หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายกำพล อินชมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นายเอกพล สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายไพโรจน์ เมืองเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นายนวพล ทัศนศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นายทัศนะ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายกฤษณะ กลั่นเชื่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นางทรรศนีย์ เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางภาสิณี มาตยานุมัตย์ แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางสมบัติ โฆษิตวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางภาวนา นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายมนตรี อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นางเปรมฤดี ไสยประพาส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายไพศาล กรรณาริก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางสาวชลลดา วงษ์สกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายปัญญา คล้ายแพร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางวาสนา เขตกัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายเอนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายมานิตย์ สิงห์ไพร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางอุปถัมภ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางวีณา ลิ้มสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางเลขา มูลลิสาร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นางบังอร ดีอ่วม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายสัมฤทธิ์ แห้วทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายสังวาลย์ สิงห์สา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นายอัศวชัย พ่วงพระเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางสุนีย์ โตอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นายนิตยา ท้บพุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นายวรศักดิ์ ภูเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นายไพบูลย์ วิเศษพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นายสุรสิทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นายอาภากร พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นายเฉลา คอนขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นายกมล นุชประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ากล้วย คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นายชูเกียรติ ลักษณะศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นายสมเกียรติ ศรีประสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นายชาตรี ธรรมธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นายธวัชชัย วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นายวีรศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นายณรงค์ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นายเหลา พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นายพีระพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นางอภิษฎา ปิ่นงาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นางอัญชลี จิตตางกูร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 นางสาวภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นางสุจิตรา มั่นสัตย์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นางสาวพยุง กล่ำเพชร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นายโกเมศ ศรีสุพรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นายประคอง แสวงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
85 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
86 นายอาภากร พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
87 นายประคอง แสวงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
88 นางดรุณี สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
89 นายภิรมย์ จันทร์โนทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
90 นางสุกิจกุล กินจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
91 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
92 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
93 นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
94 นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
95 นายนิวัติ เหมือนเพ็ชร์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
96 นางจุรีรัตน์ ทองพานิช โรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
97 นางวลัยพร ศุภภะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
98 นางจารี พาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
99 นางเยาวภา เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
100 นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
101 นางสาวศิริพร กอนวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
102 นางอุบล ยอดสลุง โรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
103 นางสาวศรีพร คุ้มพร้อม โรงเรียนวัดอัมพวัน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
104 นางสาวสายหยุด แก้วสว่าง โรงเรียนโคกลำพานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
105 นาวสาวปริศนา กุลหอม โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
106 นางสาวเสาวลักษณ์ จิโรจน์วงศ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
107 นางประภา วรสุขขัง โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
108 นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
109 นางสุวรรณ เครือเมฆ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
110 นางรัตนาวดี สว่างเรือง โรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
111 นางบุญฉลอง กระตุดเงิน โรงเรียนบ้านหนองเมือง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
112 นางจิตรานัน มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
113 นางวรารัตน์ พุทธศิริ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
114 นางอัจฉรา แก้วพรหม โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
115 นางสาวราตรี สกุลศักดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
116 นางวรรณา อัมพรมุนี โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
117 นางเบญจพร มณีโชติ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
118 นางสุรีรัตน์ ฉ่ำชุ่ม โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
119 นางดรุณี คัมภ์วีระ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
120 นางรันทม คำชามา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
121 นางวัชรีย์ ศิริเสรี โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
122 นางนฤมล สวนพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
123 นางอารีย์ รักสอน โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
124 นางอารี พฤกษอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
125 นายสายชล ทับพุ่ม โรงเรียนวัดเทพอำไพ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
126 นางจรัล คำพาณิชย์ โรงเรียนวัดหนองพิมาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
127 นางสาวจิตตรา อุ่นละม้าย โรงเรียนกำจรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
128 นางประมวลมาศ จันทร์จุฬา โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
129 นางวราภรณ์ อิ่มสำราญ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
130 นางพรทิพย์ พงคชาติ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
131 นางสาวกรองจิต อุ่นละม้าย โรงเรียนบ้านทุ่งทอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
132 นางจินตนา แย้มยิ้ม โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
133 นางวันเพ็ญ เจริญหลาย โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
134 นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
135 นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
136 นางสุวรรณา ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
137 นางกุลชลี ตาลช่วง โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
138 นางทิวา หมดมลทิน โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
139 นางสุจิตรา อินศร โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
140 นางสาวศุภารมย์ ปริมา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
141 นางพาซีย๊ะ บาฮะคีรี โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
142 นายชรินทร์ โปร่งสละ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
143 นายบุญรุ่ง ประดิษฐ์กุล โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
144 นายแมนนิมิต โคตรปล้อง โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
145 นายสมส่วน ใจยืน โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
146 นายเชิง เพ็ชรสันทัด โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
147 นายชาญชัย นิ่มโชตชัยเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
148 นายวรศักดิ์ ภูเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
