รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   หล้าพูน
2. เด็กหญิงสโรชา   สาเจริญ
 
1. นางสนิท  ยศติวงศ์
2. นางอรุณรุ่ง   วชิรกัลยากร
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็ชรคง
2. เด็กชายศุภกร  เมืองพันธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กสัก
2. นางสิริผล  เที่ยงตรง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1. เด็กชายธพงศ์  ทองอุดร
2. เด็กหญิงอรัญญา   วงศ์เทพ
3. เด็กชายเทิด   พรมดี
 
1. นางสมจิตร   เพียสุริวงศ์
2. นางสมนึก   จริงวาจา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์   หัสสา
 
1. นางแสงระวี   ศรีธร
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิณี  ศิริแสง
2. เด็กชายอริญชัย  แก้วสาร
 
1. นางประเทียบ  นันทโพธิ์เดช
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  พรหมสิทธิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  เนตรขันธ์
2. เด็กหญิงมลวิภา  ชัยทองคำ
 
1. นายวิฑูรย์  แก้วมณี
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 1. เด็กชายประสบโชค  เพาะไธสง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยางธิสาร
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  พัดพรม
 
1. นางสาคร  ขุนทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวบุษรินทร์  ศรีคิรินทร์
2. นางสาววิภาดา  วันดี
3. นางสาวสุวิษา  ดารา
 
1. นายสามารถ  พิมพ์พา
2. นางอุไรวรรณ  พลมาตย์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวจุไรลักษณ์  เฉลิมชาติ
 
1. นางกิตติยา  ศรีสว่าง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวญาณีรัตน์  ศรีรักษา
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญชู
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนันต๊ะ
4. นายสิราวุฒิ  บัวภา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  คุณาวัฒน์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ทินาเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา  ยาพรม
2. นางสำฤทธิ์  แก้วกัลยา
3. นางสุกัลย์  จันทะวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. นางสาวชฤมล  ศิรตันหยง
 
1. นายสุรเนตร  เนตรมุข
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 1. เด็กชายชนวิทย์  เมืองนาม
 
1. นางสาวธัญวลัย  ไพศาลอนัต
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 1. เด็กชายวทัญญู  มีมาดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   นวลสำลี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศิริกันรัตน์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 1. เด็กหญิงปภาดา  ทองสงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีชาอ่อน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูเสมียน
4. เด็กหญิงอภิรดา  พุทะสุริยวงศ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ศิริแก้วเลิศ
2. นางเกสร  ปัตถาวะโร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 1. เด็กชายภคพงศ์  ดอนสมจิตต์
2. เด็กชายภัทรธร  นวนคำสิงห์
3. เด็กชายภุชงค์  สุวรรณจันทร์
4. เด็กชายราชัน  หนันคำ
5. เด็กชายวีรพงษ์  รอดสุข
6. เด็กชายอนุพงศ์  สีโสภา
7. เด็กชายอภิชัย  นันทะ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนันคำ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรรคพวก
2. นายวาที  คำพีระเกษ
3. นางศรีสวาท  ทินราช
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเสาวรส  ปะวันเทา
 
1. นางสาวจิรปรียา  พิลากุล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง 1. เด็กชายสมโภชน์  เคณาอุประ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศรีหานนท์
3. เด็กชายเจษฎากร  พลคุมพล
 
1. นางวิจิตรา  มูลสุวรรณ
2. นายวุฒิศักดิ์  ผางน้ำคำ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1. เด็กหญิงพรนภา  ศักดิ์อุบล
 
1. นายสุพจน์  ภูพันธ์พร
 
20 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงชลธิดา  มากมูล
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชมทอง
 
1. นางจันศรี  ดีนาค
2. นางอุบลรัตน์  ผ่านสำแดง
 
21 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   สังเพ็ชร
2. เด็กหญิงกฤษณา   กองผ้าขาว
3. เด็กหญิงฐิติมา   ด่างด้าน
4. เด็กหญิงดาวน้ำค้าง   นินทศรี
5. เด็กหญิงนิภาดา   ไชยตะมาตย์
6. เด็กหญิงพิสมัย   หอมสมบัติ
7. เด็กหญิงสุธิตา   พรมกุล
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เครือเกาะ
 
1. นางปิติยา   สงวนบุญ
2. นางสาวอุไรพร  ทองปิ่น
3. นางเตือนใจ   พรหมมาแดง
4. นายเยี่ยม   สุขวิบูรณ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกิตติพร   บุริขำ
2. เด็กหญิงรินรดา   เหลาวงษ์
3. เด็กหญิงศิริมาศ   ศรีเทศ
 
1. นางประดล   คอมสูงเนิน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายกรรชัย   สังเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัตติยากร   ปราบพาล
3. เด็กหญิงสุภัสสร   หินแปลง
 
1. นางสาวลัดดา   กาหวาย
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายนัฐชัย   บุญเลิศ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  จันทฤทธิ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   แสนอภัย
 
1. นางประดล  คอมสูงเนิน
2. นางสาวอุไรพร   ทองปิ่น
 
25 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองนาง 1. นางสาวธัญญารัตน์  มารไสย์
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  บาบน
3. นายไคยิว  หลุย
 
1. นายศรีอานนท์  ชลประทาน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1. เด็กหญิงจิราภา   นวนคำสิงห์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทวงษ์
3. เด็กชายณัฐพล  ไชยงาม
4. เด็กหญิงดุสิตา  ดวงดี
5. เด็กชายพัชระ  ชัยเจริญ
 
1. นายนราธิป  ชุมศรี
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1. เด็กชายวงศ์ธร  สัตยากุม
 
