รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  อาสะโภ
 
1. นางสายันต์   จิระปาน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงไอริณ  วงศ์จินา
 
1. นางสาวเมศยา  มุกข์จีน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนก  ปาลี
 
1. นางสาวภัทรพร  เขียนโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงเกศวลี  พูลพิพัฒน์
 
1. นางปราณี  ไผ่พงเจริญ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใจคำ
 
1. นางสุภาพ  วงศ์คำ
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงอธิชา  ถาบุญเรือง
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยสถาน อ.เมือง 1. นางสาวนิรชา  ไชยเรียน
 
1. นางสายสวาท  สัมพันธ์สวาท
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นางสาวเจนจิรา   ปัญญาดี
 
1. นางสายฝน  ภิญโญ
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงบนชู   โมโม
 
1. นางอัจฉรีย์  เวียงดาว
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ด้วงมาก
 
1. นางขวัญใจ  ตรีจักร
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญนาม
 
1. นางอารรีรัตน์  วงศ์ลือ
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สีสัน
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช้างอินทร์
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เขม้นเขตการ
 
1. นางประชุม  อินสถิตย์
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชไมพร  เมฆี
 
1. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงนิราภรณ์  ไชยวรรณ์
 
1. นางตติยา  นพวงศ์
 
19 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิธร  นวลพักตร์
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
20 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ สว่างเมือง  1679900575876
 
1. นางสาวอารีรัตน์ ทองแกมนาก  1670100002351
 
21 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  กันต์โฉม
 
1. นางทัศนีย์  จำปาแดง
 
22 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปรารถนาดี
 
1. นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน์
 
23 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา
 
1. นางสุนันทา   ปริษาวงศ์
 
24 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนิธิภูมิ  เเสนแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร
 
25 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายวรกานต์  สุริโยทัย
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
26 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงบุษยา  นาคใย
 
1. นางสุภัทรา  อัมภาราม
 
27 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายธนพล  ดวงพันธ์
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
28 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุนันทา   ดั้นชัยภูมิ
 
1. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
 
29 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงสมทัย   ปันดี
 
1. นางเหรียญทอง  คำยอง
 
30 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นายยุทธ  จริยา
 
31 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  มั่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เจาะ
 
1. นางพัชราภรณ์  อินทรโชติ
2. นางสาวสมใจ  แจ่มกระจ่าง
 
32 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตานา
2. เด็กหญิงณัฐฉันทชา  จันทร์ชวัลถ้อย
 
1. นางจินตนา  อุทัย
 
33 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงชาริณี  แก้วกิริยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเทียม
 
1. นางกัญญา  บุญสุระ
2. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
 
34 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เข็มกลาง
2. เด็กชายศตวรรษ  ทองม่วง
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
35 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มากอินทร์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สุมาลี
 
1. นางสาวดุษฎี  พัดผล
 
36 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยมูล
2. เด็กหญิงศรีสุภัทร  ก้อนทอง
 
1. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
2. นางอมรรัตน์  กัญญเทพ
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายวีรภาพ  -
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
38 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสกาวรัตน์  มั่นตรง
 
39 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงโสภิดา  ผาเจริญ
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
40 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายมนภัทร  คะระวาด
 
1. นางสาวดวงสมร  ดิสรเตติวัฒน์
 
41 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เทียมทัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล
 
42 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เมืองใจ
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
43 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เข็มเพชร
 
1. นายชาตรี  คำนวนศักดิ์
 
44 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงคำอ่อน  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงมล  นามใส่
3. เด็กหญิงหอมนวล  คำอ่อน
 
1. นางมัชฌิมา  สุตาศิลป์
2. นางสาวเกษร  จินดาธรรม
 
45 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พลมาศ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงลดามณี  เชื้อดี
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางวิรัต  ชาญณรงค์
 
46 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภักดี
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีรังสรรค์
3. เด็กหญิงออมรัก  จ้อนแจง
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
47 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชิดสุมน  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงมริษา  เพียรตา
3. เด็กหญิงสายบัวทอง  มะโนวงศ์
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
48 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  กิมประโคน
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โปแก้ว
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
 
49 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญมา
2. เด็กชายนิรุธ  ต๊ะสมบัติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรเขมา
 
1. นายเชน  จินดาคำ
2. นายเนติวิทย์  วิชา
 
50 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวิชญ์  เลิศนันทวิเชียร
2. เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นางบังอร  แก้วเปี้ย
 
51 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายกมล  ลุงต่า
2. เด็กชายนิกร  นายต่า
 
1. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
52 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนวรรธ  คำอ้าย
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญชัยแสน
 
1. นางบุญประคอง  อินปั๋น
2. นางสุนันทา  สุภาวรรณ
 
53 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปฐวี  สิริวงศ์เครือ
2. เด็กชายรัตนพล  เสนจุ้ม
 
1. นายวรพงษ์  สิริวงศ์เครือ
2. นายเกษม  สิทธิวงศ์
 
54 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนุดา  ขุนทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วเกษศรี
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
55 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นายจำนงค์  นิลคง
2. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
 
56 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชาติ
 
1. นางสุภาพ  มีเงิน
 
57 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายชยุต  ระวังงาน
 
1. นายธยศ  ระวังงาน
 
58 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กชายไทย    อิงแก้ว
 
1. นายกฤศน์วรรต   บัวเรียว
 
59 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางไพรินทร์  จันทร์แดง
 
60 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล่องธัญกรณ์
 
1. นางเกษร  นวลดอกไม้
 
61 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายฐิติกร  เขียนสอาด
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
62 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มั่นคง
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
63 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
64 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พลศร
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
65 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายกรกัญจน์  มีจักร
2. เด็กหญิงมนสิชา  พลัง
3. เด็กหญิงอนันตญา  อินอ้น
 
1. นายทิชากร  ภมรกุล
2. นายสุรพล  ทองงาม
 
66 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ทองแสง
2. เด็กหญิงภาวินี  แซ่เบ้
3. เด็กชายสพล  พงศ์พานกุล
 
1. นางธนพร  จันทรา
2. นายนนทพันธ์   ณ ลำปาง
 
67 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเพชร
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เทียมเสม
3. เด็กชายพีรวัส  ศรีบุรี
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บัวมา
 
68 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ
2. เด็กหญิงอรณิชา  ใจดี
3. เด็กหญิงเนตรศิริ  อินต๊ะเขียว
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นายวีนัส  ปาใจ
 
69 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสถาน 1. นางสาวธนาพร  เหลือผล
2. เด็กหญิงปนัสดา  คำภีระ
3. เด็กหญิงพิมรภา  คำภีระ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางธนัชชา  ปันนา
 
70 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงพัชรี  ขนันไทย
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สอนสุข
3. เด็กชายสาริศฎ์   อุ้ยมาก
 
1. นายคมเนตร  จันทรคณา
2. นางเนาวรัตน์  ดียิ้ม
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงธิติมา  วินันท์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนปัญญา
 
1. นางมรกต  จุมปาลี
2. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
 
72 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กชายกิตบดี  ศรีเสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชียงดี
3. เด็กหญิงปานไพลิน  ใจวงศ์
 
1. นายจรัญ  สติมั่น
2. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
 
73 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจริยา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  กำบังตน
3. เด็กหญิงนฤมล  โนวิชัย
 
1. นางวชิราภรณ์  จันวัน
2. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
74 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดาวลอย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หนองคาย
3. เด็กหญิงโยธกา  จันทร์มาก
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
75 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. นางสาวรัฐมน  อภิชาติวงค์สกุล
2. นางสาววิไลรัตน์  ระวังเกียรติ
3. นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์วัง
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
76 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองยาง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฉ่ำรัศมี
2. เด็กหญิงภณิดา  ดีรัตน์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กองอุนนท์
 
1. นางสาวสารินีย์  เกษมุติ
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณ์จินดา
 
77 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายจิรพนธ์  บุญน้อย
2. เด็กชายฐิติกร  มั่นเกษวิทย์
3. เด็กชายมนัสนันท์  แสนแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์  กัญทาทอง
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
78 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กชายธีรวัช  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงนิลชนก  ทองมณี
3. เด็กชายสุชาวี  มินทยัก
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
79 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงฐานิชา  วัธนศุธร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สีอ่อน
3. เด็กชายภูมิรพี  สุระ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นายสุภาพ  คำจันทร์
 
80 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรีสอน
2. เด็กชายสมชาย  การะสุข
3. เด็กชายอนิรุตน์  แสนปาง
 
1. นางสาววราพร  บุญเสริม
2. นางสาวสุนิศา  วัฒนะ
 
81 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิจิตร  ไสยาสน์
2. เด็กหญิงสุพิทย์  ปาระพงศ์
3. เด็กชายอดิศร  ขิงสันเทียะ
 
1. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
2. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
 
82 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 1. เด็กชายกรภาคย์  สิริพงค์วิวัฒน์
2. เด็กชายชนินทร์  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายอภิชาติ  ณรงค์เกียรติ
 
1. นางฐานนันท์  ตายอด
2. นางสาวละออ  ธรรมลังกา
 
83 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายสหรัส  โสมอินทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วพวง
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีโมรา
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทะบุตร
 
84 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิง วัฒนานันท์   แสนมะโน
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   อิทธิทูล
3. เด็กหญิงมีนา   บุญส่ง
 
1. นางสาวชนพิชา   ศิรินอก
2. นายศุภฤกษ์   ภู่ฤทธิ์
 
85 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จินดา
2. เด็กหญิงปรายตะวัน  พันธุ์ท่าช้าง
3. เด็กชายเกียรติพัฒน์  แสนคำ
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
 
86 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงดนธนนท์  เรือนทอง
2. เด็กชายพุฒิเธ  พลับผล
3. เด็กหญิงสมพร  ศรีวิเลิศ
 
1. นางยุพิน  ต่อติด
2. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
87 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกฤติกา  ขอบทอง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาดซิว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   นุชงิ้วงาม
 
1. นางจิราภา  ดีแท้
2. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
88 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงนรินทร์  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงมริกา  หนูหอม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิโนเขียว
 
1. นางสาวพรสุดา  สุดทา
2. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
89 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายสมพงษ์  คำมูน
2. เด็กชายเอก  ติยะ
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วเทพ
2. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ
 
90 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายนพพล  อิ่มบู่
2. เด็กชายประดิพัทธิ์  รักถึง
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
 
91 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุวรรณสุระ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  เชียงหลง
 
1. นายนิเขต  ปัญญาสงค์
 
92 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แปลงเหมือน
2. เด็กชายอานนท์  เพ็ชรโยธิน
 
1. นายบรรเลง  ภิญโญ
2. นางวริทธ์นันท์  จันทร์สี
 
93 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  นาฝาย
2. เด็กหญิงวิชวิมล  สังฆะสอน
 
1. นายช่อ  สอนจีน
 
94 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  รัตนาจารย์
2. เด็กหญิงเพียงพักตร์  ราศรี
 
1. นางดารณีย์  ภูวนาถ
2. นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กชายกรรชัย  อยู่กรุง
2. เด็กชายสหรัฐ  วิมลลักษณ์
 
1. นายมานพ  เกษมุติ
2. นางเครือวัลย์  เก่งเขตรกรณ์
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 94.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายวีรภัทร  เจริญพายัพ
2. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
97 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 84.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายบอน  -
2. เด็กชายมานะ  -
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 83.54 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายชยันต์  อินเป้า
2. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นายพีรวัส  ทองตีฆา
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 81.78 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กชายจีรภัทร  ยาพรม
2. เด็กชายธีรโชติ  สิงห์คำ
 
1. นางสาวรัตติพร  ตรีสอน
2. นายอภิโชติ  จันทร์แซ
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79.57 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายวัชรกร  สินทรัพย์
2. เด็กชายวัชระพงศ์  จันทร์ศรี
 
1. นายกฤดาเดช  รัตนกัลยา
 
101 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.84 เงิน 7 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยวงศา
2. เด็กชายกิตติ  ไชยวงค์
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
 
102 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.8 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายรัชชานนท์  นาคมังสัง
 
1. นางจิราภา  ดีแท้
2. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
103 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายปิยพงษ์  อาทิตย์
2. เด็กชายวิชชากร  คำปวง
 
1. นายนายวีรชัย  ปทุมวิง
2. นายรัตนชัย  ศิริจันทร์คำ
 
104 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลานกระบือ 1. เด็กชายธนากร  ไร่นุ่น
2. เด็กชายศุภโชค  เขียวเขิน
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
105 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายบริบูรณ์  จะปู
2. เด็กชายรังสิมันต์  ขัติยะ
 
1. นางสุดาพร  หาญจริง
 
106 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.55 ทอง 4 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 1. เด็กชายชลชาติ  มอญตา
2. เด็กชายณัฐกฤตย์  สนธิคุณ
 
1. นางสาวบังอร  พิทาคำ
2. นายสมิง  แดนไกวัลฉัตร
 
107 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังซอง 1. เด็กชายพีรพล  บัวพรวน
2. เด็กชายวัชรากร  แป้นบรรจง
 
1. นายทศพล  ทิพย์ศรีบุตร
 
108 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.76 ทอง 6 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1. เด็กชายนธี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายวรชิต  แสงรัตน์
 
1. นายบุญยง  ใจเที่ยงธรรม
2. นายลือชัย  สิริศิโรรัตน์
 
109 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.41 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1. เด็กชายวรภพ  คงปาน
2. เด็กชายสุธินัย  พ่วงชาวนา
 
1. นายวิชิต  ปานอยู่
2. นายวีรชัย  เกตุมะ
 
110 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายคมสันต์  เมฆอากาศ
2. เด็กชายประพัทพงษ์  อนุรักษ์สกุลศรี
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายหรินทร์  อินสุขิน
 
111 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฏร์อนุกูล) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  กาติ๊บ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุบลเลิศ
 
1. นายคณิต  สมฤทธิ์
2. นายสุพัฒน์  ไชยวงค์
 
112 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปริวัฒน์  ใจวัง
2. เด็กชายวรพงษ์  หวานมีรส
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
113 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันผักแค 1. เด็กหญิงจิราพร  ดวงมะลิ
2. เด็กชายวุฒิวัฒน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวญาณิสา  ทาแกง
2. นายอลงกต  รูปงาม
 
114 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.82 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายนภัทร  เขื่อนวงศ์
2. เด็กชายนภาพล  กาดกอเสริม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
 
115 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายปฎิภาณ  เสวียง
2. เด็กชายวรุฒ  สิบปัน
 
1. นางพรภินันท์  ภูริพิชัยพงศ์
2. นางอนงค์นาถ  เกติมา
 
116 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.82 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายวิทยา  ทับมั่น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทันช่อ
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นายเจษฎา  อิ่มสุข
 
117 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.77 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  สว่า่งศรี
 
1. นายบัญชา  บุญธรรม
2. นายสุทิน  ทองดอนยอด
 
118 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายปรีชา  เสือบัว
2. เด็กชายอนุชา  ชนะการนา
 
1. นายชัยพวัฒ  นามวงศ์
2. นายสมเกียรติ  มาแก้ว
 
119 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณปรึกษา
2. เด็กชายวงศกร  กิจประกอบ
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
120 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายพีรพล  กรรณาลักษณ์
2. เด็กชายวิศรุต  แก้วเจริญศรี
 
1. นายมนตรี  อัมเรศ
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
121 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายนิรันดร์  ลองสันเทียะ
2. เด็กชายปารินทร์   ยอดรัก
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นายอมร   สุวรรณยศ
 
122 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.86 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. นายกฤษนัย  จันทวงค์
2. นายหลง  ทองคำ
 
1. นางสร้อยทอง  ภูริทัศนานันท์
2. นายสุชาติ  สุระอาษา
 
123 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กชายวันชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเจษฎา  เลาเทาะ
 
1. นายปรีชา  ต้อตานา
2. นายศรีไพร  กุณา
 
124 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิติกร  นันต๊ะ
2. เด็กชายวรรณพงค์  อรุณ
 
1. นางจิราวรรณ  กุออ
2. นายวิทยา  กุออ
 
125 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  คำอ้ายผูก
2. เด็กชายวัชรพงค์  เรือนเป็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นายพิทยา  เนตรสมบูรณ์
 
126 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.08 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงกิตติญา  ชูตระกูล
2. เด็กหญิงวริษา  อินทร์วัล
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณัฐกษินันท์  ถิ่นสุข
2. เด็กหญิงณัฐณภัสนนท์  กองคำ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเหมือง
5. เด็กหญิงสรวีย์  กึกก้อง
 
1. นางนัทธียา  ตันไชย
2. นางวันรุณี  อนุกูล
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฐิน  อุ่นสมัย
2. เด็กหญิงฐิติพร  ไทยธานี
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  เมนไชยสงค์
4. เด็กหญิงสุวรรณวิภา  สุสัยยา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จารุรัตนพงศ์
 
1. นายชูชีพ  วัชรพัฒนกุล
2. นางเนาวรัตน์  ประดิษฐ์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพบุญ
2. เด็กหญิงผ่องฉวี  สุขศรีไพรพนา
3. เด็กหญิงศศิประภา  รามัญ
4. เด็กหญิงศิรดา  สุภาวดีสกุล
5. เด็กหญิงสุทธิษา  ล่อกา
 
1. นางสาวจีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ
2. นายสมบัติ  ไพฑูรย์
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินยิ้ม
2. เด็กหญิงปรมัช  จุลพันธ์
3. เด็กหญิงศิทานันท์  อังกูรขจร
4. เด็กหญิงสุธาสินี  พ่วงเสือ
5. เด็กหญิงเบญญาดา  เก้าวิริยะการ
 
1. นางอัมพร  สินแต่ง
2. นางสาวเจษฎารัตน์  จวรรณตูม
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศิริผล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงอภิชา  ยารังษีสกุล
4. เด็กหญิงอรกช  พินิจสุวรรณ
5. เด็กหญิงเมธาวี  เป็งงามเมือง
 
1. นางเพชรรัตน์  ศรีเทพ
2. นางโสภา  จันทร์ถนอม
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 1. เด็กหญิงกชพร  เตจะจา
2. เด็กหญิงทิพนภา  สร้อยเศษ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันต๊ะคำ
4. เด็กหญิงบุษยา  ชมภู
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวญานี  เดชะ
2. นางสุึรดา  เกตน์รัตน์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปราถนา   ธารสุขสนธิ
2. เด็กหญิงพิชญา   จิตใจเมตตา
3. เด็กหญิงมิ่งพร   ใจรักยุติธรรม
4. เด็กหญิงสกาวเดือน    ธำรงวิชชากร
5. เด็กหญิงแก้วนภา   ผดุงกระดังงา
 
1. นายเชิด   กันชูลี
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ล่วงกระโทก
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มุ่งเย็นกลาง
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันพินิจ
4. เด็กหญิงอิสรา  คุณสมบัติ
5. เด็กหญิงอุมาพร  สอนบุญมา
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
2. นางสาวนุจรี  สุภีสุทธิ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจารุภา  ชอบจิตร
2. เด็กหญิงชุดาภา  น้อยพันธ์
3. เด็กหญิงนิสัน  ก้านขุนทด
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลึ่งกลาง
5. เด็กหญิงแสงเทียน  ศรีจัตุรัส
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุ่นไพร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บางศรี
3. เด็กชายชลณัฐ  ปานเกิด
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์
5. เด็กหญิงพรรวษา  มาดี
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกิ่งก้าน  นาใจ
2. เด็กชายพัชรพงษ์  หอมนาน
3. เด็กชายอนุพัฒน์  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงอริสา  จันเงิน
5. เด็กหญิงไพลิน  สมณะ
 
1. นางสาวจีรานันท์  ศรีจันทร์
2. นางสุดสวาท  กีรติวรางกูร
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิชาพร  เศษจันทร์
2. เด็กหญิงนงนุช  ไม้จันทร์
3. เด็กหญิงนิยดา  บุญเจ๊ก
4. เด็กหญิงบุศรา  กล่ำบัว
5. เด็กหญิงอนันตญา  มั่นอ้น
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญดี
2. นางสุดารัตน์  ไชยพงศ์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จอมหล้า
2. เด็กชายจารุเดช  ยอดออน
3. เด็กหญิงชลิตา  ณ ชน
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาแปง
5. เด็กหญิงอรุณ  ใจปิง
 
1. นายจีรสิทธิ์   จิระนันทนุกุล
2. นางสาวนุจิรา  รินอินทร์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 1. เด็กหญิงฐิติยา  ใสยิ่ง
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  แสนวงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวรรณ
4. เด็กหญิงสุชาทิพย์  ธิช่างทอง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจกลม
 
1. นางชไมพร  ปิยะกุล
2. นายสุพจน์  ณ จันตา
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าตัน 1. เด็กหญิงช่อผกา  โกฎธิ
2. เด็กหญิงนัดดาวัล  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงยุวดี  พงศ์พรศิริกุล
4. เด็กหญิงสุรวดี  คำมี
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เหรา
 
1. นางประพิมภร  มณีกุล
2. นางสาวสุรางค์  สายอุดม
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนียมหอม
2. เด็กชายชวกร   นากศิริ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองเจริญ
4. เด็กหญิงสุวรรณดี  ผิวดำ
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ยอดฉัตร
 
1. นางทิพวรรณ์   แฟงจันทร์
2. นางวาสนา  แสงเงิน
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ระมงคล
2. เด็กหญิงชัชญา  ชัยสอน
3. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศิริสลุง
4. เด็กหญิงอลิสา  สิทธิหาญ
5. เด็กหญิงอัยละดา  จันทะบัญดิษฐ์
 
1. นางทองย้อย  บุญสิน
2. นายเหรียญ  บุญสิน
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ดามพ์การศิลป์
2. เด็กชายยุทธพิชัย  วิมานพนา
3. เด็กหญิงวดี  สาริธร
4. เด็กหญิงสุดรัตน์   แตะวอ
5. เด็กหญิงอนุพร  วณิชกุลพัทธ
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูแซมโชติ
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภาระไพร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไขทุมมา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มีศิลป์
5. เด็กชายเทพนิรัตน์  เพ็ญเขตรวิทย์
 
1. นายบรรชา  เพียรธัญกรณ์
2. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. นายจตุรงค์    อุษาใจ
2. นายจตุรงค์   แซ่หย่าง
3. นายจิรเดช   แซ่ก่อ
4. นายศุภณัฐ   แซ่จาง
5. นายหล่งหนึ่ง   แซ่จ๋าว
 
1. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน   รัตนธรรม
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายชวัลย์วิทย์   แซ่ม้า
2. นายชาญวิทย์   แซ่กือ
3. นางสาวพัชรพร  แซ่ย่าง
4. นางสาวรัศมี   สินไพบูลย์เลิศ
5. นางสาววิลัยลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายพรเทพ   สว่างแก้ว
2. นายอาทิตย์   ภูมิผล
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมอยู่
2. เด็กหญิงประกายดาว  ม่วงเสาร์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ถินยศ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจตุละ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวมิ่ง
 
