รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายสี
 
1. นางนภัสนันท์  แสงจำปา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1. เด็กชายกฤตภาส  ชวธนาสุขกุล
 
1. นางคำตัน  สังข์เสาวภาคย์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงศรัยฉัตร  สุทธัง
 
1. นางอัจฉรา  คูณสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กหญิงอภิญญา  โชติสนต์
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   เพ็ชรประกอบ
 
1. นางบัวทิพย์   ทิพย์อักษร
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงลักษิกานต์  ผกามาศ
 
1. นางธนพร  ต่อศรี
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) 1. เด็กหญิงปทิตตา  จุฬาพิพัฒน์
 
1. นางนงนุช  สโดอยู่
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิสมัย  ไชยกลาง
 
1. นายธนากร  โพธิ์สุ
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. นางสาวดวงฤทัย   นันกระโทก
 
1. นางสุมาลี   เนื่องภักดี
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทาย 1. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิเทศ
 
1. นางกนกวรรณ  เฟื่องสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอารยา  ระติเดช
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงธิติสุดา  บุตรศาสตร์
 
1. นางมะลิสา  โม้งปราณีต
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภาษี
 
1. นางประยงค์  สายะสมิต
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงศิริพร  เลียบสันเทียะ
 
1. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 1. เด็กหญิงศิริประภาพร  รัตนวรรณ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทวิลา
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ครองเพ็ชร์
 
1. นางสาววรรณิภา  หวังแนวกลาง
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองละมุล
 
1. นางธัญภัสมณฑน์  วงศ์ปลั่ง
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. นางสาวจินตนา  ทะนะไชย
 
1. นางนิตยา  ไตรยราช
 
19 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตพล  พรมสุวรรณ
 
1. นางจิตกานต์  ด้วงวัง
 
20 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ลังตะคุ
 
1. นางทิอัญญา  พิทักษ์พล
 
21 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กหญิงพรชิดา  เทือกสา
 
1. นางยุวดี  กุลนาฝาย
 
22 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายอนาวิณ  นนลือชา
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
 
23 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอภินันท์   เครือแสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ   ผิวนวล
 
24 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. เด็กชายจัตุรงค์   จ่าบุญ
 
1. นางสุจิตรา  ศรีบุญรัตน์
 
25 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง (บ้านดุง) 1. เด็กชายนิมิตร  นะภูตา
 
1. นางสาวชลาพร  อุปนันท์
 
26 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงมุทิตา   มาพบ
 
1. นางวารุณี   พรหมคุณ
 
27 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางสาวกนกณัฎฐ์ชา  วงศ์พัฒนชัย
 
28 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  พรโสม
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
29 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. นางสาวพรนภา  ภูผิวฟ้า
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพ็ชร
 
30 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงไอลดา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
 
31 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  โมฆรัตน์
2. เด็กหญิงสุธีร์วรา  สาลำ
 
1. นางคำพู  ไชยฮะนิจ
2. นางวัจนา  นามน้าวแสง
 
32 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตติพร  อยู่สุข
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลานขามป้อม
 
1. นางดวงใจ  แนวโนนทัน
2. นางรุ่งอรุณ  นนทิจันทร์
 
33 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   หน่วงกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันคุม
 
34 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรประภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วรวิเศษ
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
35 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงชมภู่   อินตาจัด
2. เด็กชายธนวัฒน์   ใจทน
 
1. นางมะลิแย้ม   แสนอุบล
2. นายเผด็จ   แสนอุบล
 
36 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. นางสาวพรรณนิกา  กุลวิมล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ระหงษ์
 
1. นางประนอม  กุลอัก
2. นายสมชาย  โคตรคำ
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา
 
1. นางสมลักษณ์  ไชยปะ
 
38 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
39 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายอนวัช  ตันนิกร
 
1. นางวนิดา  ผลินยศ
 
40 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐนน  เทอดไพรสันต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
41 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงลออรัตน์   อุปคุณ
 
1. นางจันทิมา   วัชระคุปต์
 
42 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนชัย  ชัยเวชสกุล
 
1. นางประกายแก้ว  ศิวายพราหมณ์
 
43 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงรักติบูล  สาขามุละ
 
1. นางฐิติยา  ยุวพรม
 
44 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงทิพรดา  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก
 
45 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น 1. เด็กหญิงศริมน  จันทศรี
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
46 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เขตคาม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  กันสุทธิ
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สุ่ย
 
1. นางวิภาดา  สรณารักษ์
2. นางวิลาวัณย์  วรนิทัศน์
 
47 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   ภูตาเลิศ
2. เด็กหญิงธนาภา   อธิธาดา
3. เด็กหญิงธัญธิตา   เรืองชัยทวีกิจ
 
1. นางวรรธกาญ  จิตรักษา
2. นางเบ็ญจวรรณ  มาดีตระกูล
 
48 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำพยา
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  นะดาพันธ์
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บัวเขียว
 
1. นางกรองทอง  หลอดเงิน
2. นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ
 
49 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาลีวรรณ  หาญศรี
2. เด็กหญิงมีนวดี  แซ่แต้
3. เด็กหญิงลลิดา  สังข์แก้ว
 
1. นายปรีชา  ราชพลแสน
2. นางภรภัทร  น้อยอยู่นิตย์
 
50 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสูงเนิน
2. เด็กหญิงนันทิตา  วุ่นชีลอง
3. เด็กหญิงอรญา  ยับสันเทียะ
 
1. นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
2. นางสาวอรทัย  ถีรัตถา
 
51 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประภัสสร
2. นางสาวณัฐมน  บุญพุทธ์
3. เด็กหญิงพรนภา  อ่อนโนนขวา
 
1. นางคำพู  งอสอน
2. นางดรุณี  แก้วเรือง
 
52 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงกชมน   เลาหวิโรจน์
2. เด็กชายรพีพัทร   บุญสว่าง
 
1. นายสมพงค์   อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา
 
53 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำตากล้า 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงศ์กลุ่ม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  วีระวงศ์
 
1. นางพรรณธิกา  นุราช
2. นายโคจร  อินธิปีก
 
54 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายชุณหเกียรติ  ทองกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรไตร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกยนารถ
2. นางยุพาพรรณ   บุญลาด
 
55 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พงอุดทา
2. เด็กชายนุติ  ฝ่ายแก้ว
 
1. นางชุติมา  เหล่าแค
2. นางสาวพิสมัย  สีเหลือง
 
56 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงบุษบา  เสาโร
2. เด็กหญิงไอลดา  มาตรกลาง
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
 
57 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนพล  ปะกะตัง
2. เด็กหญิงเรวดี  มาตรพล
 
1. นายบุญราช  จันทรคติ
2. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
 
58 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
59 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
60 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
61 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กชายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
62 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์   ภู่ทอง
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
63 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงวันวิสา  เกิ่งพิทักษ์
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
64 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ธรรมเนียมมี
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
65 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นายสิทธิกร  พิมอักษร
 
66 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงสุรีชา   พิจาร
 
1. นายสัชฌบุญ   สมรักษ์
 
67 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ภักดีศรีทอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  บำรุงภักดี
 
68 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพงศ์พล  พรหมดวง
2. เด็กหญิงสิรินดา  วรพิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงเปมิกา  ธีรเนตร
 
1. นางอรชร  มิ่งส่วน
2. นางสาวอรศรี  ดวงรัตน์
 
69 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุญขันธ์
2. เด็กชายพณวรรตน์  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงศสิธร  คุ้มจินดา
 
1. นางบังอร  กาญจนาภา
2. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
 
70 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายบุรินทร์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงภัทรมน  คอมแพงจันทร์
3. เด็กชายภูมิภากร  สาระนันท์
 
1. นางขนิษฐา  กุลกานนท์
2. นางนันทฉัตร  เตียยะกุล
 
71 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปุณประวัติ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เฟือยคำ
 
1. นายคำพอง  บังศรี
2. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
 
72 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปริชญา  โยริบุตร
2. เด็กชายศิริมงคล  อาญาเมือง
3. เด็กชายอัษฎายุธ  มีสุวรรณ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร  ครูเกษตร
 
73 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงวัลลภา  หารวย
2. นางสาวสุทธิดา  จองลีพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  พรมลี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  เพริศแก้ว
2. นางเนาวรัตน์  มหาชัย
 
74 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐนิช  โถชารี
2. เด็กหญิงปานชนก  เจริญสุข
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วก่า
 
1. นางขนิษฐา  กุลกานนท์
2. นางสุกัญญา  อุ่นสากล
 
75 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วทุ่ง
2. เด็กชายสุวัชน์  ผ่องพัฒนา
3. เด็กหญิงอัญชิญา  ม่วงโมด
 
1. นางกุลศิราณี  ศักดิษฐานนท์
2. นางทศพร  เดชะยา
 
76 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงกชกร  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงกรรณชนก  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงสุวิชญา  ก้องเวหา
 
1. นายณรงค์  โสภิณ
2. นางบานเย็น  โสภิณ
 
77 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงดรุณี  ไตรโพธิ์ท่อน
2. เด็กชายปณชัย  พรมมากุล
3. เด็กชายพีรพล  ปินะภา
 
1. นายอดุล  สุรวากุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
78 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุบคา 1. นางสาวมณีรัตน์  วุฒิเนตร
2. นายวรวิทย์  ฤทธิชัย
3. นางสาววรารัตน์  สมอเนื้อ
 
1. นางสาวธีราพร  โชคสวัสดิ์
2. นางสาวสุธาสินี  ภิรมย์กิจ
 
79 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
3. เด็กหญิงนภสร  กระแสโท
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
 
80 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงค์ถิ่น
2. เด็กหญิงปูชิกา  ชำนาญทาง
3. เด็กชายศรชัย  ใจซื่อ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  กองทุ่งมน
2. นางสมทรัพย์  เลิศนา
 
81 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ดำริบูรณ์
2. เด็กชายพลพล   มงคล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ศรีวิเศษ
2. นางสาวนงคราญ   บุญนำ
 
82 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุขสถิต
2. เด็กหญิงรมิตา  ตันวานิชกุล
3. เด็กชายอติวรรษ  สีตะวัน
 
1. นางขนิษฐา  กุลกานนท์
2. นางสุกัญญา  อุ่นสากล
 
83 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ขนวน
2. เด็กชายทรงศักดิ์ดา  เหล็กศรี
3. เด็กชายสำรวย  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวทองใส   ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร  พงษาปาน
 
84 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สุพรมอินทร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ชัยสงค์
3. เด็กหญิงอริญญา  พิลาทา
 
1. นายบรรชา  พานทองสิม
2. นางรัตนรัตน์  ราชมี
 
85 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวทัศนีย์  แสนสี
2. เด็กหญิงฟ้าหยาด  อัศวภูมิ
3. นางสาวอินทุกร  มังสุไร
 
1. นางกรรณิการ์  ระวิวรรณ
2. นายธวัช  ไชยโส
 
86 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงชิชา  สัมมาสะโก
2. เด็กชายมงคล  ศิริสุนทร
3. เด็กหญิงไอลิน  โพธิ์กลั่น
 
1. นางอุไร  ศิริหล่อ
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
87 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสนิภัค  เพชรกันหา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งทอง
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  กางการ
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
88 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงวาสนา  เมยมงคล
2. เด็กหญิงอนุสรา  สิมจันทา
3. เด็กหญิงอรปวีณา   หรพูน
 
1. นายปราโมทย์  สุขสมโสด
2. นางวนิดา  สุขสมโสด
 
89 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สงกูล
3. เด็กหญิงสุทธิตา  สงปะคำ
 
1. นางสาวประภัสสร  จันดากุล
2. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรินทร์
 
90 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงนันทนา   อานนท์
2. เด็กหญิงวาเลนทินี   ธรรมพร
3. เด็กหญิงอำพา   ไพฑูรย์
 
1. นางพิมพ์ลภัสส์   กรสันเทียะ
2. นายเดชา   กรสันเทียะ
 
91 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ใจสบาย
2. เด็กหญิงชุติมา  พรมขุรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
 
1. นางบุปผา  ศรีนวลจันทร์
2. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
92 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรจิรา  ศรีเมืองเดช
2. เด็กหญิงโสรยา  โพธิพันธ์
 
1. นางกรวิกา  ศิริบูรณ์
2. นายตฤณ  ทีงาม
 
93 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กชายปรัชญา  อินทร์อำคา
2. เด็กชายสรายุทธ  พาสุข
 
1. นางสาวกชกร  พินิจมนตรี
2. นางตะวัน  พุ่มชะบา
 
94 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายณฤทธิชัย  จันล่องคำ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุหงษา
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางสุดใจ  พิมพ์สะ
 
95 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคมณีศึกษา 1. เด็กหญิงราษิณี  แฝงฤทธ์
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แก้วผาง
 
1. นายกรวิชณ์  ขอบทอง
 
96 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิราม 1. เด็กชายมนทวี  ประสพสุข
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  นิ่มแก่น
 
1. นายธงชัย  ต้นทัพไทย
 
97 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรานุวัฒน์
2. เด็กหญิงนภัสสร    ยิ่งนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์   เดชโนนสังข์
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พังคะบุตร
2. เด็กชายสราวุฒิ  จันสี
 
1. นายจักร  ไชยยอด
2. นางประภาภรณ์  พังคะบุตร
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 88.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรียัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  โคตรวิชัย
 
1. นายกิตตินันท์  ทุมปัด
2. นายชุมพล  บุญพา
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1. เด็กชายธนกฤต  จันลา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จำปา
 
1. นายเกรียงไกร  ศรีเสน
 
101 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79.03 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายปารเมศ  เพิ่มสุข
2. เด็กชายสรวิชญ์  พิมพ์บึง
 
1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
2. นางสำรวย  มูลป้อม
 
102 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 75.77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายดิฐษกร  เรืองเกษม
2. เด็กชายภานุพงษ์  งามเลิศ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  โคตรมณี
2. นายพัทยา  โภคาพาณิชย์
 
103 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 75.27 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายอนุชา  คำอุดม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คิดการ
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
104 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 71.51 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายพุทธิพงษ์   ธงไพร
2. เด็กชายสุกฤต  ป้องทอง
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
105 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 69.67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายกิติโชค  ศรีอุดร
2. เด็กชายรณชัย  ศรีอุดร
 
1. นางสาวกชกร  สุขกวี
2. นางสาวเยาวนิตย์  พนมพงษ์
 
106 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เดียวสุรินทร์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ปัญญาคม
 
1. นายประสพ  พรหมดิเรก
2. นางอรพิน  พวงร้อย
 
107 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 1. เด็กชายชลวิทย์  สาจันทร์
2. เด็กชายเจษฎา  ทุ่งหลวง
 
1. นางปิยนาถ  แสงสุวรรณ
 
108 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพาทิศ  สวัสดี
2. เด็กชายสมชาย  เวชกามา
 
1. นายดาวเรือง  ทองเลิศ
2. นายลือชา  ธิโสภา
 
109 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นนท์ขุนทด
2. เด็กชายสันติ  ยศสันเทียะ
 
1. นางสุรีพร  เทียมกระโทก
 
110 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กชายชาญชัย   ล่ำสัน
2. เด็กชายธีรศักดิ์   ศรีกะชา
 
1. นายประหยัด   พลพวก
2. นายสันติ   ครังตุ้ย
 
111 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  สีนาม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญจูง
 
1. นายสงวน  กุลวงศ์
2. นายเสถียร  ทาขุลี
 
112 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายธนากร  ปักการัง
2. เด็กชายมาวิน  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
2. นางสุรีรัตน์  แย้มศรี
 
113 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทึงอวน
2. เด็กชายวศิน  อินทะพุฒ
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
114 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายชินกร  ลาปะ
2. เด็กชายสิทธิเดช  สุวรรณวงษ์
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายอนิวรรตน์  กฤตเวทิน
 
115 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูธร
2. เด็กชายพีระพงษ์  ประเสริฐ
 
1. นายณัฐวุฒิ   ต้นจันทร์
2. นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
 
116 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเตียง 1. เด็กชายธีรเมธ  อินธิดา
2. เด็กชายยศพล  ยังสุข
 
1. นายประภาส  เขียวดวงดี
2. นายวสันต์  สานุการ
 
117 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.52 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีตระกูล
2. เด็กชายตะวัน  อุดหลุน
 
1. นายสรายุทธ  นักบุญ
2. นายสุริยัน  วงศ์หนายโกด
 
118 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.36 เงิน 5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชัยณรงค์  บัวกอ
2. เด็กชายอริยะ  สิมาวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
2. นางศิรินภา  ไพรศรี
 
119 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.41 เงิน 6 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กชายจิรเมธ  ห้วยทราย
2. เด็กชายวรุจ  โมพิบาล
 
1. นายสมร  ธุรชัย
2. นายสุรยุทธ  เหมนวล
 
120 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.41 เงิน 6 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1. เด็กชายรัฐเขตต์  สร้อยปุ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โสเส
 
1. นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา
2. นางสาวมารินทร์  กัสปะ
 
121 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.43 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นาจารย์
2. เด็กชายไชยวิชิต  ชินวัลย์
 
1. นางสาวขวัญตา  ศรัทธาพันธ์
2. นายปฏิภาณ  พิทักษา
 
122 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายณฐพงศ์  เพียกุนา
2. เด็กชายอภิสิทธฺ์  กรมไธสง
 
1. นางธุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
123 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายอดิศร   รังษี
2. เด็กชายเอกณรงค์   วงษ์พินิจ
 
1. นายวรกร   ปาโสรักษ์
2. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
124 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายวันเฉลิม  แสงสว่าง
2. เด็กชายอานนท์  วงศ์คำแก้ว
 
1. นายจตุรงค์   ลิ้มไพบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
125 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.92 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายขุนณรงค์  ปัตภัย
2. เด็กชายศาตราญา  คำประวัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ  ไพรบึง
 
126 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายประสาร  มุ่งมาตร
2. เด็กชายเจษฎากร  น้ำนวล
 
1. นายพีรกรกิจ  ไพรบึง
 
127 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงกฤษดา  ศรีหานนท์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พุทธชัยยนต์
 
1. นางรันดร  ปากอุตสาห์
2. นายสุริยนต์  สุมะลัด
 
128 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายปิยนันท์  สายมาลย์
2. เด็กชายอชิระ  สุนทรงาม
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
129 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.31 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิชัย   พงษ์แสน
2. เด็กชายเท่ห์   ยินดี
 
1. นายชัชวาลย์   ยั่งยืน
2. นางปานทอง   ยั่งยืน
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น
2. เด็กหญิงนราภรณ์  สุดตา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัดร้าย
4. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
5. เด็กหญิงอารียา  จำปาโท
 
1. นายยงยุทธ  หินอ่อน
2. นางอารยา  บุญเลิศ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชลดา  นวนอาสา
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลบุตร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
4. เด็กหญิงรุจิรา  สุจริตจิตร
5. เด็กหญิงศรัณญา  ผดากาล
 
1. นางสาวธัญญพร  ผิวเงิน
2. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจิรนันท์   บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงนงนภัส   วงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงบุษบามินตรา   คำเขียว
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   สิงคะเนย์
 
1. นางพยอม   บุญรอง
2. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  โพนแก่น
2. เด็กชายฐิติชญา  พันสาย
3. เด็กหญิงอภัสรา  ห้องแซง
4. เด็กหญิงอริสา  อินอ่อน
5. เด็กชายเบญจมินทร์  รสจันทร์
 
1. นางสุพรรัตน์  สุวรรณจวงกูล
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าน้อย
3. เด็กหญิงดารารัศมี  บำรุงศรี
4. เด็กหญิงนาตาลี  สวัสดี
5. เด็กชายรัตนกร  มาลัยทอง
 
1. นางวิมาลา  สมจันทร์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีทน
3. เด็กหญิงมิ่งพร  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงอาภาพร  ต้นแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา  ต้นแก้ว
 
1. นางช่อผกา  ศรีทอง
2. นางสุนีย์  มุทาพร
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงฉันทนา  ไชยเนตร
2. เด็กหญิงปลิตา  ใจแน่น
3. เด็กหญิงปวีณา  ปัดทุมมา
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เต่าทอง
5. เด็กหญิงอรวี  แจ้งสว่าง
 
1. นางช่อผกา  ศรีทอง
2. นางปรียารัตน์  ต้นโพธิ์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. นายจิรายุทธ  จำใบรัตน์
2. นางสาวณัฐริกา  ศรีธรรม
3. นางสาวสุติมา  พรหมลี
4. นางสาวสุพรรษา  เจริญคุณ
5. นางสาวสุภาวดี  ศรชัย
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
2. นางพัลภา  รัตน์อนันต์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันกอง
2. เด็กหญิงพาฝัน  พวงประยงค์
3. เด็กหญิงยลดา  ประทุมมา
4. เด็กหญิงละมุล  แสวงทรัพย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  เป้าไธสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โทนรินทร์
2. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงบวรัตน์  กระแจเหิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ด้วงก้อน
3. เด็กหญิงพัชราพร  สมสมัย
4. เด็กชายวุฒิชัย  จำนงค์บุญ
5. เด็กหญิงสโรชา  ชมเชย
 
1. นางกาญจนา  ชินบุตร
2. นางศิริสุข  ผดุงโชค
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุสะรัมย์
2. เด็กชายกิรติ  พลชำนิ
3. เด็กชายชนะวัตร  เตชมหาศรานนท์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทรงสำราญ
5. เด็กหญิงวิมล  สีดา
 
1. นางสมใจ  วาทิน
2. นางสุรางค์  ลีประโคน
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กหญิงตะวัน  ราตรี
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  บำรุงนา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รอดสันเทียะ
4. เด็กชายศราวุฒิ  หวังชิดกลาง
5. เด็กหญิงสุพิณญา  ปุมสันเทียะ
 
1. นางทัศนีย์  แช่มช้อย
2. นางเพ็ญจิรา  วงศ์สันติราษฏร์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรี  คำแสนกอง
2. เด็กหญิงภารวี   โคตรศักดิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  น้อยจันวงษ์
4. เด็กหญิงอริษา  ไตรภูทอน
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์  วรแสน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บุญประกอบ
2. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วยอดลา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ระยับศรี
4. เด็กหญิงสุวิมล   เริงรมย์
5. เด็กหญิงเจนนิศา   โทชาติ
 
1. นางนิภา   มโนรัตน์
2. นางปพิชญา   ยอดทอง
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงlสุธิดา  มะลิงาม
2. เด็กหญิงจิราภา  สินปรุ
3. เด็กหญิงนวพร  โสภิตลี้วัฒนานนท์
4. เด็กหญิงวทันยา  ถาลีลาด
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  คล้ายสุทธิ
 
1. นางวัจนา  เพ็ชรสุข
2. นางสุจิตรา  สงข์เสวี
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  บุตรวัช
2. นายธวัชชัย  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงพรวลัย  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงอรอุมา  นันตะราม
5. เด็กหญิงเครือมาศ  แซ่พัง
 
1. นางทวีพร  โปร่งมณี
2. นายวิเชียร  โปร่งมณี
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงนครินทร์  ขันธ์พัฒน์
3. นางสาวปณัฐดา  ป่าลั่นทม
4. นางสาวศิริพร  คำบรพิทักษ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  มะณี
 
1. นางสาวชณุตพร  อารยกูล
2. นางสาวเกศินี  ศรีพรหม
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจินตนา   เกษร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   งามแสง
3. เด็กหญิงวรรณภา   เลิศจริยา
4. เด็กหญิงสายธาร   กุลอักษ์
5. เด็กหญิงสุภาพร   ไชยแสง
 
1. นายชำนาญ   โสดา
2. นายหาญ   อุตมี
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอแลน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยเศษ
2. เด็กชายนันทกร  อินเสนา
3. เด็กหญิงประภาพร  ดาบุตร
4. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  สายทอง
5. เด็กหญิงสุรนิตา  เพชรทูล
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธิ์
2. นายประจวบ  จันทร
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. นางสาวฐิติฏา  ลครวงษ์
2. นายธวัชชัย  จิตโชติ
3. เด็กชายวรายุทธ  วงษ์ภักดิ์
4. นายสัตยา  ยอดสง่า
5. นางสาวอาสิติยา  ภูมิวรรณ
 
1. นายบรรจง  จันทะวงศ์
2. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำเริญภักดิ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  แสนเวียน
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กองกาล
4. เด็กชายอนุชา  จันทร์พันธ์
5. เด็กชายโชคชัย  พร้อมจิตร
 
1. นางวัชราภรณ์  หลักชัย
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  กฤษดี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทินวงค์
3. เด็กหญิงสิริลดา  กุลนรา
 
1. นางดวงทรัพย์  ทรัพย์ดี
2. นางสุภาณี  ปัทมประดิษฐ์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนันทณัฐดา  แสงทอง
2. เด็กชายนเรศ  หงษ์บัวภา
3. เด็กหญิงพิระดา  ยาซิมิน ออสเกิร์ต
4. เด็กชายพีระพงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
5. เด็กหญิงรวิสรา  นันโช
 
1. นางรัฐกานต์  ล้อธีรพันธ์
2. นายเรืองยศ  ล้อธีรพันธ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงปาริษา   โคตรคำ
3. เด็กหญิงรัตติยา  บุญมา
4. เด็กหญิงสุดาพร  เล็บสูงเนิน
5. เด็กชายเนติพงษ์  จะสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา  ทนขุนทด
2. นายเปรมปกรณ์  กนกธาดาสกุล
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายชนากร  อรุณสถิตย์
2. เด็กชายชนากร  กุลกลางดอน
3. เด็กหญิงดุสิตา  แนมขุนทด
4. เด็กชายธนภัทร  น้อมในธรรม
5. เด็กชายธนากร  หวังแววกลาง
6. เด็กชายธนากร  กุมขุนทด
7. เด็กชายธนากรณ์  พันธุ์ดวงชื่น
8. เด็กชายธีรพงษ์  เรียงสันเทียะ
9. เด็กชายธีรภัทร  ประขวัญครบุรี
10. เด็กหญิงนันทิดา  ปิดจันทึก
11. เด็กหญิงประทุม  แสงวน
12. เด็กหญิงปวีณา  บัวทอง
13. เด็กหญิงพรมรักษ์  ค้างสันเทียะ
14. เด็กชายวันชัย  โค้งขี้เหล็ก
15. เด็กหญิงวารินทร์  กุลพรม
16. เด็กชายสุริยา  แคพันดุง
17. เด็กชายอธิวัฒน์  โมขุนทด
18. เด็กชายอนันตพร  คงโนนนอก
19. เด็กหญิงอินทิรา  แป้นกลาง
20. เด็กหญิงเกวลี  พืมขุนทด
 