1. นายประมวล  ยาพรม
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากอ 1. เด็กชายสุนทร  พุทธิรักษ์
 
1. นายไกรษร  แก้วฝ่าย
 
29 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายธนาดร  ศิริภักดิ์
2. เด็กชายอนนท์  เทพรักษ์
 
1. นายอดุลศักดิ์  ทองคำ
2. นายอนุวัติ  อินหล่ม
 
30 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ไชสีฮาด
3. เด็กหญิงผกามาศ  แสนพรม
 
1. นางบังอร  ศรีเทศ
 
31 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายกฤษดา  เที่ยงแท้
2. เด็กชายกฤษดา  ดูลิปี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สามีวัง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงจันทร์
5. เด็กชายอรรถพร  ชาธรรมมา
 
1. นายอนุวัติ  อินหล่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ  ขนุนใหญ่
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายพัฒนะ  นามลี
2. เด็กชายยศกร  สามีวัง
 
1. นางธนาพร  ศรีสว่าง
2. นายอัศวิน  ศรีสว่าง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 1. เด็กหญิงศิราณี  ศรีต้นวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขใจ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ไชยวงศ์
2. นางอุดมลักษณ์  ไชยวงศ์
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชัยกร  เครือหอคำ
 
1. นางนวลศรี  ขุมทองพันธ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แลผดุง
2. เด็กหญิงศิริโสภา  เสียวสุข
 
1. นายนิวัฒน์  กองแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายพิริภัท  หอมประภา
2. เด็กชายสุดใจ  พุทธา
3. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นน้อย
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชานันโท
5. เด็กหญิงเทพธิดา  พิมโพพันธ์
 
1. นางสุชาดา  จันทร์ศรีนวล
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤทธิ์จอหอ
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายสุทธิพร  กองชัย
 
1. นายสว่าง  วิรัสวา
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
 
1. นายศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
 
1. นางสาวละมัย  ขนุนใหญ่
 
40 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายธานินทร์  ผลบัว
 
1. นายวิศิษฏ์  อาจนาวัง
 
41 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มนตรี
2. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
3. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
4. เด็กชายจีรวัฒน์  ส่างช้าง
5. เด็กหญิงชลิตา  เกณฑ์สาคู
6. เด็กชายชานันท์  แก้วเหล่า
7. เด็กหญิงทิพพ์พาพร  กล้าหาร
8. เด็กชายธรรมนูญ  พลรักษา
9. เด็กชายธานินทร์  ผลบัว
10. เด็กชายนครินทร์   อ่อนสา
11. เด็กหญิงนิรชา  ร้อยแก้ว
12. เด็กหญิงนิสาชล  บุรมศรี
13. เด็กหญิงน้ำฝน  มนตรี
14. เด็กหญิงปณิดา  เมืองพวล
15. เด็กหญิงพรรวษา  อาทิศตั้ง
16. เด็กหญิงพุ่มพวง  ผลบัว
17. เด็กหญิงมัจฉา  ยางแดง
18. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คำสิงห์
19. เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงนี
20. เด็กหญิงศิรินญา  พังหาบุตร
21. เด็กชายสัญญา  เริ่มศรี
22. เด็กชายสุทธิพร  กองชัย
23. เด็กชายสุนทร  ร้อยแก้ว
24. เด็กหญิงสุนิษา  ถาดภูเขียว
25. เด็กหญิงสุพรรณษา  สินสวัสดิ์
26. เด็กหญิงอาภาพร  สุพันธมาส
27. เด็กหญิงอินธุออน  ถาดภูเขียว
28. เด็กชายเขมวิกา  แก้วเหล่า
29. เด็กชายเจนจิรา  สีดาจิตร
30. เด็กหญิงแววมณี  ประทุมวี
 
1. นางสาวทิชากร  ก่องคำ
2. นายบุญเชิด  เสนาศรี
3. นางสาวประนอม  คำพันธ์
4. นางเมขลา  วิรัสวา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงชลิตา  เกณฑ์สาคู
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิจารณรงค์
2. นางพจนีย์  ดวงจันทร์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  คำกลิ่น
2. เด็กหญิงสุภาดา  อุยะพิตัง
3. เด็กหญิงอารยา  สิงจันทึก
 
1. นางนาวี  สีมะสิงห์
2. นางสาวอัจจิมา  ทองโพช
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ    วนเก่าน้อย
2. เด็กหญิงจันทิรา    พิณราช
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์สุข
4. เด็กหญิงชลธิดา    ฤทธิ์มหา
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    โนนสะอาด
6. เด็กหญิงฐิติมา    สุวรรณแสง
7. เด็กหญิงดรุณี    ผิวผ่ำ
8. เด็กหญิงธัญชนก    สายศรี
9. เด็กหญิงนันทิตา    สุวรรณแสง
10. เด็กหญิงนิธิตา    เมืองเจริญ
11. เด็กชายปกรณ์    นามเคน
12. เด็กหญิงปรีนาภา    ทองโอ
13. เด็กหญิงปารีชาต    บุญลอย
14. เด็กชายภูเมศ    โนนสะอาด
15. เด็กชายมงคล    คำเคน
16. เด็กชายวรภัทร    มนัสศิลา
17. เด็กชายวัชรพงษ์    เพชรชนะ
18. เด็กชายวายุ    ศรีจันทร์
19. เด็กชายวีรภัทร    กาสิน
20. เด็กชายศราวุฒิ    อ่อนบุญ
21. เด็กหญิงศศิกานต์    โพธิ์มล
22. เด็กหญิงศศินิภา    คำปัญญา
23. เด็กหญิงสิรินภา    สังโวรี
24. เด็กหญิงสุกัญญา    กุลวงษ์
25. เด็กหญิงสุภาภรณ์    อุปนันท์
26. เด็กหญิงเกตุชฎา    ฤทธิ์มหา
27. เด็กหญิงเปรมวิกา    บุญเลิศ
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา    วุฒิ
29. เด็กหญิงเสาวบักษณ์    สายศรี
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แสงสีอ่อน
 
