รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงธัญสินี  อุ่นเรือน
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  จิตตรง
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปันชู
 
1. นางมะลิ  ฝีปากเพราะ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงยุภาภรณ์  บุญราษฏร์
 
1. นางอรนันท์  สิทธิชัย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ธรรมศินิ
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อินทะรังษี
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน 1. เด็กชายชัยณรงค์  คนตรง
 
1. นายวรเชษฐ  วงค์กันตา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงประภา  สีท้าว
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนภาพร  รกไพร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วารีทิพย์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  ตันกุระ
 
1. นางสาวกฤษณา  วงค์คม
2. นางวีรวรรณ  คำเทพ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  อะทะหลวง
2. เด็กหญิงวรภา  แสงรัตน์
 
1. นางนวลจันทร์  คำมอญ
2. นางพัชรา   ทวีชัย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายโยธิน  นันต๊ะเสน
 
1. นางพรรณี  ขันแก้วหล้า
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายอภิภูมิ  ศิริรัตน์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  อักขระ
 
1. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงฐานิตา  ธนะขว้าง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ระพีพัฒน์
3. เด็กชายภูวนาถ  มีบุญ
 
1. นางสาวจารุนันท์  แก้วคุณากร
2. นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เชื้อเถาว์
2. เด็กหญิงสายสุณีย์  คำรังษี
3. นางสาวอรุณ  ศรีคำ
 
1. นางจงจิตร  จิณเสน
2. นายบรรจง  จิณเสน
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศศิวัจน์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรเกษม
 
1. นางวันเพ็ญ  สิทธิ์ขุนทด
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นายจำนงค์  นิลคง
2. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายพัฒนะ  แสงอรุณ
 
1. นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายวิชยุตม์  อุดอ้าย
 
1. นางสาวจารุนันท์  แก้วคุณากร
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนภสินธิ์  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนัฏฐิญา  แก้วแถมทอง
2. เด็กหญิงพรรษชล  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิณะ
 
1. นางวิภาวี  สาวถ้อย
2. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายนราธร  โนจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนา  อุดพรม
3. นางสาวสุวิตา  ธรรมสละ
 
1. นายวนัฐพงษ์  จิณะไชย
2. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เมฆแสน
2. เด็กหญิงสุวดี  ทนุกิจ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร   ขัติยา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
2. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจปิง
2. นางสาวขวัญพร  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจปิง
 
1. นางลำดวน  ฟองธิวงศ์
2. นางสบููรัตน์  จันทรา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงชฏาพร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ปกรณ์ธนกุล
3. เด็กหญิงธัญสินี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวพวงผกา  ลือยศ
2. นางเยาวลักษณ์  ยะกับ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์   วงศารัตน์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  โทปุรินทร์
 
1. นายชนะชัย  จิณะเสน
2. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงวรรณกร  เชียงทอง
2. เด็กหญิงศศิประภา  ใหม่วงศ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  หาญยุทธ
 
1. นางยุพเรศ  ไชยอ้าย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ป้องแก้ว
2. นางสาวนัฐธิดา  แสนทอง
3. เด็กหญิงภาวดี  คันทะลือ
 
1. นายวนัฐพงษ์  จิณะไชย
2. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธรรมรัฐ  กองแสง
2. เด็กชายนันทลักษณ์  บัณฑิตติวัฒน์
 
1. นายชาญยุทธ  อุปละ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายกฤตพจน์  กำธรธีระเดช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ม้า
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นางสุวพร  อุปละ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายวีรภัทร  เจริญพายัพ
2. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายธงชัย  วงค์คำมา
2. เด็กชายวีระชาติ  บุญอิน
 
1. นายจำรูญ  สุยะ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายปราณนต์  บุญอิน
2. เด็กชายวิจารณ์  บุญอิน
 
1. นางวลัยพร  บังเมฆ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ฝั่นหมื่น
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แสนสี
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นายธนธรณ์  แซ่จื้อ
2. นายวีระพงษ์  ทิวรักยาสิริ
 
1. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
2. นายยุทธนา  สุนทร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงณัฐชฏา  ตติยรัตนกุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ระลึก
3. เด็กหญิงภาวินี  ซิลเติล
4. เด็กชายสุชาวดี  จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  มะลิลา
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายฉัตรชัย  แก้วหลวง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงชยุดา  นาคอ้าย
2. เด็กหญิงนฤชา  สุวรรณศรี
3. เด็กชายพงศพัศ  ดอกทองดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  กองกุณะ
5. เด็กหญิงศิรารัตน์  ทิปกะ
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์ดาว
2. นายเสริมศักดิ์  หาญยุทธ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงลำดวน  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงสาริณี  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอนุจร  อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงอารดา  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
2. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายคุณานนท์   ช่วยทอง
2. เด็กชายจริยาวัตร  จันทร์มูล
3. เด็กหญิงณัฐชฎา  ตติยรัตนกุล
4. เด็กหญิงปานระพี  ปุกคาม
5. เด็กหญิงอภิชญา  มะลิลา
 
