รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงสายธาร  นพโสภณ
 
1. นางยาใจ  เจริญสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1. เด็กชายสิทธิโชค  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางดาวัลย์  พลอยสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงบังอร  อุ่นญาติ
 
1. นางทิวา  ผิวแดง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวาวรี  แม้นประสิทธิ์
 
1. นางสาวปาริชาต  จันทศรี
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงสุนันชณา  ภูแก้วงาม
 
1. นางอรุณี  สิทธิ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงฟ้าสาง  แพงศรี
 
1. นายสมพงษ์  พัลวัล
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  จรรยาขาม
 
1. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำภา
 
1. นางสาวทิวา  ผิวแดง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาชะโลม
 
1. นายสุรสิทธ์  คลังประโคน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วแสนไชย
2. เด็กหญิงอารยา  อุทิศ
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางวันนิสา  ปั้นดี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนันยา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรวิภา  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
2. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชีวโศภิษฐ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ชีวโศภิษฐ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. นายชัยรัตน์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
1. นางพัชรินทร์  สำราญ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงกันทิมา  ขยันการ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศรวิชัย
3. เด็กหญิงลักขณา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นายไพบูลย์  ยอแซ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  บุญสนิท
2. เด็กหญิงบุษยา  เฉลียง
3. เด็กหญิงปฏิมภร  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  พูลผล
 
1. นางจีรนันท์  วังขุนพรหม
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงนันธิชา  โฉมเล็ก
2. เด็กหญิงศศิตา  อุ่นเรือน
 
1. นางจีรนันท์  วังขุนพรหม
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชีวโศภิษฐ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ชีวโศภิษฐ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. นางสาวประภัสสร   ฉายแสง
 
1. นางสาวชุลีพร   หล้าทุม
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงชาลินี  มรรคสินธ์
2. เด็กชายวชิระพงษ์  พุทธทรง
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไทยเจริญ
 
1. นายพิสูจน์  แสงศรี
2. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทิมทอง
3. นางสาวเกตุสุภา  โหมดเทศ
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  รัตนธนวัชร์
2. เด็กหญิงรัชพร  อนุภาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิรดา  แสงวิสูตร
 
1. นางสาวกสุมา  ชนะค้า
2. นางนันทนา  เวียงคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงนิภาพร   บุญมา
2. เด็กหญิงวีวา   โมนะ
3. เด็กหญิงสุวรี   ขุนประจวบ
 
1. นางปิยฉัตร   ยอดตระกูลชัย
2. นายเกียรติศักดิ์   แก้วมหาชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายชาคริต  อินถานา
2. เด็กชายปิยะ  บ๋วยเฮง
3. เด็กชายวัทธิกร  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายนิพนธ์  สมนาก
2. เด็กชายสมพร  แสงสว่าง
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุญรัตน์
 
1. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญรอด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญโสดา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื่อมพงษ์
 
1. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
2. นางสาวเบ็ญจา  สุระขันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษา
2. เด็กหญิงรวิสรา  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรสิกา  พึ่งแพ
 
1. นางศิริวรรณ  จิวประสาท
2. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรินทร์   ธงชัย
2. เด็กชายไชยาวัฒน์   กำแพงใหญ่
 
1. นายถนอมจิตร์    จิตรไพรศาลศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายทรงเกียรติ  พนมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วตา
 
1. นางพิชชารีย์  สันติบวรวงศ์
2. นางรัชนีวรรณ  วรรณพิรุณ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กชายปานวัฒน์  นิยมสุข
2. เด็กชายสาธิต  กรรเจียก
 
1. นางสายพิณ  นันทเวช
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ภัทรศิริพงษ์ชัย
2. เด็กชายอติวิชญ์  ถาวร
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มกลัด
2. นางมารินทร์  นิ่มอนงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1. เด็กชายภูวดล  ทองกล่ำ
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์แก้ว
 
1. นายวิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร
2. นายวิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ผลาวงศ์
2. เด็กชายสุวัชร์  บุญมาตร
 
1. นางสาววลัยรัชช์  ตอรบรัมย์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงค์กำภู
2. เด็กชายเทพชนินทร์  ผาดำ
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
2. นางสาวเสาวณีย์  อินทรรักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงพรชนก  ความเพียร
2. เด็กหญิงพรพิมล  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์ปุ่น
5. เด็กหญิงฬีญาภรณ์  มั่นภักดี
 
1. นางทัศนีย์  อรพิพัฒนากุล
2. นางพัชรดา  นันทสินธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอนประดู่
2. เด็กหญิงจุฑามาส  ทองรวม
3. เด็กชายรัชชานนท์  แพงภูงา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉัตรอินทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขขวด
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
2. นางอ้อมจิต  ถานะวัตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงณิชากร  นรดี
2. เด็กหญิงปวีณา  สมมาตย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ละม่อม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  พระภูมิ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรงบรรฑิต
 
1. นายนิเวศ  กัลปะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 1. เด็กชายกฤษฎา  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทะมาลา
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  กิยะบุตร
4. เด็กชายอติรุจ  สมสอาด
5. เด็กหญิงอริสรา  ธัญญประดิษฐ์
 