1. นางบงกชทิพย์  ชุมศรี
2. นายมงคล  ขวางกระโทก
3. นางสุมารินทร์  โทขุนทด
4. นางสาวหฤทัย  แก้วทะชาติ
5. นางเพ็ญจา  ชมภูมิ่ง
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำนาแซง 1. เด็กหญิงกนกพร  กิ่งวัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำหาญ
3. เด็กชายชนะ  ต้นแสง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ตามบุญ
5. เด็กหญิงทัดดาว  ทะลา
6. เด็กหญิงปราณี  สบายใจ
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อาภรณ์ศรี
8. เด็กหญิงปานตะวัน  ชินโชติ
9. เด็กหญิงพิมพิมาศ  พิมา
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองเสื่อ
11. เด็กหญิงมนทิรา  ตู้ทอง
12. เด็กหญิงมุกดา  พิทักษ์
13. เด็กหญิงยุวลัดดา  คำพันธ์
14. เด็กชายศิวกร  ชินโชติ
15. เด็กหญิงสุชาดา  สำราญ
16. เด็กชายอุทัย  มูลมั่ง
17. เด็กชายเจษฎา  บุญอาจ
18. เด็กชายเอกวิทย์  วงศ์อาจ
19. เด็กหญิงเอมอุรา  รัตนา
 
1. นายคณากร  พิณทอง
2. นางวิริยา  สุนีย์
3. นางสมลักษณ์  พิมา
4. นายสุนิโรจน์  เพชรรุ่ง
5. นางสุวนิตย์  ชัยณรงค์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. เด็กชายกิตวัฒน์  คำนนท์
2. เด็กชายทิวากร  รัตยา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำนนท์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์เขตรกิจ
5. เด็กหญิงบุษยา  สิงห์ศร
6. เด็กหญิงปนัดดา  ซาเสน
7. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ดีดวงพันธ์
8. เด็กชายวรมัญส์  ดีดวงพันธ์
9. เด็กชายวรรธนัย  ใจทัด
10. เด็กหญิงวิริยาพร  คำนนท์
11. เด็กหญิงวิไลพร  บุญดก
12. เด็กหญิงศิริภัทร  จันทะโสม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำนนท์
14. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสุข
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีดวงพันธ์
16. เด็กชายอณุพล  รุ่งโรจน์
17. เด็กชายอันดา  ดีดวงพันธ์
18. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมลา
19. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  คำนนท์
20. เด็กชายไป่  เมืองพิล
 
1. นายทัยรัตน์  ผาพองยุน
2. นายธนอนันต์  จันทร์พิมพ์
3. นางนัยนา  จันทร์พิมพ์
4. นายยมสันธ์  พันธ์หนองหว้า
5. นายวุฒิชัย  ธรรมวงศา
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  รู้สุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรสพล
4. เด็กหญิงดาราทิพย์  หาญมนตรี
5. เด็กชายทินกร  เพชรไชย
6. เด็กหญิงธนภร  สีบุญแปลง
7. เด็กชายธนากร  มนอิ่น
8. เด็กชายธีรภัทร  โคตรสมนวน
9. เด็กชายบัณฑิต  มุลน้อยสุ
10. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
11. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ผาลือคำ
12. เด็กชายภราดร  ถิ่นขาม
13. เด็กชายรณยุทธ  นานาวัน
14. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
15. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
16. เด็กหญิงวิชุดา  แดนประโคน
17. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ปิยะนันท์
18. เด็กหญิงวิยลักษณ์  ร้อยพิลา
19. เด็กชายศรายุทธ  ศรีชัย
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เย็นทะชิด
 
1. นางจันทร์จิรา  พลขันธ์
2. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
3. นายสุนทร  หนูอินทร์
4. นางสาวอรริสา  พิมพ์มีลาย
5. นางเวียงคำ  เจริญชัย
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
9. เด็กหญิงพรรสา  สินขาว
10. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
11. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
12. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
13. เด็กชายวัชรินทร์  บุญพันธ์
14. เด็กชายวิทยา  มาซา
15. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
16. เด็กหญิงศิรินภา  สุขบัวใหญ่
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาเบ้า
19. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นางสมบูรณ์  พันธุ์ชนะ
3. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
4. นายอุทัย  ทองจำรูญ
5. นางอุษา  คำศรี
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงกัญญา  มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  บุญสูง
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยปลิว
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  สะอาด
6. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
7. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
8. เด็กชายณรงค์ชัย  ถาวรพัฒน์
9. เด็กหญิงปรัชญาพร  อินทะพันธ์
10. เด็กหญิงปรารถนา  บุญเฟรือง
11. เด็กหญิงปาริตา  หอมหวาน
12. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
13. เด็กชายมงคล  อาจเอื่ยม
14. เด็กชายยอดธง  ทักษิณพิลา
15. เด็กหญิงรัศมี  บุญเฟรือง
16. เด็กหญิงฤทัยชนน์  ถุงจันทร์
17. เด็กหญิงวินิทรา  บุญศรี
18. เด็กหญิงวิไลพร  บุญเฟรือง
19. เด็กหญิงสุภัสสร  หอมล้น
20. เด็กชายเจษฎา  มีศรี
 
1. นายธีรวัฒน์  แถวประโคน
2. นางปารียา  แก้วธรรม
3. นางสาววรรณรา  พงษ์สิน
4. นายสำเนียง  ทองแย้ม
5. นางหทัยทิพย์  เตชะสุข
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กชายกรชกร  อินทอง
3. เด็กชายกฤษณพงษ์  หนองบัว
4. เด็กชายกวีศักดิ์  ชมบุญ
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุข
6. เด็กชายจักรินทร์  ศรีพิลา
7. เด็กชายชวัฒน์ชัย  มะเดื่อ
8. เด็กชายณัชพล  คำชาย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวไขย์
10. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
11. เด็กชายธรรมนูญ  นันทพันธ์
12. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
13. เด็กชายนิรันดร์  แก้วจันทร์
14. เด็กหญิงรัตนา  เตชะวรวงศา
15. เด็กชายวิทยาศักดิ์  ศรีละไมย์
16. เด็กหญิงวิภารักษ์  บุญลับ
17. เด็กชายสิทธิกร  สุขจันทร์
18. เด็กหญิงสุริดา  ไชยฤทธิ์
19. เด็กชายอนุพงศ์  วงค์สาสืบ
20. เด็กชายเกษศักดิ์  ความหมั่น
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นางวาสนา  มะโนรัตน์
3. นายสันทัด  พวงมะเทศ
4. นายเกตพง  ไชยเกตุ
5. นายเฉลียว  สายโงน
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงชุติมา  เวกสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  ชอบฉลาด
4. เด็กชายนิพันธ์  รุ่นมะรัง
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยสันเทียะ
6. เด็กหญิงพรนัชชา  สีผลสมอ
7. เด็กหญิงพัชริดา  มาคา
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ฮวบเอม
9. เด็กหญิงภัสสุดา  ใจเอื้อ
10. เด็กหญิงมันฑณา  พรมเสนา
11. เด็กชายยุทธวิชิต  ติสันเทียะ
12. เด็กชายวรยุทธ  พลดงนอก
13. เด็กหญิงวรรณิสา  การเร็ว
14. เด็กชายวรวิทย์  ฮวบเอม
15. เด็กหญิงวาสนา  คุ้มศรีษะ
16. เด็กชายวีรพภ  แก้วมะลัง
17. เด็กชายสมรักษ์  วันพังเทียม
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภิรมจิตต์
19. เด็กหญิงสุพัตตรา  รามหริ่ง
20. เด็กชายุสุทธิพงษ์  ผันศรี
 
1. นางจรรยา  วัชรธาราดล
2. นายถาวร  พันธ์สำโรง
3. นายประหยัด  ถอยกระโทก
4. นางสาวพัทยา  สีหาบุตร
5. นางสาวแพรวพรรณ  จรสายออ
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. นายจารุวัฒน์  กำหยุด
2. นางสาวชลธิชา  กองแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จาระศรี
4. นายณัฐวุฒิ  โสดสิงห์
5. นายธเนศ  ภูปรางค์
6. เด็กชายนริศรา  ชาวชุมนุม
7. นายปฏิภาณ  จำวัติตะ
8. นางสาวพรพิมล  ภาโนมัย
9. นางสาวพัชรีญา  แสนสาลา
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนะเวชศักดิ์
11. เด็กชายยอดขวัญ  น้อยวังหิน
12. นายวรพล  คุณสิงห์
13. นายศักดา  ภาษีภักดี
14. นางสาวศิลามณี  คีธี
15. เด็กชายสถาพร  แก้วชาญชัย
16. นายสุภชัย  เขมาภิรักษ์
17. นางสาวอภิญญา  แสงมีคุณ
18. เด็กชายอัครพงศ์  พรหมทอง
19. เด็กหญิงอินทุอร  อภินิล
 
1. นายณัฐวุฒิ  หาตรงจิตร
2. นายทรงกลด  คำซาว
3. นายสุรพงษ์  ธรรมสีหา
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายคงกพันธ์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิลธรรม
3. เด็กหญิงชุติมา  ผางคำ
4. เด็กชายณัฐกูล  หมวดเอ่น
5. เด็กชายธวัชชัย  เหล่าโนนเขวา
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มลากรรณ
7. เด็กชายธีรภัทร  พิลาดา
8. เด็กชายนนธกาญ  หมวดเอ่น
9. เด็กชายพิศนุ  ศิริบุรี
10. เด็กชายภูมินทร์  ชูรัก
11. เด็กชายมาย  ชูรัก
12. เด็กหญิงวนิษา  ฝอยวารี
13. เด็กชายวัศพล  โพธิ์ศรี
14. เด็กชายศุภกิตติ์  นูสีหา
15. เด็กชายอดิศักดิ์  เขี่ยงถุ่ง
16. เด็กชายอนาวิณ  นนลือชา
17. เด็กชายอภิราบ  นูวบุตร
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุลทวง
19. เด็กหญิงอาทิติยา  เหล่าพรม
20. เด็กหญิงเอมิกา  แสงสุด
 
1. นายภาสกร  คงถาวร
2. นายวันชัย  สีโพนเพ็ก
3. นายสนอง  พรมนอก
4. นางสุภาดา  คงถาวร
5. นางสาวสุรางค์  บุราณรัตน์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสันต์
2. เด็กหญิงญาดา  ประทุมวงค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปู่ไธสงค์
5. เด็กหญิงนวมินทรา  สีสันต์
6. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ศรีกะชา
7. เด็กหญิงปิ่นนภา  ชูใจ
8. เด็กชายพีรภัทร  คะสุดใจ
9. เด็กหญิงมณีวรรณ  ศรีจำปา
10. เด็กชายรณรต  สายชม
11. เด็กชายวสุธร  รุ่งเรือง
12. เด็กหญิงวารุณี  พลจันทึก
13. เด็กหญิงวิไลพร  เลิศรู้
14. เด็กหญิงศรีสุดา  พิมูลชาติ
15. เด็กชายสันติ  เค่ามั่น
16. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ชั้นตรา
17. เด็กชายอานุภาพ  วอทอง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  เลิศรู้
19. เด็กหญิงเทพรัตน์  ลิลาศ
20. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ลิลาศ
 
1. นางณิชรัตม์  แสงทอง
2. นางธาวินี  ประทุมวงค์
3. นายบุญญฤทธิ์  บูรณ์เจริญ
4. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
5. นางสาวเชษฐ์สุดา  พงษ์อนันต์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดใต้ 1. เด็กหญิงฐานิดา  หลอกลาง
2. เด็กชายทรงพล  โคตรโนนกอก
3. เด็กชายธวัชชัย  งามดี
4. เด็กชายพงศ์ธร  มณีโนนโพธิ์
5. เด็กชายพาว  คริสเตนเซน
6. เด็กชายพิทักษ์  สายสิงห์
7. เด็กชายพีรพล  พุกเนียม
8. เด็กชายภาณุ  อุตะโว
9. เด็กชายภูมินทร์  สิงห์พร
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กกกนทา
11. เด็กชายศิระวุฒิ  มูลสันเทียะ
12. เด็กชายศุภชัย  สุพิภาพ
13. เด็กชายสมศักดิ์  เสนาหมื่น
14. เด็กชายสราวุธ  ชำนาญวงษ์
15. เด็กหญิงสุนทรี  สืบสำราญ
16. เด็กหญิงอนุสรา  วงสิงห์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  พารา
18. เด็กชายอลงกรณ์  วังสระ
19. เด็กชายเชิดชัย  ขีลีนกขุ้ม
20. เด็กชายโชติ  สวนจรูญ
 
1. นางนุจิฬา  คชลัย
2. นายวิทยา  เดชเจริญ
3. นางสมหมาย  ก้อนเงิน
4. นายสัมฤทธิ์  ก้อนเงิน
5. นายสาโรจน์  พรมเดื่อ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช
 
1. นางอนันตา  พาที
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สวัสดี
 
1. นางเนตรทราย  บรรเจิดพัฒนกุล
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บริสุทธิ์
 
1. นางสาวสุนิษา   พันธเสน
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  อบอุ่น
 
1. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงสุริสา   จะเชนรัมย์
 
1. นายตรีชวา   พลกุล
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สวยขุนทด
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นวลกิ้น
 
1. นางปุณนัฎฐา  มีพูล
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิลัยลักษณ์
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นามเสนา
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจารุนันท์   รอกลาง
2. เด็กชายชัยอนันต์   บุญเกียรติ
 
1. นางกัญญารัตน์   นามสว่าง
2. นางนกแก้ว   จันโทกุล
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายปัญญาพล  ทองวิจิตร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พิญพงศ์
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางสมปอง  ทาทอง
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมแจ้ง
2. เด็กชายอาทิวราห์  อวารกิจ
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกฤษณ  จงปลูกกลาง
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   โคตตะ
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางสุวิมล  ธนวชิรกุล
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ร้อยลา
2. เด็กชายโรบิน   อันตอนส์สัน
 
1. นายการันต์   วีรชาติเมธี
2. นางทิพวรรณ    เกิดศรีทอง
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงชาลินี  เวกสูงเนิน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขแสวง
 
1. นางจงใจ  เดชธนาโชค
2. นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายพลอย  บุญศรี
2. เด็กหญิงอรยา  พิมพ์รส
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงสา
2. เด็กหญิงเกวลิน  มนตรี
 
1. นางจรินทร  คำหา
2. นางเสาวนีย์  ภูมี
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายชัยรัตน์  โชคคุณ
2. เด็กหญิงนภาพร  แนวโอโล
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงดวงกมล  สาลีลม
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์คาน
4. เด็กหญิงพรปวี  เปียวัน
5. เด็กหญิงรัชนก  คำผุย
6. เด็กหญิงละอองตา  สังขวรรณ
7. เด็กหญิงสุนารี  สายทอง
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สายทอง
9. เด็กหญิงอรทัย  ฉิมพล
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ยาวิราช
 
1. นางศิริบูรณ์  พลหาร
2. นายโชติวิทย์  สร้อยสิงห์
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงบัญพตี  ประทุมลี
4. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ไชยา
5. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แพงโสดา
6. เด็กหญิงมณีนุช  มูลมานัส
7. เด็กหญิงศุภารัตน์  เหง้าโอสา
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองชมพู
9. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ปากดี
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำมุงคุณ
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงคณิตา  บุตรพรม
3. นางสาวพัชรินทร์  ซอกลม
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เฉลียวธรรม
5. นางสาววิธดา  วงลา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยะนันต์
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ภาเรือง
8. เด็กหญิงสิริมา  เพียสังกะ
9. เด็กหญิงอรอุมา  ประทุม
10. นางสาวเบญจวรรณ  สพสิงห์
 
1. นางฉวีวรรณ  สารศรี
2. นางมลิวัลย์  ทองทวี
3. นางสกนธ์รัตน์  สาโสม
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงจงพิสุทธิ์   สมยา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พรมศรี
3. เด็กหญิงธนภรณ์   จารุพันธ์
4. เด็กชายพรประภา   ทุมมากรณ์
5. เด็กหญิงพรศิริ   ทุมมากรณ์
6. เด็กหญิงรินรดา   สินสุพรรณ์
7. เด็กหญิงวรัญญา   นามวงศ์
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เขียวสวาท
9. เด็กหญิงอรียา   เจริญสุข
10. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคนวน
 
1. นางสาวกฤษณา   หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์   คำนันต์
3. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดลเจริญนนท์
2. เด็กหญิงชุติมา  เจิ้ง
3. เด็กหญิงธัลญพัชร์  ศรีอวน
4. เด็กหญิงนพมาศ  เกาะแก้ว
5. เด็กหญิงปพิชญา  พุทธวงศ์
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถีสูงเนิน
7. เด็กหญิงภัทรธร  เทียนประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  พาติกบุตร
9. เด็กหญิงอรนุช  พิมพ์ตะคุ
10. เด็กหญิงแสงอุษาสิริ  สีลา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเสริฐโส
2. นางสุคนธ์  เจนเจริญพันธ์
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บัวสิม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แฝงดาหาร
3. เด็กหญิงปิยมาพรณ์  ออซิน
4. เด็กหญิงพรวดี  วงศ์เสรี
5. เด็กหญิงพิยดา  บูรณะ
6. เด็กหญิงราตรี  สรรพเจริญ
7. เด็กหญิงวิจิตตรา  ปัชชาเขียว
8. เด็กหญิงศิริพร  สีหา
9. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์สา
10. เด็กหญิงสโรชา  จำปาสิงห์
 
1. นายปราณี  แฝดสุระ
2. นางพรรณธิภา  โพธิ์จักร์
3. นางลัดดาวัลย์  สัมพันธ์
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคลื่อนไธสง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขะจรศรี
3. เด็กหญิงชฎาพร  เคลื่อนไธสง
4. เด็กหญิงบุษบา  ปัทมสุวรรณ
5. เด็กหญิงพรรณิภา  เติมพันธ์
6. เด็กหญิงพันธิดา  มะเลิศ
7. เด็กหญิงศศินิภา  จิ๋ววิเศษ
8. เด็กหญิงสกุลวรรณ  แสงสกุล
9. เด็กหญิงสรวีย์  วงศ์แก้ว
10. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสิงห์
11. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  ปาละโพธิ์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้ยืนยง
14. เด็กหญิงอารยา  พริ้งชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  วงษ์ก่อ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา
2. นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล
3. นางสาวสุภาพร  แก้วไพฑูรย์
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติกา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงจิตรจันทรา  แวดไทยสงค์
3. เด็กหญิงดลยา  สุขวิพัฒน์
4. เด็กหญิงนภัสสร  บัวบาน
5. เด็กหญิงปรียานันท์  แสงกล้า
6. เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรุชัย
7. เด็กหญิงพัชริดา  นิลบุตร
8. เด็กหญิงพิจิตรา  เกษศิลป
9. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พันธ์กาล
10. เด็กหญิงวรินดา  ทมานนท์
11. เด็กหญิงสิริมิ่งขวัญ  อะสุชีวะ
12. เด็กหญิงสุนิสา  หินเทา
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อุทรักษ์
14. เด็กหญิงอนัญญา  โชติพัฒน์
15. เด็กหญิงอินทุอร  บุญอาษา
 
1. นางกัลยา  ก้องจิราภาส
2. นางกุลนิติ  สุจิตตกุล
3. นางพรพรรณ  แก้วนิสสัย
4. นางเสาวนี  ภูนากลม
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกรพิน  อินทร์อุดม
2. เด็กชายจิรายุธ  การะเกษ
3. เด็กชายชลชาติ  ตั้งมั่นดี
4. เด็กชายชลันธร  จันชะดา
5. เด็กหญิงชื่นนภา  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายดานุพงษ์  ประคำทอง
7. เด็กหญิงธนันดา  โพธิญาณ์
8. เด็กหญิงปริศนา  ไกรจันทร์
9. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เที่ยวจันทึก
10. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ระวะใจ
11. เด็กหญิงพนิดา  ดีสินธ์
12. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  เลิศศิริ
13. เด็กชายศิววงษ์  พิมพ์ดา
14. เด็กชายอภิชาต  อารามพระ
15. เด็กชายเมธาวี  ศรีมาตย์
 
1. นางดารา  ศิริเสถียร
2. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
3. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
4. นายเกื้อกูล  ขวัญทอง
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิลาทอง
2. เด็กหญิงชลดา  ภูธรมิตร
3. เด็กหญิงนุจรี  กิติราช
4. เด็กหญิงปนัดดา  นามมนตรี
5. เด็กหญิงปวีณา  สุขรมย์
6. เด็กหญิงวรดา  ปิติยาภรณ์
7. เด็กหญิงวาลินี  สุวรรณโคตร
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  วัชโรสินธุ์
9. เด็กชายสวาท  เสือพาดกอน
10. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ใจสว่าง
11. เด็กหญิงอมริศา  สุขรมย์
12. เด็กหญิงอรัญญา  สุขรมย์
13. เด็กหญิงเกตุสุดา  บุษดี
14. เด็กหญิงเรือนแก้ว  พ่วงมัชฌิมะ
15. เด็กหญิงไอริณ  วิทักษาบุตร
 
1. นายวีรศักดิ์  ฤทธิมาร
2. นางอุไรวรรณ  ฤทธิมาร
3. นางเพ็ญศรี  จันทรเสนา
4. นางใจทิพย์  บัณฑิตกุล
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิ่นสันเทียะ
3. เด็กหญิงชลิตตา  ใหญ่อรุณ
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชาญสูงเนิน
5. เด็กชายธนะพล  ทุมจันทึก
6. เด็กหญิงพัชรพร  อ่อนจู
7. เด็กหญิงรัตนากร  นาคจันทึก
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชำนาญ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  อันจันทึก
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทนต์
11. เด็กหญิงสุภาพร  ประมาคะเต
12. เด็กหญิงสุภาวดี  เซ็นกลาง
13. เด็กหญิงสุมาลี  จันทบุรี
14. เด็กหญิงอรนิตย์  อินอ่อน
15. เด็กหญิงแพร  ทิขุนทด
 
1. นางดวงพร  บุ้งจันทร์
2. นางสาวปวีณา  เลิศกิจลักษณ์
3. นายวิเชียร  บุญเฉื่อย
4. นายเผอิญ  บำรุงศิลป์
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงจิราพร  ยอดนอก
3. เด็กหญิงนันทิยา  ไชยอินทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  แก้วนิล
5. เด็กหญิงน้ำฝน  นาโควงษ์
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  ผมแพง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทำนุ
8. เด็กชายมนัสวี  เรืองจันทร์
9. เด็กหญิงยลดา  พิมพล
10. เด็กหญิงรัตติกร  สุทธิดี
11. เด็กหญิงอัจฉรา  เปาป่า
12. เด็กชายอัศราวุธ  วรวิเวศ
13. เด็กหญิงอาธิยา  พรมโสภา
14. เด็กหญิงอิสรา  จันทรรักษา
15. เด็กหญิงแพรวนภา  ทุ่งหลวง
 
1. นางสาวธัญฑชนก  ดอกสอน
2. นางสาวบัญญาพร  แสนใจ
3. นายปฏิธาน  บัวทอง
4. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หลักหนองบัว
2. เด็กหญิงญารินดา  ตาปนานนท์
3. เด็กหญิงมาริสา  เสนสุวรรณ
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริศรา  ไพศาลธรรม
 
1. นางฉลาด  ประสานศักดิ์
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1. เด็กหญิงณัฐชา  ใสใหม่
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ขอมกิ่ง
3. เด็กชายยุทธนา  โนใหม่
 
1. นางจีรพรรณ  พระสุพรรณ์
2. นายชยันต์  อธิวาส
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. นางสาวชลธิดา  ศุภาษร
2. นางสาวน้ำเพชร  จันทะชารี
3. นางสาวสดใส  ทางชอบ
 
1. นางสุภาวดี  เนื่องโนราช
2. นายอาลักษณ์  คนไว
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา  รอดสุข
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทองพูน
3. เด็กหญิงอินทุอร  พลสุวรรณ
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
2. นางเกศรินทร์  กรมวังก้อน
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วรรณวงศ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  เบ้าลุน
3. เด็กชายมนตรี  วงษ์ดี
 
1. นายประสิทธิ์  แคนชัยภูมิ
2. นางสาววรรณวดี  สีเขียว
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพานัน  พันธการ
2. เด็กหญิงพฤกษา  ตังควัฒนา
 
1. นางพรสิระ  ไชยรักษ์
2. นายสำพันธ์  คำศรีสุข
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญธรรมมา
2. เด็กชายสรนันท์  ไชยโท
 
1. นายธเนศ  สนธิหา
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายธีรภัทร์  ดีเจริญ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวพรวรรณา  ขอมกระโทก
2. นายสกลชัย  เจริญทรัพยานันท์
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. นางสาวธัญวดี  น้ำรักษ์
2. นางสาวปภาวรินทร์  ธนะศรี
 
1. นายกัญญา  บุญนิรันดร์
2. นายถนอม  เจริญจิตร
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  กิ่งมาลา
2. เด็กชายอานุภาพ  ยศอ่อน
 
1. นายบุญมี  วิวาจารย์
2. นางอภิญญา  วิวาจารย์
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงเกศรา  ทองมา
2. เด็กชายโกญจนาท  วิลัยเสนาะ
 
1. นายธนู  บุญตอม
2. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
 
208 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ   พิมพ์วันวงศ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พรหมสูง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี   อาจภักดี
 
1. นายกิตติพงษ์   สิ้นภัย
2. นายอัมรินทร์   สมานมิตร
 
209 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญผุย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  วงค์คต
3. เด็กหญิงลักษิกา  บุญชำนาญ
 
1. นายณรรฐวรรต  กำหัวเรือ
2. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
210 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชิตตะวัน  จันทะดวง
2. เด็กชายภูบดินทร์  ชมภูพฤกษ์
3. เด็กชายวิริยะ  สาสิงห์
 
1. นายถาวร  จันทร์ขอนแก่น
2. นางอมรรัตน์  โพธิ์จักร
 
211 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำลาด 1. เด็กชายณฐภัทร  วรรณชรา
2. เด็กหญิงอุษา  เกาะกลาง
3. เด็กหญิงโสรยา  สุจริต
 
1. นางมัลลิกา   วรรณชรา
2. นายไพรรัตน์  วรรณชรา
 
212 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงธิติยาพร  เศษโถ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เย็นศิริ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหนือโท
 
1. นางพรพิมล  จำปาทิพย์
2. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
213 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วรสารศิริ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  พลพวก
3. เด็กหญิงสุนิภาพร  กอพลูกลาง
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
214 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  เกาฑัณฑ์
2. เด็กหญิงปภานันท์  จีนอาศัย
3. เด็กหญิงสุกฤตา  คล้ายกุล
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
215 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจริยา  ทาสีดำ
2. เด็กชายนรวีร์  ดีทรวง
3. เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชติ
 
1. นางสาวกุสุมา  ตนัยพุฒิ
2. นายประทวน  เสนาะ
 
216 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงช่อผกา   มัชฌิมา
2. เด็กชายนครินทร์   พิมพ์แต้ม
3. เด็กหญิงวารีรัตน์   อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวจิตร์วริน   นพมิตร
2. นายโกมล   วิเชียร
 
217 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  คำมา
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
218 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ทวีสุข
 
1. นายประสิทธิ์   เผ่าภูรี
 
219 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา   นิ่มมา
 
1. นางสาวสโรชา   มีชัยวัฒนกุล
 
220 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงรุจรวี  สารบรรณ
 
1. นางเสงี่ยม  เผ่ารัตนะ
 
221 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สายกนก
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย
 