1. นายณรงค์  เขียวคราม
2. นายสมรชัย    สมบูรณ์
 
45 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นายกีรติ  ยะสุนทร
 
1. นางพัชรี  วันนา
 
46 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นายประสิทธิชัย  มณีสอดแส
 
1. นายวิศะ  สีวาปี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นางสาวณัฏฐริณีย์  ศรีสมรัก
2. เด็กหญิงมัชยา  สีแก้ว
3. นางสาวศิรประภา  ใจดี
4. เด็กหญิงสิริพร  วิชากูล
5. เด็กหญิงสุวนันท์  มณีจันทร์
 
1. นายจันเพ็ง  วันนา
2. นางพัชรี  วันนา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นางสาวกรรณิกา   สีมา
2. นางสาวปิยพร   ยะสุนทร
 
1. นายเฉลิมชัย   อินทรักษา
 
49 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นายรุ้งตะวัน   จันทะปิตุ
 
1. นายเฉลิมชัย   อินทรักษา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงแพรพลอย   สิงห์เดช
 
1. นางพัชรี   วันนา
 
51 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายวชิรวิทย์   ยิ่งเชิดงาม
 
1. นางพัชรี   วันนา
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจณิสตา    มาลาชาสิงห์
2. เด็กหญิงประกายฟ้า    พรมมา
3. เด็กหญิงประภานิช    หวานเย็น
 
1. นางดารุณี    โยธาคำมี
2. นางพัชรมัย    ศิริสิงห์สังชัย
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสารคาม
 
1. นางดรุณี  โยธาคำมี
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 1. เด็กชายจิรายุ  นำนา
2. เด็กหญิงสุนารี  อุปฮาต
 
1. นางสาวพณิตา  สุริยะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงกวินณา  เข็มพรหยิบ
2. เด็กหญิงกัลยา  ฝั่งวาปี
3. เด็กหญิงชลธิชา  แสนทรัพย์
4. เด็กหญิงชลิตา  การมาโส
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  แถวเพณี
6. เด็กหญิงทิติยา  ฤกษ์ดี
7. เด็กหญิงพรพิมล  เสนคราม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  การมาโส
9. เด็กหญิงวิภาพร  คันธี
10. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขันสู้
 
1. นายศรันย์  ภูเกิดพิมพ์
2. นายสุกรรณ   ฉิมหลวง
3. นายเชาวลิตร  เจริญผล
 
56 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ประกากุล
2. เด็กหญิงอภิสมัย  ทองสงค์
 
1. นางมัลลิกา  จันทฤทธิ์
2. นางลัดดา  เชื้อกลางใหญ่
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กชายญาณิกา  สตำตี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   บุญเลิศ
3. เด็กชายอรอนงค์  บุญประคอง
 
1. นางดวงปี  ประดาสุข
2. นางสุกัญญา   ธาดาสกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ประทุมรัตน์
3. เด็กหญิงภาวิณี  น้ำใส
4. เด็กหญิงมุธิตา  บุญธรรม
5. เด็กหญิงอันนิสสา  จำปาทอง
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
2. นางลัดดาวัลย์  ใจหาญ
 
59 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญธรรม
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายวิชิต  ไชยทองคำ
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลทาทอง
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายศรี
2. เด็กชายทินกร  แสนสุข
3. เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยงตรง
4. เด็กชายสุทธิชัย  จันลา
5. เด็กหญิงเพชรลดา  โสภาใต้
 
1. นายประมวล  อันภักดี
2. นางสุพรีวรรณ์  นามบุปผา
 
63 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงรามาวดี   สิทธิ์ทอง
 
1. นายสุวิทย์   ขาวไชยมหา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  ผารือคำ
2. เด็กหญิงชฎาพร  พันธ์หนอง
3. เด็กหญิงณัญชุกานต์  ผาทอง
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทองอาสา
5. เด็กหญิงณัฐพร  อภัยโคตร
6. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิพรม
7. เด็กหญิงพรพรรณ  เชื้อชำนาญ
8. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองอาสา
9. เด็กหญิงภัทราวดี  วงษ์ภูมี
10. เด็กหญิงภัทราวดี  ชัยรินทร์
 
1. นางรัศมี  พันธ์พิมพ์
2. นางสาวรุจิกาญจน์  โคตะวงษ์
3. นางอุไรวรรณ  อ่อนพรม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กชายกัมพล  จันผกา
2. เด็กหญิงชุลีพร  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นามชัย
4. เด็กหญิงอรุณี  พรหมสุ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นามพรหม
 
1. นางสาวดวงจิต  ราชชมภู
2. นายสุวรรณ์  การมาโส
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วแสง
2. นางสาวจิราวรรณ  ทองทา
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมจันทร์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นามชัย
5. เด็กหญิงพรทิพา  แสนพรม
6. นางสาวพัชรินทร์  กระเจาะ
7. เด็กหญิงภาวิณีย์  ชัยมูล
8. เด็กหญิงมะลิสา  แสงสุวรรณดี
9. นางสาววรรณพร  กุดกันยา
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเซียน
11. นางสาววิสุดา  ชนะมาร
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีสานอก
13. นางสาวสุธิดา  ฮมป่า
14. เด็กหญิงอรณี  พรหมสุข
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นามสุข
 
1. นางสาวดวงจิต  ราชชมภู
2. นางสาวทวีพร  เศษฐรักษ์
3. นายบรรพต  ลุนอุดม
4. นายสุวรรณ์  การมาโส
 