1. นางภาพิยา  ลิ้มประสิทธิศักดิ์
2. นางวิภา  พิเนตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงนพนันท์  บุญยะรักษ์
2. เด็กหญิงรสิกา  สอนแสนสุข
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทุมยา
4. เด็กหญิงสุมาลี  ฐิตะสาร
5. เด็กชายอณุพงศ์  ผึ้งจินดา
 
1. นางสาวกัญฐณา  จิตรน้อม
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงดารุณี  เย้ยรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะดา  เขียนงิ้ว
3. เด็กหญิงรัตนวรรณ  บุญทองเถิง
4. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สระแก้ว
5. เด็กชายเทวัญ  ต่อกำไร
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญจวรรณ
2. เด็กหญิงดวงกมล  เลื่อนลอย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชลูด
4. เด็กชายยงยุทธ  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เลาเลิศ
 
1. นายมนูญม์กิจจ์  วัฒนานิกร
2. นางสาวมะลิวัลย์  แช่มช้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาชะโลม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนาทะ
3. เด็กชายทวีชัย  ภูกิ่งเดือน
4. เด็กชายธีรพงษ์  ศิริการ
5. เด็กชายธีรรักษ์  วาจาดี
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าสาร
7. เด็กหญิงนฤพร  ศิริเลข
8. เด็กหญิงนวลอนงค์  คงสุข
9. เด็กหญิงยุภาพร  ภักดี
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อัครชาติ
11. เด็กหญิงศศิภา  นนทวิชิต
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามดี
13. เด็กชายศุภราช  บัวชัย
14. เด็กหญิงสุภาพร  อาจหาร
15. เด็กชายอนันต์  บุญรอด
16. เด็กหญิงอรนิช  สุนันท์กุล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางเนาวรัตน์  จำปาดิบ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยปัญญา
2. เด็กชายกิตติชัย  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ประสิทธิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒ  แก้วเข้ม
5. เด็กชายธนายุต  นาคประสิทธิ์
6. เด็กชายปกรณ์  อาษาภักดิ์
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  สิงห์โพธิ์
8. เด็กหญิงพรชนัน  หอมหวล
9. เด็กหญิงพรสุดา  แพรสมทรง
10. เด็กหญิงพิฆเณศ  สังข์เอี่ยม
11. เด็กชายภาสกร  นาแซง
12. เด็กชายมันเขือน  เยือน
13. เด็กชายวรวิทย์  โครวัตร
14. เด็กหญิงวิรุวรรณ์  หอมทรง
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วาจาดี
16. เด็กชายสันติสุข  ไชยปัญ
17. เด็กหญิงอัญชลี  เนตรเวร
18. เด็กหญิงเลิศศิลป์  นนท์ธิจันทร์
19. เด็กชายเอกรัตน์  จันทา
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางเนาวรัตน์  จำปาดิบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ผลค้ำ
2. เด็กหญิงจำปี  สุขพลำ
3. เด็กชายฉัตรธิวานนท์  สระแสง
4. เด็กชายชัยวสันต์  จินตโยธิน
5. เด็กชายธเนศ  มิ่งขวัญ
6. เด็กหญิงนิตยา  พุดบุรี
7. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญเศษ
8. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชาบรรทม
9. เด็กชายพงษ์เทพ  ยุงรัมย์
10. เด็กชายพิทวัส  ชนะมาร
11. เด็กหญิงรัตนวรรณ  บุญทองเถิง
12. เด็กชายศรัณย์  ฤาชา
13. เด็กชายสุวิจักษณ์  จันทร์ดี
14. เด็กหญิงอธิตยา  เมืองแก้ว
15. นายอภิเดช  นามโยธา
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  แจ้งยะเวช
17. เด็กชายเฉลิม  ปานสุข
18. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สระแก้ว
19. เด็กชายเดชา  จันทร์ดี
20. เด็กชายโยธิน  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นางวรกร  มงคลศิริ
4. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
5. นายไพรัตน์  นฤภัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วงษ์ปุ่น
2. เด็กชายก้องภพ  ด้วงทอง
3. เด็กชายจงชนะ  ครั่งฝา
4. เด็กหญิงตีรณา  สุขสุเดช
5. เด็กชายทองพิพัฒน์  พัฒนชัย
6. เด็กชายธีรศักดิ์  รังวัดสา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  นัทธิวัน
8. เด็กหญิงพรพิชญา  พันธุ์เพ็ง
9. เด็กหญิงพรลภัส  ชำนาญยนต์
10. เด็กชายพิทยา  เชื้อจาด
11. เด็กหญิงพิยดา  ตรีรัตนนุกุล
12. เด็กชายรัชพล  ชะระจำนงค์
13. เด็กหญิงวิยะดา  สุ
14. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพธิตะนิมิตร
15. เด็กหญิงศุภางค์นิช  ป่วนกระโทก
16. เด็กหญิงสมปรารถนา  ลีเบี้ยว
17. เด็กหญิงสุพรรณษา  หนูประเสริฐ
18. เด็กชายสุเมธ  แดงเจริญ
19. เด็กหญิงเกศมณี  เกษมาลา
20. เด็กชายเอษรา  ฤทธิ์อำพันธ์
 
1. นางกัลยา  วิเวกชาติ
2. นางสาวกิติมา  เบ้าทอง
3. นางสาวนันทนา  สุทธโร
4. นางเรวดี  สุขประเสริฐ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดใต้ 1. เด็กหญิงศศิธร  อุ่นเรือน
 
