หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000117 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 4 5 3
2 000126 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 37 78 39
3 000061 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 14 28 17
4 000071 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 38 79 43
5 000023 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 33 74 47
6 000151 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 13 32 15
7 000154 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 22 59 23
8 000082 โรงเรียนดอยสามหมื่น 9 21 9
9 000122 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 11 53 14
10 000083 โรงเรียนบ้านกองลม 19 40 24
11 000043 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 6 19 8
12 000090 โรงเรียนบ้านจอง 12 25 18
13 000150 โรงเรียนบ้านดง 14 31 21
14 000107 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 0 0 0
15 000059 โรงเรียนบ้านดอน 3 17 4
16 000141 โรงเรียนบ้านดอนชัย 7 11 8
17 000046 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 41 84 50
18 000026 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 9 17 11
19 000164 โรงเรียนบ้านต้นโชค 11 21 16
20 000062 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 8 4
21 000156 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 6 16 6
22 000066 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 60 127 73
23 000060 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 2 2 2
24 000030 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 15 35 15
25 000064 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 4 16 8
26 000125 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 23 58 38
27 000091 โรงเรียนบ้านนามน 16 31 25
28 000004 โรงเรียนบ้านนาหวาย 21 43 29
29 000165 โรงเรียนบ้านปง 7 20 7
30 000158 โรงเรียนบ้านปงตำ 26 65 41
31 000142 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 37 91 41
32 000113 โรงเรียนบ้านปางปอย 24 52 30
33 000089 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 0 0 0
34 000076 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 0 0 0
35 000024 โรงเรียนบ้านปางสัก 29 57 32
36 000073 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 22 47 22
37 000065 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 8 5
38 000138 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 30 68 33
39 000171 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 1 1
40 000048 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 8 33 8
41 000051 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 1 2 1
42 000139 โรงเรียนบ้านป่าแดง 20 90 22
43 000168 โรงเรียนบ้านผาแดง 3 7 3
44 000041 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 36 93 43
45 000044 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาสวนชา 0 0 0
46 000086 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 11 25 18
47 000038 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 33 66 50
48 000031 โรงเรียนบ้านยาง 10 15 12
49 000005 โรงเรียนบ้านรินหลวง 0 0 0
50 000042 โรงเรียนบ้านลาน 16 51 31
51 000080 โรงเรียนบ้านวังมะริว 14 26 14
52 000017 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 19 51 36
53 000054 โรงเรียนบ้านสบคาบ 5 11 7
54 000055 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 3 7 5
55 000102 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 15 42 28
56 000136 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 43 94 46
57 000108 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 5 23 6
58 000100 โรงเรียนบ้านสันทราย 7 9 9
59 000012 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 18 44 18
60 000134 โรงเรียนบ้านสันปอธง 7 11 7
61 000152 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 5 13 8
62 000058 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 4 9 8
63 000143 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 7 13 8
64 000028 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 21 33 21
65 000104 โรงเรียนบ้านสันม่วง 4 11 8
66 000167 โรงเรียนบ้านสินชัย 8 19 12
67 000118 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 17 58 19
68 000034 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 6 3
69 000130 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 9 22 16
70 000016 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 3 7 5
71 000081 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 15 9
72 000027 โรงเรียนบ้านหนองยาว 19 64 36
73 000006 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 21 37 24
74 000147 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 4 6 6
75 000035 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 21 83 34
76 000137 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 6 10 6
77 000040 โรงเรียนบ้านหัวนา 4 11 8
78 000045 โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม 1 2 2
79 000047 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 13 24 17
80 000157 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 10 20 10
81 000131 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 15 39 18
82 000103 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 37 92 43
83 000078 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 0 0 0
84 000172 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 9 23 17
85 000067 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 2 2
86 000159 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
87 000019 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 2 2 2
88 000121 โรงเรียนบ้านห้วยปู 7 9 9
89 000149 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 10 36 18
90 000128 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 2 2
91 000116 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 7 32 11
92 000033 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 14 3
93 000020 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 19 47 23
94 000110 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 9 19 9
95 000088 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 2 12 2
96 000162 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 10 30 10
97 000007 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 35 97 55
98 000074 โรงเรียนบ้านออน 10 15 9