1. นายจำลอง   ไชยยา
2. นายสมภพ  ทองสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา    
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ท้าวสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงปภาวี  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงมาลิณี  ฤทธิ์พายัพ
4. นางสาวสุนิสา  แซ่ท้าว
5. นายสุรชัย  แวววิเชียรรัศมี
 
1. นางสาวรุจิรา  เตชนันท์
2. นายสมจิตร  ปินตาสาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นางสาวกานต์มณี  แซ่ย่าง
2. นายธนพนธ์  แซ่ว่าง
3. นางสาวศุจินธรา  แซ่ย่าง
4. นางสาวสุวนันท์  แซ่ว่าง
5. นางสาวอาภา  แซ่ว่าง
 
1. นางกรรัก  พรมมิ
2. นายจักรวรรดิ  ญาณกรสกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขัติยะ
2. เด็กชายปัญญวัติ  อินทะรังษี
3. เด็กชายพงศกร  ตรรกนรเศรษฐ
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  อินทะรังษี
5. เด็กชายวราวุฒิ  สุขสันต์
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายกรธวัช  สะสม
2. เด็กชายกฤตพร  จันทร์ขำ
3. เด็กชายกฤตยช  แก้วหลวง
4. เด็กชายกวีวัฒน์  เรือนทราย
5. เด็กชายจิรายุทธ  เทพทิพย์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนขัน
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิลป์
8. เด็กหญิงทิพานัน  กันทะเสน
9. เด็กชายทิวานนท์  หน่องหล่าย
10. เด็กชายนนนท์  สุทธหลวง
11. เด็กชายนันทิวัฒน์  เทพทิพย์
12. เด็กหญิงประกายมาศ  แสนยอง
13. เด็กชายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
14. เด็กชายภูมิศักดิ์  สุวรรณ
15. เด็กชายลัทธพล  สุทำแปง
16. เด็กชายวีรภัทร  ศรีวงษ์จันทร์
17. เด็กชายสัจจชน  พรหมรักษ์
18. เด็กชายสิรพร  อินทร์ทัพ
19. เด็กชายอธิราช  อุทุมพร
20. เด็กชายอานุภาพ  เมืองมูล
 
1. นายวิชาญ  ใบยา
2. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงสุภานัน  คำมุงคุณ
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเริงณรงค์  ขอดเตชะ
 
1. นางศุกัญญา  จันต๊ะวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรา  กองแสง
 
1. นางศุกัญญา   จันต๊ะวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 96.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงภัทธิรา  จิณเสน
2. เด็กชายเอกภพ  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวพรรักษา  ปานหล้า
2. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงรวิษฎา  เขื่อนธนะ
2. เด็กชายเนติพงษ์  สุทำแปง
 
1. นางสาวกฤษณา  วงค์คม
2. นางสุลักขณา  พรหมรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงปานชีวา  ใจปิง
2. เด็กชายสาธิต  แปงอุด
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภา  อินปา
2. นางสาวชญานันท์  เดชรัชยา
3. นายนิรันดร์  ฑีฆาวงค์
4. เด็กหญิงพนิดา  อินปา
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  อินปา
6. นายวิเชียร  อินปา
7. นายวีระชาติ  อักขระ
8. นางสาวศิริวรรณ  อักขระ
9. เด็กหญิงเขมาพร  พนะสันต์
10. เด็กหญิงเขมิกา  อินปา
 
1. นางทิพวรรณ  ยาอุด
2. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงบุศลิน  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงปภัสรา  เเซ่ลี
3. เด็กหญิงรวิภา  เเซ่ลี
4. เด็กหญิงรัตสิกา  แซ่จ่าว
5. เด็กหญิงวริษา  ยาวิไชย
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิศวรายุทธ์
7. เด็กหญิงศศินา  เลิศวรายุทธ์
8. เด็กหญิงศุภานนท์  เเซ่จ่าว
9. เด็กหญิงสิริวิมล  จิรังดา
10. เด็กหญิงอรปรียา  รัตนวิการณ์
 
