หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
2 นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการอำนวยการ
3 นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการอำนวยการ
4 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการอำนวยการ
5 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ กรรมการอำนวยการ
6 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการอำนวยการ
7 นางสาวดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ กรรมการอำนวยการ
8 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการอำนวยการ
9 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
10 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
11 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
12 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
13 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางวรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคร้อห้วยชัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายประทีป ชาโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายธีระ ประดับค่าย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นางสาววริศรา เบ้าลี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางสาวณัฐยา สบายจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นายก่อเกียรติ พงษ์จำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางสาวธิดารัตน์ สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาวกมลพรรณ ตาปราบ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ (บ้านโพธิ์ใหญ่) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาวกมลาภรณ์ เรือนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางสาววิกานดา ศิลาพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายประชากร พรหมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายณัฐนันท์ กลางสาทร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายนริศ บุญเพลิง เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นางสาวพเยาว์ ดวงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นางสาวอุมาภรณ์ ไตรณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นางสาวนัทกานต์ สมัตชัย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางสาวปภาวดี โข่นอก นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
40 นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
41 นายอุทัย ทองงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
42 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
43 นายดิลก กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
44 นายพรชัย ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
45 นายประพันธ์ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย ฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
46 นายอาทิตย์ แถวหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
47 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
48 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
49 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
50 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
51 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
52 นายถนอมจิต อินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
53 นายจำนง มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
54 นายจำนงค์ เต้าชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
55 นางวารี คำธนนันทิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
56 นายวิเชียร ดอนวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
57 นายบันจง ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
58 นายนพดล มาซานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
59 นายวิชา นิลวัฒน์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
60 นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
61 นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
62 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
63 นายสมปอง จิตมา ครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
64 นายชนะเมศ จำชาติชวันรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
65 นายนิธิฤทธิ์ บุญดี ครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
66 นายณรงค์ ครองเคหา ครูโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
67 นายจูนา บุญพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
68 นายแก้ว เอี่ยมคำ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
69 นายกฤษฎา ตันวิไล ครูโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา ๑๙ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
70 นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
71 นายประยุทธ์ ภิรมย์กิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
72 นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
73 นายณรงค์ ชำนาญศรี นักจัดการงานทั่งไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
74 นายยศศิริ คชสาร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
75 นางรุจิรา วันนา นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
76 นางวนิดา สุนคร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
77 นางสาวสุลัดดา จูกระโทก นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
78 นางรัมพา รัตนโชติเรืองสุข นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
79 นางจรูญจิต เจือกุดขมิ้น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
80 นางสาวบัณฑิตา ภูอ่าง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
81 นางกัญญา ผาดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
82 นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
83 นายสมชัย ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
84 นางพรปวีย์ สนธิ์ชัย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ. ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
85 นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
86 นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
87 นางวาสนา สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
88 นางสาวนภัสกร แสนชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
89 นายสิทธา แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นายนพดล มาซานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นายนิมิต ฤทธิ์ไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.ชัยภูมิ เขต ๓๐ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
94 นายยุทธนา เฉลียวชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นางสมลักษณ์ ศิลปสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นายธรรมศาสตร์ คะณาเนปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพป.เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นายสกุล ทาณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
99 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
100 นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นางสาวศุลีพร จันวิสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นายมานพ ปัทมปราณี นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นายมิตรกร สถิรพัฒนกุล เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นางวรรณภา ภู่ดัด นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นางศิรินันท์ ใจรักษา นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นายสมัย ประจวบสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นายพิพัฒน์ ตะภา ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
110 นายสุปัน หมอดู ครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
111 นางสาวอาภากร สงวนนาม ครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นางเบญจมาศ ใบลี ครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม ครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายเพชรรัตน์ วงแวงน้อย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นางวันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นางอารีย์ลักษณ์ ยอดสง่า ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นางปรีญาพร เพชรประดัษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นายประสิทธิ์ ญาติพร้อม ครูโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางโสภา ญาติพร้อม ครูโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางสุรางค์ ทองประภา ครูโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นางศิริลักษณ์ พิมพ์ราศี ครูโรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นางละมัย เฉยชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นางศุภลักษณ์ หลาวเหล็ก พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นางสาวปณิดา คำหาญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
128 นายศักรินทร์ ญาติพร้อม ครูอัตราจร้างโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
129 นางสาวไพลิน อร่าม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นางสาวพรฐิตา เพียรธรรม ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นางจิระวดี ชาวดอน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นางอัมพร อัมรินทรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางศิริรัตน์ หาญเวช นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
135 นายวิเชียร แอมประชา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
136 นายอรรถชัย เทพจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
137 นายสุริวัฒน์ ธงภักดิ์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
138 นายมนตรี วิเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
139 นายบุญทม งอกคำ ช่างสี ชั้น ๓ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
140 นายสำราญ ทางชัยภูมิ ช่างสี ชั้น ๓ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
141 นายไวทูลย์ มีอุตส่าห์ ช่างสี ชั้น ๓ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
142 นายธชล ประเสริฐสังข์ ช่างสี ชั้น ๓ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
143 นายโอภาส พองชัยภูมิ นักการภารโรงโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
144 นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
145 นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ นักวิชาการเงินและการบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
146 นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติ นักวิชาการเงิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
147 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย
148 นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
149 นางสุธิดา ไพเราะ นายยกสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
150 นางสุภาพ แฉ่งเจริญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
151 นางสาวกันยารัตน์ เลิศเรืองศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
152 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูสกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
153 นางทัศนา สัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
154 นางสาวอัจฉรา ป้องสุธาธาร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
155 นางสาวนุสรา กุศลคุ้ม เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
156 นางอารีลักษณ์ พงษ์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
157 นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
158 นางสาวอุ่นเรือง สุขมาก นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
159 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
160 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
161 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
162 นายวัชกร บำรุงเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
163 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
164 นายเศวต จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
165 นายบันจง ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
166 นายวิชิต วิชิตศรีวรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
167 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
168 นายวัรศักดิ์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
169 นายสังคม ชีหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
170 นายนภดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
171 นายถนอมจิต บัวมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
172 นายสมนึก สมบัติมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
173 นายสายันต์ คำหาญพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
174 นางมาริสา จีนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
175 นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
176 นายโยธิน ยุทธโกมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้ยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
177 นายประเสริฐ ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
178 นายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
179 นายวิชัย จำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
180 นายวสันต์ แสงหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไผ่งาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
181 นายวราเมธ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
182 นายวีรวัฒน์ จารนัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
183 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
184 นายมังกร พันธิ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
185 นางสาวสมลักษณ์ ศรียณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
186 นางสาวกรพินธุ์ โชติราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
187 นางรัชฎาพร มณีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
188 นางศิริทร์รัตน์ วรรณพงษ์ เจ้าพนักงารธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
189 นายโซเวียต หวะสุวรรณ ครูช่วยปฎิบัติราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
190 นายสถิตย์ ยวงทอง ครูช่วยปฎิบัติราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
191 นายสัมผัส พันธุ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
192 นายทองเบิ้ม ธงทอง ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
193 นางจำเริญ งามสมบัติ ช่างไม้ โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
194 นายอนุรักษ์ ภาษาฐิติ พนักงานราชการโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
195 นายพรชัย ชัยดี พนักงานราชการ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
196 นางทัศพร เดชภูแก้ ครูอัตราจร้างโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
197 นายยงยุทธ แพ่งศรีสาร นักการภารโรง โรงเรียนการไฟฟ้า ฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
198 นายวิจิตร คบบัณฑิต นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
199 นายรุ่งฤทธิ์ กองแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
200 นายบุญยัง หวะสุวรรณ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
201 นายวิญญา วรรณพงค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
202 นายทองสุข ฐานวิเศษ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
203 นายคมสันต์ บุญวิจิตร นักการภารโรง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
204 นายมงคล เคนเหลือม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโนนกอก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
205 นายประชากร พรหมมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
206 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
207 นายลือชัย ศรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
208 นายวิฑูรย์ พัฒน์ภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
209 นายพีรพล กองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
210 นายศุภสิน สมรรถชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพระไวย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