99 000155 โรงเรียนบ้านอ่าย 21 41 20
100 000127 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 3 7 4
101 000063 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 52 132 78
102 000085 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 54 106 70
103 000079 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 21 47 23
104 000008 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 28 55 39
105 000011 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 67 167 89
106 000039 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 16 33 27
107 000084 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 24 45 35
108 000112 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 23 51 25
109 000070 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 7 13 6
110 000153 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 7 18 10
111 000105 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 52 88 58
112 000111 โรงเรียนบ้านแม่คะ 24 51 24
113 000029 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 0 0 0
114 000169 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 13 18 17
115 000050 โรงเรียนบ้านแม่นะ 42 80 43
116 000075 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 3 3 3
117 000146 โรงเรียนบ้านแม่สาว 32 73 40
118 000025 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 8 20 8
119 000056 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 7 24 8
120 000053 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 3 8 6
121 000018 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 11 14 8
122 000013 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 9 28 11
123 000109 โรงเรียนบ้านโป่งนก 30 78 44
124 000049 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 4 8 5
125 000148 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 5 11 10
126 000135 โรงเรียนบ้านโละ 9 18 10
127 000072 โรงเรียนบ้านใหม่ 18 29 18
128 000163 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 58 159 85
129 000133 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 12 49 24
130 000068 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 9 11 9
131 000077 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 39 76 40
132 000087 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 5 9 5
133 000144 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 18 51 21
134 000052 โรงเรียนวัดจอมคีรี 5 8 7
135 000099 โรงเรียนวัดนันทาราม 37 99 37
136 000161 โรงเรียนวัดบ้านท่า 5 7 6
137 000057 โรงเรียนวัดปางมะโอ 2 2 2
138 000170 โรงเรียนวัดป่าแดง 19 39 26
139 000101 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 19 60 19
140 000123 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 9 15 8
141 000160 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1 1 1
142 000037 โรงเรียนวิรุณเทพ 5 9 8
143 000129 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 11 28 14
144 000132 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 4 15 4
145 000119 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 5 21 12
146 000166 โรงเรียนสันติวนา 11 21 14
147 000022 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร 0 0 0
148 000115 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 60 137 83
149 000032 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 31 53 43
150 000036 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 20 40 23
151 000003 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 3 1
152 000120 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 67 148 73
153 000010 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 10 28 16
154 000009 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 2 9 5
155 000114 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 18 32 19
156 000124 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 8 17 8
157 000140 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 52 162 64
158 000175 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 22 29 22
159 000015 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 22 45 35
160 000145 โรงเรียนปราณีวิทยา 3 8 0
161 000014 โรงเรียนรังษีวิทยา 57 101 58
162 000174 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 23 34 22
163 000098 โรงเรียนศีลรวี 16 34 21
164 000021 โรงเรียนสายอักษร 20 29 20
165 000181 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์ 0 0 0
166 000183 โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ 0 0 0
167 000182 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0
168 000179 โรงเรียนอนุบาลปัญญา 0 0 0
169 000180 โรงเรียนอนุบาลยูเมะมิกิ 0 0 0
170 000173 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 0 0 0
171 000178 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล 0 0 0
172 000177 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 0 0 0
173 000184 โรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล 0 0 0
174 000193 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 5 2
175 000176 โรงเรียนเอื้อวิทยา 19 25 24
176 000187 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 3 10 4
177 000106 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 0 0 0
178 000069 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 24 58 33
179 000194 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 7 3
180 000191 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 1 1
181 000189 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 2 5 4
182 000192 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก 10 15 8
183 000185 โรงเรียนประปริยัติธรรมวัดเจดีย์งาม 0 0 0
184 000188 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดท่าตอน 0 0 0
185 000186 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบาทอุดม 0 0 0
186 000190 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 7 23 7
187 000094 โรงเรียนตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 1 6 2
188 000096 โรงเรียนตชด.บ้านหนองแขม 0 0 0
189 000095 โรงเรียนตชด.อาโอยาม่า 0 0 0
190 000092 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติบ้านแกน้อย 0 0 0
191 000097 โรงเรียนตชด.เบญจมะ 1 0 0 0
192 000093 โรงเรียนตชด.เฮียงไทธำรงค์ 0 0 0
รวม 2646 6083 3321
9404

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]