1. นายขวัญศึก  เมฆอากาศ
2. นายสมปอง  ขาเหล็ก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงจิณณทัต  ปทุมไพโรจน์
4. เด็กหญิงญาณี  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงดารัญ  ปทุมไพโรจน์
6. เด็กหญิงนันทีสีนี  ปทุมไพโรจน์
7. เด็กหญิงนากกุลรี  เทียนรุ่งยอดภู
8. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์พายับ
10. เด็กหญิงปนัสยา  แซ่ท้าว
11. เด็กหญิงมณี  แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
13. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ว้าง
14. เด็กหญิงเมมิกา  สวรรค์เวียงแก
15. เด็กหญิงโชติดา  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวจันทณี  แซ่ว้าง
2. นางสาวรุจิรา  เตชนินท์
3. นางสาวสุกัญญา  ท้าวสาร
4. นางสุภาพ  สุทธิแสน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกรณิศ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกัลยภร  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กหญิงจาตุรนต์  ปทุมไพโรจน์
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงปรีดีพัทธ์  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงพรรณปพร  ฤทธิ์พายัพ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงยุวดี  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงยุวดี  สมโภธิวงศ์
11. เด็กหญิงศศิมัย  สหวรรณธนะ
12. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ท้าว
13. เด็กชายสมสวัสดิ์  แซ่ว้าง
14. เด็กหญิงเกื้อกูล  แซ่โซ้ง
15. เด็กหญิงเชษฐธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นายสมบูรณ์  สุขสว่าง
2. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์  ใจการณ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกันตินันท์  พนะสันต์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเจริญกล
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  โคงกระเรียน
 
1. นางนิลัดดา  รัตนแสงภักดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายนราทิพย์  หาญแท้
2. เด็กหญิงนุชนาถ  รกไพร
3. เด็กหญิงอโนทัย  รกไพร
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นางเกสร  ลำทา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณวนัช  วิยา
2. เด็กชายสรวิชญ์   วงค์ม่าน
 
1. นางอนงค์  มะโนวรรณ
2. นายเหรียญทอง  คำวัง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมศิริ
2. นางสาวอาทิตยา  คำแดง
 
1. นายสมาน  ธนะขว้าง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
2. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
3. เด็กหญิงวิรดา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงชนันณัฐ  จิตอารีย์
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ศิริคาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  คำแสน
 
1. นางนางอรนันท์  สิทธชัย
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปานปรีญา  จักอะโน
2. เด็กหญิงสตบงกช  กิจสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  หม่อมฤทธิ์
 
1. นางกิตยาภรณ์  ปิงยศ
2. นายธนวัฒน์  โนราช
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณฐมนวรรณ  สอนตระกูล
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติยังกุล
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธชัย
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. นายธีระวัฒน์  วงค์สวัสดิ์
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจินดา  มางิ้ว
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวริศรา  ยะปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงพรจิต  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพีรดา  แซ่ว่าง
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงสุขศรี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงพิริยะนันท์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวนารี  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวไหมเงี่ย  แซ่ลี
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทักษิน  แซ่ย่าง
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ
2. เด็กชายธนกร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ
 
1. นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง
2. นางอรนันท์  สิทธิชัย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กหญิงยุวรี  แปงคำใส
2. เด็กหญิงอารียา  แปงคำใส
3. เด็กหญิงอินทิรา  นันทา
 
1. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
2. นายเบญจพล  ติ๊บขัน
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  อุดอ้าย
2. เด็กชายสงกรานต์  ปัญญาเวช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาวส้าน
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
2. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กชายวรากร  อินทำ
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   สกุลณัฐ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายนวภัทร  สุทธิ
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงศ์สวัสดิ์
 
81 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
82 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
88 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงภัทริศรา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
7. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
2. นางอุไร  พุฒหมื่น
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
89 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชานนท์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
8. เด็กชายเสถียรพงษ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นางจุรีรักษ์  กาญจนจันทร์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
90 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
3. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
5. เด็กชายนิเทศ  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงปลิดา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
8. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่ย่าง
9. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ย่าง
10. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
11. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ว่าง
13. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
15. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สกุลณัฐ
16. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
19. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
20. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
2. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
3. นางศนิกานต์  เขตบุญไสย
4. นายสมุห์  มงคล
5. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรเดช  ศรีชัย
 
1. นายประสิทธิ์  บูรณศรี
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานัน
 
1. นายเสนาะ  อะทะ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โกศิริ
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงอรุณนิต  แซ่โซ้ง
 
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นายธวัชชัย  แก้วโก
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสาธิตา  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายเอกราช  ตนภู
 
1. นางจันทร์หอม  ตนภู
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สวนจักร์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  วรรณภพ
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสารางทอย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พินิจศรศาสตร์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นายศิวาการ  อินปา
 
1. นายสยาม  แซ่โซ้ง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงวาสนา  ด่านขุนทด
 