149 นายสมเกียรติ ศรีประสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
150 นายประสพ สลุงอยู่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
151 นายเฉลา คอนขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
152 นายอเนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
153 นางอุปถัมภ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
154 นายมานิตย์ สิงห์ไพร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
155 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
156 นายณรงศักดิ์ กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
157 นายมาะนะ มิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
158 นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
159 นาววีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
160 นายคงกฤช เพ็งพิมพ์ โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
161 นางฤทัยทิพย์ เกตุพรหมมา โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
162 นางวิยะดา เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
163 นางสุจิตรา เกลี้ยงพิบูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
164 จ.อ.ทม พิมพ์ทน โรงเรียนบ้านหลุมข้าว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
165 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
166 นางรวงพร ภูเจริญ โรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
167 นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุม โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
168 นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
169 นางสาวณัฐชนา ตุลาทอง โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
170 นางสาวณิยะวรรณ ชูทอง โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
171 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
172 นางเอกพล สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
173 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
174 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
175 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
176 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
177 นายเอกพล สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
178 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
179 นางสาวลออ วิลัยร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
180 นายไพบูลย์ วิเศษพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
181 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
182 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
183 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
184 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
185 นายชรินทร์ โปร่งสละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
186 นายธวัชชัย สุขทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
187 นางสาวประไพ อุบลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
188 นางสุกิจกุล กินจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
189 นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
190 นางชูกิจ แก้วเหล็ก โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
191 นางพรรณทิพา คชสถิต โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
192 นางวีณา ลิ้มสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
193 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
194 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
195 นางมารยาท กลิ่นอินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
196 นางสาวเกษร พลอยประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
197 นายพรเจต พายงาม โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
198 นางสาวปริชาติ พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
199 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
200 นายรณชัย ทีมีศรี โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
201 นางพรทิพย์ ผลเต็ม โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
202 นางปราณี ฉัตรแก้ว โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
203 นางสาวสุรินดา แจ่มใส โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
204 นางอำไพ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
205 นายวิศณุ อดิศรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
206 นายพงษารัตน์ เย็นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเม่า คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
207 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
208 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
209 นายรุ่งศักดิ์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาดุก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
210 นางสาวนภาพรรณ ม้วนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
211 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
212 นางบังอร ดีอ่วม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
213 นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
214 นางสาวบรรจบ กิตติกุล โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
215 นายสมเกียรติ มุ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
216 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
217 นายสมศักดิ์ นามเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
218 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
219 นายโสพล แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
220 นายชำนาญ ศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
221 นางสาวอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
222 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
223 นายพยนต์ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
224 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
225 นายเสริมวิทย์ สังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
226 นายทัพชัย แย้มบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
227 นางสาวชิราภรณ์ ภู่ยาโต โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
228 นางวราภรณ์ เคร่งใจ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
229 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
230 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
231 นายพีระพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
232 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
233 นายสมเกียรติ เภากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
234 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
235 นายศรี ศรีอมรศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองบินโคกกะเทียม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
236 นางสาวแสงระวี อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
237 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
238 นางชุลีพร ไกรทุกข์ร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
239 นางสุนาจ ศรีปั้น โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
240 นางสุภาพรรณ ตุ้มเที่ยง โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
241 นางกาญจนา คำธิมา โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
242 นางชุดา รัตนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
243 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
244 นายสมชาย สัพโส โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
245 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
246 นางชญาดา ติโลกะวิชัย โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
247 นางศิริกุล เยาวขันธ์ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
248 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
249 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
250 ว่าที่ร้อยตรี สุวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
251 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
252 นายเสริมวิทย์ สังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
253 นายรังสี เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
254 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
255 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
256 นายสัมฤทธิ์ แห้วทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
257 นางเลขา มูลลิสาร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
258 จ.ส.ท.สงบ จันทร โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
259 นายมานิตย์ ตระกูลแสนศิริ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
260 นายสายชล หอมขจร โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
261 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
262 นายพยนต์ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
263 นายประวิทย์ ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
