นายหัสชัย สะอาด ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรี เขต1 กรรมการ
4. นางจันทรา เอ็นดูราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นางวรรณา เวชศาสตร์ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางโชติกร ม่วงศิริกุล ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นางชื่นจิตร์ เกิดแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต1 กรรมการ
3. นางวันดี สิงห์ตา ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ งามการครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1กรรมการ
5. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เขต1เลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางศิริพันธ์ คำวะลี ข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
3. นางอภิญญา แสงศรีครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 กรรมการ
4. นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนนิคมฯ7 สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
5. นางเตือนใจ ดวงละม้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองประธาน
2. นายยงยุทธ เกิดทรัพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการ
3. นายพิสูจน์ แสงศรี ครูโรงเรียนวัดวังเย็น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2กรรมการ
4. นางยุพดี นฤทุกข์ ครูโรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี กรรมการ
5. นางพิทยา อินทุรัตน์ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท กรรมการ
3. นายเกริกทิวัคถ์ หาญกุดเลาะ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตราดกรรมการ
4. นางธิติมา เวชพนม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
5. นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย มากระจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2ประธาน
2. นายธงชัย รตโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ หาญปราบ ครูโรงเรียนวัดจันทาราม สพป.จันทบุรี เขต1กรรมการ
4. นายจักรเพชร เทียนไชย ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
5. นายธนู แสวงผลครูโรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายชูชีพ สีนอเนตร ครูโรงเรียนคูซอด สพป.ศรีษะเกษ เขต1 ประธาน
2. นางสาวภควรรณ ทองใบครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป.ระยอง เขต2 กรรมการ
4. นายสมชาย ชุมนุมพรครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
5. นายนันทิน โอทานรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นายจรินทร พุกบ้านยางครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นายวิจัย สุรกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชูชีพ สีนอเนตรครูโรงเรียนคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต1ประธาน
2. นางสาวปาริชาติ สุขโขครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายศุภราช แก้วมีสีครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม.11 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายลำพอง ชมอิ่มครูโรงเรียนหัวหิน สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
5. นายจรินทร์ พุกบ้านยางครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
6. นางพิทยา อินทุ์รัตน์ครูโรงเรียนหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางวรัญญา พันธุวงศ์ครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.11กรรมการ
8. นางสุภาพรรณ สายหรุ่นครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
9. นายจารึก ธงสุวรรณครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวภควรรณ ทองใบครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายนันทิน โอทานรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสุชาติโก สุวรรณหงส์ ครูโรงเรียนวัดเขากระโดน สพป.ระยอง เขต2 กรรมการ
4. นายชูชีพ สีนอเนตร ครูโรงเรียนคูซอด สพป.ศรีษะเกษ เขต1 กรรมการ
5. นางเกษร ศิริคำครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นายสมชาย ชุมนุมพรครูโรงเรียนวัดเขายายชุม สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
8. นายปวเรศ มุดไธสงครูโรงเรียนนิคมฯ 7 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
9. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณครูโรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวรัญญา พันธุวงศ์ครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม.11 สุราษฎร์ธานี ประธาน
2. นางปุณิกา ขันธวิชัยครูโรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สุขโขครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ระยองเขต 1กรรมการ
4. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทรครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางพุทธิตา ทิมสันเที๊ยะครูโรงเรียนนิคมฯ 8สพป.ระยองเขต 1กรรมการ
7. นายศุภราช แก้วมีสีครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม.11กรรมการ
8. นางวราภรณ์ อัมพรมหาครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
9. นายจารึก ธงสุวรรณครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางวรัญญา พันธุวงศ์ครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.11ประธาน
2. นางสาวปาริชาติ สุขโขครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายลำพอง ชมอิ่ม ครูโรงเรียนหัวหิน สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทรครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
5. นางวราภรณ์ อัมพรมหาครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นายสัญชัย สายกลายครูโรงเรียนวัดบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
7. นางสาวพิมพ์ใจ เกตุการณ์ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
8. นายจารึก ธงสุวรรณครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยโรจน์ หนูขาวผอ.โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม สพป.ชลบุรี 2ประธาน
2. นางขนิษฐา เจียมจิตร์ครูโรงเรียนวัดพระงาม สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
3. นางพัชรี ชัยสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนวัดกษัตราธิราช สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
4. นายโกวิทย์ เขียวศิริครูโรงเรียนวัดช้างทูน สพป.ตราดกรรมการ
5. นางอรสา บุญประเสริฐครูโรงเรียนวัดกระเฉท สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกญจนา พุตฉายศึกษานิเทศก์ สพป.อยุธยา เขต1ประธาน
2. นางสาวอุษา ใช้เฮ็งผอ.โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติครูโรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางอัญชนา ความรัมย์ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นายวิทยา เทาประโคนครูโรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายขจร ไต่ทันผอ.โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางจรรยา ศรีวลีรัตน์ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ แก้วเจริญข้าราชการบำนาญ สพม.17 จันทบุรีกรรมการ
4. นางกุลจิรา ชวะณิชย์ครูโรงเรียนวัดช่องพราน(บุปผธรรมราฎษร์วิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
5. นางปิยะนุช สวัสดิ์ล้นครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายแจ่ม ธาราวรผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา3 สพป.อยุธยา เขต2ประธาน
2. นางรัชนีวรรณ จงเจริญรองผอ.โรงเรียนวัดอินทราราม"โกวิทอินทราทร”" สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
3. นางอำไพ สารีบทครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
4. นายธนัตพัฒน์ ศรีพายัพครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ระยอง เขต 2กรรมการ
5. นายภราดร เกตุพันธุ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานพ พูลทรัพย์ข้าราชการบำนาญ ตราดประธาน
2. นางพเยาว์ อินสกุลครูโรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสาวประโยชน์รัตน์ วังสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางชิรานี ดียิ่งครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
5. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนพงศ์ สุขปัญญาอาจารย์มหาวิทยาลับราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรีประธาน
2. นางวันทนา ธาราวรศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2กรรมการ
3. นายสมเดช วรศิริครูโรงเรียนวัดทศทิศ สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
4. นางสุดา ศิลธรครูโรงเรียนปฐมวิทยาคาร สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
5. นายเอนก สุวรรณรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกำพล อินทวงษ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดระยองประธาน
2. นายสุหัส ทองนพคุณครูโรงเรียนวัดทศทิศ สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
3. นายสมพร ไตยวงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
4. นายวุฒินันท์ จันทร์มาหัวหน้างานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางยุพินธุ์ นิทจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสิงห์สมุท ผิวเหลืองผอ.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยองประธาน
2. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ผอ.โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. สิบเอกประเสริฐ สินประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
4. นายธนิต รามัญวงศ์หัวหน้าฝ่ายรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป.อยุธยา เขต1เลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ บุญศรีผอ.โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวสายบัว กล้วยดีครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต2กรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน กิจบำรุงรัตน์ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางดารา บึงราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายโชค ปุยอ๊อดผอ.โรงเรียนวัดอัมพวา สพป.อยุธยา เขต2ประธาน
2. นางธีรนุช สิงห์ทองครูโรงเรียนวัดบางปรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1กรรมการ
3. นางสาวพิศมัย อู๋สังข์ครูโรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวทัชชกร มะยะเฉี่ยวครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.กรรมการ
5. นางสาวสายชลี ทิพย์วรรณครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลินี มังคะโลผอ.โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นายชินพงษ์ คงคาไหวครูโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด กรรมการ
3. นางเอมอร มีจั่นครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสายสมร มาลาสินครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ เตชะทวีกุลครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรครูโรงเรียนบ้านหนองสลิด สพป.ราชบุรี เขต2ประธาน
2. นางจินตนา ประคองสินครูโรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสุภาวดี สุริรัมย์ครูโรงเรียนบรรหารวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาววรางคณา รักตวัตรโรงเรียนวัดทศทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นายมานพ วรวงษ์ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริครูโรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวสว่าง จันทุมมีศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสุรีย์ เกลาเทียนครูโรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชา) สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
4. นางอำเนิน มีลาภครูโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นางสุวัฒนา คำมณีย์ครูโรงเรียนวัดประชุมมิตร สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบังคม ชมภูคำครูโรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราดประธาน
2. นางสาวสุรางค์ ปรีเปรมศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงามครูโรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
4. นางบุปผาชาติ แข่งขันครูโรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
5. นายชลิต จิตรีวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร น้อยสถิตย์ผอ.โรงเรียนทศทิศ สพป.ปทุมธานี เขต2ประธาน
2. นายภราดร พวงดีผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นายยศกาญจน์ ศรีทัพไทยธนเดชครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
4. นางสาวกัลยา มั่นในธรรมครูโรงเรียนราชวินิต สพป.กทม.กรรมการ
5. นายทศพร ตีรณเวคินครูโรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถานครูโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป.อยุธยา เขต1ประธาน
2. นางดวงเดือน ผลเจริญครูโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นางอัจฉรียา ผาสุกโกวิทสิริครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
4. นางสาวปราณี ทองโสภณครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางอามรรัตน์ อินทร์กับจันทร์ครูโรงเรียนนิคมฯ 3 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสุวิญชา สาครเสถียรครูโรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามผอ.โรงเรียนวัดจันทร์มณี สพป.อ่างทอง เขต1ประธาน
2. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นางเพ็ญแสง มูลมณี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
4. นางศจีรัตน์ ศิริพันธุ์ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ คงครามสุขครูโรงเรียนนิคมฯ 3 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางประเทือง เนื่องจำนงค์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เทศบาลนครระยองเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองผอ.โรงเรียนวัดบางปิดล่าง สพป.ตราดประธาน
2. นางวันเพ็ญ คูณศรีครูโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นางกุลภรณ์ สะแกทองข้าราชการบำนาญ อยุธยากรรมการ
4. นางสมจิตต์ เกษรบัวครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ คงความสุขครูโรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการ
6. นางมยุรี เรืองหิรัญครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายธนาเสฏฐ์ ชัชวาลธิติวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตเตโมวัดตะพงนอก จังหวัดระยองกรรมการ
3. พระมหา บุญแก้ววัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวพูลสุข บุญพิทักษ์ผอ.โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม บุญอยู๋อุทิศ) สพป.ตราดกรรมการ
5. นางนวนศรี ภิลัยวัลย์ครูโรงเรียนบ้านสะพานสี่ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์ (ดร.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมาประธาน
2. พระพระมหา นิพนธ์วัดเนินพระ จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางสุนี แสงสว่าง ผอ.โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
4. นายวิโรจน์ น้อยสำเนียงศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
5. นางพูลสุข ธรรมสุนทรครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาววนิดา พันธ์สะอาดนักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธาน
2. นางพรปุณยวีร์ สังข์สนิทเจ้าหน้าที่สันทนาการตำบลบางละมุงกรรมการ
3. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยกีฬาจังหวัดระยองกรรมการ
4. นางเสน่ห์ บุญชูศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
5. นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อยครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายภุชงค์ บุญรักษ์นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประธาน
2. นางสาวศิริพร สุขมงคลวิทยากรแอโรบิค สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรรมการ
3. นายสุริยา สำราญจิตต์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
4. นายธนกร ทองเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต3กรรมการ
5. นางวิไล น้อยสมมิตรครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต2ประธาน
2. นายสุขใจ ดวงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ หัสชูศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด วัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสาวภาวินี ชลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเกาะ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.โรงเรียนวัดบันไดช้าง สพป.อยุธยา เขต1ประธาน
2. ดร.อดุลย์ วงก้อมศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
4. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสินีนาถ เอี่ยมปิ่นครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาวปวีณา ฐิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2กรรมการ
3. นายสุธี บุตตางามครูโรงเรียนวันครู 2502 สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
4. นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
5. นางยุพิน บังแสง ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
6. นายณรงค์ มนต์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ มากอยู่ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางพัชรา แย้มสำราญศึกษานิเทศก์ สพป.เพชร เขต2กรรมการ
3. นางสาวสุธาดา หมั่นดีครูโรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายวัฒนชาต ทัศนศร ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นายเอนก บุญเฟรืองครูโรงเรียนนิคมฯ๘ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นายสมชาย มาสมภพครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สุขปัต โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 ประธาน
2. นางอุษา ทองจันทา โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนร.ร.วัดชากหมาก สพป.ระยอง 1 กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เศรษฐภาพรโรงเรียนครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทอง โรงเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธาน
2. นายมานิตย์ ศิริเขตร์ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป.อ่างทอง กรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีวนค้ำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69(คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
4. นางพิชชาพร ในเมือง ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณผอ.โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.ปทุมธานี เขต1 ประธาน
2. นายชำนาญ ถนอมมิตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางปราณี พุทธคุณครูโรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ บุญทันครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2 เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประเทือง ครุฑอรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางชนาภา หมื่นวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ หวานฤดี ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ อ่อนคำครู ร.ร.หนองมะสัง อ.เลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี 4กรรมการ
5. นายโกวิท ลาภประสพครูโรงเรียนเคหะบางพลี 10 ปี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ไกรสังข์ ผอ.โรงเรียนวัดโป่งปากดงฯ สพป.ชลบุรี 2ประธาน
2. นายอณิวัชร์ นวมเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
3. นายกฤษฐิ์ จันทร์ทับ ครูโรงเรียนการเคหะท่าทราย สพป.กทม.กรรมการ
4. นายประสงค์ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายอภิชาต ประทุมนันท์ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2 ประธาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ วัฒนประดิษฐ์ครู ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูโรงเรียนวัดโคกสลุง สพป.ลพบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายปรมินทร์ เสมอภพครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นายวิเชียร มะลิขาว ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ รักษาวงศ์ครู คศ.3 ร.ร.บ้านเขาวังม่าน สพป.ระยอง.1 ประธาน
2. นางสาวสาลินี เพ็งอุดม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 กรรมการ
3. นายจักรภพ โอมาครูโรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางศศิธร ศรีประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ หวานฤดีโรงเรียนเพตราสุขารมย์กรรมการ
6. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย ครู คศ.1 ร.ร.บ้านสำนักทอง สพป.ระยอง 1 เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สวัสดีครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายสมชาย แก้วประกอบครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาลัย สพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นายขวัญเมือง ปักษาสุขครูโรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางสุกัญญา คุณช่างทองครูโรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นายอุดร ศรีสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ ธิแปลงครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นางรุ่งทิวา สุมากิจ ครูโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ มนต์อินทร์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
5. นายประสงค์ เสงี่ยมงามครูโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป.ลพบุรี เขต 1ประธาน
2. นายพงษ์ศิริ อ่อนคำครูโรงเรียนหนองมะสัง อ.เลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี 4กรรมการ
3. นายแสงอุทิศ พรมเมืองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรีกรรมการ
4. นางชนาภา หมื่นวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายสุจิต วงศ์บุปผาครู ค.ศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครูโรงเรียนประตูชัย สพป.อยุธยา เขต 1ประธาน
2. นายชัยวัฒน์ มณีโชติรอง ผอ.โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ แสนโกครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต 2กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.กรรมการ
5. นางภาวนา มีกลิ่นหอมครู คศ.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเขมา แฉ่งฉายาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรีประธาน
2. นางสาวธิดารัตน์ บุญรักษ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ ธีราลักษณ์สกุลครู ร.ร.วังไพรวิทยาคม สพม.7 จ.สระแก้วกรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิลกูลครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง ศรีสุนาครัวครู คศ.2 ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดเทศบาลนครระยองเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ครู คศ.3 ร.ร.บ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง 1ประธาน
2. นายโชดก เก่งเขตรกิจครู คศ.3 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กทม.กรรมการ
3. นางไพเราะ นะวะมะโรจน์ครู คศ.3 ร.ร.วัดสำนักกระท้อน สพป.ระยอง 1กรรมการ
4. นายอภิชาติ วงชัยเพ็งครู คศ.1 โรงเรียนเคหะบางพลี 10 ปี สพป.สมุทรปราการ 2กรรมการ
5. นางสุวลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์ครู โรงเรียนบางพลีใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามผอ.โรงเรียนวัดหนองพันเทา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธาน
2. นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์ครูโรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้าผอ.สถาบันศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก กทม.กรรมการ
5. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป.ระยอง 1เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สระบุรี เขต 2ประธาน
