รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชิษณุชา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางปราณีต  ภู่สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงคัทลียา  ดวงตัน
 
1. นางสมจิต  ธรรมชาติ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงศศิประภา  บางเฟื่อง
 
1. นายศุภชัย  กัณธรรม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสิดาพร  แสงโสด
 
1. นางสาวประจิน  มวลชู
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนภัสกร  สดชื่น
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เขม้นเขตการ
 
1. นางประชุม  อินสถิตย์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงบุรัสกร  เกิดรักสกุล
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปรารถนาดี
 
1. นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงนิตยา  ม่วงจอม
 
1. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงจิราพร  บำรุงแจ้ง
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกชพร  มาตะภาพ
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  นิรุชธรรมธัช
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มากอินทร์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สุมาลี
 
1. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ดีดศรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนามนต์
 
1. นางสาวประนอม  สิงห์ลอ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมจา
 
1. นางอรปภา  ทองดอนยอด
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พลมาศ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงลดามณี  เชื้อดี
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางวิรัต  ชาญณรงค์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้ววิสุทธิ์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สอนดา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงจิตร  ตาดี
2. นางมณีรัตน์  อินทรเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงธนพร  สุขโชติ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวธนยพร  เจริญสังข์
2. นางสาวลดารัก  สีหะวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริก  ภาระพงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  ร่มสันเทียะ
 
1. นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์
 
1. นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประสิทธิ์  กาญจนศร
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงศิณีนาจ  ชมชื่น
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงศะศิกานต์  เดียวสุรินทร์
3. เด็กหญิงแพรวา  มากมี
 
1. นางสาวศรีไพร  อินทร์อ้าย
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อยู่ทอง
2. เด็กชายวรศักดิ์  สระทองอินทร์
3. เด็กหญิงวิชิดา  ขจรศรี
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัชฐิณี  สวัสดิ์
2. เด็กชายณิชาภัทร  ตั้งประดิษฐ์
3. เด็กหญิงรสา  เต่าแก้ว
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางอำพร  ทั่งทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  นาจารย์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเติม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สระทองอินทร์
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายจักริน  ทองทัพ
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ทองชีวงศ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้อยทิพย์
 
1. นางสาวยุพิน  รักษางาม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงศศิธร  อินทะกะ
3. เด็กหญิงสุปรานี  พรมมา
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางวิเชียร  มธุรส
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จันทนา
2. เด็กหญิงมาริษา  มณีสรากุล
3. เด็กหญิงอนุธิดา  แตงแย้ม
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางอำพร  ทั่งทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปทิตตา  หวังใจดี
2. เด็กหญิงประไพภัทร  ครุปตะสิน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันครา
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  นาฝาย
2. เด็กหญิงวิชวิมล  สังฆะสอน
 
1. นายช่อ  สอนจีน
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  พานทอง
2. เด็กชายพงศธร  นิลสนธิ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
2. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามขา 1. เด็กชายชนะชัย  กลิ่นอ่อน
2. เด็กชายไพศาล  กุชะนันท์
 
1. นายเบ็ญจรงค์  มันตะสูตร
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายวิษณุ  รักษาแดน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สิงห์วี
 
1. นายสุทัศน์   พงษ์งาม
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายพิเชษฐ์  อึ่งกุล
2. เด็กชายอนุชา  อัตราช
 
1. นายสมชาย  มาเนียม
2. นางสาวอำภา  บุญศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งเพ็ญ
2. เด็กชายนภัสกร  พุ่มคำ
 
1. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัดพัด
2. เด็กหญิงจุฬามณี  เสถียรวชิรกุล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  เงินอยู่
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงพรรัมภา  จีนต๊กยี่
 
1. นางดวงตา  เผ่าสวัสดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  พินดิษฐ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  จันทร์เพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ออมสิน
4. เด็กหญิงสุชานาถ  นาคยิ้ม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ทอง
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงชุมาพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ทิมแบบ
3. เด็กชายตันติกร  ดิษเทศ
4. เด็กชายสิทธิโชค  จิตรบรรจง
5. เด็กหญิงสุทธิพร  กิจเจริญฟุ้ง
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ใจบุญ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร
3. เด็กหญิงรชดา  วงค์ราชบุตร
4. เด็กชายศิวิกร  ศรีบุปผา
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ธิรานันท์
 
1. นางศิริวรรณ  กุลมัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงคณิศรา  สุวรรณทับ
3. เด็กหญิงจิราภา  พิพัฒนกุล
4. เด็กหญิงสุชานารถ  สุขพัฒน์
5. เด็กหญิงสุภิสรา  พุทธจันทร์
 
1. นางกนกพร  เพชรพงศ์
2. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  ปลื้มยิ้ม
2. เด็กหญิงปภัสสร  น่วมด้วง
3. เด็กชายมณีนุช  ไชยยงค์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เลี่ยมประเสริฐ
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นครพันธุ์
 
1. นางพยอม  ภู่เกตุ
2. นางรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายธนากร  สุครรธจันทร์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายนฤบดี  วิไลวัลย์
4. เด็กชายวันชนะ  คัดชานันท์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วขวา
 
1. นายฌณภัทร  คงคะชาติ
2. นายนิรุตติ์  หัทยัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายกฤติที   คำวัง
2. เด็กชายจักรกฤษ   อินทร์สิงห์
3. เด็กชายชาญณรงค์   ชมภู่
4. เด็กชายนภดล   พลสงคราม
5. เด็กหญิงนริศรา   ฤทธิ์กระจาย
6. เด็กชายพงศกร   ชะนะลาภ
7. เด็กชายพงศธร   อาจหาญ
8. เด็กหญิงพัชรี   อยู่ทัพ
9. เด็กชายภูวดล   ผดุงลาภ
10. เด็กชายวิศรุต   เมฆอ้อย
11. เด็กชายศราวุธ   จิราพงษ์
12. เด็กหญิงสิริกร   โพสี
13. เด็กชายสิริวิชญ์   จันทร์เชื้อ
14. เด็กหญิงสุพรรษา   สีจุล
15. เด็กหญิงสุพัฒตรา   ปิ่นแก้ว
16. เด็กชายอภิวิชญ์   ดีแป้น
17. เด็กหญิงอารยา   จันทร์บัว
18. เด็กชายเฉลิมวงศ์   แสงมณี
19. เด็กหญิงเด่นดาว   อาจหาญ
20. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ชนะ
 
1. นางทองวรรณ   ปานจิตต์
2. นางลิลิตา   สังข์ศิลป์
3. นางวิเชียร   มธุรส
4. นายสนิท   ทิลานันท์
5. นางสุดาพร   บัวดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงกรกมล  ลายโต๊ะ
2. เด็กชายชาคริต  ยิ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีฉ่ำ
4. เด็กหญิงณัฐการณ์  สีฉ่ำ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรประจำ
6. เด็กชายนพพล  ดวงคำ
7. เด็กชายนัฐรินทร์  บัวผัน
8. เด็กชายปวเรศ  นามเจริญ
9. เด็กชายปัญญา  ศรีฉ่ำ
10. เด็กชายมานพ  เพ็ญภาค
11. เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวผัน
12. เด็กชายวิรชัย  พจนเรขา
13. เด็กชายวุฒิภัทร  อยู่ต้น
14. เด็กชายศุภกิจ  สมบุญ
15. เด็กชายสราวุฒิ  ชาติมนตรี
16. เด็กหญิงสิริวิมล  พวงทับทิม
17. เด็กหญิงสุภัทร  คำอ่อน
18. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดวงคำ
 
1. นางธนพร  ตาสี
2. นายบรรพต  ทุยบึงฉิม
3. นางสาวปลื้มจิต  เทอดเกียรติ์บูรณะ
4. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ
5. นางวรรณา  ทองชุบ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพรนารายณ์  ยอดเถื่อน
 
1. นางเรไร  ทองเพ็ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 1. เด็กชายชนุตร์  ศรีอ๊อด
 
1. นางสาวพิทชญา  ตุรงค์เรือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวศิริจิต  ถาวรกูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายคุณานนต์  แก้วศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด
 
1. นางปมณฑ์ชนัส  ศศิธรชินศักดิ์
2. นางสุภัทรา  สิงห์เดช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภัทรพล  สังข์ศิลป์
2. เด็กหญิงศลิษา  สิงห์เรือง
 
1. นางปมณฑ์ชนัส  ศศิธรชินศักดิ์
2. นางสุภัทรา  สิงห์เดช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตรา  สิงห์เรือง
2. เด็กชายอนิสรณ์  ผาสุข
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงธีรดา  เมืองทอง
2. เด็กหญิงธีรนุช  จิตตะระ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขเกษม
4. เด็กหญิงปาจรีย์  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงพรธีรา  ดีไทย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีโสภา
7. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่อุ้ย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้ำเพชร
9. เด็กหญิงอธิชา  เพิ่มโภค
10. เด็กหญิงอรณิชา  ชูสัมฤทธิ์
 
1. นายมาลัย  ปลาทอง
2. นางวาสนา  สุรัตน์สุขเกษม
3. นางสาวอารียา  ไทยดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก  มณีโชติ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธเสน
4. เด็กหญิงพรศิริ  สาตรช้าง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ขุนคงเสถียร
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองเดช
7. เด็กหญิงสุปรียา  หนุ่มน้อย
8. เด็กหญิงสโรชา  ทุมเสน
9. เด็กหญิงอัมพวรรณ  คำเมือง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทุมพร
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงกัณฑิรา  ช่างเภา
2. เด็กหญิงจิรกานต์  คำคูณ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กว้าวศูนย์
4. เด็กหญิงชนนิภา  อินหาดกรวด
5. เด็กหญิงชุติมา  โอนทอง
6. เด็กหญิงปนัดดา  พรมป่า
7. เด็กหญิงปภาวี  จันทร์มล
8. เด็กหญิงปัญญาพร  ตั้งใจ
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งใจ
10. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองวัน
11. เด็กหญิงศศิธร  ปานฤทธิ์
12. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินทรีย์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตเมศร
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานฤทธิ์
15. เด็กหญิงอารยา  เจือจันทร์
 
1. นางณัฐณิชา  ยอดวิญญูวงศ์
2. นางยุพา  เฟื่องโชติการ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงชนิดา  วราหะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  เกิดโต
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เชื้อนพคุณ
4. เด็กหญิงดวงกมล  ลำเต็ม
5. เด็กหญิงดวงกมล  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงนงนภัส   พยัคเพศ
7. เด็กหญิงนันทิกา  รักกสิวิทย์
8. เด็กหญิงนิลัดดา  ดาวลาย
9. เด็กหญิงนิศากร   นาคบรรณ์
10. เด็กหญิงพรภิรมย์  งามศักดิ์
11. เด็กหญิงภาวิณี  เกตุขจร
12. เด็กหญิงรชาวดี  เกลี้ยงกลม
13. เด็กหญิงศศิประภา  มานิตย์
14. เด็กหญิงสุมิตรา  หงษาหิน
15. เด็กหญิงสุมินตรา  หงษาหิน
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  มัชฌิมา
2. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
3. นางวิมลมาศ  คำฟัก
4. นายวิโรจน์  คำฟัก
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายกฤษฐกร  ศรีสุข
2. เด็กชายธนากร  ทองดอนแอ
3. เด็กชายภานุพงษ์  พลขัณฑ์
 
1. นางสาวชลธิชา  เชื้ออ่อน
2. นายไพฑูรย์  บุญศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  แหม่มสอด
2. เด็กหญิงราตรี  แหล่งเมือง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นิลมะณี
 
1. นายบุญเจน  เกตะมะ
2. นางสุภัค  วงศ์สกุลหล่อ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ใจภักดี
2. เด็กหญิงวริษฐา  ไชยศิริ
 
1. นางสาวมีณา  กุมารา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวดี
2. เด็กหญิงปาจรีย์  เพชรพันธ์
 
1. นางจุรีภรณ์  แพทอง
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงมนชญา  โสภา
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ดาธูป
3. เด็กหญิงหงส์ทอง  เกตกิจการ
 
1. นายภคพล  เอมเอี่ยม
2. นางอัชรา  จันแดง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายประกายเพชร  รสโฉม
2. เด็กชายศรายุธ  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  สุนทรศรี
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางสมคิด  บุญมี
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  ศรีละกาล
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สมเผ่า
3. เด็กชายสมภพ  สิงห์เรือง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
2. นางปราณี  ทะจะกัน
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กชายอวยชัย  จาดมี
 
1. นางอาภรณ์  สมบูรณ์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร   พ่วงพันธ์
 
1. นายวีรเชษฐ  เถาวัลย์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงปานวาด  สังข์สุวรรณ
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เฉลิม
 
1. นางกุหลาบ  สุวรรณเทพ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุวรรณงามศรี  ศรีละกาล
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงปณิดา  ม่วงปราง
2. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงดวงใจ  เพชรวิจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงกรกนก  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สันทาลุนัย
 
1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
2. นายนพดล  ตวงกระสินธุ์
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายณัชพล  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวนิตยา  สมปานแก้ว
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใจดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุโสภา
3. เด็กชายเจษฎาพร  ใจดี
 
1. นางรัตนาภรณ์  นุชเฉย
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทษาวงค์
2. เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
 
1. นายจุฑารัตน์  บุญมี
2. นายนิพนธ์  บุญมี
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธีรยุทธ   สินนอก
2. เด็กชายภานุพงศ์   ทรงทัน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์   พามา
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายคุณานนต์  กระสังข์
 
1. นายน้อย   ยอดเถื่อน
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายธงชัย  เถาสมบรูณ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กชายนิพนธ์   คำฝอย
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายวีรชัย  โพธิ์เงิน
 
1. ส.ต.อ.จุมพล  ทองอำไพ
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงภควรรณ  อัตตพรต
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงบุญยอร  สิงห์เรือง
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
82 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงทิพปภา  แอ่นดอย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุมาลี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พรมมาศ
 
84 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พิมิตร
 
1. นางพนอ  หมอกมืด
 
85 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงวิชิตา  เมฆโต
 
1. นางมานพ   สมบุญยอด
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองริ้น 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  น้อยพันธ์
 
1. นายพสุธร  รัตนวิบูลย์เลิศ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงศรัญญา  อุตมะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ขำมั่น
 
88 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงธนาพร  แดงซิว
2. เด็กชายบัณฑิต  แดงซิว
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ยอดตอง
4. เด็กหญิงมรกต  สิมมาก
5. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์โคคุ้ม
6. เด็กหญิงวิชิตา   เมฆโต
7. เด็กชายศรุต  ดีอินทร์
8. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
 
1. นายน้อย  ยอดเถื่อน
2. นางมานพ  สมบุญยอด
 
89 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกันตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ภูศรี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  พลประถม
4. เด็กหญิงจันทมณี  ดาธูป
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเที่ยง
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีระวัตร
7. เด็กหญิงชนาพร  กรรณรัตน์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โค้ว
9. เด็กหญิงดวงดาว  คงสุข
10. เด็กชายธนกร  อินทรเกตุ
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมถะธัญกรณ์
12. เด็กหญิงนภัสสร  มีกมล
13. เด็กชายนัฐพงษ์  โอสถ
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมยศ
15. เด็กชายปริญญา  สีนวล
16. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้อยเอี่ยม
17. เด็กหญิงปวิธิดา  รอดหลำ
18. เด็กหญิงปวีณา  ราชพันธ์
19. เด็กชายพงษ์พิษณุ  บัวแก้ว
20. เด็กชายพิพัฒพงษ์  เจริญสุข
21. เด็กชายพิพิธธน  มีด้วง
22. เด็กชายภาคิน  ศรีนรคุตร
23. เด็กชายราเชน  อ่อนจันทร์
24. เด็กหญิงวรรณนิภา  คงดอนทอง
25. เด็กหญิงวรัญญา  ดวงแก้ว
26. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีแก้ว
27. เด็กหญิงวีรพร  กาศธัญกรณ์
28. เด็กชายศรายุทธ  แย้มชุติ
29. เด็กชายศักดิธัช  แสนจันทร์
30. เด็กชายศุภสิทธิ์  วรรณพัฒน์
31. เด็กชายสันติกร  ภามร
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  งามโสภา
33. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรสุรัตน์
34. เด็กหญิงอังคนา  คงดอนทอง
 
1. นางสาวนิสา  เที่ยงอยู่
2. นางประมวล  บุญจันทร์
3. นางสาววีรยา  โยธาฤทธิ์
4. นายสิรภพ  มีจาด
5. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายบุรินทร์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางมาลี  บุญแย้ม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายศิรา  ศิริเวช
 
1. นายอุดม  หุ่นทอง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญทศ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเกิด
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายเกษมสันต์   สิงห์วี
 
1. นางมานพ  สมบุญยอด
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เบ้าพงษ์
 
1. นายปฏิพัฒน์  บุญรักษ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุ่มเย็น
 
1. นางกัลยา  กล่อมแก้ว
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายสิริภาส  เนียมสนิท
 
1. นางสาวนิตยา  สมปานแก้ว
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายนราพัฒน์  ศรีทองคำ
 
1. นางมาลี  บุญแย้ม
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายอนุชา  กลางถิ่น
 
1. นางสาวบุษยา  ทองชุบ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1. เด็กหญิงมินตรา  อ่วมอิ่ม
 