67 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุกใส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พินโย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับสุริ
 
1. นางฐิติพร  ทองเจริญ
2. นายยงยศ  แก้วขาว
 
68 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงจรัญญา  ขจร
2. เด็กหญิงสำราญ  สุขใส
3. เด็กชายอานนท์  ตาตะมิ
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
2. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
69 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ร้ายสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนทอง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ปะนิสุวรรณ
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
2. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
70 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงปภัสสร  ทองสะคม
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงอรอุมา  สังฆพันธุ์
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นามพรม
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กหญิงแตงโม  ภูดารัตน์
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กชายชัยชนะ  นวนคำสิงห์
2. เด็กชายพัชรพล   สระตังโหมง
3. เด็กชายศักดิ์  ฉิมลี
 
1. นายยบรรพต  ลุนอุดม
2. นายสุวรรณ์   การมาโส
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 1. เด็กชายวิชัย  คำทวี
2. เด็กชายวินัยศักดิ์  ไพรคำนาม
3. เด็กชายเชาว์วรรธ  สงศิริ
 
1. นางฐิติพร  ทองเจริญ
2. นางสาวผ่องศรี  ทวีสุข
 
76 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีวิพัฒน์
2. เด็กชายวัชระ  สมเนตร
 
1. นายณรงศักดิ์  ทันแล้ว
2. นางรุ่งลาวัลย์  ทันแล้ว
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทับ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สมดวน
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  หอมทอง
 
78 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงศิรินทรา  เวฬุวณารักษ์
 
1. นางสาวสมจิต  เลาะหะนะ
 
79 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงสุนันทา  ชินพาด
 
1. นางจุฑารัตน์  เหล่าหงษา
 
80 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมโคตร
2. เด็กหญิงสุมิตรา  โสภาพ
 
1. นายสรรเพชร  สรรพิสุทธิ์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายคมกฤษ  โลประโคน
2. เด็กชายปภังกร  สงครามมะลิ
3. เด็กชายวัชรพล  บรรณารักษ์
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงนัยนา  นักร้อง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  กุ้งแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  พรหมโคตร
 
1. นางจันดา  อุดามาลย์
 
83 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายชาญชล  จันทรขันตี
 
1. นางพันนิรัตน์  สุนทรดี
 
84 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายชาตรี  เสนยะแสน
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อินลูกท้าว
3. เด็กหญิงอรวี  อินทะราช
4. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเตือน
5. เด็กหญิงเสาวภา  ผาทอง
 
1. นางสาวสโรชิน  เอี่ยมขันทอง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยอามาตย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันนารัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีหาวงค์
 
1. นางจินตวีร์  จันทามี
2. นางจุฑารัตน์  เหล่าหงษา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไกรยะราช
2. เด็กหญิงวรรณภา  ขจรธัญญาร
 
1. นายสรรเพชร  สรรพิสุทธิ์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายนครินทร์  นิยะนุช
2. เด็กชายนันทเดช  ไกรยะราช
 
1. นางพรรณี  พระภิเภก
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทะราช
 
1. นายสรรเพชร  สรรพิสุทธิ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงชลิดา  โชคเฉลิม
 
1. นางพรรณี  พระภิเภก
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คิดชัย
2. เด็กชายชินวัตร  ดีน้อย
3. เด็กชายบุรินทร์  สร้างช้าง
4. เด็กชายปรเมศ  มาลาย
5. เด็กชายภานุเทพ  โยคันชัย
6. เด็กชายมงคล  ศรีสาร
 
1. นางบัวไหล  เพ็ญสุวรรณ
2. นางวรรณภา  สมจิตศรีปัญญา
3. นางเสาวณีย์  หินกาล
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมาหลวง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พันธพนม
3. เด็กหญิงรุจิรางค์  อินทวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  โคตรชมภู
2. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
 
92 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงสายใจ  แสนสุรินทร์
 
1. นางรัชนี  สิงหาพรม
 
93 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ปานคาน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงตาปัน
3. เด็กชายอนัน  บุญประทุม
 
1. นายสมร  หนันต๊ะ
2. นางสุวรรณา  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
94 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 1. เด็กชายธนกร  สีกุล
2. เด็กชายรังสรรค์  เนาว์แก้งใหม่
3. เด็กชายสมบูรณ์  เนาว์แก้งใหม่
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงหัดชัย
2. นางสุวรรณา  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
95 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 1. เด็กชายตะวัน  ปรีชา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หาชารี
3. เด็กหญิงอุษา  สุทธิสาร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงหัดชัย
2. นางสุวรรณา  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
96 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงนริศรา  คำภา
 
1. นางวชิรา  วงภูธร
 
97 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นามวงษา
 
1. นางวชิรา  วงภูธร
 
98 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงจริงใจ   ธรรมจ้อม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   มณีจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุ่นคำ
4. เด็กหญิงทิวากร   รัตนนท์
5. เด็กหญิงนฤมล   ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงนฤมล   แก่นท้าว
7. เด็กหญิงปิยรัตน์   สุวรรณคุณ
8. เด็กหญิงพรฤดี   แสงแก้ว
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คำใบ
10. เด็กหญิงพิชญา   สีประสม
11. เด็กหญิงอมรรัตน์   ยะวงศ์
12. เด็กหญิงเจริญ   โคตรชมภู
 
1. นายบุญเรือง   ใจหวังดี
2. นางปัญลักษณ์   อุตมะ
3. นางลักขณา   บำรุงเอื้อ
4. นางสมอาด   ใจหวังดี
5. นายสุวรรณ   เลื่อนแก้ว
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กชายโชคชัย   สุนทร
 