222 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายศักดิ์สกุล   บุญมาก
 
1. นายสุวิทย์   สุดายงค์
 
223 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นายบดินทร์  โพธิ์วัน
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
224 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กหญิงวทานิยา   คำจันทร์
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
225 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. นางสาวสุจิตตรา  นิลสมบูรณ์
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
226 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เกตุนันท์
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
227 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
228 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก   ดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
 
229 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. นางสาววิภาดา  บุญเติม
 
1. นายรักชาย  สะอาด
 
230 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กชายบูรพา  เยี่ยมศิริ
 
1. นางศิริพร  ตะนนท์
 
231 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารภาพ
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวแก้ว
 
232 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา   วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต   ธรรมบุตร
2. นายสุพิชญ์   คำจันทร์
 
233 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนริญ  คำนา
2. เด็กหญิงภัทรทิราภรณ์  คำภา
 
1. นายชัยวิชิต  มูลป้อม
2. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
234 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายวีรพล   นาดี
2. เด็กชายเจษฎา  สามัญ
 
1. นายสมพร  อาหาสิเม
 
235 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฉลูทอง
2. เด็กหญิงวารุณี  ตรีชารี
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
236 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงจิตรา  คงตางาม
2. เด็กหญิงพจมาน  กองทอง
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
237 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  เดชดี
2. เด็กหญิงนาจารี  จรูญ
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสุกัญญา  คงยืน
 
238 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะงาดวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  เสรัมย์
2. เด็กหญิงอาริยา  ปินะกาเส
 
1. นายวิชัย  บุตรศรีภูมิ
2. นายศิรภัค  แสไพศาล
 
239 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายนครินทร์  หวังเติมกลาง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตรวจมรรคา
 
1. นางวันเพ็ญ  ระบือพิณ
2. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
240 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   เค้าแคน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   พิมศร
 
1. นายบุญเรือง   ดำเนิน
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
241 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
242 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนน) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผึ่งผาย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
243 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปังกู 1. เด็กหญิงอาลิษา  สมบัติ
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
244 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายธนกฤต   บุญสภา
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วรักษา
3. เด็กชายปฏิภาณ  ทองสุ
 
1. นางสุกัญญา  จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ  จันทะรัตน์
 
245 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายปฏิภัทร  ฉิมพินิจ
2. เด็กชายภูธเนศ   สมพร
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ผาจีบ
 
1. นายวิจิตร   อรรคบุตร
2. นายโรสยานนท์   จันทร์หอม
 
246 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  นาประจักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์สาลี
3. เด็กชายวันชัย  ดุงโคกกรวด
 
1. นางลักษมี   เลาหะนันท์
2. นายสันติพงษ์  สำราญกลาง
 
247 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเอก
2. เด็กหญิงนภายุร์  ศรีทะเล
3. เด็กชายพัลลภ  ปลักกระโทก
 
1. นางจีระภาณันย์  ห่วงจริง
2. นางอัมพวรรณ  สิงคเสลิต
 
248 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1. เด็กชายนพรัตน์  ดวงศรี
2. เด็กชายวีระเทพ  อ่อนแก้ว
3. เด็กชายสุวรรณชาด  ด้วงทอง
 
1. นายศิริพงศ์  พลเยี่ยม
2. นางเกสร  พรหมนารท
 
249 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ดำแลลิบ
2. เด็กชายศรายุทธ  สวัสดิ์นะที
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฝุ่นแก้ว
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
 
250 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายพูลสวัสดิ์  วัลลี
2. เด็กชายมรกต  สรวงศิริ
3. เด็กชายสุระเนตร  วิเศษสุนทร
 
1. นายจงกล  วิเศษขลา
2. นางอรอนงค์  จรคำ
 
251 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายจตุรงค์  เกรนรัมย์
2. เด็กชายสุรวัช  สายน้อย
3. เด็กชายอุทิศ  จะเรืองรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
2. นายเสนีย์  คัชมา
 
252 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายนิธิกร  รัตนาแพง
2. เด็กชายพิทักษ์  ใจดี
3. เด็กชายอดิศร  กินะสีทา
 
1. นางถวิล  สังคะทิพย์
2. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
253 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
254 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินธศักดิ์สิริ
 
1. นางสาวเตือนใจ  เกราะกระโทก
 
255 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นายพินิจ  กุระกนก
 
256 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายอลงกรณ์  สะสันติ
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
257 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  โหมขจร
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  ซางกระโทก
 
258 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุดหล่า
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
259 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงจิตตินาถ   บุญฑาทิพย์
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
260 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
261 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐) 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
262 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
263 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเจียม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
264 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายวุฒธิชัย   เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี   วัฒนพานิช
 
265 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แรกสูงเนิน
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
266 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
 
1. นางลัดดา  จักษา
 
267 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเจนนิสา  อุ่นเบ้า
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
268 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
269 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอัครเดช  ทำกิน
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
270 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชนิตพล  ศรีวังโปร่ง
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
271 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
272 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
273 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงนีรชา  สิงห์กิ่ง
 
1. นายชาญ  ยินขุนทด
 
274 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนนทนันท์  นาคสุข
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
275 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นางสาววิภาวี  นาขุนทด
 
1. นายศานิต  ทัศกุล
 
276 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐยา  พึ่งสันเทียะ
 
1. นางสุภางค์    เพ็งลองตอง
 
277 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
278 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงณัสชนก   จะกุลี
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
279 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิมพิศลย์  บำขุนทด
 
1. นางลัดดา  จักษา
 
280 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญเหลือ
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
 
281 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายภูวดล  นิราศภัย
 
1. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ  ผิวเอิ่ยม
 
282 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายเบญจรงค์  จงเจิมกลาง
 
1. นายวิศรุต  สิงห์นอก
 
283 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
284 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  หาญพยัคฆ์
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
285 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
 
1. นางลัดดา  จักษา
 
286 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเกศินี  เสือทองปาน
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
287 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
288 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทะสนธิ์
 
1. นางดวงเดือน  คำพินิจ
 
289 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นางอรสา    เวชกร
 
290 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
291 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
292 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. นายวิษณุ  แดงสูงเนิน
 
1. นางสุจรรยา  พงษ์ไชย
 
293 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นางสาวอุทัยวัลย์  อุ่นแก่้ว
 
294 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงณัฐฌา  พิลาวัลย์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
295 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกน้อย 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ระหาร
 
1. นายฉัตรชัย  ธรรมชาติ
 
296 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลรัตดา  มาตรมูล
 
1. นายสมชาย   ดวงปัญญา
 
297 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
298 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 1. เด็กหญิงเมษา  ชอุ่มดี
 
1. นางสุกัญญา  มุ่งต่อบัว
 
299 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ฉิมวงค์
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
300 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายวุฒธิชัย    เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี   วัฒนพานิช
 
301 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
302 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
303 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  บัวระบัน
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
 
304 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ    พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
305 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายพลศรุต  เกาะกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
306 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายธนพล   สิงห์ดง
 
1. นางพรรณวดี   โตมาก
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเพิง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลยวง
 
1. นางอุดม  คำสระ
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ใจเติม
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เสงี่ยมวงษ์
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี) 1. เด็กหญิงเปรมวดี  อุปสาร
 
1. นางเสาวลักษณ์  มั่นรอด
 
313 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. เด็กชายชาญวัฒน์  สลับเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
6. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
7. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์เกษม
8. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
9. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
314 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายคามิน    งบไธสง
2. เด็กหญิงธชาภรณ์   กัณหาไชย
3. เด็กหญิงธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
4. เด็กชายธีรภัทร  ดาศรี
5. เด็กหญิงบุญฑริกา  ศรีโคกกรวด
6. เด็กหญิงรินรดา   งบไธสง
7. เด็กชายศุภสัณฐ์   ถวิลสุวรรณวัง
8. เด็กหญิงสุคลทิพย์   ปานเพ็ชร
9. เด็กหญิงอักษราภัค   วงษ์กวน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
2. นายธนพล  เนียมสูงเนิน
3. นายเพชรปาณี  ไกรฤกษ์
 
315 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกันยา  ต้านกลางดอน
2. เด็กชายจรินทร์  ประสพคำ
3. เด็กหญิงชลดา  ชาตะรักษ์
4. เด็กชายธีรพงษ์  หอมจันทึก
5. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
6. เด็กหญิงพฤษภา  สีจันแดง
7. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
8. เด็กหญิงอริยา  หมอสมบัติ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
2. นางรัชนี  วัชระ
3. นายสุวิทย์  แก้วเพชร
 
316 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงณัฐณฎา  โซฏช่วย
2. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
3. เด็กชายพงษ์นพัตร  บุญเรือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักทรง
5. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
6. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  ทองสร้อย
8. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
 
1. นายชัยศรี  ยอดจัตุรัส
2. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
3. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
 
317 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงปิยะนันท์   พูนดี
3. เด็กหญิงพรสุดา   หนองบัว
4. เด็กชายยศรายุทธ   ประสารทอง
5. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
6. เด็กชายวุฒธิชัย  เทียรคา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศ์ภักดี
8. เด็กชายอนุชา   จ่าหล้า
9. เด็กหญิงอรชิตา   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี   วัฒนพานิช
2. นายทองตัน   อินธิปัญญา
3. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
 
318 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ขอชัย
2. เด็กชายธีรภัทร   บุตรคุณ
3. เด็กหญิงปนัดดา   ดุมนิล
4. เด็กชายปรีชา   ทวีสุข
5. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน   แหวนแก้ว
6. เด็กชายศักดา   ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เรืองโรจน์
8. เด็กหญิงสุกัญญา   คำใบ
9. เด็กหญิงอธิฐตยา   สุดประโคน
 
1. นางสำลี   ไชยชาติ
2. นายอานุภาพ   สังข์น้อย
 
319 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. เด็กชายชาญวัฒน์  สลับเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
6. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
7. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
9. เด็กชายวรฤทธ์  เมษาดี
10. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
11. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
12. เด็กชายศุภกิตต์  เมษาดี
13. เด็กชายศุภชัย  บุญประเชิญ
14. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
15. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
320 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พันธุ์ไม้
2. เด็กชายจิระวัฒน์    ปัญญะ
3. เด็กหญิงชนิดา    เสนาจอหอ
4. เด็กหญิงณฐรัตน์    สิกขา
5. เด็กชายธนพล    จันทะวงษา
6. เด็กชายธีระพล    โสถี
7. เด็กชายนฤบดินทร์    อินทราชา
8. เด็กหญิงนันทิยา  แทนแสง
9. เด็กหญิงปาริฉัตร   สมอแข็ง
10. เด็กหญิงวรรณกร    เจริญศรี
11. เด็กหญิงสิรินภา    เวชกร
12. เด็กหญิงเปรมรัศมี    มีหา
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โภคา
14. เด็กหญิงแพรภิรมย์    เรือนสวัสดิ์
15. เด็กชายโชคอนันต์    อ่ำกลาง
 
1. นางสาวยุวดี    สัตนาโค
2. นายสมจิตร   มณีมาตร
3. นางอรสา    เวชกร
4. นางอรุณี    ดรหลาบคำ
 
321 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  หาญพยัคฆ์
2. เด็กหญิงชนณิชา  คุ้มบุ่งคล้า
3. เด็กชายณัฐภัทร  อันทพิระ
4. เด็กหญิงณัสชนก   จะกุลี
5. เด็กหญิงณิชาพัชร์  กุศลคุ้ม
6. เด็กหญิงพิมรภัทร์  นกกาศักดิ์
7. เด็กชายมิกตินัย  เจริญคุณ
8. เด็กหญิงวลัยพร  สุขอุดม
9. เด็กหญิงวารินทร์  หวะสุวรรณ
10. เด็กหญิงศาตพร  ทัพมงคล
11. เด็กหญิงสาวินี  จิตชัยภูมิ
12. เด็กชายสุเมธ  ริมใหม่
13. เด็กหญิงอนัญพร  กุลเกตุ
14. เด็กหญิงอาภัสรา  แดงสกุล
15. เด็กหญิงเมย์พิษา  มณีจันทร์
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาววลัดดา  คำจุมพล
3. นางวาสนา  ป้องขันธ์
4. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
 
322 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงณัฐณฎา  โชฏช่วย
2. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
3. เด็กชายนิรุธ  โลหะรัตน์
4. เด็กชายพงษ์นพัตร  บุญเรือง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักทรง
6. เด็กหญิงวรรณิศา  วงษ์ใส
7. เด็กหญิงวานิดา  หนันจันทา
8. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
10. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
11. เด็กหญิงสุวพัชร  ทองสร้อย
12. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
13. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลาภเกิด
14. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญเรือง
15. เด็กหญิงเมทินี  เมยเค้า
 
1. นางจารุรัตน์  พลลาภ
2. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
3. นางนาตยา  แสงวิจิตร
4. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
323 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เรืองคำ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทะสนธิ์
3. เด็กหญิงธนิสร  โพธิสาร
4. เด็กชายธเนศ  นิราศโศก
5. เด็กหญิงนิภาพร  งอนสวัน
6. เด็กหญิงปวีณา  สะอาด
7. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทสนธิ์
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุดสังข์
9. เด็กหญิงลินดา  เรืองคำ
10. เด็กชายศรคีรี  จันทสนธิ์
11. เด็กหญิงศศิภา  ระดาดิษ
12. เด็กหญิงสมฤดี  สุดสังข์
13. เด็กชายสัมฤทธิ์  เรืองคำ
14. เด็กหญิงสุกัลยา  แข็งแรง
15. เด็กชายไกรวิทย์  เนื้อทอง
 
1. นางดวงเดือน  คำพินิจ
2. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
3. นางสาวรัชวรรณ  เทียมพยุหา
4. นางสาวอุทัยวัลย์  อุ่นแก้ว
 
324 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกฤษฎา  สีจันดา
2. นายชิษณุพงศ์  เพี๊ยะวงศ์
3. เด็กชายณัฐพล  บัวทุม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  มั่นกาล
5. เด็กชายทิวากร  บุญอุดม
6. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์อยู่
7. เด็กชายนครินทร์  อ่อนวรรณะ
8. เด็กชายนัฐพงษ์  ดียิ่ง
9. เด็กหญิงปนัดดา  อุดมพันธ์
10. เด็กหญิงวรัญญา  จิตรแสวง
11. เด็กชายศักรินทร์  ภูขมัง
12. นายศุภวิชน์  พูลชาติ
13. นายสุวัฒน์  พันธุมา
14. นางสาวเพ็ญนภา  บุญสาร
15. เด็กหญิงโสรญา  เอกวงษา
 
1. นางนฤมล  ผิวอ่อน
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
3. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน
4. นางรุ่งศรี  งามดี
 
325 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 1. เด็กชายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. เด็กชายชาญวัฒน์  สลับเชื้อ
3. เด็กหญิงธนวรรรณ  ไชยเดช
4. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
5. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กหญิงภาวิณี  สายชาลี
8. นายยันต์  พาละพล
9. เด็กหญิงวรางคณา  คุณมี
10. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
11. เด็กชายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางศิรินภา  ไพรศรี
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
326 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มืดขุนทด
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีขุนทด
3. เด็กชายทศพล  เซียนจันทึก
4. เด็กชายทินภััทร  บุญเกิด
5. เด็กหญิงธิญาดา  กองสันเทียะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
7. เด็กชายภูวดล  ม่วงขุนทด
8. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
9. เด็กชายศักดิ์นริินทร์  เหมือนประโคน
10. เด็กหญิงสุปราณี  เจริญ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  บวดขุนทด
2. นางลัดดา  จักษา
 
327 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐) 1. เด็กชายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
3. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
4. เด็กหญิงญาณี  คำงาม
5. เด็กชายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
6. เด็กชายพีระพงท์  ภู่เพชร
7. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
8. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
9. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
10. เด็กหญิงอัจติมาภรณ์  สดใส
11. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
 
1. นางบุญยิ่ง  งามจัตุรัส
2. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
3. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
328 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทะเสน
2. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์   อ่อนปอภาร
3. เด็กหญิงปิยะนันท์   พูนดี
4. เด็กหญิงพรสุดา   หนองบัว
5. เด็กชายวัชรพงษ์   แจ้งสว่าง
6. เด็กชายวุฒธิชัย   เทียรคา
7. เด็กชายศรายุทธ   ประสารทอง
8. เด็กหญิงสายชล   บัวขาว
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์ภักดี
10. เด็กหญิงสุภารัตน์   คะหาร
11. เด็กชายอนุชา    จ่าหล้า
12. เด็กหญิงอรชิตา   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม
2. นางสาวดุษดี   วัฒนพานิช
3. นายนิรันดร์   สุพรรณ์
4. นางเบญจมาพร   วงศ์ภักดี
 
329 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
2. นางสาวจีรวรรณ  บุญหนัก
3. นายดุษฎี  นิลนันท์
4. นายธนพล  บุญไสว
5. นางสาวพัชรี  แก้วประสงค์
6. นางสาววาสนา  จันทะวงษา
7. นางสาวสร้อยสุดา  สมสวย
8. นางสาวสาลินี  ไชยา
9. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
10. เด็กหญิงสุชาดา  สุขตาม
11. นายอภิสิทธิ์  บุญเจียม
12. นางสาวอรวรรณ   ใจธรรม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
2. นางทองนาค  หมายบุญ
3. นายสมพัน  แสนศรี
4. นางอุดม  แสนศรี
 
330 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติชัย  มั่นภักดีกุล
2. นายชาญชัย  คงชนะ
3. เด็กหญิงธิติยา   ทองสุขนอก
4. เด็กชายปิยะศักดิ์   คิดรอบ
5. เด็กหญิงพรยุพิณ    ศรีบุญฮุง
6. เด็กชายพัทธนันท์  ปฐมไตรภูมิ
7. เด็กหญิงภัทราวดี   กาลาติรันโด
8. เด็กชายสหรัถ    เค้าโคตร
9. เด็กหญิงสุภัทตรา   บุตสวัสดิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์   จงคอยกลาง
11. เด็กหญิงอังศิณา   ขอเยื้อกลาง
12. เด็กหญิงอังศินันต์   ขอเยื้อกลาง
 
1. นายชาญชัย   คงชนะ
2. นางวรณี  การถาง
3. นางสุภางค์   เพ็งลองตอง
4. นางอักษร   ขอดวงกลาง
 
331 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายกีรติ  กันนิดา
2. เด็กชายจารุวัฒน์  แสวงผล
3. เด็กหญิงจุติภรณ์  พลูอ้น
4. เด็กหญิงณัฐธิรา  ภูมลี
5. เด็กหญิงณัฐวรา  ปาปะกาย
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ทัดเทียม
7. เด็กชายธีรวัฒน์  วิบูลย์
8. เด็กชายธีระศักดิ์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กหญิงพรรวษา  วันทุมมา
10. เด็กหญิงภัทรลักษณ์  หาระคุโน
11. เด็กชายภานุพงศ์  แสนทวีสุข
12. เด็กหญิงมณ๊รัตน์  เจริญศรี
13. เด็กหญิงยิ่งระดา   แสวงผล
14. เด็กหญิงรัตนากรณ์  ภาดี
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  นาดี
16. เด็กชายอดิศร  นิลภัย
17. เด็กชายอภิเนษ  บุญฉลวย
18. เด็กหญิงอารียา  มัคคะที
19. เด็กชายอิศรพงศ์  บุตทองทิม
20. เด็กชายเมธาวัฒน์  อ่างหิรัญ
 
1. นายจรูญ  เครือไชย
2. นายทวีลาภ  ศรีขาว
3. นางสมหวัง  สารพัฒน์
4. นางหนึ่งฤทัย  บัวงาม
5. นายอัสวรักษ์  สารพัฒน์
 
332 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พ้นพาล
2. เด็กชายชาคริต  ทึกนอก
3. เด็กหญิงทักษพร  พ้นพาล
4. เด็กชายธรรมรัตน์  ฝอยเงิน
5. เด็กหญิงนริศรา  กุบขุนทด
6. เด็กหญิงนริศรา  มืมขุนทด
7. เด็กหญิงนันทภรณ์  ทึกนอก
8. เด็กหญิงนุชรัตน์  สระอินทร์
9. เด็กหญิงบุษกร  กุมขุนทด
10. เด็กหญิงปณิดา  เกิกขุนทด
11. เด็กหญิงประภัสรา  หาดขุนทด
12. เด็กชายประยูร  ยินขุนทด
13. เด็กหญิงปิยพร  มนทองหลาง
14. เด็กหญิงพิยดา  คลั่งมั่น
15. เด็กหญิงลาวัณย์  พิงสันเทียะ
16. เด็กชายวิรัตน์  ยินขุนทด
17. เด็กหญิงศราวณี  แซ่ลี
18. เด็กหญิงสาวิทตรี  ทานประสิทธิ์
19. เด็กหญิงสุธิดา  ผ่องใส
20. เด็กชายสุรพงษ์  แฉล้มจิตร
21. เด็กชายเจษฎา  ก่อมขุนทด
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
2. นางปราณี  ปรุงศิลป์
3. นางวัลภา  ย่องหาญ
4. นายสมภูมิ  พงศ์สุวรรณ
5. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ  บัวหอม
 
333 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันพิพิธ
3. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  โอษคลัง
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  เผ่าภูไทย
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดสนิท
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ไทยแท้
7. เด็กหญิงจิตตราพร   เสนาลัย
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีทอง
9. เด็กหญิงธัญชนก  คชอาจ
10. เด็กหญิงปานหทัย  ไชยเอนก
11. เด็กหญิงปิยกานต์  บุญเจริญ
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยวงศ์
13. เด็กหญิงพรพิชญ์  หวะสุวรรณ
14. เด็กหญิงพรวลัย  มุงธิราช
15. เด็กหญิงพริมา  ศรีดารา
16. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เวียงสิมา
17. เด็กหญิงภูษณิศา  สุกใส
18. เด็กหญิงสุญาดา  พรมมี
19. เด็กหญิงอามิตา  หนวดคำ
20. เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับทิมศรี
21. เด็กหญิงแพรวา  เชื่อพันธ์
 
1. นายเทอดศักดิ์  ทับทิมศรี
 
334 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงจามจุรี   เก็นมา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   เขียวคง
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   จันสุกใส
4. เด็กหญิงทัศนีย์   สุโพธิ์
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   จันทร์เสน
6. เด็กชายธนพล  บุญเหมาะ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   โยธิกา
8. เด็กหญิงนริสรา  สายเพชร
9. เด็กหญิงนิภาพร   พวงอินทร์
10. เด็กหญิงนิภาพร   สะเดา
11. เด็กหญิงปภัสสร   ใยหงษ์
12. เด็กหญิงปิยพร   ครุธนอก
13. เด็กหญิงพิชญาพร   สายเพชร
14. เด็กชายวิไลศักดิ์   แย้มใย
15. เด็กหญิงสมพร   รวมวิชา
16. เด็กหญิงสุจิตรา   โกกะพันธ์
17. เด็กหญิงสุชาดา   สีหาวงค์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์   พรพันธ์
19. เด็กชายอมรฤทธิ์    สีสอด
20. เด็กหญิงเจนจิรา   เงินจันทร์
21. เด็กหญิงเบญจมาศ   แสงขาว
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางพิราพรรณ์   โพธิ์บอน
3. นางวรรษมน   อารีย์
4. นายวิรัช  บุญรอง
5. นายสิทธิพงษ์   สุขเสริม
6. นายสุทัศน์   แซวรัมย์
 
335 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คลี่พิมาย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แหวนวงศ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วดอนรี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สมกิจ
5. เด็กชายทอมมี่  ปรารถ
6. เด็กชายธนายุทธ  เขลากระโทก
7. เด็กชายปราการ  มีโค
8. นางสาวมัฌฌิมา  สรณนันท์
9. เด็กหญิงรดา  แคะสูงเนิน
10. นางสาววัชรีรัตน์  เกาะสังข์
11. เด็กหญิงวิชุดา  หวังคำกลาง
12. เด็กหญิงวิยะดา  กล้าหาญ
13. นางสาวศศิธร  แซมโพธิ์
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  สารพัตร
15. นางสาวศิริมนัส  ผาจันทร์
16. นางสาวสุชาดา  ใจดี
17. นางสาวสุพรรษา  ผายพิมาย
18. เด็กหญิงอมรพรรณ  มากมูล
19. นางสาวอรวรรณ  ศุภกิจ
20. เด็กหญิงอุษณี  เพ็ญสุข
 
1. นางสาวกนกอร  ประจัด
2. นางสาวประวีณา  ปั่นสุข
3. นางศิริพร  ชาญชัยภูวดล
4. นายสามารถ  สาลีชน
5. นางสาวสุดารัตน์  สุริเย
 
336 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายกล้วยไม้  แย้มร่วมญาติ
2. เด็กหญิงกิตติยา  ดวงภาค
3. เด็กหญิงจันทิมา  อนุศรี
4. เด็กหญิงจันสุดารัตน์  หาญเอี่ยม
5. เด็กชายจิรายุตม์  วิเศษหอม
6. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขียนชัยนาจ
7. เด็กหญิงชนากานต์  เขียนชัยนาจ
8. เด็กหญิงณัฐริกา  อ่อนเหลา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชารี
10. เด็กชายธนธร  วุฒิ
11. เด็กหญิงพรรษา  เกษสิมรี
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิ่งเดช
13. เด็กชายภูวดล  แซ่ฮึง
14. เด็กหญิงรัตยา  รัตไตร
15. เด็กหญิงวนิดา  แก้วอาณา
16. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโย
17. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองตา
18. เด็กชายอภิวัฒน์  อำท้าว
19. เด็กหญิงอมลวรรณ  ตะการจันทร์
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซงจำปา
 
1. นายธีรพงศ์  ศุภชารี
2. นางบัวคำ  บุญมี
3. นายสมชัย  เงาะปก
4. นางสุดารัตน์  อำท้าว
5. นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฏิ
 
337 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนกพร  หาญสุริย์
2. เด็กหญิงกนกมณี  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  สงคามยศ
4. เด็กชายกรวิชญ์  ดวงผนมาตย์
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริวัฒนกุล
6. เด็กหญิงจริยา  ศรีเศษพิมพ์
7. เด็กหญิงจินตปาตี  ปุ้งมา
8. เด็กหญิงจีรนาฎ  สาโพธิลาย
9. เด็กหญิงชญาวรรธณ์  สายทองคำ
10. เด็กชายชิตพล  สุนทรวิศิษฐ์กุล
11. เด็กหญิงญาสุมินทร์  โคตรลือชา
12. เด็กชายฐาปกรณ์  สุวรรณสิทธิ์
13. เด็กชายณรงค์ชัย  เหล่าสุนา
14. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์บ้านค้อ
15. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์ไชยา
16. เด็กหญิงทิตยา  จุนรัชต์
17. เด็กหญิงทิมาภรณ์  เหลาหอม
18. เด็กชายธชา  ธาบุราณ
19. เด็กหญิงธรพร  ศรีทอง
20. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พานสมัน
21. เด็กชายนพเก้า  มุ่งผันกลาง
22. เด็กชายปฏิภาณ  หน่อสีดา
23. เด็กหญิงปาลิตา  เชื้อสาวถี
24. เด็กหญิงปิ่นนัดดา  ไทยทัด
25. เด็กชายพชรพล  อุ่นเรือน
26. เด็กหญิงพรรณรวี  หมื่นหน้า
27. เด็กหญิงพรรณวณี  ถียัง
28. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
29. เด็กชายพันธกานต์  แก้วสังข์
30. เด็กหญิงรัตติกาล  เอกาบูรณ์
31. เด็กหญิงลัคณา  สมีพันธ์
32. เด็กหญิงวณิพร  แหวนแก้ว
33. เด็กชายสมิทธิ์  สุริยะบุตร
34. เด็กชายสรวิชญ์  เกตุบัวขาว
35. เด็กหญิงสิริกัญญา  ฮาตไชย
36. เด็กหญิงสุวพิชชา  สมบัติ
37. เด็กชายอรรถชัย  แดนตู้
38. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
39. เด็กชายเกษมศักดิ์  พิจารณ์
40. เด็กหญิงเจนจิรา  การปลูก
 
