หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวรางคณา ไวยเรือน รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
2 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
3 นายสมพร ถ้ำทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
4 นายนภสินธุ์ รินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
5 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
6 นางสาวศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7 นางปาริฉัตต์ จุเพชร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
8 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
9 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นางกนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
12 นางสาวเขมจิรา เกษมสุขพัชรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
13 นางเสาวณีย์ อาจสามารถ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นางขวัญใจ ชะเอม นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นางสาวเกศสุดา ศรีใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
16 นางวราภรณ์ พานธงรักษ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
17 นางพลอยชมพู พรมแก้วงาม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
18 นางนวรัตน์ กีรติชัยทัศน์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ลำปาง เขต ๓ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
19 นายบุญช่วย หมื่นตาบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
20 นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
21 นางสาวสายปัญญา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
22 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
23 นางชนัญธิดา ทุ่งมีผล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
24 นางจินตนา อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ลำปาง เขต ๓ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
25 นายเอกพงษ์ แต้มคล่อง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ลำปาง เขต ๓ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
26 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:[email protected] T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]