1. นายสุวิช   อุณาสิงห์
 
100 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนพระ 1. เด็กหญิงจิติมา   บุ้งเล
2. เด็กหญิงจีรพัทร   รัตนมงคล
3. เด็กหญิงดาหวัน   พลอยศรีษะเกษ
4. เด็กหญิงวราพร   แสนพรม
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สีทน
6. เด็กหญิงอรอุมา   แสนพรม
7. เด็กหญิงอินทิรา   ศรีสุข
8. เด็กหญิงอโยธิกา   จันลา
 
1. นางจิราวรรณ   จันที
2. นางยุพา   อรรถการุณพันธ์
3. นางยุพิน   ธรรมมา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงคุ้ม
2. เด็กหญิงธิดาพร  นามโคตร
3. เด็กหญิงนลิตา  สอนนา
4. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สุรินทร์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ริธรรมมา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรศรีระ
 
1. นางสาวบัวลัย  ลาวัลย์
2. นายสเกน  สุทธิ
3. นางเอื้อมพร  สุทธิ
 
102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตรปัญญา
2. เด็กหญิงวรรณิศา  บาบุญ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  การมาโส
 
1. นางขวัญตา  สิทธิชัย
2. นางทิมอมร  สีวาลี
 
103 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กชายเทพประทาน  ศรีระชัย
 
1. นางสำราญ  เปี่ยมดี
 
104 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  แซ่เหลี่ยง
2. เด็กหญิงนภาปิลันธ์  ชาวชายโขง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยโสภา
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นางปิยอร  พันธุระ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กหญิงดิษญาณีย์    คำภู
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ    ปลูกไธสง
3. เด็กชายยสินธร    มีกุล
 
1. นางพัชราภรณ์    บุญทวี
2. นางเรณู    สรสิทธิ์
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กหญิงชนิภรณ์   กุลวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิกา    ต้นฝาง
3. เด็กหญิงลลิตา    นิสีดา
 
1. นางสาวสมถวิล   รินทรามี
2. นางสาวอาภรณ์   วงษ์กระนวน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สารินันท์
 
1. นางดาลักษณ์  จันทร์เบาะ
 
108 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิรินันท์
2. นางสาวนงลักษณ์  วิระเพ็ชร
 
1. นางสุกัลญา  แก้วหิน
 
109 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  การุณ
 
1. นางรัศมี  วิชิต
 
110 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายวิชรุตน์   คำมูล
 
1. นางวริศรา  ประลันย์
 
111 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงนฤมล  ดงพระจันทร์
2. เด็กหญิงนัทธิกา   อยู่สันเทียะ
3. เด็กหญิงนิภาพร   ขนุนอ่อน
 
1. นางนันทนา  จิประพันธ์
2. นางละม่อม  คินาพิทย์
 
112 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงกฤษดา  ศรีหานนท์
2. นางสาวเบญจวรรณ   พุทธชัยยนต์
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
2. นายสุริยนต์  สุมะลัด
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายนิรวิทย์   คำเงิน
2. เด็กหญิงมินตรา  ลาบโคกสูง
 
1. นางรติมล   สุวรรณเกษี
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นายวิศิษฐ์   บุษบา
 
1. นายสมภูมิ   รวิวรรณ
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นายวิศิษฐ์   บุษบา
 
1. นางผกาพันธ์   ผาเจริญ
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิสละ
2. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนพิมาตย์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงจิราพร   สุพร
5. เด็กหญิงณัฐชา   อุณาสิงห์
6. เด็กหญิงปุณญานุช   สิงหัส
7. เด็กหญิงพรรณราย   เบิกบาน
8. เด็กหญิงวรภัทร   เฉลิมฤกษ์
9. นายวิศิษฐ์  บุษบา
10. เด็กหญิงสันห์สมร   คงหอม
11. เด็กหญิงสุชาดา  เสนาภักดิ์
12. เด็กหญิงหยาดรุ้ง   ศรีภักดี
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์   อุปกา
14. เด็กหญิงเสาวนีย์   วงค์จำนงค์
 
1. นายนิพล   จริงวาจา
2. นางรุ่งทิพย์  อุดมศิลป์
3. นางอุบล   ไชยชิน
4. นางอุไรวรรณ   ราชกิจ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นายอนุชา  พิมสอน
2. นางสาวอารียา   อาวาส
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
2. นางสาวรวิวรรณ  ขมิ้นเขียว
 
118 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายอภินันท์  คำชอบ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุทธรา
 
1. นางสุธาสิณี  ทองไสย
2. นายเกรียงไกร   พลศักดิ์
 
119 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงจิราภร   พระสุราช
2. เด็กหญิงศิริพร   วันทา
3. เด็กชายศุภสิน   วันทา
 
1. นางนันทนา  วันเพ็ญ
2. นางสายสุณี   ราชป้องกัน
 
120 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์   สีหานนท์
 
1. นางนันทนา   วันเพ็ญ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยปัญญา
2. เด็กชายมนตรี  เที่ยงตา
3. เด็กหญิงเกพิลา   พรมไชยา
 
1. นางกาญจนา  สว่างวงค์
2. นางนันทยา  สัตย์ซื่อ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ   กู่แก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   อุ่นคำ
3. นางสาวศิริลักษณ์  คุณสุทธิ์
 
1. นางชไมพร   จันทนา
 
123 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. เด็กชายธรณ์เทพ  พานุรักษ์
2. เด็กชายอลงกรณ์  อินทะวงศ์
 
1. นางปารณีย์  มูลกัน
2. นายภาณุวัฒน์  ปานิเสน
 
124 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงกรรรณิการ์  มะณีสุทธิ์
 
1. นางจุฑาทิพย์  สุกใส
 
125 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายนิทัศน์  บุญใจ
 
1. นายวทัญญู  ทรงงาม
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงชรินทร  ประวาสุข
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
 