1. นายกรกฎ  พรมวิหาร
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงกีรณา  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
5. เด็กหญิงจินตนา  อิ่นถิ่น
6. เด็กชายชนาธิป  บุญชู
7. เด็กชายชยากร  อิ่นถิ่น
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเหล็ก
9. เด็กหญิงชุติพร  บัวเหล็ก
10. เด็กชายธีรวัฒน์  บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงนันทิชา  อิ่นถิ่น
12. เด็กชายปฎิวัตร  สีทอง
13. เด็กหญิงพรพรรณ   ใจปิง
14. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อิ่นถิ่น
15. เด็กชายราชานนท์  บัวเหล็ก
16. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
17. เด็กหญิงวรนุช  บัวเหล็ก
18. เด็กหญิงวรนุช  บัวเหล็ก
19. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
20. เด็กชายศตวรรษ  บัวเหล็ก
21. เด็กชายสมพร  อิ่นถิ่น
22. เด็กชายสิทธิชัย  อิ่นถิ่น
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวเหล็ก
24. เด็กชายสุรพล  อิ่นถิ่น
25. เด็กหญิงอทิตยา  บัวเหล็ก
26. เด็กชายอนรักษ์  เมฆแสง
27. เด็กหญิงเกตนิภา  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงเดือนดารา  บัวเหล็ก
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวเหล็ก
30. เด็กหญิงเพ็ญ  บัวเหล็ก
31. เด็กหญิงเมธาพร  ไม้จำปี
32. เด็กหญิงเรืองรอง  บัวเหล็ก
33. เด็กชายไตรภพ  อิ่นถิ่น
 
1. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
2. นางจุฑามาศ  เปียงใจ
3. นางสาวธุวานันท์  สุวนาถ
4. นางศิริลักษณ์  ทองลิ้ม
5. นางสกาวเดือน  ขัดเรือน
6. นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
7. นางสาวอาทิมา  นาระทะ
8. นายเอกชัย  ขุมศรี
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายกิตติพันธ์  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายจักรินทร์  อุ่นถิ่น
4. นางสาวจารุณี  อุ่นถิ่น
5. นายจารุวัจน์  อุ่นถิ่น
6. นายจิตร  อุ่นถิ่น
7. นางสาวญาดา  อุ่นถิ่น
8. นายถนอม  อุ่นถิ่น
9. นายทนุ  อุ่นถิ่น
10. เด็กชายธเนศพล  แปงอุด
11. นายปพล  อุ่นถิ่น
12. นางสาวปิยะธิดา  อุ่นถิ่น
13. เด็กชายพงศธร  อุ่นถิ่น
14. เด็กชายพรชัย  อุ่นถิ่น
15. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นถิ่น
16. เด็กหญิงพรรษา  อุ่นถิ่น
17. นางสาวภาณุรัตน์  อุ่นถิ่น
18. นางสาวภาวิกา  อุ่นถิ่น
19. นางสาวภาวินี  ใจน้อย
20. นายมาวิน  อุ่นถิ่น
21. นางสาวรังรักษ์  อุ่นถิ่น
22. นายวีระศักดิ์  อุ่นถิ่น
23. เด็กชายวีรินทร์  อุ่นถิ่น
24. เด็กชายศุภกิจ  อุ้นถิ่น
25. นายสาธิต  อุ่นถิ่น
26. นางสาวสุกัญญา  อุ่นถิ่น
27. เด็กชายสุชาติ  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงสุทธนุช  ใจปิง
29. นางสาวสุภานิตย์  อุ่นถิ่น
30. นางสาวอมรรัตน์  อุ่นถิ่น
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจปิง
32. นางสาวอรพรรณ  แปงอุด
33. นางสาวอังคนา  อุ่นถิ่น
34. นายอาทิตย์  อุ่นถิ่น
35. เด็กหญิงอาภรณ์  อุ่นถิ่น
36. เด็กชายอาวรณ์  อุ่นถิ่น
37. นางสาวอำภา  ปันอิน
38. เด็กหญิงเกสรา  อุ่นถิ่น
39. นายเอกรินทร์  อุ่นถิ่น
40. นายแอ็ด  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ
2. นายจารุกิตติ์  สุวรรณ
3. นางสาวณัฐกานต์  เพียรศิลป์
4. นายณิศชกฤต  ฟุ่มเฟือย
5. นายนพฤทธิ์  ต่อวาส
6. นายวินัย  ดีมากมี
7. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
8. นายเดชา  ปิงยศ
 
108 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พุฒหมื่น
3. เด็กชายณัฐนนท์  คำวัง
4. เด็กหญิงธันญาภรณ์  คำยวง
5. เด็กชายนนท์ปกรณ์  ไชยมิ่ง
6. เด็กชายนฤภัทร  มะโนปีน
7. เด็กหญิงเกษฏาภรณ์  ภูคา
8. เด็กชายไชยวัฒน์  แปงใจ
 
1. นางนวลสวาท  ไชยช่อฟ้า
 
109 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกันยาพร  ส่องสี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กะมะโน
3. เด็กหญิงธนธรณ์  สมจิตร
4. เด็กหญิงภาณุเดช  สุทธการ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธการ
6. เด็กหญิงสโรชา  ก่อเกิด
 
1. นางอรพรรณ  อินทะรังษี
2. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกชกร  จิตอารี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาปนา
4. เด็กหญิงฐิรญา  อุดมวงษ์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดอกแก้ว
6. เด็กหญิงมธุรดา  เบิกบาน
 