1. นางวิมล  มงคล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายธรรพ์ณธร   แซ่โค้ว
 
1. นางปิยะมาศ   หิตะรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายทวีศักดิ์   สมอ
 
1. นางปิยะมาศ   หิตะรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายธนภัทร  สีใส
2. เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์
 
1. นางสาวยุรี  บูรณโกศล
2. นายสุมิตร  คชรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายธนาธิป  โอสถานนท์
2. เด็กหญิงพรทิภา  โอสถานนท์
 
1. นางสาวยุรี  บูรณโกศล
2. นายสุมิตร  คชรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายภูวไนย  ไชยคุณ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ตามสีรัมย์
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโชตวณิชย์
2. เด็กหญิงจินตพร  ป้องศร
3. เด็กหญิงจิระนัน  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงชลวรรณ  บุตรดี
5. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นามรักษ์
6. เด็กหญิงมินตรา  แช่มครบุรี
7. เด็กหญิงรัตติกาล  แจ้งเรือง
8. เด็กหญิงวธุกา  สีมาเหล็ก
9. เด็กหญิงสำเนียง  การะเกตุ
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  คุ้มพรม
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
2. นางสุภาภรณ์  เกษมสวัสดิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงกชพร   อัมพวา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โนนตาล
3. เด็กหญิงชลธิชา  อินทสร
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  พินิจพันธ์
5. เด็กหญิงพฤกษา  โอสถานนท์
6. เด็กหญิงวิชุดา   แสวงแก้ว
7. เด็กหญิงสุนิษา  ขันธ์ชัย
8. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปิ่นมณี
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศรษฐสิโรตม์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เจริญกฤติยาวุฒิ
 
1. นางสาวกัญฐณา  จิตรน้อม
2. นางสาวยุพิน  รื่นกลิ่น
3. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงกิ่งไหม  สุจริต
2. เด็กหญิงขวัญดาว  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เทียมดำรงค์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งอรุณศรี
5. เด็กชายพีรพล  นาคเกษม
6. เด็กหญิงภาสมล  บุญวัน
7. เด็กหญิงรตนากรณ์  สวัสดี
8. เด็กหญิงรัตนากร  สวัสดี
9. เด็กหญิงรัตนากร  หงษ์ทอง
10. เด็กชายสัณหณัฐ  จันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ปั้นประเสริฐ
12. เด็กหญิงสุดาวรรณ  กองคำ
13. เด็กชายอนุวัฒน์  อินทร์นุช
14. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเจริญ
15. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นายองอาจ  เมรสนัด
2. นางอัศนีย์  สุริยะจันทร์
3. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกวินนา  มาตุลี
2. เด็กหญิงชลธิดา  เอกวัตร์
3. เด็กชายชานนท์  แทวกระโทก
4. เด็กหญิงบัว  ธรรมะ
5. เด็กหญิงมินตรา  ชนะพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญครอง
7. เด็กหญิงสุธิดา  หนูพอก
8. เด็กหญิงสโรชา  หงษ์ทอง
9. เด็กชายอณาวิณ  สกุลวงศ์
10. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  บุญทองเถิง
11. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเศษ
12. เด็กหญิงอัญชนา  เอี่ยมเหนือ
13. เด็กหญิงอุษา  คงทิพย์
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พระสว่าง
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นับถือสุข
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นางวรกร  มงคลศิริ
4. นายไพรัตน์  นฤภัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อิทธิยาภรณ์
2. เด็กหญิงกุลกาญจน์  ฮวดเจริญ
3. เด็กหญิงช่อผกา  ฉ่ำสมบูรณ์
 
1. นางยุพิน  สรรพคุณ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทวีพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนา  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงศุภานัน  แก้วพิภพ
 
1. นางธิติญา  ทักษิณภาค
2. นายนพดล  คลำทั่ง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยุวาพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุทารส
 
1. นางบุญศรี  เอี่ยมฉลวย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงพัชรี  วรรณสาร
2. เด็กหญิงวาสิณี  วังแก้ว
 
1. นางศุธิสา  ทับซ้าย
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐานิดา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศโชติ
3. เด็กหญิงภัทรมน  ลือขจร
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
2. นายสรพงษ์  สังฆะสะ
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วลา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยยะ
 
1. นางสาวณัฎฐินี  เศวตสุพร
2. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กชายธรรมสาร   พลกล้า
2. เด็กหญิงพิมลพร   ทองฤทธิ์
3. เด็กชายสุพจน์   ไพรบึง
 
1. นายนฤพนธ์   ศรีมุณี
2. นายสมศักดิ์   เกตุสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงสวรรนญา  เตียงกูล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายธนทัต  โฉมศรี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีนาค
 
1. นางอารีย์  ธนชัมพูนทกูล
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุนิษา  แฝงชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานแก้ว
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ฉัตรพิพัฒน์
 
1. นางสาวอุดมสิน  วารีรัตน์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   พิชัยศักดิ์
2. เด็กหญิงพรชนก  จิรดำรงกุล
 
