หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นายสมจิตร์ เถื่อนยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธาน
2. นางอารีวรรณ์ เรืองศรีโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาวกรรมการ
3. นางหนึ่งนรินทร์ เชื้อวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
4. นางพรพิมล วัดเข่งโรงเรียนวัดโฆสิตารามกรรมการ
5. นางสาวสมพร ทัพมงคลโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร์ เถื่อนยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธาน
2. นางณิชชรีย์ พงษ์ศรีศิริโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก บางจั่นโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
4. นางเมตตา เลิศฤทธิ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
5. นางพัทธีรา กะรันตุนะโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางวรรณา ฉลูทองโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ เถื่อนยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธาน
2. นางปิยนันท์ แสงทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นางมาลีวรรณ บุญใสโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ศรีเดชโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางพจมาน สิมลีโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ แข็งธัญญกิจโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายองอาจ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายชาญชัย วงศ์เวโรจน์โรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
3. นางพัชราวลัย ขอดทองโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นางพยุง เราเจริญโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
5. นางสาวสุจิตา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายองอาจ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางราตรี ปล้องมากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ นาคสุขโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
4. นางพรรณี พานทองโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นางนิตยา ริ้วประเสริฐโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายองอาจ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายพีระ ถีจันทร์โรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
3. นางนฤมล รอดดีโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
4. นางจิรนันทน์ สุวรรณรัตนกิจโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางรัชนี มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอดิศักดิ์ สีแตงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางสัมฤทธิ์ ก๊กศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวโศจิรัตน์ เณรแขกโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางนิษา ยิ้มจันทร์โรงเรียนวัดโฆสิตารามกรรมการ
5. นางณัฐฐาพร สาปานโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
6. นายนิพนธ์ อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรพีพร ปรุงสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางสาวสมพิศ เอี่ยมรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นางชฎาภรณ์ สุนันทคงเดชโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
4. นางสมพิศ ตุ้ยแม้นโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
5. นางจิรพรรณ แดงงามโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
6. นางกฤษณา วงศ์สงฆ์โรงเรียนวัดโพธิมงคลเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางสุพัตรา เทียนฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางมาลิน จำสนองโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
4. นางฐิติพร บุญทองโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางวลินดา พลเจียกโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นางศรัณย์รัชต์ แสงศรีบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางบรรจง มณฑาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางสาวพลอยชมพู จันทร์ฉนวนโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นางสัมฤทธิ์ ก๊กศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ สิงห์คาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ทับวงษ์จันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางรพีพร ปรุงสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางสาววัณจิณต์ ทองเกลียวทวีโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางถนอมศรี คุ้มสุวรรณโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวินัย สารททองโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
5. นางเสริมศรี เถื่อนยังโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายองอาจ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางบุญนำ ศรีทรงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางกัลยา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
4. นางอรอุมา บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
5. นางสมทรง อ่ำบุญโรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
6. นางกัลยาณ์ เนียรภาคโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวรรณา ขวัญเผือกโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นายณรงค์ จุ้ยขาวโรงเรียนวัดคลองเกษมกรรมการ
3. นางสาวศรีทอง มีทาทองโรงเรียนวัดเนินถ่านกรรมการ
4. นางชนิดดา สุขพงษ์ษาโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
5. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นายธนโชติ ต่ายนิลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวี ทองมานิตย์โรงเรียนวัดเนินถ่านประธาน
2. นางสุดา นุ่มฟักโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
3. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวชูศรี สนิกวาทีโรงเรียนวัดคลองเกษมกรรมการ
5. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นายธนโชติ ต่ายนิลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ไทยเขียวโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายวัฒนา นุ่มฟักโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดคลองเกษมกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ตาดโท้โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นายธนโชติ ต่ายนิลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัญฑิกา ทั่งทองโรงเรียนท่าบ้านหลวงประธาน
2. นางสาววิภา บำเรอจิตโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นางสาวปัทมา เต่าให้โรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นางสาวคณาวรรณ ธิติวรรณพงศ์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
5. นางพยอม พงษ์หิรัญโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำเริง อนุศาสนนันท์โรงเรียนวัดโพธิ์งามประธาน
2. นางแสงระวี เทียนชัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายวิมล แช่มอุบลโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
4. นางสาวชมภู่ เพ็ชรไพทูรย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
5. นางปณิสรา ปิ่นเงินโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางสาวจินดารัตน์ จำปาทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
3. นางกิจนัท เจตนะจิตรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางจงจิตร ฟักนุชโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางธงไทย บัวนินโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นางอรพิน น้อยจันทร์โรงเรียนบ้านสะพานหินเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางสาวจินดารัตน์ จำปาทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
3. นางกิจนัท เจตนะจิตรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางจงจิตร ฟักนุชโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางธงไทย บัวนินโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นางอรพิน น้อยจันทร์โรงเรียนบ้านสะพานหินเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางทองสุข ดิษสระโรงเรียนวัดดอนตะไล้ประธาน
2. นางสาวคณาวรรณ ธิติวรรณพงศ์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ขวัญชัยโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางแสงระวี เทียนชัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางปณิสรา ปิ่นเงินโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวประธาน
2. นางสาวชมภู่ เพ็ชรไพทูรย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไทยเขียวโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสำเริง อนุศาสนนันท์โรงเรียนวัดโพธิ์งามเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางไพรินทร์ รอดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
3. นางสาวสาคร มากมีโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
4. นางสุรีย์วัลย์ สวัสดิ์พันธุ์โรงเรียนวัดโพธิืงามกรรมการ
5. นางสาวลัดดา จำปีโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นางปาวณีย์ อยู่กลางโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางสาวทวีวรรณ จันทรประทานโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายจินดารัตน์ วังบุญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นายปรีชา รอดช้างโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นายสมชาติ พันธุ์เขียนโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