1. นายบัวเรียน  อโรคยนันท์
2. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
3. นายภิญโญ  พงศ์พิมล
4. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
5. นายสมนึก  อาจยะศรี
6. นายสุนันท์  รอดประทับ
7. นางอรอินทร์  มูลศรี
8. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
338 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรุน 1. นางสาวกชกร  กายดีสุข
2. นางสาวกมลชนก  ลาภครอบธรรม
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญส่งศรี
4. นายกิตติธัช  ผิวแ้ก้ว
5. เด็กชายจักรพันธ์  อ่องนภา
6. เด็กหญิงชนิดา  พร้าวไธสง
7. นายชยานันท์  ปรากฎเลิศ
8. นายณัฐวุฒิ  ผกาแย้ม
9. นายณัฐวุฒิ  คตโคตร
10. นายธนาพร  พินิจดวง
11. นายธรรมรัตน์  นาคแดง
12. นายธีระพงษ์  ขุมทอง
13. นายนัฐพร  สัตปานนท์
14. นายนาวิน  มูลนี
15. เด็กหญิงนิตยา  บุญเขื่อง
16. นายปรเมษฐ์  ส่องแสงจันทร์
17. นายพงษ์พิสิษฎ์  ลาภครองธรรม
18. เด็กหญิงพรพิมล  พร้อมจิตร
19. นายพันธุวัฒน์  สระแก้ว
20. นายพิชญ์ดนัย  บุญเที่ยง
21. นายพีระพล  ศาลางาม
22. นางสาวภวรรรณา  ดรุณศิลป์
23. นายภูมิรินทร์  ตราชู
24. นางสาวมาลัย  แหวนเพ็ชร
25. เด็กหญิงรจนา  ปราณี
26. นายวิทยา  ตราชู
27. นายศรเทพ  ใจกล้า
28. เด็กหญิงศศิณา  ส่องแสงจันทร์
29. นายสงวนศักดิ์  แก้วแสงสิม
30. นายสมศักดิ์  เรืองหงษา
31. นายสรศักดิ์  ยอดเครือ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญธรรม
33. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทุภา
34. นางสาวสุมาลี  นิลจำรัส
35. นายสุริยา  ใสประโคน
36. นายอัครเดช  สายพรหม
37. นายอานนท์  คงทรง
38. นางสาวอำไพ  ปัดทอง
39. นางสาวเรวดี  ยิ่งรุ่งเรือง
40. นายเสาวนีย์  หมุนลี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ทวนไธสง
2. นายวัชรพงษ์  วันดี
3. นายวัฒนชัย  คำงาม
4. นายวิชากรณ์  ศรีผ่องงาม
5. นางสาวศศิธร  จิตรเที่ยง
6. นางอนุษา  มีรสล้ำ
7. นางอรุณศรี  ประวาสุข
8. นางเบญจลักษณ์  จำปามูล
 
339 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ด่่านกระโทก
2. เด็กหญิงชณิกานต์  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
4. เด็กหญิงธนัดดา  ปะอาว
5. เด็กหญิงธารา  สีกวนชา
6. เด็กหญิงนงลักษณ์   บรรดาศักดิ์
7. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มัทวะรัตน์
9. เด็กชายพงศ์กรณ์  พลโคกสูง
10. เด็กชายมาวิน  เชยครบุรี
11. เด็กหญิงมุกรวี  ไข่กระโทก
12. เด็กหญิงวนิดา  แก้วปัญญา
13. เด็กชายวรากร  แววกระโทก
14. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิมปัสตา
16. เด็กชายสมภพ  โสบกระโทก
17. เด็กหญิงสาลินี  ดือขุนทด
18. เด็กชายสินธนา  ประสงค์ทรัพย์
19. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
20. เด็กหญิงสุกันยา  ชุมกระโทก
21. เด็กชายองอาจ  ลาภกระโทก
22. เด็กชายอนุรักษ์  โสบกระโทก
23. เด็กหญิงอรชร  ลาภกระโทก
24. เด็กหญิงอรณัฐ  ญาติกระโทก
25. เด็กชายอุดมรักษ์  ลาภกระโทก
26. เด็กชายอุ้มบุญ  ไข่กระโทก
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรเกษม
28. เด็กชายเจษฎากร  นิจจิ้งหรีด
 
1. นางสาวชูชื่น  กริ่งกระโทก
2. นางราณี  ขันชัย
3. นางสาวสุตตา  กลางสูงเนิน
4. นางสุพรรษา  อังกระโทก
5. นายเฉลิมยศ   พุทธา
6. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
 
340 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเจริญสุข
2. เด็กหญิงกอแก้ว  สุพมูล
3. นางสาวจรัสครี  เชษฐดิล
4. นายจักรกฤษ  บุญสิทธิ์
5. เด็กชายจักรพงษ์  ศิรีโส
6. นางสาวจิราภรณ์  สาเกียน
7. เด็กชายฑีฆายุ  คูสกุล
8. เด็กชายณัฐพงษ์  สิริสาย
9. นางสาวณัฐมล  แก่นแก้ว
10. นางสาวณัฐริกา  ปะทะโน
11. นายณัฐวุฒิ  จิตรสะดวก
12. นายณัฐวุธ  บุญรัตน์
13. นางสาวดาราพร  อ่อนสุวรรณ
14. นางสาวดุษฎีพร  ขันไพบูลย์
15. เด็กชายทรรศนัย  จาธิตานนท์
16. เด็กชายทวีศักดิ์  ไชยวัน
17. นายธีระภัทร  จิตรสมัคร
18. นายนพเก้า  ไชยประเสริฐ
19. นางสาวปิยาภรณ์  ประเทศสิงห์
20. นางสาวพนิดา  พรหมมา
21. นางสาวพลอยไพลิน  บุญฤทธิ์ตมนต์
22. นายพสธร  พันลำภักดิ์
23. เด็กหญิงพีระพัชร  กาละจูม
24. นายภิเษก  เครือด้วง
25. นางสาวมณีพัชร  โสดา
26. นางสาวมัณฑนา  นารี
27. เด็กหญิงรัฐนันท์  พลตรี
28. นางสาววนัชพร  วัฒนศึกษา
29. นายวุฒิไกร  วิเศษยา
30. นางสาวสพิชา  ทำทอง
31. เด็กหญิงสร้อยผกา  จันทราคีรี
32. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
33. นางสาวสุธิดา  ภูด่าน
34. นางสาวสุปรียา  ทองยุทธ
35. เด็กชายสุวัฒน์  สุขประเสริฐ
36. เด็กชายอดิศักดิ์  ไกรเภท
37. นางสาวเจนจิรา  ชูแก้ว
38. นายเดชฤทธิ์  สอนชัย
 
1. นางคุณาเพ็ญ  กิ่งมิ่งแฮ
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
3. นางสาวพรกนก  คำศรี
4. นางสาวอรุณรัตน์  พิกุลทอง
5. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
 
341 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงกษพรรณ  มือสันเทียะ
2. นางสาวกัญญารัตน์  มิ่มกระโทก
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุสันเทียะ
4. นางสาวกัลยา  ศักดิ์วิเศษ
5. นางสาวคุณัญญา  กาตีวงค์
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิมแจ้ง
7. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยิ้มละมุล
8. นายดำรงค์ศักดิ์  เลิิศแลละ
9. นางสาวทิฆัมพร  จันทะคุณ
10. เด็กชายธนพล  อินอ่อน
11. เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมจิตต์
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัมนากุล
13. เด็กชายบรรลือศักดิ์  สุวรรณ
14. เด็กชายบัณฑิต  รุ่งเพชรรัตน์
15. เด็กชายปฏิพล  โพธิ์ชัยทอง
16. นางสาวมณีรัตน์  เถื่อนสูงเนิน
17. เด็กชายมลนกรร  พาสันเทียะ
18. เด็กหญิงรัฐพร  โลสันเทียะ
19. นายวิทยา  จันทรืสันเทียยะ
20. นางสาววิภาพร  รักงาม
21. นางสาววิรชา  ตันติพงษ์มณีกุล
22. เด็กหญิงวิิภา  ชื่นอารมณ์
23. นางสาวศรีสกุล  หมอนพังเทียม
24. เด็กหญิงศศิพร  พันธศรี
25. เด็กชายศิลา  เชิดชูถิ่น
26. เด็กชายศุภชัย  สงค์น้อย
27. เด็กชายสงกรานต์  จุ๋มนางรอง
28. เด็กชายสมาธิ  เชียงสันเทียะ
29. เด็กหญิงสาวิณี  งดสันเทียะ
30. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพวัฒน์
31. นางสาวสุธาทิพย์  กลัดสันเทียะ
32. นางสาวสุพัตรา  เนื่องวงษา
33. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วพรม
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ยานุวงษ์
35. เด็กหญิงอาภาพร  ปิ่นสันเทียะ
36. นางสาวอุมาพร  ชริินรัมย์
37. นางสาวเกศรา  หวังปรุงกลาง
38. นางสาวเกษร  ส่งเสริม
39. นางสาวเจนจิรา  สิมจันทร์อ่อน
40. นายไชยณรงค์  ศรีตาล
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
2. นางนางรังสิยา   กลึงกลางดอน
3. นางสาวนางสาวศันสนีย์   ประณีตพลกรัง
4. นายนายเชาวริน   อาจโยธา
5. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
6. นายพรหมมิน  คงสุข
7. นายอนุสรณ์  มะเดื่อชุมพร
8. นายโชคชัย  คำกุ้ง
 
342 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  วงษ์ชา
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ยะไชยศรี
3. นางสาวจรรยา  ศิริหล้า
4. เด็กหญิงจริยา  พิมหาร
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดดำ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาลัย
7. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีแปง
8. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
9. เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยศึก
10. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
11. นางสาวธิดารัตน์  คุณเถื่อน
12. เด็กชายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
13. เด็กชายนนทวัฒน์  เอกพันธ์
14. นายนันทวัฒน์  ประจิตร
15. เด็กชายนันทวัฒน์  เถาหมอ
16. เด็กชายนิติกร  แสงโพธิ์
17. เด็กหญิงผกามาศ  ยะหล่อม
18. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ผำ
19. นางสาวพรพิมล   บุญศรี
20. นายพันธกานต์   เมืองประทุม
21. เด็กชายภูวนันท์  มาตรา
22. เด็กหญิงรวงข้าว   รูปสูง
23. เด็กหญิงระพีพรรณ  เคนคำภา
24. นายรักชาติ   สาระกิจ
25. นางสาววนิดา   หล่าบรรเทา
26. เด็กหญิงวิภาดา   นนท์สันเทียะ
27. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
28. นางสาวศิรินญา   ดวงหอม
29. นางสาวสิริรัตน์   แข็งกล้า
30. นางสาวอรุณี   จันทวะรีย
31. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูษาจารย์
 
1. นายดิเรก  ศักดาจรัส
2. นางสาวทิพย์สิริ   อ้อไธสง
3. นายนายวรวิทย์  พิบาลสิงห์
4. นายพงศกร  นครศรี
5. นายภูมินทร์   ชาลีคาร
6. นางสาวรัชนี  คันธภูมิ
7. นายวสันต์  ไตรรัตน์รังษี
8. นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์
 
343 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทัศนศักดิ์  ถนอมสิทธิ์
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
344 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กชายอวิรุทธิ์  ทำมาล
 
1. นายชนระชัย  ยะไวย์
 
345 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ท่งคำบอน 1. เด็กชายเจษฎา  ผิวดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
346 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กชายปิยพงศ์  สุวรรณทา
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
347 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. เด็กชายเนติพงษ์  พลขำ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
348 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาย  จรัญกลาง
 
349 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นางกรรณิการ์  วิเศษเสนา
 
350 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงนับพันพร  สุรัตน์ภิรมย์
 
1. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
 
351 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กหญิงพรทิพย์   หัวดอน
 
1. นายธนูศิลป์   ยศบุญเรือง
 
352 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทะมาตย์
 
353 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงปาลิตา  เชื้อสาวะถี
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
354 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชไมพร  ละครศรี
 
1. นายสามารถ  วันศรี
 
355 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นางสุภาพร  เพิ่มพูล
 
356 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายสยามพล  มะลาพิมพ์
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
357 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑) 1. เด็กชายดิษกุล  พรหมยะกลาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
358 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
359 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
360 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
361 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไชยา
 
1. นายพีระศักดิ์  ภูมิวัตร
 
362 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายศศิกร  คำอ่อนสา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
363 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  เจียรกุล
 
1. นางพัฒนา  รัตนนท์
 
364 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงพัชราดาว  สมบูรณ์
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
365 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงหัทยา  บุตรพันธ์
 
1. นางสาวธนิตา  ุอุปสิทธ์
 
366 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูพลอย
 
1. นางประจูล  ภูกองไชย
 
367 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายวิทวัส    ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นายพนม    นานวน
 
368 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายปรมินทร์  มุ้ยมงคล
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
369 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายประวิทย์  บุญราช
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  คำแก้ว
 
370 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายธราธร  แก้วสิงห์
 
1. นางพงษ์ลดา  รัตนติสร้อย
 
371 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษณ์  กัญจนาทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายสยามพล  มะลาพิมพ์
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอภินันท์   เครือแสง
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
375 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางณัฐภรณ์  โคตา
 
376 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงอลิซเบธ  สวัสดี
 
1. นายพีระศักดิ์  ภูมิวัตร
 
377 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นิยมโภค
 
1. นางอัมพร  อ่อนละม้าย
 
378 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. นางสาวชลดา  ศิริกุล
 
1. นางกฤตติยา  สิ่วไธสง
 
379 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
380 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปานกล้า
 
1. นายปรีชา  สมศรี
 
381 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ 1. เด็กหญิงณ ธาร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
382 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
383 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มูลประโก
 
384 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
385 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. นายปิยพงศ์  สุวรรณทา
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
386 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวีรพล  มูลช้าง
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
387 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กชายศศิกร  คำอ่อนสา
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
388 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงหัทยา  บุตรพันธ์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
389 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงเกศกนก   อาจทวีกุล
 
1. นายทวี   ไตรล้ำ
 
390 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทอง
 
1. นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี
 
391 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิง นภัสสร    น้อยแดง
2. เด็กหญิง เปรมกมล   สีชา
3. เด็กหญิง.คมปิยะ   สิงห์สถิต
4. เด็กหญิง.จันทิรา    คุนเคน
5. เด็กชาย.พีระศักดิ์   คีรีชี
6. เด็กชาย.สมพร   กิ่งโพธ์
7. เด็กหญิงชนิดา   สวัสดิ์สุข
8. เด็กหญิงฐิตาพร    บับภาเอก
9. เด็กหญิงฐิติภรณ์   เสนาจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา    ลัมยศ
11. เด็กหญิงณัฐพร    แสนบุ้งค้อ
12. เด็กหญิงณัฐมน    คำครุฑ
13. เด็กหญิงตะวันฉาย    เพชรล้ำ
14. เด็กหญิงธิดารักษ์   พูนสมบัติกูล
15. เด็กหญิงนวพรรณ    ภูบาลชื่น
16. เด็กหญิงนุชนาถ   ศรีบุรินทร์
17. เด็กหญิงบัณฑิตา   สุทธิกุล
18. เด็กหญิงปราวัน    วั่นสิน
19. เด็กหญิงปิยฉัตร   เกษนา
20. เด็กหญิงมัตติกา   มูลหา
21. เด็กหญิงมานิตา   ธาตุทาสี
22. เด็กชายระพีพงษ์    วังคีรี
23. เด็กหญิงวรรณศิริ   ตามจนา
24. เด็กหญิงวรีพร   คงเจริญ
25. เด็กหญิงศุภสุตา   มโนมัย
26. เด็กหญิงสหภาพ   สุพรหม
27. เด็กหญิงสุทารัตน์    เชื่องดี
28. เด็กหญิงสุวรรณา   โมลา
29. เด็กหญิงอภิญญา   บุญรอด
30. เด็กหญิงอภิญญา   พงษ์สระพัง
31. เด็กหญิงอมรรัตน์   นามดี
32. เด็กชายอลงกรณ์   ถึกสาย
33. เด็กหญิงอัจฉราพร   จุระ
34. เด็กหญิงอัจฉราพร    จุระ
35. เด็กหญิงอารญา    ถิ่นคำบง
36. เด็กหญิงอารีรัตน์    จุระ
37. เด็กชายโชติกา  ปาจรียานนท์
 
1. นายนิตินัย  สุวรรณผู
2. นายศักดา    พรมกุล
3. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
4. นายสุขเสิน  คำอ่าง
5. นางสาวอุทุมพร  เชตุราช
6. นายเริงสันต์  ธรรมขันธ์
7. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
8. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์  กองสีทา
 
392 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกรกฎ  ปามุทา
2. เด็กชายกฤษกร  อินธิชิต
3. เด็กหญิงกัญฐิกา  ถัดทองพลับ
4. เด็กชายกิตติพงษ์  อินธิชิต
5. เด็กชายชัยชนะ  สิงห์มุ้ย
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดันนอก
7. เด็กหญิงชุติมา  เสนาฤทธิ์
8. เด็กหญิงฐิติวราภรณ์  บุญอ่อน
9. เด็กหญิงณัฐธนิชา  ช่างไชย
10. เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ
11. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเกษม
12. เด็กชายธนฤต  เขียวสด
13. เด็กชายธนาธิป  จำปาโท
14. เด็กชายธาราธร  เรืองแสน
15. เด็กชายธีรวิทย์  สุพร
16. เด็กชายนครินทร์  กลมเกลี้ยง
17. เด็กหญิงนวพรรณ์  จารุเกษม
18. เด็กชายนิลนกร  สารีราษฎร์
19. เด็กหญิงพัชราภา  ชาสุทธิ์
20. เด็กชายพีรยุทธ  คุณพาที
21. เด็กหญิงพุทธิดา  มิ่งขวัญ
22. เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีปราชญ์
23. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แสงหัวช้าง
24. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บานเย็นงาม
25. เด็กหญิงวาสนา  รูปสวย
26. เด็กหญิงศิรพัชร  พรมชัย
27. เด็กหญิงศิริยากร  จอมทอง
28. เด็กชายสราวุธ  คุณพาที
29. เด็กชายสัญญา  พิมพ์พรมมา
30. เด็กชายสัตยา  สิมาฤทธิ์
31. เด็กชายสุทธิชัย  หนึ่งคำมี
32. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  อาษาสี
33. เด็กหญิงอริสรา  เกิดสุข
34. เด็กหญิงอริสรา  สายสีดา
35. เด็กชายอัครพล  คำแก้ว
36. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นชัย
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
38. เด็กชายเกียรติเกรียงไกร  ปาระวงษ์
39. เด็กหญิงเรืองรอง  ป้อมสุวรรณ
40. เด็กหญิงโมทนา  ทองโสภา
 
1. ดร.จันทร์สมร  ชัยศักดิ์
2. นางณัฐชยา  เสริมทอง
3. นางสาวดอกรัก  รจนัย
4. นายธีระ  ไกรการ
5. นางปิยะพร  ชัยศักดิ์
6. นางวริสรา  เสียงใส
7. นางสำรวย  ไกรการ
 
393 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายกฤษดา  คุณประโยชน์
2. เด็กหญิงกัลยา  สรรเสริญ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เพิ่มดี
4. เด็กชายจักรินทร์  สมเสนาะ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงงาม
6. เด็กชายชริน  เจริญเชาว์
7. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ศิริ
8. เด็กชายชินวัตร  มูลใหญ่
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญครอง
10. เด็กหญิงดวงเดือน  ผิวงาม
11. เด็กชายทรงโชค  แสนทวีสุข
12. เด็กชายธรรมนูญ  เบ้างาม
13. เด็กชายธันวา  สมสนิท
14. เด็กหญิงนิตยา  กาละพัตร
15. เด็กชายประภาส  บุญครอง
16. เด็กชายปริญญา  นาทอง
17. เด็กชายปริญญา  สีมั่น
18. เด็กชายพิชญาดา  ฝาคำ
19. เด็กหญิงมยุรี  กาละพัตร
20. เด็กหญิงมุฑิตา  คติสุข
21. เด็กชายยงยุทธ  ทองต้น
22. เด็กชายยุทธนา  บุตรศิริ
23. เด็กหญิงรัตวรรณ  ทองสิน
24. เด็กชายวรเมธ  ชุมน้อย
25. เด็กหญิงวันวิสา  คุ้มครอง
26. เด็กหญิงวิภาดา  พินิจ
27. เด็กหญิงวิภารัตน์   ต้นแก้ว
28. เด็กหญิงศกุนตลา  คุ้มบุญ
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฝาคำ
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสน่ห์รัมย์
31. เด็กชายศุภกิจ  นวลศรี
32. เด็กชายสาคร  สมเสนาะ
33. เด็กหญิงสุจิตรา  สมศรี
34. เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวสะอาด
35. เด็กหญิงอทิตยา  ฝาคำ
36. เด็กหญิงอนิลฑิตา  เรืองรุ่ง
37. เด็กชายอนุชิต  สีใส
38. เด็กหญิงอรัญญา  เต็มดี
39. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ไชยพันธ์
40. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุตรงาม
 
1. นางกาญจนีย์  แสนทวีสุข
2. นางจินดา  งามเถื่อน
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ปวะบุตร
4. นางสาววันเพ็ญ  ฝาคำ
5. นางศักดิ์ศรี  ทรารมย์
6. นายสุรศักดิ์  ยอดภักดี
7. นางอุไรวรรณ  จันดารัตน์
8. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
 
394 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายกฤษดา  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงกิตติพร  พรมสรอก
3. เด็กหญิงกุลละดา  ทามะฤทธิ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินผิว
5. เด็กหญิงจุรีภรณ์  เหียมเหิน
6. เด็กหญิงชลวลี  โคตรปัดถา
7. เด็กชายชาคริต  พิลาทอง
8. เด็กชายณัฐรัช  โพธิจันทร์
9. เด็กชายทรงเกียรติ   แก้วพระชัย
10. เด็กชายธนพล  บุญชอบ
11. เด็กหญิงนนทวรรณ  ปรางเทศ
12. เด็กหญิงนันทิชา  ทุยโทชัย
13. เด็กหญิงปวีนา  โพธิพรม
14. เด็กชายปัณณวัฒน์  ขุนทอง
15. เด็กชายพงศกร  ศรีสวาท
16. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ฐานะ
17. เด็กชายมุติรัตน์  อ่อนตา
18. เด็กชายยุทธกร  เกิดโภคา
19. เด็กหญิงรุ้งนภา  พิมพ์ประเสริฐ
20. เด็กชายวัชระ  บุรีเพีย
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  พาพันธ์
22. เด็กชายสราวุธ  ชัยวัน
23. เด็กชายสิทธิพร  วิชิต
24. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกอง
25. เด็กหญิงสุทธิดา  พระชัย
26. เด็กหญิงสุมินตรา  อุทัยแสง
27. เด็กหญิงอภิญญา  บุปผา
28. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีชมภู
29. เด็กหญิงอรญา  สัมพุธ
30. เด็กหญิงอาทิตยา  ดอนจวง
31. เด็กชายอานนท์  ตรีเมืองสอง
32. เด็กหญิงอารญา  กรกุม
 
1. นางนงนุช  ภูมิเพ็ง
2. นางสาววิชชุลดา  มะลาศรี
3. นางสาววิรยา  บุญนามล
4. นายสงการณ์  นามอาษา
5. นายสมบัติ  คำบอนพิทักษ์
6. นายสังคม  สุวรรณชาตรี
7. นายเกียรติชัย  ภูมิเพ็ง
8. นายเทวรรณ์  พิลาดี
 
395 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. นางสาวกชกร    รอดสุข
2. นางสาวกรีลวรรณ    เสาร่อน
3. นางสาวกาญจนา   ปากเมย
4. นางสาวกาญจนาพร    สินทร
5. นางสาวขวัญฤทัย    สมีน้อย
6. นายคมสันต์    แสนบุญ
7. นายจักรางกูร    พึ่งพา
8. นางสาวจารุมาศ    แสนเข็ม
9. นายชัชวาลย์    อื้นพวง
10. นายชัยณรงค์    ปากเมย
11. นางสาวณัฐวิกา    แสงแสน
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    รื่นเอม
13. นายณัฐวุฒิ    ปากเมย
14. นายทนุวัฏ    มีคำทอง
15. นายปฏิภาณ    อนุไพรวัลย์
16. นางสาวปิยะณัฐฎา    ชนะบัว
17. นายพงศกร    พานโน
18. เด็กหญิงพรชิตา   หาญสุรีย์
19. นายภาณุวัฒน์    ปากเมย
20. นายมงคล    จำพร
21. นางสาวยุพเรศ    เศษมา
22. นางสาวยุภาพร   ชนะบัว
23. เด็กชายวงศธร    เหลี่ยมหลักชัย
24. นายวรยุทธ    เหมือนพิมพ์
25. นายวันชัย    ปะลังกาล
26. เด็กชายวีระพงษ์    แสงรี
27. เด็กหญิงศิริพร    ชาญชำนิ
28. นายสุภนัย    โพชื่น
29. นางสาวสุวนันท์    บุญคง
30. เด็กหญิงสุวาริน    เพชรรัตน์
31. นายอนุชา    ถาวรคำ
32. เด็กชายอภิวัฒน์    ศิลาศุกร์
33. นายอภิวัฒน์    ชินแสน
34. นางสาวอรนภา    มูลกัน
35. เด็กหญิงอัญชลี    หารพรม
36. นางสาวอาราญา    เสาร่อน
37. นางสาวอารีรักษ์    แปยาว
38. นางสาวอินทิรา    ทุมพัง
39. นางสาวเสาวลักษณ์    วงษ์สิมบุตร
40. เด็กหญิงไอลัดดา    คามวุฒิ
 
1. นายกรภัทร    คำโส
2. นางกิ่งแก้ว    แก้วชูสกุล
3. นางพรจันทร์    เขตตาม
4. นางลำใย    ชูรัก
5. นางวิรัญชนา    วิชัยวงษ์
6. นายสมยศ    เสโส
7. นางเกษณีย์   ใต้ชัยภูมิ
8. นางเพ็ญศรี    มิ่งขวัญวัฒนา
 