211 นายสมหมาย แน่นอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
212 นายประสิทธิ์ ปังเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
213 นางขนิษฐา วิเศษแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
214 นายพัฒนะพงศ์ วรรณพงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
215 นางสาวอรอุษา ไฝชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น้ำ/สุขา/ขยะ)
216 นายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
217 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๓๐ (ชัยภูมิ) กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
218 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
219 นายอุทัย ทองงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
220 นายสุริยนต์ วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
221 นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
222 นายมิตติทวิน ทวีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
223 นายประพจน์ อุทัยอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
224 นายวิชิต วิชิตศรีวรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
225 นายธีรพงษ์ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
226 นายสมาน สุขจำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
227 นางไข่มุกจิรดี เดชาวาสฐนนท์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
228 นางนวลพักตร์ เคนจัตูรัส นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
229 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
230 นายบัณฑิต พรโสภิณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
231 นายวิเชียร เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
232 นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
233 นางธนาลัย ละมุนเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
234 นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จัหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
235 นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
236 นางสาวมยุรี เหมือนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
237 นางสมพร ชาลีเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
238 นายสุภี หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
239 นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
240 นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
241 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
242 นางจิตรา ชื่นเชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
243 นางสาวดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
244 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
245 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
246 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
247 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
248 นางนภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
249 นายดิเรก ผาสุขมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
250 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
251 นางศิริรัตน์ อนุตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
252 นางสุจิตรา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
253 นางพะเยาว์ อัลแซมแมรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
254 นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแต้มรวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
255 นางดวงกมล สะอาดโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
256 นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
257 นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
258 นางวิลาวรรณ อัทธ์แมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
259 นางสุรีลักษณ์ พุฒิธีรกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุฒิธีรกานต์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
260 นางสุมาลี จันทร์โส ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
261 นายสถาพร มีเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับทิม กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
262 นางอัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
263 นายสุภัสสร ป้องประทุม ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
264 นางสาวรัตนาพร เหล่าคนกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
265 นางสุชานุช ศุภานิชอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
266 นางชลทรัพย์ นาส้มกบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
267 นางภารวี ผิวอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบรืหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
268 นางวราลักษณ์ ตันมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบรืหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
269 นางนิรมล ค่ายสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบรืหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
270 นายชณนพัฒน์ มีแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
271 นางสุภิต เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
272 นางรุจิรา วันนา นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
273 นาสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
274 นางมนัสนันท์ พลเดชา นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
275 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต๒ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
276 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
277 นางศิรินันท์ ใจรักษา นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
278 นางวรรษมน สุขสองห้อง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
279 นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
280 นางสาวศิริพร โนนดอน นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
281 นางสาวณัฐนิช บรรเทากุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
282 นางสาวพัชรี โสประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
283 นางวิภารัตน์ อินทรกรอุดม นักทรัพยากรบุคคล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
284 นางรญา วานิยะพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
285 นางสายฝน ฆ้องนอก นักทรัพยากรบุคคล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
286 นางวิไลลักษณ์ อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
287 นางอมรรัตน์ ธรรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
288 นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
289 นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
290 นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ นักวิชาการศึกษา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
291 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
292 นางกานดา สูรย์ราช นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
293 นางเอี่ยมลออ ภาระจร นักวิชาการสวัสดืภาพ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
294 นางสาวชูจิต ศรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
295 นางสาวตันหยง พันธุ์ขวาน้อย นักวิชาการสวัสดืภาพ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
296 นางศิรินาถ หงษ์วิเศษ นักวิชาการสวัสดืภาพ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
297 นางกาญจนา ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
298 นางจารุรัตน์ ปลื้มชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
299 นางสาวสาธิดา เกิดศิริ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
300 นางสาวสราญจิต แสนแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
301 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
302 นางจงลักษณ์ สิทธิ์วงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
303 นางสาวพัชรี นิลสันเทียะ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
304 นายอลงกร ลิ้มฤทัย อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
305 นายบุญสาน ทระทึก อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
306 นางประคอง เอื้ออารีศักดิ์กุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
307 นางบัณฑิตา ภูอ่าง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
308 นางสาวสุกัญญา ถนอมสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
309 นางสาวจิราธร พิพิธกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
310 นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
311 นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
312 นางสาวนฤมล นีซัง พนักงานบริการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
313 นางสาวเกล็ดทราย จีบพิมาย พนักงานบริการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
314 นางสาวขนิษฐา รักษากุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
315 นางสาวสุนิษา จันณรงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
316 นางสาวนิภาพร แดนคำสาร นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
317 นางสาวสุภัทรา หล้าเพชร นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
318 นางสาวอรณภา พึ่งกุศล นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
319 นางสาวสุชาดา ชมภูธร นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
320 นวสุดารัตน์ กุงขุนทด นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
321 นางสาวรัชนี ชวดชัยภูมิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
322 นางสาววราภาณ์ ตรงเมธี นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
323 นางสาวรัตนา แววบุญมา นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
324 นางสาวเพชรสมัย อำนาจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
325 นางสาวสุภัตรา เหงี่ยมสมบูรณ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
326 นางสาวสุนิษา คำลาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
327 นางสาวศิรินันท์ หาญกุดตุ้ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
328 นางสาวเรไร ทองคลี่ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
329 นางสาวสาวิตรี ศรีนาคสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
330 นางสาวจนา อารมทพิย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
331 นางสาวนภัสรินทร์ ภัทรสิริวิมล นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
332 นางสาวปราณี กองจันทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
333 นางสาวดาราวรรณ ศาตะจันทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
334 นางคนึง ศรีวชิรทานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
335 นางสาวอุ่นเรือน สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
336 นางสาวกรพินธุ์ โชติราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
337 นางสาวสมลักษณ์ ศรียณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
338 นางขนิษฐา วิเศษแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
339 นางรัชฎาพร มณีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
340 นางพวงเพชร อัครทวีทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
341 นางวราภรณ์ ตวงวิไล นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
342 นางสุภิต เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
343 นางสาวสมทรง พรหมณี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
344 นางสาวกมลฉัตร จำนงบุญ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
345 นางวราภรณ์ ทองจำรูญ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
346 นางสุภาพร โกมารย์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
347 นางรัมภา รัตนโชติ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
348 นางศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
349 นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
350 นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยภูมิ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
351 นายมานพ ปัทมปราณี นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
352 นายศุภศิษฐ์ พิทยศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
353 นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต นายช่างเทคนิค สพม.๓๐ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
354 นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
355 นายพิพัฒน์ ตะภา ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
356 นายสราวุฒิ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
357 นายสามารถ ไตรณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
358 นายปณตกร ปลื้มชัย ครูอัตราจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร
359 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
360 นางคนึง ศรีวชิรทานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
361 นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
362 นางอารีลักษณ์ พงษ์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
363 นางพวงเพชร อัครทวีทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
364 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
365 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
366 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
367 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
368 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
369 นางวราภรณ์ ตวงวิไล นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
370 นางสาวสมทรง พรหมณี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
371 นายโซเวียต หวะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
372 นางจันทร์หอม เบ้าลี นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
373 นางสาวกรพินธุ์ โชติราศี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
374 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
375 นางสมมิตร ลาภารัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ สิทธิประโยชน์ และการเงินพัสดุ
376 นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
377 นายนพดล โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
378 นายชัยวัชร พัจนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
379 นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
380 นายเชิงชาย วงศ์ลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
381 นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
382 นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
383 นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
384 นายดิเรก ผาสุขมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
385 นายบุญกอง สวงโท ครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
386 นายประพันธ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
387 นายประพันธ์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
388 นายชัยศิลป์ ชัยศรี ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
389 นายธนกร ทองประสม ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
390 นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
391 นายนพดล ชมบุญมี ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
392 นายเอกชัย เลิศบัวบาน ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
393 นายสุบรรณ นิลสมัคร ครูโรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
394 นายประสิทธิ์ คุณชื่น ครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
395 นายคนอง กุมขุนทด ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
396 นายจรูญ สุวรรณงาม พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
397 นางสมพร ชาลีเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
398 นายสมาน เขียวเขว้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
399 นายเกษมศักดิ์ บุพตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