6. นางพรรณพนิต มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
7. นางสาวพูลศรี ฤทธิ์เรืองเดชโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
8. นางสาวนัฏฐาณิตา จันทรดิศโรงเรียนบ้านวังคะเคียนกรรมการ
9. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางสาววีณา พึ่งเจียมโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
6. นางสาวนันทิยา ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
7. นางดำเนิน ชูกุศลโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
8. นายไพจิตร ไชยรักษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
9. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
10. นายพล ป้อมแสงโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นางสาวเจิดลักษณ์ บุญปลูกโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
12. นางรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
13. นายสุรัตน์ เครือแสงโรงเรียนบ้านดอนกระโนกรรมการ
14. นางรัฐธี บุญปลูกโรงเรียนอนุบาลหันคาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สุ่มแสงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
7. นางวราพร ยอดทองดีโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
8. นายบุญสืบ ท้วมสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สุ่มแสงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
7. นางวราพร ยอดทองดีโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
8. นายบุญสืบ ท้วมสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางสาววีณา พึ่งเจียมโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
6. นางสาวนันทิยา ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
7. นางดำเนิน ชูกุศลโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
8. นายไพจิตร ไชยรักษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
9. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
10. นางรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
11. นายพล ป้อมแสงโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
12. นางสาวเจิดลักษณ์ เดชมาโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
13. นายสุรัตน์ เครือแสงโรงเรียนบ้านดอนกระโดนกรรมการ
14. นางรัฐธี บุญปลูกโรงเรียนอนุบาลหันคาเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายเกษม เนียรภาคโรงเรียนวัดดอนรังนกกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นางเยาวณี กลัดสุขโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางประภาศินี แสงขำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางจำนงค์ อยู่เกิดโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
7. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
8. นางดวงจันทร์ โลหาวุธโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายเกษม เนียรภาคโรงเรียนวัดดอนรังนกกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นางเยาวณี กลัดสุขโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางประภาศินี แสงขำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางจำนงค์ อยู่เกิดโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
7. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
8. นางดวงจันทร์ โลหาวุธโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางสาววีณา พึ่งเจียมโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
6. นางสาวนันทิยา ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
7. นายดำเนิน ชูกุศลโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
8. นายไพจิตร ไชยรักษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
9. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
10. นางรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
11. นายพล ป้อมแสงโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
12. นางสาวเจิดลักษณ์ เดชมาโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
13. นายสุรัตน์ เครือแสงโรงเรียนบ้านดอนกระโดนกรรมการ
14. นางรัฐธี บุญปลูกโรงเรียนอนุบาลหันคาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายอุทิศ คล้ายโฉมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิืงามกรรมการ
4. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สุ่มแสงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
7. นางวราพร ยอดทองดีโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
8. นายบุญสืบ ท้วมสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นายสุเทพ นิยมธรรมโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
6. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
7. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นายสุเทพ นิยมธรรมโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
7. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนบ้านไพรนกยูงเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นายสุเทพ นิยมธรรมโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
7. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนบ้านไพรนกยูงเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ผิวขาวโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสมชาติ พันธุ์เขียนโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
6. นายปรีชา รอดช้างโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
7. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ฉิมกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายธงชัย รตโนภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ผิวขาวโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสมชาติ พันธุ์เขียนโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
6. นายปรีชา รอดช้างโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
7. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ม้าทองโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ประธาน
2. นางเบญจวรรณ สีแสงโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายแดน พุ่มจำปาโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีอินทร์โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อรุณชัยโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแดน พุ่มจำปาโรงเรียนอนุบาลเนินขามประธาน
2. นายสมยศ ม้าทองโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
3. นางสมศรี ศรีอินทร์โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สีแสงโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อรุณชัยโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ สีแสงโรงเรียนวัดศรีวิชัยประธาน
2. นายสมยศ ม้าทองโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
3. นายแดน พุ่มจำปาโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีอินทร์โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อรุณชัยโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจงกล กรมขุนทดวัดโคกแจงประธาน
2. นายชลิต รัตนกันโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖กรรมการ
3. นางพรพรรณ สิงหเศรษฐโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
4. นางเรณู ฉ่ำเพชรโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
5. นายเพทาย มาโตโรงเรียนวัดโคกหมูเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเยาวนีย์ กลัดสุขโรงเรียนวัดศรีวิชัยประธาน
2. นางสายัณ ฉิมกรดโรงเรียนวัดดอนตะไล้กรรมการ
3. นางทองเครือ เกษตรการณ์โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นายสุพจน์ แก้ววานิชโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
5. นางสุวันทนา พินิจจันทร์โรงเรียนวัดแหลมหว้าเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เรียนทัพโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ประธาน
2. นางสุดารัตน์ หนูพรหมโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖กรรมการ
3. นางสมหมาย เทียนบูชาโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นางทิชากร สังข์ธูปโรงเรียนวัดอู่ตะเภาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายบรรจบ ใจแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นายธานี วงษ์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ชูเกษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวประพิมภา ปลายนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายบรรจบ ใจแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นายธานี วงษ์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ชูเกษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวประพิมภา ปลายนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญา หนูพรหมโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ชิตยานนท์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางขัตติยา ครุฑฉ่ำโรงเรียนวัดแหลมหว้าเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศรีประภา เถื่อนมาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางรุ่งนภา นิติศิริโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นางสาวอุษา ร่มเย็นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางจริยา ล่ามพระยาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนะ งามสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายไพบูลย์ บูรณอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
3. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
4. นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
5. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพัฒนะ งามสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายไพบูลย์ บูรณอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
3. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
4. นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
5. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชิต กลัดสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางวันเพ็ญ ภูฆังโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
3. นางวัลภา คงอินทร์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวขจร สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้าเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสอาด นุ่มแสงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางศรัณยา สว่างพร้อมโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวลำเจียก สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
4. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรา วรรณพันธ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นายธงชัย คงมะกล่ำโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช เชื้อเนียมโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางชุติมา ศรีอุดมโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิลาวรรณ ตันธีระพงษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางประคอง แก้วเวียงเดชโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
3. นางพรพิมล เล็กสายโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางสุพัตรา เฉยทิมโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
5. นางอำนวยพร ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางภาษิณี อ่ำบุญโรงเรียนท่าบ้านหลวงประธาน
2. นางสาวยิ่งชีพ สีเขียวโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
3. นางวรประภา เรืองสุขโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นางพจนี ดีดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
5. นางอารีย์ โชติภิวัฒน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คำแสงโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ประธาน
2. นางทรัพย์สินี โพธิ์เพชร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พิณประภัศร์โรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางสาวผาสุข ครุฑพันธ์โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
5. นางสมหมาย ยิ้มห้อยโรงเรียนวัดอู่ตะเภาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางเสริมศรี เถื่อนยังโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นายธนิตย์ศักดิ์ หิรัญบุณยพงศ์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ ภู่บัณฑิตโรงเรียนวัดธรรมามูลกรรมการ
4. นางมานี พูลเพิ่มโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางพรรณี พานทองโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสิริพร ปานเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายราชัย เจริญมายุโรงเรียนวัดหาดอาษากรรมการ
3. นางสาววัลยา ฤทธิ์กล้านักวิชาการศาสนาจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายศุภกิตติ์ เขียวน้อยนักวิชาการศาสนาจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายธีรพงศ์ คำแสงโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธนู แสงพิชัยโรงพยาบาลชัยนาทประธาน
2. นางเมตตา กู่ก้องโรงพยาบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญงามโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นายเกษม บุญศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นายยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
6. นายดนัย เขียวอ้นโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธนู แสงพิชัยโรงพยาบาลชัยนาทประธาน
2. นางเมตตา กู่ก้องโรงพยาบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญงามโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นายเกษม บุญศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นายยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
6. นายดนัย เขียวอ้นโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย อินทรอำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายชูศักดิ์ ศรียาโรงเรียนวัดคลองเกษมกรรมการ
3. นางสาวนพนันท์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ น่วมนิ่มโรงเรียนวัดหนองน้อยเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรัชนี มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นายธีระ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ส้มไม้โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายประพันธ์ ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นายสันติ คงมีชนม์โรงเรียนวัดศรีสโมสรเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ศรีฉ่ำโรงเรียนวัดสนามชัยประธาน
2. นายจำนงค์ คลังสินโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายวีรกร สงวนเนตร์โรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นายมานบ ใจสงค์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
5. นายวิเชียร เกตุจันทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว อยู่เกิดโรงเรียนเทพรัตน์ประธาน
2. นายสวิง บุญเมืองโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
3. นางสาวสวรส แตงโสภาโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
4. นายไพโรจน์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นางนุชนารถ อภิชนะกุลชัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายศิลป คอวนิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ แสงศรีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนมาติการามกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางสาวอภิสรา อินมณีโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาครกรรมการ
3. นายจตุรงค์ วงค์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล นิติสิริโรงเรียนอนุบาลหันคาประธาน
2. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
3. นางสาวจินท์นพัต อังอินสมบัติโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้าประธาน
2. นางรุ่งรัตน์ แสงศรีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนมาติการามกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายจตุรงค์ วงค์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา อินมณีโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาครกรรมการ
4. นายคมสันต์ แม้นญาตโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมณฑล นิติสิริโรงเรียนอนุบาลหันคาประธาน
2. นางสาวจันทร์นพัต อังอินสมบัติโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
4. นายรัตนชัย เอี่ยมเต็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุดโสมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธาน
2. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ แฝกสมุทโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายสนธยา ฉายะสถิตย์โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)กรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยาประธาน
2. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายสนธยา ฉายะสถิตย์โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)กรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาประธาน
2. นางปาริชาติ แฝกสมุทโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธาน
2. นายสมชาติ สุดโสมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมณฑล นิติสิริโรงเรียนอนุบาลหันคาประธาน
2. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนมาติการามประธาน
2. นายมณฑล นิติสิริโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางสาวอภิสรา อินมณีโรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาครกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธาน
2. นายจตุรงค์ วงค์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ แสงศรีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นายสนธยา ฉายะสถิตย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนมาติการามกรรมการ
4. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
9. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
6. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
7. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
8. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
9. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
10. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
6. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
7. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
9. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
6. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
7. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
9. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
6. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นายจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางประธาน
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางนุศรา คูสกุลโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางประธาน
2. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางนุศรา คูสกุลโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
3. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
3. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางนุศรา คูสกุลโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางจันตรา ธรรมแพทย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายเฉลิม อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมวัดคงคารามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างวัดวังหมันกรรมการ
6. นายบุญเลิศ มั่นปานวัดฝางกรรมการ
7. นางนุศรา คูสกุลโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
3. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
6. นายศิลป คอวนิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมวัดคงคารามประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
4. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
7. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
8. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
10. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมวัดคงคารามประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
8. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
9. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
10. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
8. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
9. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
10. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
4. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
8. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
9. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
10. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
7. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
7. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญสรรค์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนันต์ อ่อนคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นบุญนาคพิทยาคมประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธาน
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธาน
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธาน
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธาน
2. นายนภดล บุญครอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มิ่งใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธาน
2. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
3. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธาน
2. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
7. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
7. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางชาลิสา เมืองใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
4. นางกฤษิญา นวลศรีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
7. นางวรปภา เรืองสุขโรงเรียนบ้านเก่าเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางชาลิสา เมืองใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
4. นางกฤษิญา นวลศรีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางวรปภา เรืองสุขโรงเรียนบ้านเก่าเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
5. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
5. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางนุศรา คูสกุลโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
8. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางชาลิสา เมืองใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นางกฤษิญา นวลศรีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
7. นางวรปภา เรืองสุขโรงเรียนบ้านเก่าเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางชาลิสา เมืองใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นางกฤษิญา นวลศรีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางวรปภา เรืองสุขโรงเรียนบ้่านเก่ากรรมการ
5. นางจรีรัต์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
6. นางจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
7. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายศิลป คอวนิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มณีรอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจินตนา พุทธโกสัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยประธาน
2. นางสุนัน หมู่มากโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ประทุมมาลีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางถนอมทิพย์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ จบศรีโรงเรียนบ้านหมื่นเทพประธาน
2. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
3. นางสาวกัณทิมา กัมมาสุนทรโรงเรียนวัดสังฆารามกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ คำแสงโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนุชรินทร์ ช่วงโพธิ์โรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญปลูกโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวทิพยฉัตร พละพลโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
8. นายไชยา รัตนเสนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจินตนา พุทธโกสัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยประธาน
2. นางสุนัน หมู่มากโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
3. นางอรุณ กำเพ็ชรโรงเรียนวัดเนินถ่านกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พิศรูปโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
5. นางถนอมทิพย์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ประธาน
2. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
5. นายอธิพงศ์ กำเพชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายชนินทร์ ชูเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ประธาน
2. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
5. นายอธิพงศ์ กำเพชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายชนินทร์ ชูเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนรงค์ พงษ์พานิชโรงเรียนวัดสกุณารามประธาน
2. นายนคร ศรีกระจิบโรงเรียนดอนศรีนวนกรรมการ
3. นายสมพร เสนาผันโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นางพยุง มีมุขโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมารยาท วันทองโรงเรียนวัดหนองจิกเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนรงค์ พงษ์พานิชโรงเรียนวัดสกุณารามประธาน
2. นายนคร ศรีกระจิบโรงเรียนดอนศรีนวนกรรมการ
3. นายสมพร เสนาผันโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นางพยุง มีมุขโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมารยาท วันทองโรงเรียนวัดหนองจิกเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธโกสัยโรงเรียนวัดธรรมามูลประธาน
2. นางสาวอรอุมา เผือกสุขโรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
3. นางพัชริน ปานเล็กโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
4. นายญานิศา สุ่มงามโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ มีมุขโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
6. นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี อ่วมวิไลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ประธาน
2. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
5. นายอธิพงศ์ กำเพชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายชนินทร์ ชูเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ประธาน
2. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
5. นายอธิพงศ์ กำเพชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายชนินทร์ ชูเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนฤดม สงนุ้ยโรงเรียนบ้านสะพานหินประธาน
2. นางนิชชาภัทร ชัชวาลย์โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์กรรมการ
3. นายปานเทพ ปานนิลโรงเรียนวัดจันทร์กรรมการ
4. นายสำนวน เจตนะจิตรโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นางสาวอโนชา ชำนาญแก้วโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