1. นางนิตยา  ใบยา
2. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงจารุภรณ์  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงนิสาชล  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงปนัดดา  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงระพีรัตน์  เชยชื่นจิตร
6. เด็กหญิงรุจิรา  ดาจง
7. เด็กหญิงสุพิชญา  ภัทรานุกุล
8. เด็กหญิงเอมรัชนา  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงกันธิชา  ขระสุ
3. เด็กหญิงชลันดา  บางศรี
4. เด็กชายชาณกานต์  พันธ์ชน
5. เด็กชายณัชพล  กะกุคำ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลาภอดิศร
7. เด็กชายต่อศักดิ์  มีบุญ
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ขระสุ
9. เด็กชายศุภกิตติ์  ทะสอน
10. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยโย
11. เด็กหญิงสิทธิพร  พันชน
12. เด็กชายสุทธิชัย  กะรัตน์
13. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ละขะไพ
14. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยศิลป์
15. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยศิลป์
16. เด็กหญิงัรัชนีกร  ไชยศิลป์
 
1. นางนฤมล  รัตนพันธ์
2. นางรัตติยา  พลทิพย์
3. นายรัตน์  จันทรโคตร
4. นางวิไลพร  ปานเรือง
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญอาจ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เตชะนันท์
3. เด็กหญิงนิรัชพร  มีบุญ
4. เด็กหญิงนุชจนี  จันพึก
5. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรใสย์
6. เด็กหญิงพิชญา  คำรศ
7. เด็กหญิงรัตติกาล  คำแสน
8. เด็กหญิงอวิกา  โลราช
 
1. นางณัฐกานต์  คำภีระ
2. นางปิ่นปินัทธ์  วงค์สวัสดิ์
3. นางพจนา  เกตุแก้ว
4. นางอำนวย  นันท์ชัย
5. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
 
114 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกร  ใจปิง
2. เด็กหญิงสีฟ้า  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จิรรุ่งโรจน์สกุล
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ใจปิง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
2. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปรังฤทธิ์
 
1. นางเทียมจิต  หาญยุทธ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายจิรโชติ  จอมจันทร์
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จอมจันทร์
3. เด็กชายไตรภพ  จอมจันทร์
 
1. นายกิตติพงศ์  อินทะรังษี
2. นายบรรจง  ไชยบุญเรือง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนพดล  ยะแสง
2. เด็กชายรุ่งรุจ  กิตินันท์
3. เด็กชายอรรถพล  ขันรินทร์
 
1. นางทักษกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์
2. นายสมัคร  เนตรทิพย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนากร  สุทธหลวง
2. เด็กชายพชร  เนตรทิพย์
3. เด็กชายภูพงศ์  โนริยา
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายดนัยกฤษ  ใจวงศ์
3. เด็กชายพศุตม์บดี  คำเมือง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นายอำนาจ  สารเทพ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายวิชัย  ใจปิง
2. เด็กชายเสกสรรค์  ใจปิง
3. เด็กชายไทยวัฒน์  ใจปิง
 
1. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
2. นายณัฐภัทร  อุปจักร์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นางสาวชยุตา  ท่าว
2. เด็กชายทวี  แซ่เล้า
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. นางสาวติ๋ม  ใจปิง
2. นางสาวพรตา  อุ่นถิ่น
3. นายสุรเกียรติ  ใจปิง
 
1. นายพิษณุ  มะโนชัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนิธากร 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วโก
2. เด็กชายฉัตรปพัน  มะโนสา
 
1. นายฉัตรชัย  เนตรวีระ
2. นายวีรภัทร  ยศหล้า
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นายชาญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนันท์  กิตติสุขประเสริฐ
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณญสกุล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รินแสน
3. เด็กหญิงวรณัฐ  จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
5. เด็กหญิงหัทยา  สิงห์คำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมชัย
 
1. นางสาวปณิดา  ดอนดง
2. นางปรานอม   อินบรรเลง
3. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุโรพันธ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คฤหาสน์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชลธิชา  นิลคง
4. เด็กชายสุทิวัส  นิลคง
5. เด็กหญิงอัญศิริ  คำยันต์
6. เด็กหญิงอุษณิษา  นิลคง
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
3. นายอำนาจ  แสนแสง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสารางทอย
2. เด็กหญิงญวิษฐา  แก้วแดง
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เสารางทอย
 
1. นางขวัญเรือน  เปาป่า
2. นางมุกดา  คำชั่ง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงวทันยา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ว่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวรุจิรา  ดาจง
2. นางสาวแก้วมณี  สว่างยิ่งเจริญ
3. นางสาวไวยุดา  พรมมีเดช
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชนิตา  แขวงนอก
2. เด็กหญิงปิยรมย์  บริคุต
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปองพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพิศุทธ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายอิศยา  กาบนันทา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
2. นางสาวมาลี  สุกิน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาราศิริฤกษ์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชนากานต์  มหานิล
2. เด็กหญิงมฑิตา  ปามะ
 