1. นายบรรชา  เพียรธัญกรณ์
2. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงกรนพรัตน์   ราชรองเมือง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปิตินานนท์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งเรืองไพสิฐ
4. เด็กหญิงพีรดา  เทพอินใจ
5. เด็กหญิงพีรดา  ลุงออ
 
1. นางสาวชลธิชา   อนันต์ชัยพัทธนา
2. นางสาวสุภาพรรณ  ธะยะธง
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงกัลนิกา  บุญมี
2. เด็กหญิงกิตติยา  กระตุฤกษ์
3. เด็กหญิงธนสุดา  ตั้งปัญญาวงศ์
4. เด็กชายพีระยุทธ  บัวสองสี
5. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสำราญ
 
1. นางอัญชลี  เอี่ยมอ่อน
2. นายอัษฎาวุธ  ศรีสำราญ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกัลญารัตน์  พรมปิงกา
2. นายจักรกรี  ฟองสุภา
3. นางสาวจุธาวรรณ์  อ้วนดวงดี
4. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณเขียว
5. นายธนวัฒน์  ปินตามา
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
7. นางสาวธันย์ชนก  อาระพงค์
8. นางสาวนุชนาถ  วังวงค์
9. นางสาวปทิตตา   วังงอน
10. นายประภวิษณุ์  มั่นขันธ์
11. นายพงษ์ทิวา  สารตัน
12. นายภัทรพล  นาคขำ
13. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
14. นายวรภาส  ว่าง่าย
15. เด็กหญิงวริษา  วงศ์ทวี
16. นางสาวศศิวิมล   เล่ดี
17. นางสาวอรปรียา  มาไว
18. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
19. เด็กหญิงอิมพิลา  มาอิ่นแก้ว
20. เด็กชายเจษฏาพร  ปัญญาชุ่ม
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายธรรม  สมจิตร์
3. นางพรเสด็จ  นันทศรี
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมใจ
2. นางสาวจิราวรรณ  อุบลหล้า
3. นางสาวจุรีพร  ดวงสุดา
4. เด็กหญิงชลทิตา  เลิศจันทร์
5. เด็กหญิงชื่นกมล  มูลเมือง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยาพรม
7. นางสาวนัสชนก  ทองแห้ว
8. เด็กชายพงษ์ศิริ  ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงฟ้า  เรือนแพง
10. นางสาวรุ่งทิวา  ปูนกลาง
11. เด็กหญิงวรนุช  แก้วสุวรรณ์
12. นายวัลลภ  มูลเมือง
13. เด็กชายศรัญญู  สุขแคล้ว
14. นางสาวศรีกานดา  ภูมิประเสริฐ
15. เด็กชายสงกรานต์  ไชยวัน
16. เด็กหญิงสุพรรณษา  พลสอาดรักษ์
17. เด็กหญิงสุพรรณี  อยู่เป็นสุข
18. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีลำ
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  วงศ์สุวรรณ
20. นายเสกสรรค์  ทองอ่อน
 
1. นายชูชาติ   อ่อนอุระ
2. นางรัชนีกร  แก้วกูล
3. นางรำพึง  อ่อนอุระ
4. นางลัฐิกา  ผาบไชย
5. นายอำนวย  คำศรี
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์ทอน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สานุวิตร์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  โปธา
4. เด็กชายชนายุทธ  ตาดทอง
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เขียวอ่อน
6. เด็กชายธนพัฒน์  ทาแดง
7. เด็กชายนพกร  ชัยพฤกษ์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพียรรักษ์
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำวังสง่า
10. เด็กชายภาคภูมิ  สาธุเม
11. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูเลิศ
12. เด็กหญิงรัตติกาล  ยะมะโน
13. เด็กหญิงวรดา  สานุวิตร์
14. เด็กชายวรุฒ  อารินทร์
15. เด็กชายสรชัช  ทาแดง
16. เด็กหญิงอัจจิรา  ใจบุญ
 
1. นายคำนึง  วงศใหญ่
2. นางธิดา  วงศ์ปัน
3. นางสาวหฤทัย  ขาวหล้า
4. นายเทิดศักดิ์  จันเสรี
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ขนบจรรยา
2. เด็กชายจิรากร  เลนา
3. เด็กหญิงจิราภา  จ๊ะโด
4. เด็กชายชนวีร์  อุปราชัยดำรง
5. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอื้องดอย
6. เด็กชายชยันต์  โอ่โดเชา
7. เด็กชายชัยพร  ภูวินสกุล
8. เด็กหญิงฐิติพร  วงค์วัฒนรุจี
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญสุขสมบัติ
10. เด็กหญิงปสุดา  ตะลุ
11. เด็กชายพงค์ภัค  เจริญสุขสมบัติ
12. เด็กหญิงพรฉวี  ทุ่งสุริยา
13. เด็กหญิงพรนภา  ไพศาลประพิณ
14. เด็กชายวรพล  ธารณอรัญ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาโยทัย
 
1. นายนพพร   ทุ่งเมืองทอง
2. นางสาววิพอ  ถิ่นพนาลัย
3. นางสาวสุกัญญา  ซุ่นล้อ
4. นางอาพร   ไพศาลประพิณ
5. นางสาวเกษร   อินต๊ะทา
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขสีทอง
3. เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์เรือง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ริมฝาย
5. เด็กหญิงณิชกุล  ดวงแก้ว
6. เด็กชายธนภัทร  อินจันทร์
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทร์สอน
8. เด็กหญิงธีร์จุฑา  รัตนะ
9. เด็กหญิงพัชชนก  เทศทองดี
10. เด็กชายพีรณัฐ  จันทร์หมื่น
11. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชนาลักษณ์
12. เด็กชายภาณุวิชญ์  ผาทอง
13. เด็กหญิงศุภนิดา  เกี๋ยงคำ
14. เด็กหญิงศุภากร  มาก๋อง
15. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ม้ายอง
16. เด็กชายสราวุฒิ  หงษ์เจ็ด
17. เด็กหญิงสุฑาสิณี  มุตตะศิริ
18. เด็กหญิงอรุโณทัย  กองศรี
19. เด็กหญิงเปมนีย์  เสนะสุธิพันธุ์
20. เด็กหญิงเปรมวรา  ใจเพลิด
 
1. นางจินตนา  ชมภูราษฎร์
2. นางวิไลวรรณ  ศรีเทพ
3. นางศิริพร  ธนะวัง
4. นางเกวลี  พลอยประดิษฐ
5. นางเรณู  บุญเกิด
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายกฤษณรายณ์  อินทรภักดิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
4. เด็กชายชินกร  นาคบุญธรรม
5. เด็กชายธนพัฒน์  ทิฆัมพรธีรวงศ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  มณีนัน
7. เด็กหญิงนพมาศ  พึ่งพัก
8. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
9. เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมี
10. เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง
11. เด็กหญิงพัษวดี  พรมมี
12. เด็กชายภูผา  ทองกล่ำ
13. เด็กหญิงรุจิรดา  ห่วงตุ่น
14. เด็กหญิงฤชุกร  พึ่งพัก
15. เด็กหญิงวรรณพร  อิ่มหนำ
16. เด็กชายวัชรพงศ์  เข็มคง
17. เด็กชายศราวุฒิ  ปิ่นแจ้ง
18. เด็กหญิงศิรินยา  แย้มเจริญ
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี
20. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญชู
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
2. นางสาวชญาพร  สร้อยสน
3. นายพิสิฏฐ์  แสงอบ
4. นางรินดา  ศรีชัยยะ
5. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กชายจะแล  แซ่ลี
4. เด็กชายจิรายุทธ  แซ่จาง
5. เด็กชายจิรายุส  จาจู
6. เด็กชายชานนท์  จอส่วน
7. เด็กหญิงประภา  แซ่เฮ่อ
8. นายปิยะ  แซ่จ้าง
9. นายพิทักษ์พงษ์  สังข์ยก
10. เด็กชายภัคภณ  แซ่ฟุ้ง
11. เด็กชายภูชิต  เบรียะกากู่
12. เด็กชายมานะ  แสนหาญชัย
13. เด็กหญิงรัชนี  หลินจ๊ะ
14. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่เฮ่อ
15. นายวิศรุต  ไผ่สี
16. นายสมชาย  เชอมึกู่
17. เด็กชายสมเจตน์  ใจ๋แส๋
18. เด็กหญิงสาธิณี  สมบัติรักษา
19. นายสุชาติ  แลเชอกู่
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตาคำ
 
1. นางจารึก  พลายชุม
2. นายณัฐวุฒิ  นุตตะโยธิน
3. นายยอด  วิวุฒิ
4. นายศิริชัย  ศิริ
5. นายสุพิศ  คำมูล
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กหญิงกชกร   รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กหญิงกฤติมา   รัตนอารยธรรม
3. เด็กชายกฤษพงศ์   ไพรธาดา
4. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
5. เด็กหญิงจารุณี   คีรีประสิทธิ์เวช
6. เด็กชายจีรศักดิ์   คีรีประสิทธิ์เวช
7. เด็กชายณรงค์   จิตใฝ่ธรรม
8. เด็กหญิงณัฐจรีย์   ชัยชนะงาน
9. เด็กหญิงทัตพร   บุญมีเมธา
10. เด็กชายนิรัชพร   กัมปนาทสิริกุล
11. เด็กชายพัชรพล   วิจิตรปรีชา
12. เด็กชายภานุพงศ์   รัตนาผาแดง
13. เด็กหญิงรวิพร   คีรีประสิทธิ์เวช
14. เด็กชายวัฒนพล   กัมปนาทสิริกุล
15. เด็กชายวิชัย   จิตใฝ่ธรรม
16. เด็กชายศักดิ์ชัย   เฉลิมรื่นรมย์
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เยาวลักษณ์เลิศ
18. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ไพโรจน์ประภา
19. เด็กชายสง่า   แก้วธารากุล
20. เด็กหญิงสาวิตรี   นิตินันท์ชัย
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. นายสัญญา  สอนบุญทอง
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวอุรา  ทาสม
5. นายเพชร  อัดโดดดร
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกาวเจี่ยว  จันทร์วรรณ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เพิ่มพูน
3. เด็กชายชัยวรรณ  กันทะมา
4. เด็กชายณัฐพล  ภูริรักสกุล
5. เด็กชายตะวัน  วงศ์หอม
6. เด็กชายธนกฤต  พงษ์ชนะกุล
7. เด็กชายบรรพต  กุตัน
8. เด็กชายประณพ  ปัญญาแก้ว
9. เด็กชายปริญญา  กาดีวงศ์
10. เด็กชายพันกร  ขันนันตา
11. เด็กหญิงพิรดา  วงศ์นันชัย
12. เด็กชายภาคภูมิ  คนทน
13. เด็กชายภาณุเกียรติ  เกี๋ยงเลน
14. เด็กชายรัฐณรงค์  คำวัน
15. เด็กหญิงวราภรณ์  ก๋าเงิน
16. เด็กหญิงวิภาวี  ต๋าคา
17. เด็กหญิงอรัญญา  กันทิยะ
18. เด็กชายอัครา  เทพอุด
19. เด็กชายโชกุล  จั่นอยู่
20. เด็กชายโสพล  บานงาม
 
1. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
3. นางสาวพินทอง  ดอกไม้แก้ว
4. นายรามิล  ปัทมแก้ว
5. นางสาวสมพิศ  อุบลศรี
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงคีตาภัทร  พูลแก้ว
3. เด็กชายจักรกฤษ  ใจมั่น
4. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
5. เด็กหญิงชโลธร  เสาแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์งาม
7. เด็กชายธนชิต  สุวรรณโชติ
8. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
9. เด็กชายนที  ม้วนอ้อม
10. เด็กชายนรินทร์  กุลมาลา
11. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
12. เด็กชายพัชรพล  เข็มเพชร
13. เด็กชายพีรพงศ์  เพชรจันทร์
14. เด็กชายภูธิป  ไพโรจน์
15. เด็กชายภูริณัฐ  มธุรส
16. เด็กชายวศิน  หมีคุ้ม
17. เด็กชายสิรดนัย  เจริญชอบ
18. เด็กหญิงอัยชริสา  จรรยาวัฒน์
19. เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  เนื้อทองสยาม
20. เด็กหญิงโศภิษฐา  หลวงกิจจา
 
1. นายชวลิต  จรรยาวัฒน์
2. นายชวินทร์  จรรยาวัฒน์
3. นางพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
4. นายมงคล  รอพันธ์
5. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินต๊ะขัติย์
 
1. นางสาวโสรยา  แดงชัย
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. นางจันทร์ฉาย   สินธุบุญ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมดวง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายชินกฤต  จันทร์ฉาย
 
1. นางจุฑารัตน์  ดาวสนั่น
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภาพร  อุทธนา
 
1. นางอัมพันธ์  ใจยศ
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงสุุพัตรา  ติยานุพันธ์
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงพัชนี  อินทร์จันทร์
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์กัณหา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พั่นเพียร
 
1. นางกัลยา  วรรณมณี
2. นางสุรีย์  ถิ่นจันทร์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอำนาจ  ปิ่นแจ้ง
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางประเทือง  กล้าวาจา
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงหา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พาพิมพ์
2. นางวราภรณ์  กามินทร์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศตพร  เครือเตจ๊ะ
2. เด็กชายโพธิพงศ์  โพธิ
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นภักดี
2. เด็กหญิงอรณิชา  ยอดวัน
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางสุดจดี  อ่อนสี
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรนภา  ประสาวะเท
2. เด็กชายเมธาวิน  บ้านกล้วย
 
1. นางวทันยา  กันหาคำ
2. นายอุบล  พิมพาวะ
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กชายบุลากร  ทันสมัย
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  กองมา
 
1. นางกิ่งกาญจน์   คำวงค์ปิน
2. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. นายธาราธิป  วงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงสุธาวี  กัณทะเกตุ
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นายปราโมทย์  พิลึก
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตรา  สิงห์เรือง
2. เด็กชายอนิสรณ์  ผาสุข
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นางสาวกาญจนา  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงนภาพร  ไชยวรศิลป์
3. นางสาวรจนา  จันทร์ธิมา
4. นางสาวรัตนา  ผลนาค
5. เด็กหญิงศุภนุช  ไตทอน
6. นางสาวศุภานิช  จำนง
7. เด็กหญิงสายฝน  แก้วไสย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันแก้ว
9. นางสาวแก้ว  คำแดง
10. นางสาวแสงนาง  นามอ้าย
 
1. นายนภดล  เขื่อนเป็ก
2. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติภา  มีสมมุติ
2. เด็กหญิงตรีชฎา  มาน้อย
3. เด็กหญิงทัศนีย์  อ่อนเชตุ
4. เด็กหญิงนุชติตา  เหมราช
5. เด็กหญิงปวีณา  พะโยม
6. เด็กหญิงสายสมร  ขอนทอง
7. เด็กหญิงสิริเรือง  เมฆี
8. เด็กหญิงสุนันทา  มาน้อย
9. เด็กหญิงสุมิตรา  พลากร
10. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  พูลสังข์
 
1. นางพัชรี  หายหัดถี
2. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
3. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงธัญชนก  มณีโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธเสน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วระโชติ
4. เด็กหญิงพรศิริ  สาตรช้าง
5. เด็กหญิงศศิธร  กล่อมจิต
6. เด็กหญิงสาวิตรี  ขุนคงเสถียร
7. เด็กหญิงสิริญญา  ทรงเจริญ
8. เด็กหญิงสุปรียา  หนุ่มน้อย
9. เด็กหญิงสโรชา  ทุมเสน
10. เด็กหญิงอัมพวรรณ  คำเมือง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
3. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุดตามัย
2. เด็กหญิงธนิดา  บัวศรี
3. เด็กหญิงปภานัน  กายราช
4. เด็กหญิงมธุรดา  เคนผา
5. เด็กหญิงรินรดา  พรมอ่อน
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ิอินทร์จันทร์
7. เด็กชายวรวิช  ครองศิล
8. เด็กชายศราวุธ  ชัยสุกัญญาสันต์
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อาณาเขตต์
10. เด็กหญิงสกุนตลา  ปัญจวรรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  แสงซื่อ
2. นางอมรรัตน์   จันใด
3. นางเรไร  เดือนหงาย
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงณัฐมล  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงทักษิณา  หุนกระโทก
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ทัศนกาลจน์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
5. เด็กหญิงพัชรี  สำราญชื่อสกุล
6. เด็กหญิงพิชาดา  ดอนจิ๋วไพร
7. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ภิรมย์ชื่น
9. เด็กหญิงวรัญญา  วรุณสุภัค
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดวงจิต
 
1. นางสาวณัฐวิภา  วาณิชฤทธิกานต์
2. นายทวี  ดอนเขียวไพร
3. นางอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แย้มกลัด
2. เด็กหญิงธิพาพร  นามสุข
3. เด็กชายนครินทร์  สุดสังข์
4. เด็กชายภาณุพงษ์  พวงไธสง
5. เด็กชายรัตกิจ  แย้มกลัด
6. เด็กหญิงวรรณิศา  ขุนภู
7. เด็กหญิงสิรินดา  หวังมีสุข
8. เด็กหญิงสุรางคนา  โฉมสวรรค์
9. เด็กหญิงอารยา  ยิ้มละมัย
10. เด็กชายโชคสวัสดิ์  สอนสุ่ย
 
1. นายนิพนธ์   ขาวเอี่ยม
2. นางผ่องพรรณ  จินตนา
3. นางวิไลวรรณ  โภชพงษ์
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีขำ
2. เด็กชายธนกฤต  พูลสาริกิจ
3. เด็กชายธนาธร  พงษ์กสิกรรม
4. เด็กชายธวัชชัย  บูชาพันธ์
5. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
6. เด็กชายปวีณ์กร  จินดาเรือง
7. เด็กชายพรเทพ  โฉมศรี
8. เด็กชายภูตะวัน  ปานมี
9. เด็กชายภูมิวิทย์  เกตุแก้ว
10. เด็กชายวิศรุต   นูมหันต์
11. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
12. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
13. เด็กชายอานุภาพ  กนิษศรีบำเพ็ญ
14. เด็กชายอุดมชัย  ชูช่วย
15. เด็กชายเชาว์วรรธน์  รุททองจันทร์
 
1. นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ประทีป
3. นางสาวนิศรา  สุขเอี่ยม
4. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  แข็งธัญกิจ
2. เด็กหญิงจามจุรี  โสภา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  โทพันธ์
4. เด็กหญิงชลดา  โสภณ
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีภุมมา
6. เด็กหญิงนนฑิฌา  คงธะรังษี
7. เด็กหญิงบุญยานุช  สว่างพงษ์
8. เด็กหญิงปิยาณัฐ  โพธิ์ยอด
9. เด็กหญิงยมลภัทร  บวรสุทธิวงศ์
10. เด็กหญิงรชตวัน  ใจแสน
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โฉมงาม
12. เด็กหญิงวรนุช  บุญมา
13. เด็กหญิงศิริญญา  สมปาน
14. เด็กหญิงสุชาดา  ม้วนหนู
15. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสือกลิ่น
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางบาลใจ  อินอ่อน
3. นางมณิสรา  วงค์คร้าย
4. นางวัฒชิรา  ประเสริฐดี
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กชายณภัทร  ธนาบูรณศักดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  อภิไชย
4. เด็กชายณัฐรินทร์  ตั้งชัยพัฒน์
5. เด็กชายธนกร  ดวงแสง
6. เด็กหญิงนรีกานต์  ถาวรกิจ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  จะยี่
8. เด็กหญิงพีรวดี  จันต๊ะคาด
9. เด็กชายวรยศ  พรสวรรค์
10. เด็กชายวิชัย  แซ่เฉิน
11. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  แซ่ฟาง
12. เด็กหญิงสาริกา  ชุ่มใจ
13. เด็กชายหย่งจู้  แซ่ว่าน
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เสตะกลัมพ์
15. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
 
1. นางกรรณิการ์  อภิไชย
2. นางสาวสายใจ  ไวคม
3. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
4. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  จาดเมือง
2. เด็กหญิงจิตตรานุช  บุญอ่อง
3. เด็กหญิงณัฐฐิพร  สมนึก
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนค้ำ
5. เด็กหญิงนันทนา  เขียวยิ่ง
6. เด็กหญิงฝนทิพย์  อิ่มใจ
7. เด็กหญิงรวงทอง  วรเจริญ
8. เด็กหญิงวราพร  อิ่มใจ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดสุข
10. เด็กหญิงศวิภา  ประสาทพร
11. เด็กชายสิทธิพร  สอาดพรม
12. เด็กหญิงสโรชา  สุระทิพย์
13. เด็กชายอานนท์  ไพรพนม
14. เด็กหญิงแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
15. เด็กหญิงไปรยา  ชัยลอม
 
1. นางกนิษฐา  ทองขาว
2. นายจักราวุธ  ทองขาว
3. นางบุศรินทร์  คำโสภา
4. นางวาสนา  ตั้งประเสริฐศรี
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงคำแลง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชนาภา   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงณัฐชา   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงมอญจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงรินคำ   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงวิกานดา   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายสมชาย   ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายสายเคอ   ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงสุพร   ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายหนุ่มเครือ   ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กชายหน่อคำ   ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงหน่อยอู   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายอติเทพ   ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงแสงคำ   ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงจ่าม   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภัควัฒน์  สุปินโน
2. นางยานี  คำฟู
3. นางสาวเกษรินทร์  นามแก้ว
4. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่จาง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงญาณิกา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ย่างรวีไพศาล
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงพรศิริ  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะเศรษวานิช
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่โซ้ง
14. เด็กหญิงอัมพร  ทรงอภินันท์
15. เด็กหญิงอาภาพร  สง่าผากุล
 
1. นางสาวชนากานต์  แสนมงคล
2. นางสาวธิดา  จีกัน
3. นางสาววาสนา  กาสาร
4. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วมา
2. เด็กหญิงปณิตา  มูลสมบัติ
3. เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล
 
1. นางวรรณา  แสงอรุณ
2. นางอาภรณ์  ถาธัญ
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  บัวแดง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทัศนพันธ์เพชร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญโลย
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางสาวมัลลิกา  วิฤทธิ์
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงตติยา  เนียมฉิม
2. เด็กหญิงอรทัย  ขำหนองเต่า
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา   ภู่เพชร
 
1. นายสุรเศรษฐ์  พรมสอน
2. นางอวยพร  ปาลวัฒน์
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพียรพนัสสัก
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  พรหมกายา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดยิ่ง
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงดวงสมร  เท่งซะ
2. เด็กหญิงดารุณี  สุจา
3. เด็กหญิงไอย์ลดา  เปี้ยยะ
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
2. นายสนิท  สงคุ้ม
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงปัทมา   ทองชุ่ม
2. เด็กหญิงพัชราพิชญ์  สระดินดำ
 
1. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
2. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงชนิตา  บุญมา
2. เด็กหญิงนิตยา  พรหมวงค์
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
2. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตานาด 1. เด็กชายนัฐวุธ  รูปปัทม์
2. เด็กชายไมโล  นุ่นงาม
 
1. นายกฤษณ์  สังเต็ม
2. นางประมวล  ษมาวิมล
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. นายจักรธร  เก่งแก้ว
2. นางสาวจิรพรรณ  ขันทะ
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายพงศกร  มานะดี
2. เด็กหญิงสุนันทา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นายธวัชชัย  ทับทอง
2. นางศิริกานต์  ทับทอง
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. นายกรกฏ  ยะวา
2. นายเจริญสินธุ์  จันทร์มา
 
1. นายพิบูลย์  เสนยอง
2. นายวสันต์  สิริกรเกษม
 
203 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงภรันยา  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิถุนัด
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ยาปัน
 
1. นางจารุณี  ไชยวงศ์
2. นางสาวเกศินี  มูลต๊ะ
 
204 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำชัยวงศ์
2. เด็กชายภูวนัย  กันทะเขียว
3. เด็กหญิงโชติกา   ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
205 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
2. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
3. เด็กหญิงวิรดา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
206 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายคุณากร  สิมมาโคตร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   กุลทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทองโสด
 
1. นายคมกริช  วิทยาวิโรจน์
2. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
207 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  รักชาวเขา
2. เด็กหญิงเต่มู  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเลเล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทร์ทาวงศ์
 
208 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองรัก
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหงษ์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สายบุญเีตียง
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
209 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายกิตติ  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงอรพิณ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงเฉลิมแข  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอำพร  สังบุญ
2. นายอุดม  สาลี
 
210 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สวัสดิ์รัก
2. เด็กหญิงดาริกา  จันทร์สีดา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หวานชุม
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
211 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญบึง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลาดิษฐ์
3. เด็กหญิงเกศินี  สุขมอญ
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
2. นางโสภา  ขันเขียว
 
212 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙ 1. เด็กหญิงหอม    คำบุญ
 
1. นายมงคลชัย  ปันทะนะ
 
213 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
214 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
215 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงพิริยากร  นกหงษ์
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
216 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์หลง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
217 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุติ   รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นางรัชภรณ์   วิริยะอาทร
 
218 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 1. เด็กชายโภคิน  ทองพูล
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
219 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นายปราโมทย์  พุฒพวกดี
 
1. นางสาวสุภิชญา  โทปุรินทร์
 
220 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นายธนพงษ์  คงหนองลาน
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
221 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นายนันทวัตร  บัวประทุม
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
222 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์หล้า
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
223 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจินดา  มางิ้ว
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
224 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสุทิน  ชัยบุตร
 
1. นางเกศกมล  รู้นันต๊ะ
 
225 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวลิพู  แคปือไทย
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
226 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  โชคลาภตระกูล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
227 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงซุ
2. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
228 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงอรวี  แซ่หว้า
 
1. นางมธุสร  ประชุม
2. นางสุพัตรา   สมฤทธิ์
 
229 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กชายธนภัทร  พรมยศ
2. เด็กชายพงษ์ศธร  ญาสุวรรณ
 
1. นางสุดคนึง  มิตตา
2. นางอำพร  จะวะนะ
 
230 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
 
1. นายปราโมช  อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
231 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายการัณยภาส   เรืองทรัพย์
2. เด็กชายสหรัฐ  สืบนันตา
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
232 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชุติมา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  การะเกษ
 
1. นางพวงเพชร   แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
233 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ชุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ย้า
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็งแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
234 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวนุชจรี  ก้องพนาไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงสุลีพร  แซ่ว่าง
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
235 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงณัฐชา  หลายแห่ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิลซีก
 
1. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
236 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายทศพร  ชอบฉิมพาลี
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
237 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายกิตติธัช  แซ่จ่าว
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
 
238 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวศศิธร  รำไพสาคร
 
1. นายวัชรพงษ์  ปาละวันนา
 
239 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กหญิงทอน  ลุงซู้
2. เด็กชายบ๊วย  จั่นตี่
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายประหยัด  สันเทพ
2. นายสัมพันธ์  เครือมูล
 
240 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายธรรมรัฐ  โนจิตร
2. เด็กหญิงภัทรภร   เด่นดวงดี
3. เด็กหญิงอัณศยา  ฟั่นเพียร
 
1. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย
 
241 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นายหลอด
2. เด็กชายพัชรพล  นามสาม
3. เด็กชายหลงผัด  มีสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  อนันต์
2. นางสุพานี  ชุณหปราณ
 
242 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมเสือ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาจใหญ่
3. เด็กชายวัชรพล  งามสง่า
 
1. นายวิเชียร  ม่วงเขียว
2. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
243 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทองสุข  ชายคำ
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กชายบุญติ๊บ  นามคำ
 
1. นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
244 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายมงคล  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายลอยกระทง  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสุธิพงษ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางธัชฎาภรณ์  วิชาดี
2. นางสาววัชรา  กาใจ
 
245 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายปวรุตม์  ขาวินา
2. เด็กชายรณกร  วงค์กาล
3. เด็กชายสุทธวีร์  บัวอินทร์
 
1. นางปฏิญญา  ภู่ทัยกุล
2. นายสุทัศน์  ภู่ทัยกุล
 
246 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายคณิน  แตงกัวรัมภ์
2. เด็กชายชิดพงษ์  สำรวมใจ
3. เด็กชายสัญญา  พลรักษา
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
2. นายภาณุวัฒน์  สมนึก
 
247 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นายสึก  ลีประกายพร
2. เด็กชายสุภัคชาติ  แซ่เถา
3. เด็กชายไพโรจน์  แซ่เถา
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
248 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1. เด็กชายติณณภพ   จินกลับ
 
1. นายประสิทธิ์   ณ เชียงใหม่
 
249 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายชลธาร  ลอแท
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
250 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายบัณฑูรย์   สายพันธ์
 
1. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
251 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
252 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
253 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  คล้ายนิ่ม
 
1. นายสัญชัย  นุชสุข
 
254 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายธงชัย  เถาสมบรูณ์
 
255 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายสราวุธ  เมืองแสน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขันธนันท์
 
256 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
257 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงสุมณี  นุ่มแก้ว
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
258 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่กรุง
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
259 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงสายฝน  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกตัญญู   บุญดิษฐ์
 
260 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
261 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายนรินทร์  กลิ่นสอน
 
1. นายประจวบ  เรืองชัย
 
262 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายชนะพล  เพียงเสมอ
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
263 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายนิติกาล  ลานทอง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
264 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายเมืองมนต์  เขียวสีทอง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
265 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัฐชนน  ชูศรี
 
1. นายพัลลภ  มาแก้ว
 
266 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงธนพร   ทิพย์มาลา
 
1. นายประทวน   คำสะอาด
 
267 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์ุุุุ  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
268 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วากยะบรรณ์
 
1. นายสมจิตร  พัดเสือ
 
269 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
270 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปรีดา  ปรีพิม
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
 
271 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงอภิสรา  กอแก้ว
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
272 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
273 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
274 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
275 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กชายภัทรชัย  กรแก้ว
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
276 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
277 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงภควรรณ  อัตตพรต
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
278 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
279 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
280 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกัญจน์  ศุภมงคลถิรธนา
 
1. นายศุภฤกษ์  ฉิมพันธุ์
 
281 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายทศพร  คำดีสวัสดิ์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
282 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงทิพปภา  แอ่นดอย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
283 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงสิรินาท   แก้วมณี
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
284 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
285 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพรนภา   ขากระดุก
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
286 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาทิพย์
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
287 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
288 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กชายทรงยศ  โลกคำลือ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
289 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
290 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ
 
291 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นไม้หอม
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
292 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาคีริส 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพโรจน์
 
1. นางศศิกานต์  ถึงกัน
 
293 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกำแพง
 
1. นางยุพิน  จันท้วม
 
294 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
295 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมณเทียณ  แก้วแสงทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขันธนันท์
 
296 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงค์
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
297 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาถา
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
298 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ  ขวัญเนตร
 
1. นายสันติ  คำรักษ์
 
299 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญลาภ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
300 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายกฤษฎา  มะยุเรศ
 
1. นายไพรัช  สอนที
 
301 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โตแดง
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศิริพร  จินาเคียน
 
1. นางมยุรฉัตร  วิลาชัย
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ไชยอ้าย
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเจริญ
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำดี
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงจริญพร  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงหมี่พอ  แลเชอ
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
308 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายชนวีร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายฑิฆัมพร  ทิพย์โรจน์
3. เด็กชายณัฐพร  นันตา
4. เด็กหญิงดาดา  วนาเฉลิมเขต
5. เด็กชายถวิน  ทิพย์โรจน์
6. เด็กชายพุทธินันท์  ศรีวิชัย
7. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
8. เด็กชายสันภพ  มหาวรรณ
 
1. นายศุภรัตน์  สุราย
2. นายโชคชัย  สุขหัส
 
309 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  มะโนเรือง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปอยา
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เรือนคำ
4. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
5. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ใจสุข
7. เด็กหญิงสุวิมล  มะโนหาญ
8. เด็กชายอดิศร  นางแล
9. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางสาวกุลรภัส  กาบตุ้ม
2. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
3. นางอรษา  จำปา
 
310 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โตแดง
2. เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงกุลปริยา  ฐิตินนทกร
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ณ ลำปาง
5. เด็กชายชุติพนธ์  ฐิตินนทกร
6. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
7. เด็กชายศาศวัต  อินทรเกษม
8. เด็กหญิงสิริยากร  คชขันธ์
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
2. นางสาวปิยะดา  พรหมอินทร์
3. นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา
 
311 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่ลี้
4. เด็กชายธราธิป  กระแสร์ชล
5. เด็กหญิงธัญภัทร  ปานเกิด
6. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
7. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
8. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
9. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
 
1. นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
312 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
8. เด็กชายเสถียรพงษ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นางจุรีรักษ์  กาญจนจันทร์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
313 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญหลง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นำชัย
3. นายพิทวัส  ประมะสิน
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ดวงบาน
5. เด็กหญิงวิชญาดา  จินดาธรรม
6. เด็กหญิงศิริพร  มงคลสุขสม
7. นายสุชาครีย์  ศรีแก้ว
8. นายสุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
9. เด็กหญิงอภิชญา  จันทาพูน
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
2. นายจำรัส  กิติศรี
3. นายบุญศรี  มาละดา
 
314 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พาขุ่ย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
7. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แก้วแสง
9. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
10. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
11. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
13. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
14. เด็กหญิงอนัญญา  เพ็ชรคง
15. เด็กชายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นางนิตยา  บุญประเทือง
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
315 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พานิช
2. เด็กหญิงธนพร  นาคราช
3. เด็กหญิงธราภรณ์  ฟูแสง
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
5. เด็กหญิงนลินธร  ชาตินรินทร์
6. เด็กชายพงศธร  รอดพานิชย์
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานพิม
8. เด็กหญิงวาสนา  บุญป้อง
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
10. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
12. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวนารถ
13. เด็กหญิงสโรชา  สีสัย
14. เด็กหญิงเนติกานต์  จันทร์อิ่ม
15. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
316 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  มะโนเรือง
2. เด็กชายทินภัทร  จิตรถา
3. เด็กชายนที  อายีกู่
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ปอยา
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เรือนคำ
6. เด็กชายภวัต  สมเพ็ชร์
7. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
8. เด็กชายศุภเกียรติ  เสาเรือน
9. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
10. เด็กหญิงสุวรรณา  ใจสุข
11. เด็กหญิงสุวิมล  มะโนหาญ
12. เด็กชายอดิศร  นางแล
13. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
14. เด็กชายเอนกพงษ์  แสนพินิจ
15. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางสาวกุลรภัส  กาบตุ้ม
2. นายนคร  ภัทรอุดมกิจ
3. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
4. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
317 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจันทิมา  คำดี
3. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนคำ
4. เด็กหญิงณัฐญา  ศิริชัย
5. เด็กหญิงนันทิยา  วันกลิ้ง
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  สุขบัว
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
8. เด็กหญิงพรพิมล  สุกสี
9. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทา
10. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อันทฤทธิ์
11. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  รอดเกิด
12. เด็กชายสุวัฒน์  ยังคลัง
13. เด็กหญิงอวิรัตน์  เหลือสุข
14. เด็กชายเนติพงษ์  น่วมทิม
15. เด็กชายเอกราช  คำขุ้ย
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
2. นางทองรวม  อินคล้าย
3. นางนงค์เยาว์  ม่วงอ่ำ
4. นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง
 
318 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่ลี้
4. เด็กชายธราธิป  กระแสร์ชล
5. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
6. เด็กหญิงธัญภัทร  ปานเกิด
7. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
8. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
9. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
10. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
11. เด็กหญิงอิงอร  อั้นทรัพย์
12. เด็กชายเทพนิมิต  ฝอยทอง
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วุฒิมานันท์
14. เด็กชายเมธี  พรหมมา
15. เด็กชายเอกรินทร์  คงจันทร์
 
1. นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
319 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยวงตาป้อ
3. เด็กชายชาญณรงค์  คำคันทุง
4. เด็กหญิงนิภาพร  มานารักษ์
5. นายปกป้อง  จอมใจ
6. เด็กชายพนัส  บุญทาช่วย
7. เด็กชายพลพิพัฒน์  คุณยศยิ่ง
8. เด็กชายวัชร  วรศรี
9. นางสาววิจิตรา  คำมณี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิ่นแก้ว
11. เด็กชายศุภกฤษ  บุญเลิศ
12. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
13. เด็กชายอนุพงค์  คำตุ่น
14. เด็กชายอภินันท์  กาวิชัย
15. เด็กหญิงอริสา  ทาแก้ว
 
1. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
2. นายสมพงษ์  ขมหวาน
3. นายสาธิต  คำหน่อแก้ว
4. นางสาวอาทิตยา  นันตะภูมิ
 
320 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายชนานนท์  ภักดีสุข
2. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มเมือง
3. เด็กชายนรินทร์  กลิ่นสอน
4. เด็กชายพังงา  เมฆดำ
5. เด็กชายศิริบูรณ์  ศิริปรากรณ์
6. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
7. เด็กชายศิวัช  เงินกระจ่าง
8. เด็กชายสุรวิทย์  ชูจิต
9. เด็กชายอธิพงษ์  แว่นแก้ว
10. เด็กชายอภิชาติ  แย้มพลอย
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมขำ
 
1. นางณัฐริน  สุทัศน์สันติ
2. นายประจวบ  เรืองชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์  สุทัศน์สันติ
4. นายสมัคร  คูณหอม
 
321 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  สิงห์สร้อย
3. นายพลากร  ทิพย์มาลา
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
5. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
6. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ทับทอง
8. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
9. เด็กหญิงสสิกานต์  วณิชชากรกุล
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ปลื้มสูตร
11. เด็กหญิงเปรมกมล  กอสัมพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
4. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
 
322 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายกฤษณะ   ยี่โถ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   แก้วทวี
3. เด็กชายธนพัชร์   สุพัฒน์
4. เด็กชายธนายุทธ   การกิจ
5. เด็กชายธีรภัทร   โกยแก้ว
6. เด็กชายบัณฑูรย์   สายพันธ์
7. เด็กชายบำเหน็จ   ปิยะไพร
8. เด็กชายภคธร   รอดประทับ
9. เด็กชายรัฐนันท์   นพคุณ
10. นายวันชัย   บุญญา
11. เด็กชายอรรถพร   เจริญวัย
12. เด็กชายโชคชัย   ประยุง
 
1. นางคมคาย   ยาพรม
2. นายวัลลภ   แก้วเนตร
3. นางสุวรรณี   ดิลกคุณธรรม
4. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
323 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
4. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
5. เด็กชายติณภพ  จันเทร์มะ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ชูชื่น
7. เด็กชายภูรี  อุ่นเต่า
8. เด็กชายภูวนาถ  มณีเครือ
9. เด็กหญิงสุดามาศ  อ่อนอยู่
10. เด็กหญิงสุมณี  นุ่มแก้ว
11. เด็กหญิงสุวรรณดี  อุ่นเต่า
12. เด็กชายโชคทวี  ยองใย
 
1. นางจรรยา  รัตนธรรมธาดา
2. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
3. นางสาวนัยนา  ไชยวงค์
4. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
324 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
2. นายกิตติศักดิ์  ประสงสุขค์
3. เด็กชายขจรเกรียติ  ปั้นตาดี
4. เด็กชายจิตติพล  ดีน้ำ
5. เด็กชายนิติกาล  ลานทอง
6. เด็กชายภูวนารถ  ไม้พ่วง
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันพิลา
8. เด็กชายศุภพล  นาคสุวรรณ
9. เด็กชายสมรถ   ชำนาญการ
10. เด็กหญิงสุพัตตรา  แก้วตา
11. เด็กหญิงอรยา  จาจุ๋ย
12. เด็กหญิงเบญจพร  โทนสกุล
 
1. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
2. นายนิติ  ศรีอินทร์
3. นายสมบูรณ์  คุ้มสุวรรณ
4. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
325 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  เม่นชาวนา
2. เด็กชายจิตรภณ  อิวชาวนา
3. เด็กชายชาญณรงค์  คำน้ำปาด
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  พุฒสอยดาว
5. นายวชิรวิทย์  น้ำจันทร์
6. เด็กชายสมดุลย์  แซ่หวือ
7. เด็กชายสุรเดช  กันไว
8. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีแก้ว
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญวังทอง
10. เด็กชายอัครชัย  อินทร์ประเสริฐ
11. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  พันธ์อิ่ม
12. เด็กชายแสน  แซ่หยาง
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  จั่นเพชร
3. นายสรณพงศ์  ใยดี
4. นายสำเร็จ  อ่ำบางกระทุ่ม
 
326 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายกิตติพร   น้ำส้ม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยั่งยืน
3. เด็กชายชัยชนะ  ฉายแสง
4. เด็กชายดนุพล  ใจติ๊บ
5. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวผา
6. เด็กชายนราธร   บัวผา
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงษ์ธัญกรณ์
8. เด็กหญิงน้ำเพชร  พลพัฒน์
9. เด็กชายภูชิชร์  พับพุ
10. เด็กหญิงรัตนากร  หริคำภา
11. เด็กชายวันชัย  แก้วโภคา
12. เด็กหญิงศศิภา   มีสุข
13. เด็กหญิงสิราวรรณ  มหาราช
14. เด็กหญิงสุชานาถ   ปานมณี
15. เด็กหญิงอนัญญา  เหล่ากสิกรรม
16. เด็กหญิงอภิญญา  เขียมสุวรรณ
17. เด็กชายอัครพล  กล้าสาริกิจ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  หมั่นตลุง
19. เด็กหญิงเจนจิรา   แย้มสี
20. เด็กหญิงโสรญา  นาคสวัสดิ์
 
1. นายพัลลภ  สุ่มสกุล
2. นางสาววาณี  เต๋จ๊ะ
3. นางศิวาพร  ม่วงยิ้ม
4. นายสมศักดิ์  ชาประเสริฐ
5. นางสีนวล  ภักดีตุระ
 
327 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
3. เด็กหญิงกอบพรรณ  คงดี
4. เด็กชายกิติศักดิ์  ไม้สนธิ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
7. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
8. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อินปนาม
9. เด็กชายธนกร  สูงปานขาว
10. เด็กชายธวิภู  พงษ์สาริการ
11. เด็กชายธีรภัทร  เสิบกลิ่น
12. เด็กหญิงนฤมล  อินปนาม
13. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
14. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
16. เด็กหญิงสุดาวรรณ์  พฤกชาติ
17. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
18. เด็กหญิงอรวินท์  ชาติบุตร
19. เด็กชายอัตพล  เข็มทอง
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  รบจันทร์
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
3. นายนราพงศ์  แรงเขตการ
4. นายพนมทวน   ทองสุข
5. นายสมพุทธ  เรียงครุฑ
 
328 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  กิติศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ปอแฉ่
3. เด็กหญิงชญานิศ  รังสูงเนิน
4. เด็กหญิงณัฐมน  ผลชีวิน
5. เด็กหญิงทิพธัญญา  วงศ์เทพ
6. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เสา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ
8. เด็กชายบรรณวิฑิต  อวดดี
9. เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์หอม
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญพิมพ์
11. เด็กหญิงรติการณ์  ปุ๊ตุ้ย
12. เด็กหญิงรินรดา  ไชยชมภู
13. เด็กหญิงรุ่งสายทิพย์  ไขลายหงษ์
14. เด็กหญิงวิศรุตา  คำปาเชื้อ
15. เด็กชายศักย์ศรณ์  ปิมปา
16. เด็กหญิงศิรินภา  อุดกลิ้ง
17. เด็กหญิงสายฝน  มะโนหาญ
18. เด็กชายอนันตนุกูล  บัวอินทร์
19. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
20. เด็กหญิงเกวลิน  สุยะใหญ่
 
1. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
2. นายภูวศิฎฐ์  เจริญสุข
3. นายวิริยะ  วิราศรี
4. นางสุปราณี  กวินวิวัฒน์
 
329 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกานดา  พรมรักษา
2. เด็กชายจักตราชัย  กุรัตน์
3. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  แซ่จ๋าว
4. เด็กชายชาคริต  วะลาหล
5. เด็กหญิงดวงสุดา  สุดาวรรณ
6. เด็กชายธนพงษ์  บุญเชิด
7. เด็กชายบุริศ  อ่อนแก้ว
8. เด็กหญิงพรฤดี  ใจรักษา
9. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ร่วมทอง
11. เด็กหญิงวรรณิสา  โยทุม
12. เด็กชายศราวุฒิ  เหลื่อมศรีจันทร์
13. เด็กหญิงศิรินภา  เตือนสิงห์
14. เด็กหญิงสุธารัตน์  เจริญสุข
15. เด็กหญิงสโรชา  ปั้นแตง
16. เด็กหญิงอนุวรรณ  ชมเย็น
17. เด็กชายอภินันท์  สังข์ทอง
18. เด็กหญิงอริศรา  ทองสาย
19. เด็กหญิงอัจฉรา  อุดมพร
20. เด็กหญิงอารียา  สิทธิ์น้อย
21. เด็กชายไพรรัตน์  ภาคไพรศรี
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
330 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. นางสาวกานต์ธิดา  คงพันธ์
2. เด็กชายชนาธิป  น้อยเอี่ยม
3. เด็กหญิงชลนิภา  พูลเขตรวิทย์
4. เด็กหญิงดวงฤดี  ศรีดา
5. เด็กชายธนากร  เริงเกษกรรม
6. นางสาวนวลจันทร์  อาจวงค์
7. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
8. เด็กชายพงศกร  สกลหล้า
9. เด็กหญิงพรรณี  เพิ่มทรัพย์
10. เด็กหญิงพรวลัย  แผนบัว
11. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
12. เด็กชายรุ่งอนุชา  สมัครกสิกิจ
13. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลั่นสกล
14. เด็กหญิงวาริน  รักสิกิจ
15. นางสาวศรัญญา  พัดเถื่อน
16. เด็กชายสมเกียรติ  หอมพันธุ์
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำอิง
18. เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณพืช
19. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ญเขตรวิทย์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียมจันทร์
21. เด็กชายโกมินทร์  เข็มทอง
 