6. นายพิทยา สีไพสนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวนฤภัทร โพธิ์มูลโรงเรียนบ้านวังคอไหฯเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวินันท์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธาน
2. นางภิรมย์ พุ่มมีโรงเรียนบ้านดอนแตงกรรมการ
3. นางยุพิน ศรีวสุธากุลโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางประกาย ช้างคงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นางจรรยา สีสดโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
6. นางสุทิน ชมภูนุกูลรัตน์โรงเรียนวัดโคกสุกเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวินันท์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธาน
2. นางภิรมย์ พุ่มมีโรงเรียนบ้านดอนแตงกรรมการ
3. นางยุพิน ศรีวสุธากุลโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางประกาย ช้างคงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นางจรรยา สีสดโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
6. นางสุทิน ชมภูนุกูลรัตน์โรงเรียนวัดโคกสุกเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธีระชัย คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธาน
2. นายอมรินทร์ คงสนุ่นโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
3. นายสรวิชญ์ สินสวาทโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นายสมภพ แก้วสวรรค์โรงเรียนวัดเทพรัตนวรารามกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
6. นายยุทธนา ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนบ้านคลองยางเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธาน
2. นายอมรินทร์ คงสนุ่นโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
3. นายสมภพ แก้วสวรรค์โรงเรียนวัดเทพรัตนวรารามกรรมการ
4. นายสรวิชญ์ สินสวาทโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
6. นายยุทธนา ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนบ้านคลองยางเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดมะปรางประธาน
2. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
3. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางธนณัส อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสกรรมการ
5. นางสอิ้ง มีเผ่าโรงเรียนวัดอารีทวีวนารามเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดมะปรางประธาน
2. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
3. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางธนณัส อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสกรรมการ
5. นางสอิ้ง มีเผ่าโรงเรียนวัดอารีทวีวนารามเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายสมาน ฟักนุชโรงเรียนวัดดอนแตงประธาน
2. นายสมบัติ มีโพธิ์โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอกรรมการ
4. นายเฉลียว อยู่เกิดโรงเรียนวัดสวนลำใยกรรมการ
5. นายวิมล ดีประดิษฐ์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
6. นายสำราญ แข็งธัญญกิจโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ฟักนุชโรงเรียนวัดดอนแตงกรรมการ
2. นายสมบัติ มีโพธิ์โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นายเฉลียว อยู่เกิดโรงเรียนวัดสวนลำใยกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอกรรมการ
5. นายวิมล ดีประดิษฐ์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
6. นายสำราญ แข็งธัญญกิจโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางญานิสา สุ่มงามโรงเรียนอนุบาลหันคารองประธาน
3. นางนุชรินทร์ ช่วงโพธิ์โรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา แย้มสกุลโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านน้ำพุเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางญานิสา สุ่มงามโรงเรียนอนุบาลหันคารองประธาน
3. นางนุชรินทร์ ช่วงโพธิ์โรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา แย้มสกุลโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านน้ำพุเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายเมธี วัฒนสิงห์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยาประธาน
2. นายศิลา อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
3. นายอดุลเดช พิเมยโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
4. นางจงกล โพธิรังโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
5. นายยงยุทธ รุณมณีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนวัดคลองบุญเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเมธี วัฒนสิงห์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยาประธาน
2. นายศิลา อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
3. นายอดุลเดช พิเมยโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
4. นายยงยุทธ รุณมณีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นางจงกล โพธิรังโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
6. นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนวัดคลองบุญเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ จบศรีโรงเรียนบ้านหมื่นเทพประธาน
2. นางสาวกันทิมา กัมมาสุนทรโรงเรียนวัดสังฆารามกรรมการ
3. นายวิสูตร สุ่มงามโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการ
4. นายอุทัย คำวิเศษโรงเรียนชุมชนหางน้ำสาครกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล กรองสะอาดโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวทิพยฉัตร พละพลโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
7. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้าเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดยางศรีเจริญประธาน
2. นางสาวพัชรินทร์ ภู่งามโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
3. นางศรีอำพร น่วมภักดีโรงเรียนวัดหัวหว้ากรรมการ
4. นางยุพดี วสุลีวรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์กรรมการ
5. นางจิรนันท์ เงินช้างโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
6. นางสาวทัษภร แสงมณีโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดยางศรีเจริญประธาน
2. นางสาวพัชรินทร์ ภู่งามโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
3. นางศรีอำพร น่วมภักดีโรงเรียนวัดหัวหว้ากรรมการ
4. นางจิรนันท์ เงินช้างโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
5. นางสาวทัษภร แสงมณีโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา เจติยะกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นายอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
5. นางนฤมล อุดทาคำโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สีหานามโรงเรียนวัดวังน้ำขาวเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ คงแจ๋วโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
2. นางบุญญารัตน์ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
3. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เอี่ยมทาโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาวประธาน
2. นางบุญญารัตน์ แคะนาคโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ คงแจ๋วโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
4. นางบัณพร อู๋ทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
5. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุนิสา เจติยะกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
3. นายอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
4. นางนฤมล อุดทาคำโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สีหานามโรงเรียนวัดวังน้ำขาวเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา เจติยะกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางนฤมล อุดทาคำโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นายอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สีหานามโรงเรียนวัดวังน้ำขาวเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเสริมศรี อินพรหมโรงเรียนบ้านทุ่่งกว้างประธาน
2. นางจุรีย์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริโรงเรียนวัดสระเนินพระรามกรรมการ
3. นางพรพักตร์ หิรัญบุณยพงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราณี จิตรดาโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
5. นางพรรณี บุญถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสริมศรี อินพรหมโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างประธาน
2. นางจุรีย์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริโรงเรียนวัดสระเนินพระรามกรรมการ
3. นางพรพักตร์ หิรัญบุณยพงค์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราณี จิตรดาโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
5. นางพรรณี บุญถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศรีสุมน เรืองฤกษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางงามจิต โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
3. นางพรศิริ สวนเกลี้ยงโรงเรียนวัฒนะโชติกรรมการ
4. นางวสุภัทร จีรพรโสภณไชยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