127 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายรัตนกร  สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
128 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายพีระยุทธ  นิระนัน
2. เด็กชายมานิต  โคตรชมภู
3. เด็กชายศรายุทธ  ใตยวงศ์
 
1. นางนิภารัตน์  บุญชิต
2. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
129 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  ป้องศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
130 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หารินไสล
 
1. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
131 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวนรินทร์  มะลิซ้อน
 
1. นายคมลิขิต  นามไว
 
132 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายณัฐพล  ติวสร้อย
 
1. นายคมลิขิต  นามไว
 
133 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงจินตปาตี  สิงคลีบับภา
2. เด็กชายชานน  พรมาสัน
3. นายนันทวัฒน์  โสมงคล
4. เด็กหญิงน้ำค้าง  สองเมือง
5. เด็กหญิงบุษกร  บุตรแก้ว
6. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์รักษ์  ป้องศรี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ธุระพะ
8. เด็กชายอรรถพร  วงศ์ทองทิว
9. เด็กหญิงเจษสิริ  แก่นสาร
10. นายเอนกพงษ์  ตาลชัยสงค์
 
1. นายคมลิขิต  นามไว
2. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
3. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายโสฬส  สิงคลีบับภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายกอบชัย  ยางคำพะบุตร
2. เด็กชายจีระพงษ์  สุวิธรรมา
3. เด็กชายถิรวัฒน์  ชาวหลวง
 
1. นายการันต์  ศรีเทียน
2. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวปิยนุช  สองเมือง
2. นายพัชระ  ยางคำพะบุตร
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตน์  บุตรโคตร
2. นายอัครพล  ดวงคำจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูริศรี
2. เด็กหญิงธิดาเนตร  สีแกวิน
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  สร้างช้าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุทธผา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  มะนิหมุด
 
1. นางชมัยพร  จินาพร
2. นางหนูแดง  ศรีวาลัย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายณัชพล  โอคะภูมิ
2. นายปฏิภาณ  โยคะนิต
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุญเรือง
2. นางสาวอาทิตยา  พรมวงศ์
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
2. นางนิภารัตน์  บุญชิต
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายดนัย  บุตลี
2. นางสาววนิดา  ขำคม
3. เด็กชายศิวกร  สุวิธรรมา
 
1. นางศรีวิไล  แก้วปรีชากร
2. นางสมจิตร  วังซ้าย
 
143 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  สัตตะบุตร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วงศค์นาเรือง
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาลีงาม
4. เด็กหญิงวราพร  คำพูล
5. เด็กชายวิทยา  พรมสิงห์
6. เด็กชายศิรวิทย์  สีหาจักร์
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  ป้องเทพ
8. เด็กชายอธิวุฒิ   ใสสะอาด
 
1. นางนารีรัตน์  คงดี
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 1. เด็กชายกฤษกร  พรมสมบัติ
2. เด็กหญิงกินตนา  พรมสมบัติ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ทัดสิทธิ์
4. เด็กหญิงชนิตา  แก่นท้าว
5. เด็กชายวัจน์กร  ปันจัย
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชัยปัญหา
7. เด็กหญิงอารยา  ชัยปัญหา
 
1. นางขวัญฤทัย  พรมวัน
2. นางนริศรา  ปานา
3. นางสาวลัดดา  วันสา
 
145 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายคณิศร  เสริมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุธัมมา  ทำมาก้อม
 
1. นางวิมาน  อุตรธิยางค์
 
146 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสันทนา  หอทอง
 
147 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายจักรภัทร  อนันตสกุลวงศ์
2. เด็กชายธนาดล  ชวลิตปฏิญญา
 
1. นายสำเร็จวิทย์  วรรัตน์
2. นายอาคม  ศรีภา
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายจเรศักดิ์  คำภาพงษา
2. เด็กหญิงชลนิศา  สาบุญมา
3. เด็กชายชินวัตร  นาทันตรึก
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทวีวงศ์แสงทอง
5. เด็กชายอุ้มบุญ  ปราณิคม
 
1. นายฉลอง  พันธุระ
2. นางวิมาน  อุตรธิยางค์
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายศิวพล  บ้านซอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  วนารัตน์
 
1. นางรัตติยา  สัมพันธ์
2. นางวิไลวรรณ  กุลบุตร
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกัลยากร  พิสัยพันธ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงเดช
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิทธิสำนวน
 
1. นางบัวลอง  พรหมกูล
2. นางวิไลวรรณ  กุลบุตร
 
151 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายธนชาด  อินทา
 
1. นายเนตร  ศรีอ้วน
 
152 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวัลย์ลัดดา  ต้นฝาง
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปุนนา
 
153 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงจิระภา  หาญเสนา
 
1. นางสาววันดี  เกษานุช
 
154 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. นางสาวจารุวรรณ  อัครวงค์
2. นางสาวชดาพร  ม้วยผา
3. นางสาวพิมลวรรณ  ทองดี
 
1. นางสุจิตรา  วงษ์โก
2. นางอรุณณี  พรหมโคตร
 
155 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
156 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. นายคำภีร์  สีเขียว
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
157 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายจักกรี  สมวงศ์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ธรรมทิพย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์นอก
 
1. นางพัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์
2. นางวรรณะ  จันทร์ศรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  เทพแพงตา
 
1. นางนฤมล  บัวจันทร์
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   จิตสำราญ
 