2. นายธีรพล เพ็งวงษาครูโรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นายประพันธ์ สินถาวรครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นายเป้ย เสถียรเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว จ.จันทบุรีกรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญคำครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำส้มวิทยา สพม.13 จ.พระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายถาวร ศรีผ่องครูโรงเรียนจิตลดา สพป.กทม.ประธาน
2. นายสุวัชชัย ฟักทองครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพป.สมุทรปราการกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ รังสิต จ.ปทุมธานีกรรมการ
4. นายประจวบ วงศ์บุปผาครูโรงเรียนบ้านตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1เลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยอาจารย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธาน
2. นางลออง เทียนนาคครูโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นายชัยพร เขียนรูปครุฑ วิทยากรท้องถิ่น จ.ระยองกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญอาจารย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ รังสิตเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร พิชญานนท์ครูโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธาน
2. นายวินัย แสงอ่อนโรงเรียนบ้านหินโค่งกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สุบรรทมโรงเรียนบ้านห้วงหินเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ฟักทองครูภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นายสุวัชชัย ฟักทองสพม.สมุุทรปราการกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์สพป.ระยองเขต 1กรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายภัทรกร พิทยาทรผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กทม.กรรมการ
2. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นายสุภัทรชัย จีบแก้วอาจารย์มหาวิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณยศ สาตจีณพงษ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.กรรมการ
2. นายโกศล ทองเปลวสพป.ระยองเขต1กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนวัชรศิลป์ สพป.สมุทรสาครกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัชราวุธ ยางตลาดครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3ประธาน
2. นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรีอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ณ นครโรงเรียนหินโค่งเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนุสรา สอนสังข์อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางลออง เทียนนาคโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรีอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเกียรติขจร ฟักจีนอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กทม.ประธาน
2. นายเสมอ สังข์วิเศษครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นางสาวจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐมเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายริมประเสริฐ คำเสียงครูโรงเรียนบ้านนาสตาตก์ สพป.จันทบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางลักขณา เรืองภักดีกรรมการ
3. นายนพรัตน์ สุบรรทมกรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย โพธิ์มีสีครูโรงเรียนบ้านพุน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธาน
2. นายอาณัติ แก้วสง่าโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. นายราชัน จันดิบโรงเรียนบ้านคลองยายเมืองเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ฟักจีนกรุงเทพมหานครประธาน
2. นายโชคชัย โพธิ์มีสีครูโรงเรียนบ้านพุน้อย สพป.ปบ.2กรรมการ
3. นายศรัณย์ ส่งทวน ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐมเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นางชัญพัช สูตะบุตรครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ประธาน
2. นายกรเอก เจริญชินวุฒิครูโรงเรียนมหาราช 7 สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางศิรินภา มณฑาพงษ์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิครู โรงเรียนมหาราช ๗ประธาน
2. นางชัญพัช สูตะบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ กทม.กรรมการ
3. นายปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยาครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียครูโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4ประธาน
2. นายธนู แสวงผลโรงเรียนบ้านชะวึกกรรมการ
3. นางสาววิราชินี จันทร์นครโรงเรียนบ้านเขาหวายเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ ผอ.โรงเรียนโรงเรียนวัดตาล7ช่อ สพป.อ่างทองประธาน
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียรครู คศ.3 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นางสาววีรนุช แสงกระจ่างโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพงศธร สุธรรมครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายขจรศิษฐฏ์ ชุมพรครูโรงเรียนมัธยมสังคีต สพม.4 ปทุมธานีกรรมการ
3. นายสุพัตร แย้มทับโรงเรียนภัทราวดีหัวหินเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายขจรศิษฏ์ ชุมพรครูโรงเรียนมัธยมสังคีต สพม.4 ปทุมธานีกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายสุพัตร แย้มทับโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธาน
2. นายปกครอง ทองสัมบัติพนักงานของรัฐโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.กรรมการ
3. นายวศิน สุระสัจจะครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กทม. เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปกครอง ทองสัมบัติพนักงานของรัฐโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.ประธาน
2. นายวศิน สุระสัจจะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดชัยมงคล) สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง กรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ คำนุครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาคม สพม.4 สระบุรีกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางดุจเดือน สุภาลูนครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายดิสวัฒน์ ภาคฐินอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวยุพิน บุญวิลัยครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ เอี่ยมประเสริฐอาจารย์โรงเรียนวัดลำกะดาน สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิศรุต ภู่นาค ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีประธาน
2. นายวิโรจน์ บัวคำครูโรงเรียนบ้านมาบเตย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสาโรช สิทธิโชคอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสถาพร วางขุนทดครูโรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี 3เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล คล้ายมุขคุรุศาสตร์ จุฬาประธาน
2. นายสุเมธ สุรินทร์ครูโรงเรียนปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
3. นายอัษฎางศ์ เดชรอดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ป้อมสีทองครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุภาลูนครูภูมิปัญญาไทยโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายมนัส แก้วบูชาอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นายประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย กทม.กรรมการ
3. นางสาวกัลยา สอนทิมครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สพม.6 สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวพรรณี ปานเยครูโรงเรียนปรีชานุศาสตร์ สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
5. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา จักษาผอ.โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา เขต5ประธาน
2. นายปราศรัย อยู่ดีครูโรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.1 กทม.กรรมการ
3. นายอนันตชัย แมราผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักดนตรีวัดส้มเกลี้ยง นนทบุรีกรรมการ
4. นายทองอิน นวลสินครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายพรทวี ศรีจันทร์งามครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม เขต2เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายมนพ จักษาครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีประธาน
2. นายวีรวัฒน์ ปราณนที ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีกรรมการ
3. นายฤทธี อยู่ดีครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 สพป.สุพรรณบุรี เขต2กรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ประจำกองดุริยางค์ตำรวจ จ.นนทบุรีกรรมการ
5. นายยุทธชัย พิชญานนท์ครูโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม สพป.สมุทรปราการ เขต2เลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิภาส เลิศนราวาทิตครูโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป.ระยอง เขต2ประธาน
2. นายชำนาญ แก้วสว่างครูวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง กรรมการ
3. นายเอกพล เสงี่ยมพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกอบกุล คชเดชครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอนุชา นาคมังสังครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายวีรพงษ์ กิ้วภูเขียวครูโรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
3. นายปรัชญา กาดีโลนครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีกรรมการ
4. นางลัคขณา ชุมพรพนักงานของรัฐโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ฝ่ายมัธยม)กทม.กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรผอ.โรงเรียนบ้านพยูน สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายชาติชาย สิทธิพงศ์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ แก้วลมูลกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร พันธุ์เอี่ยมกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางระพีพร คิ้วทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต 2เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายศักดา สรรเสริญผอ.โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป.ระยอง เขต2ประธาน
2. นายชาติชาย สิทธิพงศ์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายพิภพ พัฒนปรากรมกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายนพรัตน์ จันทร์ภิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากล จ.ราชบุรึกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ มูฮำหมัดครูโรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร สพป.ชลบุรี เขต 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกันยา รุผักชีผอ.โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง สพป.นครปฐม เขต1ประธาน
2. นายพิชัย บำรุงพงษ์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ปานนกครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นายเทอดนรินทร์ อุปลีครูโรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายสุริยา แสงแก้วกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ สายรามครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1กรรมการ
2. นายครรชิต ก้อนพรหมครูโรงเรียนวัดสารนารถ สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
3. นายนภดล หนุนภักดีกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. ส.ต.อ.เทอดนรินทร์ อุปลีครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี2 เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ รอดภัยครูโรงเรียนทองเอนวิทยา สพม.5 จ.สิงห์บุรีประธาน
