หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cmi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
การอ่าน ป.4-ป.6
การอ่าน ม.1-ม.3
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
Science Show ป.4-ป.6
Science Show ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
มารยาทไทย ป.1-ป.3
มารยาทไทย ป.4-ป.6
มารยาทไทย ม.1-ม.3
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายปริญญา อังกุลดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายประชัน กันธะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒนพงษ์โรงเรียนวัดปางมะโอกรรมการ
4. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนบ้านปางป๋อกรรมการ
5. นางจุไร พรหมคำโรงเรียนบ้านสันป่าเหียวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ ไชยเทศโรงเรียนบ้านห้วยต้นตองกรรมการ
7. นายชัชวาล ปรัง โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปริญญา อังกุลดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายประชัน กันธะมาลัย โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒนพงษ์โรงเรียนวัดปางมะโอกรรมการ
4. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านปางป๋อกรรมการ
5. นางจุไร พรหมคำโรงเรียนบ้านสันป่าเหียวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ ไชยเทศโรงเรียนบ้านห้วยต้นตองกรรมการ
7. นายชัชวาล ปรัง โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา อังกุลดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายประชัน กันธะมาลัยโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒนพงษ์โรงเรียนวัดปางมะโอกรรมการ
4. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านปางป๋อกรรมการ
5. นางจุไร พรหมคำ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ ไชยเทศโรงเรียนบ้านห้วยต้นตองกรรมการ
7. นายชัชวาล ปรัง โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ นกแก้วโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ไชยยองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายชัพเวท วงษ์เทพโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
6. นางเพ็ญแข ปานหมอกโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
7. นางวิภา สมเกตุโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
8. นายปิยพล วัฒนศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ นกแก้วโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ไชยยองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายชัพเวท วงษ์เทพโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
6. นางเพ็ญแข ปานหมอกโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
7. นางวิภา สมเกตุโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
8. นายปิยพล วัฒนศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ นกแก้วโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ไชยยองโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นายชัพเวท วงษ์เทพโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
6. นางเพ็ญแข ปานหมอกโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
7. นางวิภา สมเกตุโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
8. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษีโรงเรียนบ้านวังมะริวกรรมการ
2. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
3. นายอุดม ปัญญาสอนโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นายเสฎฐฌา กันทาโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
5. นายสำราญ คำเป็ง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
6. นายอุดม สาลีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
7. นายอภิชาติ สุวพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษีโรงเรียนบ้านวังมะริวกรรมการ
2. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
3. นายอุดม ปัญญาสอนโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นายเสฎฐฌา กันทาโรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
5. นายสำราญ คำเป็งโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
6. นายอุดม สาลีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
7. นายอภิชาติ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจีระเดช อินทขัตย์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นายสมบัติ สิทันโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัย โรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ สุขคำโรงเรียนบ้านสบคาบกรรมการ
5. นางสาวพรรณี จันณรงค์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
6. นายประกิจ จักร์แก้ว โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสมใจ สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจีระเดช อินทขัตย์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นายสมบัติ สิทันโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัย โรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ สุขคำโรงเรียนบ้านสบคาบกรรมการ
5. นางสาวพรรณี จันณรงค์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
6. นายประกิจ จักร์แก้วโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสมใจ สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจีระเดช อินทขัตย์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
2. นายสมบัติ สิทันโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัยโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ สุขคำโรงเรียนบ้านสบคาบกรรมการ
5. นางสาวพรรณี จันณรงค์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
6. นายประกิจ จักร์แก้วโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสมใจ สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษี โรงเรียนบ้านวังมะริวกรรมการ
2. นายณัฐพล นันโท โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
3. นายอุดม ปัญญาสอนโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นายเสฎฐฌา กันทา โรงเรียนบ้านแม่กอนในกรรมการ
5. นายสำราญ คำเป็ง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
6. นายอุดม สาลีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
7. นายอภิชาติ สุวพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายบรรเจิด วิมลสุจริตโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
2. นายอเนก วงศ์ก่ำ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีเป็งโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
4. นายไกรสร โพธิรักษ์ โรงเรียนบ้านสินชัยกรรมการ
5. นายมนู คำปวนโรงเรียนวัดจอมคีรีกรรมการ
6. นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