1. นายองค์การ  วงค์เรือง
2. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธีรปภณ  รวดเร็ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุต๋า
3. เด็กชายสิทธิโชค  สุต๋า
 
1. นายจิรพงศ์  คำวงค์
2. นายสัณทัศน์  คำยันต์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ท้าว
2. นายอานนท์  เชวงนุสรณ์
3. นายเนติพงษ์  สุขธนวุฑโฒ
 
1. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
2. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายตุลวิทย์  จักวาโน
2. เด็กชายสุวิทย์  อักขะระ
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อนุวงศ์ประพันธ์
2. เด็กหญิงฤดีมาศ  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวรรณพร  โชติอัศววงค์
 
1. นางกิตติพร  อินทำ
2. นางปริศนา  ปันกัน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กล้าพิทักษ์
2. เด็กหญิงธานี  จิรนันทนุกุล
3. เด็กหญิงเบ้าเยีย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพรรณิดา  ชาวส้าน
2. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงทักษ์สุดา  หอมดอก
2. เด็กหญิงทัศนียวรรณ   หอมดอก
3. เด็กหญิงทิวนันท์  หอมดอก
 
1. นางวาสนา  นันทเสน
2. นางวิชายา  ผลคำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนิรัชพร  อุทุมพร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยศิลป์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา  ธรรมศิลป์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงดวงวิมล  สุวรรณ
2. เด็กหญิงพวงผกา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงเอมวลี  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  ไชยธวัช
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ละม่อม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เปาป่า
3. เด็กหญิงพลอยศิริ  เปาป่า
 
1. นางปาริชาติ  อินทะรังษี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายธนโชติ  คำยา
2. เด็กหญิงนพมาศ  อุดนัน
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวนิภาพร  กุกไชย
2. นายมงคล  หน่อไชย
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. นายกำพล  ฟองน้อย
2. นางสาวจินตรา  เปาป่า
3. นางสาวศิริรัตน์  อินทะรังษี
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
2. นางอำนวยสุข  คำรังษี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจิตรสุภา  คำเทพ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทรงเจริญกุล
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงศิริพร  สุธรรมแปง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ละบะไพ
3. นางสาวหัทยา  ฤทธิ์คำ
 
1. นางสาวหฐานิกา  ปัญญาภู
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  หอมดอกพลอย
2. เด็กหญิงลักษณาวดี  หอมดอกพลอย
3. เด็กหญิงเกสรา  บุตรนามดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริรัตน์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นายพิธนุ  ขอคำ
2. นายอาทิตย์  ไชยสุข
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงมุกตาภา  เสมอใจ
 
1. นางหทัยวรรณ  ไชยเสน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. นางสาวทิพปภา  นิลคง
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงศุภรดา  อิ่นอ้าย
 
1. นางสาวปัณฑ์ณัฐ  ฟ้าสาร
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธะดวงศร
 
1. นางศิวพร  แก้วคงดี
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรดี
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แก้วเสมอตา
 
1. นางวิไลพร  อยู่เชื้อ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจารวี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางนุชฎาพร  เวียงเก่า
 
158 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชยาทิพย์  สกุลวสุพันธ์ุ
 
1. นางธิดารัตน์  คำยันต์
 
159 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ช่วยนุกิจ
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
160 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายนภัทรสินทร์  มุขเพ็ช
2. เด็กหญิงมาติกา  จิตอารี
3. เด็กหญิงรติมา  ไชยสาร
4. เด็กหญิงรุจิรางค์  ใบยา
5. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 1. เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา
 
1. นายทรงชัย  หิรัญกุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงนลพรรณ  แสนท้าว
 
1. นางสาวทัศวรรณ  นันต๊ะสุยะ
 
163 ภาษาต่างประเทศ Crossword ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงปรี้ยาภรณ์  เต่าสิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริประภา  ตรัยตรากุล
 
1. นางเบญจวรรณ  สุทธหลวง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายคมสัน  ท้าวคาม
2. เด็กชายธีรเจต  หอมดอก
3. เด็กชายปิยวัช  หอมดอกพลอย
4. เด็กชายภานุพงษ์  ท้าวคาม
5. เด็กชายรตินันท์  ท้าวคาม
6. เด็กชายสิรภัทร  วิฑูรพิพัฒน์
 