2. นายธงชัย คำสงค์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายอรุณ สืบเสนาะกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายกิตติ ศรีวลีรัตน์ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นายบัญชา ยิ้มสุขครู คศ.3 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ราชบุรี2เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ มนต์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายโกษม ยมจินดากองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายสันติ เรืองศรีกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม อ.บ้านโป่ง สพป.ราชบุรี 2กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เรืองจำเริญครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประชุม เศวตสุพร รอง ผอ.โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายศรีนคร ครเมฆ ครูโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายนพพร พันธุ์เอี่ยมกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายมติพัฒน์ เชิดสุขสพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นายกิตติ ศรีวลีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต2เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์ครูโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราดประธาน
2. นางชญาณ์นันท์ นิติธนากานต์ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพป.กทม.กรรมการ
3. นางสาวหนูแดง หันทยุงครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรติพัฒน์ เชิดสุขครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป.สป. เขต 2กรรมการ
5. นายวุฒิชัย อยู่ยั่งยืนกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกันยา รุผักชีผอ.โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง สพป.นครปฐม เขต1ประธาน
2. นายสุธีร์ เสียงเสนาะ ครูโรงเรียนวัดตากวน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรหมครูโรงเรียนวัดสารนารถ สพป.ระยอง เขต 2กรรมการ
4. นางสมชิด เจติยะกุลโรงเรียนคลองเจริญราษฎร สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นายยุทธนา อ่องเอี่ยมกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพดล ดิษสงวน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายทิม บุญรอดข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ เรืองจำเริญครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
4. นายสมฤกษ์ กรพิพัฒน์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายจิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายเทอดนรินทร์ อุปลี ครูโรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต2กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ประทุมกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางพรนารี สุวรรณทัต ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. Mr.Dante Abatayo ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายพลศักดิ์ เอกบุตรกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเดช อ่างศิลา ผอ.โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตต์ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
3. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต3กรรมการ
4. นายบุญเกิด ทรงทองกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ประดับรัตน์ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาผอ.โรงเรียนบ้านสามกระทาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ประธาน
2. นายสมบูรณ์ มาตให้กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรหม ครูโรงเรียนวัดสารนารถ สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
5. นางสาวกาซะลอง สุทธหลวงครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด(สง่าอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
3. นายธรรมรินทร์ โฮโมครูโรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ชลบุรี เขต3กรรมการ
4. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริครูโรงเรียนวัดจันทราวาส สพม.10 จ.เพชรบุรีกรรมการ
5. นายมติพัฒน์ เชิดสุขครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ธงชัยครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นายสาธิต ขึงภูเขียวครูโรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
3. นายธวัชชัย งามเสงี่ยมครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางสาวศิวพร ยิ้มขาวกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์ครูโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต3ประธาน
2. นายวัชระ จงเห็นจิตกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายอนิวรรต เถื่อนทองคำอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ
4. นายดนุพล จันทะหมุด ครูโรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
5. นายสุปัญญา สรรพจักร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรศักดิ์ คชสารครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีประธาน
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรี ครูโรงเรียนสัตหีบ(เขตฐานทัพเรือสัตหีบ) สพป.ชลบุรี เขต3กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สารสิทธิ์ กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายกุลศิริ อะโนครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ปราจีนบุรี เขต2เลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกฤษดา สมศรีกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายกุลศิริ อะโนครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
3. นายพันธศักดิ์ ฐานโพธิ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายพิภพ พัฒนประกาย กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาผอ.โรงเรียนบ้านสามกระทาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2ประธาน
2. นายประจวบ จิตประเวศน์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายดนุพล จันทะหมุด ครูโรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ คชสารครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 ปทุมธานีกรรมการ
5. นายอนิวรรต เถื่อนทองคำกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธาน
2. นางสาวพัชมณ สรรพคุณครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
4. นางมณทิรา บุญประดิษฐ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายฤทธิชัย แก้วใหม่ครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา อังคณานุกูลครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงสกุลชัยครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต1 กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านครูโรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราดเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา จันที ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ประเสริฐครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
4. นางปาริชาต บทมาตย์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง 1กรรมการ
5. นางนิตยา กล้าหาญครูโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธาราม สังกัดเทศบาลนครระยอง เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิชาภา แก้วประจุครูโรงเรียนวัดสานารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2ประธาน
2. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสมิทธิ์ ทองระอาครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
5. นางทัศนีย์ เที่ยงตรงครู คศ.2 เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธาน
2. นางสาวสรพนิต แจ้งสมบูรณ์ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
3. นางสาวกัลยา มาลัยรองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางเพียงเพ็ชร์ คมขำครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
5. นางประภาพรรณ งามประยูร ครูโรงเรียนวัดเกาะกลอย สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2ประธาน
2. นางสาวปัญจรัศมิ์ ลาภชูรัตครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางไพเราะ แสงเปล่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
4. นางสุภา วงศ์บุปผาครู คศ.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ดร.ศศิธร สุขศิริผอ.โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
3. นางจันทรัตน์ บำรุงพานิชถาวรครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวขวัญฟ้า ศิวิจารณ์ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กทม. กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ พานทอง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ สุธรรมครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางพยอม สาครเสถียรครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายประกิจ พงษ์พิทักษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
4. นางสิริวรรณ สมใจครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
5. นายอนวัช นกดาราครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต1เลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายบำรุง สุขล้นครูโรงเรียนวัดเกาะกลอย สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายสมศักดิ์ สุธรรมข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสมโภชน์ เสงี่ยมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นายพสิษฐ์ สุวรรณพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายมานพ รัมมะอัตถ์ รอง ผอ.โรงเรียนเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายเสวก วิทยาคุณข้าราชการบำนาญ จ.ระยอง กรรมการ
3. นายอุดร ศรีวัฒนะข้าราชการบำนาญ จ.ระยองกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา พยาเวชครูโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป.ตราดประธาน
2. นางพิมพ์ใจ ชลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสุกิจ สุภาพงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
4. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
5. นางพรรณี สมุทรเสนครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พยาเวชครูโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป.ตราดประธาน
2. นางพิมพ์ใจ ชลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสุกิจ สุภาพงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
4. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
5. นางพรรณี สมุทรเสนครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นายบัญชา ยิ้มสุขครูโรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
3. นางลำเพย สกุลอ่อน ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางนพพร ธาราดลครูโรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรครูโรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นายบัญชา ยิ้มสุขครูโรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
3. นางลำเพย สกุลอ่อน ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางนพพร ธาราดลครูโรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรครูโรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุพิน เหล่าอัจฉริยะพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ สพป.สระบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
3. นางสาวสมจิต ชื่นชมภูข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุพิน เหล่าอัจฉริยะพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ สพป.สระบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