1. นางสาวสุชีลา  ตะเภาทอง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงอภิญญา  พินทรากูล
2. เด็กหญิงเบญจพร  นพกวด
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
2. นายวินัย   น้อยจินดา
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สิทธิถาวร
2. เด็กหญิงยลดา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายชวลิต  หลายประสิทธิ์
2. นายวรวิช  เรือนคำงาม
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงธนาพร  เตียงกูล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายพลธร  แซ่เอียว
2. เด็กชายวรพล  ศรจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  อำไพพร
 
1. นายสิทธิรัตน์  กาทอง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเกษม
2. เด็กชายธีระยุทธ  แก้วรัมย์
3. เด็กชายไชย  ยอน
 
1. นางทัศนีย์  คำต่าย
2. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กาละสุข
2. เด็กชายนัทธพงษ์   นาคพิพัฒน์
3. เด็กชายบุญเสริม  ชัยรัมย์
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
80 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงสวัสดิ์
 
1. นายวิศิษฎ์  สุทธโร
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กชายสัญชัย  งอยปัดพันธ์
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  โฉมหน้า
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมภิบาล
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงนันทนา  จิตศิลป์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
86 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สวัสดี
 
1. นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า
 
87 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กหญิงพรรณิดา  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
88 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพิชยาภา   รุ่งขจรกลิ่น
 
1. นางสาววิลาวรรณ   ลายน้ำเงิน
 
89 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กชายอนุชา  คิดชอบ
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
90 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงลลิดา  นพกาล
 
1. นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า
 
91 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
92 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
93 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประกอบ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
94 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
95 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
98 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกีรติ  ดอนอ่อนเบ้า
2. เด็กชายชานนท์  เบ็ญพาด
3. เด็กหญิงธนพร  โสมเมา
4. เด็กหญิงลลิดา  นพกาล
5. เด็กหญิงวิจิตรตรา  ทองสมัคร
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์คำน้อย
7. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สวัสดี
8. เด็กหญิงอาริยา  กลิ่นหอมหวล
9. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โสภาวงค์
 
1. นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า
2. นายวินัย  เทพมงคล
3. นายสันติ  ไทยนาพา
 
99 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมภิบาล
2. นายชัยรัตน์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ม่วงขาว
4. นายอนุพนธ์  อาษา
5. เด็กหญิงอรยา  พรมชัย
6. เด็กหญิงอำพร  สัสดีวาจ
7. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนตรคุณ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประกอบ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
2. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
100 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายจิรายุ   จันทร์ดาษ
2. เด็กหญิงชนัญญา   กำปั่นนาค
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำหล้า
4. เด็กหญิงดารุณี   กำแพงใหญ่
5. เด็กหญิงทิพาวรรณ   เสวีวัลลภ
6. เด็กหญิงธนพร   ทองโชติ
7. เด็กชายธีรพงษ์   นะวะพาท
8. เด็กชายธีรภัทร์    ป่วนกระโทก
9. เด็กหญิงพิชยาภา   รุ่งขจรกลิ่น
10. เด็กชายพีรภัทร์    บัวเจริญ
11. เด็กชายวริทธิ์    วันทยา
12. เด็กชายวันชัย   ชื่นบาน
13. เด็กหญิงสุพรรษา   รอดนิล
14. เด็กหญิงอารียา    สิงหา
15. เด็กหญิงเมริกา   ทองคำ
 
1. นางสาววิลาวรรณ   ลายน้ำเงิน
 
101 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมภิบาล
2. นายชัยรัตน์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันทนา  จิตศิลป์
4. เด็กชายพงศกร  ปากหวาน
5. เด็กหญิงพรพิมล  อุปัน
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ม่วงขาว
7. นางสาวศุทธินี  อินทรังษี
8. นายอนุพนธ์  อาษา
9. เด็กหญิงอรยา  พรมชัย
10. เด็กหญิงอำพร  สัสดีวาจ
11. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางธิติยา  ทักษิณภาด
2. นายนพดล  คลำทั่ง
3. นางสาววาสนา  นัยอัมพร
4. นางสาวอังคณา  เปล่งวาจา
 
102 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วคำรอด
2. เด็กชายดิลก   บุ่งนาม
3. เด็กชายทศพล   ยาเคน
4. เด็กชายปริญญา   วงค์คำปา
5. เด็กชายพงศกร   คำแพง
6. เด็กชายรุ่งสว่าง   พูลทา
7. เด็กชายวิคม   สีดาชมภู
8. เด็กชายอดิศักดิ์   นำพา
9. เด็กชายอนุชา   แกล้วการไถ
10. เด็กชายอัศวิน   สุขชาติ
11. นายเดชา   สุขทวี
12. เด็กชายโชคทวี   จันทร์ชัย
 
1. นายกังวาล    ตันไซกลึง
2. นายชิตษณุพงษ์    ศรีเมือง
3. นายเดชา  สุขทวี
 
103 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมภิบาล
2. นายชัยรัตน์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันทนา  จิตศิลป์
4. เด็กชายพงศกร  ปากหวาน
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ม่วงขาว
6. นายอนุพนธ์  อาษา
7. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
2. นางสาวนันทนา  เรียงมุลตรี
3. นางสุกัญญา  เจิมถาวร
 