400 นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
401 นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
402 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
403 นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
404 นางสาวธัญญรัศม์ จิกสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดนิทรรศการ
405 นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
406 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
407 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
408 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
409 นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
410 นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
411 นายโยธิน ยุทธโกมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
412 นายสนั่น สะอาดถิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
413 นายสมเกีนรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
414 นางทองอยู่ เภาสระคู นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการอำนวยการกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
415 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
416 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
417 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
418 นายวิเชียร เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
419 นายตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
420 นายมนตรี สวงโท ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
421 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
422 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
423 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
424 นายธีรพนธ์ คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
425 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
426 นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
427 นายพิทักษ์ ศิริพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
428 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
429 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
430 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
431 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
432 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
433 นายพุทธิพงศ์ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
434 นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
435 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
436 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
437 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
438 นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
439 นางวาสนา สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
440 นางสาวนภัสกร แสนชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
441 นายวิเชษฐ์ พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
442 นายสุมิตร สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
443 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
444 นางสาววรรวิลาศ เจนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
445 นายนภดล กาณจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
446 นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
447 นางสุธิดา ไพเราะ นายกสามคมผู้บริหารและบุคคลทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
448 นายสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
449 นายประดิษฐ์ วงศ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี ๒ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
450 นายอดิเทพ เรืองชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
451 นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
452 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
453 นายสมาน เขียวเขว้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
454 นายประสาท ขันชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
455 นายประยูร มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
456 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
457 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
458 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
459 นายหาญศึกษา ภาระหันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
460 นายภิญโญ เศรษฐตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
461 นางอรรถยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
462 นายไวลิขิต ประสานเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
463 นายไตรรัตน์ มัททวีวงศ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
464 นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ครูโรงเรียนภูเขียว สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
465 นายสุเทพ ทิพโชติ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกสพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
466 นายพิชิตชัย ลามะไห ครูโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกสพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
467 นายศรเพชร งามยางหวาย ครูโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
468 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
469 นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
470 นายสงวน มาตกำจร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
471 นายคมกฤช โยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
472 นางขวัญจิรา วงแหวน ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
473 นายอมร คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
474 นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
475 นางวราภรณ์ ปากเมย ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
476 นายสายรุ่ง ลีบ้านลาด ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
477 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
478 นางศกลวรรณ ตันมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
479 นางอรัญญาณ์ ภูมิวิริยะ ครูโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
480 นางอันทิพย์ภา ประสมเดช ครูโรงเรียนกวดวิชาชัยภูมิโนเลจเซ็นเตอร์ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
481 นางเพลินพิศ เรืองชาญ ครูโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
482 นางสาวปัทมาพร ประทุมถิ่น ครูโรงเรียนไพเราะวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
483 นางสาวพัทดา วงศ์พรหม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
484 นางสมหมาย สถิรพัฒนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี ๒ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
485 นางปัฎฐยา อุดจอม ครโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
486 นายสนธยา วงษ์นันท์ พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
487 นายเชาวลิต สวนชัยภูมิ อัตราจ้าง โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
488 นางพวงเพชร อัครทวีทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
489 นางคนึง ศรีชิรทานต์ ผู้อำนวยการกลุมนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
490 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
491 นายชาตรี ทวีนาท นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
492 นางอัมพร อัมรินทรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
493 นางวราภรณ์ ตวงวิไล นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
494 นางสุภิต เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
495 นางสาวสมทรง พรหมณี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
496 นางสาวกมลฉัตร จำนงบุญ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
497 นางสุภาพร โกมารย์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
498 นางวราภรณ์ ทองจำรุญ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
499 นายอุทิศ บุญเสนา นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
500 นางสาวสุกัญญา ถนอมสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด
501 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
502 นายกด ชาติศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
503 นายทวีศักดิ์ วันนา หัวหน้ากลุ่มงาน ICT สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
504 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
505 นางสาวอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
506 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
507 นายทองใบ ก่อศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมใต้พิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
508 นายสุมิตร สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
509 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
510 นายธนากร แสงกุดเลาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
511 นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต นายช่างเทคนิค สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
512 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
513 นายพิพัฒน์ ตะภา ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
514 นางเตือนใจ บุตรโต ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
515 นางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพ ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
516 นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
517 นายวีระศักดิ์ มาลาศรี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
518 นางจุฬาลักษณ์ มาลาศรี โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
519 นางกาญจนา ชนะพาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
520 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล พนักงานราชการ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทย สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
521 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
522 ผู้จัดการบริษัท TOT (มหาชน) ชัยภูมิ บริษัท TOT (มหาชน) ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
523 นางผกามาศ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
524 นายธวัชชัย ถาวรกาย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
525 นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
526 นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
527 นายวิทวัส ชัยสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
528 นายสงบ ชัยวิเชียร ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
529 นายวชิรยุทธ อัศวเวคิน ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
530 นางสาวศุทธินี กุสโร ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
531 นางสาวรุ่งนิภา นามวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
532 นายเฉลิมพล นามเมืองปัก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
533 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
534 นางสาวเบญจภรณ์ เหล่าวิชัยภูมิ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
535 นายอภิรัตน์ ชัยเลิศศุณรงค์กุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
536 นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
537 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
538 นายวริช อุมารังษี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม.๓๐ กรรมการฝ่ายทะเบียน ติดตาม ประมวลผลและรายงาน
539 นายสุชีพ จำชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
540 นายสุทธิ เหล่าฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
541 นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
542 นายสนั่น สะอาดถิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
543 นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
544 นายพิตรพิบูล พิงขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
545 นางทองอยู่ เภาสระคู นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
546 นายเฉลิม หิรัญชาติ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
547 นายเศกตฤณ ไทยภักดี ครูโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
548 นางชูศรี ฐานมั่น ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
549 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไว ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
550 นายจารุวัฒน์ ศรีโฉม ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
551 นายสฤษดิ์ วังสระ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
552 ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์ อ้นสันเทียะ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
553 นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ วิทยากรกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
554 นายณรงค์ โชตินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
555 นายอุลิต กิจนุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
556 นายสุพจน์ เสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
557 นายสุพจน์ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
558 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
559 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
560 นายสนั่น สะอาดถิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
561 นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
562 นางทองอยู่ เภาสระคู นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
563 นางสุวณีย์ สิทธิบุตร ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
564 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
565 นางบูรณี เรืองปลอด ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
566 นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
567 นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
568 นางพรพิมล กล้าทำ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
569 นางสุนีย์ ปุสันเทียะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
570 นางเตียงทอง พรโสภิณ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
571 นางราวดี กาฬปักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
572 นางสาวขนิษฐา กลางสาทร ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
573 นางสาววริศรา เบ้าลี ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
574 นางสาววิสา คลังทอง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
575 นางสาวสุพรรณ สุภาสาร ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
576 นางสาวสุกัญญา หาญวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
577 นางสมหวัง มณีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
578 นายก่อเกียรติ ฐานวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
579 นายสุวัช เปล่งหนองแซง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
580 นายสมชาย อาญาเมือง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
581 นายประพนธ์ ชัยมนตรา ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
582 นางสาวสุพัตรา หมั่นนอก ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
583 นางสุภาพ บังสี ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
584 นางอัญญารัตน์ สีซาแอน ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
585 นางสาวอภิรดี ยิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
586 นายประสาน พาชนะ ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
587 นายสากล ฐานมั่น ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
588 นายจักรินทร์ ดีบ้านโสก ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
589 นายวชิรา อาวะรุณ ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
590 นายมัชพล สาคะริชานนท์ ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
591 นายศุภเวช ลำนามน ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
592 นางมะลิวัลย์ ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