396 ศิลปะ ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยนันท้าว
2. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
3. เด็กหญิงจิรานันท์    คำนนท์
4. เด็กชายฐานันดร    เอ็มประโคน
5. เด็กชายณัฐพล   แก้วดอนรี
6. เด็กหญิงณัฐมน   ดียิ่ง
7. เด็กหญิงณัฐริกา   ทองนอก
8. เด็กชายธนวัฒน์    โพเทพา
9. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
10. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
11. เด็กหญิงนัธมล   ปะทะรัมย์
12. เด็กชายนันทวัฒน์   ชินบุตร
13. เด็กหญิงพรนภา   นวนมิตร
14. เด็กหญิงพิราวรรณ   สมมัชฉา
15. เด็กชายพุฒิพงษ์   คำหลวง
16. เด็กหญิงภัทนาวดี   เชื้อนิตย์
17. เด็กหญิงมณฑกานต์    แสงอรุณ
18. เด็กหญิงมณฑิรา    จำปานิล
19. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
20. เด็กชายรัฐกิจ   สายาง
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พานิชศิริ
22. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
23. เด็กหญิงวิราวรรณ   โนนสังข์
24. เด็กหญิงวิราสิณี    เกลี้ยงกรแก้ว
25. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ์
26. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขันชนะ
27. เด็กชายอดุลย์  พลมีเดช
28. เด็กชายอนุพงษ์    สีดาชมภู
29. เด็กหญิงอภัสรา   ศรีทน
30. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงตา
31. เด็กชายอรรคพล   โพธิ์เทพา
32. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
33. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
34. เด็กหญิงเจนจิรา  ปกสันเที๊ยะ
35. เด็กชายเปรมวดี   สุดา
36. เด็กชายโชคอนันต์   นางสีคุณ
 
1. นายธงชัย  ดาวยันต์
2. นางประมุข   สุริยภาพ
3. นางสาวพรรณี   ตัณฑ์ประศาสน์
4. นางรัตนา   ศิลป์ศิริวานิชย์
5. นางรำไพพรรณ   โคตรไกรสร
6. นายศรายุทธ   เสนาสุธรรม
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นายสุวิทย์   คำมณี
 
397 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจณิสตา   ท้าวนันท์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บาริศรี
3. เด็กหญิงชุติกานต์    แสนเสนา
4. เด็กหญิงทิพากร   ชินศรี
5. เด็กชายธนธร   บึงเจริญ
6. เด็กชายนฤนาท   โพธิ์สายทอง
7. เด็กหญิงปานวาด   ชัยลอม
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อาจสาลี
9. เด็กชายมงคล   คงภิวัฒนา
10. เด็กชายวัชรพล   คำรัง
 
1. นายชาตรี   คำสุวรรณ์
2. นางดอนจันทร์   ศรีบุญ
3. นางลำดวน  ศรีพรม
 
398 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธฺิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร  ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงวรนันท์  เทียบกลึง
7. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
8. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรรินทร์
9. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางนิภารัตน์  พลราชม
2. นางสาวประไพวัลย์  อนุศาสน์
3. นางเดือนแข  สุราราช
 
399 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  งอกศิลป์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สะละศรี
3. เด็กชายธนดล  มากสาคร
4. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  สิงห์โต
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรจงปรุ
6. เด็กชายภัทรศักดิ์  ลุนาบุตร
7. เด็กชายภูริศ  พลาทิพย์
8. เด็กชายราเชนทร์  หล่าบุตรศรี
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จุลอักษร
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลิ่นอภัย
 
1. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
2. นางนวลกนก  สวงโท
3. นางสุวัฒนา  เพชรล้ำ
 
400 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. เด็กชายจิรเดช  ภิญญโญยาง
3. เด็กชายชนะ  ศรยิง
4. เด็กชายณัฐติพงษ์  เผยศิริ
5. เด็กหญิงทัศนีย์  วรรณทุ
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฤทธิ์ประทีป
7. เด็กหญิงนุชรี  คงโนนกอก
8. เด็กชายพีระพงษ์  บุราณ
9. เด็กชายยุทธนา  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์โคตร
 
1. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
2. นางพรทิพย์  เหลยชัย
3. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
 
401 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไกรอ่ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กชายธงชัย  มุ่งเขื่องกลาง
4. เด็กชายธนะนนท์  พูนสันเทียะ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  ภักดีจอหอ
7. เด็กชายพลวัฒน์  อนุอินทร์
8. เด็กหญิงพัชราภา  เฉยกลาง
9. เด็กหญิงวิภา  โชกะตะ
10. เด็กหญิงสิปาง  ประดิษฐ์อนันต์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
3. นางวันดี  สวยกลาง
 
402 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายกิตติธัช  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงดารารัตน์  รินไธสง
4. เด็กชายภควัฒน์  มีทรัพย์
5. เด็กชายภูวเดช  ที่รัก
6. เด็กหญิงลัดดาพร  บุญหว่าน
7. เด็กชายศุภกร  แดงเรืองรัมย์
8. เด็กชายสัจจา  อานิสง
9. เด็กหญิงสไบพร  ศรีชัย
10. เด็กหญิงอโณทัย  สามารถ
 
1. สิบเอกนัญธิชา  ไชยแสง
2. นางสาวบุญชอบ  ผิวละมัย
3. นางเกศรินทร์  เลไธสง
 
403 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หัดรัดชัย
2. เด็กหญิงปริยา   ศิลปสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
4. เด็กหญิงวนัสนันทน์  อยู่ดี
5. เด็กหญิงศิรกาญจน์   แก้วผสม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พลช้าง
 
1. นางสมคิด   ศรีวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา   ดวงรัตน์
3. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
 
404 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
3. เด็กหญิงปิยะดา  พรหมเอาะ
4. เด็กหญิงภัทริดา  ทับประโคน
5. เด็กหญิงภาวดี  โสมประโคน
6. เด็กหญิงยุพาภรณ์  เกษาโร
7. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
8. เด็กหญิงวิจิตรา  สุจิรพงษ์
9. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
10. เด็กหญิงอทิตยา  อะรัญ
 
1. นางจำนรรจา  อุพลรัมย์
2. นางอภิญญา  เวียงใต้
 
405 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงธนภร  สีบุญแปลง
3. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
5. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
6. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ปิยะนันท์
 
1. นางจันทจร  อ้วนโนราษฎร์
2. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
3. นายสุนทร  หนูอินทร์
 
406 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์บรรเทา
2. เด็กหญิงชุติกานต์  พันธุ์สูงเนิน
3. เด็กหญิงผกามาศ  สอนสัตย์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  กลิ่นกระโทก
5. เด็กหญิงวิชุดา  เหมสุข
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทะวงษ์
7. เด็กหญิงสโรชา  ศรีอนุรักษ์
8. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ศรี
 
1. นางมัชฌิมา  สิงหแสนยาพงษ์
2. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
3. นางอภิญญา  สงครามภักดี
4. นางแสงเดือน  แสนเมือง
 
407 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงทิพรดา    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร    จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
408 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหมี 1. เด็กหญิงชิดชนก  คำตะขบ
2. เด็กหญิงทิพาพร  เรียบเรียง
3. เด็กหญิงนิตยา  เลียบแล
4. เด็กหญิงอรยา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์เนติกุล
6. เด็กหญิงแก้วตา  คำตะขบ
 
1. นางธนกร  ปฐมนฏพงศ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  คำแก้ว
3. นายไพโรจน์  เสียงหวาน
 
409 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงธนภร  สีบุญแปลง
3. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
5. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
6. เด็กหญิงวิชุดา  แดนประโคน
7. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ปิยะนันท์
8. เด็กหญิงวิยลักษณ์  ร้อยพิลา
 
1. นางจันทร์จิรา  พลขันธ์
2. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
3. นายสุนทร  หนูอินทร์
 
410 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
3. เด็กหญิงปิยะดา  พรหมเอาะ
4. เด็กหญิงภัทริดา  ทับประโคน
5. เด็กหญิงภาวดี  โสมประโคน
6. เด็กหญิงยุพาภรณ์  เกษาโร
7. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
8. เด็กหญิงวิจิตรา  สุจิรพงษ์
9. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
10. เด็กหญิงอทิตยา  อะรัญ
 
1. นายสมชีพ  ช่างทอง
2. นางอภิญญา  เวียงใต้
 
411 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สมณะ
2. เด็กหญิงจณิสตา  กรุมสูงเนิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ท้าวเนื้ออ่อน
4. เด็กหญิงพีรยา  ชาติวงศ์
5. เด็กหญิงสุวิมล  สิงโห
6. เด็กหญิงอนัญญา  ชัยรัฐกีรติโชติ
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาลางาม
8. เด็กหญิงอภิวรรณ  สิงห์สีโว
9. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ตั้ง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทนสูงเนิน
 
1. นางมัชฌิมา  สิงหะแสนยาพงษ์
2. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
3. นางอภิญญา  สงครามภักดี
4. นางแสงเดือน  แสนเมือง
 
412 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงจารุกร   พันสนิท
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ก้อมณี
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์   กัลละลา
4. เด็กหญิงนุจรีย์   สอนแสง
5. เด็กหญิงบุษกร  ดอนอ่อนจ้อม
6. เด็กหญิงบุษกร  พันสนิท
7. เด็กหญิงศุรัตน์ฎา   ศรีบุญมี
8. เด็กหญิงสายฝน   แซงราชา
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  พานกระดึง
10. เด็กหญิงอุทุมพร   พันสนิท
 
1. นางสาวนิตยา   รักษาพล
2. นางสาวเตือนใจ    สันหา
3. นางไตรดา  ดอกจันทร์
 
413 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร   จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงรุ่งจิรา  เขียวนอก
7. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
414 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวจีระนันท์  สุรันต์
2. นางสาวนภาพรรณ  ดวงดูสัน
3. นางสาวพรรณนิตตา  นนเลาพล
4. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
5. นางสาวรินดา  ดวงดูสัน
6. นางสาวสุพัตรา  กบกลาง
 
1. นางวิรันยา  โพธิ์ศรี
2. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
415 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญวราภรณ์  เชื้อจันทึก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงณัฐฐภรณ์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมล
5. เด็กหญิงธนพร  หินโม
6. เด็กชายนพกฤษณ์  เช่นพิมาย
7. เด็กหญิงนิจศิล  พบพิมาย
8. เด็กหญิงนิศาชล  ภู่จันทึก
9. เด็กหญิงบงกชกร  ถิ่นสำราญ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรเบ้า
11. เด็กหญิงวริษา  ก๊กศรี
 
1. นางสาวกัญญา  สุขศิริ
2. นางสาวพิมพ์อุไร  หารตุ่น
3. นางมาลี  พิมละมาศ
4. นางรังสิมา  จันทสิงห์
5. นางสุวรรณ์  ชูประทีป
 
416 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวนขุนทด
2. เด็กชายชลชาติ  ตัวงาม
3. เด็กชายณัฐพล  เชื่อมหนองปลิง
4. เด็กชายธนาวุธ  ทุมบาล
5. เด็กหญิงปนิดา  เพ้ยจันทึก
6. เด็กหญิงปวีณา  ภูทอง
7. เด็กชายปัญญาพร  คำสัตย์
8. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมสุรินทร์
9. เด็กหญิงพรรวษา  สวยขุนทด
10. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื่อมหนองปลิง
11. เด็กหญิงวรรณิสา  ขวัญยืน
12. เด็กชายศราวุธ  สามขุนทด
13. เด็กหญิงสลิลญา  สาดสลุง
14. เด็กชายอดิศักดิ์  ทนงใจ
15. เด็กชายอนพัทธ์  ภูมิโคกรักษ์
16. เด็กชายอาวุธ  ทุมบาล
 
1. นายกฤษฤทธิ์  ศักดา
2. นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ
3. นางนุสรา  คูณขุนทด
4. นางสาวน้ำอ้อย  สามขุนทด
5. นางยินดี  บัวผัน
 
417 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกนกพร  อินทรกง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์สีดา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินสอน
4. เด็กหญิงปภาวดี  แสงรักษา
5. เด็กหญิงพรทิพา  พงพาน
6. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วภักดี
7. เด็กหญิงพีรยา  นามอาษา
8. เด็กหญิงศราภรณ์  ศิลาชัย
9. เด็กหญิงศรุตา  พลสมัคร
10. เด็กหญิงศศิภา  ดูวิเศษ
 
1. นางพรรณงาม  เกษตรเอี่ยม
2. นางสุรัตยา  สาคมิตร
3. นางสุวคนธ์  ศรีวิไล
 
418 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. นางสาวกนกวรรณ  ประธรรมโย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดังดี
3. นางสาวธนาพร  เมืองกระโทก
4. เด็กหญิงปนิดา  ใจงูเหลือม
5. เด็กหญิงประภาพร  เกตพิมาย
6. เด็กหญิงพัชรา  บรรลือทรัพย์
7. นางสาวพัชรินทร์  แวงดงบัง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปังไธสง
9. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีภูมิพฤกษ์
10. เด็กหญิงอลิษา  ทองไทย
11. เด็กหญิงเกศมณี  สายสุด
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
419 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กิจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์เจริญ
3. เด็กชายธนายุทธ  นามหนองอ้อ
4. นางสาวธิดาพร  ชูจิตร์
5. เด็กชายน่านฟ้า  ทันตา
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมบุตร
7. นางสาวพัชรี  ศรีสำลี
8. เด็กชายภานุ  ศรีจันทร์แปลง
9. เด็กชายวิษณุ  สวากัน
10. เด็กชายศราวุธ  ดวงเว้า
11. นางสาวสายแก้ว  วิชายงค์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอ็นดู
13. นางสาวสุพรรษา  ทองจันทร์
14. เด็กชายสุรินทร์  สุขศรีเด่น
15. นายสุเมธร์  ศรีเหรัญ
16. นางสาวอรทัย  สุวรรณศรี
 
1. นางณัฐณิชา   เหลือดี
2. นายธวัช  ต่างประโคน
3. นางบุญตา  ต่างประโคน
4. นายบุญเกิด  กองสุข
5. นายอภินันท์   ประพานศรี
 
420 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพื้ยฟาน) 1. เด็กหญิงนฤมล  เสาว์ทองหลาง
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชาภูวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรา  ภูโท
4. เด็กหญิงพิมประภา  น้อยไทย
5. นางสาวมณีรัตน์  ศรีบุญฮุง
6. เด็กหญิงรัฐกฤตา  ภูมิบ้านค้อ
7. เด็กหญิงวีรยา  เพียจันทร์
8. เด็กหญิงสิรินารถ  ผุยโสภา
9. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
 
1. นางดาหวัน  รุ่งวงศ์
2. นางพรพรรณ  บุญเจริญ
3. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
 
421 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูเยี่ยมจิตร
2. เด็กชายณัฐกมล  ถีระโคตร
3. เด็กชายภานุพงศ์  เรืองโสม
4. เด็กชายวิชิต  รักมั่น
 
1. นางพจนีย์  พระสว่าง
2. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
 
422 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทรงวุฒิ    มณีศรี
2. เด็กชายยิ่งพันธ์   ดีสมุทร
3. เด็กชายศุภกร    ดวงภักดีรัมย์
4. เด็กชายอรรถพล    พลวิเศษ
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์    ศรีสิทธิ์
 
1. นางประมุข   สุริยภาพ
2. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
 
423 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. นายปฏิภาณ  ประเชิญเชื้อ
2. นายพิศาล  แสงแก้ว
3. นางสาวรัชนีกร  พัดค้อ
4. นางสาวอาริสา  แก้วสีลา
5. นายเสกสรรค์   ชัยปัญหา
 
1. นายณรงค์  ศรีลาเฮียง
2. นายยุคพล  แต่งชัยภูมิ
 
424 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงสุชาดา  เอมโคกสูง
2. นายอนุรักษ์  แก้วถม
 
1. นางจิดาภา   บุญพิริยากร
2. นางพัชรินทร์  ประมวล
 
425 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาพิพม์
2. เด็กชายอารักษ์  เพียงเกตุ
 
1. นางบุรินรัตน์   ขันอาสา
2. นายวีระพรรณ   ขันอาสา
 
426 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาวงแหวน
2. เด็กหญิงวนิดา  เสมเหลา
 
1. นางสาวกัลยานี  ศิริสุรักษ์
2. นายปรีชา  พิษทานศิริวัฒนา
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 1. เด็กชายชาญชัย  ดอนลิวงค์
2. เด็กชายชินราช  ปัสสา
3. เด็กชายสมชัย  ตากิ่มนอก
 
1. นายนักรบ  เพียรใจ
2. นายผจงภักดิ์  พ่อค้าช้าง
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายชุษณะ  ประสีระตา
2. เด็กชายธนพล  โม่งเครือ
3. เด็กชายอภินันท์  ปักกังเวสัง
 
1. นางนงนุช  บุดดีสี
2. นายอดิศร  บุดดีสี
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคับพวง 1. เด็กหญิงชไมพร  ลำลอง
2. เด็กหญิงปภัสสร  สมอินอ้อย
3. เด็กหญิงปริม  แก้วมุกดา
 
1. นางยุวดี  ประจิมทิศ
2. นางสุรพินธ์  เครือสุวรรณ
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  ฮุยนอก
2. เด็กชายวศิน  คุ้มพิยาน
3. เด็กชายวิชาญชัย  อ้ายวงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. นางอภิญญา  พลละคร
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 1. เด็กชายชัยยงค์   เมืองแวง
2. เด็กชายนฤพันธ์   ครุฑวิเศษ
3. นายสมพร  นวลเกษา
 
1. นางนารี  แพงอ่อน
2. นายวัชรินทร์    แพงอ่อน
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กชายจุลจักร  พรมมาโอน
2. นายธนพงษ์  บุตรมาร
3. เด็กชายวัชกร  จันทร์โสภา
 
1. นายธวัช  สมมี
2. นางอรุณี  พิมพ์สวัสดิ์
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสา 1. เด็กหญิงนรารัตน์    โสภารักษ์
2. เด็กหญิงนิตย์ติยา    ทามูล
3. เด็กหญิงเกศกนก   บุญคำโสม
 
1. นางสาวกััลนิภา  เลิศคอนสาร
2. นางเกษศิรินทร์  วังคีรี
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  ใจแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  ขันธะวุธ
3. เด็กชายอนุชา  มูลมนัส
 
1. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
2. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองดีนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  การนอก
3. เด็กชายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงดวงดาว  โสละ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองมาก
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มั่นหมาย
 
1. นางจิราภรณ์  คิดดีจริง
2. นายสมจินต์  คิดดีจริง
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปันแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงอังวรา  รอบคอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
2. นางสุชาดา  ใจดี
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกิตติยา  วงค์สามารถ
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพียนอก
3. เด็กหญิงอนิสรณ์  สิงห์ลอย
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นายเสกสรร  เกษร
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายมายา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หางสลัด
3. เด็กหญิงรัฐยา  มะลิลา
4. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  คำหล่า
5. เด็กหญิงอรพินธุ์  บ่อแก้ว
6. เด็กหญิงอินทิรา  วิเศษภักดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  คนขยัน
2. นางอ่อนศรี  คนขยัน
3. นางเกษแก้ว  พันธ์วงศา
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงจงรัก  สีทา
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ดอนเจยล
3. เด็กชายพงศกร  ศรียางนอก
4. เด็กหญิงสายธาร  ฉูตร์สูงเนิน
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ตะกิ่มนอก
6. เด็กหญิงสุมิตรา  วงศ์จันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นายอนงค์  ฤทธิสิน
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงจงรัก  ศรีชัย
2. เด็กหญิงจิตพร  รสยัง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุยอย
5. เด็กหญิงสุนิตา  แสงอาทิตย์
6. เด็กหญิงหทัยชนก  พรมขอนยาง
 
1. นางจงจิตร  วอแพง
2. นางฉวีวรรณ  เหมือนแท้
3. นางศิริวรรณ  แสนศิริพันธ์
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่าย 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  ประทุมชนกกูล
2. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วเกิด
3. เด็กหญิงภิรมพร  สิมมา
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  มานุมูลัด
5. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญมี
6. เด็กหญิงอรอุมา  จิตตคาม
 
1. นางสาวราตรี  สายเขียว
2. นายวรพจน์  สร้อยจิต
3. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวกรรณิการ์   มากศาลา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พึ่งเกษม
3. นางสาวพัชริดา   นารถชัย
4. นางสาวพัชรี   บ่อแก้ว
5. นางสาวสกุลตา   พินทา
6. เด็กหญิงอรนภา   อุ่นคำ
 
1. นางสาวขวัญจิต   อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา   ตั้งตระกูล
3. นายสมชาย   ตั้งตระกูล
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตึกประโคน
2. เด็กหญิงปฏิมา  นุชบูลย์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  เร่งเหิม
4. เด็กหญิงสุจิณณา  ดึงประโคน
5. เด็กหญิงสุนารี  สลาประโคน
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นางจาริณี  เสาเกลียว
2. นางสาวณัฐลิตา  นึกมั่น
3. นางพรรณี  นึกมั่น
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กหญิงพาฝัน  พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงพีรดา  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงสุพาวรรณ์  กุศลครอง
 
1. นางอุ่นจิต  พัฒน์ภากุล
2. นางเพ็ญสิริ  สุภาพ
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงนันทรี   ชื่นสุนทร
2. เด็กหญิงปิยนุช   ประทุมวัน
3. เด็กหญิงสุกานดา   แซ่ตัน
 
1. นางวาสนา   วารีศรี
2. นางเกษร   บานชล
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  คำลือชา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงพล
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุวรรณมิตร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางสาวศรีสุรางค์  ศรีจำนง
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิราทิพย์  เศวตวงษ์
2. เด็กหญิงวาสิณี  พาวังหิน
3. เด็กหญิงศศิภา  ชูชื่น
 
1. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
2. นางอรทัย  จันทะเสน
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขามวิทยา 1. นางสาวนภาลัย  วิเศษสุด
2. นางสาวสุจิตรา  สาแก้ว
3. นายสุระชัย  เลื่อมเงิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
2. นางรุ่งทิพย์  เบ้าจังหาร
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์นวล
2. เด็กหญิงสุชาวลี  ศิริพงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  งอมสันเทียะ
 
1. นายกฤต  กีรติโสภากุล
2. นางกัญญาภัค  กีรติโสภากุล
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชนิศวรา  พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษาวงศ์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  โพธิ์พุ่ม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพิชญา   มั่นไชยภูมิ
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายศราวุธ  สุนาอาจ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สระใหญ๋
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  กันรัตน์
 
1. นางสุจินตนา  โมกขรัตน์
2. นางสุดาทิพย์  มังคะวัฒน์
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณนิดา  ต่อวิญญา
2. เด็กหญิงสายคีรี  ชาติราศรี
3. เด็กชายอดิศร  น้อยศรี
 
1. นายประจวบ  สวัสดิรักษ์
2. นายวิจักษณ์  ศิริสุข
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. เด็กชายชาญชัย   ผางมา
2. เด็กชายทวีฑูรย์   สีหลวงพรม
3. เด็กหญิงนิตยา   ก้านพลู
 
1. นางภัสราภรณ์   บุญแก้ว
2. นางศีระดา   หินสูงเนิน
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 1. เด็กชายจิรายุ  คุณุ
2. เด็กชายนพรัตน์  นาถ้ำชน
3. เด็กชายอดิศร  จันทรประทักษ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  มังคะวัฒน์
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงศุภางค์   พิมพ์นาจ
2. เด็กหญิงอารยา  จันทะไชย
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  พลเวียง
 
1. นางราตรี  บุระเนตร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  นันตะสุข
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรดา  นาบำรุง
2. เด็กหญิงสุภาพร  คงพลปาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อุภัย
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงกิ่งสน  บุญศรี
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์   จำปาวะตะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ส่วยนนท์
 
1. นางนงเยาว์  มานาดี
2. นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กชายจตุพล  ไกรวรรณ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  เผ่าหอม
3. เด็กชายไกรษร  พละเดช
 
1. นางปิยะมาศ  สลางสิงห์
2. นางมนัสวรรณ  ผาลาโห
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์ปิยะ  พิลากรณ์
2. นางสาวศิริเกศ  ดวงบังเกิด
3. นางสาวอาภาศิริ  ดารากร
 
1. นางฉวีวรรณ   อินพานิช
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  เมชบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โยมเงิน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ชาไชย
 
1. นางจิราวรรณ  ตะภูวิญญู
2. นางอรนุช  ชาไชย
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงนิติยา   คำพินิจ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   กุมรีจิตร
3. เด็กหญิงสุภาพร   พรมจักร์
 
1. นางราณี   ตะโยธิน
2. นางสายฝน  เขตคำ
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงปฐมา  สาโสม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แววศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สองเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสนตรี
2. นายสมชาย  ชินโคตรพงษ์
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้สถิตสุนทร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำพร
3. เด็กหญิงอุษาวดี  ชมขุนทด
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางวิมลรัตน์  ตุ้มทอง
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. นางสาวชนกานต์   ชอบใหญ่
2. เด็กหญิงวนิดา  สะเอี่ยมอาด
3. นางสาวอังคณา   วันศิริ
 
1. ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร   คงวิริยะศิลป์
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงทิชากานต์   เพ็ชรดอน
2. เด็กหญิงหฤทัย   แสงอาทิตย์
3. เด็กชายอรรถพล   แสนกล้า
 
1. นางพูนศรี   ข้องนอก
2. นางสรีวรรณ   แปะกระโทก
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ฉัตรฉาย
2. เด็กหญิงสุภาดา  นักรบ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำใบศรี
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงปิยะดา  พันพินิจ
2. เด็กหญิงศิริพร  ปัดกะถัง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กงสะเด็น
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
2. นางเตือนจิต  ภูมีคำ
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 1. เด็กหญิงยศระวี  บุรานอก
2. เด็กหญิงรัตนา  สันทัน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็ชรไชย
 
1. นางสาวจิตรลดา  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวปาริชาติ  ยัคลา
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงพันธ์พฤกษา   เพราะผักแว่น
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์   ครามกระโทก
3. เด็กหญิงศศิธร    ขลากระโทก
 
1. นางปฏิญญา   เกตุไธสง
2. นางสุรัชพร   ศรีโพธิ์
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โพธิผล
2. เด็กหญิงนวรัตน์  คำอ้อ
3. เด็กหญิงรัตติยากร  นากลาง
 
1. นางทัศนีย์  เทพวงศ์
2. นางศิริภรณ์  เหมัง
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวปิยรัตน์   โคตรสมบัติ
2. นางสาววิภาพร   ภู่ทองหลาง
3. นางสาวอารีญา   รามมะเริง
 
1. นางธัญญพร  ถิระสาโรช
2. นางภัทรพร   ศรีมงคล
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงดวงสุดา  เศษโถ
2. เด็กหญิงสินจัย  หงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ภักดี
 
1. นางดวงใจ  ตะวงษา
2. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กหญิงกันทิตา  แก้วเวียน
2. เด็กหญิงนริศรา  วังคีรี
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันตุลา
 