1. นางปาริชาต  ภูมิอรัญ
2. นางสาวอนงค์กุล  คำยันต์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายพิชชากร  บุญอินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
3. เด็กชายภูมิรัช  เฟีองขจร
4. เด็กชายสรศักดิ์  บุญอินทร์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมเอียม
6. เด็กชายเอกศิษฏ์  สุขแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อุปจักร์
2. นายยุทธชัย  วงค์บุญญานุวัฒน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปันอิน
2. เด็กชายธวัช  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายนฤเบศร์  ใจปิง
4. เด็กชายนลธวัช  ช่างเงิน
5. เด็กชายประพัฒน์  ใจปิง
6. เด็กชายสาธิต  ใจปิง
7. นายอนุชา  ฤทัยวัฒนานนท์
8. เด็กชายอรรถพล  ใจปิง
 
1. นายจีระพงษ์  คำแสน
2. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
3. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายกฤษกร  ธิยาวงศ์
2. เด็กหญิงปราณี  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงพิมพา  บัวเหล็ก
4. เด็กชายอนุภาพ  อุ่นถิ่น
5. เด็กชายเกริกพล  อุ่นถิ่น
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บัวเหล็ก
 
1. นายจตุรวิทย์  ซึ่งสมณกุล
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
3. นางสาววนัสนันท์  สนโต
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เบญจโศภิษฐ์
2. เด็กหญิงชัญญา  ทรงเสรีย์
3. เด็กชายณัฐนนท์ััััััััััััััััััััััััััััััั  เวทำ
4. เด็กหญิงณัฐพร  คำยันต์
5. เด็กหญิงธัญสินี  ขันทะสีมา
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุ่นเรือน
7. เด็กชายวัชรพล  ตระกลเดชะ
8. เด็กหญิงสลิลญา  ทองโฉม
9. เด็กหญิงสุรนุช  ศรีมาเหล็ก
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ซอเสียง
 
1. นางจำนงจิต  บุญเกิด
2. นายธีรพันธุ์  บุญเกิด
3. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงนฤพร  พะยอม
3. นางสาววนิดาพร  เรืองตระกุลชัย
4. เด็กหญิงอธิติยา  จิตรกว้าง
5. เด็กชายเดชบดินทร์  ปาริน
 
1. นายสมศักดิ์  จิตรตรง
2. นายสมเกียรติ  แซ่โค้ว
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กชายธีรเจต  ค้าข้าว
2. เด็กหญิงภัชจิรา  เทพจันตา
3. เด็กหญิงรินรดา  พานิช
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยปิง
2. เด็กหญิงชนาพร  มหาวัน
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  มางิ้ว
 
1. นายนวลจันทร์  คำมอญ
2. นางพัชรา  ทวีชัย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนิมิตร  แก้วโก
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แสงพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ   สุภา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เต่าสีห์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริประภา  ตรัยตรากุล
 
1. นางเทียนทอง  สุริยะสาร
2. นางเบญจวรรณ  สุทธหลวง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชานน  ยะแสง
2. เด็กชายวรุตม์  กิตินันท์
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงบุตรธิดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงสาวิณี  อักขระ
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
2. นายอมรินทร์  สีหบรรพต
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กิตินันท์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุวงกฏ
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นางสาวสุดาพร  ไชยศิลป์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชี 1. เด็กหญิงภัทรดา  เทใหม่
2. เด็กหญิงวิภาดา  ก่อกัน
 
1. นางสาวปาริสา  ผลทิพย์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  กันยะ
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายวิชัย  แปงอุด
 
1. นายสงคราม  มโนการ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงสุพินนา  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายวรินทิพย์  คำยาน
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตามัย
 
1. นายกิตติศักดิ์  เขื่อนวงค์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายกิติพัชร  เกตุแก้ว
 
1. นางปิ่นปินัทธิ์  วงศ์สวัสดิ์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงพวงพร  บุญพันธ์
2. เด็กชายสมพร  คำรังษี
3. เด็กหญิงอิสริยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิิทยา 1. เด็กชายปิยวัช  ธรรมศิริ
2. เด็กชายเสกสรรค์  ธนะขว้าง
3. เด็กชายเสกสิทธิ์  ธนะขว้าง
 
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายจิรเมธ  โลราช
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริกันชัย
 
1. นางพจนา  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกษร  แก้วทิตย์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. นายทัศน์พงศ์  กิตติชนะกุล
2. นายวิเชษฐ์  วงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางพิชญา  คำเรือง
2. นางรุ่งทิวา  กิ่งก้าน
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สลีอ่อน
 
1. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายชาญชัย  วงศ์วาน
2. เด็กชายธัญชนิตย์  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวกัลยาณี  จิณะเสน
2. นายสมพงษ์  มีบุญ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายนวพรรษ  แคแดง
2. เด็กหญิงภิอักษร  กิตติไพเราะ
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงฉันทยา  อินปา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไชยโย
 
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) แอโรบิค บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงซอ  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
3. เด็กชายประทิน  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงลำภู  อุ่นถิ่น
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวเหล็ก
 