593 นายชัยนรินทร์ สู้ศึก ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
594 นายอุดม เมืองศรีมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
595 นางพัชราพร ชื่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
596 นางจินตนา เคนรัง ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
597 นางอัญชลี ชำนาญศก ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
598 นางวัลลิยา ณ ศร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
599 นางกษมา ภูมิวิริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
600 นายประภาส ยิ้มสงบ พนักงานบริการ สพป.ชัยภูมิเ ขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
601 นายสมคิด เคนรัง ช่างสี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
602 นายโชคชัย ไตรเสนีย์ พนักงานราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
603 นายชาญวิทย์ ไพโรจน์ ครูอัตราจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
604 นางอโนมา พูลเพิ่ม ครูอัตราจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
605 นางสาวศิโรรัตน์ ธรรมปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
606 นางสาวชนิสรา จ่าชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
607 นายมนัส เนาว์นนท์ ครูพี่เลี้ยง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
608 นายสมคิด บุญมาก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
609 นายสมชาย บุญทอง รปภ.โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
610 นายทวน ภู่ดัด ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
611 นางดวงจันทร์ ภักดิ์จรุง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
612 นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลาง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
613 นางยินดี นุตาดี ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
614 นายโสภณ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
615 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
616 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
617 นายสันทัด ตั้งพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
618 นางพัชราพร ชื่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
619 นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลาง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
620 นางดวงจันทร์ ภักดิ์จรุง ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
621 นางยินดี นุตาดี ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
622 นางจินตนา เคนรัง ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
623 นางอัญชลี ชำนาญศก ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
624 นางวัลลิยา ณ ศร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
625 นางกษมา ภูมิวิริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
626 นายสนั่น สะอาดถิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินกิจกรรมทองโลกคุณธรรมนำความรู้
627 เด็กชายกิตติศักดิ์ จิตรรื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
628 เด็กชายสุทธิโชติ บัวสำราญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
629 เด็กชายพัชรพล หาญคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
630 เด็กชายธนพล จุลบท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
631 เด็กหญิงนริศรา อุตทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
632 เด็กหญิงกัลยา แหชู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
633 เด็กหญิงธนพร จอหวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
634 เด็กชายวิชรัตน์ เพิ่มชีลอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
635 เด็กชายวรานนท์ ตุนสมคิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
636 เด็กชายศิรินทร์ เกนการณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
637 เด็กชายราเมศวร์ สดศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
638 เด็กชายนิรัติศัย หาญอาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
639 เด็กชายอัจฉริยะ ถือลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
640 เด็กหญิงชนม์นิภา สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
641 เด็กหญิงธชรวรรณ กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
642 เด็กชายภาณุพันธ์ ธีรพรปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
643 เด็กชายธฤต แก้วเบ้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
644 เด็กชายธันยพัฒน์ เทียมไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
645 เด็กชายเด่นดนัย เด่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
646 เด็กชายนพนนท์ หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
647 เด็กหญิงกิตติยา คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
648 เด็กหญิงกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
649 เด็กหญิงอัญกร คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
650 เด็กหญิงทิชาพร ลีดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
651 เด็กหญิงเกศินี บุตรชานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
652 เด็กหญิงอรอุมา ศิรินำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
653 เด็กชายปัทม์ทวี มาตย์ชมภู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
654 เด็กชายณภู ธูปพนม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
655 เด็กชายจิรกฤต วัฒนยืนยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
656 เด็กชายอภิสิทธิ์ มณีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
657 เด็กชายเพชรรัตน์ ลิโป้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
658 เด็กชายวีรภัทร สุขปาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
659 เด็กชายศุภกิตติ์ มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
660 เด็กชายศุภกิตติ์ มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
661 เด็กหญิงญาณิศา นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
662 เด็กหญิงศิริประภา ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
663 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ยี่ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
664 เด็กชายปฏิภาณ ทนโนนแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
665 เด็กชายชัยพิพัฒน์ พลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
666 เด็กชายธิษณวุฒิ ขันคำมาละ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
667 เด็กชายชยุตพงศ์ แก่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กลุ่มจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวง
668 นายพิทักษ์ ศิริพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
669 นางสาวจินตนา มีพงษ์ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
670 นางสาวจิรัชฌา จุตะโน ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
671 นายสุเทพ ทิพโชติ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
672 นางวรรณภา ทิพโชติ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
673 นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
674 นายคมสันย์ วรรณจักร์ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
675 นายถนอม อาจสารมนต์ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
676 นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
677 นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
678 นางสาวกิตติพรรณ อุดมตะคุ ครโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
679 นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
680 นางสาวเอมอร ผามี ครูผู้ช่วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
681 นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
682 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
683 นางสาววนิดา คงด้วง พนักงานราชการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
684 นายประดิษฐ์ คำชา พนักงานราชการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
685 นางประไพ มีแก้วรัตนกุล พนักงานราชการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
686 นางสาวณัษฎาพร วงษ์ชู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
687 นายพิชิตชัย ลามะให ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
688 นางสาวแจ่มจันทร์ คำปัด นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
689 นางสาวชิดชนก อัมพวา นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
690 นางสาวธิติมา โคจำนง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
691 นางสาวนลนี คนเพียร นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
692 นางสาวนัยนา แสงโสดา นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
693 นางสาวนิตยา ขวัญสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
694 นางสาวนิตยา พลร่ม นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
695 นางสาวเบญญา หมู่โสภิญ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
696 นางสาวปิยวรรณ กองลุน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
697 นางสาวเปรมกมล หาญมโน นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
698 นางสาวพรปรียา ประเวระไพร นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
699 นางสาวภคนันท์ บุญแต่ง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
700 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ นาหร่อง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
701 นางสาววรรณิศา แนวลอย นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
702 นางสาววาสนา ดังชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
703 นางสาวอริสา นานชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
704 นางสาววิลาวัลย์ สิทธิวง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
705 นางสาวสุฑาพร พิมพ์สิม นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
706 นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
707 นางสาวอภิญญา แสนบุญศรี นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
708 นางสาวศศิธร ภูตา นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
709 นางสาวชนาภา บุญพิลิก นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
710 นางสาวณัฐพร ขันจันทึก นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
711 นางสาวภาวิณี งามผ่อง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
712 นางสาวธิติสุดา เพ็งพา นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
713 นางสาวพัชริฎา คำมีหมื่น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
714 นางสาวนิโลบล ศุภกิจเจริญพงษ์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
715 นางสาวปิยนุช แม่นชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
716 นางสาวสุภาพร ทาห้วยหว้า โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
717 นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงจันทรา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
718 นางสาวพรวิมล มูลตะกร นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
719 นางสาวพิมทอง แผ่นน้อย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
720 นางสาวยุภาพันธ์ คำปัด นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
721 นางสาวรัตติยากร ดอนแป๊ะ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
722 นางสาวสุวนันท์ คงสัมพันธ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
723 นางสาวช่อมะลิกา ไทยแท้ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
724 นางสาวรัตติญา รักษาพล โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
725 นางสาวกิ่งแก้ว ดูเถอะ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
726 นางสาวแอม กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
727 นางสาวสุพัตรา สายจันทึก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
728 นางสาวศิริพร โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
729 นางสาวระพีพรรณ แดทวิลเลอร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
730 นางสาวพนิดา แสนคำ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
731 นางสาวขวัญฤทัย มุมชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
732 นางสาวดรุณี แก่นสีเสียด โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
733 นางสาวสถิตพร คิดเข่ม นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
734 นางสาววิวาน จะกุญชร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
735 นางสาวสุกัลญา อินสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
736 นางสาววิชฏา แย้มฎีกา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
737 นางสาวสุพัตรา สีโย นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
738 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แย้ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
739 นางสาวสุรัสวดี ตระกูลพงษ์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
740 นางสาวอรวรรณ ใจปิติ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
741 นางสาวชารีนารถ คงโพธิ์น้อย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
742 นางสาววิมลวรรณ์ ขาวพล นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
743 นางสาวจิรภัทร อมตวณิช โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
744 นางสาววายใจ คงคาใส นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
745 นางสาวจารุวรรณ หล่อดงบัง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
746 นางสาวรัชนีกร มานะสุวรรณศรี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
747 นางสาวยุวรีย์ จันทร์ฝาง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
748 นางสาวปิยะมิตร คุ้มหินลาด โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
749 นางสาววราภรณ์ งามโนนทอง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
750 นางสาวศิริจันทร์ ดวงวิญญาณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
751 นางสาวสุนิษา พลเดชา นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
752 นางสาวสุดารัตน์ สมานมิตร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
753 นางสาวสุกัญญา จำรัสวงษ์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
754 นางสาวสุภาพร มงคล นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
755 นางสาวสุพัตรา หาวิชา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
756 นางสาวสุภาวดี ปราบวิชิต นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
757 นางสาววิภาภร จีนกลาง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
758 นางสาวเจนจิรา ราชวงษ์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
759 นางสาวณัฐมล ศรีวงษ์ชัย นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
760 นางสาววินัดดา แนวลอย นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
761 นางสาวศิริอาภา เรียบชาลี นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
762 นางสาวศุนิภาวรรณ์ คำโฮง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
763 นายเกรียงไกร ผุยคำผิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
764 นายจัตุพงษ์ แก่งจำปา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
765 นางสาวสุภาวดี แขมภูเขียว นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
766 นางสาวอัญมณี ศักดิ์กุนันท์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
767 นายณัฐพงษ์ ปลื้มชาติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
768 นางสาวเกษรา โม้ลี นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
769 นางสาวจีรวรรณ เทพนรินทร์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
770 นางสาวเบญจวรรณ อันชัน นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
771 นางสาวพิมพ์ผกา ชัยโยบัว นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
772 นายณัฐการณ์ เจริญรัตน์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
773 นางสาวสิภาพร มุมชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
774 นายธีระพงษ์ พร้าวไธสงค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