1. นางสาวจงจิตร  สีสิม
2. นายเสนีย์  แสนยะบุตร
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัย) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลมาตย์
2. เด็กหญิงชนัญญา  เชิดวงค์สูง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สิมาชัย
 
1. นายนนทพันธ์  สิมาธรรม
2. นางเปรมกมล  นาควิโรจน์
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงน้ำฝน   นันทราช
2. เด็กหญิงวาธิดา   ปากหวาน
3. เด็กหญิงสุภาพร   เสียงล้ำ
 
1. นางสาวพิมลรัตน์   ถิ่นไทย
2. นางสาวลดาวัลย์   วรรณโสกเชือก
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงบุษกร  ธิยาโน
2. เด็กหญิงราตรี  บุญบะสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิลานันท์
 
1. นางจำรัส  พลพวก
2. นายพรชัย  เกตุทองดี
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายฉัตรชัย  บำรุงสุข
2. เด็กชายธนบดี  อินสา
3. นายวัชรพงษ์  พั่วแพง
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มะโรง
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์เรืองศรี
 
1. นางจงกล  ไกรวัน
2. นางพนัดดา  สุหญ้านาง
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นาคมะเริง
2. เด็กชายรัฐนันท์  สุขสำราญ
 
1. นายมนตรี  แจ้งคำพี้
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงญานิศา  ไข่มุกข์
2. เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
 
1. นางภัสรา   ฐานวิเศษ
2. นางสาววารุณี  บำรุงสวัสดิ์
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมสมบัติ
2. เด็กชายภูธิป  ทองบ่อ
 
1. นางสาวดวงพร  กีรติตระกูล
2. นางนพคุณ  ทองบ่อ
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงพรทิวา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวจุรารัตน์   เชื้อเมืองแสน
2. นายอุดมทรัพย์  สายสา
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  เีทียนลิ้ม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนชา
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นายสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวปิยนุช  สองเมือง
2. นายพัชระ  ยางคำพะบุตร
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. นางสาวดวงนภา  ชินโครต
2. นางสาวสุภาวดี  หอมดวง
 
1. นายบัวลอน  คำศรี
2. นางสาริณี  คำศรี
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 1. เด็กชายคมสัน  แสงทอง
2. เด็กชายสิงห์ทอง  ศรีสิงห์
 
1. นายนคเรศ  ตระกูลดี
2. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. นายประกาย  เสนาบุญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงพรชนก  เฉลิมชาติ
2. เด็กหญิงอารียา  บุญตาทิพย์
 
1. นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
2. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 1. เด็กหญิงอาภัสรา   แสงพล
2. เด็กชายเสกสรรค์   สอนนนฐี
 
1. นายทรัพย์หิรัญ   จันทรักษ์
2. นางสาวสุพัตรา  จันทวงค์
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  ฐานะ
2. เด็กชายรชต  ศิริคุณ
 
1. นางธัญลักษณ์  อัคพิน
2. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายชาติสิริ  จันทร์ศรี
2. เด็กชายพีระ  ยั่งยืน
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปัณณพร  พรมแสง
2. เด็กชายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจักรพันธุ์    สุวรรณบล
2. เด็กชายฐาปกรณ์   เพิ่มศักดิ์
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นายเดชา   สอนนวล
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อมมังกร
 
1. นางสุมาลี  ผานิชกุล
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงปยุดา  สิทธิเสือ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายสุพจน์  อันทะลี
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจันทิรา  ทับปัญญา
2. เด็กหญิงมนิศรา  โสกศรี
 
1. นางสาววารุณี  สุคำวัน
2. นายวีรพงษ์  ศรีดาจักร์
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น 1. เด็กหญิงพรไพริน  รักษี
2. เด็กหญิงภัทรสุุดา  กุลาชัย
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจันทร์จนา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงสมฤดี  คำทอง
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  งามนุช
2. เด็กหญิงวาสนา  ท่ากุดเรือ
 
1. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พินิจ
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญเหลา
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ทัดศรี
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสุอารี  ทองด้วง
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ยนต์พันธ์
2. เด็กหญิงอังคณา  บรเพ็ชร
 
1. นางยุวธิดา  เมฆวัน
2. นายเอกชัย  นามนนท์
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ภาวะโคตร
2. เด็กหญิงสิริวดี  ตะโก
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โทแสง
2. เด็กหญิงทศพร  แพงดงแก
 
1. นายสิรวิชญ์  เขียวดี
2. นางอุไรวรรณ  ไชยสุระ
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายยุทธชัย  ศรีชัยมูล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชินยศ
 
1. นายพชรพล  ศรีไชยมูล
2. นางสมลักษณ์  ศรีไชยมูล
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมุทร
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. เด็กหญิงธาริณี  เพียนอก
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางเพียรทอง  พลไทย
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายเอกรัตน์  วงษ์เทพ
 
1. นายชาญศิลป์  ส่งเสริม
2. นายชายชาญ  มูลตองคะ
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงวรกมล  นิยมบล
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  หมอนสวัสดิ์
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางโสภา  ชูชื่น
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายขานนท์  กันลือชัย
2. เด็กชายอรรถพล  วรรณสันต์
 
1. นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว
2. นายสุริยา  เอ้มะราช
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีคราม
2. เด็กหญิงบุษยา  เพวงศ์
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางสาวธนัชพร  บุญนันตศาสตร์
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายณรงค์เลิศ  สุขชัย
2. นายล้อมพงษ์  พวงเห็ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาววารุณี   ใจทอง
2. นางสาววิไลวรรณ   ราษี
3. เด็กหญิงสุจิตรา   นิลโคตร
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กชายศราวุํธ  พยุงวงศ์
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  หลักทอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มุทุกันต์
 
1. นายประยงค์  ชุมภูแสน
2. นายลิขิต  สุโภภาค
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีอุดม
2. เด็กหญิงนิรชา  กายนาคา
3. เด็กหญิงเมลิษา  วามะลุน
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  เสนีโสด
2. เด็กหญิงภัสสร  โนรี
 
1. นายกฤษฎา  แก้วระหัน
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หวังรักกลาง
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ปานคำ
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   กองแก้ว
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุตะมะ
 
1. นายจีรศักดิ์   ศรีโยธา
2. นางพรรณประภา   สุวรรณพงศ์
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุระพล
2. เด็กชายเดชณรงค์  สุระพล
3. เด็กชายเดชานนท์  นวนศรี
 
1. นายบุญเกิด  กองสุข
2. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวัตร  อุระวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์อยู่
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยปัญญา
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กชายทรงพล  กองแก้ว
2. เด็กชายธัชชัย  แสนกล้า
3. เด็กชายเต็มศักดิ์  โคตรศรีเมือง
 
1. นายจิรวัฒน์  วิเสส
2. นายสมพร  ปะวัดศรี
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงพรประภา  มะลิโส
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันเสนา
3. เด็กหญิงอรุณี  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญ
2. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ป้องดี
2. เด็กชายนัฐพงษ์  หะสูง
3. เด็กชายอรรถชัย  บุตรโครต
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  ประสีระเตสัง
2. นางสงวน  อรัญเพิ่ม
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สังสีชุม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  เชาวันดี
3. เด็กชายภานุพงษ์  ธัญหาร
 
1. นายปีฎก  กองแก้วกาเหรียญ
2. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  น้อยนาง
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สนมศรี
3. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีวรขาน
 
1. นางสาวสิริพิมพ์  ต้นไฮ
2. นายอาทิตย์  คาระวงค์
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กชายพิศุทธิ์  ดอกยี่สุ่น
2. เด็กชายศราวุธ  ดวงเวา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงภู่
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นายบุญเย็น  เพ่งพินิจ
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กชายธวัชชัย  ปราบราบ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พะชะ
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองแห้ว
 
1. นายนวพล   หล้าบุตรศรี
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายปวริศ  ฤทธิ์ขจร
2. เด็กชายศิรพัฒน์  ไตรเสนีย์
3. เด็กชายเจษฎากร  เกษมสำราญ
 
1. นางนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายชนแดน   สามาลย์
2. เด็กชายพสุธรณ์   วันแสน
3. เด็กชายอมเรศ   จันทร์ภิรมย์
 
1. นายธง   ต่อยอด
2. นายเรวัต   ยวงทอง
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวายวงค์
2. เด็กชายดนุสรณ์  ยุบลนวล
3. เด็กชายหัสบดินทร์  เช่นชาย
 
1. นายบุญเกิด  กองสุข
2. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดนิรมิต) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คำแก้ว
2. เด็กชายปัยจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายเอกปวิน  ภูมลา
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นายศรีเพชร  แพงศรี
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธนากร  คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
3. เด็กชายนันทพงษ์  หวังลาภ
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70.01 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายขวัญชัย  รักษาวงษ์
2. เด็กชายพฤทธิ์  บุญเรือง
3. เด็กชายภราดร  กองผ้าขาว
 
1. นางเยาวมาลย์  ตุ้ยกุลนา
2. นางเสลียง  ปราบพาล
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70.01 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตเมธ  วิลัย
2. เด็กชายศิริพงศ์  กิจเกียรติ
3. เด็กชายสุวิชญ์พล  สุขสว่าง
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. นายณรงค์   ศรีสันต์
2. นายปฐมการณ์   แซ่โง้ว
3. นายพัทธ์   เกษสุภะ
 
1. นายพฤฒิชัย   เรืองวัณณภา
2. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รองแก้ว
2. เด็กชายอัมฤทธิ์  บุญชื่น
3. เด็กชายอานนท์  เศษรักษา
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นายสุวิมล  โพสาวัง
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คำมีหมื่น
2. เด็กชายบุปผา  แก้วภูเขียว
3. เด็กชายสยาม  พลเดชา
 
1. นายจตุรงค์   ลิ้มไพบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายธนารักษ์  โภคทรัพย์
2. เด็กชายยุทธนันท์  หวังบุญ
3. เด็กชายวิษณุ  เพียลาภ
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายศุภฤกษ์  อรรคชาติ
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 1. นายชัชนันท์  ธานี
2. นายมนตรี  พุฒเคน
3. เด็กชายศรันญ์  กมุทรัตน์
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธ์แก้ว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เมินดี
3. เด็กชายพัชระพงษ์  เคลือบด้วง
 
1. นายประกิจ  พึ่งตน
2. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบริบูรณ์  สาระมี
2. เด็กชายสถาพร  วาระสุข
3. เด็กชายอาทิตย์  คุณพาที
 
1. นางนวลจันทร์  เจือสุข
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์   สวัสดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์ธนา   หาญเสมอ
3. เด็กชายวายุ   เว้าสำโรง
 
1. นายวัชระ   นาคกระแสร์
2. นางอุษณีษ์  ศรีสม
 
544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคุณ 1. เด็กชายศุภชัย  สีสันงาม
2. เด็กชายอนิวัต  สีสันงาม
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันขาว
 
1. นางสาวพิศมัย  ตลับทอง
2. นายมาโนช  คงทรัพย์
 
545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายปรัชญา   พัดมี
2. เด็กชายภูตะวัน  ถนอมโภชน์
3. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
2. นายจตุรงค์   ลิ้มไพบูลย์
 
546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายกันกวี  บุญเครือ
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอัครเดช   วิหค
 
1. นายบัญญัติ   พานิช
2. นายมงคล   สีเหลือง
 
547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายชัยณรงค์   ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายพลวัฒน์  พลดงนอก
3. เด็กชายสิทธิพร   ภูฉายา
 
1. นายวุฒิไกร   ดีวาสนา
2. นายสุทธิพงษ์    ทองทา
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายธนภัทร  สวัสดิ์ถาวร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิ์ถาวร
3. เด็กชายศุภกฤต  พุทธชาติ
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางสมจิต  ศรีกุล
 
549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11) 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เพชรดี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สินศิริ
3. เด็กชายประวิทย์  โพธิ์ชัย
 
1. นายปรัตถกร  รักพรม
2. นางอุบล  รักพรม
 
550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กชายทักษิณ  สีงาม
2. เด็กชายธนภัทร์  ตาอ่อน
3. เด็กชายบริษัท  บัวดา
 
1. นายสุริยา  นันชนะ
2. นายอัครเดช  จันทร์โยธา
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายวัชระ  พุฒกลาง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สาระรัตน์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธุ์ชา
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  พรมสิงห์
2. เด็กชายสุรชัย  อุทานุเคราะห์
3. เด็กหญิงสุวัสจนี  ชัยนารี
 
1. นายพิพัฒน์  เคารพ
2. นายวรภัทร  นันทา
 
553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. นางสาวนลิตา   ราชชมภู
2. นางสาวสุดาพร   คงทวี
3. เด็กหญิงเกศ   บุญประคม
 
1. นายเกียรติชัย   ทองสุข
 
554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงนุชธิดา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนศรี
3. เด็กชายอธิษพร  สินรักษ์
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญเรือง
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงยุพา   มหาโยธี
2. เด็กชายอาทิตย์   สุคุณพันธ์
3. เด็กหญิงเกศมณี   สอดสูงเนิน
 
1. นายกษิดิ์เดช   ปราบสาร
2. นางวารุณี   ปราบสาร
 
556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  เพ็งปอพาน
2. เด็กชายรณพีร์  ผลอ้อ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อำชัยภูมิ
 
1. นายปริญญา  บุญภูมิ
2. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย์
 
557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงธาริณี  ทองไม้
2. เด็กหญิงมิลธิดา  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไพรเขียว
 
1. นายธวัชช์  ชมภูพื้น
2. นางเขมมิกา  ไชยแสง
 
558 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. เด็กหญิงสุขิตา  ภูชะธง
3. เด็กชายเจนภพ  ทวีชัย
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางพานิช  พลศรีดา
 
559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงจิราธิป  ฦาชา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประยงค์เพชร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสี้ยมแหลม
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
2. นางสุดารัตน์  ทองประสม
 
560 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายยศกฤต  พลการ
2. เด็กหญิงสันทราย  ทาตะวัตร
3. เด็กหญิงอรดี  ทัดเทียม
 
1. นายป้อง  นามบุตร
2. นายสมจิต  ชาภักดี
 
561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงจรีนารถ  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงพนิดา  คุ้มจันอัด
3. เด็กหญิงสถิดารัตน์  นิตยวัน
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายสุรชัย  งามชื่น
 
562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจุไรพร  สุขชาติ
2. เด็กหญิงศุภภัค  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวภชา  แสงสิงห์
2. นายวีระศักดิ์  ภาประกอบ
 
563 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มาตมุลโท
2. เด็กชายวันปิยะ  นิทาโลม
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวจิตรา  พันธ์พวง
2. นายสมาน   บุญชาติ
 
564 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ปุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงอรทัย  ใสยิ่ง
3. เด็กหญิงโสภี  คงมั่น
 
1. นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์
2. นายเพิ่มศักดิ์  อรโมน
 
565 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา   ภัทรไพศาลสิน
 
1. นางอโณทัย   บุญประสพ
 
566 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลิตา  ทิวสระแก้ว
 
1. นางปวันรัตน์  ขุนศรีรักษา
 
567 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธีรภัทร   เสนาะศัพย์
 
1. นางหสต์กมล   ดวงมณี
 
568 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โสภิรักษ์
 
1. MissSuu Suu  Lwin
 
569 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
 
1. นางไอศวรรย์   ศิริฤทธิ์ทานุภาพ
 
570 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงณฎา   จิตสัมฤทธิ์
 
1. นางหสต์กมล   ดวงมณี
 
571 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงปิยธิดา   สิงห์นนท์
 
1. นางผกามาศ   พันธุระ
 
572 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  ชื่นชม
 
1. นางมะลิวัลย์  พันพิพิธ
 
573 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดกระโทก
 
574 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์
 
1. นายสุรพล  กมลรัตน์
 
575 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพงศภัค  ตั้งกิจเจริญพงษ์
 
1. นางนันทิยา  แก้วกิจติ
 
576 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์รุ่งทรัพย์
 
1. นางลำพาด  กุพันธุ์
 
577 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายมูซา  อิฟติคาร์ อาลี
 
1. นางอรุณี  พิลาดา
 
578 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาสัย
 
1. นางวิภาวดี  แป้นสุวรรณ์
 
579 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  พยัคมะเริง
 
1. นางสาวจันทร์ชญา  กามุณี
 
580 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายโชคชัย  ศาลาแก้ว
 
1. นางจินต์ธิรา  บัวทุม
 
581 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทธิยา
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
582 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุชา  วงษ์สวรรค์
 
1. นางราชาวดี  วงษ์สวรรค์
 
583 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒนะ
 
1. นางวิลัลดา  วงค์ผัดศ์
 
584 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์มาดา   พรมมินทร์
 
1. นางหสต์กมล   ดวงมณี
 
585 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงสุธีรา  พูลอินทร์
 
1. นางสาวสุวิมล  อินทรสงเคราะห์
 
586 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  โยธาวงศ์
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
587 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
588 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญถวิล
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
589 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  ย่อยฉิมพลี
 
1. นางสาวณัฎฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
590 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายคัมภีร์   สายแวว
 
1. นางแสงเพชร   เลิศพงษ์ตระกูล
 
591 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกัณฑ์กฤต  อภิเมธีธำรง
 
1. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
 
592 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงนรมน  เงาโพธิ์
 
1. นางสาวสมพร  นิลแก้ง
 
593 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายจตุพงค์  ริมเมอร์
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  สอนสุภาพ
 
594 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอรชุมา  สีแหงโคตร
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
595 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  มณีสร้อย
2. นางสาวญามินทร์  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงพิรุณพร  หงษ์ลอยลม
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิมโนนม่วง
5. นายอภินันท์  นะราช
 
1. นางชื่น  บาบุญ
2. นางสุภาวดี  ประมะลิ
 
596 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พานจำลอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูนาแก้ว
3. เด็กหญิงชลิดา  เอกชมภู
4. เด็กหญิงวิภาวดี  ชาแสน
5. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วเกิน
 
1. นายทินกร  ประเสริฐหล้า
2. นางสาวสลิตตา  วงศ์ษาพาน
 
597 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายนฤนาถ  บูรณะ
2. เด็กหญิงนิธิพร  สารกุล
3. เด็กหญิงปัทมาพร  คงสัมพันธ์
4. เด็กหญิงมยุรี  ปัสสายะ
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กมลขันธ์
 
1. นางจำปี  แมคคอลล์
 
598 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุธินี  โล่ห์อัจฉริยะกุล
 
1. นางสาวณัฐิยา  โสรเนตร
 
599 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายพร้อมพันธ์   แซ่ตั้ง
 
1. Mr.Wang  rui hua
 
600 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสดกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
601 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิง ศศิธร   ฝากทอง
 
1. นายเจิ้ง  อุ้ยเฉียง
 
602 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สุรทิพยานนท์
 
1. Mrs.zhang  lu lu
 
603 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ขามประไพ
 
1. นายสมาน  แคนยา
 
604 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงริซานะ  โอยาม่า
 
1. นางสาวสุดาทิพย์   สถิรภัทรพร
 
605 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวกัลญาณี  แก้วฮ่องคำ
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
606 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายสุรพงศ์  เกาะชัยภูมิ
 
1. นายวรชัย  เพียทา
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  อุ่นอก
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายภูมินทร์  ดงขันตี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรลักษณ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  เวียงสิมา
6. เด็กชายอาทิตย์  สิมวงศ์
 
1. นายสมชาย  สิงหะนาม
2. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
3. นายไสว  หอมมาลัย
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายชินวัตร  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายธนพล   วิเศษไธสง
3. เด็กชายธนศร   ตานะน้อย
4. เด็กชายบุญฤทธิ์   ประกอบดี
5. เด็กชายบุริศร์  บุญมณี
6. เด็กชายพรพสิทธิ์   อินทร์หอม
 
1. นางวัชรีย์  บุราคร
2. นางวัฒนี   ทองปาน
3. นายอรรถพล   ขันถม
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 1. เด็กชายจักรี  อุบลเพ็ญ
2. เด็กชายชลิต  กลางแก้ว
3. เด็กชายณัฐนันท์  พลเยี่ยม
4. เด็กชายภาณุพงศ์  สวนโคกกลาง
5. เด็กชายศิรวิทย์  สิงห์สาธร
6. เด็กชายอติชาต  คุริมา
 
1. นายชาญชัย  วงษ์พุฒ
2. นายทองเยี่ยม  ลีชน
3. นายวิทยา  หาญธงชัย
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน(ท่าตูม) 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองประโคน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วลุน
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  แก้วพรม
4. เด็กหญิงศรีลัดดา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบเทพ
6. เด็กหญิงสิรินธร  หอมหวล
7. เด็กหญิงสุวิมล  กิ่งเกษ
8. เด็กหญิงเมธิณี  ไสลจิต
 
1. นายชัย  กระจ่างจิตร
2. นายสมยศ  โลเกตุ
3. นายสมัย  ชุ่มมาก
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธุชิน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พาลี
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  ดวงแพงมาตร
4. เด็กชายธีระวัฒน์  แสงต้น
5. เด็กหญิงวนิสา  ศรีจรูญ
6. เด็กชายวโรดม  ดวงแพงมาตร
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาคประนิล
8. เด็กหญิงเสาวรีย์  ดวงทับจันทร์
 
1. นายบุญคง  ศรีโคตรจันทร์
2. นายวรสิทธิ์  จันทราชัย
3. นายอานนท์  ไสยโสภณ
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิ่งสุพา  โคกอ่อน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชนะชัย
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยิ้มยันยง
4. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิเวช
5. เด็กหญิงศิริวรรณภา  แดงดา
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทวยทา
7. เด็กหญิงอรอนงค์  เข็มมี
8. เด็กหญิงเสาวภา  ธงอาจ
 
1. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
2. นายสมบุญ  พิไลกุล
3. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  ลีลาศ
2. นายจิรายุทธ   สิงห์น้อย
3. เด็กชายชัยยา   โพธิ์ศรี
4. เด็กชายธรรมฤทธิ์  ลูกแก้ว
5. เด็กชายธวัชชัย   วงค์งาม
6. เด็กชายศักดิ์อนันท์   สุขพันธ์
7. นายอนุสรณ์  วังมนตรี
8. เด็กชายอัครพงษ์   พลอำนวย
 
1. นายมงคล  ปางชาติ
2. นายรุ้งทิพย์  ชาติโสม
3. นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกฤษณะ   สุเรรัมย์
2. เด็กชายชัชวาลช์  ทุมมากุล
3. เด็กชายฐิติกร   รักษาพันธ์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองศรี
5. เด็กชายประเสริฐ   คำสี
6. เด็กชายยุรนันท์  อรัญทม
7. เด็กชายสุธี   สยุมพร
8. เด็กชายเทียนชัย   โตเอี่ยม
 
1. นางประคองศรี   พันธ์โยศรี
2. นายพลกฤต   ชัยสนาม
3. นายเจริญ   บุญอุดม
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายจิรายุ  เจริญโภค
2. นายชัยพฤกษ์  พึ่งพลพฤกษ์
3. นายณัฐพล  จรัสกาย
4. นายดุสิต  จ่ารัตน์
5. เด็กชายวรพล  สีบานเย็น
6. นายวิทยา  จันทร์สว่าง
7. นายวิรัช  บรรณรักษ์ณา
8. นายสมรักษ์  สมศักดิ์
 
1. นายชัยรัตน์  แสนโคตร
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
3. นายอนันต์  นาคดิลก
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำบาง
2. เด็กหญิงณัฐมน  ปราบมะเริง
3. เด็กชายนัฐกร  หินกอง
4. เด็กหญิงนิจจารีย์  หินกอง
5. เด็กหญิงปริมประภา  อาจภักดี
6. เด็กหญิงภัชราวดี  อินมะณี
7. เด็กชายสุรพงศ์   อุไทรำ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดูสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  เตียงขุนทด
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่โคว้
4. เด็กชายภัคคีนัย  ไชยพูน
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงสุชาวดี  เกิดเนตร
7. เด็กหญิงสุภิตา  ภูมิโคกรักษ์
8. เด็กชายอัครพนธ์  ปิ่นสันเทียะ
9. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ใจชอบ
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางฉลวย  จันทรแสน
3. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ประภาษี
2. เด็กชายจักรพงศ์  อ่อนอภัย
3. เด็กหญิงฐิติมา  ดวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงดารณี  เขียวเข้ม
5. เด็กชายพรชัย  ลานขามป้อม
6. นางสาวมะลิวรรณ  ทุ่มโมง
7. นางสาววารุณี  หล้าเวียง
8. นางสาวศิริลักษณ์  สวดสม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดเทสัง
10. นางสาวอมิตา  สกุณา
 
1. นางธนาภา  มุ่งจันทึก
2. นายพัฒนพงศ์  มุ่งจันทึก
3. นางราตรี  ทักโม้
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายก้องหล้า  พืชหมอ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  ปูคะภาค
3. เด็กหญิงลลิตา  หล้าบุตร
4. เด็กหญิงวรรัตน์  สารี
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  กอแก้ว
6. เด็กหญิงสายธาร  ปลื้มจันทร์
7. เด็กชายสิทธินันท์  สิงหไชย
8. เด็กชายอนุชิต  กออ่อน
9. เด็กหญิงอนุภา  น้อยแก้ว
10. เด็กชายเจษฎา  สีใส
 
1. นางขวัญตา  บุญเหลา
2. นางชัชฎาภรณ์  อินทร์จันทร์ดา
3. นางวรวดี  สมสิน
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชำนาญเวช
2. เด็กหญิงจุฑามณี   เหล็กโคกสูง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาหวาย
4. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์จำนง
5. เด็กหญิงปิยฉัตร์  โสมาตย์
6. เด็กหญิงวิภาวี  หนูพิศ
7. เด็กหญิงศิริยากร  กิจโป้
8. เด็กหญิงอนันฑิตา  สนอุป
9. เด็กหญิงอังศรา  ธงชัย
10. เด็กหญิงไญยิกา  เทศวงศ์
 
1. นางสาวมาลีรัฐ   สมภาร
2. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
3. นางสุดารัตน์  จิบจันทร์
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาเก่าน้อย
2. เด็กชายชนัฐติพงศ์  ส่วนเสมอ
3. เด็กหญิงชลธิชา  หลงนาม
4. เด็กหญิงชลธิชา  ธุรารักษ์
5. เด็กหญิงนิ่ง  คิดประทุม
6. เด็กหญิงลลิตา  ถาชัยภูมิ
7. เด็กหญิงวรารัตน์  คงโนนกอก
8. เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส
9. เด็กหญิงอาภาพร  เฮ้ากอก
10. เด็กชายเหมรัตน์  ดุริยางค์เสนาะ
 
1. นางจุรีพร  มิถาลา
2. นางสาวรวงทอง  คำนกขุ้ม
3. นายวีรนนท์  ดนเสมอ
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงจินจิรา  เทียนครบุรี
2. นางสาวนิภาพร  แม้นเหมือน
3. เด็กหญิงนุชราภรณ์  ทิมัน
4. นายบวรนันท์  ล่ามกระโทก
5. เด็กหญิงวิภา  ยากระโทก
 