5. นางสาวสวาท แสงเขียวโรงเรียนวัดหนองจิกเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสุมน เรืองฤกษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางงามจิต โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
3. นางวสุภัทร จีรพรโสภณไชยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวสวาท แสงเขียวโรงเรียนวัดหนองจิกเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธาน
2. นายอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
3. นายชนินทร์ ชูเพ็งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
4. นายณรงค์ จุ้ยขาวโรงเรียนวัดคลองเกษมกรรมการ
5. นายวิชัย บัณเด็จโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นางสาวอโนชา ชำนาญแก้วโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แก้วเขียวโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทองประธาน
2. นายจำเนียร ดิษสระโรงเรียนวัดมะฝ่อกรรมการ
3. นายสมชาย บุญเมืองโรงเรียนชุมชนมาติการามกรรมการ
4. นายอฒิรุจ อ่อนจ้ายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
5. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
6. นายมโนนาท เรืองฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพวันเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายเกษม พุ่มพงษ์โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงประธาน
2. นางสุรีรัตน์ พานิชโรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวนาฒยา ตุ้มโทโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
4. นางสาวจรรยารักษ์ ล่าต้าโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปานทิพย์ ระแวกโสมโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช สุหงสาโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มประธาน
2. นางสาวชลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา แพนสงโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางอัจฉริยา เทพทัตต์โรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธาน
2. นางสาวสุขุมาภรณ์ พุ่มจำปาโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทองกรรมการ
3. นางสาวโอ๋ เอี่ยมวิไลย์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสาวกนกพร แสนแก้วโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
5. นายนครินทร์ ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร เกตุจันทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางรดาณัฐ เปี่ยมสินโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
3. นางวรารัตน์ พิเมยโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
4. นางสาวดาริน วงศ์ทองโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางฐปนีย์ ภู่กลิ่นโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิน จันทร์ศรีโรงเรียนวัดโคกสุกประธาน
2. นายสนอง ตาดโท้โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ปานดำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวสายฝน แอฆะโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอรทัย คงทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามประธาน
2. นางวันวิสา นุ้ยตูมโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จำปาทองโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นายช้วน แม่นยิงโรงเรียนวัดหัวยางกรรมการ
5. นางวันทนา หิรัญแพทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางปภัสสรณ์ ปิ่นเงินโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
3. นางสาวประทุม ภิยรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
4. นางสาวบังเอิญ พลอยพรายโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกัลยารัตน์ แตงทองโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีประธาน
2. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
3. นางจุฑามาศ กำเพ็ชรโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางลำดวน รอดสถิตย์โรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอักษิกา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธาน
2. นางสาวนริศา คำภาพักต์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางชลิตา ปัญจกนกกุลโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
4. นายประเสริฐ แสงทับโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเศรษฐสิริ อำไพสัมพันธกุลโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ประธาน
2. นางสาวสุปรียา ป้องป้อมโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ บู่ทองโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร สุ่มงามโรงเรียนวัดโคกหมูประธาน
2. นางวรรณดี เพ็งภู่โรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นางเอื้องคำ หริ่มแก้วโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางสาวสมหมาย อ่องชุ่มโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสมบุญ คำรองโรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายพรไทย เหลืองวรานันท์โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยากรรมการ
3. MissLiu Xiangโรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
4. MissShi Lu Luโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นายพรไทย เหลืองวรานันท์อนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. MissLiu Xiangวัฒนาชัยนาทกรรมการ
4. MissLu Luอนุบาลชัยนาทกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก แก้วสว่างข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
3. นายเอนก รุ่งเรืองโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
4. นางสาวสมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
6. นายสุพจน์ วังบุญโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
7. นายวิชัย เรืองทัพโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
8. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
9. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายนายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
11. นายธรรมนูญ มีสมสืบโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
12. นายไพรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
13. นางสุกัญญา มีพ่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
14. นางเรณู นิมะวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเอนก แก้วสว่างข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
3. นายเอนก รุ่งเรืองโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
4. นางสาวสมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
6. นายสุพจน์ วังบุญโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
7. นายวิชัย เรืองทัพโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
8. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
9. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
11. นายธรรมนูญ มีสมสืบโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
12. นายไพรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
14. นายสุกัญญา มีพ่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก แก้วสว่างข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
3. นายเอนก รุ่งเรืองโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
4. นางสาวสมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
6. นายสุพจน์ วังบุญโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
7. นายวิชัย เรืองทัพโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
8. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
9. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
11. นายธรรมนูญ มีสมสืบโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
12. นายไพรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
13. นางสุกัญญา มีพ่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
14. นางเรณู นิมะวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทัศณี แก้วทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางเรณู คำภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นางสุดใจ เกิดอ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางวีนัส เปรมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
7. นางประทุม กวางแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางทัศณี แก้วทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางเรณู คำภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นางสุดใจ เกิดอ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางวีนัส เปรมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
7. นางประทุม กวางแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางทัศณี แก้วทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางเรณู คำภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นางสุดใจ เกิดอ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางวีนัส เปรมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
7. นางประทุม กวางแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรพีพร ปรุงสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางพรทิพย์ หลิมแก้วโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ มีผิวโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