775 นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
776 นายปกรณ์ คำรุณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
777 นางสาวเอมอร สิงห์ลี นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
778 นางสาวเชษฐ์สุดา ไทยแท้ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
779 นายปฏิพันธ์ สอนคำ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
780 นางสาวทัศนี ประสงค์คำ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
781 นายภาคภูมิ แม่นชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
782 นางสาวรุจีมาศ บุตรเขียว นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
783 นางสาวศิริพร วงษ์อุดร นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
784 นายภานุชิต ชินเกตุ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
785 นางสาวสุภาพร คำภาว์ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
786 นายสนธยา ดาสุขัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
787 นางสาวอรอุมา ลุนทะโสด นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
788 นางสาวอารียา ดีนอก นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
789 นายสุริยันต์ คำมี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
790 นางสาวอรุณี เฉียงชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
791 นางสาววาสนา บุราญ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
792 นายกฤษธนพล สอดสุข โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
793 นางสาวนิภาวรรณ ศรีหริ่ง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
794 นายจรัญ อาจสามารถ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
795 นางสาวสุนารี หัสนาม นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
796 นางสาวสุนิศา ดวงศรี นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
797 นายชนัยกานต์ น้อยเจริญ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
798 นางสาวมัลลิกา ปิ่มสมุทร นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
799 นางสาวณัฐกัลย์ ทิพย์ชัย นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
800 นายณัฐพงษ์ ปีแหล่ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
801 นางสาวยุพิน แฝกโคกสูง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
802 นางสาวกุลธิดา คุ้มบุตรดี นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
803 นายธนายุทธ ปัญจะภัคดี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
804 นางสาวอัจฉรา ต่วนชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
805 นายวัฒนา นามหนองอ้อ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
806 นายสมัชชา ลีสาลี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
807 นายสุรเชษฐ์ ศรีบุรินทร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
808 นายเอกพจน์ บุญชู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
809 นางสาวเกษมณี ผจญจิตร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
810 นางสาวศศิประภา อภิรมยานนท์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
811 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
812 นางสาวสุจินดา ประสิทธิ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
813 นางสาววาสนา ดาสุขัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
814 นางสาวกนกพร ประดิษฐ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
815 นางสาวสุมารี บุรารักษ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
816 นางสาวปริณาห์ ขอมีกลาง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
817 นางสาวสุพัตรา บุตตะ เขียว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
818 นางสาวสุนิษา อามาตน์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
819 นางสาวธนนันท์ ราคาแพง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
820 นางสาวกรรณิการ์ ทองภู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
821 นางวราภรณ์ ปากเมย ครูโรงเรียนกุดต้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
822 นางนิยดา ภูคงคา ครูโรงเรียนกุดต้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
823 นางสาวอลิษา คนบำรุง นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
824 นางสาวจันทราพร จำนงบุญ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
825 นางสาวขนิษฐา ก้อนกลาง นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
826 นางสาวศรีวิภา กฤษ์พงษ์พันธ์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
827 นายวัชรพงษ์ อินแสง นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
828 นางสาวสายฝน แพงชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
829 นางสาวสมพร เป้ดทิพย์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
830 นางสาวพรประภา แซ่โง้ว นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
831 นางสาวดวงรัตน์ เกษนอก นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
832 นางสาวปนัดดา เต้าชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
833 นางสาวลัดดา เพาะชาลี นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
834 นางสาวเปรมฤทัย ผ่านสะอาด นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
835 นางสาวกฤติยาณี โสพัฒน์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
836 นางสาวณัทมนต์ มีครไทย นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
837 นางสาวบุษบา ศรีจำปา นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
838 นางสาวกฤติยาภรณ์ นิมสาร นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
839 นางสาวสุวิมล บำรุงภูมิ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
840 นางสาวณัฏฐณิชา ต่อสกุล นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
841 นางสาวรุ่งทิวา บำรุงฐาน นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
842 นางสาวพนิดา สบายจิตร นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
843 นายวัชรพล มณีโนนโพธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
844 นางสาวศิริพร จอกนาค นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
845 นางสาวดวงพร งอกศิลป์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
846 นางสาวชัญญา พูลท่าหว้า นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
847 นางสาวกัลป์นิกา คำศรี นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
848 นางสาวปิยฉัตร ศรีรักษ์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
849 นางสาวประภาวรรณ พรมกุดตุ้ม นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
850 นางสาวฉัตรขวัญ ศรีโฉม นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
851 นางสาวนันทวัน ประจญหาญ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
852 นางสาวอารี จันทร์แสง นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
853 นางสาวสมฤดี อาสาสู้ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
854 นางสาวสุดธิดา ลองจำนง นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
855 นางสาวพรวิภา สนิทเชื้อ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
856 นางสาวจริยา อุดมทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
857 นางสาวจินตนา สุมาสา นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
858 นางสาวกาญจนา ไวแก้วศูนย์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
859 นางสาวลัดดาวรรณ์ เกษนอก นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
860 นางสาวพนิดา อภัย นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
861 นางสาวสายฝน ม่วงเพชร นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
862 นางสาวนงยูง ดังชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
863 นางสาวอรัญญา สาขามุระ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
864 เด็กหญิงพรพิมล เกษสมจิตร์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
865 เด็กหญิงสายชล ศรีรักษ์ นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
866 เด็กหญิงสุนันทา หาญกุดตุ้ม นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
867 เด็กหญิงณัฐติกา จันขามเรียม นักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด
868 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555 จังหวัดชัยภูมิ
869 นายเสริมศักดิ์ ชุ่มนาเสียว ครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
870 นายณัฐพล ถนอมพงษ์ ครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เข๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
871 เด็กชายหัสดิน จริยา โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
872 เด็กชายประกายเพชร เห็นสม โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
873 เด็กชายอดิศักดิ์ หอมทรง โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
874 เด็กชายพีระพงษ์ ดังยางหวาย โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
875 เด็กชายรุ่งโรจน์ ดวงฤดี โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
876 เด็กชายวีระชน แก้วแสงทอง โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
877 เด็กชายถิรวิทย์ ตอทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
878 นายทองคูณ โตนชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
879 เด็กชายสุทัศน์ อ้อชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
880 เด็กชายอภิชาติ ศรวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
881 เด็กชายสานิตย์ อ้อชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
882 เด็กชายศุภณัฐ ดีวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
883 นายสมนึก เชื้อจันอัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
884 เด็กหญิงนิจจารีย์ แก่นบุดดี โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
885 เด็กหญิงนภัสพร วันดี โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
886 เด็กหญิงนุชนาถ ปันสกุล โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
887 เด็กหญิงวรดา กัณหาทิพย์ โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
888 นายสันติ ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
889 เด็กหญิงจิราพร สาระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
890 เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงษ์ษา โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
891 เด็กหญิงพัณนิดา ปามูล โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
892 เด็กหญิงธัญพร นิยมบล โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
893 นางดาหวัน บัวแดง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
894 นางสุพรร ภิรมย์กิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
895 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีแย้ม โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
896 เด็กหญิงชลลดา แสงแก้วพะเนาว์ โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
897 เด็กหญิงไอริณ กลัดงิ้ว โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
898 เด็กหญิงประภารัตน์ แสงเดือน โรงเีรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
899 นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
900 นางสาวนภัสวรรณ ขาวปั้น ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
901 นางสาวโชษิตา เรืองสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
902 เด็กหญิงรุ่งนภา จำเริญธรรม โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
903 เด็กหญิงศิริรัตน์ จำเริญใจ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
904 เด็กหญิงบังอร พันธ์เหลา โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
905 เด็กหญิงขวัญตา ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
906 เด็กชายปรัชญา ชาดง โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา สพม.๒๕ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
907 เด็กชายวัชรินทร์ จันทร์สำราญ โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา สพม.๒๕ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
908 นายชรินทร์ มูลวารี โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา สพม.๒๕ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
909 นายสิทธิโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา สพม.๒๕ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
910 นายวิทยา วงษ์ภูเย็น ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยวิทยา สพม.๒๕ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
911 นายเชีย นิเรียงรัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
912 เด็กชายธีรนันท์ แท่งกระโทก โรงเรียนชมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
913 เด็กชายศรวัส แทวกระโทก โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
914 เด็กหญิงญาดา เกิดมงคล โรงเรียนชุมชนสว่างวืทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
915 เด็กหญิงธันย์ชนก แตนกระโทก โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
916 นายประวิทย์ เกตุพิลา โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
917 เด็กชายอรรถชัย ศรีสรรงาม โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
918 เด็กหญิงประภัสสร สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
919 เด็กหญิงยุพิน นามโว โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
920 นายกมล แก้วนา ครูโรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
921 นายณัฐวุฒิ พลราชม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
922 นายวีระชัย เมืองโคตร โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
923 นายเนติชัย บัวพรม โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
924 นายภักดี เพียสา โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
925 นายพิชิต จันทรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
926 เด็กชายอำนาจ ทะนงนวล โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม.๒๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
927 เด็กชายสุพัฒนพงษ์ จันทเสนา โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม.๒๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
928 เด็กหญิงลลิตา ชรินทร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม.๒๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
929 เด็กหญิงอาลิสา ขันมา โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม.๒๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
930 นายคำสอน ประเสริฐสังฆ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม.๒๓ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
931 เด็กหญิงเจนจิรา นิลแสง โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
932 เด็กหญิงอทิตยา บุญเรือง โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
933 เด็กหญิงธันย์ชนก สังกาชาติ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
934 เด็กหญิงรจลินทร์ นิลแสง โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
935 นางสันทยา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
936 นายจักรพงษ์ เมาะระศรี โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม.๒๔ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
937 นายชัยวัฒน์ ไชยมาตร โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม.๒๔ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
938 นายรัฐธรรมนูญ ชมพูพื้น โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม.๒๔ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
939 นายอวิรุทธิ์ สุวิชา โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม.๒๔ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
940 นายนิพนธ์ สกลใต้ ครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม.๒๔ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
941 เด็กชายปิยพันธ์ อุไรพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
942 เด็กชายนพรัตน์ ชอบรู้ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
943 เด็กหญิงญานิศา แก้วสอน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