7. นายสุรพล ชมพูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายบรรเจิด วิมลสุจริตโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
2. นายเอนก วงศ์ก่ำโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีเป็งโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
4. นายไกรสร โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านสินชัยกรรมการ
5. นายมนู คำปวนโรงเรียนวัดจอมคีรีกรรมการ
6. นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
7. นายสุรพล ชมพูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด วิมลสุจริตโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
2. นายเอนก วงศ์ก่ำโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีเป็งโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
4. นายไกรสร โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านสินชัยกรรมการ
5. นายมนู คำปวนโรงเรียนวัดจอมคีรีกรรมการ
6. นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามกรรมการ
7. นายสุรพล ชมพูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่าง โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
6. นายศราวุธ เมืองมูล โรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทอง โรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ มาละดาโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) กรรมการ
10. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
11. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
12. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านหล่ายฝางกรรมการ
13. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
14. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
6. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทอง โรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ มาละดาโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)กรรมการ
10. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
11. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
12. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านหล่ายฝางกรรมการ
13. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
14. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
6. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ มาละดาโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)กรรมการ
10. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
11. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
12. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านหล่ายฝางกรรมการ
13. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
14. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
6. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ มาละดาโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)กรรมการ
10. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
11. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
12. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านหล่ายฝางกรรมการ
13. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
14. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่าง โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
6. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
8. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ มาละดาโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)กรรมการ
10. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
11. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
12. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านหล่ายฝางกรรมการ
13. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งหลุกกรรมการ
14. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติ โรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูล โรงเรียนกรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำ โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นายกฤตภาส จันทร์ตา โรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลโรงเรียนกรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำ โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นายกฤตภาส จันทร์ตา โรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลโรงเรียนกรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นายกฤตภาส จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
2. นายวีรชัย ยะธะนะโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลโรงเรียนกรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นายกฤตภาส จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัย โรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
4. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
4. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัย โรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
4. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
4. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำ โรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่ม โรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ตะยะพงษ์โรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)กรรมการ
4. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นายธัชพล สุวรรณพงษ์โรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)กรรมการ
4. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
5. นายธัชพล สุวรรณพงษ์โรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ตะยะพงษ์โรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ตะยะพงษ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
4. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ ตะยะพงษ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อในกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางตรียุคล กาขาว โรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุลกรรมการ
4. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
6. นางณัฐนันท์ สำเภาแก้ว โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางตรียุคล กาขาว โรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุลกรรมการ
4. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
6. นางณัฐนันท์ สำเภาแก้ว โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
2. นางกีรติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