3. นางสาวสมจิต ชื่นชมภูข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐกานต์ รักนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สระบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวมงคล ประเสริฐผลครูโรงเรียนบ้านหินโค่งฯ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางอมราภรณ์ คงสำราญครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
4. นางประคอง ฐิตะสุตครูโรงเรียนวันครู 2502 สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สาคะรังครูโรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกานต์ณา แพทย์ผลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางวรรณดี วราสินธุ์ครูโรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสมใจ มั่งคั่งครูโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสุรางค์ เอื้ออารยะครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางกอบกุล คงเทียนครูโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต2เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางธวัลรัตน์ ทองนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป.ตราดประธาน
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
3. นายมานิตย์ เสือจันทร์ครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเขียวครูโรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
5. นางทองเปลว แผลงเดชครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายวิรุฬห์ ทิพนาค ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ ทองนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ สพป.ตราดประธาน
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
3. นายมานิต เสือจันทร์ครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเขียวครูโรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
5. นายวิรุฬห์ ทิพนาค ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจริยา ปฐพีดุสิตาครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต2ประธาน
2. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพรครูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราดกรรมการ
3. นางสุธีปกา หมื่นชนะครูโรงเรียนการเคหะท่าทราย สพป.กทม.กรรมการ
4. นางขวัญตา ฉัตรเจริญข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางสายฝน เต็มสงสัยครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจริยา ปฐพีดุสิตาครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต2ประธาน
2. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพรครูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราดกรรมการ
3. นางสุธีปกา หมื่นชนะครูโรงเรียนการเคหะท่าทราย สพป.กทม.กรรมการ
4. นางขวัญตา ฉัตรเจริญข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางสายฝน เต็มสงสัยครูโรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอาริสา พลอยงามครูโรงเรียนวัดประณีต สพป.ตราดประธาน
2. นางบุญเรือน มาลาทอง ครูโรงเรียนนิคมฯ 6 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาวปัทมา วิทยประภารัตน์ครูโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอาริสา พลอยงามครูโรงเรียนวัดประณีต สพป.ตราดประธาน
2. นางบุญเรือน มาลาทอง ครูโรงเรียนนิคมฯ 6 สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาวปัทมา วิทยประภารัตน์ครูโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจิราพร ชัยสายัณห์ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นางประวิน เติมนาคครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณา จันทร์แย้มครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.8 กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวิตรี มะลิขาวครูโรงเรียนนิคมฯ 1 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ชัยสายัณห์ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นางประวิน เติมนาคครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณา จันทร์แย้มครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.8 กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวิตรี มะลิขาวครูโรงเรียนนิคมฯ 1 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุชญา บุญสิริธนาครูโรงเรียนนิคมฯ3 สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีครูโรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ สงวนยวงครูโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริครูโรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา บุญสิริธนาครูโรงเรียนนิคมฯ3 สพป.ระยอง เขต ๑ประธาน
2. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีครูโรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ สงวนยวงครูโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริครูโรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพทูรย์ เกษมโอภาสครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นายนรินทร์ มูลศักดิ์โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) สพป.นครปฐม เขต1กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ หล้าชมภูครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ สพป.อยุธยา เขต1ประธาน
2. นางสาวศิริพร ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต3กรรมการ
3. นายดัสกรณ์ เพชรดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดแกลงบน สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้า ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสินชัย โรจนไพทูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุขศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต2กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้า ครูโรงเรียนนิคมฯ ๘ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นายชนะภัย เดชะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกมล สิงห์วงษ์ ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวพัชรียา สุขจิตวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
3. นางสาววิภา รักงามศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ จิระเพชรอำไพครูโรงเรียนบ้านสามกระทาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
5. นางฉันทนีย์ จันทร์พลครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา รักงามศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวประนอม เจริญชนม์ครูโรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงครูโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ จิระเพชรอำไพบ้านสามกระทาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
5. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมโรงเรียนวัดทำใหม่ สพป.อยุธยา เขต1ประธาน
2. นางจริยา ปฐพีดุสิตาครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
3. นางวรนิตย์ โพธิครูโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา ปานทีครูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราดกรรมการ
5. นางอินทิรา สมชาติครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ศิริชลครูโรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายจิรศักดิ์ ดำทองสุกครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
4. นางยุติมา ปิ่นสุขครูโรงเรียนราชวินิต สพป.กทม.กรรมการ
5. นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดีครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นายสมหมาย สัญญโสภีครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต3กรรมการ
4. นางนันทวดี เทียนไชยครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
5. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต4เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ชาญเชี่ยวครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายธีรพงษ์ พันธิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ พุ่มคุ้มครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
4. นายขวัญชัย เจริญเนตร ครูโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต2กรรมการ
5. นายอัครพงษ์ ติงสะครูโรงเรียนบางละมุง สพม.18 ชลบุรีเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมาโนช พึ่งพิมาย ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นายวรวัฒน วิชิตกิ่ง ครูโรงเรียนโรงเรียนพวงคราม สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แสนสุขครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์ พรายแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
5. นายศุภกิจ อินทรวิเศษครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมาโนช พึ่งพิมาย ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก สพป.สุพรรณบุรี เขต3กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แสนสุขครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
4. นางศศิลักษณ์ ไชยตันครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ใจดีศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นายชนะภัย เดชะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.สระบุรี เขต2กรรมการ
4. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาคครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายยนต์ บุญแรงครูโรงเรียน นิคม ฯ ๘ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาคครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายวรวิทย์ ตั้นเหลียงครูโรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
3. นายเรืองเดช เนตรนุชครูโรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
4. นายพยนต์ เหนือโทครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป.สระบุรี เขต2กรรมการ
5. นาย อนวัทย์ วรรธนะภูติบริษัท ดีแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด กรรมการ
6. นาย อนวัฒน์ สำนักโนนบริษัท ดีแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด กรรมการ
7. นายประภาส จันทร์เจือบริษัท ดีแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด กรรมการ
8. นายศุภชาติ บุญทวีบริษัท ดีแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด กรรมการ
9. นายชัยรัตน์ คุ้มโภคาบริษัท ดีแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด กรรมการ
10. นายวรศักดิ์ ศิริเกษมศักดิ์บริษัท ดีแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธาน
2. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายเริงวุฒิ ชูเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวัดหนองกระบอกเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต ๓๕ (จ.ลำปาง) ประธาน
2. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต ๔๒ (จ.นครสวรรค์) กรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐ (จ.ชัยภูมิ)กรรมการ
4. นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐ (จ.ชัยภูมิ) กรรมการ
5. นายเริงวุฒิ ชูเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ
6. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต ๑ เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประธาน
2. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต ๓๘ (จ.สุโขทัย)กรรมการ
3. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพีชนูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต ๓๙ (จ.อุตรดิตถ์)กรรมการ
5. นายปฏิภาณ สำเนียง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
6. นายอิทธิพล พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านยายจั่น สพป.ระยอง เขต ๑เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประธาน
2. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.เขต ๓๘ (จ.สุโขทัย)กรรมการ
3. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพีชนูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
4. นายกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต ๓๙ (จ.อุตรดิตถ์)กรรมการ
5. นายปฏิภาณ สำเนียง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
6. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่น สพป.ระยอง เขต ๑เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.ชัยภูมิ เขต30ประธาน
2. นายองอาจ พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางสาคร ประทุมยศครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เทศบาลนครระยอง กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
6. นายไพทูรย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 แพร่เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแล สพป.ชัยภูมิ เขต1ประธาน
2. นายองอาจ พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางประภาวดี ประทุมยศครูโรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
6. นายไพทูรย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 แพร่เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัดศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวอำไพ ลัคนาอนุสรณ์ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
3. Mr.Gareth Parryครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นายวิวรรชน์ เชื้อจิตรครูโรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นายจักษวัฎ ปานกลางครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
6. นางสาวชุลีพร มนต์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายมานพ พุ่มจิตรศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต1ประธาน
2. นางวัชรี โฆษิตจาตุรนต์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. Mr.Robert Booiอาสาสมัครอเมริกัน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางรักษิณา เรืองดีครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
5. นางลดาวัลย์ ใจวงษ์ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
6. นางวนิดา เยื่อใยครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์พรรณ สำราญจิตร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสงครูโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
3. MissShannon Mc Clendonครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.18 ระยอง กรรมการ
4. นางสาววชิรา บุญเกื้อครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
5. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมครูโรงเรียนวัดลาดสนุน สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
6. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 สพป.ระยอง เขต2เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. Mr.Jamie Streetครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
5. นายบดินทร์ วรรณเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางรุจิ บุญช่วยเหลือครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 เลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ ทองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต4ประธาน
2. นางสาวสุธีรา พลรักษ์ครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1กรรมการ
3. MissAshlea Nicole Browiningครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางเรณู หาญนิรันดร์ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางรพีพร ยอดล้ำครูโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
6. นางศรีไพ ต่วนภูษาครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชลบุรี เขต2เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายทรงพล แสงทองครูโรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. Mr.Tyrone Sean Cusackครูโรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.18 ระยองกรรมการ
4. นางสายฝน กระษาปณ์การ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายเรวัตร ไสยวรรณครูโรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
6. นางฉัตรมน อินทศร ครูโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลฯ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางรัฐวัลย์ สังขพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางกรกนก เอกทัศน์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. Mr.Ben Hughesครูโรงเรียนนานาชาติ พัทยากรรมการ
4. นางกัลยา กิตติรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสาวชุติมา สินธุวานิชครูโรงเรียนบ้านสองสลึง สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ พงศ์กสิกิจครูโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมมารถ มังคลสุครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1ประธาน
2. นางสาวสุนิสา อวยพรครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯ ๗ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. Mr.Robert Sullivanครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อบจ.ระยองกรรมการ
4. นางนันทิยา ยิ้มสุขครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสุภาพร พรหมเจริญ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สุดแท้ครูโรงเรียนบ้านเขาตลาด สพป.ระยอง เขต2เลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบัวบาง บุญอยู่ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต1ประธาน
2. นางอุมาจินต์ คงคาครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
3. Mr.Gregory Woodheadวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร อังศิริครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ วงษ์เกตุครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
6. นายเขษม มหิงสาเดชครูโรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต2เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญภิกา วังเปรมครูโรงเรียนบ้านสระเตย สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นางสาวบรรจง กายนาคาครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต1กรรมการ
3. Mr.Nick Paddockอาสาสมัครอเมริกัน สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยครูโรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สุขสอาดครูโรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ โฉมศิริครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางชนิตพร ชุ่มจิตรศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาวมณฑิรา บุญจันทร์ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. Mr.Michale James Hayครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
4. นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติครูโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราดกรรมการ
5. นางพรอนงค์ แก้วศรีคราม ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการ
6. นางนภัทร ศิริเจริญแสงครูโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
7. นางลักษมณี จ่าแท่นทะรังครูโรงเรียนนิคมฯ ๕ สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
8. นางสาวสวลี ร่วมวงศ์ครูโรงเรียนวัดไตรรัตนราม สพป.ระยอง เขต2เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.18(ระยอง)ประธาน
2. นางสาวจิ้ง แซ่หลูครูโรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. MissNi Dan ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม.17(จันทบุรี)กรรมการ
4. นางสุรีย์ คชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครูโรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางดวงพร นิลสดใส ครูโรงเรียนนิคมฯ ๘ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.18(ระยอง)ประธาน
2. นางสาวจิ้ง แซ่หลูครูโรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. MissNi Danครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม.17(จันทบุรี)กรรมการ
4. นางสุรีย์ คชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครูโรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางดวงพร นิลสดใส ครูโรงเรียนนิคมฯ ๘ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐ รองผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ พูนบำนาญผอ.โรงเรียนบ้านซ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต2รองประธาน
3. นายวันชัย พิริยะประภากุลผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
4. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
5. นางสุกัญญา มีพ่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท กรรมการ
6. นางสาวศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายวิโรจน์ กรีถาวรผอ.โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
8. นางยุพิน ก๋งอิ่มผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
9. นางวรรณวิภา เทียนทองผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
10. นางนภสร บรรดาศักดิ์รองผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
11. นางสาวพนอจิต จั่นทองครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพป.ระยอง1 กรรมการ
12. นายมณฑล โซ่เจริญธรรมผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
13. นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
14. นางปาริชาติ ไชยรักษาครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพป.ระยอง1กรรมการ
15. นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต2เลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนภดล แสนผูกผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต1 ประธาน
2. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐรองผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
3. นายสุพล โหมดเขียวครูโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม.6 สมุทรปราการกรรมการ
4. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม.18 ระยองกรรมการ
5. นายวันชัย พิริยะประภากุลผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นายนะฑี ใจชอบ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
8. นายธรรมนูญ มีสมสืบครูโรงเรียนวัดนมโฑ สพป.ชัยนาทกรรมการ
9. นายวัชรินทร์ บัวด้วงครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ฯ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1กรรมการ
10. นายศุภกร เลิศไกรผู้อำนวยการโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป.กทม.กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แก้มไทยผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ กรรมการ
12. นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร จันทรทีประผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ประธาน
2. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐ รองผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติรองประธาน
3. นายวันชัย พิริยะประภากุลผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม.18 ระยองกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ศรีสูงเนินผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายภูมิบดี แก้วศรีสังข์ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นายวรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 กรรมการ
9. นายเสถียร แจ่มจิตรครูโรงเรียนวัดคงคาราม สพป.ชัยนาทกรรมการ
10. นางนภสร บรรดาศักดิ์ครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพป.รย.1 กรรมการ
11. นายพงศธร สงวนสินครูโรงเรียนอนุสาส์น สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
12. นายวัชรินทร์ บัวด้วงครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพป.ประจวบฯ เขต 1กรรมการ
13. นายศุภกรณ์ เลิศไกรผอ.โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป.กทมกรรมการ