944 เด็กหญิงบุษกร คงไทย โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
945 นายธีรพงษ์ ศรีษะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
946 นายนคร สมบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
947 นางสาวบัว อุดมสร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
948 นางสาวชลธิชา มาลัยมะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
949 นางพูนศรี ทองวิเศษ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
950 เด็กหญิงไพรินทร์ พันกา โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
951 เด็กหญิงนันทพร หัดสิน โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
952 เด็กหญิงสมฤทัย วัฒนะ โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
953 เด็กชายเอกพล พลตาหาญ โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
954 นางมะลิวัลย์ สั้นจันดา ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
955 เด็กชายธนาธร เนินชัด โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
956 เด็กหญิงสุธาสินี บุญวัง โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
957 เด็กชายอนิรุทธิ์ เหมือนนึก โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
958 เด็กหญิงเบญชิตา ร่วมทรัพย์ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
959 นางธัญญ์นภัส บุณยปริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
960 เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิงห์อาจ โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
961 เด็กหญิงวัลภา โพธิ์นัย โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
962 เด็กชายวีระชัย ยาปัญ โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
963 เด็กชายวุฒิชัย ยศฤาชัย โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
964 นางศิริณัฎฐ์ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
965 เด็กหญิงปนิฎฐา ไชยนคร โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
966 เด็กหญิงอรสา บาบุญ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
967 เด็กชายชยานนท์ แก้วเข้ม โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
968 เด็กชายปฏิพัทธ์ หลักทอง โรงเรียนประสานมิตรพิทยา สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
969 นางสาวกัญญพร พิมพบุตร ครูโรงเรียนประสานมิตรพิทยา สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
970 เด็กชายอัจฉริยะ ประทุมวัน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
971 เด็กชายศักดา จำปาชัย โีรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
972 เด็กหญิงผกาวรรณ แสวงผล โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
973 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภัควันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
974 นายวิชยุตม์ แสนโสภาวัน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
975 นายนรากร นิลผาย โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพม.๒๗ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
976 เด็กชายสมพร ทองศักดิ์ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพม.๒๗ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
977 เด็กชายสุพรรณ ซังยืนยง โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพม.๒๗ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
978 เด็กชายวันชัย มะโนมัย โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพม.๒๗ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
979 นายบุญเริง พันธ์ศิลา ครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพม.๒๗ เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนำความรู้
980 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
981 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
982 นายวีรวัฒน์ จารนัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
983 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
984 นายสามารถ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
985 นางทองย้อม จำปามูล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
986 นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
987 นางชญาดา สุขเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
988 นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
989 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
990 นายสมหมาย คะณาเนปะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
991 นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
992 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
993 นางสมพาน วัฒนกุลไพศาล ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
994 นางสุกานดา พิมพา ครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
995 นางเพ็ญประไพ อินทะพิระ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
996 นายกมลภพ ศรีมิงาม พนักงานราชการโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
997 นางคะนึงนิตย์ เขตสูงเนิน ครูธุรการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
998 นายพิพัฒน์ ตะภา ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
999 นายธีรวัฒน์ คิดฉลาด ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1000 สิบเอกพิบูล การหัตถ์ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1001 นายสหัส ประณามตรังค์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1002 นางกุหลาบ ทองกร ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1003 นางลัดดา ไตรเสนีย์ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1004 นางเตือนใจ รบศึก แม่ครัวโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1005 นางสาวจิราพร จันทร์ขยัน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1006 นางหอมหวน ไตรยศ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1007 นางสาวนิตยา พันธ์สง่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าย กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1008 ดาบตำรวจอนุวัฒน์ สุขสุเดช ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1009 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1010 นางรตนกร พิมพ์สราญ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
1011 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1012 นางดวงกมล กิตินันทน์ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1013 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1014 นางรตนภร พิมพ์สราญ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1015 นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1016 นางเยาวลักษณ์ ชำนาญพงษ์ ครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1017 นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1018 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1019 นางสุพินดา คลาดโรค ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1020 นางนิศารัตมิ์ ชัยภูมิธนโชค ครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1021 นางสาวสุกานดา พิมพา ครูโรงเรียนโค้งนำ้ตับวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1022 นางนพวรรณ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1023 นางพรเพ็ญ บุษบง ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1024 นางเพ็ญศิริ ภุชงค์ ครูโรงเรียนสุนทรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1025 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1026 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1027 นางรตนภร พิมพ์สราญ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1028 นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1029 นางเยาวลักษณ์ ชำนาญพงษ์ ครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1030 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1031 นางสุพินดา คลาดโรค ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1032 นางนิศารัตมิ์ ชัยภูมิธนโชค ครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1033 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนโค้งนำ้ตับวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1034 นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1035 นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านลาดเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1036 นางจำนงค์ แก้วดอนรี ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1037 นางวัชราภรณ์ ดิษเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1038 นางวิชุดา ชาลีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
1039 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1040 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1041 นายสมาน เวียงปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1042 นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1043 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1044 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1045 นางพัชนิดา ผิวสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1046 นางนวลกนก สวงโท ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1047 นางวราภรณ์ คำหงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1048 นางกรัณฑ์มุกกาญจน์ ทวีเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1049 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1050 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1051 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1052 นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1053 นายอมร คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1054 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1055 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1056 นางรัชนี กมลเพชร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1057 นายประมวล ปัญญาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1058 นายวรัญญู นันทกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1059 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1060 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1061 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1062 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1063 นาวสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พลาดอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1064 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1065 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1066 นางโสภา ประณามตรัง ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1067 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1068 นางรวงทอง เติมพันธ์ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1069 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1070 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1071 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1072 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1073 นายจรัญ ประดับค่าย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านค่ายวืทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1074 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1075 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1076 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1077 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1078 นางคนึงนิจ จีนพก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1079 นางสาวจินตนา อภัย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1080 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1081 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1082 นางสาวสุภาพร กอโพธิืศรี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1083 นายสามารถ ขามจัตรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1084 นายสายัณห์ จ่าทัน ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1085 นายวุฒิชัย ถำ้พุดซา เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1086 นายวันเฉลิม หาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1087 นายณัฐดนัย พงษ์วิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1088 นางสาวณีย์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1089 นางนิตยา แพงคำดี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1090 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1091 นายธณสรร นเรศศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1092 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1093 นายพรชัย ศรีสังข์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1094 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1095 นายสมคิด ไตรยศ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1096 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1097 นางสาววิไลพร หมั่นคำ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1098 นายวรพล ชาวศูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1099 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1100 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1101 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1102 นายพิสิทธวัฒน์ กลิ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1103 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1104 นายนิกร ป้องขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านวิทยายน กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1105 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1106 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1107 นายประถม นิธุรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1108 นายพิสิทธวัฒน์ กลิ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1109 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1110 นายศิริพักตร์ แวงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1111 นายทองล้วน อุดมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1112 นางนิภานันท์ นันทิประภา ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1113 นางสุภัญญา แวงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1114 นายสามารถ ไตรณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1115 นายสุพจน์ อินทรผล ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1116 นายทวีศักดิ์ หิรัญ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1117 เจ้าหน้าที่รักษาดินแดน 10 คน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1118 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1119 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1120 นายนิกร ป้องขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1121 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1122 นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1123 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1124 นายมังกร พันธ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1125 นาวสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1126 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1127 นางจิราภรณ์ เอื้อศรี ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1128 นายจิรศักดิ์ คลังชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1129 นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1130 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1131 นายเสน่ห์ หิรัญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1132 นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1133 นายวิชิต วิชิตศรีวรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1134 นายวีระศักดิ์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1135 นายนิพนธ์ เหลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพระคำ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1136 นายประพจน์ อุทัยอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1137 นายมังกร