3. นางพรรณนอม เนตรสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
4. นางจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)กรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพร โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8กรรมการ
2. นางกีรติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่สาวกรรมการ
3. นางพรรณนอม เนตรสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายกรรมการ
4. นางจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)กรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
2. นางจีรพร อิงคสันติกุล โรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
3. นางสาวสุวนา มุขรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
4. นางชนินาถ ยุพการณ์ โรงเรียนบ้านแม่ขิกรรมการ
5. นางสาวลลนา บัวหอมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางศรีลา สมบัติใหม่ โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 กรรมการ
2. นางจีรพร อิงคสันติกุลโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
3. นางสาวสุวนา มุขรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
4. นางชนินาถ ยุพการณ์โรงเรียนบ้านแม่ขิกรรมการ
5. นางสาวลลนา บัวหอมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางศรีลา สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภรณ์ มูลฟู โรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์ โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางอุบล ทองชัย โรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
6. นางภัทรา อินภิบาล โรงเรียนบ้านห้วยงูกลางกรรมการ
7. นางธนันท์นภัส ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภรณ์ มูลฟู โรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางอุบล ทองชัย โรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
6. นางภัทรา อินภิบาลโรงเรียนห้วยงูกลางกรรมการ
7. นางธนันท์นภัส ท้าวจำนงค์โรงเรียนชุมชนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมโรงเรียนหนองเขียวประธาน
2. นางดวงใจ ปริปุณณากรโรงเรียนสันม่วงรองประธาน
3. นางชวนพิศ คล้ายหริ่มโรงเรียนชุมชนบ้านคายกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา กาสุริยะโรงเรียนวิรุณเทพกรรมการ
5. นางสาวอำพร ชัยปะละโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิติ วุฒิธนากรกุลโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ประธาน
2. นายธนญชัย มุกพลอยโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นรองประธาน
3. นายธำรงค์ วาสนาวณิชโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา หล้าคำแก้วโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย สุริวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมประธาน
2. นายสันติ ภิระบรรณโรงเรียนบ้านสุขฤทัยรองประธาน
3. นางสาวจาฬิธิพัณธุ์ อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาวทิพากร ปิ่นใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ บัวบานโรงเรียนบ้านอ่ายเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ เจ็ตจงโรงเรียนบ้านลานประธาน
2. นางเพลินพิศ ใหม่ดีโรงเรียนบ้่านปงรองประธาน
3. นางสาวธันย์ชนก ใจอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
4. นายพัฏกร์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวเพราพิลาส ต๊ะนางโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
6. นางบุศรินทร์ กันทาโรงเรียนดอยสามหมื่นกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกนกภรณ์ วงค์อ้ายโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายประธาน
2. นางสาววารุณี เพียรประกอบโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายสุรชาติ อุ่นจิรศักดิ์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ คำมาโรงเรียนวิรุณเทพประธาน
2. นายสงกรานต์ โปธาโรงเรียนปางแดงรองประธาน
3. นางสาวศรัญญา แซ่เอ็งโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
4. นายคณิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางบุญยวีร์ วงค์สูนโรงเรียนบ้านสันป่าแดงเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนโรงเรียนบ้านแม่คะประธาน
2. นายโกวิท โกแสนตอโรงเรียนบ้านท่ามะแกงกรรมการ
3. นายวิทยา หน่อคำโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
5. นายพงศ์ภัสณัฐ ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านม่วงป๊อกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ เจ็ตจงโรงเรียนบ้านลานประธาน
2. นายเพลินพิศ ใหม่ดีโรงเรียนบ้านปงรองประธาน
3. นางสาวธันย์ชนก ใจอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
4. นายพัฏกร์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
5. นางสาวเพราพิลาส ต๊ะนางโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
6. นางบุศรินทร์ กันทาโรงเรียนดอยสามหมื่นกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ วาสนาวณิชโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
3. นายธนญชัย มุกพลอยโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
4. นายนิติ วุฒิธนากรกุลโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา หล้าคำแก้วโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา แซ่เอ็งโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
2. นายสงบ ผ่องพรรณ์โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายคงศักดิ์ ตนประเสริฐโรงเรียนบ้านล้องอ้อกรรมการ
4. นายสงกรานต์ โปธาโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
5. นายคณิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร ธิใจโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นายสันติ ภิระบรรณโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บัวบานโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
4. นายทวีชัย สุริวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา กาสุริยะโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมาโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามประธาน
2. นายอานนท์ ก๋าบุตรโรงเรียนแกน้อยศึกษารองประธาน
3. นายอนุกุล วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านปางปอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน รัตนธรรมโรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)กรรมการ
5. นางจันธวรรณ วงค์อินทร์โรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
Spelling Bee ป.1-ป.3
Spelling Bee ป.4-ป.6
Spelling Bee ม.1-ม.3
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ป.1-ป.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
Cross word ป.1-ป.6
Cross word ม.1-ม.3
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]