หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางระพีพัฒน์ ปานทองครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ประธาน
2. นางเต็มใจ มณีโชติครู โรงเรียนวัดไก่จ้นกรรมการ
3. นางสาวอารมย์ ผุดผ่องครู โรงเรียนกลางคลอง ๒๗เลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิภา ทองเกษรครู โรงเรียนวัดศรีประชาประธาน
2. นางวาสนา ผดุงรสครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)กรรมการ
3. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง เรืองเกษมครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธาน
2. นางสาวอัธยา เฉลยทรงครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
3. นางเพียงขวัญ สาทสินธุ์ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางประเทือง ศรีโชติครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางสาวรัตนา ผลภาคครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสุนันทา ศรีสุวรรณครู โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ดีวงษาครู โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายกล้าณรงค์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดบ้านหีบเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรังรอง สมบุญครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางปราณี ธาราวุฒิครู โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
3. นางฉวี สูงใหญ่ครู โรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นายดิเรก มากผาสุกครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินดา พรประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธาน
2. นางพวงรัตน์ ถุงสุวรรณครู โรงเรียนวัดภาชีกรรมการ
3. นางวิไล บุญแท้ครู โรงเรียนวัดคานหามเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนฤมล นวลแสงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองประธาน
2. นางเสวย กล่ำประเสริฐครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นางโสภา เดชศรีครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจิรวรรณ กระแสร์คุปต์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางอุไร งามโรจน์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวมาลี เฉลิมวัยครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุษกร แข็งงานครู โรงเรียนวัดนนทรีย์เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ แจ่มจำรัสครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางกาญจนา กิจสมโภชน์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางวรารัตน์ โคตรสมบัติครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์ครู โรงเรียนวัดโคกช้างเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโนครู โรงเรียนวัดตาลเอนประธาน
2. นางมานิจ สมจิตร์ครู โรงเรียนวัดสุคันธารามกรรมการ
3. นางประภัสสร โพธิ์วรรณครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอุ่นเรือน กล้ายประยงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพัสวี จริตธรรมครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางเพียงเดือน เหมือนประสาทครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางจินตนา รัชนีกรครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์กรรมการ
3. นางสาวฉวี ศรีกล่ำครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางกาญจณา ศรีมงคลครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ประธาน
2. นางอุไร จันทราวุฒิครู โรงเรียนวัดบึงกรรมการ
3. นางศุภนิจ เชาว์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอารี แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายทองดี ทองทาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
4. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ พลเสนครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
7. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
9. นางสาวรศินา ช้างเนียมครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอารี แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายทองดี ทองทาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ พลเสนครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
6. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
8. นางสาวรศินา ช้างเนียมครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารี แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายทองดี ทองทาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ พลเสนครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
6. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
8. นางสาวรศินา ช้างเนียมครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธาน
2. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
3. นายเสรี ตั้งเจริญครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ วรรณสุขครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางอัจฉรา ถึงสุขครู โรงเรียนวัดทางกลางเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธาน
2. นายธีระวัฒน์ สุขีสารครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายวิหาร กุลโกวิทย์ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ)ประธาน
2. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชรครู โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์กรรมการ
3. นางสาวชาลินี ทองใบครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ วรรณสุขครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ)ประธาน
2. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชรครู โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์กรรมการ
3. นางสาวชาลินี ทองใบครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ วรรณสุขครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธาน
2. นางอารี แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สุขีสารครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทองดี ทองทาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นางสาวรศินา ช้างเนียมครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
8. นายวิหาร กุลโกวิทย์ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเสรี ตั้งเจริญครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวพรพนา บัญฑิโตครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ พลเสนครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
13. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
14. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
16. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
17. นางอัจฉรา ถึงสุขครู โรงเรียนวัดทางกลางเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธาน
2. นางอารี แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สุขีสารครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทองดี ทองทาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นางสาวรศินา ช้างเนียมครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