พันธ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1138 นางพยอม มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1139 นางอิงอร ยวงทอง ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1140 นางสาวเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1141 นางประกอบกุล มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1142 นางสุจิตรา ปัญญาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1143 นางงสาวเสาวนีย์ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1144 นางจิระพร ชนะหาญ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1145 นายยวง บำรุงบุรี ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1146 นางศิริลักษณ์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1147 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครูช่วยราชการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1148 นายสุพิทักษ์ โคตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1149 นายสุรศักดิ์ ปฏิบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1150 นางสาวอรอุษา ไฝชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1151 นางสาวพันธ์ธิวา เชื้อกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1152 นายสุธานินทร์ ม่วงเพชร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1153 นายมนตรี ปรางค์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1154 นางบุญรัตน์ อาจนาเสียว ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1155 นายวัชรินทร์ ทรพย์จิต ครูโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1156 นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต ครูโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1157 นายณรงค์ศักดิ์ สุขตา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1158 นางทศพร หงส์มา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1159 นางสาวอาภรณ์ ผลวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1160 นางสมพงษ์ ขนเต้ ครูโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1161 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1162 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1163 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1164 นายสมบัติ เงาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1165 นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1166 นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 19 กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1167 นางจารุมาศ เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1168 นายสุนทร มีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1169 นายนิพัทธ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1170 นายฉัตรกุล พรมอ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1171 นายวุฒิชัย ชัยอาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1172 นายประทีป พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1173 นายบุญธรรม แพทย์กระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1174 นายสมาน ชัยศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1175 นายฉลาด บุรีวงศ์วัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1176 นางจิราภรณ์ เอื้อศรี ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1177 นายจิรศักดิ์ คลังชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1178 นายธนลักค์ ไทยน้อย ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1179 นางจิตพร ศรีกุล ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1180 นางสว่าง วงษ์ชู ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1181 นางสาวจีรวรรณ ชัยจันดี ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1182 นางเยาวมิตร วีระนนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1183 นางวรรณพร ต่อสกุล ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1184 นางสงวนสิน ญาติสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1185 นางพิสมัย งอกศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1186 นางสมสวย โท่นจ้อน ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1187 นางเตือนใจ งามยางหวาย ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1188 นางราตรี มะเริงสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1189 นางสาวกุศล มณีโชติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1190 นายประจักษ์ อินแสง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1191 จ่าสิบเอกนนท์ แก้วศรีงาม ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1192 นางอนงค์ พันธุ์ชัยโย ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1193 นางระวีวรรณ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1194 นางสุวรรณา ต่อสกุล ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1195 นางพิขญ์สินี ศิริวังฆานนท์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1196 นางอรทัย คนขยัน ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1197 สิเอกบุญธนา เจนบ้านผือ ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1198 นางจีระภรณ์ วงศ์ธิเบศร์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1199 นายสวัสดิ์ชัย ศรีบุณยมาลา ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1200 นายนิมิตร เพชรจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1201 นางสาวสุขุมาลย์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1202 นางสาวลินดา ป้องขวาพล ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1203 นางสาวพรทิพย์ พลธรรม ครูผู้ช่ายโรงเรียนบ้านชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1204 นางสาววิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา ครูผู้ช่วยโรงเรียนชีลองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1205 นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1206 นายไชยยศ ศรีสกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1207 นายกรรณิกา ไกรบำรุง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1208 นายกำแพง ช่วยชูวงศ์ ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1209 นายกำแพง ช่วยชูวงศ์ ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1210 นางสีทอง ชาวประทุม ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1211 นางประพิทย์ ชัยศร ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1212 นางจิราวรรณ สุวรรณ ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1213 นางพัชรวรรณ กล้วยภักดี ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1214 นางฉวีวรรณ สามหมอ ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1215 นางสิริพันธ์ สีน้อยขาว ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1216 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1217 นางสาวพีพรรณ ไสยยาสน์ ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1218 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1219 นายปริวัฒน์ บุญภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1220 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1221 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1222 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1223 นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1224 นางสาวเสาวภา ชนะหาญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1225 นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1226 นางสาวจารุณี หาวิชิต ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1227 นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1228 นามยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1229 นางสาวจิราพร ภูมิภักดี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1230 นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1231 นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1232 นายธวัชชัย ถาวรกาย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1233 นางสาวกัลยวรรธน์ กาญจนระพีพงษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1234 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1235 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1236 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1237 นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1238 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1239 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1240 นายไพรวัลย์ คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1241 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1242 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1243 นายประยงยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1244 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1245 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1246 นางเสาวนีย์ พูดเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1247 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1248 นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1249 นายไพรวัลย์ คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1250 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1251 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1252 นายพิศิฎฐ์ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1253 นางสิริณา หิรัญคำ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1254 นางชูศรี รวิยะวงศ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1255 นายสุรชาติ สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1256 นางดรุณี โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1257 นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1258 นายศักดา พงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1259 นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1260 นางชูศรี จันทร์หอม ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1261 นางดรุณี สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1262 นางสาวสุพัตรา โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1263 นางสุภาภรณ์ พรหมนา ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1264 นางพรชนก พลแสน ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1265 นางสังวาลย์ อนันเต่า ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1266 นางสุกัญญา ผลสนอง ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1267 นางนิยดา ภูคงคา ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1268 นางวราภรณ์ ปากเมย ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1269 นางเอมอร พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1270 นางจิตรา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1271 นางวรุณี ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1272 นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1273 นายบุญถนอม ตระกูลสะอาด ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1274 นายวัชรินทร์ ต่อโชติ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1275 นายสุเวส คะมาวิวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1276 นายบุญส่ง หากุศล นักการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1277 นายชูชีพ บัวรุ่ง ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1278 นางสาวพรทิพย์ พลธรรม ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1279 นางสาวอรธิวา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1280 นางอภิญญา มานุ ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1281 นางกุลนารี ศรีวิชา ครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1282 นางทิพาภรณ์ ศรีใส ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1283 นายคำนวณ ตอพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1284 นายจตุภัทร ทศสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1285 นายโสวัตร เค็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1286 นายนงค์ แมนสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1287 นางวันทนาพร วาดสูงเนิน ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1288 นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1289 นางสาวลลิดา งอกคำ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1290 นางสุพัตรา โพธิ์คำ ครูธุรการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1291 นายเกรียงไกร แคนคลอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1292 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1293 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1294 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1295 นายประยงยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1296 นายนิมิตร ฝาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1297 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1298 นางสาวพัชรา ศรีสง่า ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1299 นางหนึ่งฤทัย แกมมณี ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1300 นางสาวทัศพร เดชภูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1301 นางรัชนี ศรีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1302 นางจริยา สรวงนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1303 นายสมยศ ลาดแท่น นักการภารโรงโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1304 นายวัญญู ศรีชมชื่น นักการภารโรงโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1305 นายวิเชียร ศิริคุณ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1306 นายสถาพร ศรีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1307 นายสมบูรณ์ กำลังเหลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1308 นายมนตรี เพียรยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1309 นางประไพ ขันชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1310 นางศิวาพร อุณาพรหม ครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1311 นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิ ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1312 นางประคอง บัวมี ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1313 นายบุญธรรม แพทย์กระโทก ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1314 นางฉลองขวัญ อัครปทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1315 นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิ ครูโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1316 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1317 นางนิตยา ดวงเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1318 นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธร ครูโรงเรียนบ้านหนองโก เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1319 นางแสงอรุณ ดวงเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1320 นางสิรินธร เติมชีพ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1321 นายสุชิน ประสานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1322 นายวิทย์วัช ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1323 นางวีรพร ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1324 นางวีราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1325 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1326 นางสาวบุษศรินทร์ ดานชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านห้วยร่วม เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1327 นายพัฒน์สกล บุญมาก ครูโรงเรียนบ้านคลองจันลา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1328 นางสาวเขมิกา สาทัน ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1329 นางสาวอัญชนา มณีโชติ ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1330 นางสนธยา สารโภค ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1331 นางสาวสุวีณา กองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1332 นางเสาวนีย์ พูดเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1333 