4. นางอัญเชิญ เทียนมั่นโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ส้มไม้โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวสุทัศษา ปานสดโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางประดับ หาญลำยวงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรพีพร ปรุงสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางพรทิพย์ หลิมแก้วโรงเรียนบางไก่เถือนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ มีผิวโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ส้มไม้โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวสุทัศษา ปานสดโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
6. นางอัญเชิญ เทียนมั่นโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางประดับ หาญลำยวงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางกันยารัตน์ แตงทองโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีประธาน
2. นางนิดาภรณ์ เกตุขวัญชัยโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางประไพ กลัดล้อมโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางวลัยพร พรสวัสดิ์โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
5. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
6. นายวิสูตร สุ่มงามโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสิริพรรณ รุณมณีรัตน์โรงเรียนวัดดอนตะไล้ประธาน
2. นางเทพิน พุ่มน้อยโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางกันทิมา กัมมานุสรโรงเรียนวัดสังฆารามกรรมการ
4. นางสาวประทุม ภิยรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นางลำดวน รอดสถิตย์โรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางธงไทย บัวนินโรงเรียนบางไก่เถื่อนประธาน
2. นายปณิธาน พันธ์พานิชโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางนงนุช สุหงสาโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สุหงสาโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มประธาน
2. นางธงไทย บัวนินโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายปณิธาน พันธ์พานิชโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายองอาจ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางมยุรี บ้านสระโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
3. นายนิพนธ์ อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
4. นางณัฐวรรณ พุ่มเข็มโรงเรียนวัดสะตือสิงห์กรรมการ
5. นางสมศรี ดำคำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายองอาจ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
2. นางมยุรี บ้านสระโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
3. นายนิพนธ์ อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
4. นางณัฐวรรณ พุ่มเข็มโรงเรียนวัดสะตือสิงห์กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
6. นางสมศรี ดำคำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช สุหงสาโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มประธาน
2. นายปณิธาน พันธ์พานิชโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางธงไทย บัวนินโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สุหงสาโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มประธาน
2. นายปณิธาน พันธ์พานิชโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางธงไทย บัวนินโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
4. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นายบุญเหลือ กริ่่มเกิดโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
6. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
7. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
8. นางสิริพร อยู่วัตรศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางนงนุช กันตวิรุฒโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นางณัฐธิกา ฉายประทีปคชาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
11. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
3. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
3. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
4. นางสิริพร อยู่วัตรศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
4. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นายบุญเหลือ กริ่่มเกิดโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
6. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
7. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
8. นางสิริพร อยู่วัตรศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางนงนุช กันตวิรุฒโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นางณัฐธิกา ฉายประทีปคชาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
11. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทร์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
4. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นายบุญเหลือ กริ่่มเกิดโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
6. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
7. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
8. นางสิริพร อยู่วัตรศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางนงนุช กันตวิรุฒโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นางณัฐธิกา ฉายประทีปคชาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
11. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวปรานอม พหรมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทนืกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวปรานอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวปรานอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางสมคิด จิตร์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
3. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
5. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
6. นางสาวปรานอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์วัดโพธิ์งามเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสมคิด จิตต์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
7. นางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
8. นางรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
9. นางสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
11. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
12. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางสมคิด จิตร์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
3. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางวันเพ็ญ วรรณสูตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางวันเพ็ญ วรรณสูตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางบังอร ต่วนชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางปราณ๊ มลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสิรีลักษณ์ ตาดโท้โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ วรรณสูตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ เนตรพรหมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางสาววันดี โม่ทิมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางศิวกานต์ บัวมากโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
11. นางสาวสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางบังอร ต่วยชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57กรรมการ
3. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหประธาน
2. นางบังอร ต่วนชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ตาดโท้โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ วรรณสูตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสมคิด จิตต์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
7. นางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
8. นางสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
11. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
12. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสมคิด จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
5. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
4. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
5. นางนงนุช กันตวิรุฒิโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางนงนุช กันตวิรุฒโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นายนางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
4. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
6. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์ศรีใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำชัยนาทกรรมการ
7. นางสิริพร อยู่วัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำชัยนาทกรรมการ
8. นางนงนุช กันตวิรุฒโรงเรียนวัดคงคารามเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางสิริลักษณ์ ตาดโท้โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