8. นายวิหาร กุลโกวิทย์ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเสรี ตั้งเจริญครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวพรพนา บัญฑิโตครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ พลเสนครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
13. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
14. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
16. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
17. นางอัจฉรา ถึงสุขครู โรงเรียนวัดทางกลางเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสำรวย พันธุรัตน์ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธาน
2. นางอารี แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สุขีสารครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางทองดี ทองทาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
5. นางสาวรศินา ช้างเนียมครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
8. นายวิหาร กุลโกวิทย์ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเสรี ตั้งเจริญครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวพรพนา บัญฑิโตครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ พลเสนครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
13. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
14. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
16. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่งกรรมการ
17. นางอัจฉรา ถึงสุขครู โรงเรียนวัดทางกลางเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ กุลโพสพครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นายสุชาติ เหมหอมครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
3. นายสมาน ทองนพครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
4. นางแน่งน้อย หลีนวรัตน์ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
5. นางจารุวัณณ์ คงสุขครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่งสง่าศิษย์อุปถัมภ์)เลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ แพรดำครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสมร บุญวัฒน์ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส นาแซงครู โรงเรียนวัดผดุงธรรมกรรมการ
4. นางสุรีย์ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
5. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ผดุงรสครู โรงเรียนวัดประมุงประธาน
2. นางสาวพรรทิพา ฮวบลอยฟ้าครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
4. นางวาสนา สุดใจประภารัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางกัญชุลี ศรีนวลนัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางชุติมา ตันติวัฒน์ครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์กรรมการ
7. นางกัญญารัตน์ เมืองมั่นครู โรงเรียนวัดไผ่เลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ครู โรงเรียนหนองไม้ซุงประธาน
2. นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ)กรรมการ
3. นางชนิดา วงค์เพ็ชรครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ พุ่มฉัตรครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงประธาน
2. นางเสาวภา หนูหล้าครู โรงเรียนประตูชััยกรรมการ
3. นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์ครู โรงเรียนบ้านลำแดงเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวัชระ จงสุขสวัสดิ์ครู โรงเรียนประตูชััยประธาน
2. นางขวัญชีวา ศิริโชติครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ จำนงวุฒิครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
4. นางรัชดา ทองสุขครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ โล่ทองครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางสาวศิริมนัส ขันทนิตท์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวสุทิน ศรีทองทาครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการ
4. นางสาวพิราภรณ์ สุภาโสตครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางปราณี พูนพิพัฒน์ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมเลขานุการ
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัยศรี พลทีครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธาน
2. นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางสาวลำพันธ์ ลาภทวีครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ พุฒิมณีครู โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญประธาน
2. นายตระกูล วงษาครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นายสมชาย พูลเจริญครู โรงเรียนวัดทุ่งมนเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเรไร เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยประธาน
2. นางสาวสิริกร บุษบกแก้วครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นายสุริโย ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายมนู ผดุงรสครู โรงเรียนประมุงประธาน
2. นายธวัชชัย ทองสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายนำไทย ชมภูเจริญครู โรงเรียนวัดหนองนางกรรมการ
4. นายประเสริฐ ผลเกตุครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมนู ผดุงรสครู โรงเรียนวัดประมุงประธาน
2. นายธวัชชัย ทองสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายประเสริฐ ผลเกตุครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนำไทย ชมภูเจริญครู โรงเรียนวัดหนองนางกรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมนู ผดุงรสครู โรงเรียนวัดประมุงประธาน
2. นายธวัชชัย ทองสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายนำไทย ชมภูเจริญครู โรงเรียนวัดหนองนางกรรมการ
4. นายประเสริฐ ผลเกตุครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปีติพล ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธาน
2. นางวิภา รอดทุกข์ครู โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
4. นางยุพา อรรถานิธีครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมกรรมการ
5. นางการีมา วันเอเลาะครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒เลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปีติพล ศรีสิงห์ครู โรงเรียนวัดลำพระยาประธาน
2. นางวิภา รอดทุกข์ครู โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เสนากลางครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
4. นางยุพา อรรถานิธีครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมกรรมการ
5. นางการีมา วันเอเลาะครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวาสนา ผดุงรสครู โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)ประธาน
2. นางสมลักษณ์ แรงกสิวิทย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาววรรณฤดี รุ่งจรัสพันธ์ครู โรงเรียนวัดปากกรานเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สุภสุขครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรมประธาน
2. นายเสมา สุริยากุลครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางสมทรง ภุมรินทร์ครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ประสพวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคประธาน
2. นางจีรนันท์ มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นางอรุณ ธรรมพิธีครู โรงเรียนวัดไทรงามเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ เกลาเทียนครู โรงเรียนวัดตูมประธาน
