รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กชายอดิศร  พรมสงฆ์
 
1. นางไพรวัลย์  ไตรญาณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงภัทรภร  สุดประโคน
 
1. นางสาวพนิตา  เฉื่อยอารมณ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ฝาง
 
1. นางสาวอุษาวดี  ใจตรง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคร้าม
 
1. นางอำภา  เวฬุวนารักษ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  กองมาลี
 
1. นางสาวกิตติกานต์  ไขว้คำ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมมา
 
1. นางเตือนใจ  คล้าย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงณัฐพร  อรุณรัตน์พล
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องสาริกา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สวนฉ่ำ
 
1. นางสุตฏิพงค์  เรืองรุ่ง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงอภิญญา  พูลสุข
 
1. นางประทีป  ใจมงคล
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  สิงห์ทา
 
1. นางอมลวรรณ  คล้ายจรูญ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงพนิดา  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงเมธาพร   อุเทนสุด
 
1. นางรวีวรรณ  อัมพะวา
2. นางเยาวมาลย์  ตันประดับสิงห์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ล้านหล้า
2. เด็กหญิงสุรีพร  ศรีชา
 
1. นางสาวดนิตา  เพียรกิจนา
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  งามสม
 
1. นางสาวสุวารี  เนตรพลับ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายปรมา  ทรัพย์เกษมสุข
 
1. นายเสรี  เซซ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  ธูปเพ็ง
 
1. นางดาวเรือง  สกุลเดช
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์สำเภา
3. เด็กหญิงแพรวนภา  จันคำ
 
1. นางรัตนมณี  ประดับมุข
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญสุข
2. เด็กชายวัลลภ  กลิ่นสีสุข
3. เด็กชายอนุ  ท้วมสุวรรณ
 
1. นายตวงสิทธิ์  อุทรศรี
2. นางประพาฬรัตน์  เอี่ยมโซ้
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 1. เด็กชายอภิชาติ  มณีอินทร์
2. เด็กชายอัษฎา  ภูพรม
 
1. นางมลฑา  โคตรเพชร์
2. นายสมาน  โคตรเพชร์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายธนากร  แก้วสำราญ
2. เด็กชายสุธิชาติ  พิศพานต์
 
1. นายถาวร  เสือฉิม
2. นางอารี  เสือฉิม
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กชายธนบดี  สลุงแก้ว
 
1. นางสาวอนันต์  มั่นดี
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เพ็งภู่
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  อินทร์พรหม
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายสุวัฒน์  อินตะปันโย
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์มูล
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีจำปาน้อย
2. เด็กชายนวพล  ไทยอุส่าห์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมดมลทิน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  คำอยู่
2. นางสุนันทา  เอื้อสลุง
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปราชนาม
2. เด็กชายวัชรพงศ์  หาญนอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นหอม
 
1. นายกฤษณพล  สร้อยวัน
2. นางรังสิมา  จันทะโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงชญานี  คชวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมสุข
3. เด็กชายวีรพงษ์  ชาดา
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงศิรินธรณ์  โพธิลาลัย
2. เด็กหญิงสุนันท์  มหาโยธี
3. เด็กหญิงสุนิศา  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นแช่ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  สำแดงฤทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายจิณณพัต  นุ่มดี
2. เด็กชายธเนตร  วงษ์ธัญญะ
3. เด็กชายพศวัต  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวสุกฤตา  ชื่นอารมณ์
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายทวีรัตน์  ภู่เงินงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  เซ็นปัก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยตง
 
1. นางสาวสุกฤตา  ชื่นอารมณ์
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  ประจำเขตต์
2. เด็กหญิงอรวี  ศรศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แย้มสัจจา
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  โมมะเกลือ
2. เด็กหญิงมธุริน  กรองทอง
3. เด็กหญิงหยาดนภา  พรหมศรี
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงจุฑทมาศ  ทานา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จิตรจำนงค์
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  มั่นศิลป์
2. นายวิเชียร  โต้แย้ม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  พิมพาพร
2. เด็กชายอานนท์  ศิลธร
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขใจ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มีมาก
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จุ้ยเย็น
 
1. นางสาวมณีพร  วงษาไชย
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนุด
2. เด็กชายทนง  ใจหาญ
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายอนุชิต  ควนคำนวณ
2. เด็กชายอนุพนธ์  สุขนิล
 
1. สมพงษ์  รักษาราษฎร์
2. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทัศนา
2. เด็กชายจีระพล  อินสว่าง
 
1. นางสาวจาริณี  บำรุงพานิชย์
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ทรงเวียง
2. เด็กชายรุ่งภพ  โทนอ้น
 
1. นางสาวจาริณี  บำรุงพานิชย์
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพณรงค์
2. เด็กหญิงจริยานุช  เปี่ยมคลัง
3. เด็กหญิงดวงฤดี  สมศรี
4. เด็กหญิงปรียานุช  พิมประสาร
5. เด็กหญิงเรวดี  สุขุมพันธุ์พงศ์
 
1. นางกำไร  ดิดประเสริฐ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  มังศรี
2. เด็กหญิงนิชดา  ภักดีบาง
3. เด็กหญิงรัตนา   เพ็งสลุง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  งามเลิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   เจริญมาก
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงนุชบา  เนตรถาวร
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  ทองนอก
3. เด็กหญิงวรรนิษา  ตะกุดแก้ว
4. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สุขเกษม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  โน๊ตสุภา
 
1. นายนัฐพล  แสนทวีสุข
2. นางสาวศิรินภา  คำเรืองโคตร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  สมภาร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พุกเจริญ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สรไชยากร
4. เด็กหญิงวิยากร  ประเสริฐดี
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ขวัญเพ็ญ
 
1. นางกาญจนาณัฐ  จูงวงศ์
2. นางสาววลัยพร  นุ่มพินิจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เส้นคราม
3. เด็กหญิงมลิวัลย์  นาคา
4. เด็กหญิงมาลินี  นาคา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางพเยาว์  อินสกุล
2. นางวันทนีย์  วิบูลย์พันธุ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มนารินทร์
2. เด็กชายกิติพันธุ์  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ดอนน้อย
5. เด็กชายอนุสรณ์  สุธาวา
 