2. นางบังอร ต่วนชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57กรรมการ
3. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางจุฑารัตน์ เนตรพรหมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
2. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วรรณสูตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางสาววันดี โม่ทิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
5. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
6. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
8. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางสาววิภา จิอู๋ศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
11. นายนรินทร์ รินพนัสสักศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
12. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
13. นางมาลัย เนียมปานโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
14. นางรัชนี จันทร๋พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาววิภา จิอู๋ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาววิภา จิอู๋ศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางปราณ๊ มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางบังอร ต่วนชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57กรรมการ
3. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหฯประธาน
2. นางสิริลักษณ์ ตาดโท้โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหประธาน
2. นางวันเพ็ญ วรรณสูตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาววันดี โม่ทิมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
6. นางปราณี มาลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
7. นางสาวบังอร ต่วนชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57กรรมการ
8. นางสาวสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋วโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางสาววิภา จิอู๋ศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นายนรินทร์ รินพนัสสักศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋วโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
2. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายนรินทร์ รินพนัสสักศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเนาวรัตน์ สอนสุขนักวิชาการ สพป.ชัยนาทประธาน
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
4. นายนรินทร์ รินพนัสสักศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
6. นางศิวกานต์ บัวมากข้าราชการบำนาญกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นายนรินทร์ รินพนัสสักศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
4. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวสมมาส ร่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางนางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
6. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
8. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางชลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
7. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
8. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
9. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
10. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
11. นางสาววิภา จิอู๋ศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
12. นายนรินทร์ รินพนัสสักศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
13. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางธรรยามล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางธรรยามล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางเกสร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางกาญจนา น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย แสงโป๋โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธาน
2. นางธรรยามล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นายบุญเหลือ กริ่มเกิดโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
3. นายกฤษฎาภรณ์ วงศ์คำใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
2. นายบุญเหลือ กริ่มเกิดโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
3. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
4. นายกฤษฎาภรณ์ วงศ์คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
3. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์ศรีใสศูนย์การศึกษาพิเศษปรจำะจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสิริพร อยู่วัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
6. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธาน
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
4. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นายบุญเหลือ กริ่่มเกิดโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์กรรมการ
6. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
7. นายกฤษฎากรณ์ วงศ์คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
8. นางสิริพร อยู่วัตรศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางนงนุช กันตวิรุฒโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
10. นางณัฐธิกา ฉายประทีปคชาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
11. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสมคิด จิตต์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
7. นางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
9. นางสาวสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
11. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
12. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสมคิด จิตร์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
7. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
8. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกาาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสมคิด จิตต์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
6. นางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
7. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
9. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
11. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
12. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
8. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
9. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธาน
2. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นายอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวประนอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
5. นางเอมอร วัตยานนท์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสมคิก จิตต์เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
7. นางสาวณัฏฐาณิตา จันดิษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวรินญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
9. นางสาวสุรีย์วัลย์ สุขนิยมศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
10. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
11. นางลมโชย พุ่มริ้วโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
12. นางสาวสมมาส รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโบสถ์เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวิภา กล่องทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางจงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทรองประธาน
3. นางอารมณ์ ดิษฐสวรรค์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางวรรณี คำสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์กรรมการ
5. นางนันทสุดา คำหอมโรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางวาสนา มีเคลือบโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
8. นางสาวพรเทพ สุพลจิตต์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิตยา คอวนิชโรงเรียนวัดวงเดือนประธาน
2. นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวอโนชา ชำนาญแก้วโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
4. นางจำเนียน เก่งการเรือโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
5. นางสาวพรรนภา ภู่พีรพิทักษ์โรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
6. นางสาวนิภา ขำรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
7. นางสาวลักษณา มีทาทองโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางโชคอำนวย เอี่ยมงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธาน
2. นางอัจฉิมา อ่อนน้อมโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางญานิศา ม่วงสีโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นางสมถวิล โพธิ์ดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางระเบียบ ทองวิชิตโรงเรียนชุมชนหางน้ำสาครกรรมการ
6. นางสาวฉลวย เนียมทองโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสมบูรณ์ ฟักขาวโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]