1. นางสาวประนิดา   เดชท้าน
 
160 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายภานิรัตน์   แสงกล้า
 
1. นางบุญชร  สีปุ
2. นางอารีรัตน์  บุตรดี
 
161 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ชัยดำรง
2. เด็กหญิงปราณปรียา  สนิทศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงศศิตา  โพธิเสน
 
1. นายเอกราช  ประกายพฤกษ์
 
162 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กชายจรุณโรจน์  ดาแก้ว
2. เด็กชายมนัสวี  โยธาสุข
3. เด็กชายวิลเลี่ยม  แววาเร่
 
1. นางสาวกชกร  สอนพงษ์
 
163 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงพิยดา   สร้างยานาง
 
1. นางประทัย    กุลสอน
 
164 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงปวริศา   ช่วงไชย
 
1. นางสุมิตรา   จันทรวิไล
 
165 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายธีรดนย์   นิลสนธิ์
2. เด็กชายนันทพงศ์   แสงงาม
3. เด็กหญิงวรรณลภา   ทองบุดดี
 
1. นางสาวพัชรี   คำแพงศรี
2. นางรัตนา   วงละคร
 
166 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงณัชนิชา   สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงภัครมัย   ไกรศวร
3. เด็กชายอุดมทรัพย์   ศิริสมบูรณ์พัฒนา
 
1. นางรัชนี   ปัญญาทิพย์
2. นางศรีสุดา   พลศักดิ์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงสิริภัทรษร   สมศรี
 
1. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงมีนา   สิทธิรัตน์
 
1. นางสุจิตรา  รวิวรรณ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บูรณะสุทธิ์
2. เด็กชายนครินทร์   รัตนะ
 
1. นางประไพพิศ   ภานุรักษ์
 
170 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ยาพรม
 
1. นางมุขระวี  สุวรพันธ์
 
171 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  พินิตจารุพงษ์
 
1. นางจีระนันต์   ทองอัฐ
 
172 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงสุรินิภา   ศรีสะอาด
 
1. นายดิลก  แสงรัตน์
 
173 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   รินทรักษ์
 
1. นายสนธยา  วิเศษศรี
 
174 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายอชิตะ   วิยะนัด
 
1. นายสนธยา  วิเศษศรี
 
175 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายธรากร   แก้วสิงห์
 
1. นางพงษ์ลดา  รัตนติสร้อย
 
176 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายธรากร  แก้วสิงห์
 
1. นางพงษ์ลดา  รัตนติสร้อย
 
177 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกิติยา   ตันตะสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภา   แสนสายเนตร
3. เด็กหญิงปลายฟ้า   ฝ้ายเทศ
4. เด็กหญิงพรอักษร  จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงสมุฎฐาน   ทวะชาลี
6. เด็กหญิงหรัณย์ชยา   อุยะพิตัง
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
2. นางประภา  พลปัถพี
 
178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายกรกฎ   อาศรัยราช
2. เด็กชายธนบดี   รัชตผดุง
3. เด็กชายธนรัฐ   รัชตผดุง
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
2. นางยุภา  เจียมศร
 
179 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงรวินท์   ศรีพล
2. เด็กชายไชยวัฒน์   พานแก้วชูวงศ์
 
1. นางนบชุลี   ตะกลมทอง
 
180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อาสนานิ
2. เด็กหญิงอริสรา   ราชป้องขันธ์
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
 
181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายกิตติพศ   ดวงสิมมา
2. เด็กหญิงธนาพร   เจริญสุข
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
 
182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงศุภากร    สีหะไตร
2. เด็กหญิงสิรินันท์    มณีชัย
3. เด็กหญิงเจสิตา   กงศรี
 
1. นางฉันทนา   พุทธิวงศ์
2. นางเสาวคนธ์    โลหะปาน
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายกรรณธร   อุทสิทธิ์
2. เด็กชายกองทัพ   สิมะสิงห์
3. เด็กชายครรชิต   จิตอำมาตย์
4. เด็กชายณัฐกร   หล้าวงษา
5. เด็กชายธนภัทร   พันธ์สระคู
6. เด็กชายนพวิชญ์   สุริยะ
7. เด็กชายอชิตะ   วิยะนัด
8. เด็กชายอนุกูล   กะมุตะเสน
 
1. นายฉัตรชัย  ชะโยจะ
2. นายทวีศักดิ์  เสนาคำ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกิติพร   พรมนิวาส
2. เด็กหญิงชฎาพร   โคตรสุคนธ์
3. เด็กชายชัยชนะ   พันตัน
4. เด็กหญิงทอฝัน   ขวัญไตรรัตน์
5. เด็กหญิงปราณปริยา   จันทรสว่างมงคล
6. เด็กชายปาณิสา   มั่นสกุล
7. เด็กหญิงวิกานดา   พูลเพิ่ม
 
1. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
2. นายอัมพร  คำวันดี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงฐิติชล   ธนะวงศ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ศิริศักดา
 
1. นายพิเชษฐ์  เชาว์ชอบ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายปริวัฒน์   โยคันชัย
2. เด็กชายพชรบูลย์   จันทรวิไล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
2. นางสุมิตรา  จันทรวิไล
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1. เด็กชายพรรษกร  นะถา
2. เด็กหญิงสิริรัฐ  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย  คำคูณ
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์สุวรรณ
2. นายไพบูลย์  ชาวดอน
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปิดตาฝ้าย
2. เด็กชายวรัญญู  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทุมนานอก
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วบุตรตา
2. เด็กหญิงกฤษดาพร  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์เบี้ยว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุรักษ์
5. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญมี
6. เด็กหญิงธนิชา  ทองแยว
7. เด็กหญิงบวรรัตน์  อ่อนพรหม
8. เด็กหญิงวราพร  คำแพงศรี
9. เด็กหญิงวัชราภร  กิจประเสริฐ
10. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วพิลา
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  อินทะจักร์
12. เด็กหญิงสิริลักษ์  สุพระวงศ์
13. เด็กหญิงอรปรียา  บรรณารักษ์
14. เด็กหญิงอังค์วรา  อินทลักษณ์
15. เด็กหญิงอินธิรา  พัชรภูษิตสกุล
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นางโยวดี  ชาวพรอน
 