14. นายมานพ จินดาศักดิ์ครูโรงเรียนผาณิตวิทยา สพม. เขต 6กรรมการ
15. นายสุพล โหมดเขียวครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6กรรมการ
16. นางสาวจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ ครูโรงเรียนปทุมคงคา สพม.เขต2เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายจักรวุธ สุขผลินรอง ผอ.โรงเรียนวัดบางพูน สพป.ปทุมธานี เขต1ประธาน
2. นางรัญญาภัทร อัยราศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต2กรรมการ
3. นางเพลินพิณ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต2 เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 ประธาน
2. นายสุเมธ เทียนอบ ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติรอง ผอ.วัดพลับพลาฯ สพป.จันทบุรี เขต1เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ประเสริฐสรรค์ผอ.โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคลรอง ผอ.โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
3. นางสาวมาลินี เลาหิตกุลครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม. กรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ สบู่ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต2กรรมการ
5. นางวิภาวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรีย์พร เศรษฐวรวิจิตรBrand Supervisor Breezeประธาน
2. นางสาวทองพลู บัวศรีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กรรมการ
3. นางฉวี สังข์เนตรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสากรรมการ
4. นางศุภศิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์ สพป.กทม กรรมการ
5. นางสาวอิสรา ตะยังคกนก ครูโรงเรียนบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต3 เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2 ประธาน
2. นางกัญญา มุสิกาครูโรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด กรรมการ
3. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
4. นางสาวปรียาพร หงส์พิลาครูโรงเรียนนิคมฯ 9 สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนันทกาญจน์ อัศพงษ์ธนัชเดชศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางชูศรี มุณีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 กรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ เอื้ออรุณชัย ครูโรงเรียนวัดหนองกบ สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต2 กรรมการ
5. นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์ครูโรงเรียนนิคมฯ 1 สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางอุไร ขุนสิทธิ์เจริญครูโรงเรียนนิคมฯ ๗ สพป.ระยอง เขต ๑เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะรองผอ.โรงเรียนนิคมฯ ๗ สพป.ระยอง เขต ๑เลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นายวิเชียร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ ๔ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางเตือนใจ ชื่นศิริครูโรงเรียนบ้านหนองระกำ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ ๔ สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสำเนาว์ สมชิตกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุวิน โถชัยกรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นายสุเทพ พรหมนิยมครูโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นางพรวิภา ศรไชยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายสุพจน์ อู่ขลิบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรด สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาววิภา นงค์พรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวกชพร จันทร์คล้ายครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนภัส เสือสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรชุลีย์ ปุญญิศากุลศิริครูโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต2ประธาน
2. นางสาวฉัตรสุดา ปิ่นกำลังครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางณฤดี ปานพิมพ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรด สพป.ชลบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาววิภา นงค์พรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวกชพร จันทร์คล้ายครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ เปล่งปลั่งครูโรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นายธนาวุธ พลศักดิ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ เปล่งปลั่งครูโรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นายธนาวุธ พลศักดิ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชโลบล ทัศวิลศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธาน
2. นางสาวสำเนียง ศิริเกิดครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นางสาวรจนา วรรณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชโลบล ทัศวิลศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธาน
2. นางคณิตรา หารธุจิตครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต2กรรมการ
3. นางรัตนา มุกดาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธาน
2. นางสาวธนาธิป เทียนวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ปวงประชังครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสำเนียง ศิริเกิดครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต2ประธาน
2. นางศิริปัญญา คำมุงคุลครูโรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายสิทธิพร สุวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.ลพบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาววารุณี จุนเจือวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางชฏาธาร ปิโยปกรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสาววิมลมาลย์ ธิพรพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางคณิศร เมืองแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุงรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๑๒ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสมใจ เพ็ชรสุกใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางบุญอนันต์ ทองภักดีศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ สง่างามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาฎเฉลียว คงนิวัฒน์ศิริครูโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวจาริณี บัวคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพณิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต2ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา มะลอยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพณิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต2ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา มะลอยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรณกร โรจนประทีปครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางสาวสาวิตรี ถาวระครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรณกรณ์ โรจนประทีปครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางสาวสาวิตรี ถาวระครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาณัติ แซ่โค้วครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกประธาน
2. นางบุญครอง สอดส่องครูโรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ แซ่โค้วครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกประธาน
2. นางบุญครอง สอดส่องครูโรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณัฎฐาพร อุ่นใจครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธาน
2. นายสมศักดิ์ ศะวะลาศครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สุกยังครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐาพร อุ่นใจครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธาน
2. นายสมศักดิ์ ศะวะลาศครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สุกยังครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเตือนใจ สิงห์คำครูโรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวณัฎฐา พรมวรรณาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ สิงห์คำครูโรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวณัฎฐา พรมวรรณาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จิตรสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จิตรสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสาวิตรี บุญมาแย้มครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวภัทร์ธีญา มาทะวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวพรจนา แก้วเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
2. นางสาววสนา วิลัยเกษครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร สุขเหลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรมศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต3ประธาน
2. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิตยา ณะธิไทยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เขต1ประธาน
2. นางนาริยา มั่นธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางนราวดี ชนันชนะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต1ประธาน
2. นางสาวชลชนก หนูรอดครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวดวงพร หวังอ้อมกลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียนศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวศุภณัฎฐ์ รอดวิลัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียนศิริครูโรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวศุภณัฎฐ์ รอดวิลัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียนศิริครูโรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวศุภณัฎฐ์ รอดวิลัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียนศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวศุภณัฎฐ์ รอดวิลัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียนศิริครูโรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวศุภณัฎฐ์ รอดวิลัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียนศิริครูโรงเรียนบ้านทัพนคร สพป.จันทบุรี เขต 2ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวศุภณัฎฐ์ รอดวิลัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกำไลทอง ดีแฮครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธาน
2. นางสาววชิรพรรณ รัชโพธิ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางสาวจันทนา เหลืองเลิศขจรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววาสนา วิลัยเกษครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวสุพันนี เชิดฉันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร โลหากาศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดตะเคียน สพป.ลพบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวสมคิด จอน้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา เกตุพันธุ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นางสาวนิศารัตน์ สังวรดีครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางสาวภริกา ผ่องแผ้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธาน
2. นางสาวประภาวรรณ พุมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางสาวพิไลพร กุลสุทธิไชยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธาน
2. นางสายใจ รุ่งรัตน์ครูโรงเรียนปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาววรรณวณัด ทักษ์คีรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวาสนา น้ำเพ็ชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธาน
2. นางสาวฐิติมา บุญพึ่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภูครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายกเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมใจ เพ็ชร์สุกใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธาน
2. นางสาวเหมือนฝน บุญพยากรณ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางสาวจรินยา ณ จัตุรัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาจรี นามประดิษฐ์ครูโรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์(วันครู2503) สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางแสงอรุณ บุญโญอุปถัมป์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป.ลพบุรี เขต1ประธาน
2. นายจิรพงศ์ โชติมณีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป.ลพบุรี เขต1ประธาน
2. นายจิรพงศ์ โชติมณีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ ยศเทียมศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธาน
2. นางปราณี เผือกเวชครูโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว สช.วังทองหลาง เขต1กรรมการ
3. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นายวิฆเนศ หลงสมบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป.ลพบุรี เขต1ประธาน
2. นายจิรพงศ์ โชติมณีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ ยศเทียมศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธาน
2. นางปราณี เผือกเวชครูโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว สช.วังทองหลาง เขต1กรรมการ
3. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นายชนะชัย ยอดสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายอัทรินทร์ รัตนภาสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัฒนา บุญฟักศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นายอภิชาต ผาสุกตรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายชูสง่า ปันพรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิจิตรา คงเกตุครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต3ประธาน
2. นายชนะชัย ยอดสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายอัทรินทร์ รัตนภาสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัฒนา บุญฟักครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี เขต2ประธาน
2. นายอภิชาต ผาสุกตรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายชูสง่า ปันพรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนาวิน วิภาตนาวินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร ชัยสายัณห์ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายวิทยา ภารสง่าครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาณดา พรหมอินทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธาน
2. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิจิตรา คงเกตุครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสาวเอมอร บัวซาวครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวภิราภรณ์ ธรรมสรณ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางสาวดวงจิต สังข์คำครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายกเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สนองค์ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต2ประธาน
2. นายประนม มะธิปิไขครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางโสภิตนภา แก้วนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุนิสา เพ่งพินิจครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม เขต2ประธาน
2. นางสาวพชภร คำเรืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุนิสา เพ่งพินิจครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม เขต2ประธาน
2. นางสาวพชภร คำเรืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สนองค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธาน
2. นายประนม มะธิปิไขครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางโสภิตนภา แก้วนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุนิสา เพ่งพินิจครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม เขต2ประธาน
2. นางสาวพชภร คำเรืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธาน
2. นายวัลลภ สมานเมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพจน์ ขันเขตการครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเผด็จ ผะเดิมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นายเพิ่มพูน ดวงสิมครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางสาววิภา จิอู๋ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธาน
2. นายเดชา สังข์ทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นายธนพล นกแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธาน
2. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางจารุภัทร วงศรีษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต2 ประธาน
2. นายภูมิรพี ยิ่งสินสุวิทย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวรุสนีดา มามะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์จิรา วิภาตนาวินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางนิศารัตน์ นภาเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเผด็จ ผะเดิมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นายเพิ่มพูน ดวงสิมครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นางสาววิภา จิอู๋โรงเรียนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธาน
2. นายเดชา สังข์ทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นายธนพล นกแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธาน
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางจารุภัทร วงศรีษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต2 ประธาน
2. นายภูมิรพี ยิ่งสินสุวิทย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวรุสนีดา มามะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์จิรา วิภาตนาวินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางนิศารัตน์ นภาเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวกุลขนิษฐ์ อดิรุจโชติสิริครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นายอำนาจ กองทุ่งมนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ประธาน
2. นางสาวกุลขนิษฐ์ อดิรุจโชติสิริครูศูนย์การเรียนชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรรมการ
3. นายอำนาจ กองทุ่งมนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแววตา รัตนมณีครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายสมชาย แก้วประกอบครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาลัย สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
3. นายกรมิษฐ์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางแววตา รัตนมณีครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นายสมชาย แก้วประกอบครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาลัย สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
3. นายกรมิษฐ์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบา กรวยทองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางชวาลา ศาลิโกเศศครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ สพป.สมุทรปราการ เขต2 กรรมการ
3. นายพิชัย อินต๊ะงามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา กรวยทองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางชวาลา ศาลิโกเศศครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ สพป.สมุทรปราการ เขต2 กรรมการ
3. นายพิชัย อินต๊ะงามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกำธร ดิษธรรมครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เขต18 ระยองประธาน
2. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวมาริสา จำปาดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกำธร ดิษธรรมครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เขต18 ระยองประธาน
2. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวมาริสา จำปาดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย เทียนศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางรวิสุดา อมตะพิลกูลครูครูโรงเรียนอนุบาบสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต๑๒ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย เทียนศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต2ประธาน
2. นางรวิสุดา อมตะพิลกูลครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวินิต ภูลายยาวครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกประธาน
2. นางธัญชนก วันฤกษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกประธาน
2. นางธัญชนก วันฤกษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสุนันท์ ฉายประเสริฐศรีครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาววาสนา ไกรสมุทรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสุนันท์ ฉายประเสริฐศรีครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาววาสนา ไกรสมุทรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสุนันท์ ฉายประเสริฐศรีครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาววาสนา ไกรสมุทรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสุนันท์ ฉายประเสริฐศรีครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
3. นางสาววาสนา ไกรสมุทรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกประธาน
2. นางธัญชนก วันฤกษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกประธาน
2. นางธัญชนก วันฤกษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนามครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวรุ่งทิพย์ คำเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวรุ่งทิพย์ คำเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวรุ่งทิพย์ คำเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวรุ่งทิพย์ คำเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต1ประธาน
2. นางสาวรุ่งทิพย์ คำเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนภัส เสือสิงห์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นายชาญชัย กองแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวสุทธาภา โชติประดิษฐ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ประธาน
2. นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการ
3. นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางพัชรา บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต3 กรรมการ
5. นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต1 เลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจรีธร แหวนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต1ประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต2 กรรมการ
3. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
4. นางพรชนิตท์ ก้องกำไก ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
5. นางศศิธร พรหมอินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต2เลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต1ประธาน
2. นางสาวอัมพรรณี สาลีวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบฯ เขต2กรรมการ
3. นางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
4. นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
5. นางศุภวรรณ งาเจือ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต1เลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]