1. นายสำราญ  แทนคำ
2. นายอุดม  นาคหนองหาญ
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกชกร  มานุ
2. นายพงษ์เกษม  ทิพย์สันเทียะ
3. เด็กชายภัคคินัย  ไชยพูน
4. เด็กหญิงวันวิสา  แต่งพลกรัง
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์ทอง
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กชายฉัตรชัย  หงษ์สีทอง
2. เด็กหญิงฐาปะนีย์  ปะโมโท
3. เด็กหญิงผกาวดี  กงเพชร
4. เด็กหญิงวรวรรณ  ชุมแวงวาปี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สีทิพย์ป้อม
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจิราพร  นนตะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ปฐม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุโพธิ์ชัย
4. เด็กหญิงญารินดา  ตาปนานนท์
5. เด็กชายณัฐวุฒื  สุวรรณการ
6. เด็กชายธนา  แดงหล้า
7. เด็กชายนวมินทร์  โคตะมา
8. เด็กหญิงวิภาดา  พิกุลศรี
9. เด็กหญิงศริประภา  ดวงพลา
10. เด็กหญิงอัญชลี  มาละอินทร์
11. เด็กหญิงอัญชลีกร  ศรีโคตร
12. เด็กหญิงเพชรแก้ว  สุทธิอาจ
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางลำพูน  จันทร์มาลา
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกานต์  แก้วสุรินทร์
2. เด็กชายกฤษดา  สมปานวัง
3. เด็กชายจักรกฤษ์  โวสันเทียะ
4. เด็กหญิงตะวัน  เพ็งศรี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอกพิกุล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  กองเลิศ
7. เด็กหญิงภาพิมล  หาญนอก
8. เด็กหญิงวราลี  วรางกูล
9. เด็กหญิงสุจิตรา  เริงอาจ
10. เด็กหญิงอัมพาพร  อิ่มทอง
11. เด็กชายอานาจ  ปะจันทะสี
12. เด็กหญิงเมทินีย์  ป่วงกระโทก
 
1. นางญาติมา  เกตุกลิ่น
2. นางสาวดวงใจ  พลมณี
3. นายพโยธร  ผลพูน
4. นางสาววิมลพันธ์  บุญพงษ์
5. นางสาวสุกัญญา  ใจอดทน
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางนา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กลิ้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เยือกเย็น
3. เด็กหญิงทอฝัน  ภาคะ
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ณ เชียงใหม่
5. เด็กหญิงภานุมาศ  กลางนา
6. เด็กชายมนตรี  แก้วเนตร
7. เด็กชายยุทธพงศ์  ศรีงาม
8. เด็กชายสุทธิพร  ทองลือ
9. เด็กหญิงสุภาพร  จันทา
10. เด็กหญิงอารียา  จันทา
11. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูครองจิต
12. เด็กชายเอนกพงศ์  จันทา
 
1. นางบัวลอง  นุตะไว
2. นายบุญเรือง  กองทำ
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
2. เด็กหญิงเกวลิน  รัตนขจรจิตต์
3. เด็กหญิงโศรดา  จันทร์หนองคู
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงชิดชนก  พลดงนอก
2. เด็กชายธนากร  ทิมัน
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุพรรณนอก
 
1. นางสาววรารัตน์  ขัดทรายขาว
2. นางสาวสิริพร  อยู่ชุมพล
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ราชวงษ์
2. เด็กหญิงกฤศนรัตน์  วิสาหาญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ต่อสกุล
 
1. นายบุญเสริม  นวดโอโล
2. นางไพรประนอม  ประดับเพชร
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพนิตสุภา  เศียรทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  เบาะแฉะ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ผาสุข
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  วีระบัลย์
2. นางสาวรัชดาพร  สิงห์ด้วง
3. เด็กหญิงศศิตา  เรณู
 
1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา
2. นางวัชราภรณ์  โสตาภา
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงศศิภา  หนูพิศ
2. เด็กหญิงสุภัตรา  ศรีเลิศ
3. เด็กหญิงอรทัย  หันสามารถ
 
1. นางไขแสง  ธรรมเจริญ
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. นางสาวอรวรรณ  คมขาว
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีจันทร์แก้วกุล
 
1. นายสกล  มะโนดี
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชลรัตน์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสนางรอง
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 1. เด็กชายกีรติกานต์  ศรีมุกดา
2. นางสาวคนิจฐา  หอมจันลี
 
1. นายวันชัย  ถนอมพลกรัง
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทรานี  ทองศรีพงศ์
2. เด็กชายวีราทร  เอกรักษา
 
1. นางสาวภัทรพร   กาแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  ล่ามสมบัติ
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   โกษะ
2. เด็กหญิงพรรษกาล   คำน้อย
 
1. นางระพีพร  ถิ่นปรุ
2. นางสมจิตย์  ศรีมังคละ
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กชายชัทชณินฐ์  พรพิชิตโยธิน
2. เด็กชายวรเมธ   เพ็งบก
 
1. นายวรดร   สมกิจเรือง
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหง้าวิลา
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  วรรณทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นแก้ว
2. นายวิโรจน์  วงศ์ศรีแก้ว
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. นางสาวปานตะวัน  สีคุณ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีคุณ
 
1. นางญดา  อุปรัง
2. นางสาววรรณี  แสนคำภา
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายกันตพงษ์   แสนปะ
2. เด็กชายเพทาย  พ่วงประเสริฐ
 
1. นายทรงศักดิ์   ต้นเกษ
2. นายธาตรี  ปาลี
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) 1. เด็กหญิงชนกพร  จันทร์สอน
2. เด็กชายธนชัย  เคหะรมย์
 
1. นางยุพินพร  นนท์ศิริ
2. นายสะดวก  โสวะภาสน์
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตุละพิภาค
 
1. นายพงษา  รัตติวากุล
2. นายสุรศักดิ์  พรหมบุตร
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนัธพร  ศิริงาม
2. เด็กชายเจษฎากร  คงเอี่ยม
 
1. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
2. นางสาวมลฤดี  พลฤทธี
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงทิตย์ศรา  การบรรจง
2. เด็กหญิงวริศรา  ณบัณฑิต
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นายสมบัติ  เกตุคำ
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขสำเนียง
2. เด็กชายปริญญา  สาระวัน
 
1. นางวราวรรณ  พลที
2. นายวีรพงษ์  พลที
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสุกัลยา  พันชัย
2. เด็กหญิงอนุสรา  บุญพอ
 
1. นายสมบัติ  พูลเพิ่ม
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาภิราช
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทเอก
 
1. นางลันดร  โมขศักดิ์
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทรา  จารัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นางสาวพรพรรณ  พรตะนะ
2. นายวุฒิ  พรหมรัตนไพศาล
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  หงษ์อินทร์
2. เด็กชายวรภัทร  วรรณพงษ์
 
1. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   ไตรพิมพ์
 
1. นางนิธิยา   ทุมโยมา
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายพรชัย  บุตรกุล
 
1. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงอัญชลี  ข่วงทิพย์
 
1. นางเอื้อมพร  พองพรหม
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายณัฐกรณ์  บัวทิน
 
1. นายสุรเชษฐ์   ศรีนาทม
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  มั่งคั่ง
 
1. นางปิ่นสิริ  ภูบุญเติม
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวิชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  พางาม
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายกิตติชัย  ระเวีย
 
1. นางสาวอภิชญา  คำทู
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงโชติกา  บุญญศรี
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ดวงศรี
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
661 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายเมทนีดล  อินทเอื้อ
 
1. นางนันทรัตน์  สิงห์อาจ
 
662 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงนิตยา  เอ็มชัยภูมิ
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
663 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์   คำสอน
 
1. นางสาวนุชนารถ  ยิ้มจันทร์
 
664 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศิริวัฒน์
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
665 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  วงษ์บ้านขาว
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
666 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 1. เด็กชายอนุชล  หรดี
 
1. นายเชิงชาญ  สังขะวรรณ
 
667 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชตินนท์  ภูมิแกดำ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
668 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุขุมพันธ์  วิทย์ปัญญาเลิศ
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
669 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  โจมสติ
 
1. นางสุภาพร  ขันตี
 
670 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ค่าทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  บุญพามา
 
671 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กชายกระชาย  เมฆสงค์
 
1. นางจารึก  สงดี
 
672 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์สาขา
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา
 
673 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช   ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา   พลภักดี
 
674 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายศักรินทร์  โทบุดดี
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
675 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายชยพล  ศรียา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมสวัสดิ์
 
676 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ประทาพันธ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  คำผุย
 
677 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์   ทองเพชร
 
678 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
679 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สีหานาม
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
680 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ศรีทอง
 
1. นางพิมพ์ใจ   นามฤทธิ์
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
682 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นายสมนึก  พรมจันทร์
 
683 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายนิธิศ  สำราญดี
 
1. นางโสภา  มิขะมา
 
684 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัณทชัย  สุดวิลัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
685 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 1. เด็กชายเสฏธวุฒิ  จันทรฝักมะดัน
 
1. นางอำพัน  เพียรไธสง
 
686 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
687 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงสุจินดา  พรมจิตร
 
1. นางวิลณีย์  ศรีดาพันธ์
 
688 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ใสคำภา
 
1. นางวรรณิภา  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายอนุยุต  เชื้อหอม
 
1. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงษ์  ทิวพิมาย
 
1. นางอรนุช  คุ้มวงศ์
 
691 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  โทตระกูล
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
 
692 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กำมะณี
 
1. นางจรรยา  เจริญธรรม
 
693 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐพร  มะปรางค์
 
1. นางกมล  ชูกลิ่น
 
694 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. นายสายันต์  สายเมฆ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
 
695 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 1. เด็กชายธนวัฒน์   เฉลิมมิตร
 
1. นางอำพร  ตรีสูน
 
696 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางอภิญญา  เมืองแสน
 
697 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวนงรัตน์  ตินานพ
 
1. นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
 
698 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าสองชั้น
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
699 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
700 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
701 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. นายสิทธิศักดิ์   เพราะทอง
 
1. นางสาวนงนภัส   จารัตน์
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ก้านทอง
 
1. นางเรวดี  เดชนอก
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1. เด็กชายวรเดช  มาตเอี่ยม
 
1. นางราตรี  เสริฐเลิศ
 
704 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงนิภาพร   พลสิมมา
2. เด็กชายเบญนภา   บุราคร
3. เด็กชายโชคทวี   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวพิชชานันท์   เพ็งแจ่มตระกูล
2. นางอำศรี   ประคองใจ
 
705 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงดาริการ์  รอบคอบ
2. เด็กชายพีระพงษ์  จันทร์คง
3. เด็กชายวรรธชัย  ป้องชาลี
 
1. นายสืบพงษ์  ทองใบใหญ่
2. นางเพ็ญผกา  ทองใบใหญ่
 
706 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คงเสมา
2. เด็กชายคุนากร  นาวาศิริ
3. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หลักคำ
 
1. นางนันทพร  บุตรธนู
 
707 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  พงซิอั้ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิศวงศ์
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  หอมกลาง
 
1. นางชารินี   บัวจูม
2. นางอำพร   วังเอก
 
708 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กชายกอร์ปศักดิ์  ปนสันเทียะ
2. เด็กชายจตุพงษ์  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงปลิตา  เบียดนอก
 
1. นางสมสิน  ขันตะคุ
2. นางเพลินใจ  คมสันเทียะ
 
709 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังยาววิทยายน 1. นางสาวณัฐสุดา  สอนจูมมาตร
2. นางสาวดาวนภา  ทองสงคราม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทศศะ
 
1. นางพิมลพรรณ  แสงวัง
2. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
 
710 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายอภินันท์  คำชอบ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุทธรา
 
1. นางสุธาสินี   ทองไสย
2. นายเกรียงไกร   พลศักดิ์
 
711 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กชายวรวุฒิ  ผงจันทร์
2. เด็กชายสมิตร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสะไกร  โคตรโมลี
2. นางสาวสุภาภรณ์  ม่วงต้น
 
712 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายคงเดช  โพธิกมล
2. เด็กชายจรัญ  มาวัน
 
1. นางณัฐิกา  สินธุเสน
2. นางทิพวรรณ  ยอดจันทร์
 
713 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กชายรวิพล  รัตธิจันทา
2. เด็กชายวีรภัทร์  รัตธิจันทา
 
1. นางจันทร์แรม  อดทน
2. นางมะลิวัลย์  ลือโสภา
 
714 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ศรีวงศ์
2. เด็กชายอัครเดช   สกุลณีย์
 
1. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
715 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงพิมนภา  สุราช
2. เด็กชายสุริยา  โยธาแข็ง
 
1. นายประสาน  สอนเฒ่า
2. นางสุรดา  โคกสีอำนวย
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายซง  ทองนุช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเนตร
 
1. นายประธาน  นนท์ขุนทด
2. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
717 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายวิชวิมล  อ้ายวงศ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปลั่งกลาง
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวอมรรัตน์  พรมเนาว์
 
718 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ไผ่ป้อง
2. เด็กชายภาคภูมิ  บุญสาร
 
1. นางธนกร  พรมรัตน์
2. นางเจริญศรี  จันทศิลป์
 
719 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  นามมนตรี
 
1. นายสัมฤทธิ์   ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
720 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงมลวิภา   ทองตาแสง
2. นายสหวิทย์  หารทะรักษ์
 
1. นางดนิตา  แย้มสมัย
2. นายพิษณุ  ศัตรูพ่าย
 
721 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล   ทวีสาร
2. เด็กชายนพนัส   นิยม
 
1. นางสมจิตร   นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์   ไชยงาม
 
722 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีวันสิน
2. เด็กชายธนวุฒิ  แสนหลวง
 
1. นายฉลอง  เวียนศรี
2. นางอุทัยวรรณ  จันทระ
 
723 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงสุมิตรี  เถาโต
2. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางลักษมี  ดวงธานิน
 
724 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นทอง
2. เด็กชายบุญยภู  นาดีไพร
 
1. นางบานชื่น  ศรีวิลาศ
2. นายวิวัฒน์  ใหญ่โสมมานัง
 
725 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 1. เด็กหญิงฐานิดา  สายพัฒ
2. เด็กหญิงนันทิญา  ตาลสถิตย์
 
1. นางสาวรัตนะพร  เขจรไล
2. นายสุพิศ   โชติศรี
 
726 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภาณุสรณ์   เที่ยงตรง
2. เด็กชายศิวกร   ลาภใหญ่
 
1. นางสาวณิชชารีย์   จันทกล
2. นางสาวสุธาทิพย์   มาลัย
 
727 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิระศักดิ์  มีพันธ์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แทนโนนงิ้ว
 
1. นายทองสุข  แถมศิริ
2. นางอัญชลี  เกษมสุข
 
728 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กชายขวัญชัย  อุตมูล
2. เด็กชายอดุลย์  แสงคำมี
 
1. นายประสาน  สอนเฒ่า
2. นางสุรดา  โคกสีอำนวย
 
729 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กชายกฤษดา  บุญจง
2. เด็กชายดนัย  น้อยสันเทียะ
 
1. นางสาวฐิติภา  ศรีอาภัย
2. นางนุชนารถ  ศรีวงษ์
 
730 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายอรรถพล  วีรวัฒนา
2. เด็กชายอาทิตย์  สีดาหล้า
 
1. นางประยงค์  กลิ่นหอมอ่อน
2. นางสุนีย์  ญาณสิทธิ์
 
731 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กชายนพวินท์  อ่อนจันทึก
2. เด็กชายวิทยา  ดาวจันทึก
 
1. นางสาวมัณฑณา  มัททวีวงศ์
2. นางสาววรรณภา  สมบัติไทย
 
732 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัย 1. เด็กชายจักรภัทร  รัตสิมวงศ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ศรีทอง
 
1. นายธำรง  สุทธิสา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
733 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 1. เด็กชายยุทธนา  โคตรประทุม
2. เด็กหญิงสิรีธร  แซ่ภู่
 
1. นางสาวมณี  แซ่ภู่
2. นายมานิตย์  สงวนนาม
 
734 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กชายจิรพนธ์  เจ็ดรัมย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  โอชำรัมย์
 
1. นายสุนทร  ชำรัมย์
2. นายอภินพ  อินทร์โสม
 
735 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. เด็กหญิงวิพาพร  สนูนอก
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมภูทีป
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
 
736 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวรเดช  รอ ณ รังษี
2. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
737 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  แสวงพันธ์
2. เด็กชายปิยะเดช   สืบเสน
 
1. นายจิรศักดิ์  สืบเสน
2. นายสมจิต  สงสาร
 
738 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
2. นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กชายกฤติวืทย์  กลางประพันธ์
2. เด็กชายทศวรรษ  โคตรวังอวน
 
1. นางพิศมัย  ศรีอุบล
 
740 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวกาญจนา   สมบัติ
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
741 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงปรางหทัย  นันสี
2. เด็กชายอำนาจ  คะสุดใจ
 
1. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
2. นางเปรมจิต   ศรีประทุมภรณ์
 
742 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจงเจตต์  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แดนสีแก้ว
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โทเพชร
2. เด็กหญิงวิรวัลย์  สัตยาพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ทองจันทร์
2. นางมุกดาวดี  รัตนประภา
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กชายศราวุฒิ  ภูสีเงิน
2. เด็กหญิงสุปรียา  หนองยาง
 
1. นางสาววนัชพร  เอื้อจิตร
2. นางสมประสงค์  สังสี
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายรังสรรค์   คำเครื่อง
2. เด็กหญิงวิชุดา   ศรีเทศ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
746 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิยา  ค้าคุ้ม
2. เด็กชายออมสิน  เครือมาศ
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
747 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กหญิงกัณต์ชนก  ศรีนัมมัง
2. เด็กชายบุญชรัส  พลฤทธิ์
 
1. นางนันทรัตน์  วงษ์ชมภู
2. นางประไพ  กล้าหาญ
 
748 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายจักรี  เศรษฐี
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  ตรีไธสง
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางเยาวมาลย์  คนรู้
 
749 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
2. เด็กชายศราวุธ  วิรุณพันธ์
 
1. นางบังอร  ทองคำ
2. นางรุ่งรัก  จันทรกิรติสกุล
 
750 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  ทันเป็ง
2. เด็กหญิงสุวิษา  กล้ากลาง
 
1. นางพัชรินทร์  แอ่งบัวใหญ่
2. นางสุมาลี  สุภาพ
 
751 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์ประพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายอัมพร  หว่านทอง
 
752 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
753 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายศิริชัย   แอมนนท์
2. เด็กหญิงสุมิตรี  เถาโต
 
1. นางนฤมล   สาหล้า
2. นางวรรณวนัช   คุณธานี
 
754 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกาณดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐพล  นาคคำ
 
1. นางกัญญรัตน์ฐภรณ์  บุคลิก
2. นายเชน  แก้วลัดดา
 
755 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยชันวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรมน้อย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  นวลบุญมา
 
1. นางนริศรา  จันทะนาม
2. นางสำราญ  ดวงตาน้อย
 
756 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพูพาน 1. เด็กหญิงพิกุล  อภัยศิลา
2. เด็กหญิงวรรณิภา  รองฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  กิ่งพรมภู
4. เด็กหญิงอภัสรา  ปาสังข์ทอง
5. เด็กหญิงอริษา  ราชพลแสน
 
1. นางดวงแข  ลือชัย
2. นางสุจินต์  สวนไผ่
 
757 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายจักริน  สร้างนา
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงพรรษชล  กองนอก
4. เด็กหญิงศิระดา  นิระทัย
5. เด็กชายสันติภาพ  ภูถนนนอก
6. เด็กชายอัสนี  ทิพย์คูนอก
7. เด็กชายโสภณ  มาวงษ์นอก
 
1. นางภาพิศ  อยู่ภักดี
2. นางสาคร  ศรีพุฒ
 
758 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายคณิศร  คัมภีรภัตวัฒนะ
2. เด็กชายทศพล  ทองนาค
3. เด็กหญิงบุญส่ง  นุมขุนทด
4. เด็กชายพสุ  เพียงจันทึก
5. เด็กหญิงวรรณิษา  รอดสันเทียะ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปลั่งกลาง
7. เด็กชายอาทิตย์  มับสันเทียะ
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสรวีย์  เคียนสันเทียะ
3. นางสาวอัญชลี  ยังสันเทียะ
 
759 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงปิยดา  สังศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวสาย
3. เด็กหญิงพนิดา  บุตรศรีภูมิ
4. เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์ลา
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ควรคนึง
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ละอองเอก
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายอุดร  เลไธสง
 
760 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนภร  เต่าแก้ว
2. เด็กหญิงนราวัลย์  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงนริศราพร  ทันเชื้อ
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  โทชัย
5. เด็กหญิงศรุตา  ดวงจิตร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนมะโฮง
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำนนท์
 
1. นายฉัตรชัย  รินวงษ์
2. นางสาวสุภาวดี  บุญลี
3. นางโยทะกา  รักโสภา
 
761 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำนางโอก 1. เด็กหญิงกชกร  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงจริยา  สารีพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะนุช  จำปา
4. เด็กหญิงศศิธร  ขำคม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดวงมาลา
6. เด็กชายเขมิกา  เรียงเย็น
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เยอส่อ
 
1. นางสุทธินี  ศรเพชร
2. นางสุทธินี  ศรเพชร
3. นางอนงค์  เบญจมาศ
 
762 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
4. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
5. เด็กชายภีรภัทร์  สันติชัยรัตน์
6. เด็กชายเจตน์ชนม์  กำนาดี
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
2. นางภารดา  แพงคำดี
3. นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์
 
763 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายครรชนะ  ขจัดกลาง
2. เด็กหญิงประภาวดี  แซ่จึง
3. เด็กหญิงเจนิษา  วงษามาลย์
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
2. นางวิไลวรรณ  พวงพันธ์
 
764 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงอฐิติญา  ไชยนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นโพธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
765 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นวงษ์
2. เด็กชายสง่า  อึ่งบำเหน็จ
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
766 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุปโยธา
2. เด็กหญิงดาริน  ลือชา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ทัศกุล
 
1. นางยุติ  ชะรุงรัมย์
2. นางอัญภัทร  ศุภรัชดิษกุล
 
767 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจิราพร  จิตรแจ้ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  สุโทวา
3. เด็กชายพงศกร  ไชสงคราม
 
1. นางจันศรี  นาคะโนทด
2. นายสมศักดิ์  คุ้มสุวรรณ
 
768 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิริยะสุข
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เขียวอ่อน
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายสมส่วน  มนัสการ
 
769 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมเวียง
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวทุนยะรัตน์  หล้าบาง
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
770 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงกาญจนภรณ์  ปาขันตี
2. เด็กหญิงกุสุมา  ชัยเสนา
3. เด็กหญิงพูลทรัพย์  จันทร์นวล
 
1. นางสาวญาริณัฎฐ์  สิทธิหิรัณย์
2. นางเจียระไน  เสรพล
 
771 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาพ
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  ธีระพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาครัตน์
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
2. นางสาววราภรณ์  ทัศพงศ์
 
772 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กหญิงธัญชนก  กงล้อม
2. เด็กหญิงนงนภัส  กงล้อม
3. เด็กชายศรัณย์  ขันตุลา
 
1. นางกัญจน์รัตน์  เพียรพานิชย์
2. นางสมจิตต์  นะที
 
773 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
2. นางนันทิยา  สังข์ขาว
 
774 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กหญิงขวัญนภา  พามี
2. เด็กชายประกาย   คำอ่อน
3. เด็กชายอชิดชัย   คำดอกรับ
 
1. นางนภาพร   ชาธรรมา
2. นางพิสมัย  ผังรัมย์
 
775 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 1. เด็กหญิงกานดา  หนูน้อย
2. เด็กหญิงมานิดา  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายยุทธศิลป์  ถิ่นพุดซา
 
1. นางพรรณี  แฟงมูล
2. นางสาวมัณฑณา  มัททวีวงศ์
 
776 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายมนตรี  เทพตาแสง
2. เด็กชายวรชาติ  บุญจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธานี
 
1. นายธานตวัน  กุลบุญญา
2. นายไพจิตร  สิงห์ทอง
 
777 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 1. เด็กชายคมสันต์  ดาใจดำ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทรงยินดี
3. เด็กหญิงสุริดา  สมพงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  จันลา
2. นางเปรมจิตร  ว่องเกียรติไพศาล
 
778 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แขมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  พูนหนองแวง
3. เด็กหญิงโสมวรรณ  ขวัญครอง
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  นามวิจิตร
2. นางแขไข  จันทริยวงค์
 
779 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญนำ
2. เด็กชายกฤษดา  ทำใน
3. เด็กหญิงวรรณภา   แสวงทรัพย์
 
1. นายประยงค์ศักดิ์  ชูคำ
2. นางอุไร  ชูคำ
 
780 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยมี
2. เด็กหญิงสนธยา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  พุ่มเจริญ
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
 
781 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
2. นางสาวพนิดา  เย็นใจ
 
782 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. นายกัลย์สุดา  เจริญใจ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงเมธิญา  พิลากุล
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นางสาวอัญชลี  ดุมรถ
 
783 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจักรวาล   เปรมฤดีชัยศักดิ์
2. เด็กชายภาณุสรณ์   เที่ยงตรง
3. เด็กชายอดิศักดิ์   โพ๊ะสูงเนิน
 
1. นางสาวณิชชารีย์   จันทกล
2. นางสาวสุธาทิพย์   มาลัย
 
784 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายธันวา  ทองไทย
2. เด็กชายนิทัศน์  ท่าเลิศ
3. เด็กชายเจริญ  ใจไธสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม  เคลิ้มกระโทก
 
785 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชนากานต์  พิมพ์บูลย์
2. เด็กชายวงศกร  พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายวิศรุต  ภูยางสิม
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
786 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายวิศวะ  ชัยสุข
2. เด็กหญิงสิลิตา  เหมือนบุดดี
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชินบูรณ์
 
1. นางชไมพร  พลศักดิ์
2. นางมะลิวรรณ  ดุลสุข
 
787 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลธร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์ประพันธ์
 
1. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
788 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อุไรโคตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์   คูคำ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  พรมคุณ
 
1. นางอรุโณทัย   ยุคตะวัน
2. นางสาวเกษร   ทองดี
 
789 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นวงษ์
2. เด็กชายสง่า  อึ่งบำเหน็จ
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
790 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายชัชชัย  มันสา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เย็นจิตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางบุญเรือง  จันทร์แดง
2. นางอาภรณ์  ล้อมสุข
 
791 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายศิริชัย  แอมนนท์
2. เด็กชายอนุสรณ์  จันโยธา
3. นายเกียรติศักดิ์  ศิริธงชัย
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
792 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเรือง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สินทา
2. เด็กหญิงอารียา  ณ คราม
 
1. นางสาวพัชร  เศรษฐวิวรรธน์
2. นางสาวมัณฑนา  พันธ์ประสิทธิ์
 
793 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายต้นตระกาล  ปัจยะโคนัง
2. เด็กหญิงนริศรา  ทรวงซะ
3. เด็กหญิงวัลภา  ปัตตาลาโพธิ์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
2. นางสุภาพร  ขุนภักดี
 
794 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธาดา  สนเพลิง
2. เด็กชายพรชัย  จำปารัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งมาด
 
1. นางสาวศิริณีย์  ศรีสงคราม
2. นางอัมรินทร์  คำทวี
 
795 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายกนกพล  สงพรมราช
2. เด็กชายชัชชัย  บรรจงส์
3. เด็กชายดนุพล  คนคง
 
1. นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา
2. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
 
796 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายก้องภพ  ล้อมจิ้งหรีด
2. เด็กชายตั๊ก  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงสุนิษา  ดาโม้
 
1. นายวิชิต  ผาดี
2. นางสาวอ้อย  สุริวรรณ
 
797 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   พรมน้อย
2. เด็กชายธนากร   พิมพวัน
3. เด็กชายอดิศักดิ์   นวลบุญมา
 
1. นางสำราญ   ดวงตาน้อย
2. นางสุภาพร  แก้วหล่อน
 
798 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
799 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวาน 1. เด็กชายประสิทธิ์  น้อยการนา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แฟนพิมาย
3. เด็กชายสราวุฒิ  ผ่องพูน
 
1. นางธัญญาพร  เก่งวิริยกุล
2. นายพีรพล  ดาวไธสง
 
800 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กชายดนุพงษ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายพัชรพล  ชาติมนตรี
3. เด็กชายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางจันทร์ศรี  สุวรรณรัตนากร
2. นายไพบูลย์  มาสอน
 
801 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ปรานกระโทก
2. เด็กชายพิชิตพล  ขอกิ่ง
3. เด็กชายไพศาล  แต้มครบุรี
 
1. นายธีรยุทธ  ถมครบุรี
2. นางบุบผา  โข่พิมาย
 
802 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพนัส   นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
803 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหาร 1. เด็กชายชนุดร  ดาวใส
2. เด็กชายอภิเดช  ซองสำโรง
3. เด็กชายเอกพันธ์  จันทร์เหลือง
 
1. นางชุติมณฑน์  สมใจ
2. นางอาภรณ์  ศุขแจ้ง
 
804 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมเวียง
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริสา  บุดดาซุย
 
1. นางดวง  ธานีกุล
2. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
 
805 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายวีระชัย  พลีพรม
2. เด็กชายสุริยนต์  เนาเมือง
3. เด็กชายสไกร  กองสี
 
1. นายศรายุธ  ป่าผือ
2. นายสาธิต  ศรีระทัต
 
806 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสะพาน
2. เด็กหญิงวันนิสา  ทุมสิงห์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสะพาน
 
1. นางกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น
2. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
 
807 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายครรชนะ  ขจัดกลาง
2. เด็กหญิงประภาวดี  แซ่จึง
3. เด็กหญิงเจนิษา  วงษามาลย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  กตะศิลา
2. นายโรม  ดีทั่ว
 
808 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนบุตรดา
2. เด็กชายสมเพชร  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ม่วงเพชร
 
1. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
2. นางอรทัย  จันทะเสน
 
809 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นวงษ์
2. เด็กชายสง่า  อึ่งบำเหน็จ
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางรังษิยา  สากุล
 
810 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายศิริชัย  แอมนนท์
2. เด็กชายอนุสรณ์  จันโยธา
3. นายเกียรติศักดิ์  ศิริธงชัย
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง   ศรีแก้วทุม
 
811 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 1. เด็กชายวรรธนะ  ไชยาคำ
2. เด็กชายวิศรุต  พิรุณสุนทร
3. เด็กชายวิษณุสรรค์  หงษา
 
1. นางพรมณี  หาญหัก
2. นายฤกษ์  สุวรณฉาย
 
812 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายสำราญ  สมบูรณ์
 
813 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกานดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐพล  นาคคำ
3. เด็กชายสรวรัญร์  สัมพันธ์สุวรรณ
 
1. นายสาธิต  ศรีระทัต
2. นายเชน  แก้วลัดดา
 
814 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ดวงคำ
2. เด็กหญิงพัชรียา  ศรีลาอำ
3. เด็กหญิงรัฐมน  บุตตวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สิงหาปัด
2. นางปิยพร  ผ่องแ้ผ้ว
 
815 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยากร  วิไธสง
2. เด็กหญิงปณิดา  จงกลกลาง
3. เด็กหญิงประกายกานต์  แกนยางหวาย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
816 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิติกร  พิมูลมี
2. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วขอนแก่น
3. เด็กหญิงสุนิษา  อามัสสา
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
2. นางเรวดี  สุภาพ
 
817 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายปรีชา  พิมพ์น้อย
2. เด็กชายภูวดล  ดำโพนทัน
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  พิมพ์น้อย
 
1. นางผุสดี  บุญปัญญา
2. นางสมเกียรติ  ห้าวหาญ
 
818 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงศิริพร  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ขจัดกลาง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำบุญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  กตะศิลา
2. นายโรม  ดีทั่ว
 
819 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 1. เด็กหญิงทิติยา  ไกรเสือ
2. เด็กหญิงธิพารัตน์  มีศิลป์
3. เด็กหญิงนิตยา  ตรีเมฆ
 
1. นางเปรมจิตร  ว่องเกียรติไพศาล
2. นางโชติกา  สิงหาราโท
 
820 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แยบจันทึก
2. เด็กชายศักดิ์ดา  แซ่เล้า
 
1. นางดวงจิตร  อุทาน
 
821 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมเวียง
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริสา   บุดดาซุย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภูยอด
2. นางสาววิภาภรณ์  รามเวียง
 
822 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่างาม 1. เด็กชายชนัญญู  คาดีวี
2. เด็กชายนันธพงศ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายยิ่งยศ  น้อยนวนคำ
 
1. นางจิรันธนิน  สันคะนุช
2. นางลำดวน  ไพรสณฑ์
 
823 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวมุทิตา  ไหมทอง
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
824 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มทอง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทองคำ
 
1. นางวันดี  เกิดสันเทียะ
 
825 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายวันชนะ   เสนกระจาย
2. เด็กชายเชาวริน   พรประดับ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุตรสยาตรัส
 
826 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพรชัย  ชำนิ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เพ็ชรกอง
 
1. นางพัชรภรณ์   สนสุรัตน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  นิยม
 
827 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายศิวกร  เปรียบพิมาย
2. เด็กชายไตรภพ  คล่องใจ
 
1. นายจำลอง  นิรัติกรกุล
2. นางฉวีวรรณ  นิรัติกรกุล
 
828 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายธารมงคล   จงพึ่งกลาง
2. เด็กชายพีรชัช   นาคเครือ
 
1. นายเริงชล   พุฒกลาง
 
829 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายพลับประกาย  หิตะคุณ
2. เด็กชายสิทธิชัย  โลมาสา
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นางสาวธิดาทิพย์  ลามคำ
 
830 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ชากลาง
2. เด็กชายอัษฏาวุธ   อุปโต
 
1. นายกฤษดา   ปลั่งกลาง
2. นางสาวเขมิกา  ปลั่งกลาง
 
831 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสมจิตร  ดำพะธิก
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นายอธิปัตย์  สายสุด
 
832 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  บัวลาด
2. เด็กชายจุลจักร  สมบัติ
 
1. นางสาวกฤตยาณี  กองอิ้ม
2. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
833 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงตมิศรา  นิคุณรัมย์
2. เด็กชายสิทธิชน  มีสันเทียะ
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์
 
834 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายสันติสุข  ทวยหงษา
2. เด็กชายเสกสรรค์  แวงกลาง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
835 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กชายณรงค์   ชาสุวรรณ
2. เด็กชายวรกันต์   คำประสพ
 
1. นางจารุวรรณ  แก้วมาลีพันธุ์
 
836 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  มาตนอก
2. เด็กหญิงนฤมล  วันตะโคตร
 
1. นางสาวหนูกร  ศรีพรม
2. นางสาวอุไรวรรณ  วังสาลุน
 
837 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายปีเตอร์  บลิท
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทบลา
 
1. นางเบญจพร  ธาตุทะนะ
 
838 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดาริน  พันธุ์กาง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นามเสาร์
 
1. นางสาวกัษมา  เหง้าน้อย
2. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
839 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายธนธรณ์  จ้อยภูเขียว
2. เด็กชายอิทธิกร  ศรีทะหา
 
1. นายคมสัน  เอียการนา
2. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
840 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายมาโนช   ยังพิมาย
2. เด็กชายสหัส   แขดอน
 
1. นายพนมนคร   สีสุข
2. นางเพชราภรณ์   อาจศิริ
 
841 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายพิทักษ์สิน  เอกบัว
2. เด็กหญิงสุวิมล  เพียรชอบ
 
1. นายอนุชา  วงศ์คำสิงห์
2. นางสาวอ้อย  สุริวรรณ
 
842 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายชัยมงคล  สาลีศรี
2. เด็กหญิงรัตนา  กุมแก้ว
3. เด็กหญิงอรดา  สูงขาว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วุฒิพรหม
2. นางวรรณประภา   ตั้งตระกูล
 
843 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยามประโคน
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชาวตระการ
 
1. นายนายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
844 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  แนวประเสริฐ
2. เด็กหญิงภาวินี  ลาดี
3. เด็กชายสะอาด  งามลา
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นางสาวปิยะนุช  ประทุมชาติ
 
845 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงอารียา  พวงประยงค์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุ่นทิพย์
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  คะหาญ
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
2. นายอัษฏาวุธ  สุวรรณดี
 
846 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงรัชนี  โสภา
2. นายสไปร์ท  โสธร
3. นายอภิลักษณ์  โสภา
 
1. นายทวีศิลป์  บุญปราณีต
2. นางสุภาณี  ปัญญาเพียร
 
847 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายกอบชัย  ใจกล้า
2. เด็กชายธารนรินทร์  เติมสูงเนิน
3. เด็กชายวีรยุทธ  จันคติ
 
1. นายจักรพงษ์  เจริญศิริ
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง
 
848 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1. เด็กชายธวัชชัย  อมร
2. เด็กชายพนา  เครือแก้ว
3. เด็กชายวีระโชค  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวพรยุภา  บุตรตะ
2. นายสุชน  วงศ์ผา
 
849 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นาทันตรอง
2. เด็กชายภีรภัทร์  สันติชัยรัตน์
3. เด็กชายเจตน์ชนม์  กำนาดี
 
1. นางชญาณี  โพธิรัตน์โส
2. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
 
850 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัย 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประทุมบาล
2. เด็กหญิงภัทรภร  กัลยา
3. เด็กชายสุรชัย  แก้วแสงอ่อน
 
1. นางบานเย็น  แสวงผล
2. นางพรชิตรา  ลักษณะจันทร์
 
851 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงจันทร์ฒมาส  ช่วงสันเทียะ
2. เด็กชายนวดล  กองนาค
3. เด็กชายสาธร  ทัพราษี
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายเดขา  มีสุวรรณ
 
852 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนภัทร  พันละบุตร
2. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
3. เด็กชายพรหมพชร  พรหมคช
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
2. นางเกษฎาภรณ์  หันพรมมา
 
853 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมเวียง
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริสา  บุดดาซุย
 
1. นางประภัสศร   บุดดีเหมือน
2. นายมรุต  บุดดีเหมือน
 
854 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายธราดล  จรบุรมย์
2. เด็กชายนพดล  ประชานันท์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ขามวิเศษ
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
855 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
2. นายวัฒนา  โคตรเนตร
 
856 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รูปคำ
2. เด็กชายธินกร  ศรีมูล
3. เด็กหญิงวัชรภรณ์  ปัญญายงค์
 
1. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
 
857 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  สีเหม
2. เด็กหญิงณิชากร  ทุ่มนอก
3. เด็กหญิงบังอร  สีสุขโข
 
1. นางพัชรินทร์  มณีโคตร
2. นายยศรวี  วุฒิสาร
 
858 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายธวัชชัย  เสาทอง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญครอง
3. เด็กชายยุทธนา  บรรเทิงใจ
 
1. นายจักรพงษ์  เจริญศิริ
2. นางสาวเพชรลักษณ์  สมสวย
 
859 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายนนทการ  อนุลาด
2. เด็กชายพิราม  ทุ่งไธสงค์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คันธระ
 
1. นายสังวาลย์  สุวรรณ
2. นางสาวอุไร  จันทร์ขาว
 
860 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กชายวีรพล  ลาดแท่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำศรีสุข
3. เด็กชายอัชฏานนท์  สังขโห
 
1. นางวงศรี  ราชเดิม
2. นายเอก  ราชเดิม
 
861 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ชูเนตร์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กชายวิทยา  พรมเกตุ
 
1. นางลออ  เชื้อแก้ว
2. นายสมัย  เชื้อแก้ว
 
862 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชาวตระการ
2. เด็กหญิงนวลนภา  พร้อมเสมอ
3. เด็กชายวันเฉลิม  พรมงาม
 
1. นายนายนิมิตร  ภิญโญ
2. นายสังวรณ์  ศิวะเทเวศร์
 
863 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสะพาน
2. เด็กหญิงวันนิสา  ทุมสิงห์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสะพาน
 
1. นางรัตนภรณ์  ภูมิเวียงศรี
2. นางสาวเรมิกา  เคนโพธิ์
 
864 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ 1. เด็กชายธนพล  ภูบุญมา
2. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
3. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธิ์
2. นางภัทราณี  มะโรงรัตน์
 
865 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดอนรี
2. เด็กหญิงชาลินี  แก้วดอนรี
3. เด็กหญิงสุนิษา  ดาโม้
 
1. นางนิตยา  แก้วโยธา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย์
 
866 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี   วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ   วงค์ภักดี
 
1. นายปิยะ  ไตรยงค์
2. นายวัฒนา  โคตรเนตร
 
867 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายกษมา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญจันทร์ศรี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  พลโคกก่อง
 
1. นางภารดา  แพงคำดี
2. นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์
 
868 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษกร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณิชากร  เดชาศิลปชัยกุล
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักพงศ์
 
1. นางสาวชลิตา  จิตภักดี
2. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศรีรัฎกร
 
869 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. นายประกายเพชร  พลวิชิต
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุขะปรเมษฐ
 
870 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมาะกลาง
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
871 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายธีรพงษ์  ยอดนอก
 
1. นายดาวรุ่ง   ฉอสันเทียะ
 
872 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงศิริพร  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
873 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
874 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายปรารถนา  เบี้ยกลาง
 
1. นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด
 
875 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสันติ   นารี
 
1. นางสมบัติ   ก้านสุวรรณ
 
876 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพวงผกา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
877 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายวรวิช  เย็นสบาย
 
1. นางสาวศศนันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
878 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. นางสาวสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทรานุวงศ์
 
879 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สอนดี
 
1. นายคำไพ  ทาชาติ
 
880 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์   จันดาบุตร
 
881 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นิรัติศัยวรกุล
 
1. นายชุมพล  แรงตะคุ
 
882 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายชนะชัย  จงผ่อนกลาง
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
883 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชาตำแย
 
1. นางละอองทิพย์  พวงศรีเคน
 
884 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1. เด็กหญิงอภิสรา  พิสุทธิ์ทิวัฒน์
 
1. นางทิพวรรณ  อินทรสถาพร
 
885 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แทนไธสง
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
886 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทำสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สังขพราหมณ์
 
887 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
888 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ขนานแข็ง
 
1. นายธงชัย  แก้วคำใต้
 
889 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายศุภชัย   คำด้วง
 
1. นายปฏิพงศ์   เผือกเนียม
 
890 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นายทองพูล  เรืองฤาหาร
 
891 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
892 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา   รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
893 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 1. เด็กชายณัฐกร  อ่อนพิมพ์
 
1. นางยุพิน  คำภา
 
894 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายโชคชัย  ราชปันดิ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  โมริดา
 
895 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   จินดาศรี
 
1. นางจันทรา   ปฐมเสรี
 
896 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายธเนศ  คำรัตน์
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
897 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขอนสักตอประดู่ 1. เด็กชายอนุภาพ  นาพยับ
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
898 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชร์กระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร
 
899 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงวัลภา  เสี่ยงกระโทก
2. เด็กหญิงสุธิดา  เรียบกระโทก
3. เด็กหญิงสุพิณญาช์  ผิวผักแว่น
4. เด็กหญิงสุภัทรา  นุยันรัมย์
 
1. นางสำรอง  ต้นกระโทก
2. นางสิริญญา  รวยสันเทียะ
 
900 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกาญติมา  สอนศรี
2. เด็กหญิงนัฐสุนีย์   ศรีรักษา
3. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
4. เด็กหญิงบุษบา   ดาแก้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาตย์แท่น
 
1. นายสถิตย์   สอนศรี
2. นางสมจิตร  แขมคำ
3. นางสุวัลรีย์   เขียวอัมพร
 
901 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ลำซาว
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปิยะไพร
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เฉยไธสง
4. เด็กหญิงศราทิพย์  สุขจิตต์
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
2. นางเศรษฐกานต์  ปาปักเข
 
902 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงประกาย  ประโมทาติ
2. เด็กหญิงพรนิภา  อินทรลาด
3. เด็กหญิงมลิวรรณ์  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงเกศกนก  พิพิธกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  บู่แก้ว
2. นางนฤมล  สาหล้า
 
903 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักขะ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสาเวียง
2. เด็กหญิงกษมา  เสาเวียง
3. เด็กหญิงณัฐติยา  จิตโชติ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมโสภา
 
1. นางบุญทอง  เดชกล้า
2. นายรุ่งวิท  สีหะวงษ์
3. นางวิลาสินี  อังศุวงศกร
 
904 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  วงษ์บ้านขาว
2. เด็กชายวันเฉลิม  อุบลครุฑ
3. เด็กชายสุทธิราช  ไกรเล็ก
4. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้งคำ
5. เด็กชายอุบล  เทศเมืองนาม
6. เด็กชายโชคชัย  พวงพันธ์
 
1. นางสาวจารุพร  เพลามี
2. นางปัทมา  พรหมธี
3. นายสุพจน์  นนท์มุต
 
905 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉันทิกา  พรมศร
2. เด็กหญิงภริตา  ถุงจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชิงพรม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ลมเชย
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  การะเกษ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทอง
 
1. นายฐานะ  แก้วแสง
2. นางสาวสุภาวดี  บุญลี
3. นางโยทะกา  รักโสภา
 
906 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มาตย์คำมี
2. เด็กหญิงปวีณา  มาตย์คำมี
3. เด็กหญิงพันณิดา  จัดนอก
4. เด็กหญิงสุวรรณา  นกสามเมือง
5. เด็กหญิงอริษา  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรไธสง
 
1. นางประไพพิศ  แก้วดอนรี
2. นายสุวรรณ  ชัยวงค์
3. นางอ้อมใจ  ศรีสุข
 
907 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เป็นการ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  รุ่งเป้า
3. เด็กหญิงรุจิฬา  กองบุตร
4. เด็กหญิงสิริพร  ฤทธิ์วิชัย
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมสาย
6. เด็กหญิงอนุศรา  จันวิสุข
 
1. นางฐานิตา  มีเพียร
2. นางภักดี  สมบัติภูธร
3. นางสมพร  เกิดแสงรัตน์
 
908 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพนิตา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงยุรานี  นวนแสง
4. เด็กชายสุนันท์  พาหุระ
 
1. นายธัชชา  เพิ่มเพียร
 
909 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลยานี  เปลื้องมณี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมสันเทียะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทะวิชัย
4. เด็กหญิงผกามาส  เพ็ชรบำรุง
5. เด็กหญิงพนิดา  หงษ์สำโรง
6. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญสมบัติ
 
1. นางกรรณิการ์  ชาวไร่
2. นางรจนา  จันทรวิวัฒน์
 
910 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เกตุกอ
2. เด็กหญิงอรอุมา  แช่มพุดซา
3. เด็กหญิงเกตุจินดา  ชาญชลา
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญเครื่อง
 
1. นางวาสนา  พูพิมาย
2. นางสาวเบญจมาศ  สุขคงพะเนาร์
 
911 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชีโพธิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   จู๋หมื่นไวย
 
912 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงถนอมสิน  โภคา
 
1. นายปุระกานต์  นาคปทุมมา
 
913 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
 
914 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กหญิงวรัมพร  บุญไพโรจน์
 
1. นางสุพิศ  เสาร์ทอง
 
915 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก 1. เด็กหญิงจรินทร  ไชยสัตย์
 
1. นางสาวนัชนันท์  โภคชาติ
 
916 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงอรพิน  แสงสุดตา
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
917 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
918 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี   วิศนุนาถนคร
 
919 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธากุล
 
1. นายสุขสนาน  มหาชนชื่นชม
 
920 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นายอภิวัฒน์  สุริยา
 
921 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
922 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา  กุมรีจิตร
 
1. นางบัณฑิตา  โสรเนตร
 
923 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นายชนะดิษฐ์  เขตกลาง
 
1. นางรุ่งระวี  กะการดี
 
924 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
925 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์   พิชิ
 
1. นางกฤติญากร   ชาติเจริญทรัพย์
 
926 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกาญติมา  สอนศรี
2. เด็กหญิงณัฐสุนีย์   ศรีรักษา
3. เด็กหญิงนิชา   ทองมี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ดีนัก
5. เด็กหญิงบุษบา   ดาแก้ว
6. เด็กหญิงอัศรา  ห้องแซง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ   มาตย์แท่น
 
1. นายสถิตย์   สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางสาวอุณารัตน์   สอนศรี
 
927 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงนิตยา  ตุ้มวัด
2. เด็กหญิงปณิดา   ชนะวิชัย
3. เด็กหญิงประภาศิริ   บุญเลิศ
4. เด็กหญิงวัชรา   ระบุตร
5. นางสาววัชราภรณ์  เบ้าสองศรี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  คำน้อย
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยทองรัตน์
 
1. นางสาวทัศนีย์ภรณ์   งามพรม
2. นางพูลศิลป์   พาบุ
3. นางอัจจนา   กาญจนะ
 
928 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ถนอมผล
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงทิพปภา  พงษาบรรณ์
4. เด็กหญิงปวิตรา  แสวงดิลก
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เสียวสีทา
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
929 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 1. เด็กชายประจัน  นะรารัมย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทสาร
3. เด็กหญิงรัชดาพร  พาสุวรรณ
4. เด็กหญิงสมพร  อินทสาร
5. เด็กหญิงอารยา  ผลเกิด
 
1. นางสาวนพนิดา  วางหา
2. นางสำรวย  สายยศ
3. นางสุภาวดี  นานไธสง
 
930 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  การะหัตต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมรักษา
3. เด็กชายชนายุทธ  พิมพ์มี
4. เด็กชายพีรพล  มะชิโตปะโน
5. เด็กหญิงวิภาดา  วิกรัยพัฒน์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุณประทุม
7. เด็กหญิงเสาวรัตน์  วันดี
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นายวิจิตร  ปาปะขำ
3. นางอานันตยา  แถวโสภา
 
931 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  ขาวหนู
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ฤสิงห์
3. เด็กชายนพรัตน์  อุ่มสุข
4. เด็กหญิงบัวทอง  แสนบุญ
5. เด็กหญิงโสภาดา  สีหาบุตร
 
1. นางสิริลักษณ์  ทองดีนอก
2. นางอรนุช  คุ้มวงศ์
 
932 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
2. เด็กหญิงนัสตลี  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงวิไลพร  มอยนา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บวนขุนทด
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
6. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ใยทอง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
933 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร  นวลหอม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  วันทรัพย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชัย
4. เด็กชายวิรุฒ  ยอดสิงห์
5. เด็กหญิงสุวันนี  มาศศรี
6. เด็กหญิงอภัสรา  หลวงเดช
7. เด็กหญิงเกวลี  หอมคำ
 
1. นางสาวยุวเรศ  ขุขันธ์เขต
2. นางสีไฟ  ศิลบุตร
3. นายโกสิต  คุณสม
 
934 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันดารา  เส็งนา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เส็งนา
3. เด็กหญิงลลิตา  คันธะชัย
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  ศรีทา
5. เด็กหญิงสุนิษา  นนท์เข้มพรม
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทวรรณ
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
2. นายอุดร  เลไธสง
 
935 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงชุติพร  จันทอง
2. เด็กหญิงมิติญา  อามาตย์
3. เด็กหญิงศุภเนตร  ขอนรัมย์
4. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เอี่ยมชูเพชร
5. เด็กหญิงไพรินทร์  มีกุล
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เนาวิรัตน์
2. นายประชุม  บุญเย็น
3. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
936 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สายศรี
2. เด็กชายธีระพงษ์  ระงับภัย
3. เด็กชายวันเฉลิม  ชูชาติ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
5. เด็กชายศิริภัทร  ศรีพรม
6. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
7. เด็กชายเมธี  ชูคำ
 
1. นางจินดา  แก้วธรรม
2. นางประยงค์  ร่วมจิตร
3. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
937 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนรัฐ  งามเมือง
2. เด็กหญิงนัฏกร  จัตวากุล
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ทิพย์คำมี
4. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพย์ศร
5. เด็กหญิงเกศสุดา  บุตรวัง
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จรบุรมย์
 
1. นางจิราภา  อุดมรัตน์
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา  ทองจันทร์
 
938 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรธนวัฒน์   มุ่งโตกลาง
2. เด็กชายธนพล   ทองจอก
3. เด็กชายธนาคาร   สิงห์ทิพย์พันธุ์
4. เด็กชายสิริกร   นพพลกรัง
5. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์    พิชิ
6. เด็กหญิงอรัชญา   ศักดิ์สถาพร
 
1. นางสาวกฤติญากร   ชาติเจริญทรัพย์
2. นางสาวพัลลภา   หนูช้างสิงห์
3. นางสาวอำไพ   บุญลำพู
 
939 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงรัชตากร  สีละออง
 
1. นางเพ็ญอำไพ  ลาหนองแคน
 
940 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จักรโนวรรณ
 
1. นางประเทือง  สุภาสอน
 
941 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  หาญชนะ
 
1. นางนุชรีวรรณ  จิตหนักแน่น
 
942 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเชื่อม
2. เด็กหญิงพรรนิภา  สุขหมั่น
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ครองยุติ
 
1. นางทองใบ  บุญเนตร
2. นางประยอม   คำหงษา
 
943 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงชลิสา  พิมชะวะนัด
2. เด็กชายปุณยธร  ยานะสาร
3. เด็กหญิงแก้วตา  ปานาสังข์
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางสุณีภรณ์  สารสิน
 
944 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกันหา
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  นวนสันเทียะ
3. เด็กหญิงรัชญาภร  พลศรี
 
1. นางศรัญญาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
945 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  วงค์ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรนันท์  วันทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ช่อชั้น
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายอำนาจ  สีเขียว
 
946 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูขันซ้าย
2. เด็กหญิงบุหงา  ทะวงษา
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  คำภีวงษ์
 
1. นางวชิรา  อาจนคร
2. นางสาวศรัญญา  แก้วน่าน
 
947 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังยาววิทยายน 1. เด็กชายธนพล  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงธีราพร  ขันน้อย
3. เด็กหญิงสิรินยา  ชัยบุตร
 
1. นางวีณา  สีสาผา
2. นางอุไร  ยอดศิิริ