1. นางจิดาภา  อุบลบาน
2. นางภัสสร  กุลเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายกิติพันธุ์  ศรีเงิน
2. เด็กหญิงสุกรรยา  ตันแสง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ดอนน้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญพูล
5. เด็กชายอนุสรณ์  สุธาวา
 
1. นางจิดาภา  อุบลบาน
2. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผลบุตร
2. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
3. เด็กหญิงพิชญา  เกลี้ยงพร้อม
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลิ่นสีสุข
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยชิต
 
1. นางจิดาภา  อุบลบาน
2. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงกลรัตน์  แสงคุณ
2. เด็กหญิงกุลนิภา  ปัฐพี
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ชูเชื้อ
4. เด็กชายจักรกฤษ  โมทนี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีนิล
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  อุไรพันธ์
7. เด็กหญิงชัญญานุช  เสาวิชิต
8. เด็กชายณัทพล  แพรเขียว
9. เด็กชายธนธรณ์  แพะขุนทด
10. เด็กหญิงนงค์นุช  หัทยา
11. เด็กหญิงนิยดา  อ่อนศิลา
12. เด็กชายปิยพร  พรหมแสง
13. เด็กหญิงวรรณภา  เกิดทรัพย์
14. เด็กหญิงวิภาวดี  แก่นจันทร์
15. เด็กหญิงสุพัชชา  วงษ์ทวี
16. เด็กชายหัสนัย  สุขยินดี
17. เด็กหญิงอนุธิดา  หอมขุนทด
18. เด็กหญิงอภิญญา  จวบมี
19. เด็กหญิงอรกัญญา  วิเชียรดี
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  กงแก้ว
 
1. นางทองอ่อน  ยางหงษ์
2. นางพัชรินทร์  กิ่งไทร
3. นางสมจิต  อากรนาค
4. นางสมบุญ  แปลงไธสง
5. นางสำเนาว์  วงศ์วายุรักษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองไหม
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขเกษม
3. เด็กหญิงจิราพร  มาพบ
4. เด็กหญิงชนาพร  เฟื่องศิลป์
5. เด็กหญิงชลิตา  บุญเต็ม
6. เด็กชายณัฐพล  ปัญจะ
7. เด็กหญิงธนุตา  ยืนทน
8. เด็กชายธีรภัทร์  หมื่นโสดา
9. เด็กหญิงนิตยา  บุญเต็ม
10. เด็กชายพงเพ็ชร  มอญแท้
11. เด็กชายภานุรุจ  ปั้นมีรส
12. เด็กชายภานุรุจ  ปั้นมีรส
13. เด็กหญิงยลดา  สาริกัน
14. เด็กชายศรัญ  เลดา
15. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  องค์อินทร์อ่อน
16. เด็กชายสืบสกุล  แซ่ตั้ง
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูมิโคกรักษ์
18. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินต๊ะวิน
19. เด็กชายสุนทร  บัวเชย
20. เด็กหญิงเกศรา  แจ้จู
 
1. นางสุทธยา  มีเฟือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กชายกัมพล  คำพันธ์
2. นายกิตติพงศ์  ยันอินทร์
3. เด็กชายจาตุรงค์  สุวรรณราษฎร์
4. เด็กหญิงจินตณา  คำนวณ
5. เด็กหญิงจิราภา  ห่อเทศ
6. เด็กชายจิริศักดิ์  ธรรมพันทา
7. เด็กชายชลนธี  เจียมทอง
8. เด็กหญิงชลิดา  สมจิตร์
9. เด็กหญิงชัญญานุช  กล้าหาญ
10. เด็กชายทรงภพ  อินทรสิทธิ์
11. เด็กชายพีระพล  แขสันเทียะ
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ
13. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูทอง
14. เด็กชายศราวุฒิ  อินทวงษ์
15. เด็กชายศศิชา  หนูแสง
16. เด็กหญิงศุภกานต์  สิริสุข
17. เด็กชายสิรวิชญ์  ขำขัน
18. นายสุทธินันท์  แกมกระโทก
19. เด็กหญิงสโรชา  ภูทอง
20. เด็กชายอานนท์  บุญขยาย
 
1. นายทวีศักดิ์  โกมณเฑียร
2. นางบุหงา  อาทิตย์เที่ยง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  มาสี
4. นางสาววรญา  แสงสว่าง
5. นางสาวสุรัตน์ดา  โสดา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงวรรนิษา  สุขสมแดน
 
1. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงจิรรัตน์   ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงวนัสพร  แสนแก้ว
2. เด็กชายอมรินทร์  คูเซนเบิร์ก
 
1. นางยุพา  พานเมือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เนินสลุง
2. เด็กชายณภัทร  โยหลง
 
1. นางสาวสุภาวดี  วิชชาจิรพัชร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กชายธนาธรณ์  ชุยแฉะ
2. เด็กหญิงปัทมา  ศรีโพนทอง
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  วาสุนา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   หุ้ยกระบวน
2. เด็กหญิงพิชญา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงพิมพร  วรรณภพ
4. เด็กหญิงรุจิกาญจน์   คนซื่อ
5. เด็กหญิงศศิธร  จำเนียรสุข
6. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์วงศ์
7. เด็กหญิงสุตินา   เกตุนคร
8. เด็กหญิงสุทัตตา   แสงฤทธิ์
9. เด็กหญิงอรญา   พุททา
10. เด็กหญิงอังศุมาลี   เมืองทะ
 
1. นางพลอยพิมล   เพ็ชรยะมาตร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จีนคำ
2. เด็กหญิงธนัชพร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนฤมล  ประสงค์ศิล
4. เด็กหญิงพรพิมล  สิทธิกรรณ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยอดแย้ม
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาทอง
7. เด็กหญิงวริศรา  คนชาญ
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทายนต์
9. เด็กหญิงอภิสรา  สุจริต
10. เด็กหญิงเรณู  นุชฉิมพลี
 
1. นางกัญณภัทร  หุ่นสุวรรณ
2. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
3. นางเพ็ญศรี  ยงค์ประดิษฐ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์ยวง
2. เด็กหญิงชนาพร  ชื่นชมบุญ
3. เด็กหญิงชนิตา  ฉัตรทอง
4. เด็กหญิงชนิษฐา  อยู่สำราญ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  วโรรส
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่ลี้
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ระวิงทอง
8. เด็กหญิงบุญยาพร  แตงขุด
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตม่วย
10. เด็กหญิงวาสนา  โตสุข
11. เด็กหญิงศิรินภา  วัดกิ่ง
12. เด็กหญิงศุภลักษ์  อ้นวงษ์
13. เด็กหญิงอภิสรา  สิงห์เดช
14. เด็กหญิงอมลรดา  โสภาพ
15. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  มีคุณ
 
1. นางทวีพร  วัดกิ่ง
2. นางพรเพ็ญ  ยศเรือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงจินดามณี  เหระยัง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันสันเทียะ
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สินสุพรรณ
5. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ใจหาญ
6. เด็กหญิงนิรชา  บัวคลี่
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  หอมขจร
8. เด็กหญิงมณีแสง  ต่างประโคน
9. เด็กหญิงรัชนีกร  เอกวงษา
10. เด็กหญิงวราวรรณ์  เหระยัง
11. เด็กหญิงวริยา  เหระยัง
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยามีภักดี
13. เด็กหญิงสุชาดา  ดาวขุนทด
14. เด็กหญิงอาภาพร  โพธิ์พันธ์
15. เด็กหญิงเสาวณี  ศิริเดช
 
1. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายณัฐพล  พหลยุทธ์
2. เด็กหญิงธนพร  ดาวขุนทด
3. เด็กหญิงบุญรอด  สุขอร่าม
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางสาวอรอุมา  คำประกอบ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ธูปประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรศิญานันต์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ   ศรีบัวรมย์
 
1. นายจิรศักดิ์   คำวอน
2. นายวิชา  จรเดช
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงลลิตา  จวงจันทร์
 
1. นายสังวาลย์  เกรียงไกร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ใจว่อง
2. เด็กชายอานนท์  สาลีนนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คูณจันทร์ทึก
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จี่พิมาย
2. เด็กหญิงปรมินท์  ขันทชาติ
3. เด็กชายพิพิธธน  วิเศษสันต์
 
1. นายดุลชิตร์  มงคล
2. นายวันชัย  ราชสีห์
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  เงินสลุง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เจริญสลุง
3. เด็กหญิงสุนิสา  กุมวาปี
 
1. นายสุรชัย  เสือสูงเนิน
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงมินตรา  ปิ่นวันนา
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เชขุนทด
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุคนธ์
 
1. นางไพรวัลย์  ไตรญาณ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คนซื่อ
 
1. นายสุรชัย  เสือสูงเนิน
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงวิกาญจน์ดา  อ่อนสิงห์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โสนาชัย
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงจินดาภา  วงศ์กลม
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิขำ
2. เด็กหญิงปานทิพย์  แถมเงิน
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงศศินภา  น้อยทับแสง
2. เด็กหญิงอินทิรา  นุ่มทอง
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พลับพลาทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  เภตรา
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. นางสาวสุดาทิพย์  น้อยสังวาลย์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ
2. เด็กหญิงสุริญาพร  เลียบกระโทก
3. เด็กหญิงสุวิญาพร  เลียบกระโทก
 
1. นางระดารัตน์  พึ่งสุรินทร์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กชายดนุสรณ์  สุขเทพ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วีระพงษ์
3. เด็กชายไวยวุฒิ  ซึรัมย์
 
1. นายณรงค์  พิบูลรัตนสังข์
2. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายการุณ  สิงห์เปี่ยม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กุนเจียง
3. เด็กชายโชคชัย  อาจศิริ
 
1. นายพรทวี  สุมาลี
2. นางสาวเจนจิรา  ธีระสง่า
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ศา
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวนัชพร  เข็มงาม
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
80 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายจีรโชติ  พุ่มจง
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  มณีมา
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวัฒนา  หล้าโนนตุ่น
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายหฤษฎ์  แก่นวงศ์
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายภคพล  พิมพ์สงวน
 
1. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กชายธนภูมิ  เขียวขอม
 
1. นายสุขสันต์  จันทรังษ์
 
86 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เหมือนเนตร
 
1. นายเชาว์ฤทธิ์  อยู่สุขเจริญ
 
87 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงลสิตา  คำจริง
 
1. นายสุขสันต์  จันทรังษ์
 
88 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กชายปรีชา  แทนมูล
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
89 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงสโรชา  ภิรมยา
 
1. นายนายสุขสันต์   จันทรังษ์
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิราพร  เอนกคณา
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กชายทัศนัย  นวลพิน
 
1. นายนายสุขสันต์   จันทรังษ์
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงวนิตา  ถือสัตย์เที่ยง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งภูมิ
 
1. นายเชาว์ฤทธิ์  อยู่สุขเจริญ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  ลงผิว
 
1. นายเชาวฤทธิ์  อยู่สุขเจริญ
 
95 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กชายทัศนัย  นวลพิน
2. เด็กชายธีรพงษ์  นากทองดี
3. เด็กหญิงนิศาชล  จุ้ยหมื่อนไวย
4. เด็กหญิงบัวชมพู  รอดโฉม
5. เด็กชายวิชิต  เรียงหน่า
6. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญมากุล
7. เด็กหญิงอารียา  โปรดสูงเนิน
8. เด็กหญิงเมขลา  สีดา
 
1. นางนภาพร  สุขเจริญ
2. นายนายสุขสันต์   จันทรังษ์
3. นายภานุมาส  ชุ่มชื่น
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ศา
2. เด็กชายคฑาวุธ  เผือกพันธุ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ดีพิจารณ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ
5. เด็กชายนพพร  กลัดสิงห์
6. เด็กชายนพรัตน์  สิงห์ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มาลี
8. เด็กชายศุภชัย  ตรีชื่น
9. เด็กหญิงสุนิตา  แย้มเดช
10. เด็กหญิงสุวนันท์  เพสาลี
11. เด็กชายอนุชา  สุ่มพ่วง
12. เด็กชายอัษฎายุธ  จันโสธร
13. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันโสธร
14. เด็กชายอาทิตย์  กลีบนิล
15. เด็กชายโชคชัย  ปั้นสีทอง
 
1. นางพนาพร  คำบาง
2. นางยุพิน  ศรีนวล
3. นายศิลปชัย  สิงห์ศักดิ์
4. นางสาวสัมฤทธิ์   เหมประยูร
 
97 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วัลทุม
2. เด็กชายณตพล  เทียนขาว
3. เด็กชายทศพร  ธาระ
4. นายธนากร  โภชนกิจ
5. นางสาวธัญชนก  กล้าแข็ง
6. นางสาวธิติมา  มุขพิมาย
7. เด็กหญิงวนิตา  ถือสัตย์เที่ยง
8. เด็กหญิงวรดา  ไววัทฐา
9. เด็กชายวิชัย  ศูนย์จันทร์
10. เด็กชายศรันย์  ศรีโหร
11. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรนิล
12. เด็กชายศราวุธ  เพ็งมณี
13. นางสาวสตรีรัตน์  ภาระสุดใจ
14. เด็กชายเอกพัน  บุตรไสย
15. เด็กหญิงไอริน  พิเศษรักษ์
 
1. นางรัชนี  คงสมนาม
2. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายกฤษฎา  เหล็กเข้ม
2. เด็กชายจักพรรณ์  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  หนูเย็น
4. เด็กชายธิติ  หอมหวล
5. เด็กชายพงษ์เทพ  มณีมา
6. เด็กชายภคพล  พิมพ์สงวน
7. เด็กชายลิขิต  ผูกพันธ์
8. เด็กชายวนัชพร  เข็มงาม
9. เด็กชายวัฒนา  หล้าโนนตุ่น
10. เด็กชายหฤษฏ์  แก่นวงษ์
11. เด็กชายอนุพงษ์  ละม้าย
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
2. นายวิเชียร  พิศณาวงษ์
 
99 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกชกร  สอาด
2. เด็กชายกฤติน  ปั้นศรีทอง
3. เด็กชายกันตชาติ  สอาด
4. เด็กชายกันตศักดิ์  สอาด
5. เด็กชายกิติพงษ์  บางแสง
6. เด็กชายจักรกริศน์  บุญนาค
7. เด็กชายดนัยชนก  ทองคำน้อย
8. เด็กหญิงดลนภา  ประทุมทอง
9. เด็กชายนทีธร  คิมเมล์
10. เด็กชายมารุต  สุขน่วม
11. เด็กชายมารุต  สุขน่วม
12. เด็กหญิงรุ่งรวี  ร้อยต๊ะ
13. เด็กชายวรชน  สำเภาลอย
14. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มพลอย
15. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ขยันกิจ
16. เด็กชายวีรพล  ภู่เสภา
17. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสุข
18. เด็กหญิงสิริตา  เพ็ชรกระจาย
19. เด็กหญิงอนุสรา  แววพลอย
20. เด็กชายักรรินทร์  ดอกไม้
 
1. นางจันจิรา  คอนขำ
2. นางสาวทัศนีย์  อำไพ
3. นางสาววลัยลักษณ์  ดีบุกคำ
4. นางศรินยา  จันโนทัย
5. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
 
100 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายกนาวิน  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงกฤษณา  นันทะเวช
3. เด็กหญิงกาญจนา  จันโสธร
4. เด็กหญิงกุลสตรี  อ่อนดอกไม้
5. เด็กชายคมเขตต์  บุญพินิจ
6. เด็กชายชุมพล  มาเจริญ
7. เด็กชายณัฐชัย  ศรีวสุทธิ์
8. เด็กหญิงดวงกมล  ทองคำน้อย
9. เด็กหญิงธาราดา  ศรีอ่อน
10. เด็กหญิงนริศรา  คงประกอบ
11. เด็กหญิงนิสากร  ทองมั่น
12. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศานุสิต
13. เด็กหญิงสมฤทัย  วงษ์ศา
14. เด็กหญิงสรินภา  โพธิเดช
15. เด็กหญิงสาลินี  นันทเวช
16. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี้
17. เด็กหญิงอทิตติยาพร  เมทา
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โหรี
19. เด็กหญิงไพลิน  ศรีหร่าย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล
2. นางสาวนริศรา  พิมประสาร
3. นางพิสมัย  แสนสวย
4. นายมนัส  พิมสารี
5. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องสาริกา 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดตะโก
 
1. นายสถิตย์  เอี่ยมพริ้ง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายอธิชา  อบอุ่น
 
1. นางประทุมพร  สิทธิปัญญา
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นามวิเศษ
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  พาละพล
 
1. นางพรรณภา  พฤทธิ์ตระการ
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  งามละม้าย
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญมาก
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. นายเจษฎา  กลิ่นสีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. นางสาววิรินญา  จรรยา
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายศิลาทิพย์  อาจประจักร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ธีระสง่า
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กชายภูมินทร์  สุขเกษม
 
1. นายเทียรชัย  รัตนจินดา
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กชายศศิพล  โสชารี
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  วงษ์เพ็ง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ธีระสง่า
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิงห์ลือ
 
1. นายนัฐพล  เเสนทวีสุข
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สันติสุข
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายกิติพันธุ์  ศรีเงิน
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ภูหมื่น
 
1. นายชูชัย  โพธิ์ช่วย
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายกมลศักดิ์  แย้มเมืองไชย
2. เด็กหญิงกรกนก  จำรูญศรี
3. เด็กหญิงกัญจนา  มุงคะวงษ์
4. เด็กหญิงกาญจนา  น้อยตง
5. เด็กชายคเชนท์  ทุมทอง
6. เด็กชายจักพรรณ์  ใจสุข
7. เด็กหญิงชื่นฤทัย  อินทะโชติ
8. เด็กชายณัฐยศ  เงินฤทธิ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีโตมาตร
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษ์นาค
11. เด็กหญิงธนาภา   แป้นชัยวงค์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  จูสอนเวทย์
13. เด็กชายบุญช่วย  โพนสูงเนิน
14. เด็กหญิงผกามาศ  โสมคำภา
15. เด็กชายพงศธร  สินธุไชย
16. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มุงคะวงษ์
17. เด็กหญิงภัทราวดี  ภาคทอง
18. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสดาบัน
19. เด็กหญิงวรรณวิภา  เจริญผล
20. เด็กหญิงวรรณษา  เลิศศุภวิทย์นภา
21. เด็กชายวริทธินันท์  เชียมขุนทด
22. เด็กชายวัชรพล  หวานดี
23. เด็กชายวิทวัส  คงคาชาติ
24. เด็กหญิงวิมลศิริ  ตุ้มทอง
25. เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์เทพ
26. เด็กชายสุทธิภัทร  คำสอาด
27. เด็กหญิงอิศริยาพร  ต่อพวก
28. เด็กหญิงเกวลิน  โนนตะคุณ
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บวกขุนทด
30. เด็กชายไชยพศ  ชะไวริน
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
2. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
118 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายกฤษณะ  คำผุย
2. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ยา
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พระไกร
4. เด็กชายขจรศักดิ์  อากาศสุภา
5. เด็กหญิงจารุพร  คำผุย
6. เด็กหญิงจินดา  ศรีสังข์
7. เด็กหญิงชนากานต์  พุ่มไพศาล
8. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  เดชาติวงค์
10. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์แพทย์
11. เด็กหญิงดวงใจ  บุญด้วยลาน
12. เด็กชายทศพล  พุ่มมาลา
13. เด็กชายธนพนธ์  พรมไทย
14. เด็กชายธนาวิทย์  นักลาน
15. เด็กชายธีรภัทธ์  แก่นสลุง
16. เด็กหญิงนรินทิพย์  จุ่นทอง
17. เด็กหญิงนรีพร  ศรีนามน้อย
18. เด็กหญิงปนัดดา  พึ่งแก้ว
19. เด็กชายพัฒนพงศ์  เหว่าสำเนียง
20. เด็กหญิงภัศรา  แก้วแสนขัน
21. เด็กหญิงภานุมาส  พิมมงละ
22. เด็กชายภานุวัฒน์  โดดสกุล
23. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ธนาวิชิตฤกษ์
24. เด็กชายมนไท  มันทุปา
25. เด็กหญิงวรรณนิชา  บุญพร
26. เด็กหญิงวรารัตน์  สมัครลาน
27. เด็กชายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
28. เด็กหญิงวิภาดา  ขันติเนตร
29. เด็กชายสิงหา  พึ่งประสม
30. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสอาด
31. เด็กหญิงสุจิณณา  ทับศิลป์
32. เด็กหญิงสุนิสา  บุปผาเวียง
33. เด็กหญิงสุมลตรา  เสือแก้ว
34. เด็กหญิงสุวิสา  แสงพรม
35. เด็กหญิงอัยลดา  จุ่นทอง
36. เด็กหญิงอาริตยา  แก่นจันทร์
37. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  สว่างพื้น
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชอบเสียง
 
1. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
2. นายธนิสร  กิ่งวงษา
3. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
4. นางลำใย  เชื้อสามารถ
5. นายวีระชัย  กองพุฒิ
6. นางศรีภูมิ  หวังเจริญ
7. นายสัญชัย  ประสานสุข
8. นางสุรีพร  บุญด้วยลาน
 
119 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  สาคร
2. เด็กชายธนาดร  โชติพรม
3. เด็กชายธนาธรณ์  สามิลา
4. เด็กหญิงพนิดา  สร้อยทอง
5. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉิมกุล
6. เด็กชายวรวัตน์  ฉิมกุล
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษไชย
8. เด็กหญิงเกศแก้ว  ช่วยบุญ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นางชุติกา  จิตร์ตระนพ
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
120 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. เด็กชายจักรพงษ์  ปรึกษา
3. เด็กชายจักรพันธ์  ปรึกษา
4. เด็กชายธนวัฒน์  กลมเกลียว
5. เด็กชายปรมินทร์  กิตติเวทยานุสรณ์
6. เด็กชายพัชรพล  ถีมหาโภชน์
7. เด็กหญิงยุพา  สุขทัยรัมย์
8. เด็กหญิงรุ่งแสง  อ่อนจันทร์
9. เด็กหญิงวีรญา  ประโยครัมย์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจดี
 
1. นางพาขวัญ  คำโห
2. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
3. นางสาวอทิตยา  กุดนอก
 
121 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  งดสันเทียะ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงจันทรา  อ่อนไสว
4. เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงประทานพร  ใบชา
6. เด็กหญิงวราพร  หาทางลาน
 
1. นางสาวจิรภา  พระยอม
2. นางสาวธิดารัตน์  ยาทิพย์
3. นางสาวอาทิตยา  ศรีษะ
4. นางเฉลิมศรี  พัฒนเจริญ
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 - ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ภูมรินทร์
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สาคร
3. เด็กหญิงชลนิชา  วังหาญ
4. เด็กหญิงฐิตราพร  บุญมี
5. เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ภักดี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษไชย
7. เด็กหญิงอรินดา  สุภาศรี
8. เด็กหญิงเกศแก้ว  ช่วยบุญ
 
1. นางกัญณภัทร  หุ่นสุวรรณ
2. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
3. นางชุติกา  จิตร์ตระนพ
4. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงกิตติยา  พัฒนาสันติ
3. เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงลลิตา  เสาวิชิต
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงนาค
6. เด็กหญิงสุนิสา  เถาสันเทียะ
 
1. นางจรัญญา  ปัญโญวัฒน์
2. นางสาวนิภาพร  สิงห์สกุล
3. นางอภิญญา  เครือสุคำ
4. นางสาวอันชรี  หาภักดี
 
124 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ้งอิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขมล
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกตุภู่
4. เด็กหญิงพรชิตา  อาจขำ
5. เด็กหญิงภาริณี  ศรีเพ็ง
6. เด็กหญิงยุพา  สงสะเกตุ
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชมชาติ
8. เด็กหญิงหัทยา  บำรุงวุธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาจันทร์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  เต็มแก้ว
3. เด็กหญิงลาวัณย์  จันทร์เกิด
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาร์นอก
5. เด็กหญิงแพรวนภา  นิ่มอวยชัย
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
3. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
4. นางสาวสาหร่าย  เต็มหัตถ์
5. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
 
126 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงวรรณกร  ง่วงกลางดอน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์สงวน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ยอดสุรินทร์
4. เด็กหญิงอนัญพร  คำจีนสี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตอบไธสง
 
1. นางนันทยา  เฉลิมศาล
2. นางมณฑา  จันทร์ไข่
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ทองศิล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อู่สำราญ
2. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวินันดา  เมืองมั่น
3. เด็กชายโจ  ทิศรักษา
 
1. นายชูศักดิ์  ชัยปัญญา
2. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลอยกระจ่าง
2. เด็กชายธิคำพร  บุญพินิจ
3. เด็กชายศรัญญู  กำเนิดเวช
 
1. นายธานี  แก้วอินทร์ศรี
2. นายมนัส  พิมสารี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางราก 1. เด็กหญิงนราธร   ใจตรงกล้า
2. เด็กชายวราวุธ   วังเกษียร
3. เด็กชายวุฒิเดช   รอดมาลี
 
1. นางจตุพร  ใจดีเย็น
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แสงจีน
2. เด็กหญิงดวงพร  ชัยสวรรค์
3. เด็กหญิงปาริชาต  บุญนารักษ์
 
1. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
2. นางประไพ  สุจริตตั้งธรรม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายสิทธิพล  ใบขุนทด
2. เด็กชายอดิศร  แซ่ตัน
3. เด็กชายเกษม  นาสุข
 
1. นางสาวบุญมา  สุขนา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายถิรพล  คำพลึก
2. เด็กชายรามณรงค์  ฮวดจำปา
 
1. นายชนะภัย  เดชะวงศ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายทรงยศ  พงษ์ประติยานนท์
2. เด็กชายธนภัทร  สินสร้างบุญ
3. เด็กชายพลวัฒน์  พณิชีพ
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญฉิม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กชายนาคินทร์  นายอด
2. เด็กชายภนุสรณ์  สำลี
 
1. นางสาวนฤธร  น่วมภักดี
2. นางสุจิตรา  คำเนียม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐลินีย์  รุนรอด
3. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  เหล็งศักดิ์ดา
4. เด็กหญิงพิมลดา  จำปาสัก
5. เด็กหญิงศิริพร  เพลินจิตร
6. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรจำรัส
 
1. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
2. นางประไพ  สุจริตตั้งธรรม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแขม 1. เด็กหญิงชไมพร  อนุมา
2. เด็กหญิงนนทิชา  เทศโล
3. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดสุทธิ
4. เด็กหญิงลลิตวดี  โสชนะ
5. เด็กหญิงศุภมาส  สุธารส
6. เด็กหญิงอิศลา  เรืองไชย
 
1. นางจุฑารัตน์  สมงาม
2. นางสำเริง  กออินทร์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงพิชญา  เกลี้ยงพร้อม
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลิ่นสีสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยชิต
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ภิรมย์ชม
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลอินทร์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  นพพิบูลย์
3. เด็กหญิงโสรยา  ตันแสง
 
1. นางจิดาภา  อุบลบาน
2. นางประพาฬรัตน์  เอี่ยมโซ้
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาจันทร์
2. เด็กชายอนุภัทร  บุบผา
 
1. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
2. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กชายชาญ  กัญหาเขียว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงภัทรภร  ฉิวเฉื่อย
 
1. นางอภิรักษ์  ฉิวเฉื่อย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายธนภัทร  นาคศิลปวิจิตร
2. เด็กหญิงลักษิกา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อู่สำราญ
2. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายจิรวัฒน์    พลเขียว
2. เด็กชายนันทพน   กองอุนนท์
3. เด็กชายศิริพันธ์    มีทะโจล
 
1. นายชาติ   ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์   ทองอินทร์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงชวนิล  ลายภูคำ
2. เด็กหญิงสุกาญจนาวดี  ภูนาเขียง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นแช่ม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กชายชานนท์  ศิริเวช
2. เด็กชายสราวุธ  ทามล
 
1. นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงชนมล  พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงนุชจรี  คำวิเศษ
 
1. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกานดา  แตงทอง
2. เด็กหญิงจันทรัช  แปงกาใส
3. เด็กหญิงพรกนก  นกกาสัก
 
1. นางสาวขวัญลดา  สุขถนอม
2. นางสาวศิริ  คงเจริญ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปุ๊สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิญญา  อุ่นเสนีย์
 
1. นางจำเนียร  ดีเส็ง
2. นางสายฝน  บัวหลวง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เลิศสูงเนิน
2. เด็กหญิงชุติมน  ช้อนทอง
 
1. นายคณวัฒน์  บริสุทธิ์
2. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  พัดเถื่อน
2. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  จะระจะแสง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วคชสาร
 
1. นางกุสุมา  คำศิลา
2. นางเพ็ญรุ่ง  ธรรมศรี
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จาดแจ้ง
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จำปาทอง
3. เด็กหญิงรัชญา  สมศรี
 
1. นางทิพยรัตน์อาภา  สืบสวง
2. นางเรณู  แก้วกันหา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  หุ้มแพร
2. เด็กหญิงศุภดา  เบียดนอก
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บึกขุนทด
 
1. นายทศพล  สุขรักษ์
2. นางปนัดดา  สุขรักษ์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงประพาพร  สิทธิจันทร์เสน
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำหมอน
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายนคร  คล้ายเครือญาติ
2. นางเตือนใจ  คล้ายเครือญาติ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยสัตย์
2. เด็กชายดัสกร   แสนอภัย
3. เด็กหญิงมัทนา  สุขโชติ
 
1. นางขนิษฐา  ขันตี
2. นางมยุรี  สภาพกาย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พวงเงิน
2. เด็กหญิงแก้วใจ  ขาวดี
3. เด็กหญิงแขไข  เดชชัยภูมิ
 
1. นางขนิษฐา  ขันตี
2. นางมยุรี  สภาพกาย
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายธนชิต  จิตชัยสาร
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ภาระจริง
3. เด็กชายอัฐพงศ์  เดือดขุนทด
 
1. นายทิณกร  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสะไบทิพย์  แสนทวีสุข
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายธนพล  ภูมิทรัพย์
2. เด็กชายสนธยา  ไกลพันธุ์
 
1. นางนวนันท์   โชติรัตน์
2. นางลภัสกร  เสือลอย
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอริศศิรา  ประสาร
 
1. นางอำไพ  ช้อยสูงเนิน
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุกะชัด 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  สุขขะนัส
 
1. นายปิยวัฒน์  ชุ่มชวย
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงบันฑิตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสธณ  ตรีตรอง
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เลี้ยงถนอม
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พหลยุทธ
 
1. นางสำอางค์  บุญเสือ
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงรักษ์ศิริ  มูลเทพ
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายศรัณย์  คนมั่น
 
1. นางสุรีย์  สุขขี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายสุริยศักดิ์  อุทุม
 
1. นางสาวบุศรา  คุ้มมา
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  มาฆะสกุลเจริญ
 
1. นายสรัณย์  ตรีคูณ
 
169 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรงงาม
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
170 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงนฤมล  นิยะสม
2. เด็กชายปฏิพล  ขวัญโพก
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งมา
4. เด็กหญิงอรญา  แทนกลาง
5. เด็กชายเอกปฐมพงษ์  เจนกิจตระกูลชัย
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
2. นางอำไพ  ช้อยสูงเนิน
 
171 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กชายอนุทัศน์  ชีรเวช
 
1. Mrs.Dao Mei   Seali
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิระวุฒิ    วงษ์สิทธิ์
2. เด็กชายณัฐพล   คำมี
3. เด็กชายนันทวัฒน์   นามเพ็ชร
4. เด็กชายวีรพันธ์   ปราศรีวงษ์
5. เด็กชายสิทธิพงษ์    ทันนะบุตร
6. เด็กชายสุรสิทธิ์   ทิศหล้า
 
1. นายรณชัย  พัฒนเจริญ
2. นายสมยศ  ยิ้มสวัสดิ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสนา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงทักษพร  ชมเชย
4. เด็กชายวรภูมิ  ตีตรา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คล้ายพงษ์
6. เด็กชายไกรวิชญ์  เสนา
 
1. นายสุรัตน์  พัดลม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กชายธนิตย์  กือสันเทียะ
2. เด็กชายบัณฑิต  ตะนะแสง
3. เด็กชายบุญเสริม  สุทธิโต
4. เด็กชายพิษณุนาถ  มะลิวัลย์
5. เด็กชายวันธงชัย  ทวีวัย
6. เด็กชายวิษณุ  โพธิ์สันเทียะ
7. เด็กชายสัจจา  นิลมณี
8. เด็กชายสุริยุทธ  คณาโจทย์
 
1. นายกฤษณพล  สร้อยวัน
2. นายนิพนธ์  จันทะโพธิ์
3. นายอนุวัฒน์  หรุ่นเลิศ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูศรี
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสถียรธรรม
3. เด็กหญิงธันยพร  อุเทนสุทธ
4. เด็กชายนพพล  พรมสี
5. เด็กหญิงภัทราทิพย์  หอมจันทึก
6. เด็กหญิงยุพิน  ศรีกงพาน
7. เด็กหญิงสกาวเดือน  มอบขุนทด
8. เด็กหญิงสมจิตร  เปียนขุนทด
9. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  จารุกาญจน์
10. เด็กหญิงอรนุช  ปิขุนทด
 
1. นายทศพล  สุขรักษ์
2. นางปนัดดา  สุขรักษ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  บุญสอน
2. เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์ขุด
3. เด็กชายภาณุ  เมืองเกิด
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กกทองหลาง
5. เด็กหญิงศศิธร  อินทร์เพ็ญ
6. เด็กหญิงสายธาร  อุ่นบุญมา
7. เด็กหญิงสายรุ้ง  นาคเชื้อ
8. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  เกาะแก้ว
9. เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งวัน
10. เด็กหญิงอรอนงค์  วัตรยิ้ม
 
1. นางสาวจงกล  อ่อนไสว
2. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
3. นางสุทธาลักษณ์  อยู่นิ่ม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วันนะ
2. เด็กหญิงสุทธินี  สุวรรณเพชร
3. เด็กชายอนุพนธ์  เพียรชำนาญ
4. เด็กหญิงอภิสรา  มิ่งนอก
5. เด็กหญิงออมสิน  ชัยเสนา
 
1. นางสาวประทีป  ใจมงคล
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  เพชรบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มิตรสันเทียะ
3. เด็กชายสุริยา  ศรีคำมูล
 
1. นางนิภารัตน์  ฟักทอง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงวนิดา  อัศวธานินทร์
2. เด็กหญิงอธิตยา  ยุติธรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเมือง
2. เด็กชายศุภกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสมบุญ  แปลงไธสง
2. นายสุริยา  สงฉิม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  งามสม
2. เด็กชายวีรภัทร  สิทธิชัย
 
1. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายกรกฎ  คนมั่น
2. เด็กชายจัดสรร  ศิริพันธุ์
 
1. นางจิตรา  พันธุ์ธรรม
2. นายสุริยา  พันธุ์ธรรม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีบัว
2. เด็กชายอภิชัย  บุญแสง
 
1. นางรัตนมณี  ประดับมุข
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุวรรณ์ลำ
2. เด็กชายโยธิน  ทันไธสง
 
1. นางสาวรัชตวรรณ  พิมเสน
2. นางสาววิลาวรรณ  ภูสถาน
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนรินที  คูสุวรรณ
2. เด็กหญิงอารยา  สีสมุทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สนประเสริฐ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรเมธ  พลดงนอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุบพิ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายอัศนีย์  ฤทธิสาร
 
1. นางรัตนมณี  ประดับมุข
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีบุตร
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอุเทน  เทียนทอง
 
1. นางสาวปวีณา   ยสุคำ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายชุติวัต  หวังอาษา
 
1. นายสุริยา  แสงดี
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายสุรชัย  สังเวียนวงศ์
 
1. นางดวงจันทร์   กาละ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายชลานนท์  พงษ์นภา
 
1. นางสาวจริยา  โปร่งอากาศ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายปพน  อ่อนหวาน
 
1. นางนิตยา  ทิวงษ์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วมา
2. เด็กหญิงวนิดา  ก้อนขำ
3. เด็กชายสุธี  บุ้งทอง
 
1. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
2. นายนิพนธ์  ตาระกา
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายรังสรรค์  หินอ่อน
2. เด็กชายวงศกร  มณีแดง
3. เด็กชายสุธาเทพ  อินทวี
 
1. นางณิชาภา  เชื้ออ่อน
2. นางวัลลภา  ศรีวัฒนพันธุ์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายธนกร  หมอยา
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  อาจเชื้อ
 
1. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
2. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายดนุกฤต  แสงกล้า
2. เด็กชายวราวุธ  สุนีย์
 
1. นางสมปอง  ฉันทานุรักษ์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายอาทิตย์  ดอนจงโก
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสมส่วน   ปั้นโต
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กอบสันเทียะ
2. เด็กชายอาทร  นนท์ขุนทด
 
1. นางสาวจริยา  โปร่งอากาศ
2. นางสะไบทิพย์  แสนทวีสุข
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายธีรเดช  สุขเดช
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คชพันธ์
 
1. นางสมหมาย  ป่าสลุง
2. นางสาวสุรีย์พร  วินิชบุตร
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พ่วงจีน
2. เด็กหญิงณัฐพรรณ  โพมินทร์
 
1. นางสมปอง  ฉันทานุรักษ์
2. นางสาวเขมนิจ  ปิ่นวิเศษ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐจิตร์
2. เด็กชายจิรพงษ์  น้อยเรือง
3. เด็กหญิงธนัดดา  บุรมศรี
4. เด็กหญิงธนัตดา  สะกุลราช
5. เด็กหญิงพรพรรณ  เสมาฉิม
6. เด็กหญิงอรยา  นาหัวนิล
7. เด็กหญิงอัญชลี  ใจเฉื่อย
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ภูพรม
2. นายนิพนธ์  ตะระกา
3. นางสาวอรุณรัตน์   สาลี
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พิมพ์ทองงาม
2. เด็กชายศตวรรษ  ภู่บำเพ็ญ
3. เด็กชายโกเมศ  ทองแหลม
 
1. นายชัยวัฒน์  กลิ่นเกษร
2. นางสาวสายบัว  กล้วยดี
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประมะเด
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประมะเด
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขถาวร
 
1. นางวรรณวิสา  สุขีนัย
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสมา 1. เด็กชายธีรพงษ์  เทศนา
2. เด็กหญิงนพมาศ   จุ้ยเจริญ
3. เด็กชายสาริศ   โลมี
 
1. นางพิมพ์พิชชา  เสียมสกุล
2. นางเตือนใจ  อุตะมะ
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปะวะโท
2. เด็กชายวรโชติ  เล็กรัตน์
3. เด็กชายอนันตชัย  เขื่อนเพชร
 
1. นางนงเยาว์  อ่อนแก้ว
2. นางสาวศิริพร  เพ็ชรตรา
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายชำนาญ  ปานโตนด
2. เด็กชายสมภพ  ตะกรุดแก้ว
3. เด็กชายอุเทน  เทียนทอง
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางลักขณา   คันธสอน
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายจารุวิทย์  กอกัน
2. เด็กชายชัยยุทธ  ชัยสงค์
3. เด็กชายสิทธินนท์  ใยดี
 
1. นางสาธร  ชอบคุย
2. นายสุริยา  พันธุ์ธรรม
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  พิกุล
2. เด็กหญิงดอกแก้ว  ไซจันทร์
3. เด็กชายเสาเอก  แสงจันทร์
 
1. นายนิพนธ์  ตาระกา
2. นางสาวลักขณา  เทียนช้าง
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เต่าทอง
 
1. นายตรีภพ  สมัครลาน
2. นางสาวอรชร  โตสลุง
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 1. เด็กชายเกรียงไกร   ทองคำ
2. เด็กชายเอกวิทย์   อินทร์ติยะ
 
1. นางสาวมนสิชา  ภมรพิทักษ์
2. นางสาวอุสณี    ภูกองไชย
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายมนตรี  คำพีระ
2. เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิลือชัย
3. เด็กหญิงอินทิรา  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ์
2. นางสาวพรพรรษา  วงษ์อินทร์
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายทรงพล  ชูก้าน
2. เด็กชายนพดล  เพ็งเลื่อน
3. เด็กชายอาจินต์  ทองใบ
 
1. นายแดง  ชูลิขิต
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายมนตรี  คำพีระ
2. เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิลือชัย
3. เด็กหญิงอินทิรา  พิมพ์ดี
 
1. นายชลัมพล  ธูปกระแจะ
2. นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ์
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายณรงค์กร  สุขทวี
2. เด็กชายวรรธนะ  สลาแก้ว
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จิตรไพศาล
 
1. นางพรรณิภา  บำรุงพานิชย์
2. นางสาวศิริพร  เจริญสุข
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉ่ำกระมล
 
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายสมรักษ์  พันสาย
 
1. นางสาวชุลีกร  ศรีสวัสดิ์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายนพปฏล  ปานเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  คงไกรฤกษ์
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสนธิ 1. เด็กชายนพดล  สอนกลาง
 
1. นางสาวกัลยาณี  มะสุทธิ
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เต่าทอง
 
1. นางสาวอรชร  โตสลุง
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัทธะทวีคูณ
3. เด็กหญิงวนิดา   ปานทอง
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เพียรปรุใหญ่
5. เด็กหญิงอภิญญา   ภูมิทรัพย์
 
1. นางสาวปวีณา  นวนประโคน
2. นางอภิญญา  เครือสุคำ
3. นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย์
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กลิ่นจำปา
2. เด็กหญิงธัญชนก  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนภัสรา  ศรียากุล
4. เด็กหญิงปภัสสร  แสนธานี
5. เด็กหญิงรัตนา  รัตนะทิพย์
 
1. นายนิพนธ์  ตะระกา
2. นางสาวพยุง  พรมพิทักษ์
3. นางสาวอุทุมพร  นิ่มนวล
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงวิภา  วารีหลั่ง
 
1. นางศวรินทร์  นิมิตภาวัฒน์
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายโชติ  สุรินทร์
 
1. นายวินัย  หลาบงาม
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายชัยธวัช  ศิริสิงห์
 
1. นางสาวสุวรรณา  แก้วศรีงาม
 
228 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงชุลีพร  เต็มหัตถ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สอนศรี
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  กิ่งไทร
4. เด็กหญิงศิริพร  สอนศรี
5. เด็กชายอานุภาพ  อินทปัญชา
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
3. นางสาวสาหร่าย  เต็มหัตถ์
 
229 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  อถาพัด
2. เด็กชายธนพล  แก้วปัญญา
3. เด็กชายบัญชา  นิลคช
4. เด็กหญิงปภัสวดี  ฤทธิสาร
5. เด็กชายสุรศักดิ์  อุดมพืช
6. เด็กหญิงสุวรรณี  แดงรัตน์
 
1. นางพรนภา  บรรจง
2. นางสาวละมัย  ปิดทอง
3. นางสมถวิล  พูลฤทธิ์
 
230 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ดาบาง
 
1. นางสาวอาพร  ชะเอม
 
231 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย
2. เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา
3. เด็กหญิงอมิสรา  สิทธิพูล
 
1. นางทิพวรรณ  บัวศรี
 
232 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงจริญญา  นะธะศิริ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาอูฐ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาธรรม
 
1. นางจันทนา  อินทพนม