1. นางหรรษา  เจริญสิน
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางสาวจันทิมา  เพียหาเทศ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร   หยุ่มไธสงค์
 
1. นายวัชระ   รอดขาว
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญทศ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเกิด
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพยอม 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  แก้วรอดไว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชื่นด้วง
3. เด็กหญิงณัฐธนันต์  พ่วงพงษ์
4. เด็กหญิงดุสิตา  เหล่าเขตกิจ
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  ห่วงแสง
6. เด็กชายธารา  พึ่งพร
7. เด็กชายนรพนธ์  พนมเขต
8. เด็กหญิงนริศรา  จาวสุวรรณวงษ์
9. เด็กหญิงนิพาภรณ์  อินทร์เท้ง
10. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ใยบัว
11. เด็กหญิงมัญทิตา  หลงจำปา
12. เด็กชายวิทวัส  แจ้งตรง
13. เด็กหญิงศกลวรรณ  แช่มมี
14. เด็กชายศราวุฒิ  เหล่าเขตกิจ
15. เด็กชายสงคราม  มะณีโชติ
16. เด็กชายสลาวุฒิ  กำไมล์
17. เด็กหญิงสุภาพร  สิมเสน
18. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีดำ
19. เด็กชายอนุรักษ์  องค์รักษ์
 
1. นางสาว จินตนา   เขตกรณ์
2. นางกัญชลี  คงประดิษฐ์
3. นางจำเรียง  ฉิมสุข
4. นายณัฐวัชร  อ้อยแขม
5. นายดำรงค์  หล่ำพริ้ง
6. นายสัมพันธ์  สุขงาม
7. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์
8. นายไพโรจน์  งามสม
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์มา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุริยามาตร
3. เด็กชายพิษณุ  อินทร์สุข
4. เด็กชายวรายุ  ใสเขียนวงค์
5. เด็กชายสหภาพ  ชูอิฐ
6. เด็กหญิงอรุณฉาย  ชูอิฐ
7. เด็กหญิงเพ็ญนภ  อุ่นบุญ
8. เด็กชายไพโรจน์  วงศ์สุทะ
 
1. นางประเสริฐศรี  กำจาย
2. นายสุวิทย์  ทองคำ
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อาจหาญ
2. เด็กหญิงประไพร    แสงเฉวต
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    เมฆอ้อย
4. เด็กหญิงสุพัฒรา    พังคะ
5. เด็กชายอนันต์ชัย   คะระนันท์
6. เด็กชายอลงกรณ์   รอดกำเหนิด
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์    อินหันต์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ชะนะลาภ
 
1. นางวันเพ็ญ   จ้อยเพ็ง
2. นางสราญรัตน์   สุรรักษ์เรืองกุล
3. นางสาวอรสา   กัณฑษา
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงชญานี  กิติยานุภาพ
2. เด็กหญิงชลิตา  กิติยานุภาพ
3. เด็กหญิงวนิดา  พ่วงเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวริศรา  ยศเทียม
5. เด็กชายศักดิ์รินทร์  คำเบิก
6. เด็กหญิงเขมิกา  สุริยวงศ์
7. เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มพูล
 
1. นางชนัณธร  ศรีนาราง
2. นายรักชาติ  นาครัตน์
3. นายสมชาย  พูลทัศน์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงจิราภร  ทองลา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมตอง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  คงประยูร
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ยอดยง
5. เด็กหญิงอริญา  มาลารด
6. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีโมลา
 
1. นางสาวนิรัชดา  สุขหนุน
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริรณรงค์
2. เด็กหญิงจันทิมา  บำรุงศรี
3. เด็กหญิงชนาธร  โสขำ
4. เด็กหญิงปวีสุดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  อยู่ทัพ
6. เด็กหญิงพรสินี  นุชแมว
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนแดนปิ่น
8. เด็กหญิงมัฐณา  สุขเกษม
9. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สงฆ์โพธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูเมือง
11. เด็กหญิงโสรญา  กะสินรัมย์
12. เด็กหญิงไอริน  แพปาน
 
1. นางนิภาพรรณ  สุรเดช
2. นางบุษรินทร์  มัชฌิมา
3. นายพิษณุ  สุรรัตน์
4. นางสาวสุรางค์  เพชรี
5. นางสาวอัจฉรา  เติบภักดี
 
111 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินพะหะ
2. เด็กชายกฤษฎา  มูลอารีย์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เอี่ยมละออ
4. เด็กชายสิทธิชัย  ภูแช่มโชติ
5. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์เงิน
 
1. นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล
2. นายเอกชัย  บางฉนวน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายนพกานต์   แซ่เหลี่ยม
2. เด็กชายภัคพล    รัตนา
 
1. นางสาวพัชรี  ชาวพิจิตร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายกรกต  อ่อนจ้อย
2. เด็กชายปิยนันท์  มากะนัต
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   ทรัพย์ชาวนา
 
1. นายสมัย  ศรีระวัตร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายคมกฤช  ก้อนสมบัติ
2. เด็กชายดลพิษิฐ  บัวผัน
3. เด็กชายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์กวาง
2. เด็กชายภูวนัย  เด่นชัยภูมิ
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจดี
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  วงเวียน
2. เด็กหญิงวนิดา  กำแก้ว
3. เด็กหญิงวิไรรัตน์  กำแก้ว
 
1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
2. นายนาริต  เที่ยงธรรม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังตะขบ 1. เด็กชายจักรพรรณ์  กรสา
2. เด็กชายนราพัฒน์  แก้วกำพล
3. เด็กชายอนุรักษ์  บุญอ่อน
 
1. นางนิศาชล  ภู่ระหงษ์
2. นายพจน์   เขียวขจรเขต
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์เมือง
2. เด็กชายยศธร  ชุ่มเย็น
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ชุ่มเย็น
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
2. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายจิระวัฒน์  สารผล
2. เด็กชายนรินทร์  พรมหงษ์
 
1. นายสรัล  สำลี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายบัญชา  ชาญณรงค์
2. เด็กชายเจษฎา  อุปเทศ
 
1. นางขวัญฤทัย  จำปาศักดิ์
2. นายชานนท์  สวนเศรษฐ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงปารีส์ยา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงรจนา  สุขชู
3. เด็กหญิงลดารัตน์  เกิดชื่น
4. เด็กหญิงศิรเนตร  พุทธเสน
5. เด็กหญิงสุชาสินี  ทองดอนเปลี่ยน
6. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธนูศร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุขหนุน
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคเอม
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุญดุฉาว
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเปีย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ดิษสงษ์
6. เด็กชายแดนสยาม  อุดมเดช
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  งามสม
2. เด็กหญิงณิชาพร  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมอยู่
 
1. นางสาวกมลทิพย์   สร้อยสน
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กชายบดินทร์ธร  จันทร์ตรา
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภควดี  เงินคล
3. เด็กหญิงมณีพร  โพป้อม
 
1. นางชุลีพร  มังกรแก้ว
2. นางมณฑกานต์  เฮงรัสมี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศุจิภรณ์  แก้วเกิด
2. เด็กชายเจนภพ  สิทธิโชติ
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีพุ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีมั่น
3. เด็กหญิงสุนันทา  พุฒเถื่อน
 
1. นายวุฒิพงษ์  หมอกมืด
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายศุภกร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายสุริยะ  ทองศรี
 
1. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  อ่อนอ่ำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แป้นสอาด
 
1. นายถวิล  วัดเกวี้ยพงษ์
2. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายวิศรุต  รุนอ่อน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนสุด
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงธนกฤต  รัตพลที
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  สุดสังข์
3. เด็กหญิงรัติประภา  กลับไทย
 
1. นายนุกูล  เอี่ยมอาจ
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายคมกฤช  ก้อนสมบัติ
2. เด็กชายประดิพัทธ์  เฉยบรรดิษฐ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางดารณี  แสงมณี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายนิรุตน์  ปู่รักษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  จุลเกตุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยีรัมย์
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
2. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นาคประสิทธิ
2. เด็กหญิงดาวมยุรี  เปรมรุ่ง
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  ยันยงค์
 
1. นางสาวประภาณี  ปัณราช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตวรรณ  หอมพิกุล
2. เด็กหญิงมัทนา  บุญยิ้ม
3. เด็กชายรณชัย  พรศักดิ์
 
1. นางพรพรรณ  อะทะไชย
2. นางสาวสุภารัตน์  ธนสัตยา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายเอกภพ  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงเอมมิกา  ผู้ไผ่
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายปณชน  วัฒนธานินทร์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  เยาว์วงค์
 
1. นางดารณี  แสงมณี
2. นางสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงชัญวลี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์รักษ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ยงกสิกรรม
 
1. นางสาวรักษณาลี  แสงอินทร์
2. นางศนิชา  งามสม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  แซ่เหล็ง
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นางอนัญญา  ด่านไทยนำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดามา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  บัวเทศ
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กองขุนทด
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์ลอ
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์โสทร
2. เด็กหญิงธิติยา  บุปผาทานัง
3. เด็กหญิงอารีลักษณ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายปิยพงศ์    ทิพย์สุวรรณ์
2. เด็กชายหฤษฏ์   เมฆสัน
 
1. นายสนิท  ทิลานันท์
2. นายสมพงษ์    เพรียวพานิช
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  คุณวุฒิ
 
1. นางปราณี  เมฆอรุณกมล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงภาวิลาส  ทุมขันธ์
 
1. นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวิจารณกูล
 
1. นางจิรัญญา  สุจริต
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปิ่นหทัย  โฆษิตวานิชย์
 
1. นางปราณี  เมฆอรุณกมล
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สลัยรัมย์
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปุญยวีร์  สุวรรณคีรี
 
1. Mr.Abel Loyd  M. Bulaham
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายชวลิต  พูลทรัพย์
 
1. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัชฐิณี  สวัสดิ์
 
1. นางปฤษณา  ศรีปัญญา
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  เจริญทิม
 
1. นายสุริยัน  กาคะ
 
154 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  คชฤทธิ์
2. เด็กชายนดี  ขวาของ
3. เด็กหญิงนันทิพร  ทาใจ
4. เด็กชายภูษณ  คะสุวรรณ
5. เด็กชายวิทวัส  ร่มสันเทียะ
 
1. นายสุริยัน  กาคะ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  คำแฝง
 
1. นายสุริยัน  กาคะ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุดแสงพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ยกศิริ
4. เด็กชายหัสดิน  พงษ์รอด
5. เด็กชายอนุพงศ์   ใจตรงดี
6. เด็กชายอภิเชษฐ์   บุญจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  เถาวัลย์
2. นางสาววราภรณ์  นาดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ยศสถิตย์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์ทอง
5. เด็กชายภูวดล  สารวรรณ
6. เด็กชายมณฑล  วาพันสุ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ปักเขทานัง
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มูลสุข
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นายรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายคณิศร  จันทร์ช่วง
2. เด็กชายชัชวาล  ภักดีอำนาจ
3. เด็กชายชัยยุทธ  ยอดเพชร
4. เด็กชายชัยรัตน์  ชาวประดุง
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  สระทองพิมพ์
6. เด็กชายพลนัฐ  สุรินทร์
7. เด็กชายสมพร  สายกระสุน
8. เด็กชายสิทธิเดช  สุรรัตน์
 
1. นางสาวธนิตา  ศิริอ่อน
2. นายวิเชียร  พวงประเสริฐ
3. นางอุไร  พวงประเสริฐ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  บุญปก
2. เด็กหญิงธิติสุดา  พลขันฑ์
3. เด็กชายนนทกร  กลิ่นหอม
4. เด็กชายนันธวัช  บุญยิ้ม
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองลือ
6. เด็กหญิงมุกดา  ยุพาพิน
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีสงฆ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  ทินรัตน์
9. เด็กชายสุรชาติ  มีชัยโย
10. เด็กหญิงเรืองรำไพ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สังเกตุ
2. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
3. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  รวบยอด
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  มานะนา
3. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทวงศ์
4. เด็กหญิงวนิชา  นำพวก
5. เด็กหญิงวิภวานี  ฤทธาคณานนท์
6. เด็กหญิงสริตา  จิตสำรวย
7. เด็กหญิงสุจิพรรณ  เจ่าสกุล
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ภุมรินทร์
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ตาบทิพย์วัฒนา
10. เด็กหญิงโรนิชา  ยกให้
 
1. นางกนกพร  เพชรพงศ์
2. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์โต
2. เด็กชายณัฐณิชา  มาสี
3. เด็กหญิงธัญวเรศ  บุญเต็ม
4. เด็กชายวาสนา  เอี่ยมกลั่น
5. เด็กหญิงศรันยา  จำนงค์ภักดิ์
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
2. นางอริยา  เปรมปรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กันน้อย
2. เด็กหญิงปติณณา  วรรณสด
3. เด็กชายไชยภัทร  วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางพิมาย  โทนใหญ่
2. นางเฉลา  ส้มจันทร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงปวีณา  ราชพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  คงดอนทอง
3. เด็กชายศักดิธัช  แสนจันทร์
 