104 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กังทอง
2. เด็กชายกีรติ  ดอนอ่อนเบ้า
3. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญพาด
4. เด็กชายชานนท์  เบ็ญพาด
5. เด็กชายณัฐชัย  สุริวงค์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายยนต์
7. เด็กหญิงดวงกมล  สำเริง
8. เด็กหญิงธนพร  โสมเมา
9. เด็กหญิงปริญญา  โคตน
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  สิทธิ
11. เด็กหญิงลลิดา  นพกาล
12. เด็กชายวรุฒม์  เมืองมัจฉา
13. เด็กหญิงวิจิตรตรา  ทองสมัคร
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์คำน้อย
15. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สวัสดี
16. เด็กหญิงอริศรา  พิมพาแป้น
17. เด็กหญิงอาริยา  กลิ่นหอมหวล
18. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โสภาวงค์
19. เด็กชายเอกยุทธ  ยอดแสงเมือง
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ชมสมใจ
 
1. นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า
2. นางปราณีต  สำเริง
3. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
4. นางอรุณ  นพทิพย์
5. นายอุทัย  วงศ์ณะลา
 
105 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คันทะมาลา
3. เด็กชายก้องตะวัน  สมพอง
4. เด็กหญิงขวัญประภา  นาคกร
5. เด็กชายจักรกฤษ  หอมจิตร
6. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีสงคราม
7. นางสาวจุฑามาศ  คูสุรังคณานนท์
8. เด็กหญิงฑาริกา  นวลรักษา
9. เด็กหญิงณัฐริณีย์  พลอยดี
10. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  ขันอาษา
11. เด็กชายธีรพล  เข็มทอง
12. เด็กหญิงนุจรีย์  อุดมครบ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  หลำจีน
14. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
15. เด็กชายพรชัย  ทูลทอง
16. เด็กชายภัคพงษ์  วันทอง
17. เด็กหญิงยลดา  สบายแท้
18. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ยอดอาจ
19. เด็กหญิงลักขณา  หลำจีน
20. เด็กหญิงวิมลศิริ  ยะนิลทร
21. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์ทอง
22. เด็กหญิงศศิภา  ยิวารัมย์
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพลียโคตร
24. เด็กชายสราวุธ  มูลห่าน
25. เด็กหญิงสันต์สุจี  บุญสันทรีย์
26. เด็กหญิงสุชาดา  มีสง่า
27. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แอบจันทึก
28. เด็กหญิงสุนันทา  นาวาพนม
29. เด็กหญิงสุนิสา  เคนคำ
30. เด็กชายอดิศักดิ์  โสภาพ
31. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์นิ่ม
32. เด็กหญิงอรอิริยา  ใจเอื้อ
33. เด็กชายออมสิน  บัวคอม
34. เด็กหญิงออรยา  ผาวันดี
35. เด็กชายอัมรินทร์  ปัญญาสัย
36. เด็กชายอานนท์  ห้วยหงษ์ทอง
37. เด็กหญิงอาภรณ์  แจ้งมี
38. เด็กหญิงอินทิรา  แอบจันทึก
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปังกระโทก
 
1. นายกฤชกร  ศรเพียงออ
2. นายสมหมาย  ตั้งจิตร
3. นางสมใจ  โปธาตุ
4. นายสุรศักดิ์  ครองสกุล
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายยุทธนา   โมทา
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กชายเกษม  หมู่สวัสดิ์
 
1. นายสุธิเดช  คุณโกทา
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  อาจหาญ
 
1. นายศิโรจน์  หนอจ้อย
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายบัณฑิต  สิงหาชารี
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายอนุลักษ์   มะลาไลย์
 
1. นายเพทาย   ชอบแก้ว
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนท่านา 1. เด็กชายภูมินทร์   คำขะ
 
1. นายอรรคเดช   ประสิมทอง
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 1. เด็กชายบุญรอด  ยุทธสิงห์
 
1. นางศุภมาส  มณเฑียร
 
121 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิประภา   ใจสุภาพ
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
122 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายกิติ์พิภัทร  พรมวงษ์
2. เด็กหญิงจรัญญา  มรรคเจริญ
3. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายธนภัทร  นาวาพนม
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คงฉับ
6. เด็กหญิงปัทมาพร  ทิพประเสริฐ
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  มังกษัต
8. เด็กชายภูธเนศ  สิงห์จรรยา
9. เด็กหญิงสุภาพร  พิชากูล
10. เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมพิพัฒน์
 
1. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
123 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนเนตร  มิตรยิ้ม
2. เด็กชายชัยนุวัฒน์  พรมเรืองเดช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนุทวงศ์
4. เด็กชายธีรพงษ์  ยะเจริญ
5. เด็กชายนิทัศน์ชัย  โอ่วเจริญ
6. เด็กชายพงศธร  สวัสดิ์แดง
7. เด็กชายวัชรพงษ์  อื๋อเจริญรัก
8. เด็กหญิงอนิชา  เสือคำจันทร์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดงเจริญ
10. เด็กหญิงแสงระวี  ทองโพธิ์
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
2. นางสาวสดใส  แก้วเข้ม
3. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
 