1. นายกฤตณ์  ปัทถาพงษ์
2. นายวรพล  ทรงสิริกุล
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) แอโรบิค บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกวต 1. เด็กชายประพันธ์  ศิริคาม
2. เด็กชายมพิจักษณ์  ศิริคาม
3. เด็กชายมานะ  ศิริคาม
4. เด็กหญิงมาลี  ศิริคาม
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิริคาม
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาริน
2. นายอดิศักดิ์  ยั่งยืนทวี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายฉัตรสุดา  บุญอินทร์
2. เด็กชายสุริยา  คำแคว่น
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  นะเอ้ย
2. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุนันทินี  วังแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุริยา  วงค์สุยะ
2. เด็กชายอนุชา  พุทธวรรณรักษ์
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางดานสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจิรยุส  ถุงเงิน
2. เด็กชายบรรเทิง  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เพ็งบูลย์
2. เด็กชายอติรุจ  หาญยุทธ
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วตา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธิดาพร  ทรายแหลมทอง
2. เด็กหญิงผดาพร  รินแสน
3. เด็กชายภัทรพล  หาญยุทธ
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายปณิวัตร  แก้มสาร
2. เด็กชายสุเมธ  เหมยเป็ง
3. เด็กชายใสสว่าง  ตามัย
 
1. นางปัทมา  ศิริพันธุ์
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงจิณาภา  ต้นกาบ
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  เลียนอิน
3. เด็กหญิงรัชนก  กอกกัน
 
1. นายสุชาดา  พิสมร
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกิตติชัย  สุต๋า
2. เด็กชายวรชิต  สุต๋า
3. เด็กหญิงศิริพร  สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์  คำวงค์
2. นายสันทัด  คำยันต์
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงจิณาภา  ต้นกาบ
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  เลียนอิน
3. เด็กหญิงรัชนก  กอกกัน
 
1. นางสุชาดา  พิสมร
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวบัวทอง  จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงสิรินทรา  นรินทร์
3. เด็กหญิงแสนใจ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วตา
2. นางอารี  กิละกุลดิลก
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงกนกพร  คำรังษี
2. เด็กหญิงญาณภัทร  สาลี
3. เด็กหญิงศิริพร  ขัติยเนตร
 
1. นางนิจวิภา  ตรรกนรเศรษฐ์
2. นางสาวสุภาณี  มะจิณะ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายนักปราชญ์  นรินทร์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อภิภัทรโกศล
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงปริชาติ  แปงอุด
 
1. นางนางรังสิมัณตุ์   สายโนวงค์
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรารถนา  ขอดเตชะ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
3. เด็กชายสมศักดิ์  บัวเหล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤษณพงษ์  ปิงยศ
2. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลารัตน์
2. เด็กหญิงพิมวิพา  นิลคง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินสองใจ
4. เด็กหญิงอมลณัฐ  ทองน้อย
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  ตาทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวัลย์
3. เด็กชายภัทรดนัย  เกี้ยวเก้า
4. เด็กหญิงอลิสา  แสงสุข
5. เด็กหญิงอาทิตยา  งิ้วผา
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกจูน 1. เด็กชายปิยพันธ์  พนะสัน
2. เด็กชายพงศกร  พนะสัน
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  ไชยะ
 
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านร่างกาย) ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกิตติชัย  ธงหิมะ
 
1. นางอุทุมพร  ซอเสียง
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการมองเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นางพินผกา  สถิตศิลาธร
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านสติปัญญา) ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกณิกา  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุรชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พนะสัน
 
1. นายจรูญ  ทาตะทิพย์
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 1. เด็กชายณภัทร  กวีกิจเลิศสกุล
2. เด็กชายณับภัทร์  ยะปัญญา
3. เด็กชายธีระศักดิ์  เทพอินทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  คำวรรณ
5. เด็กหญิงราตรี  แสงรัตน์
6. เด็กหญิงวศินี  รุ่งวิจิตรี
7. เด็กชายอัฐษฎา  ขันทะสีมา
 
1. นางจีรนันท์  วรกมลธรรม
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกันทนา  อินปา
2. เด็กชายพรชัย  อินปา
3. เด็กหญิงวิรดา  อินปา
4. เด็กหญิงวิริยา  อินปา
5. เด็กชายศราวุธ  อินปา
6. เด็กหญิงเมธาวี  อินปา
7. เด็กชายเอกราช  วรรณชน
 
1. นางจินดา  ชะนะตา
2. นางนันท์สินี  หลักคำ
 
224 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงปัญญาพร   พรมเมืองดี
 
1. นางนิชกานต์  การัตน์
 
225 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  นิลคง
2. เด็กชายพชรพล  นิลคง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ละม่อม
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
226 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ละม่อม
2. เด็กหญิงชัษฏานันทร์  สุโรพันธ์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เง็นเย็น
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา