หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000049 โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 3 4 4
2 000036 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ 9 23 13
3 000083 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 6 15 11
4 000050 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 9 22 12
5 000007 โรงเรียนจอมมณี 1 0 0
6 000013 โรงเรียนจันทราราม 1 0 0
7 000151 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 1 1 1
8 000076 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 8 12 9
9 000031 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 36 103 43
10 000021 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 8 17 12
11 000103 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 2 4 3
12 000060 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 31 59 40
13 000130 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 13 24 18
14 000052 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 20 42 28
15 000106 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 20 43 27
16 000056 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 1 1 1
17 000002 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 16 24 19
18 000053 โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง 1 3 2
19 000048 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 14 39 21
20 000143 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 9 20 14
21 000041 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 1 2 2
22 000088 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 14 44 24
23 000070 โรงเรียนบ้านกองนาง 4 8 5
24 000111 โรงเรียนบ้านขุมคำ 1 1 1
25 000008 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 4 6 5
26 000025 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง 0 0 0
27 000134 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 6 23 13
28 000124 โรงเรียนบ้านดงต้อง 5 12 6
29 000074 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 2 4 3
30 000112 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 6 5
31 000029 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 1 1
32 000118 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 8 18 9
33 000158 โรงเรียนบ้านตอแก 1 5 1
34 000139 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 0 0 0
35 000099 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 2 10 2
36 000063 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 11 24 16
37 000102 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 2 4 3
38 000062 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 1 1
39 000065 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 7 14 7
40 000149 โรงเรียนบ้านนากอ 5 11 7
41 000017 โรงเรียนบ้านนาคลอง 1 2 2
42 000141 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 19 35 27
43 000061 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 1 2 2
44 000077 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
45 000075 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 4 12 5
46 000069 โรงเรียนบ้านนาบง 1 3 2
47 000129 โรงเรียนบ้านนาโคก 1 2 1
48 000107 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 13 26 18
49 000081 โรงเรียนบ้านน้อย 1 1 1
50 000119 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 2 2 2
51 000066 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 8 3
52 000030 โรงเรียนบ้านบงวิทยา 0 0 0
53 000068 โรงเรียนบ้านปากมาง 0 0 0
54 000125 โรงเรียนบ้านปากโสม 4 10 7
55 000101 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 2 2
56 000122 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 18 84 29
57 000154 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1 3 2
58 000035 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 14 9
59 000028 โรงเรียนบ้านพร้าวใต้ 0 0 0
60 000096 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 3 4 4
61 000138 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 3 3 3
62 000133 โรงเรียนบ้านม่วง 1 5 2
63 000137 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 0 0 0
64 000078 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 1 1 0
65 000100 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 5 33 6
66 000135 โรงเรียนบ้านวังมน 0 0 0
67 000020 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 2 1
68 000082 โรงเรียนบ้านว่าน 32 79 41
69 000094 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 21 61 32
70 000117 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 3 8 4
71 000156 โรงเรียนบ้านสมสนุก 0 0 0
72 000054 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 0 0 0
73 000057 โรงเรียนบ้านสวยหลง 0 0 0
74 000127 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 10 31 19
75 000116 โรงเรียนบ้านสาวแล 7 20 12
76 000072 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 1 1 1
77 000132 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
78 000073 โรงเรียนบ้านหนองนาง 5 9 8
79 000145 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 1 5 2
80 000150 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 14 8
81 000037 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 10 8
82 000091 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 22 6
83 000047 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 5 12 7
84 000003 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 3 9 5
85 000004 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 1 1 1
86 000064 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 46 22
87 000011 โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” 1 2 1
88 000022 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 12 25 17
89 000153 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 4 23 7
90 000105 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 5 17 5
91 000092 โรงเรียนบ้านหัวทราย 3 4 3
92 000131 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 33 90 49
93 000067 โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 0 0 0
94 000080 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 25 8
95 000155 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 2 5 3
96 000026 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 13 37 20
97 000140 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 7 10 7
98 000086 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 1 1
99 000136 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 16 26 22
100 000019 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 4 19 7
101 000084 โรงเรียนบ้านเป้า 0 0 0
102 000015 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 33 70 39
103 000033 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 9 27 18
104 000034 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 5 7 6
105 000110 โรงเรียนบ้านเสียว 2 4 3
106 000148 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 20 61 34
107 000126 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 7 20 14
108 000085 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 9 4
109 000039 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0 0 0
110 000090 โรงเรียนบ้านโคกคอน 12 56 21
111 000045 โรงเรียนบ้านโคกคำ 2 1 1
112 000032 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 3 8 6
113 000051 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 0 0 0
114 000005 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 0 0 0
115 000157 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 9 2
116 000114 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 14 53 27
117 000120 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 2 2
118 000087 โรงเรียนบ้านโพนพระ 4 20 9
119 000146 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 7 38 11
120 000128 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 7 21 15
121 000109 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 0 0 0
122 000121 โรงเรียนบ้านไร่ 16 46 27
123 000071 โรงเรียนป่าสักวิทยา 10 15 14
124 000104 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 5 11 6
125 000098 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 2 4 3
126 000038 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 5 6 5
127 000006 โรงเรียนมีชัยวิทยา 0 0 0
128 000046 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 42 88 65
129 000042 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
130 000089 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 12 42 20
131 000043 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 4 6 6
132 000144 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 64 121 95
133 000147 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 4 15 6
134 000097 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ 75 0 0 0
135 000027 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 3 5 4
136 000108 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 1 3 2
137 000044 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 2 3 3
138 000010 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 0 0 0
139 000023 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 3 3 3
140 000016 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 3 9 4
141 000024 โรงเรียนหินโงมวิทยา 6 14 8
142 000113 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 8 22 12
143 000058 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 24 98 42
144 000142 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 14 20 17
145 000095 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 23 43 28
146 000123 โรงเรียนอนุบาลสังคม 5 7 6
147 000001 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 80 247 114
148 000012 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี 1 1 1
149 000018 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 10 19 11
150 000115 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 21 36 25
151 000040 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 7 11 10
152 000009 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 0 0 0
153 000014 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 18 37 25
154 000059 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 39 128 71
155 000152 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 7 16 13
156 000093 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 20 47 34
157 000079 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 1 3 2
158 000055 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 10 15 13
159 000168 โรงเรียนนิคมศึกษาแผนกอนุบาล 0 0 0
160 000162 โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา 0 0 0
161 000174 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 1 3 1
162 000175 โรงเรียนอนุบาลชโลบล 0 0 0
163 000171 โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ 0 0 0
164 000176 โรงเรียนอนุบาลดาวส่องแสง 0 0 0
165 000160 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 1 3 1
166 000169 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 0 0 0
167 000173 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 0 0 0
168 000164 โรงเรียนอนุบาลปิยกุล 0 0 0
169 000167 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล 0 0 0
170 000163 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 11 28 12
171 000172 โรงเรียนอนุบาลหัสดี 3 7 3
172 000166 โรงเรียนอนุบาลโสมนัส 0 0 0
173 000165 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 6 31 9
174 000161 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 35 68 52
175 000170 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 4 9 4
176 000159 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา 18 70 17
รวม 1278 3282 1849
5131

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]