264 นายสมควร ป้อมบุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
265 นายชัยภัทร พรหมบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
266 นายเจริญ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
267 นายหล้า พลูสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
268 นายปัญญา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชอนบอน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
269 ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ ปุณยชัยปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
270 นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
271 นายหยด คณโททอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกราบ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
272 นางปราณี ฤาชา โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
273 นางศรินทิพย์ สาระพันธ์ โรงเรียนวัดดงสวอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
274 นางสมศรี ประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
275 นางเสงี่ยม งามวิลัย โรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
276 นางสาวมาเรียม พานอังกาบ โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
277 นางบุนช่วย ปานกลาง โรงเรียนวัดท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
278 นายชง กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
279 นางวาสนา ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
280 นางวิภาวดี ม่วงเกษม โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
281 นายสุรชาติ สายไพศรี โรงเรียนบ้านถลุึงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
282 นางเอื้ออารีย์ ศรีวิสรณ์ โรงเรียนบ้านถลุึงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
283 นางรุ่งทิวา เพ็ชรเจ้ย โรงเรียนบ้านชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
284 นายมนตรี สืบสิงห์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
285 นายสัมฤทธิ์ แห้วทอง หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
286 นายเอนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
287 นางวาสนา เขตกัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
288 นางอุปถัมภ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
289 นายพลังใจ ขันทองคำ ข้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
290 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
291 นายสมชาย สุขสด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
292 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
293 นางเลขา มูลลิสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
294 นางบังอร ดีอ่วม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
295 นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
296 นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ หัวหน้่างานการเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
297 นางภาวนา นันทศรี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
298 นางอภิาำา ปิ่นงาม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
299 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
300 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
301 นายสุรพงษ์ มีมาก โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
302 นายพิษณุ มีฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
303 นายสังวาล สิงห์สา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
304 นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
305 นางดรุณี นรากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
306 นางมัลลิกา ประทุมถิ่น โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
307 นางสถิตย์พร คำโม โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
308 นางสาวสมพงษ์ กอนสกุล โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
309 นางสาวอรนุช หริ่มบางอิฐ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
310 นางวัลภา บางจั่น โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
311 นางฉลอง มามี โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
312 นางเพชรศรี สุรวาท โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
313 นางสาววรรธณี ชูเชื้อ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
314 นางกานดา พลูอำไภย์ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
315 นางสาวปาริฉัตร ชมภูพันธ์ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
316 นายวีระ ไพรวรรณ์ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
317 นายสมาน อำลา โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
318 นายบุญเลิศ เมืองบุญ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
319 นายเนตร ทองดี โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
320 นายเดือน กระต่ายโพธิ์ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
321 นายสุพจน์ นามขันทอง โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
322 นายอดุลย์ แสงปานแก้ว โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
323 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
324 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
325 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
326 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
327 นายกำพล อินชมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
328 นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
329 นายเอกพล สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
330 นายไพโรจน์ เมืองเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
331 นายนวพล ทัศนศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
332 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
333 นายทัศนะ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
334 นายกฤษณะ กลั่นเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
335 นางทรรศนีย์ เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
336 นางบังอร ดีอ่วม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
337 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
338 นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
339 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
340 นางศรีวิภา สมัครการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
341 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
342 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
343 นายวิเชียร สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
344 นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
345 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
346 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
347 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
348 นางสมพร ขึ้นทันตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
349 นางศิรประภา แพรเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
350 นางสุภา บัวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
351 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
352 นางอัชลี อิ่มโพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
353 นางสาวเรวดี เอี่ยมจิตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
354 นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
355 นางสาวแน่งน้อย คล้ายทอง โรงเรียนวัดธรรมิการาม๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
356 นางสุวรรณี สีสุภา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
357 นางสาวกรรณิการ์ สุทธิทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
358 Mr.Adam Thomas Muuray โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
359 นางลัดดาวัลย์ ผ่องพันธ์ชัย โรงเรียนกำจรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
360 นางสาวสุชารินี ดวงสว่าง โรงเรียนหนองเมือง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
361 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
362 นางอัญชลี อิ่มโพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
363 นาสาววิลาวัณย์ บุญธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
364 Ms.Jenifer Annalise Goodall โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
365 นางนงลักษณ์ พลอยบุตร โรงเรียนบ้่านพรมทิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
366 นางสาวไพลิน นิธิปัญญากร โรงเรียนอนุบาลเพนียด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
367 นายศิริชัย วิลาชัย โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
368 นางสุภา บัวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
369 นางสุคนธ์ อมรอมฤตกุล โรงเรียนวัดดงสวอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
370 นางอำไพ ทิศกระโทก โรงเรียนซอย๓สาย๔ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
371 นางเมตตา วิงวอน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
372 นางจิตนา หวังจิตร โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