1. นางดวงใจ  อรุโณทอง
2. นายนิโรจน์  วิศาลนิตย์
3. นางบานบุรี  มานิตย์
4. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
5. นายศรีรัตน์  พิลึก
 
331 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บากอง
2. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
3. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงคำสร้อย  ปัตสอน
5. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนแก้ว
6. เด็กชายทศพร  คำดีสวัสดิ์
7. เด็กชายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
8. เด็กชายนาวิน  มหาวงศนันท์
9. เด็กหญิงนิสากร  นราจันทร์
10. เด็กหญิงผกาทิพย์  กันยา
11. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
12. เด็กหญิงมุกธิดา  ทรดี
13. เด็กหญิงวาสนา  บุตรเพชร
14. เด็กหญิงวิยะดา  อุบลรัศมี
15. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จันทิมี
16. เด็กชายสุริยา  นนทารักษ์
17. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
18. เด็กชายอนุชา  ชุมภู่
19. เด็กชายอภินันท์  ชาติไทย
20. เด็กหญิงอัจจิมา  เหมือนชอุ่ม
21. เด็กหญิงเกศรินทร์  พาวัน
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นางปาริฉัตร  ฤทธิ์นรา
3. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
4. นางมยุรี  แมลงภู่
5. นายรังสรรค์  ไทยล้วน
6. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
332 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วกลม
2. เด็กหญิงกชพร  บัวลอย
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิงเมือง
6. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยชำนาญ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ฤทธิ์
8. เด็กชายณัฐพล  โฉมงาม
9. เด็กชายณัฐวัตร  พัดชาวนา
10. เด็กชายธนกร  กองทองนอก
11. เด็กชายธนทัต  จันทร์ฤทธิ์
12. เด็กชายธเนศ  สัตย์ธรรม
13. เด็กชายนรินทร์ธร  อินทร์ครอง
14. เด็กหญิงนิศา  พันคง
15. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์เทศ
16. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ฤทธิ์
17. เด็กชายภูสิทธิ์  ออสถิตย์
18. เด็กหญิงรุจิษยา  ปิณสา
19. เด็กชายวรรณรัตน์  แก้วบุญขุน
20. นางสาววรินทร์ทิพย์  อยู่เมฆ
21. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
22. นางสาววิลัยพร  วันทนา
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ชลไชสง
24. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
25. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
26. นางสาวสิวนันท์  เสือนิ่ม
27. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
28. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
29. เด็กชายสุเมธ  จันทร์ฉาย
30. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
31. เด็กหญิงอรณิช  เทพนิกร
32. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุข
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
34. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
35. เด็กหญิงเนตรนภา  วุ่นแม่สอด
36. เด็กหญิงเพลินตา  อิงอาน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นายนพดล  เพ็งอำไพ
4. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
5. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
7. นางสาวอัญชลี  สีสัน
8. นางเรณู  จุฑาคุปต์
 
333 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกันตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พลประถม
3. เด็กหญิงจันทมณี  ดาธูป
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเที่ยง
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีระวัตร
6. เด็กหญิงชนาพร  กรรณรัตน์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โค้ว
8. เด็กหญิงดวงดาว  คงสุข
9. เด็กชายธนกร  อินทรเกตุ
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมถะธัญกรณ์
11. เด็กหญิงนภัสสร  มีกมล
12. เด็กชายนัฐพงษ์  โอสถ
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมยศ
14. เด็กชายปริญญา  สีนวล
15. เด็กหญิงปวีณา  ราชพันธ์
16. เด็กชายพงษ์พิษณุ  บัวแก้ว
17. เด็กชายพิพัฒพงษ์  เจริญสุข
18. เด็กชายพิพิธธน  มีด้วง
19. เด็กชายราเชน  อ่อนจันทร์
20. เด็กหญิงวรรณนิภา  คงดอนทอง
21. เด็กหญิงวรัญญา  ดวงแก้ว
22. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีแก้ว
23. เด็กหญิงวิลัย  นามวิจิตร
24. เด็กหญิงวีรพร  กาศธัญกรณ์
25. เด็กชายศรายุทธ  แย้มชุติ
26. เด็กชายศักดิธัช  แสนจันทร์
27. เด็กชายสันติกรณ์  ภามร
28. เด็กหญิงสุภารัตน์  งามโสภา
29. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรสุรัตน์
30. เด็กหญิงอรอนงค์  สิทธิการ
31. เด็กหญิงอังคนา  คงดอนทอง
 
1. นางสาวนิสา  เที่ยงอยู่
2. นางบุปผา  กองละเอียด
3. นางประมวล  บุญจันทร์
4. นางสาววีรยา  โยธาฤทธิ์
5. นางสิรภพ  มีจาด
6. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
 
334 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ปันทะนุ
2. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
3. เด็กชายจิณณวัตร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐชา  บุญสูง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชตุใย
6. เด็กชายทินกร  พิมแพง
7. เด็กชายธนกฤต  หวลคำ
8. เด็กชายธนากร  ภู่ผะกา
9. เด็กชายธนาธร  ดิษฐบรรจง
10. เด็กหญิงประภาพร  พงษ์เทพ
11. เด็กชายปิยะกร  เขียนคำ
12. เด็กหญิงภิรัญชญา  คำเสือ
13. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สุธารักษ์
14. เด็กหญิงศิริประภา  ขันศรี
15. เด็กชายสิริศักดิ์  ถาน้อย
16. เด็กหญิงสุชาดา  อุดมพันธ์
17. เด็กหญิงสุชานุช  ธรรมวงค์
18. เด็กหญิงอรญาณี  สุภา
19. เด็กชายอรรถชัย  ศิริมงคล
20. เด็กหญิงอาลิษา  ปาลี
21. เด็กชายอิทธิพล  พิทักษ์คีรีเขต
22. นางสาวเปรมวดี  วงค์ประเสริฐ
 
1. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
2. นายธนู  มีสัตย์
3. นางนิตน้อย  อินชัย
4. นายประทีป  จันต๊ะมา
5. นายประเสริฐ  วงค์ชัย
6. นางผ่องพรรณ์  คำมงคล
7. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
8. นางสาวอุษณีย์  สกุณา
 
335 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สิทธิพร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เงินนา
3. เด็กหญิงกาญจนา  แจ่มนิล
4. เด็กชายจิรพันธ์   วิเท่ห์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวเผียน
6. เด็กชายจเร  เพชรเทียน
7. เด็กชายณัฐชัย   โมกมัน
8. เด็กชายตัณติกร  นิลรัตน์
9. เด็กชายทิฆัมพร  จันคง
10. เด็กชายธนากร  ไวธัญกิจ
11. เด็กชายธีรวุฒิ  เพชรทูล
12. เด็กหญิงนิสิตา  ตั้งสว่างไทย
13. เด็กหญิงบุษรัตน์  เขียวเมือง
14. เด็กหญิงประภัสสร  ร่ำเรือง
15. เด็กหญิงปรียา  ชูชื่น
16. เด็กหญิงปัทมา  ชูศิลป์
17. เด็กชายพรชัย  ไม้แดง
18. เด็กหญิงพิสมัย  อินกรัด
19. เด็กชายภานุวัฒน์  พลาพล
20. เด็กชายภูชิสกรณ์   ขอนทอง
21. เด็กหญิงมัลลิกา  หมอกเมฆ
22. เด็กชายลักษณพร   เกตุวงษ์
23. เด็กหญิงวรญา   เจริญศิลป์
24. เด็กหญิงวริษา  ชาญเขตการ
25. เด็กหญิงศิริรัตน์   จิโนเขียว
26. เด็กชายศุภกร  ทองกรณ์
27. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนแก้ว
28. นายสมชาย  สำลีีปั้น
29. เด็กชายสมยศ   ภู่จีน
30. เด็กชายสันติ  มะลิพรม
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หนูน้อย
32. เด็กหญิงสุตาภรณ์   จักรปล้อง
33. เด็กชายสุรศักดิ์  มังษะชาติ
34. เด็กชายสุรเดช   บัวเผียน
35. เด็กชายอนาวิล  อ่อนเชตุ
36. เด็กชายอนุชิต  วัดประตูมอญ
37. เด็กชายอรรฆพร  นาแพงสอน
38. เด็กชายอลงกรณ์  โมลาลาย
39. เด็กหญิงเกษณี  ระถาพล
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปักธงชัย
 
1. นางทับทิม  สังคง
2. นายประชากร  สอนสกุล
3. นางสาวพรสุดา  สุดทา
4. นางมานิดา  กีรติวศิน
5. นายสมเดช  สุรเดช
6. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
7. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
8. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
336 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมวงค์
2. นายกิตติพงษ์  มาเยอะ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทา
4. เด็กชายจิรเดช  สามารถ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  จำปา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
7. นางสาวดุจประทีป  อุณหเชษฐ
8. เด็กหญิงตะวัน  ติยะ
9. เด็กชายธนเทพ  ลุงนะ
10. เด็กหญิงนราพร  เดิมประพันธ์
11. เด็กหญิงบงกช  สีวลี
12. เด็กชายบวรทัต  ดวงแสง
13. เด็กหญิงปลา  ลุงทอน
14. เด็กหญิงพรรณาราย  โยธาใหญ่
15. เด็กหญิงพลอย  ลุงทอน
16. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ธรรมมิกะกุล
17. เด็กหญิงวันวิสา  ทองยะ
18. นายวิจิตร  สินหมี่
19. เด็กชายศราวุฒิ  ปวงเมา
20. เด็กชายศิริพงษ์  ปอแสง
21. เด็กหญิงศุฤดี  พาจะ
22. เด็กชายสมชาย  คำแก้ว
23. เด็กหญิงสาวิตรี  แหยมเจริญ
24. เด็กหญิงสุกฤตา  มาเยอะ
25. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียวค้างพลู
26. นายสุรศักดิ์  ไชยวงค์
27. นายสุริยา  ฟ้าแก้ว
28. นายหล้า  ลุงนะ
29. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ขันคำ
30. เด็กชายอินศร  ลุงต๊ะ
31. เด็กหญิงเปมมิกา  บุญทา
32. เด็กหญิงเพ็ญไพรวรรณ  วงค์สอง
33. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
34. นายใหม่  ดวงดี
 
1. นายนบน้อม  ขัดปิน
2. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
3. นางสุชีรา  รักษาภักดี
4. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
5. นายอุดมศักดิ์  วรรณเทพ
 
337 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ห้วยแคว
3. เด็กชายจารึก  ไพรวรรณ์
4. เด็กหญิงจีริญา  สุกใส
5. เด็กหญิงชนิดา  เกิดเกตุ
6. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรหอม
7. เด็กหญิงดรุณี  ขำดอน
8. เด็กชายทศพร  สมบูรณ์
9. เด็กชายทัตพงศ์  แช่มช้อย
10. เด็กชายธนภูมิ  มณฑาทอง
11. เด็กหญิงนัฐมล  พุ่มน้อย
12. เด็กหญิงปภิญญา  วงศ์วัฒน์
13. เด็กหญิงพลอยมณี  เอี่ยมมาก
14. เด็กชายพีท  ฤทธิ์ร้อน
15. เด็กชายพีรพล  คงบาง
16. เด็กหญิงภัทราวดี  ชื่นมอญ
17. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญเปี่ยม
18. เด็กหญิงวนิดา  ทรัพย์สิน
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  นัยจิตร
20. เด็กชายศิริวัตร  อินทรสูตร
21. เด็กหญิงสุพัชทรา  ทองแสง
22. เด็กชายอนาวิน  นิ่มทอง
23. เด็กชายอนุวัตร  โพทา
24. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่คง
25. เด็กชายอรรถพล  ปั้นทิม
26. เด็กชายอานนท์  สาลีเสา
27. เด็กหญิงเยาวเรศ  ฤทธิ์เจ๊กดี
 
1. นางกอบแก้ว  สดโพธ์
2. นายทองหล่อ  คล้ายแท้
3. นายประสพ  แก้วบังเกิด
4. นายมานิตย์  อุสาหะกานนท์
5. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
338 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
339 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
 
1. นายปรีดา  เหลือบแล
 
340 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายนราเชษฐ์   รอดเมือง
 
1. นางธนภร   ปรัชญาสุขสบาย
 
341 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
 
342 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. นายกันต์ธีภพ  เมืองมา
 
1. นางสาวนิตยา  กันทะวงศ์วาร
 
343 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติ  บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
344 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  พลอยงาม
 
1. นายสันติสุข  พลสวัสดิ์
 
345 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
346 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์อุ่น
 
1. นางลักษมี  ลอยฉิม
 
347 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินผา
 
1. นายบุญสิน  อ่อนตา
 
348 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงเมือง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
349 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
350 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
351 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายนิติพงศ์  เทพคุณ
 
1. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
352 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายยุทธิชัย  คำสมจิตร
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
353 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงปาณิตา  จาตุกรณีย์
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
354 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
 
355 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นางลัดดา  กล่อมแก้ว
 
356 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์  ยอดเมฆา
 
1. นางรสรินทร์  ใจนันท์
 
357 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
 
358 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
359 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงรัตวรรณ  ปุราโส
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
 
360 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
361 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  การภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
362 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
363 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  เกสุดา
 
1. นางสาวสมจิตต์  เขียวเกษม
 
364 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. นายวิทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรจนา   โปวิชัย
 
365 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายสรายุทธ์  แสงอุดมสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
366 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สวนจักร์
 
367 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
368 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
369 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. เด็กชายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นางสาวเกตุกนก  พึ่งเรือง
 
370 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
371 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  เพชรรักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรธิณัตดา  ส่องแสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญทา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พนาบำรุง
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
375 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
376 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงภาลินี  มะโนคำ
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
377 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงพลอยอัมพรรณ  ล้อวัชระสุภาภรณ์
 
1. นางภวดี  โพธิ์ยิ้ม
 
378 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันต์  โพธิสา
 
1. นางสาวทิวากร  อุตมูล
 
379 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาโนชญ์
 
380 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กชายสราวุธ  คำฝั้น
 
1. นางอมรา  นาคเฉลิม
 
381 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี  แดงเรือน
 
 
382 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
383 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   มณีนาค
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
384 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. นางสาวสุจิตรา  แก่นโส
 
1. นางนิยดา  เกิดกำไร
 
385 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. นางสาวประภา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
386 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กชายกุลนันท์  สวรรค์บ้านเรา
2. เด็กหญิงขนิฐา  สว่างวัฒนกุล
3. เด็กชายจตุรงค์  สถิตพงษ์เดช
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทวีเกียรติกำจร
5. เด็กชายจิรายุทธ  สวรรค์ทุ่งแก
6. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ชูภูษณพงษ์
7. เด็กหญิงชลทิชา  พิทักษ์สายธาร
8. เด็กชายชูชาติ  วลัยวารีพัฒนา
9. เด็กหญิงญาวรัตน์  ศุภกานต์ชน
10. เด็กหญิงณิชนันท์  ธัญญาบริบูรณ์
11. เด็กชายที่รัก  มาลีวรสิทธ์
12. เด็กหญิงธัญสุดา  โชคเอนกนันท์
13. เด็กหญิงธีรพร  มงคลปัญญากุล
14. เด็กชายประเสริฐ  จันทร์ทอแสง
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิริแจ่มพงศ์
16. เด็กหญิงพัชรี  มงคลปัญญากุล
17. เด็กหญิงพัทรนันท์  จันต๊ะมูล
18. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิ์คงขจร
19. เด็กหญิงมณทิรา  วัชรพิกุลกลิ่น
20. เด็กหญิงรจนา  มาลีวรสิทธ์
21. เด็กหญิงวนิดา  ลัดดาวัลย์เวชกิจ
22. เด็กหญิงวรัญญา  ธำรงศักดิ์สงวน
23. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สถิตพงษ์เดช
24. เด็กหญิงวารุณี  สวัสดิ์พนารักษ์
25. เด็กชายวิชยา  มิตรมหายศ
26. เด็กชายศรัณยู  ชุมพรวิริยะกุล
27. เด็กหญิงศรีวิไล  จันทร์ทอแสง
28. เด็กหญิงศิริพร  รัตตัญญูวงศา
29. เด็กหญิงสรัลพร  อนุสรณ์ความดี
30. เด็กชายสราวุฒิ  เชิดชูคุณธรรม
31. เด็กหญิงสิทธิ  ชยุติพาณิชย์
32. เด็กหญิงสุดา  วัชรพิกุลกลิ่น
33. เด็กหญิงสุภัตรา  ลาภผลอุทิศ
34. เด็กหญิงสุภัทธนีย์  เถมินพนา
35. เด็กชายสุวรรณ  พงศ์ประทีปชัย
36. เด็กชายอภิเดช  โชคพารุ่งเรือง
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ถาวรธารา
38. เด็กหญิงเบญญาภา  สถิตพงษ์เดช
39. เด็กชายเสรีเดช  มฤคมาศ
40. เด็กชายไพฑูรย์  อุดมปิยะนันท์
 
1. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
2. นางสาวรดิศ   โชคสุขเสียงวิเวก
3. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
4. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
387 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยา   มั่งสายทอง
2. เด็กหญิงกัลยาณี   ใบสุขันธ์
3. เด็กชายกาจพล   เรณูหอม
4. เด็กหญิงจิรปรียา   ทักษ์
5. เด็กชายชาญชล  สุภา
6. เด็กหญิงชาริศรา    ธรรมสอน
7. เด็กหญิงณัชชลิดา   สุนทรางศรัย
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา   แก้วมูล
9. เด็กหญิงณิชารีย์   มาตันทัง
10. เด็กหญิงธคันเนตร   ถิ่นพังงา
11. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณก้อน
12. เด็กหญิงธัญวรัตม์    คิดเลิศล้ำ
13. เด็กหญิงนงนภัส   กางนอก
14. เด็กหญิงนฤชา  เจริญวิทย์ธนเดช
15. เด็กหญิงปราณปริญา   สีรักษา
16. เด็กหญิงปริญญา   ดวงปินตา
17. เด็กหญิงปัญญพัตม์   นันต๊ะเสน
18. เด็กหญิงปานทิพย์   อธิพรหม
19. เด็กหญิงพรรษา   แซ่โค้ว
20. เด็กหญิงพรรษา   แซ่โค้ว
21. เด็กชายพลนภัส   สามแก้ว
22. เด็กหญิงภัทรพร   รักษ์ยั่งยืนกุล
23. เด็กหญิงมาริษา   มุกลีมาศ
24. เด็กหญิงรักษิณา  บัวระวงศ์
25. เด็กหญิงวนัสนันท์   ประสมทอง
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แปงสมุด
27. เด็กหญิงศศิวิมล   พวงศิริ
28. เด็กหญิงศิรินทรา   ปูชัย
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชาวทะเล
30. เด็กชายศุภกิจ   ไกรมา
31. เด็กหญิงสิรี  ณ เชียงใหม่
32. เด็กหญิงสุดารัตน์   ฉัตรธนกฤต
33. เด็กชายหัตถชัย   สมพรโชคชัย
34. เด็กหญิงอนัญญา   คำภักดี
35. เด็กหญิงอรพรรณ   คันธรส
36. เด็กหญิงอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ
37. เด็กหญิงอารยา  จรัสพันธุ์กุล
38. เด็กหญิงอารีรัตน์   ทิพจร
39. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   หงส์หิน
40. เด็กหญิงไพลิน  จิตรสวัสดิ์
 
1. นางคีตกานต์   โยธามาศ
2. นางนวลศรี   คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง   พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์   อักกพันธานนท์
 
388 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำปลิว
2. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิไชย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์นันท์
4. เด็กหญิงกุลจิรา  จันต๊ะวงค์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศ์ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปาแก้ว
7. เด็กหญิงชลธรา  ธนะแพทย์
8. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
9. เด็กหญิงชลิดา  ธนะแพทย์
10. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กแย้ม
11. เด็กหญิงฐิติชญา  พุทธวงศ์
12. เด็กหญิงณัฐธีรา  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิ์มี
14. เด็กหญิงธนกชพร  อินยัญญะ
15. เด็กชายธีรธาดา  สื่อสาร
16. เด็กชายธีรวัฒน์  ผัดผล
17. เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร
18. เด็กชายนัทธ์อาณันย์  สมนะช้างเผือก
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งประภา
20. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
21. เด็กหญิงปัณณิกา  เพิ่มเพ็ง
22. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
23. เด็กหญิงพิมพ์ผกานต์  เต็มสวัสดิ์
24. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   เมฆวิไล
25. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อินหล้า
26. เด็กหญิงภัทรดา  เอี่ยมพันธ์
27. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ภูตตะนันท์
28. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะลือ
29. เด็กหญิงมัลลิกา  กำริสุ
30. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงษ์สิริโชตน์
31. เด็กชายวรเมธ   เศรษฐ์ชัยยันต์
32. เด็กชายสมพงษ์  ยอดนุ่น
33. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์เสน
34. เด็กหญิงสุภัชชา  สุภาจีน
35. เด็กหญิงสุภาวดี  วิมาละ
36. เด็กหญิงหนึ่งกัญญา  ตูลเพ็ง
37. เด็กหญิงอติกานต์  ฤชุโรจน์
38. เด็กชายอาชัญ  นันต๊ะนา
39. เด็กหญิงเกณิกา  ปิยศทิพย์
40. เด็กชายเธียรศักดิ์  คำยันต์
 