นางศิริพร ศรีหาพล ึีครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1334 นางอรษา ศรีบุญยมาลา ครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1335 นางณัฐพร บัวรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1336 นางสาวจารุวรรณ กำลังเหลือ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1337 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ 1 เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1338 นายถวัลย์ คุ้มกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1339 นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1340 นายธานินทร ทองเผ้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1341 นายสะไกร สมฤาแสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1342 นายประเสริฐ เทียบกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1343 นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1344 นายมงคล ศิลาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1345 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1346 นายถวัลย์ คุ้มกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1347 นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1348 นายธานินทร ทองเผ้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1349 นายสะไกร สมฤาแสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1350 นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1351 นายเจริญศักดิ์ กิ่งปรุ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1352 นายสมดี ลานอุ่น ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1353 นายรูจี ศรีนอก ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1354 นายอร่าม ปลายชัยภูมิ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1355 นางชุติญา เสียงเลิศ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1356 นางวิภา คุณอุดม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1357 นายสมยงค์ จันทร์งาม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1358 นางพิมพาพร กลิ่นจันทร์แดง ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1359 นายสมชาติ ธูปพนม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1360 นางสมพร ทรงจอหอ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1361 นายสุมิตร ปัญญาปรุ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1362 นายธนาเสฎฐ์ จรรยา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1363 นายอริยะ งอกศิลป์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1364 นายสุขสันต์ สมสมัย เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1365 นางวันทนีย์ เต็งตระกูลเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1366 นางสาวสกาวรัตน์ ประสานเนตร ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1367 นายธนกฤต กิตติวัฒนพล ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1368 นายวิโรจน์ ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1369 นางวรรณภา โสดาวิชิต ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1370 นางสาวจงลักษณ์ หมู่หัวนา ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1371 นางพาวินี ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1372 นางสาวภคพร เค้าโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1373 นางศรีพันธ์ หงษ์พิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1374 นายกุณฑล พิกุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1375 นายธีรพล นนทะดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1376 นายประเสริฐ เทียบกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1377 นายมงคล ศิลาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1378 นางจิราลักษณ์ ภู่ภัทรางค์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1379 นางอาภา อินสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1380 นางสุภาพร เบ้าหินลาด ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1381 นางสาวจีรนุช เจริญไว ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1382 นางยุพาพร นามวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1383 นายอาทิตย์ คาดสนิท ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1384 นางสาวเบญจมาศ พื้นหินลาด ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1385 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 กรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1386 นายเกษมศักดิ์ บุพตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 กรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1387 นายคำรณ เงยกระโทก ครูโรงเรียนบ้านท่าข่อย กรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1388 นายเชษฐ์พงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 1 กรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1389 นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม กรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1390 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1391 นายมานิตย์ พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1392 นายสุนทร ธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1393 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1394 นายมานิตย์ พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1395 นางสุมาลี สุภาพ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1396 นางนฤมล หาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1397 นางสายหยุด ผาดี ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1398 นางพัชรินทร์ แอ่งบัวใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1399 นางนิตยา แก้วโยธา ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1400 นางภิรดี เงาสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1401 นางไพรวรรณ แกะมา ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1402 นางวีณา จำเริญสุข ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1403 นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1404 นายอนุชา วงศ์คำสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1405 นายณัฐวุฒิ สีเดือน ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1406 นายบุญมี อินทจร ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1407 นางกนิษฐา จันทร์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1408 นางมลชญา เคียงจัตุรัส พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1409 นางสาวอ้อย สุริพรรณ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1410 นางธนัชชา พาสังข์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1411 นายนิวัฒน์ คูมีชัย ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1412 นางวิชิต ผาดี ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1413 นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1414 นางสาวสายพิน เลิศขามป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1415 นายชัยศรี หวังปั่นกลาง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1416 นางกันยา อาจกล้า ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1417 นายชลเทพ บำรุงราษฎร์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1418 นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุล ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1419 นางสมพร มลิทอง ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1420 นางสาวกรรณิการ์ เติมผล ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1421 นางธารวิมล ทิพงษ์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1422 นายสราวุฒิ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1423 นางชลกานต์ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1424 นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1425 นางวลิดา ชาวนา ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1426 นางเบญจวรรณ แก้วอาษา ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1427 นางสาวนฤมล เวียงวงษ์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1428 นางสาวนภัสรา พูลมาก ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1429 นางสุวิชา นาทบรรลือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1430 นางจันทร์เพ็ญ มนชะอุ่ม ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1431 นางสาวเบญจภรณ์ เหล่าวิชัย ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1432 นางสาวพรพรรณ กาฬปักษิณ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1433 นางสาวปภาดา เทียนกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1434 นายวิรุฬ ชาลีพรหม พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1435 นายคำพัน เงินจัตุรัส นักการภารโรงโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1436 นางถวิลวดี อุทัยสาร์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1437 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1438 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1439 นายกีฬาชัย รัตนีศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1440 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1441 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนุทรวัฒนา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1442 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1443 นายชัยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1444 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1445 นางสิริกร เมืองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1446 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1447 นางสมหมาย ภิญโญดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1448 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1449 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1450 นางรัศมี โชคศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1451 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1452 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1453 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1454 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1455 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1456 นายเสนีย์ ปราบวิชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1457 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1458 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1459 นายกีฬาชัย รัตนีศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1460 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1461 นางสิริกร เมืองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1462 นายคมกริช โยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1463 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1464 นายวงกฎ เหง่าชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1465 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1466 นายธีระยุทธ ศรีตระกูล ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1467 นายวรวุฒิ ฝ่่ายสัจจา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1468 ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1469 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1470 นางขนิษฐา ต่อศรี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1471 นางพรทิพย์ ตาลบำรุง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1472 นางรัชนี สุภานันท์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1473 นางอัจจิมา ฦาชา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1474 นางสมสุข พรมชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1475 นางสุกัญญา ใจดี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1476 นางใจดี ทรงจันทึก ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1477 นายขจร ไกรสกุล ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1478 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1479 นายอุดม อุตชี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1480 นายอำนาจ บุญเหลือ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1481 นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1482 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1483 นายอภิณศักดิ์ อักษรดี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1484 นายสงบ ชัยวิเชียร ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1485 นายสมหมาย พรมชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1486 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1487 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1488 นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1489 นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1490 นางสาวณัฏฐณิฐ รัตนพนังสกุล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1491 นางสาวศิริรัตน์ นาคสะเกต ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1492 นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1493 นางสาวกฤติกา โชติวัฒ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1494 นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1495 นายศักดิ์ดา ฐานวิสัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1496 นางสาวภัทรีญา อุตมะพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1497 นายสุนันท์ กลางพระเนตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1498 นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1499 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1500 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1501 นายชัยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1502 นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1503 นางเสาวภา ชนะหาญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1504 นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1505 นางสาวจารุณี หาวิชิต ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1506 นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1507 นางจิราพร ภูมิภักดี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1508 นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1509 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1510 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1511 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1512 นางสมหมาย ภิญโญดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1513 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1514 นางสาวพิสมัย ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1515 นายมนตรี หิรัญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1516 นายวฤธ อุมารังสี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1517 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1518 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1519 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1520 นางรัศมี โชคศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1521 นายชมพู สิงห์อุ่น ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1522 นายบุรรัตน์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1523 นายสมชาย วิเศษชาติ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1524 นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1525 นายรัศมี พวงทอง ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1526 นางปรินดา กลับรอด ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1527 นางสาวภัคภิชา คำมูลมี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1528 นางสาวอุษา ชัยอาสา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1529 นายโยธิน งามสกุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1530 นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1531 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนุทรวัฒนา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) </