1. นางสาวปิยภรณ์  สุริยันต์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญประดับ
2. เด็กชายธวัฒชัย  โสภา
 
1. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายลภัส  เชื้อวีระชน
2. เด็กชายเอื้องอังกูร  จวนอาจ
 
1. นางฐาปนี  จวนอาจ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประจักษ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายสหธน  ผาเงิน
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายนรภัทร  ปัณณราช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรรณศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  คนสูง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศศิธร  เมฆดำรงค์ศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  บัณฑิต
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงสุอัญษา  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ฟักศรี
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 87.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายเอกพล  คะระนันท์
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงภูริษา  พัดเถื่อน
 
1. นางสาวเสาวลี  สินภิบาล
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  แจหนู
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กชายอนุชา  วงศ์ละคร
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางอังคณา  เจริญหุ่น
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นทอง
 
1. นางสงวน  ศรีจันทร์งาม
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ยาดา
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรมเชย
2. เด็กชายสุรชัย  ปิ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภาพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายธนัช  สุดท่าแห
2. เด็กชายเอกพันธ์  แก้วเหล็ก
 
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายเทียนชัย   พิกุลเงิน
 
1. นางศิริพร  อ่อนจันทร์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายสนันต์  วรรณประดิษฐ
2. เด็กชายอนุรักษ์    พวงศรี
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   ทองใบ
2. นางศิริพร  อ่อนจันทร์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงระอองดาว  ศิลาพจน์
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำยาจ้อง
 
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงนันทิกา   เพชรมา
2. เด็กชายศักดินนท์   วังแผน
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   ทองใบ
2. นางสาวไพศุภา   ศีติสาร
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายนนทญา  ยิ้มสงบ
2. เด็กชายนราภัทร  งูคำ
3. เด็กชายพาณิชย์  บุญเทียม
4. เด็กชายยศภัทร  จันทร์ทอง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทร์สุข
 
1. นางนันทิณี  เวียงจันทร์
2. นางสรัญญา  รักสกุล
3. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
3. เด็กชายไชโย  หอมเย็น
 
1. นางสาวรักษณาลี  แสงอินทร์
2. นางเฉลา  ส้มจันทร์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธินันท์  เถื่อนสอน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  หาญนนทพัฒน์
2. นางสมพิศ  แก้วไกรสร
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายภานุมาศ  เฉลิมสุข
2. เด็กชายอนุรักษ์  จำปาทอง
 
1. นางนพวรรณ  มะมา
2. นางอัญชลี  บัวผัน
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กชายวรากร  พระแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  บานเช้า
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วหาวงค์
2. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วเขียว
3. เด็กชายอิทธินันท์  พุกตื้อ
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
2. นางสะอาด  เถื่อนชื่น
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายวรรณชนะ  สายวงกลม
 
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. นายจิรภัทร  พลนาค
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงกฤติกา  สร้อยสุข
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายจิราเดช  จูอำพล
 
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   คงชูศรี
 
1. นายแสงทอง  สุรัตน์สุขเกษม
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1. เด็กชายประยูร   อยู่หลัง
 
1. นายแสงทอง  สุรัตน์สุขเกษม
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงธนัชชา   คงกระศรี
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   ทองใบ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางนันทินี  เวียงจันทร์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงกมลชนก  มินิพันธ์
2. เด็กชายธนวินท์  มิลามัย
3. เด็กชายธเนศ   มันตะรักษ์
4. เด็กหญิงลลิตา   กองกันภัย
5. เด็กชายวีระชัย  สุริยงค์
6. เด็กชายสุภกิณห์   สีบุญมี
7. เด็กชายสุรดิษฐ์  ไชยะวงศ์
 
1. นางสาวขจิตจันทร์   ธนะสังข์
2. นางสาวธัญวรัตน์   ทองใบ
3. นางสงวน  ศรีจันทร์งาม
 
199 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีอนุสรณ์
 
1. นางสาวพรทวี  งานขยัน
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวลัย
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  พุ่มคนสิน
3. เด็กชายธราดล  ทัศนัย
 
1. นางสาวราตรี  ขุระสะ
2. นางลัคนา  โตมี
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  พันธ์วงศ์
3. เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ์
 
1. นางศิริธร  พรมอยู่
2. นางสุนันท์  สุขศิริ