1. นายประเทือง  โนไชยา
2. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
3. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
4. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
5. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
389 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายจรณินท์  แซ่ย้าง
2. นายชาญวิทย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
4. นางสาวนุชจรีย์  โชติคัคนานต์
5. เด็กชายประชาคม  แซ่หมี
6. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
7. นางสาวพัชรพร  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
9. นางสาวภควดี  แซ่โซ้ง
10. นางสาวรัศมี  สินไพบูลย์เลิศ
11. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย้าง
13. เด็กชายวิชาญ  แซ่ย่าง
14. นางสาววิลัยลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์
15. เด็กหญิงศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
16. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
17. เด็กชายหิรัญ  พันธ์รัตนชาติ
18. นางสาวอภิสรา  แซ่ย้าง
19. นางสาวเชษฐ์สุดา  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
3. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
4. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
5. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
390 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกรองขวัญ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงจ๋ามเงิน  นายแสง
3. นายชนะพล  ถาเก้ง
4. เด็กหญิงซางเหมย  -
5. เด็กชายทรงวิทย์  อินพรม
6. เด็กหญิงธนันยา  ลีฝ่า
7. เด็กหญิงธาวินี  นามพรม
8. เด็กชายนพดล  หยื่อมือ
9. เด็กชายนพดล  แสงหลู่
10. เด็กหญิงนวล  ซอยะ
11. เด็กหญิงนานู  วีหยะ
12. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่ช้ง
13. นายปิยพงษ์  ปินจิ้ง
14. เด็กหญิงพันธิพา  นายช่วย
15. เด็กชายพิทวัส  วิรัชรังสิมันต์
16. เด็กหญิงมณีตะวัน  พิงคสุวรรณ
17. เด็กชายมิตรชัย  สมบูรณ์สุขาวนา
18. นายยอละ  อาหลู่
19. เด็กหญิงราตรี  มาศกิตติวงค์
20. นายศฤงคาร  แซ่ซู
21. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเล็ก
22. เด็กหญิงศิริพร  มโนจักร
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันจินะ
24. เด็กชายสมยศ  สีจาง
25. เด็กชายสมศักดิ์  จะลา
26. เด็กชายสรวิศ  วงค์วรรณ
27. เด็กหญิงสรัญพร  ลุงคำ
28. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มมาก
29. เด็กชายสุรชัย  แซ่จาง
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วยะเอ
31. เด็กหญิงอรจิรา  นนท์นรี
32. เด็กหญิงอาจู  แซ่ลี
33. นายอาทิตย์  -
34. นายอาเผ่ย  แซ่ย่าง
35. เด็กชายเขมทัต  คำจิ่ง
36. เด็กหญิงเรณุกา  ลอยแสง
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
391 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายกิตติพันธ์  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายจักรินทร์  อุ่นถิ่น
4. นางสาวจารุณี  อุ่นถิ่น
5. นายจารุวัจน์  อุ่นถิ่น
6. นายจิตร  อุ่นถิ่น
7. นางสาวญาดา  อุ่นถิ่น
8. นายถนอม  อุ่นถิ่น
9. นายทนุ  อุ่นถิ่น
10. เด็กชายธเนศพล  แปงอุด
11. นายปพล  อุ่นถิ่น
12. นางสาวปิยะธิดา  อุ่นถิ่น
13. เด็กชายพงศธร  อุ่นถิ่น
14. เด็กชายพรชัย  อุ่นถิ่น
15. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นถิ่น
16. เด็กหญิงพรรษา  อุ่นถิ่น
17. นางสาวภาณุรัตน์  อุ่นถิ่น
18. นางสาวภาวิกา  อุ่นถิ่น
19. นางสาวภาวินี  ใจน้อย
20. นายมาวิน  อุ่นถิ่น
21. นางสาวรังรักษ์  อุ่นถิ่น
22. นายวีระศักดิ์  อุ่นถิ่น
23. เด็กชายวีรินทร์  อุ่นถิ่น
24. เด็กชายศุภกิจ  อุ่นถิ่น
25. นายสาธิต  อุ่นถิ่น
26. นางสาวสุกัญญา  อุ่นถิ่น
27. เด็กชายสุชาติ  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงสุทธนุช  ใจปิง
29. นางสาวสุภานิตย์  อุ่นถิ่น
30. นางสาวอมรรัตน์  อุ่นถิ่น
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจปิง
32. นางสาวอรพรรณ  แปงอุด
33. นางสาวอังคนา  อุ่นถิ่น
34. นายอาทิตย์  อุ่นถิ่น
35. เด็กหญิงอาภรณ์  อุ่นถิ่น
36. เด็กชายอาวรณ์  อุ่นถิ่น
37. นางสาวอำภา  ปันอิน
38. เด็กหญิงเกสรา  อุ่นถิ่น
39. นายเอกรินทร์  อุ่นถิ่น
40. นายแอ็ด  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ
2. นางสาวณัฐกานต์  เพียรศิลป์
3. นายณิศชกฤต  ฟุ่มเฟือย
4. นายนพฤทธิ์  ต่อวาส
5. นางสาววรรณิศา   อุดอ้าย
6. นายวินัย  ดีมากมี
7. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
8. นายเดชา  ปิงยศ
 
392 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกันดา  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งสุดใจ
3. เด็กหญิงชนิิกานต์  โหง้วประสิทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  บุญธรรม
5. เด็กชายภัทรพล  ตุงคะศิริ
6. เด็กชายวรัช  เหล่านุกูล
7. เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริภูธร
8. เด็กหญิงอิศริญากรณ์  อินทโชติ
9. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  อินทโชติ
10. เด็กชายเอื้ออังกูร  เมืองดี
 
1. นางกัลยากร  บุญตา
2. นางสาวอังคณา  ยะมงคล
 
393 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายก้องกิดากร  ม่วงเรือง
2. เด็กชายจักรกฤช  สิงห์หัตถะ
3. เด็กหญิงจันทนา   แสงจันทร์
4. เด็กหญิงทิพานัน  ชะเอมไทย
5. เด็กชายธนานพ  บุญพิมพ์
6. เด็กชายนธี  ใจอิ่ม
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  รงค์ทอง
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสุมสวรรค์
9. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนแก้ว
10. เด็กหญิงวิรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
 
1. นางสาวนิภารัตน์  สิทธิธัญญกิจ
2. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
394 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุนทรา
4. เด็กหญิงญาดา  เดชมี
5. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิรสิทธิกาญจน์
7. เด็กชายรชฏ  ข่ายแก้ว
8. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
9. เด็กชายศุภกิณฑ์  ธรรมโน
10. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
 
395 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นายคุณากร  อะโนมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีแก้ว
3. นายทรนง  ธรรมวงศ์
4. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณทา
5. เด็กหญิงพุทธลักษณ์  พินชัย
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  ฟูแสง
7. เด็กหญิงภัทรภร  ไชโย
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เขื่อนศิริ
9. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตะรุวรรณ
10. นายโยโซ๊ะ  อาซอง
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
 
396 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายชัชวัสส์  สมบุตร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมยา
3. เด็กชายธนวิชญ์  เกษมะณี
4. เด็กชายพรชัย  บัวขำ
5. เด็กหญิงวรรณิสา  เครือดวงคำ
6. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นพุด
7. เด็กชายวัลลภ  ปุ้ยทอง
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นาคบุญมา
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  พงษ์ชัยสงค์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวระนอง
 
1. นางพิศมัย  สาสะนะ
2. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
397 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายฐากูร  จันทร์คำ
2. เด็กชายณัฐพงค์  โพธิกระสังข์
3. เด็กชายธำรง  หวง
4. เด็กหญิงบงกชกร  จันทาพูน
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  สนิทโกศัย
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ขันตรี
7. เด็กชายเจนวิทย์  สุโกสิ
8. เด็กหญิงเฟื่องลดา  พรมชัย
9. เด็กชายเมธี  สกุลปฐมชัย
10. เด็กหญิงใบเตย  พรมเมือง
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
398 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงชื่นกมล   ยอดคำ
2. เด็กหญิงนภาพร   รับรู้
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์   สมราช
5. เด็กหญิงอภิชญา    ยงกุศลรัตนา
6. เด็กหญิงอัมภวรรณ   ระฆังทอง
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
399 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงญาณิน  พุทธคุณ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรา
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ปิ่นสกุล
4. เด็กหญิงลักษิกา  แตงโสภา
5. เด็กหญิงสิริกุล  แตงโสภา
6. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
2. นางสาวลัดดา  สุวรรณเศรษฐ์
3. นางวัชรี  จำเรียง
4. นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน์
 
400 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมัสลินญา  บุญประสพ
4. เด็กหญิงรินรดา  ทองเถื่อน
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ผ่อง
6. เด็กหญิงสุนิตตา  ชัยมีเขียว
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มั่นคงดี
 
401 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงฐานิกา    ดุสิรัตน์
2. เด็กหญิงณิชกุล    เพราะเจาะ
3. เด็กชายปฏิธาน   อิ่นใจ
4. เด็กหญิงอรทัย   วิชัย
5. เด็กหญิงอังคณา    แสงคำ
6. เด็กหญิงโสภา   ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
402 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  วงษ์ละมาย
2. เด็กหญิงปวีณา  ป๊อกงาม
3. เด็กหญิงวนิดา  เกตุขุนทด
4. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสมบูรณ์พงษ์
5. เด็กหญิงสิริษา  เจิมเมือง
6. เด็กหญิงแสงทิพย์  เบ้าทอง
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
3. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
403 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงคำดู่  ดวงคำ
2. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงป๊อก
3. เด็กหญิงคำอ่อน  ลุงหลู่
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จอมจันทร์
5. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงหลู่
6. เด็กหญิงแสงรินทร์  คุณรังษี
 
1. นางจินตนา  ฝ่ายริพล
2. นางรัชพร  บัวหอม
3. นางสุพิตร  เหลาพรม
4. นางแน่งน้อย  วุฒิสุภา
 
404 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
3. เด็กหญิงชมภูนุช  สินสมุทร
4. เด็กหญิงณัฐชา  บางนาค
5. เด็กหญิงธีรารัตน์  ธันยศิรวัฒน์
6. เด็กหญิงปาณเฑวี  นนทสุต
7. เด็กหญิงพีรดา  ด้วงอินทร์
8. เด็กหญิงภัสอร  อมรมนิพงศ์
9. เด็กหญิงภาวิณี  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนละมูล
11. เด็กหญิงเจนนภา  แจ่มปัญญา
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นายสันติสุข  พลสวัสดิ์
3. นางสุนทรี  จงแจ้ง
4. นางสาวเขมนัฏฐิกา   อินทร์ม่วง
 
405 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกษมา   พูนน้อย
2. เด็กหญิงจิตติพร   ใจดี
3. เด็กหญิงชลธิชา   ประธาตุ
4. เด็กหญิงวิภาวดี   พลายวงษ์
5. เด็กหญิงศิริกุล   ขุนศิริ
6. เด็กหญิงศิริพัตรา   สีระพัน
7. เด็กหญิงศิริยา   แซ่จึง
8. เด็กหญิงอรทัย  ปานสนม
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา  แตงฉิม
4. นางสาวศิริญาภรณ์   จันทร์เขียน
 
406 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  น้อยผา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มากเหลือ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงนภารัตน์  คล้ายยิ่ง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แย้มเกษร
7. เด็กหญิงวิสสุตา  อุปัชฌาย์
 
1. นายจิตติ  เขียวมาก
2. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
3. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
407 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงชิราพร  เลิกนุช
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองประกอบ
4. เด็กหญิงนัจกร  จินดารัตนวงศ์
5. เด็กหญิงปองแก้ว  จันทร์ตูม
6. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วสีใส
7. เด็กหญิงสินีนาฏ  อ่อนดาบ
8. เด็กหญิงอัจฉรา  ยงท้วม
 
1. นายจิตติ  เขียวมาก
2. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
3. นางณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
408 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์ทิภา    จีนะ
3. เด็กหญิงชมพูนุช   ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงชลธิชา   ฟองจันทร์
5. เด็กหญิงดลญา   ชัยชุมพร
6. เด็กหญิงพรพิมล   สุกิน
7. เด็กหญิงพัชรี   แซ่ก๋อย
8. เด็กหญิงศศิประภา   แซ่จัง
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
409 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงพุธไทยศรี  ไทรสังขพรดำรง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมื่นหาญ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนธิ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  แห้วเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กังวาฬ
6. เด็กหญิงอรยาณี  จบศรี
7. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอรดี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
2. นางสาวนุศราภรณ์  บุญยัง
3. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
4. นางสาวเนตร์นภา  โฉมบุตร
 
410 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนอน 1. เด็กหญิงกนกกร  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงกรกนก  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  สายทอง
4. เด็กหญิงกุลจิรา  พลเสน
5. เด็กหญิงจิตเมตตา  น้อยเกะ
6. เด็กหญิงนพวรรณ  อุดมโภชน์
7. เด็กหญิงนิตยา  ลุงบง
8. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สายทอง
9. เด็กหญิงภาวิณี  ทับทิม
10. เด็กหญิงภาวิณี  แซ่ม้า
11. เด็กหญิงวรรณษา  ลาภใหญ่
12. เด็กหญิงศกุนตลา  แย้มชื่น
13. เด็กหญิงสายธาร  เนียอั๋น
14. เด็กหญิงสุชีรา  น้อยเกะ
15. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ย้า
16. เด็กหญิงอรอนงค์  ขุนทอง
 
1. นางธนภรณ์  แสนปัญญา
2. นางราตรี  เตียวสุวรรณ
3. นางหลินฟ้า  กันตี
4. นางไลวัลย์  สิงห์แก้ว
 
411 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงนภาพร   รับรู้
2. เด็กหญิงนริสรา   นายซอ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่
4. เด็กหญิงพักตร์ผจง   ผัดเจริญ
5. เด็กหญิงศรีพร   ทองแก้ว
6. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สมราช
7. เด็กหญิงอัมภวรรณ    ระฆังทอง
8. เด็กหญิงอารียา   ใจดี
9. เด็กหญิงแสงหล้า    เสนา
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
412 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เฟื่องฟูกิจการ
2. เด็กหญิงฐิตามร  โรจนคีรีสันติ
3. เด็กชายนพพร  โพธิ์หอม
4. เด็กหญิงพฤกษา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายภูวดล  ศศิรัตนากุล
6. เด็กหญิงศรีไพร  กันธิ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ปกป้องไพร
8. เด็กชายสราวุฒิ  เลาว้าง
9. เด็กชายอติชาติ  วังศรี
10. เด็กชายอนุรักษ์  รักษ์พนา
11. เด็กหญิงอารียา  สอนพร
12. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปัดถา
13. เด็กหญิงเปรมทิพย์  เยาว์มณี
14. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เฟื่องฟูกิจการ
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงแววตา  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นายพลภัทร  คำภีระ
2. นางสาววิสุนันท์  บุญมา
3. นางศิริพร  ไชยมงคล
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
5. นายอิสราพร  สมวงค์
 
413 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิภา   จีนะ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   คำแสนใจ
3. เด็กหญิงฐานิกา   ดุสิรัตน์
4. เด็กหญิงณิชกุล    เพราะเจาะ
5. เด็กชายน้อย   นายซอ
6. เด็กชายปฏิธาน   อิ่นใจ
7. เด็กหญิงพรพิมล    สุกิน
8. เด็กหญิงพัชรี    แซ่ก๋อย
9. เด็กชายยุทธศักดิ์   บุญสง่า
10. เด็กชายวัฒนา   แสงแก้ว
11. เด็กหญิงอรทัย   วิชัย
12. เด็กหญิงอังคณา    แสงคำ
13. เด็กหญิงโสภา   ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
414 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงปินตา
2. เด็กชายทินกร  สายเดช
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  มีแก้ว
4. เด็กหญิงธมลพร  ปู่เฮง
5. เด็กชายนครไทย  ปู่เฮง
6. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  มูลงาม
7. เด็กหญิงอติพร  คนเที่ยง
8. เด็กหญิงอรญา  ช่วยวา
9. เด็กหญิงเขมิกา  วงค์ธานี
10. เด็กหญิงเพชรา  ตื้อสัก
11. เด็กชายไมค์  ลุงปา
 
1. นางธนพร  แสงมณี
2. นางนงนุช  ศรีจันทร์ดร
3. นายประเสริฐ  สุริยโต้
4. นางราตรี  พยาราช
5. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
 
415 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกัลญารัตน์  พรมปิงกา
2. นางสาวขวัญนภา  วังวงค์
3. นายจักรกรี  ฟองสุภา
4. นางสาวจุธาวรรณ์  อ้วนดวงดี
5. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณเขียว
6. นางสาวทิวากร  ภูเมืองปาน
7. นายธนวัฒน์  ปินตามา
8. นางสาวธันย์ชนก  อาระพงค์
9. นางสาวปทิตตา   วังงอน
10. นายประภวิษณุ์  มั่นขันธ์
11. นายพงษ์ทิวา  สารตัน
12. นายภัทรพล  นาคขำ
13. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
14. นายวรภาส  ว่าง่าย
15. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
16. เด็กชายเจษฏาพร  ปัญญาชุ่ม
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายธรรม  สมจิตร์
3. นางศรีนภา  ศรีธนะ
4. นางสารภี  พิริยะชนานุสรณ์
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
416 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินพะหะ
2. เด็กชายกฤษฎา  มูลอารีย์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เอี่ยมละออ
4. เด็กชายสิทธิชัย  ภูแช่มโชติ
5. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์เงิน
 
1. นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล
2. นายเอกชัย  บางฉนวน
 
417 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กชายธนพงษ์  โพธิ์นวม
2. เด็กชายปกิจ  กองกันภัย
3. เด็กชายมานพ  อินทร์มงคล
4. เด็กชายแสงชัย  โยมยอด
5. เด็กชายโด่ง  คมคาย
 
1. นายวิรัช  บุญถึง
 
418 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกร  ใจปิง
2. เด็กหญิงสีฟ้า  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จิรรุ่งโรจน์สกุล
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ใจปิง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
2. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
419 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 92.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายธวัช  ทรงศิริ
2. เด็กหญิงอภิสรา  ขันสมบัติ
 
1. นายวินัย  มั่นคง
2. นางอำพัน  มั่นคง
 
420 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายเด็กชายณัฐพล   ดรุณคุปต์
2. เด็กชายเด็กชายหิรัญพงศ์   ไชยเอม
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
 
421 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 89.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายบรรเจิด  บุญรอด
2. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีลาชัย
 
1. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชื่นบาน
2. เด็กชายชาติชาย   ยานุ
3. เด็กชายมินธดา   เครือฟอง
 
1. นายมานะ   ยากองโค
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กชายณรงค์  พลอยครุธ
2. เด็กชายนัทวัฒน์  คล้ามทุ่ง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  โพธิ์บุญ
 
1. นายสมใจ  สีขำ
2. นายสุจริต  แสงอรุณ
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธนโชติ  สงคุ้ม
2. เด็กชายนภดล  โพธิบัลลังค์
3. เด็กชายวัฒนา  เข็มแอ๊ด
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุพจน์  เขียวคล้าย
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นายธนากร  ตามสมัย
2. นายวันชัย  ทองแฟง
3. เด็กชายสาธร   อิ่มปรีชา
 
1. นางบุญรวม  นิคมขำ
2. นายอุดร  น้อยยอด
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. นายบรรพต  จตุพรถาวรกุล
2. นายสนิท  กระจ่างฉัตรวิไล
3. นายสุเจตน์  คุณกสินธ์พงศ์
 
1. นายจตุพร  ใสนวล
2. นายอดุลย์  ราชโยธา
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายภูธนา  ยะกาวิน
2. นายอภิทักษ์  ยีคำ
3. นายอรุณศักดิ์  ทองมีเอียด
 
1. นายเกษม  อุปละกูล
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงนาเป่ม  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมจิต   ประกายนำสุข
3. เด็กชายสหัส  หาญศักดิ์อารี
 
1. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
2. นายเอกชัย  ศรีดา
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  พาโยพัด
2. เด็กชายสิริวุฒิ  แก้วเล็ก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุระบัตร
 
1. นางบัวผัน  จำรัส
2. นายพนม  แจ้งใจ
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงสุชาดา   คมปรารภ
2. เด็กหญิงสุนันทา   อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงแววดาว   เนียมเอม
 
1. นางชมพู   เกิดมี
2. นางสุทัชชา   แย้มปั้น
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนันทนา  โมมีเพชร
2. เด็กหญิงมิเค  โชคดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วอยู่
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็ญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โอภาษี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บินสูงเนิน
 
1. นางสาวจรัญญา  อ่างคำ
2. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ กึ้นทอง  1103703039130
2. เด็กหญิงณัฐชยา ทาสี  1671000067788
3. เด็กหญิงนภัสกร แก้วบุญเรือง   1669900460068
4. เด็กหญิงปองเกษม วิระขันคำ  1671000068491
5. เด็กหญิงลลิตตา ด้วงมูล  1671000068148
6. เด็กหญิงวรรณิสา ประสงค์ผล  1660500180159
 
1. นางราตรี ปันแก้ว  3170600395301
2. นายสมศักดิ์ ปันแก้ว  3679900149792
3. นายอัฉรพล คำก่อ  3670300820592
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงกนกพร  จองหลู่
2. เด็กหญิงการุณย์  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงซือ  หนั่นตอ
4. เด็กหญิงปาณิศา  พงษ์ส่า
5. เด็กหญิงปี  ลุงใส
6. เด็กหญิงอำภาพร  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวจรัชนันท์  จันทร์ทิพย์
3. นางนิภา  วงศ์ใหม่
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุกร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ยอดวงศ์พะเนา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   สร้อยสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธนิดา   กลุ่มพุทซา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์   เสียงพานิช
6. เด็กหญิงเกรษดาภรณ์   จันทวงษ์
 
1. นางสาวธันวา   มากเหลือ
2. นายธีรภาพ   สังข์พันธ์
3. นางศรุดา  ศรีฟ้า
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา   เวียนระวัง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สุรวิทย์
3. เด็กหญิงนฤมล   คล้ายวิเชียร
4. เด็กหญิงปุปผา   จั่นเพชร
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   เริ่มหาสุข
6. เด็กหญิงศุภรัตน์   ดุมคง
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางสาวปิยะพรรณ  นิลทะกาล
3. นางเจริญ   ทองแท้
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนโชติ  ชมนา
2. เด็กหญิงน้องใหม่  เหล่าแจง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์จินดา
4. เด็กหญิงปนิดา   สิงห์วี
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เชยรักษา
6. เด็กหญิงแพรวนภา  ดีเอี่ยม
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นางสาวรัตนา  คงคราณี
3. นายสามาตร  นามปาน
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรักษ์  ดวงต๋า
2. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์ผลช่วง
3. เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง
4. เด็กหญิงอ้อม   หมอกคำ
5. เด็กหญิงเกียรติชมี  ไสยะ
6. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงลม
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศิรินโญ  สายโน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์สมศรี
 
1. นางสาวนุชจนาต  อิ่มอยู่
2. นางบุญช่วย  วิมลพันธุ์
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สายเสน
2. เด็กหญิงบัวชมพู  พุทธิมา
3. เด็กหญิงศิริพร   กันทา
 
1. นางประวัณสรณ์  ไชยวงค์ษา
2. นางสงวนศรี   ทิพย์บุญราช
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงชินรัตน์  วิกล
2. เด็กหญิงญาดา  พวงใบดี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ปานโต
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธิ์
2. นางรัชนี  เก่งเขตรกิจ
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  โมกดารา
2. เด็กหญิงลลิตา  จิตวัฒนา
3. เด็กชายสว่าง  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางอรทัย  ส่องเนตร
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงสุนารีรัตน์  ชิมโพคัง
3. เด็กหญิงโสรญา  แสนหลวง
 
1. นางสาวศิริพร  สีหราช
2. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. นางสาวทริการ์   จันทร์ยวง
2. นายสันติ   สว่างศรี
3. นางสาวแสงทอง   ท้าวเจริญชัย
 