373 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
374 นางไฉน เร่งรัด โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
375 นางสมจริง ทิพย์พงษ์จิตรา โรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
376 นางสาวหรรษา บุญชม โรงเรียนกำจรวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
377 นางกรรณืการ์ วงษ์พินิจ ดรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
378 นางเบญจมาศ เติมแก้ว โรงเรียนท่าแค คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
379 นางศรีพิมล ดุษฎี ดรงเรียนบ้านหนองน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
380 นางบังอร พจนธารี โรงเรียนวัดบ่อเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
381 นางจินตนา พันธุ์กำแหง โรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
382 นางสมนึก เจริญศรีรุ้ง โรงเรียนบ้านวังจั่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
383 นางสุรีย์พร กินจำปา โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
384 นางประทีป ละม้ายแข โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
385 นางสิริกาญจน์ ชุณหะนันท์ โรงเรียนวัดเทพกุญชร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
386 นางสาวศิริเพ็ญ ควรหัตร์ โรงเรียนบ้านบางลี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
387 นางทิพพร เก่าประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
388 นางรุ่งทิวา บุญเรือง โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
389 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
390 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
391 นางสุภา บัวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
392 นางศิริประภา แพรเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
393 นางสาวนันทนี ปาโสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
394 นางสาวเจนจิรา แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
395 นายวินัย นามมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
396 นางสาวมยุรฉัตร เพชรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
397 นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
398 นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
399 นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
400 นางสมพร ขึ้นทันตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
401 นางอัญชลี อิ่มโพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
402 นางศิรประภา แพรเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
403 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
404 นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
405 นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
406 นายทัพชัย พานิชชอบ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
407 นางสุกัญญา เพลินแสง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
408 นางจารุวรรณ กล่ำกลิ่น โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
409 นางสรินยา วิมลมารยาท โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
410 นางราตรี สุขมั่น โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
411 นางนพมาศ นิ่มตลุง โรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
412 นางปัทมาภรณ์ สุขพันธ์ โรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
413 นายสมปอง ใจเบิกบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
414 นางอภิรดี พานิชชอบ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
415 นางสุภัตรา กองเงิน โรงเรียนบ้านท่าม่วง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
416 นายสุนทร อุบลคลี่ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
417 นายชวัชรพัต เดชภุชทาดาภัก โรงเรียนไฉไพร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
418 นางสรินยา วิมลมารยาท โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
419 นางปัทมาภรณ์ สุขพันธ์ โรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
420 นางกาญจนา คำนวณศักดิ์ โรงเรียนวัดใดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
421 นางสาวยุพา ใจใหญ่้สลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
422 นางศรีใหม่ สังวร โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
423 นางจารุวรรณ กล่ำกลิ่น โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
424 นายกำพล ดิดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
425 นางจำเรียง ทองมา โรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
426 นางสาวอินทพร แจ่มแสง โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
427 นายวีรยุทธ กันทิม โรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
428 นางราตรี สุขมั่น โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
429 นางนภาพร เนียมหะ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
430 นางนพมาศ นิ่มตลุง โรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
431 นางพูนสุข ดวงแก้ว โรเงรียนเมืองใหม่(ชะลอราษร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
432 นางรัตนา กางกรณ์ โรงเรียนโคกลำพาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
433 นางชัชฎาภรณ์ แก้วคำ โรงเรียนบ้านท่าม่วง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
434 นางอรอนงค์ ทัดเทียม โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
435 นางสุกัญญา เพลินแสง โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
436 นางฉลวย กล่ำฟอง โรงเรียนบ้านบางลี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
437 นางศิรินุช โตจาด โรงเรียนวัดตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
438 นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
439 นายสมปอง ใจเบิกบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
440 นางเกษณี นิลลออ โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
441 นางสุกัญญา เพลินแสง โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
442 นายระเบียบ ศรีโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
443 นางสรินยา วิมลมารยาท โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
444 นารงราตรี สุขมั่น โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
445 นางสาวไพลิน ค้ำภูเขียว โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
446 นา่งสวาท บุญเพชร โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
447 นางจารุวรรณ กล่ำกลิ่น โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
448 นางนลินี ด้วงหนองบัว โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
449 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
450 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
451 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
452 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
453 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
454 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
455 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
456 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
457 นายดิลก รัตนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
458 นายสุรัช พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
459 นางรัตณา สุนันทวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
460 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
461 นายวีระชัย ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุข คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
462 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำจั้น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
463 นายสัญชัย กัญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
464 นายชาติชาย กันทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
465 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
466 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
467 นายประวิทย์ รอดน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสายห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
468 นางวีนัส พิมพาภรณ์ โรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
469 นางนิตยา ริมสีม่วง โรงเรียนพิบูลปัทมาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
470 นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่ม โรงเรียนบ้านโคกสุข คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
471 นายณรงค์ พันธุ์กำแหง โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
472 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางาม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
473 นางวิชุดา หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
474 นายศิลปะชัย พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนบ้านหัวบึง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
475 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
476 นายปกิต ใจกว้าง นายกสโมสรลูกเสือพระนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