190 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงสุภัทขวดี  วัดศรีทานัง
 
1. นางงามตา  บุญตาทิพย์
 
191 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสมบัติ
 
1. นางเพียรเพชร  แก้ววังสันต์
 
192 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายพรภูเบศวร์  โพธิดา
 
1. นายอนุชิต  เพียงกระโทก
 
193 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เตียวสิริชัยสกุล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เร่งศิริกุล
 
194 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  มโนมัยโรจน์
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์สูงเนิน
 
195 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงอรญา  นนทสิทธิ์
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์สูงเนิน
 
196 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายปฏิมา  ผาสุกสม
2. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  วัฒนา
 
1. นายสราวุธ  แสงสุวรรณ
2. นายสุพจน์  พรหมจักร
 
197 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีบุดดา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กาจู
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  กองคำ
 
1. นายธำรง  ธรรมสุข
2. นางอุทัยวรรณ  ธรรมสุข
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ผิวผาด
2. เด็กหญิงทิพากร  ลอยแสวง
3. เด็กหญิงภิสรารัตน์  แสนทิพย์
4. เด็กหญิงศริญญา  เงินไหลนอง
5. เด็กหญิงแคทลียา  บัวติก
 
1. นางชนิภา  สมบุศย์
2. นางนงเยาว์  มุนิวงศ์
 
199 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายภทรนนท์  ตุ้มมี
 
1. นางสุวรรณา  ศิริกาญจนานนท์
 
200 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  พวงแสง
2. เด็กหญิงนลัทพร  ยอดปรีชา
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
2. นายพีระวัฒน์  ตุ้มมี
 
201 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษกร  ขนุนใหญ่
2. เด็กชายธนากร  วงศ์ทองคำ
3. เด็กชายสมคิด  สุทธิประภา
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
2. นายพีระวัฒน์  ตุ้มมี
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางชูชืพ  ตุ้มมี
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วจุมพล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทาพูน
 
1. นางชไมพร  พลศักดิ์
2. นางมะลิวรรณ  ดุลยสุข
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วจุมพล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สุงข์แก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทาพูน
 
1. นางฉวีวรรณ  อุ่นพันธ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา  รอดสุข
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทองพูน
3. เด็กหญิงอินทุอร  พลสุวรรณ
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
2. นางเกศรินทร์  กรมวังก้อน
 
206 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงแอนนา  หลวงสอน
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายพุธพงษ์   แสงศรีราช
2. เด็กหญิงอุ๊   นุ่มแก้ว
 
1. นางนวลตา   จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช   บรรณกาล
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายจรูญพันธ์  พืชพา
2. เด็กชายชนายุทธ  ดวงคำ
3. เด็กชายณัฐพล  พิลาคง
4. เด็กชายวิฒิพงษ์  กงบุราณ
5. เด็กชายเฉลิมชัย  ขยันดี
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นายสัญญา  ระวะรักษ์
3. นางอนงนุช  บรรณกาล
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ   ผิวนวน
2. เด็กชายสุริเยนต์   หมื่นขัน
3. เด็กชายอภิวัฒน์   เมืองพวน
 
1. นางวิภารัตน์   พันธุระ
2. นางอนงนุช   บรรณกาล
 
210 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซาริโอวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ขออาพัด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รองแขวง
3. เด็กหญิงชุลีพร  เสาะก่าน
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองศรี
5. เด็กชายธีรพัฒท์  คำภาจันทร์
6. เด็กหญิงนงนภัส  ปิ่นสันเทียะ
7. เด็กหญิงนัฐวิภา  แสงรัตน์
8. เด็กชายบรรชา  ลีลา
9. เด็กหญิงพรพรรณ  วิเศษศรี
10. เด็กหญิงพรรณนิภา  คุณาวุฒิ
11. เด็กชายพัฒนากร  จันทะบาล
12. เด็กหญิงภัทชริญา  รองแขวง
13. เด็กชายภานุพงศ์  เพียสุริวงษ์
14. เด็กหญิงภิรดี  บุญเกิด
15. เด็กชายมงคลชัย  วันลีลา
16. เด็กหญิงวริศรา  ดุพงษ์
17. เด็กหญิงวิมลมณี  ถาวร
18. เด็กหญิงศิริจันทร์ทิพย์  แสงทอง
19. เด็กหญิงศิรินภา  นาควิเชียร
20. เด็กชายศิวกร  สงวนสิทธิ์
21. เด็กชายศิโยน  ปานมีศรี
22. เด็กหญิงสุจิดา  โคตรชมภู
23. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณทอง
24. เด็กชายสุรพงษ์  ศรีลาวัณษ์
25. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจันทร์
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทินาเทศน์
27. เด็กหญิงอารยา  สิงห์ถิ่น
28. เด็กชายอิทธิศักดิ์  พิมพ์ดา
29. เด็กหญิงเกศินี  แก่นท้าว
30. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยมานันท์
31. เด็กหญิงเจนมณี  อะวะรัมย์
32. เด็กหญิงเนื่องทรัพย์  วรรณทอง
33. เด็กหญิงโสธิดา  ศิริปัญญา
 
1. นายพงศกร  นครศรี
2. นายอุกฤษฐ์  เอื้อทาน