1. นายชวน   เทียบน้ำอ่าง
2. นางบุษณีย์  บึงกา
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายจอม  ลุงทุน
2. เด็กหญิงธนิดา  อารีย์
3. เด็กหญิงปาวริน  ลุงมล
 
1. นายจำรัส  มณีวรรณ
2. นางสาวภัตตินันท์  สายนาค
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงคำหน้อย  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงฟอง  ลุงทุน
3. เด็กหญิงเงิน  ลุงเลา
 
1. นายสนั่น  ตันมณี
2. นางเพ็ญ  ตันมณี
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุมลอง 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินตา
2. เด็กชายธรรมนูญ  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงนาตาชา  แดงเมือง
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงทิชากร  อ่อนสลวย
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยะ
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  เจริญสุข
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. นายธนากร  วิญญายอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิกัน
3. เด็กหญิงพิชวรรณ  แสงพันธุ์งาม
 
1. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
2. นางเบญจวรรณ  จอมงาม
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ท้าว
2. นายอานนท์  เชวงนุสรณ์
3. นายเนติพงษ์  สุขธนวุฑโฒ
 
1. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
2. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ยิ้มจันทร์
2. เด็กหญิงทิพาพรรณ   ยศปัญญา
3. เด็กหญิงยุพาวัลย์   แก้วตะคุ
 
1. นางจุรีย์   บัวเข็ม
2. นายถาวร   บัวเข็ม
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  เอี้ยงมณี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  วังวงค์
3. เด็กหญิงปนัดชา  เสนสม
 
1. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
2. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป้าสูงเนิน
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ออมพลศิริ
 
1. นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทนา
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ติยะธะ
2. เด็กหญิงจริยา  วงศ์ผา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเจิง
 
1. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
2. นางเกศสุดา  ไถงตระกูล
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จำปาเทศ
2. เด็กชายนภัทร  เพ็งอุ่น
3. เด็กหญิงปียาพัชร์  เพ็งศิริ
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางสาวอินทิรา  ปรากริม
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนา  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เชื้อเถาว์
3. เด็กหญิงสาวินี  สุทธินา
 
1. นางชลัยรัตน์  วรพัฒน์โรจนา
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  น้อยบรรจง
2. เด็กหญิงศุภาพร  แบนท้วม
3. เด็กหญิงแก้วนภา  โพนทัน
 
1. นางจำเนียร  กล่อมทอง
2. นางจุรีพร  รอดทั่ง
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงณัชชา  จิตรวารีเกษม
2. เด็กหญิงพรนิภา  บรินทคุณธรรม
3. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  กมลรักสันติ
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางวันวิสาข์  อานันท์
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าทอง 1. เด็กหญิงวาสนา   ม่วงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร   ยุบล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   ปรุงศักดิ์
 
1. นางบัวขาว   เลี่ยมตระกูล
2. นางอัญชัน   เขาเหิน
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตวรรณ  หอมพิกุล
2. เด็กหญิงมัทนา  บุญยิ้ม
3. เด็กชายรณชัย  พรศักดิ์
 
1. นางพรพรรณ  อะทะไชย
2. นางสาวสุภารัตน์  ธนสัตยา
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขันเขตร์
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  เดชยงค์
3. เด็กหญิงพิณทิพย์  อินทรหนองฉาง
 
1. นางประกอบ  เรื่องวงษ์งาม
2. นายพิษณุ  ดำนงค์
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวธิดาพร  เอกกำแหง
2. นางสาวสุวภัทร  หวังดงเจริญ
3. นางสาวอารีย์  มีมาก่อน
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางสาวศันสนีย์  สมบุตร
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ 1. เด็กหญิงนิศรา  นันทะแพทย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุวิมล  สีพุ่ม
 
1. นางภัทรา  คงทิม
2. นางสมทรง  ภุมมา
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ปันแสน
2. เด็กหญิงมุทิตา   ทัดปอย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก่นลืม
 
1. นางสาวจารุมน  เปรมใจ
2. นางสาวจุฑามาศ  รอดสิน
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิชยาภัย
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชุ่มธิ
2. เด็กหญิงสุรัตนธิดา  เชียงแขก
3. เด็กชายหริพันธ์  ยะหัวฝาย
 
1. นางนาฎอนงค์  ปองดอง
2. นางผ่องโสม  ศรีพระจันทร์
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  ซอหริ่ง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จะปา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้วถาวร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เวชโกศล
2. นางสาวสายฝน  ศรีวิชัย
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มยิ้ม
2. เด็กชายฉลอง  พระลักษ์
3. เด็กหญิงสมัชฌา  ธัญญะวานิช
 
1. นางยุพิน  มงคลไทร
2. นางอุบลวรรณ  อำนวยเกียรติ
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายภิรมย์พร   บุญเกตุ
2. เด็กชายมธุรส   เพ็งที
3. เด็กหญิงรสริน   ชมประเสริฐ
 
1. นายประมาณ   แสงรัศมี
2. นายประวิทย์   ดิษฐ์ทอง
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนางซอน  หนานอุ่น
2. เด็กชายภราดร  เตวิน
3. เด็กชายเจิงหาญ  ไทยใหญ่
 
1. นางพัฒน์นรี  โป่งทราย
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายหนุ่มแก้ว  คำดี
2. เด็กชายเฉลิมพล  อินระน๊ะ
3. เด็กชายแสงทิพย์  คำดี
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมแมน
2. เด็กหญิงจิราภร  จันทัย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองเดช
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์   พลท้าว
2. เด็กชายอรุณรุ่ง   กล่ำแก้วกล้า
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ตั้งมั่น
 
1. นางรัชณี   อยู่สำราญ
2. นายสมบัติ   ทรัพย์ศรี
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงนิษิตา   เชื้อโฮม
2. เด็กชายรังสรรค์   ฤกษ์ดี
 
1. นายทรงวุฒิ   ทิมวงษ์
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินธิสิทธิ์
2. เด็กหญิงวาเลนไทน์  พึ่งช้าง
 
1. นางธนิษฐา   เตชา
2. นางสาวปาริสา  ขาวขำ
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหย่วน(นาคโรวาท) 1. เด็กหญิงอรนุช   สินไพบูลย์เลิศ
2. เด็กหญิงอรไพริน   สิทธิวนาสกุล
 
1. นางสาววันจันทร์   ทองภูมิพันธ์
2. นางอาไว  เมืองมูล
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. นายกิจอรุณ  อินทร์เจริญ
2. เด็กชายไชยวัตร  ปานแก้ว
 
1. นางฐิติพรรณ  หุมบางดี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายรังสรรค์  รัตนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์เดช
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ทองอินทร์
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ทองทา
2. เด็กหญิงสิริกร  เจนจบ
 
1. นางสาวกุลศิริ  นิยมไทย
2. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. นายกานต์มงคล  บัวสา
2. นายณัฐชัย  กุลคง
 
1. นางมณี  สังข์ทอง
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  บุญเจริญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวเวียง
 
1. นางสาวทิลาภัคร์  แสงกระจ่างกล้า
2. นางสาวปรานอม  บุญซื่อ
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายณัฐพงษ์    จันทร์แสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    มาปินตา
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นายสาธิต  อภัยวาทิน
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กชายปรัญชัย  คำวงค์
2. เด็กหญิงพลอยทับทิม  เกลียวประเสริฐ
 
1. นายอนันต์  เวียงลอ
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายทักษิณ  ชัยชุ่ม
2. เด็กชายวันเผด็จ  ขัติวงค์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงผกามาศ  ครสิงห์
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไชยศิลา
 
1. นายฆนากร  นาราษฎร์
2. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   ลุงทุน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงจาย
 
1. นางสาวนิภาพร   ธิใจ
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายธีรวัฒน์   มณีวรรณ
2. เด็กชายอภิโชติ    แสนสองแคว
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายระห่าน  ลุงนำ
2. เด็กชายหน่อลืน  แสงแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ศิริธนาคร
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงนภศร  สระทอง
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
2. นายสุเทพ  กลั่นเกษร
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
2. เด็กหญิงวิลีณญา  แก้วมาเมือง
 
1. นายอนันต์  เวียงลอ
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายปรมินทร์  จันทร์ศรี
2. นายสมชาย  คำโฮง
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
2. นางธีรนาฎ  โภคา
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงทัดดาว  ดวงใจ
2. เด็กหญิงอารียา  ม่วงคำ
 
1. นายชัยยัน  ยี่ิคิ้ว
2. นางรุ่งนภา   เอี่ยมอ่อน
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทิมเม่น
2. เด็กหญิงสายสุดา  อารีเอื้อ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ดีลิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มาศรี
 
1. นางกัลยรัตน์  คัมภีรทัศน์
2. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายวันชัย  เกตุพันธ์
2. เด็กชายอภิชัย   ทองมี
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  บัวองค์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไข่ทา
 
1. นางสาวรจเรข  เข็มทอง
2. นางสาวอรพรรณ  แหนคำ
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุญหลง  พระสุข
2. เด็กชายเดชดำรงค์  หะวัน
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายศรันย์  ประเสริฐวงค์พนา
2. เด็กชายศุภชัย  กำทองเพิ่ม
 
1. นายปรัชญา   กานิล
2. นายสิทธิพร  บุญโต
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวดขุนทด
2. เด็กหญิงศุภิดา  ช้างบุ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แย้มอ่อน
2. นางสาวอรพินทร์  แย้มแตง
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสถิตย์
2. เด็กหญิงวิมรรัตน์  เสียมสกุล
 
1. นายมณเฑียร  สอนศรี
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายชนัญญู  แดงอุ่น
2. เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นายสมพร  กันทา
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กหญิงมานิตา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงวีรดา  วงศ์บุรณพันธุ์
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนวัต  กาวีระ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ปาทะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาววรรณา  วิชา
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. นางสาวจรรยาพร  ทองทุม
2. นางสาววารัตดา  ทองคลัง
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติชัย  บุตรประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เผ่ากระนวน
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  เฉลิมผจง
2. เด็กหญิงทอแสง  คูหาทอง
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ทองมี
 
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวหนึ่งนุช  หาญพล
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงอัมพิกา  บุญเขียว
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์เนตร
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พิกุลเงิน
3. เด็กหญิงเรือนเพชร  มีทอง
 
1. นายธีรวัฒน์   ถาวรโชติ
2. นายบรรดิษฐ์   ม่วงอ่อง
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นายชวน  สอนสมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจือจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายประสบ  ดีกัน
2. เด็กชายปรเชษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นางสาววาริน  คล่ำคง
2. นายอนุลักษณ์  นาครินทร์
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชียงสร้อย
2. เด็กชายเจตรินทร์  ขันนันต๊ะ
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
2. นางลภัสรดา  เทพจร
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีเมฆ
2. เด็กชายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เชื้อดี
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
2. เด็กชายสิทธิยุธร  จิราสิต
3. เด็กชายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิยบุตร  พรหมน้อย
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองไทย
3. เด็กชายสนธยา  เหล็กอินทร์
 
1. นายธงชัย  บุญธนาธรรม
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนากร  สุทธหลวง
2. เด็กชายพชร  เนตรทิพย์
3. เด็กชายภูพงศ์  โนริยา
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอนันต์  หมื่อแล
2. เด็กชายอาซะ  หมื่อโป๊ะ
3. เด็กชายอาต๊ะ  เชอมือ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายนพชัย  ป๊กมา
2. นายสหรัถ  ทะขุ่ย
3. นายเศรษฐกิจ  ต๊ะศรี
 
1. นางสาวกัญญา  จันทะระ
2. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นายณัฐนัย  แซ่ว้าน
2. เด็กชายนิรวิทย์  กมลมานพ
3. นางสาวปารีณา  แซ่เท้า
 
1. นายพิชญุตม์  คงทอง
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธวัฒชัย  ลาภคูณ
2. เด็กชายพงษ์เทพ  โคตรพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  โลหะเวช
 
1. นางสาวทิพย์  ล้ำเลิศประเสริฐการ
2. นางสาวศิริขวัญ  อือนอก
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  โรจน์รัตน์
2. เด็กชายศรัณยู  เพชรกำแพง
3. เด็กชายศุภณัฐ  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางสาวธนกมล  บัวแย้ม
2. นายวิทยา  ยางสูง
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายธนวัตน์  อ๊ะนา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิมุมหิ
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายธงชัย  ใจดี
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายณัฎฐชัย  เตชะนิเวศน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เลิศพิพัฒน์กุล
3. เด็กชายอุดมโชค  อุเทียนยอง
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายอานนท์  สายคำฟู
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกวินธิดา    สาขำ
2. เด็กหญิงกัณฑราพร  อู๋สูงเนิน
3. เด็กหญิงปวีณา   สมบัติพาณิชกุล
 
1. นายประชัน  ธิมา
2. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายคมสันต์  ทรวงแก้ว
2. เด็กชายวรวัจน์  อินทราวุธ
3. เด็กชายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายทวีเกียรติ  คำปลิว
2. นายวิวัฒน์  ร่องระกำ
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายนิคม  จะแก
2. เด็กชายราเชนทร์  สุอิม
3. เด็กชายเกรียงไกร  จะเตาะ
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวัง
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 75.1 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กหญิงราตรี  แก้วทะลอ
2. เด็กหญิงสโรชา  เหล็กแจ้ง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ลี่
 
1. นายนิติรัฐ  สุขวัฒน์
2. นายมนัส  อรรคเดโช
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายดลพิษิฐ  บัวผัน
2. เด็กชายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ
3. เด็กชายอมรศักดิ์  ทองตะลุง
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นายชุณหกร  ศรแก้ว
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแผง
2. เด็กชายภัควัต  คำหลวง
3. เด็กชายอรรถวิท  แสนคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายพัสกร  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กชายศุภกร  จำธรรม
3. เด็กชายสุรเดช  คำสีแสง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายคงกฤช  จันทร์เผิบ
2. เด็กชายธรรศ  ตานนท์
3. เด็กชายสาโรช   ใจยาเปียงแก้ว
 
1. นางกัญญาภัค  หิงส์คำ
2. นายเรวัช  ตามูล
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชวัล  แซ่โซ้ง
2. นายพสุเทพ  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายมานะ  แซ่เล้า
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปฐวี  คำสุข
2. เด็กชายพิทยา  เพ็งอ่วม
3. เด็กชายสุจินต์  พิมพ์จันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  เรือนโรจน์รุ่ง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายธนากร  อุ่นเรือน
2. เด็กชายสถาพร  ไตรพารา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหล้า
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายอนุชา  ลังกาพยอม
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายณัฐรัตน์  นิยะรัตน์
2. เด็กชายดุสฺิษฐ์  นิยะรัตน์
3. เด็กชายธนากร  จิระโต
 
1. นายดำรง  วงค์คำจันทร์
2. นายวิศรุต  กันทะวงค์
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทพจร
2. เด็กชายปารณัท  สิงหเดช
3. เด็กชายภควัต  อายุพัฒน์
 
1. นายชะราวุฒิ  ฤทธิ์ทอง
2. นายประเสริฐ  สิงหเดช
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายธนพัฒน์  ยอดรัก
2. เด็กชายศรายุทธ  ดีคำน้อย
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ทองอร่าม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกิติพงษ์  ยะอินทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หนูเรือง
3. เด็กชายเมษา  บัวชุม
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายภูมินทร์  นันต๊ะวงค์
2. เด็กชายอาณาจักร  คำปิงยอด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 1. เด็กชายกวินท์  ไกกาศ
2. เด็กชายวรากร  ใจสัตย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  นาคพันธ์
 
1. นายทรงวุฒิ  แว่นแก้ว
2. นางประคอง  เชตนุช
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 1. เด็กชายณัฐพงค์  ศรีกันธา
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเหมย
3. เด็กชายศุภฤกษ์  หล้ามูล
 
1. นายประสาน  ศรีวิชัย
2. นายสุภาพ  ดำอำไพ
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   เลิศตะคุ
2. เด็กชายวีระยุทธ   ก๋าแก่น
3. เด็กชายวุฒิชัย   อินไผ่
 
1. นายลภัส   เอ็นดู
2. นางสาวอาภาภรณ์   ธรรมกรณ์
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นายปกรณ์  คำแคว่น
 
544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พนอมศาสตร์
2. เด็กชายนพรัตน์  ดามา
3. เด็กชายไชยกร  แซงโคตร
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวดวงรดา  ปัญญาภู
2. นางสาวแก้วมณี  สว่างยิ่งเจริญ
3. นางสาวไวยุดา  พรมมีเดช
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวิภาวี  สารถ้อย
 
546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวน้ำใส  ท้าวแสงเจริญ
2. นางสาวบุษบา  สรรค์วรรธนะ
3. นายหาญ  แซ่ย่าง
 
1. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยา  สามี
2. เด็กชายธนธรณ์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงพลอยทอง  เหล็กเพชร
 
1. นางสายชล  พลสีดา
2. นางสุชาดา  มั่นคงดี
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงธนิษกา  ขำปาน
2. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิมูล
3. เด็กชายไตรภพ  ใจยา
 
1. นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์
2. นายทศพร  ยานะวิน
 
549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกรกนก  สินสมุทร
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยเนตร
3. เด็กหญิงธรารัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายประวรรตน์  วงศ์หลำ
2. เด็กชายภัทรดนัย  ชาบาง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มาศรี
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  จีนย้าย
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
2. เด็กชายวรยศ  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงอาย  แซ่กือ
 
1. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายบุญทอง   จะมู
2. เด็กชายรัชชานนท์    บุญจันทร์
3. เด็กหญิงแอสตา   ละทอ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   หล้าจันทร์
2. นางสาวผกาพันธ์   ใจมา
 
553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาล้อ 1. เด็กชายชนกานต์  โพธิ์อ่อง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  โพธิ์อ่อง
 
1. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
2. นายไชยณรงค์   ธีระรังสิกุล
 
554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงอารียา  อุ่นเรือน
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชัยลอม
2. เด็กชายทินกร  วิริยาธิคุณ
3. เด็กชายภูผา  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปณิดา  ไชยบุญตา
2. นายสมพร  อุ่นแก้ว
 
556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงสุชานารี  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  สินธุยศ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ชัยจิตร
 
1. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจารุกร  ขันแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญยะพาหุ
3. เด็กหญิงภัทรานันท์  เพาะปลูก
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
558 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
559 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท
 
1. นางนิภาภรณ์  บุญยะโท
 
560 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอังค์ริสา   เปี่ยมโรจนภัทร
 
1. นางสาวณิชภัทร   ภู่พุกก์
 
561 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  คุณวุฒิ
 
1. นางปราณี  เมฆอรุณกมล
 
562 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธนภูมิ  เดชอุปการ
 
1. นางสาวประภาพร  มะละสาร
 
563 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงเวณิก  แมทธี
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
 
564 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยลังการ
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
565 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงดลยา  มีเถื่อน
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
566 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงจักรีนุช  ซาไซ
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
567 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายเมียะตูเงีย  ไม่มี
 
1. นางสาวิตรี  นาคกล
 
568 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
 
569 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงเดือน
 
1. นางนิภาพร  รัตนดวงประทีป
 
570 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิศานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  วนเวชกุล
 
1. นางสาวกุพชกา  นุกาศ
 
571 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายภัทรนันท์   วรวงษ์วิวัฒน์
 
1. นางผ่องศรี  สิทธิชัย
 
572 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองจั่น
 
1. นางสาววารินทร์  ประสงค์ทรัพย์
 
573 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. นางสาวสุมาลี  แซ่ป๋า
 
1. นางทับทอง  สินชัยกิจ
 
574 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สราญศรี
 
1. นางรสริน  รังษี
 
575 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62.51 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายแอนโทนีโอ  จูเนียร์ ร๊อชชี่
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ทิมา
 
576 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมการ
 
1. นางกานต์มณี  เลิศมงคลธรรม
 
577 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปานวลี  นิยมค้า
 
1. นางอุบลรัตน์  พีระพล
 
578 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงชิดชนก  มีชัยรุ่งเรือง
 
1. นายชนนนท์  มีชัยรุ่งเรือง
 
579 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางอาวรณ์  ฝั้นคำอ้าย
 
580 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายนราธิป  เรือนคำ
 
1. นางวรินทร์ดา  วรินทร์
 
581 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ยอดเงิน
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
582 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เครือรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวศิรินทรา  น่วมอินทร์
 
583 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กหญิงทวิกา จอย  ไอโซรีนา
 
1. นางทอรุ้ง  หอมคง
 
584 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   คอนราด
 
1. นางประไพ   ธีรนรเศรษฐ์
 
585 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายอารีย์  ยันส์เซิน
 
1. นางสาวรฐา  ผลดี
 
586 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกุสุมา  ศรีรัตนา
 
1. นางพัชรี  สุวรรณ
 
587 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. เด็กหญิงชื่น  แสงธรรม
 
1. นางพัฒนา  ขอนพิกุล
 
588 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเทศ
2. เด็กชายจักรพรรดิ  ยศมา
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คูณสุข
4. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็ชรดอนทอง
5. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  สีตอง
 
1. Mr.IGNACIO L.   MUTYA
2. นางลักขณา  สุใจ
 
589 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะัวงศ์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กชายธนะพงษ์  กะผอ
4. เด็กหญิงพวงทอง  ปู่ผัด
5. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
590 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนัย  พาต่อ
2. เด็กชายธนาธิป  ปวีณศิลป์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญเรือง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือเล็ก
 
1. นางพนารัตน์  ผลถวิล
2. นายภีรพันธ์  เดชะวงศ์
 
591 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัย 1. เด็กชายกฤษณะ   เลาจาง
 
1. นายเชษฐโชติ   มิ่งเมือง
 
592 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่เป้ย
 
1. นายซิงโจว  แซ่หวัง
 
593 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์   ภักดีไพศาล
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
594 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  เดชาทรัพย์จิรกุล
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
595 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงอาซัง  แซ่หลู่
 
1. นางนงเยาว์  อินสอน
 
596 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงจินตรา  แซ่จาง
 
1. นางมาตรภรภัทร  วงค์ฝั้น
 
597 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงวิไลพร  โย่ทู
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
598 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. นายณัฐวุฒิ  กาสอน
 
1. นางวิรงรอง  เตจ๊ะ
 
599 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายเจตริน  อำพันทอง
 
1. นางณัฐชยา  ทินบุตร
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกิตินันท์  คลองแห้ง
2. เด็กชายทินภัทร  มั่นคง
3. เด็กชายธีระวัฒน์  คำอินทร์
4. เด็กชายพฤกษฤกษ์  เล่าเกษตรวิทย์
5. เด็กชายมณฑล  บุตรสิงห์
6. เด็กชายศักดิ์กพล  ทองชิด
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
2. นายนัตพล  กริ่มทุ่งทอง
3. นายเกรียงศักดิ์  สังวระ
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มัคฉิม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ภานุมาตร
3. เด็กชายทวีโชค  เอกสิงห์
4. เด็กชายพิทวัช  รัตนะประไพ
5. เด็กชายวุฒิชัย  ฉายทองคำ
6. เด็กชายสายฟ้า  ประเสริฐ
 
1. นางปราณี  โสพันธ์
2. นายราชัน  โนสปริง
3. นางสรารักษ์  แปลกไป
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กชายกลม  ลุงขุน
2. เด็กชายจอม  ลุงเลา
3. เด็กชายทิศ  แสนหวี
4. เด็กชายภากร  บุญศรี
5. เด็กชายอ้อย  สีกากุล
6. เด็กชายเคอ  ลุงต่า
 
1. นายจิรพงษ์  ปัญญาใจ
2. นายมนตรี  ชาติโยธิน
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ยศสถิตย์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์ทอง
5. เด็กชายภูวดล  สารวรรณ
6. เด็กชายมณฑล  วาพันสุ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ปักเขทานัง
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มูลสุข
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นางรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายงามพล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายชัยนรินทร์  วิเศษกันทรากร
3. เด็กชายบัญชา  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายพิศิษฐ์  แซ่เฮ้อ
6. เด็กชายภูมินทร์  ดนัยดุริยะ
7. เด็กชายอานนท์  ศาสนศิลป์
8. เด็กชายเขม  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระ  มีเล้
3. นางโสภิส  ช่อฟ้า
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยมา
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ถะเกิงผล
3. เด็กชายณัฐพล  แจ่มจันทร์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ทูลมาลา
5. เด็กชายภัทรพล  เพชรัตน์
6. เด็กชายวัชรพงษ์  คณะใน
7. เด็กชายศิริโชค  เลิศสงคราม
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ประกอบบุญ
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
2. นายระพิน  เพชรดี
3. นายเทพพิทักษ์  ยศปัญญา
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชัยเดช  ดำเกิงกานน
2. เด็กชายชาญเดช  กนกเสนาคุณ
3. เด็กชายดนัสวิน  มาศแม้เมืองไพร
4. นายทวี  ฉายากานน
5. เด็กชายธัญญา  ปรีดาเปรม
6. เด็กชายพิสิษฐ์  อุดมกันทร
7. นายพุฒิพงษ์  กุศลพยุงกิจ
8. นายวิชัย  เจริญภูมิชัย
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายธวัช  โลกา
3. นายพนม  แสงศรีจันทร์
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายชัยปัญญา   ไกรจันทร์
2. เด็กชายนฤเบศร์   ก่ำพิมาย
3. เด็กชายพงศธร   แซ่จ๋าว
4. เด็กชายสามารถ   แซ่เติ๋น
5. เด็กชายสินธนา   ค้างคีรี
6. เด็กชายสุวรรณ   แซ่เติ๋น
7. เด็กชายอดิศร   ค้างคีรี
8. เด็กชายเอนก   แซ่เติ๋น
 
1. นายประพันธ์   ตุนาโป่ง
2. นายศุภกร   ไชยพัชรพร
3. นายอนิวรรต   อินทร์ทอง
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณฤดล  ดีมาก
2. เด็กชายณัฐพล   สงวนสิน
3. เด็กชายธีรวุฒิ  นกแก้ว
4. เด็กชายนฤคม   กิ่งงิ้ว
5. เด็กชายพิทักษ์  บุญสิงห์
6. เด็กชายมงคล  พานาแก้ว
7. เด็กชายมนต์สิทธิ์  ชะอุ้ม
8. เด็กชายศรันย์  สุทธิวิลัย
 
1. นายธีระศักดิ์  อินทรทัต
2. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
3. นายวินิต  ตั้งถิ่นฐาน
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงจริยา  บัวสา
2. เด็กหญิงจันทนา  หวันหลุ้ม
3. เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์เย็น
4. เด็กหญิงณัฐริการ์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สมแก้ว
6. เด็กชายศุภศักดิ์  โปธาแก้ว
7. เด็กหญิงอรุณี  ศรีธิ
 
1. นายชัชวาลย์  ไกรสรสุนทร
2. นางสาววิภาดา  มันทะเล
3. นายสุวิชา  กาคำ
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภร  พลพะนาน
2. เด็กชายกษิดิศ  ขวัญดี
3. เด็กชายดนุสรณ์  สีทามาตย์
4. เด็กชายธนพนธ์  มาสาย
5. เด็กชายปิยวัช  สัตย์มาก
6. เด็กหญิงพิชญา  เนวะลา
7. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พรหมปิง
8. เด็กชายสรวิศ  ใจหมั้น
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุญชร
10. เด็กหญิงอรปรียา  หลีกเลี่ยง
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
3. นางสุกัญญา  ไหวคิด
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงชไมพร  เล้าคำ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
4. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
5. เด็กชายธีระนัย  ปาง้วน
6. เด็กหญิงรัชดี  จันทร์ซุย
7. เด็กหญิงสายสุนีย์  ปันเรือน
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุวรรณชื่น
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  หรรษไพบูลย์
3. เด็กหญิงปรียา  สุวรรณศรี
4. เด็กหญิงปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
5. เด็กชายภูชิต  เชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงมนพัทธ์  จันทะมา
7. เด็กหญิงยานิตตา  โชติเขียว
8. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีวิไลเมฆ
9. เด็กหญิงสุมินทรา  อาสนะคงอยู่
10. เด็กหญิงโสธิดา  พาจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญวงศ์
2. นางนงนุช  สีลอ
3. นางศิริรัตน์  โหมดประดิษฐ์
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตาคำ
2. เด็กชายชนิตา  ศักดิ์บุญ
3. เด็กหญิงฐิตาการ  สุขเตียม
4. เด็กหญิงณฑิตยา  ติภาวัง
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิรคุปต์
6. เด็กหญิงทอรุ้ง  บุญนะ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  กองคำ
8. เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญเลิศ
9. เด็กหญิงพิชญา  แสงไพโรจน์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณ
 
1. นางกุลนารี  ณะรินทร์
2. นายประชา  รุ่งศิริ
3. นายวฤทธินันท์  คำยวง
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกชพร  วงค์คำ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำเขียว
3. เด็กชายกฤตนัย  ฝั้นเบ้า
4. เด็กหญิงกฤติยา  ฉิมพาลี
5. เด็กชายกิตติชัย  อาริยะ
6. เด็กหญิงจิราพร  ขัติยศ
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ถามา
8. เด็กหญิงนลินี  ใจอินต๊ะ
9. เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตอามาตย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุเรนทร์
 
1. นายจริน  แก้วอินแสง
2. นางสาวสุสาคร  จันทนา
3. นางเนาวรัตน์  ธราวรรณ
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตดา  ยอดนารี
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงพิชญดา  ดาวเรือง
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงสารีพร  แรงกสิวิช
 
1. นางสาวบัวศรี  เขียวน้ำเพชร
2. นางประดับ  สำลี
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ดวงตา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  อินบุญส่ง
3. เด็กชายธัชนพงษ์  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  มุงเมือง
5. เด็กชายพงศธร  ไทยใหม่
 
1. นางจินตนา  ไหวพริบ
2. นางอรพิน  สมเสียง
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญรัตนวิชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุแค
3. เด็กหญิงน้ำฝน  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  เขาแก้ว
5. เด็กหญิงสุนทรี  อนุษา
 
1. นางกานดา  โตประพันธ์
2. นางพิมพ์ประไพ  แสงทอง
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายจรัญ  นำน้อมจิตต์
2. เด็กหญิงจรูญรัตน์  เลิศดำเนิน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญตามปัญญา
4. เด็กชายชำนาญ  อรรถวิถีธรรม
5. เด็กหญิงชีวภรณ์  อาภาธิติรัตน์
6. เด็กชายธงชัย  เกจื้อ
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญตามปัญญา
8. เด็กชายพวงเพชร  หงส์อาจหาญ
9. เด็กชายวัฒนะ  สายใจเริงทรัพย์
10. เด็กหญิงสายใจเริงทรัพย์   เจริญตามปัญญา
11. เด็กหญิงสุวรรณ  ออนันตไพรสิฐ
12. เด็กชายเจษฎา  เจษฎา
 
1. นายอนัน  เสียงโต
2. นายเศรษฐนัย  คำแก้ว
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  โพธิสุข
3. เด็กชายณัฎฐพล  ทองคำ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปันเฟย
5. เด็กชายธนกร  เข่งตุ่น
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปันปิน
7. เด็กชายพิริยะพงศ์   หลวงจันทร์
8. เด็กชายภูตะวัน  มะลาง
9. เด็กหญิงมัณฑิตา  ลาแกน
10. เด็กหญิงยุคลธร  รินเขียว
11. เด็กชายศุภศิลป์  ยั่งยืน
12. เด็กหญิงสุฑิตตา  ลาแกน
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
2. นายคมกริช  เม่นทอง
3. นางจิรัชยา  พรหมกันธา
4. นางสาวยุพดี  ศิรินาม
5. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชาย ปิยะวรรณ   ขนาดรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิติกาศ
3. เด็กชายกฤติชัย  วาโย
4. เด็กชายจิณณวัตร  ไทรทอง
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขนาดขจี
6. เด็กหญิงดรุณี  เตมีซิว
7. เด็กหญิงนริศรา  กิจธาธัญ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์   ทนะเงิน
9. เด็กชายภูรินทร์  ทองแดง
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ทายอดฟ้า
11. เด็กหญิงสกาวรัตน์  พรมกาศ
12. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์พลอย
 
1. นางประภาพร   ตาเจริญเมือง
2. นางมณีเทพ  บุญสว่าง
3. นางสาวยุพิน  สันถวเมตต์
4. นางรัตนา  จามพฤกษ์
5. นางสิรินทร  สุทธนะ
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงคำ  ลุงติยะ
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงนิตยา  อ่องต๊ะ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  คำลือ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสมอเชื้อ
 
1. นางลิขิต   พิเคราะห์
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เครือแก้ว
2. เด็กชายนภัสกร  ปิงเมือง
3. เด็กหญิงสุชีรา  ทองวาฤทธิ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  น้อยสกุล
2. นางเขมรักษ์  กุมารสิทธิ์
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองอินทร์
2. นางสาวทัตพิชา  วงศ์เนตร
3. นางสาวพิมพร  ธิโนชัย
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
2. นางตติยา  นพวงศ์
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นางสาวขนิษฐา   พุกนันตา
2. นางสาวจรีนารถ  อะทะเทพ
3. นายธวัฒน์ชัย  คำงาม
 
1. นางสาวฐิติญารัตน์  ปกรณ์อังกูร
2. นางสายฝน  ภิญโญ
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  กาศลังก๋า
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยศสา
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะโนวร
 
1. นางสาวลัดดา  ขันทะยศ
2. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุชาติ
2. เด็กหญิงวิสุทธินี  กันทะปัน
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 1. นายยุทธนา  ภู่เสม
2. นายวัชรพงศ์  บริบูรณ์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
2. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนิมิตร  แก้วโก
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แสงพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ   สุภา
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงนงนุช  -
2. เด็กหญิงีิรินลดา  -
 
1. นางพิมพ์ใจ  สุภีกิตย์
2. นางวรารัตน์  มาน้อย
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  สุริยะ
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สวนมะลิ
2. เด็กชายปิยะ  ย่วนตรง
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชานน  ยะแสง
2. เด็กชายวรุตม์  กิตินันท์
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 91.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายตะวัน  พรมเนตร์
2. เด็กชายสุภักดิ์  คู่แก้ว
 
1. นายบำเพ็ญ  ยอดมา
2. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายธนวัต  ฤทธิ์เม้า
2. เด็กชายวินัย  ซื่อแท้
 
1. นายมานะ  แก้วหนู
2. นางสุพัฒตรา  แก้วหนู
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายนรินทร์  ถาวร
2. เด็กชายสุรศักย์  เทียนดำ
 
1. นางนงค์น้อย  ใจกองคำ
2. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  ผู้กำจัด
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญลือ
 
1. นายชาตรี  แซ่ม้า
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยดา    แสงเดชา
2. เด็กหญิงสุชัญญา   เสียงหาญ
 
1. นางสาวโสภา  กันทะวงศ์
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจยา
2. เด็กหญิงหอมเดี่ยว  นามแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกฤษดาพร   จันดามี
2. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีนวล
 
1. นางคำรัก  โพธิบัติ
2. นางอำพร  ค้าคล่อง
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุภาจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์โต
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายภูเบศ  คำคง
2. เด็กชายรพีร์  ดอนมูล
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 87.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภคพงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  ติ๊บงา
 
1. นางนิตยา  ทิมเชื้อ
2. นางสาวนิตยา  การะเกตุ
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 87.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐวศา  ภูริสัตย์
2. เด็กหญิงธาริณี  ศรีเพ็ญ
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
2. นางอารีรัตน์  คำด้วง
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายนุกูล  พรมแสง
 
1. นางจิตราภรณ์  โกบุตร
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีชัยตัน
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 30.1 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายสมหมาย  เหม่อแล
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  พานิชย์
 
1. นายภูวนัย  ถนอมขวัญ
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายภูริณัฐ   ใจบุญ
 
1. นางสุภาพร   มีธรรม
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 35.01 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาเฉาะ  โวยยือกู่
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญธานี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงบุศรา  แสงแก้ว
 
1. นางนิศากร   พุทธา
 
654 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  แจหนู
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
655 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายยุทธนา  พารี
 
1. นางสาววิภาดา  นาแก้ว
 
656 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรียอด
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
657 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายวิเชียร  โหนนา
 
1. นางกาญจนา  ไมตรีจิตร
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  องค์อาจ
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุริยา  คำแคว่น
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายเกตุดิลก  ประดิษถาวร
 
1. นางสาวศิริกานดา  มามาตร
 
661 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายวรพล  ลุงจ๋อน
 
1. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
 
662 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
663 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุดสวยสนธยา
 
1. นางอำไพ  เอกจันทร์
 
664 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายชินกฤต  สร้อยคำ
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
665 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายสาธิต  ปานดำ
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
666 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริษา   ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา   สลีวงศ์
 
667 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงกรกมล  เต็มใจเจริญ
 
1. นางสาวแสงสุดา  ใจลังกา
 
668 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงจริยา  พรหมนนท์
 
1. นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ
 
669 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายธีรวิวัฒนา  ผาดี
 
1. นางสาวสมใจ  แจ่มกระจ่าง
 
670 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงทราย  ชัยสงคราม
 
1. นางวรามาศ  ชาญชัย
 
671 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงอริษา  สอนคุ้ม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
672 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายเอกราช  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นางสาวระหัส  ธรรมสอน
 
673 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวนิสลา  เทพอาจ
 
1. นางสาวกุลธิดา  บุญผล
 
674 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า
 
675 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1. เด็กชายรัตนชัย  ขวัญไร่
 
1. นางมยุรีย์  จันท้าว
 
676 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายปฏิพล  บุญคุ้ม
 
1. นางรัฐติกา  พันธ์ชน
 
677 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางสุพรรณี  ไชยเทพ
 
678 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายกฤติน  พรนิมิตร
 
1. นางวิไล  พันธ์มณี
 
679 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มังการะ
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
680 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นางศรีเวียง  สุขทัย
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายธัชพล  คำสุข
 
1. นายเชวง  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
682 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  จันทร์ทอง
 
1. นายสัญชัย  แสงมณี
 
683 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางองุ่น  มิ่งขวัญ
 
684 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
685 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กชายวัชรินทร์  สายเรือนทอง
 
1. นางคะนึงนิจ  ปันทะยม
 
686 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นทอง
 
1. นางสงวน  ศรีจันทร์งาม
 
687 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
688 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงเยาวชน  พฤฒิวรรณ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงวิภาพรรณ   จันทะคูณ
 
1. นางพรรณนิภา  บัวผัน
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เยาวลักษณ์เลิศ
 
1. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
 
691 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
692 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาดฯ 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แย้มทัศน์
 
1. นางเพียงเพ็ญ  กันมา
 
693 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาชน
2. เด็กหญิงยุภา  ธูปเกิด
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ผ่านชาวนา
 
1. นางปิยะรัตน์  สนิทพันธ์
2. นางสายรุ้ง  คำพุฒ
 
694 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กชายวรณัฐ  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงวรรณณิศา  กลัดพันธ์
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็งยอด
 
1. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
2. นางมาลัย  ทัพหมี
 
695 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงก้ายัว  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เลิศเจริญวิริยา
3. เด็กหญิงมยุรี  แซ่หว้า
 
1. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
2. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
696 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ซ้ง
2. นางสาวดวงนภา  แซ่ฟ่า
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
697 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เข็มคง
2. เด็กหญิงลัดดา  ศิริภัก
3. เด็กชายวิเชียร  อิ่มหนำ
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
698 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จักรักษา
2. เด็กหญิงฟอง  ปู่ลน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  โกมาศ
 
1. นางบุษกร  คำปัน
2. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
 
699 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายธีธัช  จุตตะโน
2. เด็กชายเอกอาทิตย์  สุวรรณชัย
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
2. นางสาวอัญชลี  แก้ววงศ์
 
700 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธนารัตน์  บุญเกษา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลื่อมเทศน์
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
701 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนนทกร  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กชายวิษณุชัย  แหมไธสง
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
2. นางเมริสา  หัวนา
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงสโรชา  ตุ้ยแพร่
 
1. นายสุทิตย์  อนุวงค์
2. นางอัมพิน  อุดดง
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายพัชรวัฒน์  จัยจินา
2. เด็กชายอฟันดี้  พิทยาสาร
 
1. นายถนัด  ทองคำ
2. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
704 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัชพงค์  ปินวิสุ
2. เด็กชายชัยธวัช  กิวัฒนา
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
705 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายจิรเมธ  โลราช
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริกันชัย
 
1. นางพจนา  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกษร  แก้วทิตย์
 
706 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 1. เด็กชายศรัญยู  โกษะ
 
1. นางทัศนีย์  คำมา
2. นางสาวสุพาพร   เหม็นแดง
 
707 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สลีอ่อน
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
2. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
708 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ปานาม
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  เสนิราช
 
1. นางบริบูรณ์  มณีทอง
 
709 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายธราธิป  กันตีมูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาจันทร์
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางเกศฬิน  คำมา
 
710 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน    
711 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายกฤษณะ  ไชยสิทธิ์
2. เด็กชายปิยภัทร์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายนเรศ  บุญลอย
 
712 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร   สุทธฤทธิ์
2. เด็กชายเจษฎากร   สุทธฤทธิ์
 
1. นางจีรณา   เนียมคล้าย
2. นางพจนีย์   สุขวานิชย์
 
713 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายศตพธ  ใหญ่วงค์
2. เด็กชายเปรม  เมืองมูล
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
 
714 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีทรัพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ค้อมทอง
 
1. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
2. นายสุวัตรชัย  หงษ์สนั่น
 
715 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายศิริศักดิ์  กาวิชัย
 
1. นางจันทร์จิรา  บุญสุ
2. นางวิไล  อินทร์แก้ว
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กชายชาญชัย   แซ่เล้า
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่ท้าว
 
1. นางประทุม  มหาวงศนันท์
2. นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม
 
717 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายเทียนชัย   พิกุลเงิน
 
1. นางศิริพร  อ่อนจันทร์
2. นายสุเนตร  พินิจสงคราม
 
718 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายธีธัช  ทองรักษ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยาวิชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  เเสงจันทร์
 
719 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายทิวากร  สำเริงศิลป์
2. เด็กชายสุขพัฒน์  ลุงหวะหลิ่ง
 
1. นางปาริฉัตร  สมบูรณ์วงค์
2. นางอำพร  วงศ์ชัยสุริยะ
 
720 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูพินิจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียววงศรี
 
1. นางรจนา  วิริยะ
2. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
721 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ราชานนท์
2. นายศุภกร  หุมอาจ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
 
722 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกันตยา  อินทะ
2. เด็กชายวีระ  ชาเชียงตุง
 
1. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
2. นายเอนก  บุตรสิงห์
 
723 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงปิยนุช  เฉลิมสิงห์
2. เด็กชายวุฒิชัย  รอดพริก
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
724 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายวัฒนา  ดวงเตจะ
2. เด็กหญิงวิสาสินี  ใจเย็น
 
1. นางนิตติยา  ตระกูลอิ่น
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
725 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร
2. เด็กชายณัฏฐพล  ภูโส
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางประเทือง  กล้าวาจา
 
726 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงณิชา  จันทรมณทล
2. เด็กชายภุชงค์  แซ่หาง
 
1. นางจันทภา  ยาเป็ง
2. นางสุนิสา  คงอมรคีรี
 
727 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิชา  ศรีสุข
2. เด็กชายอพัชรกรณ์  สุขป้อม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
728 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูพินิจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียววงศรี
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  ชัยมงคล
2. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
729 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
 
730 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
2. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางรุ่งทิวา  ถาน้อย
2. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
731 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายจิรเมธ  ทานุสาร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางประไพพร  สายเปียง
2. นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำปา
 
732 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ศรีภูธร
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  โพธิ์ผ่อง
 
1. นางสาวนริศรา  ภิญโญฤทธิ์
2. นางพนิดา  นาหนองตุม
 
733 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกฤษณา   แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แซ่หลอ
3. เด็กชายประทึป   แซ่ย่า
4. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
5. เด็กหญิงยุวดี   แซ่หลอ
6. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอรนุช  แซ่หลอ
 
1. นางนิตยา  สำนวน
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
3. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร
 
734 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ต๊ะสุข
2. เด็กหญิงนาพอง  ป้อแฉ
3. เด็กหญิงบงกช  นามใส
4. เด็กหญิงพรพิกุล  พูนสิทธิโชคชัย
5. เด็กหญิงวีรดา  งัวผ่า
6. เด็กหญิงอินทิรา  วงค์ธรรม
7. เด็กหญิงโมเมอ่อง  พม่า
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
735 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงจิดาภา  นะภิใจ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทิราวงศ์
3. เด็กชายปิยะราช  ทาทาน
4. เด็กหญิงศิวัชญา  บุญมาภิ
5. เด็กหญิงอดิวรรณ  บุญมาภิ
6. เด็กชายอาชัย  ป้อกันทัง
7. เด็กหญิงอาริยา  คะจรรยา
 
1. นางกาญจนา  เครือไทย
2. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
3. นายอารักษ์  ศรีใจวงศ์
 
736 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมอ่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โนรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  ดีเพียร
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มอยู่
5. เด็กหญิงวิภาวดี  มาชาวสวน
6. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพุฒ
7. เด็กหญิงอรทัย  ขำโตนด
 
1. นางชญาภรณ์  โตสมบัติ
2. นายประทีป  หอมบุปผา
3. นางสุรัตน์  หอมบุปผา
 
737 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงคำรอด  ลุงหลง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยานะ
3. เด็กหญิงดลพร  ป๋า
4. เด็กชายนพดล  สายอินตา
5. เด็กหญิงวรินดา  ไชยวงค์
6. เด็กชายเพิ่่ม  ลุงหลง
 
1. นางสาวรัตนา  แหล่งหล้า
2. นางวารุณี  สร้อยอินทร์
 
738 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายจาย  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายชยานันท์  แซ่โซ้ง
4. เด็กชายชาตรี  แซ่เฮ้อ
5. เด็กชายนิกรณ์  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษมวัฒน์
 
1. นางราตรี  แก้วอินทร์
2. นายวรชน  มจินานนท์
3. นางอัญชลี  ทองมา
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กชายชณานุพงษ์  วาวแวว
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
4. เด็กชายดวงกมล  เกิดผล
5. เด็กชายธวัชชัย  อโณทัย
6. เด็กหญิงธัญญาณี  วงศ์จู
7. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นายสมชาย  อภิวงค์
 
740 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมเสน
3. เด็กหญิงพุทธิตา  คำจ๋อย
 
1. นางพรรณภา  สุภาแก้ว
2. นางรจนา  ยอดดี
 
741 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์นก
2. เด็กชายประวิทย์  หนูหน่าย
3. เด็กชายภควัฒน์  พลสวัสดิ์
 
1. นางพัฒนา  โพธิ์เย็น
2. นางเบญจมาศ  กองทอง
 
742 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญธิชา  ดำรง
2. เด็กหญิงญาณิณท์  สิทธิไกร
3. เด็กชายภาคภูมิ  ชะโย
 
1. นางอัญชลี  เสือใหญ่
2. นางอุไรวรรณ  มาลัยมาตย์
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์   ขุนนิล
2. เด็กหญิงรุ่งนภารัตน์   อ่อนละมูล
3. เด็กชายอำพร   เคียงข้าง
 
1. นางสาวปทุมพร   นาจรัส
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายชัยณรงค์  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงศิริพร  ยิ้มพิน
3. เด็กชายสมชาย  บัวสิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
2. นางสมปอง  นามแก้ว
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
3. เด็กชายไชโย  หอมเย็น
 
1. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
2. นางเฉลา  ส้มจันทร์
 
746 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วุฒิยาน
2. เด็กชายธนากร  อนุทะ
3. เด็กหญิงนัฐขนิการ์  ดวงเตจะ
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
747 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายจิรเมธ  ทานุสาร
2. นางสาวพรประเสริฐ  วงศ์แต้
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทรายมูล
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
748 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงฐิติกา  ลาหู่นะ
2. เด็กชายสมชาย  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงอิซือต๋า  ลาหู่นะ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
749 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณี  อุดมพนาวัลย์
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แซ่ลี
 
1. นางสาวปนัดดา  วงศ์ชัย
2. นางพจนา  ธราพร
 
750 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงชุรีพร  นิกรถา
2. เด็กหญิงชุรีรัตน์   นิกรถา
3. เด็กชายทนงศักดิ์   แซ่ย้า
 
1. นางร่มเกล้า   ประทิศ
 
751 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนเอม
2. เด็กชายพิษณุ  ปั้นแตง
3. เด็กชายศิริพงษ์  อุ่นใจ
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางวิลาสินี  สระทองจันทร์
 
752 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวบัวทอง   จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงสิรินทรา  นรินทร์
3. เด็กหญิงแสนใจ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วตา
2. นางอารี  กิละกุลดิลก
 
753 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนเถื่อน
3. เด็กชายอโรชา  ศรีนาราง
 
1. นางสมทรง  ทองสว่าง
 
754 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชนชนม์  ขาเหล็ก
2. เด็กชายมารุต  แสนโซ้ง
3. เด็กชายยศธร  แซ่โซ้ง
 
1. นางจินตนา  เวียงนาค
2. นางสุภาพร  พิชัย
 
755 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายประวิทย์  จรรยากิตติผล
2. เด็กชายมี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายวินัย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หมั่นสอน
2. นางเยาวเรศ แหวนวัง  แหวนวัง
 
756 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายวิศิษย์ศักดิ์  วงค์พุทธคำ
2. เด็กชายเกียรติชัย  สิงห์หมุด
3. เด็กชายไกรวุธ  คลังกูล
 
1. นายสิริพล  เตียเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา  เตียเจริญ
 
757 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายจักรพันธ์  คำยะบุญ
2. เด็กชายธนาดล  อารมณ์ดี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีโลเพี้ยน
 
1. นางประคองศรี  จันทร์โสภา
2. นางพิศมัย  เนตตกุล
 
758 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กชายมนตรี  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงมินตรา  โอสถ
3. เด็กชายสรนันท์  พุทธวงศ์ษา
 
1. นางบุษบา  บัวพันธุ์
2. นางสมพร  สระแก้ว
 
759 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี 1. เด็กชาย บวรลักษณ์   กาญจนารักษ์
2. เด็กชายกฤษดากร  กรมหัวไผ่
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สถิตชล
 
1. นางชลฤธี  อุดรแก้ว
2. นางยุพา  นาคอัง
 
760 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายจักริน  แสนไว
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนชัยวงค์
3. เด็กชายสมศักดิ์  มิ่งขวัญ
 
1. นางพรสุดา  สุชาติ
2. นางวีรยา  หลวงเครือ
 
761 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกันตพงษ์  สระน้อย
2. เด็กชายปฏิภาณ  บูระพาด
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประกอบเขตการณ์
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นายสมยศ  ศิริมาด
 
762 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายจิรภัทร  อินยม
2. เด็กชายดนุวัฒน์  ดวงทิพย์
3. เด็กชายธนเกียรติ  หมอยาดี
 
1. นายธวัช  ซื่อสัตย์
2. นางเทียมแข  สตพันธุ
 
763 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายทศพงศ์  คำภิวงค์
2. เด็กชายนราธิป  กุณะสม
3. เด็กชายปวริศ  คำดี
 
1. นายวัชรินทร์  กรุณา
2. นายสัมพันธ์  ใหม่กุละ
 
764 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กชายชยันต์  แซ่ลี
2. เด็กชายนพดล  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงพรรณอร  แซ่ลี
 
1. นางระรื่น  อิ่นแก้ว
2. นายเดชา  กาบคำ
 
765 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. นายทนุ  สุธรรมา
2. นายศุรกาตร์  ลาวเปียง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนนนฐี
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นายชัยวัฒน์  กาวิชา
 
766 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญคุณบรรพต
2. นางสาวพรสวรรค์  แซ่ลี
3. นางสาวสุดทิวา  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวปนัดดา  วงศ์ชัย
2. นางพจนา  ธราพร
 
767 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงบุษยามาส   ตาหนิ้ว
2. เด็กหญิงรัตนา   ปิ่นตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา   สีฟอง
 
1. นางมาลา   สะพรั่ง
2. นางอาภา   ล่องชูผล
 
768 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
3. เด็กหญิงสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
769 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายมนชิต  อุตระ
3. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
 
1. นางยุรี  ปาอินทร์
2. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
770 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เพ็งบูลย์
2. เด็กชายปฐวี  ฑีฆาวงค์
3. เด็กชายอติรุจ  หาญยุทธ
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วตา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
 
771 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงปราณี  ขวัญมนตรี
2. เด็กชายอำพล  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงเมษา  พยุงกระสินธิ์
 
1. นายทนง  ไขทา
2. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
772 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายราวี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหาญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
 
773 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เจริญเยาว์
2. เด็กชายโกเมศ  วงศ์ปัญญา
 
1. นางจิระปราณี  นาคเหล็ก
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
774 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. นายธนดล  ไชยกาอินทร์
2. นายพลวัต  สีมะโน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
2. นางสาวรุจิรา  บุรี
 
775 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
2. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
776 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายนพดล  กันทะ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นางสุนันทา  จรุงจิตร
 
777 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายศรัณยภัทร   ดาวเรือง
2. เด็กชายศรายุทธ   ยิ้มเยาะ
 
1. นายนิมิตร   ปิ่นทอง
2. นางวิลาสินี   ปิ่นทอง
 
778 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยกศร
2. เด็กชายเจริญธรรม  คำเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สายบัว
 
779 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์   กุหลาบ
2. เด็กชายณัฐดนัย   ขอบแก้ว
 
1. นางณัชชา   กันทิยะ
2. นางวิลาสินี   ปิ่นทอง
 
780 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายพงศธร  หงษ์หา
2. เด็กชายรจนกร  ไพรเราะ
 
1. นายนิพนธ์  พูลนุช
2. นางเกตุวรี  ปูลิง
 
781 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน
 
782 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กชายวิศรุต  เกษมสุข
 
1. นายทัพพสาร  มั่นชาวนา
2. นายธนศักดิ์   ปิ่นมณี
 
783 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจีรดา   แสนหน่อ
2. เด็กชายธีนกร   อมรศิริสิงขร
 
1. นายสุชาติ   ขุนน้ำ
2. นางเครือวัลย์   อยู่เป็ง
 
784 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชาตวิทย์  ทนคง
2. เด็กชายมานพ  ปั้นเงิน
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
2. นางรุจีรัตน์  อินสุนทร
 
785 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายมานะพล  ศรีคง
2. เด็กชายยศพล  มีเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
2. นายณัฐปคัลป์  หนูขาว
 
786 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสงเดือน
2. เด็กหญิงพนิดา  รั้วสำราญ
 
1. นางจรรยา  ลือนิคม
2. นายเชาวลิต  ลือนิคม
 
787 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายวิชัย  คีรีสถาวร
2. เด็กชายสุพจน์  คงคาค้ำจุน
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
 
788 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. นายประทีป  แซ่เฮ้อ
2. นายสมพงษ์  แซ่ซ้ง
3. นายสุชาติ  แสงหว้า
 
1. นายภาณุพงษ์  จันระวัง
2. นายเอนก  เทพยศ
 
789 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายโกวิทย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
2. นายภาคภูมิ  สิทธิวุฒิ
 
790 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ก๋าขัติ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขัติคำ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ไชยวงค์
 
1. นายประเสริฐ  ศรีวิชัย
 
791 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายธนวิชญ์  บ่อเงิน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ก๋าพรม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ใจตรง
 
1. นางจันทร์จิลา  พรมรินทร์
2. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
792 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกิตติชัย  สุต๋า
2. เด็กชายวรชิต  สุต๋า
3. เด็กหญิงศิริพร  สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์  คำวงค์
2. นายสันทัด  คำยันต์
 
793 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายจิรภัทร   คงอ่ำ
2. เด็กชายทัศนัย   แสงแก้ว
3. เด็กชายทินกร   กันยา
 
1. นางนวนัจน์  บุญชู
2. นายมนัส  พิทักษ์โสภณ
 
794 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงบูก๋า  มาเยอะ
2. เด็กชายวัชรินทร์  กมลาสน์โกมล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมื่อแล
 
1. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
2. นายเอนก  เทพยศ
 
795 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายกมล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธิติ  แซ่ยะ
3. เด็กชายพอธิ  ลุงจางติ
 
1. นายพีระนัส  เป็งใจ
2. นางวรวีร์  ด่วงเด่น
 
796 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายดนุพล  แซ่ม้า
3. เด็กชายสมเดช  แซ่ลี
 
1. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
2. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
 
797 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายขวัญชัย  บุญธรรม
2. เด็กชายนที  ศรีม่วง
3. เด็กชายสุรวงศ์  ใจแก้ว
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางสาวบุญส่ง  ธะในสวรรค์
 
798 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงดุษฎี  ศรีพนาสุข
2. เด็กหญิงเปียน  สุชนคีรี
3. เด็กหญิงแพรว  สุชนคีรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาววันทนา  นวลละออง
 
799 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกิตติกานต์   ดวงปัน
2. เด็กชายสมโภช  พุดสวนแก้ว
3. เด็กชายสิวะ  ใจเพ็ญ
 
1. นางบัวจันทร์  มูลต๊ะ
2. นายบุญเทิง  มูลต๊ะ
 
800 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  แหลมหลัก
2. เด็กชายภูวเณศวร์  พิมพ์สังข์
3. เด็กชายรัชพล  อารมย์สุข
 
1. นางจินตนา  จารุชาต
2. นางนวลฉวี  ขันมณี
 
801 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณภัทร  พรหมนาค
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายพฤกษชาติ  พฤษกศรี
 
1. นายสมเกียรติ  อินทร์สอน
2. นายสุพาส  ปรียาโชติ
 
802 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายพัชรพล  พูดฉลาด
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
803 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายคมเพชร  แซ่หวู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
804 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  การีน
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
805 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อภิภัทรโกศล
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
806 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายตี๋เล็ก   ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ   สุทธไชย
 
807 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนาวิน  ผาดอน
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
808 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายทรงกลด   พูลทวี
 
1. นางวัจนา   สำอางค์
 
809 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงปริชาติ  แปงอุด
 
1. นางสาวนพมาศ  เถาวัลย์
 
810 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายธีระพงศ์  ปัญญาปลิว
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
 
811 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงโสพิศ  แพรทอง
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
 
812 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวิเศษ
 
1. นายเอนก  ธรรมเจริญ
 
813 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายณัฐชัย  ธรรมยืน
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
814 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
 
1. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
815 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. นายจิรภัทร  พลนาค
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
816 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายสุชาติ  เครือสูงเนิน
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
817 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
818 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรารถนา  ขอดเตชะ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
819 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายชัยณัฐ  ชายวร
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
820 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กหญิงศิริพรรณ   วิทิตกรกุล
 
1. นางกันยา   ส้มเพ็ชร์
 
821 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 1. เด็กชายจักรพล  ศรีปาน
 
1. นางสุวารี  พันจันทร์
 
822 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจุรีรัตน์  โตรัตน์
 
823 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายศรัณยู  เก่งนอก
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
824 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตะติยะ
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
825 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กชายมณเฑียร  หอมอ่อน
 
1. นางรำเพย  ฤทธิ์เดช
 
826 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกตุเพชร
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
827 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายตรีกรณ์  มูลใจทราย
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
828 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เริงเขตการ
 
1. นางดวงเดือน  มีช้าง
 
829 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บ่อชน
 
1. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
 
830 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
831 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ  จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
832 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลารัตน์
2. เด็กหญิงพิมวิพา  นิลคง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินสองใจ
4. เด็กหญิงอมลณัฐ  ทองน้อย
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
833 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจารุมน  แสงสุข
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แป้นสอน
4. เด็กหญิงสุวิมล  พูลพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นางอารยา  ปานคง
 
834 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาราบรรพต
2. เด็กหญิงพอวาวา  -
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  -
4. เด็กหญิงมีนา  -
5. เด็กหญิงอทิตยา  วัฒนาวีระกิจ
6. เด็กหญิงไปรยา  จินดาบรรพต
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กันทะมูล
2. นางสาวณัฐชฎา  หลวงพระบาง
3. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
835 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายดนัย  บูรณะไพวัลย์
2. เด็กชายต้น  ลุงทุน
3. เด็กชายนันทยศ  นายคำ
4. เด็กชายบุพกร  กุณศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร  กันใจ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล
 
836 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เดิมประพัน
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ปวนยศ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  สุทธการ
4. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
3. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
837 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงสระบุตร์
2. เด็กชายธาม  บุญยง
3. เด็กหญิงมาธวี  ยิ้มแช่ม
4. เด็กหญิงวิภา  สุจันทร์
5. เด็กชายวิวรรธน์  ป้องป้อม
6. เด็กหญิงศิรดา  ลาจันทร์
 
1. นางบุณยาพร  คำประกอบ
2. นางพรพิมล  จองเดิน
3. นางสุภาพร  ปานทรัพย์
 
838 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ย่ามใหม่
2. เด็กหญิงปิยดา  ปานบุตร
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  กันหริ
4. เด็กหญิงวริศรา  นันตะพร
 
1. นางสาวจิราพร  แสงเขียว
2. นางน้ำอ้อย  นกเพชร
 
839 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนงค์นุช  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนงศ์พา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภาพร  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงภาวดี  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงรัญธิดา  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงวาริน  แซ่สง
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
3. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
840 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์แต๋
4. เด็กหญิงอรฤดี  เรือนใจ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
2. นางปัญชญา  กาคำ
3. นางสาววรรณวิการ์  วงศายะ
 
841 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนภาพร  ธนเวโรจน์วงศ์
2. เด็กหญิงนุสรา  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงสุธิตา  แซ่วื่อ
4. เด็กหญิงสุธิมา  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
 
842 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงนันทมน   แซ่หล่อ
 
1. นางกัญญาภัคร์   อาจหาญ
 
843 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กหญิงธัญญาณี  วงศ์จู
4. นางสาวพรประเสริฐ  วงศ์แต้
5. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ท้าวศรีชัย
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
844 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ภูสะเทียน
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
 
845 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงอรยา  สุขระแหง
 
1. นายเจษฎา  สร้อยญาณ
 
846 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นายพิมล  สาทจีนพงษ์
 
847 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงยาย 1. เด็กชายเอกภพ  ควรทอง
 
1. นายกิตติคุณ  บุดดี
 
848 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจารียา  มาเยอะ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
849 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นางสิริกาญจน์  กิตติกรวรชาติ
 
850 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  พนะสัน
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
851 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปัทมล  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
852 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
853 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันทัต  อินทพงษ์
 
1. นางบุษบา  นิลนนท์
 
854 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ชัย
 
1. นางแสงจันทร์  แสงเพชร
 
855 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
856 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
857 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายอูเด  เบลเฮม
 
1. นางวีรยา  ฑีฆายุ
 
858 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สนิทแสง
 
1. นางญาณินท์  ภัทรศิวเวชกุล
 
859 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกรวิภา  ศรีมะลิจ้อย
2. เด็กหญิงจอย  โยธา
3. เด็กหญิงวาสนา  ราชอ่อนศรี
4. เด็กหญิงศุภามน  อุ่นทะยา
5. เด็กหญิงสุนารัตน์  ทิพเวช
6. เด็กหญิงอรอุมา  สิงหเดช
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
2. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
3. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
 
860 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คงเสือ
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  เอียมชัย
3. เด็กหญิงวิชุดา  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงสาวิตรี  จรเถื่อน
5. เด็กหญิงอธิชา  โพธิ์ยอด
6. เด็กหญิงเจนจิรา  สุภากุล
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  การะภักดี
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงนาค
2. นางวิไลวรรณ  อุตม์อ่าง
3. นางสาวเจตนา  กล่อมแก้ว
 
861 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงณีรดา  สุขเสริญ
2. เด็กหญิงดลยา  จริงโพธิ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฮวบกล่ำ
4. เด็กหญิงรัชนี  สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  เห็นทั่ว
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มั่งนิมิตร
7. เด็กหญิงอทิตยา  จริงโพธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยอดวันดี
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
862 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวซ่ง  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สัตตคุณากร
3. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีวิริยะ
 
1. นางหัตถวดี  แซ่เฮ้อ
2. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร
3. นางไพฑูรย์  สิทธิวุฒิ
 
863 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกันทนา  อินปา
2. เด็กชายพรชัย  อินปา
3. เด็กหญิงวิรดา  อินปา
4. เด็กหญิงวิริยา  อินปา
5. เด็กชายศราวุธ  อินปา
6. เด็กหญิงเมธาวี  อินปา
7. เด็กชายเอกราช  วรรณชน
 
1. นางจินดา  ชะนะตา
2. นางนันท์สินี  หลักคำ
3. นางอัญมณี   ระวังการ
 
864 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนชัยแสงสกุล
2. เด็กหญิงณิชวิยดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่หลอ
4. เด็กหญิงพรรพษา  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่สง
6. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  ฤทธิ์เนติกุล
7. เด็กหญิงวะ  แซ่หว้า
 
1. นางกรวรรณ  ก้อนเงิน
2. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
3. นายเสถียร  มิ่งศรี
 
865 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่วือ
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่วือ
3. เด็กหญิงราชนี  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงสุดาทิพย์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงเจอ  แซ่วือ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  แซ่ว่า
 
1. นางกฤตพร  สัมพันธสิทธิ์
2. นางพรวิไล  ไล่
3. นายสุรชัย  ธรรมเสนา
 
866 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 1. เด็กชายณภัทร  สุธีมากุล
2. เด็กชายณัฐภัทร  ยะปัญญา
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพอินทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  คำวรรณ
5. เด็กหญิงราตรี  แสงรัตน์
6. เด็กหญิงวศินี  รุ่งวิตรี
7. เด็กชายอัฐษฎา  ขันทะสีมา
 
1. นางจีรนันท์  วรกมลธรรม
2. นางนงลักษณ์  โนราช
3. นางศิริวรรณ  นนท์คลัง
 
867 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุกปาน
2. เด็กหญิงลาวัลย์  มหาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ลพพึ่งชู
4. เด็กหญิงอาทิตยา   รอดอ่อน
5. เด็กชายเกริกพล  มงคลธง
6. เด็กหญิงแจ่มนภา  ดำนิล
 
1. นางณัฐพร  แสงศิริ
2. นางพรทิพา  พันธุ์จันทร์ดี
3. นางสาวศันสนีย์   โอสา
 
868 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  เครือมี
2. เด็กหญิงมธุรัต  ขุนใจ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่คา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่คา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไพเราะ
 
1. นางสาววิยะดา  บุญรอด
2. นางสาวสุธารัตน์  พุ่มทอง
 
869 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงชาริษา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายณัฐชนน  น้อยเจริญ
3. เด็กชายณัฐพล  พันฉนวน
4. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ชีวาไชยชวาล
5. เด็กหญิงวริณยา  อยู่สบาย
6. เด็กชายเฉลิมพล  เทียนนาวา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ประจำทอง
 
870 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ลุงหล้า
 
1. นางรัตติยา  ไชยวรรณ์
 
871 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายจิรทีปต์   มะจันทร์
 
1. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์
 
872 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   พึ่งตนเอง
 
1. นางสาวฐาณิญา  เสาร์ดี
 
873 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายอรุณศักดิ์   ลุงหมั้น
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   อินต๊ะ
3. เด็กชายเฉลิมพล   มานะ
 
1. นางศศิภา   ใจคำปัน
 
874 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนัทชา  กล่อมตระกูล
2. เด็กหญิงปณิดา  ดีประสิทธิ์
3. เด็กชายพีรภาส  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นางจันทิมา  กลิ่นสอน
2. นางเย็นจิตต์  เพชรรัตน์
 
875 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เถาว์แสน
2. เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
3. เด็กชายเกียรติชัย  ป้อมศิลา
 
1. นางคำแปง  มูลวงษ์
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
876 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใสส่อง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงอธิชา  ลุงผัน
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางอำนวย  ขันมะลิ
 
877 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ละม่อม
2. เด็กหญิงชัชฏานันทร์  สุโรพันธ์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินเย็น
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
878 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญาเสน
2. เด็กหญิงพิมชนก  ศรุตโยธิน
3. เด็กหญิงอาทิตพร  สิรินต๊ะ
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น