477 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ โรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
478 นางหรรษา นุชประภา โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
479 นางบุญยิ่ง พุ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
480 นางวัฒนา คลี่บุญ โรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
481 นางเกษมศรี นาสิงห์คาน โรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
482 นางวิมล เลสัก โรงเรียนวัดน้ำจั้น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
483 นางสุนีย์ โตอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
484 นางกาญจนา ฮวดศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
485 นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
486 นางวรีย์ ภู่เจริญชัยวรรณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
487 นางศิริมา เตียประเสริฐ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
488 นางวรารัตน์ พุทธศิริ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
489 นางราตรี สมนึก โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
490 นายมาะ ภูมิธิ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
491 นางกฤษฎา พานย้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
492 นายภัยเรศ ใจมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
493 นายนพพร ตุ้มทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
494 นายพรชัย พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
495 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
496 นายพงศ์จิตต์ ชะเอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
497 นายนรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
498 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
499 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
500 นายอนันตชิต สุทนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
501 นายเสน่ห์ รสฉำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
502 นายวินท์ธาเนศวร์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
503 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
504 นางอารี รัตนมันตาคม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
505 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
506 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
507 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
508 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการวัดใดยาว คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
509 นายวิศณุ อดิศรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
510 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
511 นายสุรัช พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
512 นายไพรัช มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี้ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
513 นายอิทธิพงษ์ สานุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
514 นายณรงค์ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
515 นายจำนง เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอน คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
516 นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
517 นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพนียด คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
518 นายชาตรี ธรรมธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
519 นายยุทธภูมิ ตันติมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
520 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
521 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
522 นางรัชนี เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
523 นายอานนท์ มั่งมูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
524 นายเจษฎา ใจมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
525 นายสายัณต์ ยิ้มแฉ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
526 นายเจษฎา มั่งมูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
527 นายฐนิษฐ์ กลิ่นเลขา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
528 นายจักรกฤษณ์ ธิโต ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
529 นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
530 ว่าที่ร้อยตรี รณกรณ์ ทองปาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
531 นายทวีศักดิ์ ยงสม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
532 นายทนงศักดิ์ สนโสม โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
533 นายนิยม น้อยตั้ง โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
534 นายวิษณุ มีฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
535 นายอานนท์ จ่าแก้ว โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
536 นายอานนท์ จ่าแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
537 นายภุณุวิทย์ อินทร์แก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
538 นางกาญจนา ฮวดศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
539 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
540 นางสาวจตุพร ปัญญาใหญ่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
541 นางสายพิณ พุทธวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
542 นางสาวสุวรรณ อ่วมอิ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
543 นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
544 นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
545 นางสาวลภัสรดา โลราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
546 นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
547 นางภารดา พัสลัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
548 นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
549 นางสาวมาสิณี วรปรีชาชนม์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
550 นางนภาวัลย์ ชิ่วนัส ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
551 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
552 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
553 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
554 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
555 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
556 นายอัศวชัย พ่วงพระเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
557 นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
558 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
559 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
560 นายรุ่งเรือง พงษ์ยี่หวา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
561 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
562 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
563 นางรัตนา สุนันทวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
564 นายชูเกียรติ ลักษณะศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
565 นายสุนทร ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
566 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
567 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
568 นายหล้า พูลสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
569 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางาม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
570 นางอรทิพย์ มัชฌิมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
571 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
572 นางมาริสา หิรัญพรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
573 นางนารีรัตน์ ชื่นชมบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
574 นางปริศนา มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
575 นางรัชนี สาระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
576 นางวีณา บุญส่งศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
577 นางยุพาพร ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
578 นางวรรณา สุนานันท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
579 นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
580 นางบุบผา สุขมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
581 นางทิพวรรณ รัศมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
582 นางปิยะพร สุ่นปาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
583 นางมาลี ประทุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
584 นางอัญญณพัชร์ เจ้าสกุลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
585 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
586 นายอนุสรณ์ นารถ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
587 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
588 นางปิยะนาถ เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
589 นางสาวภัทราภรณ์ สีหา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]