124 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุ่นสำอางค์
2. เด็กชายธัญญะ  ผลสุทธิชัย
3. เด็กหญิงวนิดา  วิลุนพัฒน์
4. เด็กหญิงวรรณิษา   หวังครอบกลาง
5. เด็กหญิงวาสนา  สุขหอม
6. เด็กหญิงเมธาพร   นนทะวงษ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
2. นางสาวพรรณธิดา  สุนทรธรรม
3. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
4. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 1. เด็กหญิงดาว  อ่องคำ
2. เด็กหญิงตุ๊กตา   ศรีราวี
3. เด็กหญิงนันทกานต์  อ่วมเถื่อน
4. เด็กหญิงนันทนียาภรณ์  สินวิสูตร
5. เด็กหญิงพรวิไล  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงลัคนา  เพ็ชรไพโรจน์
7. เด็กหญิงวรรธนพร  ยวนใจ
 
1. นางสาวดารณีย์   วนะภูติ
2. นางยุพา   รางแรม
3. นายอัฐพล   มาลัย
4. นางเสาวนีย์  สาธุ
 
126 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงจิตรลดา    หนองแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  เกษมาลา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจสะอาด
4. เด็กหญิงนิตยาพร  พรมวงศ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุพงษ์
 
1. นางสาวรัชนี  ใจสมุทร
 
127 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  สุวรรณพันธุ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปั้นดี
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เนตรเกลี้ยง
4. เด็กหญิงขวัญกมล  เหลืองมหามงคล
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วันทะนะ
6. เด็กหญิงธนัชชา  มะโนมัย
7. เด็กหญิงธัญพัฒน  พันธ์แก้ว
8. เด็กหญิงพัฒรมัย  ใหม่จันดี
9. เด็กหญิงพิชญา  วนิชธัญญาทรัพย์
10. เด็กหญิงมนทิรา  มิตรวงศ์
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองอ่วม
12. เด็กหญิงสุภานัน  สาโร
13. เด็กหญิงอภิญญา  มณีวงษ์
14. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  ก้างกลาง
15. เด็กหญิงอริสรา  อารีรอบ
16. เด็กหญิงแก้วกรองทอง  แสงเจริญ
 
1. นางสาวฑัณธิกา  เจริญสุข
 
128 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นอกตาจั่น
2. เด็กหญิงกันนิการ์  สร้อยโชติ
3. เด็กหญิงดรุณี  มงคล
4. เด็กหญิงปภาวดี  ศรีอักษร
5. เด็กชายพิษณุ  ศรีนคร
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  โครตมงเค็ง
7. เด็กหญิงยุพิน  ทองเกิด
8. เด็กหญิงลลิตา  ผิวพรรณ์
9. เด็กหญิงวรนุช  ต่อกำลัง
10. เด็กหญิงวรรณภา  เกตุศรี
11. เด็กหญิงวิภาวี  แก้วกูล
12. เด็กชายอดิวัช  ศรีบุรินทร์
13. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่โง้ว
14. เด็กหญิงเบญญาภา  นามวิจิตร
 
1. นางสาวผกามาศ  ฉ่ำวารี
 
129 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตต์ระเบียบ
2. เด็กชายตะวัน  สารีกุล
3. เด็กชายธวัชชัย  สุขเอิบ
4. เด็กชายศักดิ์ชาย  รอดไพร
5. เด็กชายเนวิน  ตินทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร  หม่อนตะคุ
2. นายประเสริฐ  สินสงวน
 
130 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงนันทวดี   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงเมฆขลา   ทองโปรย
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคาน 1. เด็กหญิงปพิชญา  พระภูมิ
2. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวแก้วมณี  คล้ายสุวรรณ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายภาคภูมิ  พุ่มแพรพันธ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทองลือ
3. เด็กชายเนติพล  ใหม่ผึ้ง
 
1. นายปณิธาณ  มารวย
2. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายธีรโชติ   เลยไธสง
2. เด็กชายปัญญา   พุทเทศ
3. เด็กชายโชคทวี  บุตรโท
 
1. นายบุญชอบ  อรุณรัมย์
2. นายสมบัติ   มาศงามเมือง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุทธิธรรม
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
3. เด็กชายปิยะ  บ๋วยเฮง
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายนัทธพงศ์  แม้นอนุสิทธิ์
2. เด็กชายศุภชัย  โอสถานนท์
3. เด็กหญิงสุดจิต  ถาวร
 
1. นางนิตยา  ตั้งจิต
2. นางวารินทร์  ประเสริฐสรรค์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1. เด็กหญิงชมภูนุช  พันธุมุด
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  ใช้ประเสริฐ
 
1. นายปานเทพ  ภักดีอุธรณ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายชาญชัย  พรมลิ
2. นายยุทธการ  หนูแก้ว
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  ผักกาดทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมศร
2. เด็กชายวินัย  บุปผา
3. เด็กชายสุริยัน  เงินสวัสดิ์
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กชายสถาพร  มัคคะดี
2. เด็กชายสุริยันต์  นามบุตรดี
 
1. นางวิไลพรรณ  แสนศิริ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 1. เด็กหญิงชญาฎา  หงษ์วะชิน
2. เด็กหญิงชญานุตน์  เฉลิมลักษณ์
3. เด็กหญิงบุษกร  ศรีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงปณิตา  เตียวบู๊
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  กอชาลี
6. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  คำบาล
 
1. นางฉวีวรรณ  อมรโยธิน
2. นางสุนันทา  โกธา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษาเลิศ
2. เด็กชายทศพล  สุทินประภา
3. เด็กหญิงปานรวี  คำบุบผา
4. เด็กหญิงรสสุวรรณ  บัดสาคำ
5. เด็กหญิงวรรณิภา  เขียวผม
6. เด็กหญิงอาริษา  หมุนรี
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เนตรคำ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมภินันท์
3. เด็กหญิงอันธิกา  วัลลานนท์
 
1. นายณรงค์  นิยมสุข
2. นางสุภารัตน์  นิยมสุข
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  ช่วยศรีนวล
2. เด็กชายพีรศักดิ์  เดชาธนไพบูลย์
 
1. นางสาวณัชชานันท์  โชคกิตติธนานันท์
2. นางลิปิการ์  สมพร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 1. นายภาณุพงศ์  ผาสุข
2. นายสุรศักดิ์  ศรีสอาด
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงณัฐติรัตน์  พามา
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วงษ์กระนวน
3. เด็กหญิงศิรินญา  ลุนอิน
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
2. นางโศจิภา  สิงห์ลา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1. เด็กชายรุ่งวิทย์  สันติมุนินทร์
2. เด็กหญิงเก็จมณี  ภาษิต
 
1. นางจุรีรัตน์  ขุมทรัพย์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงบุษกร  พรมมี
2. เด็กหญิงปานขวัญ  คงกูล
3. เด็กหญิงวรรณพร  มีสม
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนวรัตน์   สุระถา
2. เด็กหญิงสโรชา   แสงครุฑ
 
1. นางสาวจิตรี  สืบทิม
2. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณายุทธ  จุลไชย
2. เด็กชายพิชิต  เพ็ชรวงค์ษา
3. เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  สวัสดิ์มาก
 
1. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
2. นางสาววกรธิมา   นงค์จิตร์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 1. เด็กชายทวีชัย  ตันเจริญ
2. เด็กชายธนดล  พุทธเจริญ
3. เด็กชายสุรเกียรติ  ดีประสิทธิปัญญา
 
1. นางชวาลา  โพธิ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกัญจิรา   ศรีฟ้า
2. เด็กหญิงปรินดา   พัจนา
3. เด็กหญิงวิภาดา   ไฟจัตุรัส
 
1. นางสาวกรรวีณ์   ไชยลาภ
2. นางทิพรัตน์   วินิจฉัย
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 1. นางสาวมาลิสา  ปะวันโน
2. นางสาววรดา  ใจมา
 
1. นายพงศธร   วิสูตรศักดิ์
2. นายเกษม  สนพนาวรรณ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงชลาลัย    แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายชานนท์   มูและ
3. เด็กหญิงประภาพรรณ    บัวลอย
 
1. นายปัญญา    เต็มจิตร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงนฤมล   เพ็ชรเปรียม
2. เด็กหญิงพรรดา   ตันสันเทียะ
3. เด็กหญิงมินลดา   ชันษา
 
1. นางวรลักษณ์   ใจบุญ
2. นางสาวสมจิตร   คะเสนา
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กชายธนชาติ   โฉมเฉิด
2. เด็กชายมนตรี   ลันดา
 
1. นางวรลักษณ์   ใจบุญ
2. นางสาวสมจิตร   คะเสนา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงทองจันทร์  พูลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวธรรศญา  แก้วอาสา
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เนตรนัตตา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีพร
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นะชิโต
 
1. นางปณิตา  ปิ่นกุล
2. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายธเนศ  จักขุจันทร์
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อจาด
 
1. นางญาณี  อึงสวัสดิ์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติภพ  นพศิริ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
3. เด็กหญิงสายทอง  ทวีการ
 
1. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง
2. นางอนงค์  สียา
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 1. นายภานุพงศ์  ผาสุข
2. เด็กชายสุนทร  รังษี
3. นางสาวอัฐภิญญา  บัวพุทธ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญวงศ์
2. เด็กชายอัศนี  สนิทใจรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรุตม์  นามมนตรี
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ป้องขาว
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุทัยศรี
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พรหมสถิตย์
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิชา   สีนาค
 
1. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พรมสามสี
 
1. นางสาวเพลินจิตร  ตอรัมย์
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มพวง
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
168 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนันทนา  อิ่มเติม
 
1. นายรุ่งเพชร  พรทิพย์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 1. เด็กหญิงลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางวันดี  ศิริเพ็ญ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวขวัญฤดี  สุดชื่น
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  อรสุนทร
 
1. นางสาวศศิธร  หงษ์ศรี
 
172 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสิริยากร  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวลักขณา  สิมแสน
 
173 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงบุษกร   โกสุม
2. เด็กหญิงวาสนา   นามมูลตรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   พลแสน
4. เด็กหญิงเอมิกา    น้อยหาด
5. เด็กหญิงไอลดา   โพธิ์ขำ
 
1. นางสาวชัยยาพร  ศิริเวช
2. นางสาวชัยยาพร  ศิริเวช
 
174 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 1. เด็กชายเนติภูมิ  จรพิภพ
 
1. นางกิรณา  ตัญญะสิทธิ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กหญิงชนมาศ   โยงรัมย์
2. เด็กชายนพเก้า   เพิ่มพูล
3. เด็กชายปริญญา   ธาตุเสียว
4. เด็กหญิงระพีพรรณ   ทองฤทธิ์
5. เด็กชายอดิศักดิ์   นาโพตอง
6. เด็กชายไตรภพ   จุดงาม
 
1. นางสาวนวลจันทร์   เชาว์วิชารัตน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์   ทิพฤาตรี
3. นางสาวรื่นหทัย   แสงมา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายกติกา  ณะวงษ์
2. เด็กชายจีรภูมิ  รุ่งสันเทียะ
3. เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เติบ
4. เด็กชายพัทธพล  อิ่มอารมณ์
5. เด็กชายภรดร  ศรีเกษม
6. เด็กชายสุรพงษ์  ฉิ่นตระกูล
 
1. นายจุมพล  สมบัติทิพย์
2. นางทรรศวรรณ  เจริญสุข
3. นางสาวนันทวัน  สุทธโร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะพารัมย์
2. เด็กชายจักรพงศ์  พรมบุตร
3. เด็กชายจักรวาล  ชัยพินิจ
4. เด็กชายนรินทร์  แข้ธาตุ
5. เด็กชายนฤเบศร์  วิรัมย์
6. เด็กชายปัญญา  เสาทอง
7. เด็กชายวายุ  ยองรัมย์
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นายวะสินต์  ดอกยี่สุ่น
3. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงดารุณี  เย้ยรัมย์
2. เด็กชายปราโมทย์  วงษ์มณี
3. เด็กหญิงปิยะดา  เขียนงิ้ว
4. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สระแก้ว
5. เด็กชายเทวัญ  ต่อกำไร
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นายไพรัตน์  นฤภัย
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่    
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กหญิงกันตา  ตมสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนชม
3. เด็กหญิงอริศรา  อินมาตย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ไชบฤทธิ์
2. นางสาวสมร  ชิโนรักษ์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจงรัก   โกนา
2. เด็กหญิงชาลิสา   ฤทธิวงษ์
3. เด็กหญิงหญิง   พัทยา
 
1. นางสาวจริยา   ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงปริชญา   ไอยลา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   เมฆขุนทด
 
1. นางสาวชัยยาพร  ศิริเวช
2. นายวิระ  หาดขุนทด
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายจักรินทร์  ภู่อร่าม
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  คำภานนท์
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
2. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายจิรายุ   สืบมา
2. เด็กชายนพฤทธิ์   ตันสงวน
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. นางสาวเมธาวี  ทองพา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กหญิงพรสุดา  จันทหลุย
2. เด็กชายโชคชัย  นนท์สิงห์
 
1. นางสาวปนัสยา  วรรณทอง
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงพรทิพา   พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงรัตนาพร   นรินนอก
 
1. นางกุสุมา   ลอยฟ้า
2. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริกุล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชินนาผา
 
1. นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายศุภกิจ  ยะอนันต์
 
1. นายวัฒนา  แจ่มใส
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประคองสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ช้าชำนาญ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทผล
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ   1. นางเรณู  ธำรงศรีสกุล
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรมศรี
 
1. นางสมศรี  พงจรูญ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโรง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ฤกษ์หริ่ง
 
1. นางสาววรรณลักษณ์  นุชธิสาร
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายกมลภพ  ภูจำนงค์
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ณีวงศ์
3. เด็กชายพงศธร  กัณหา
 
1. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมศรี
2. เด็กชายอดุลวิทย์  เอี่ยมกำเนิด
 
1. นางสมศรี  พงจรูญ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายขวัญชัย  สังอ่อนดี
2. เด็กหญิงสริตา  นนทอุบล
 
1. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    พละศักดิ์
2. เด็กชายภูริเดช  ศรีจันทร์
3. เด็กชายอนุชา  สวัสดิกุล
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวไพลิน  องอาจ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทรารักษ์
2. เด็กชายเหมวิทย์  ศิลารัตน์
 
1. นางกฤษณา  คำพีระ
2. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายทนาธร  วนกลาง
2. เด็กชายธีรโชติ    เลยไธสง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุดตรีภัค
 
1. นายสมชาย    พริกเทศ
2. นางอนัฐดา   พริกเทศ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายธีรโชติ   เลยไธสง
2. เด็กชายนรพนธ์   ชื่นบุญ
3. เด็กชายวิสิษฐ์พล   กอกน้อย
 
1. นายสมชาย   พริกเทศ
2. นางอนัฐดา    พริกเทศ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงอรัญญา   ไพโรจน์
 
1. นางสาวไพลิน  องอาจ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายวรพล  แตะยา
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายอภิชัย  สนเจริญ
 
1. นางสมศรี  พงจรูญ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร
 
1. นายวินัย  น้อยจินดา
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยมพานไพ่
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายสมพงษ์   เข็มมา
 
1. นายบุญชอบ  อรุณรัมย์
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงธนภัทร  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุขทองดี
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงนวลวรรณ์  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงพิมพ์พารัตน์  บุตรดีวงษ์
3. เด็กหญิงวราธร  พรมพิทักษ์
 
1. นางยมลภัทร  พละสาร
2. นางวิเวียน  นาวินโพธิ์ทอง
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทองลาย
2. เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์สงคราม
3. เด็กหญิงวราลี  ศรีบุญจันทร์
 
1. นายมานัส  กฤษณา
2. นางสุรภี  กฤษณา