2. นางมาลัย ตรียศครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นางมยุรี ตะปะสาครู โรงเรียนวัดพระญาติการามเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพเยาว์ ชาตินันท์ครู โรงเรียนวัดหนองน้ำส้มประธาน
2. นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐครู โรงเรียนสุคันธารามกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ จุรินทรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดา ศิลธรครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารประธาน
2. นางกุลภรณ์ สะแกทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางมยุรา สัมมาคามครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิตติ กษิดิษครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางสุกัญญา โพธิ์แจ้งครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายศรัณ วงค์สารภีครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไก่เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายกิตติ กษิดิศครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางสุกัญญา โพธิ์แจ้งครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายศรัณ วงค์สารภีครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไก่เลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย อริยเกศมงคลครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธาน
2. นางจิรกานต์ สุขรเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นางสาวสนธยา สระบัวครู โรงเรียนอินกัลยาเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย อริยเกศมงคลครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธาน
2. นางจิรกานต์ สุขรเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นางสาวสนธยา สระบัวครู โรงเรียนอินกัลยาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐชัยครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ประธาน
2. นางสาวยุพา ขำสง่าครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทินครูผู้ช่วย โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงค์เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมณี ลาภบรรเทิงครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธาน
2. นางพัชรี ชัยสุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวรรณา หมื่นอนันต์ครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา เจียมจิตร์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอำคา แดงนกขุ่มครู โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นางรัชนี ศรีวิสรณ์ครู โรงเรียนวัดตะโหนดเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกำไล นิลพาณิชย์ครู โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)ประธาน
2. นางสาวอัญชลี โชติสังข์ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ สังข์ประไพครู โรงเรียนวัดหนองน้ำส้มเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสำเนา เฟื่องฟุ้งครู โรงเรียนวัดนางคุ่มประธาน
2. นางอำนวย สังฆบุญครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถานครู โรงเรียนวัดสุเมธเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีประไพ บุญเสนาครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธาน
2. นางจินตนา ชาติบัวหลวงครู โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางศรีพรรณ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านหีบเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุลี รุ่งพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโหนดประธาน
2. นางรุ่งอรุณ หามนตรีครู โรงเรียนวัดเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางจรุญศรี จรจำรัสครู โรงเรียนวัดนางคุ่มเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระ ดร.มหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธอาจารย์ภาควิชาพุทธศานา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประธาน
2. นายสุพจน์ ชาตินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นายทรงพล แสงทองครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระ ดร.มหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธอาจารย์ภาควิชาพุทธศานา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประธาน
2. นายสุพจน์ ชาตินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นายทรงพล แสงทองครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุมิต อัมพวาครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นายจำลอง ดำขำครู โรงเรียนวัดเสาธงเก่ากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
4. นางชุลีภรณ์ อรรถนิทธิ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
6. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุมิต อัมพวาครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นายจำลอง ดำขำครู โรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
4. นางชุลีภรณ์ อรรถนิทธิ์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
6. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธาน
2. นายนิพนธ์ ชื่นขำครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุ่มทรัพย์ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นายภิญโญ แย้มศรีครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (อนุกูลสังฆกิจ)กรรมการ
5. นายกาญจนะ เกษแก้วครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
6. นายปราโมทย์ แต้เจริญไชยครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ประธาน
2. นายนิพนธ์ ชื่นขำครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุ่มทรัพย์ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นายภิญโญ แย้มศรีครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (อนุกูลสังฆกิจ)กรรมการ
5. นายกาญจนะ เกษแก้วครู โรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
6. นายปราโมทย์ แต้เจริญไทยครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ สรรเสริญครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญประธาน
2. นายปรีดา ปุณเวศครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมกรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์สวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)กรรมการ
4. นายเอกราช หวังซังครู โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
5. นายสุเทพ ผลภาคครู โรงเรียนประตูชััยเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ไทยสงครามครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ)ประธาน
2. นางกรรณิกา ฟองสินธุ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสอิ้ง ธาราทรัพย์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
5. นายไมตรี พรหมภักดีครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ประธาน
2. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์ครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยครู โรงเรียนวัดดอนพุดซาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ประธาน
2. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์ครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยครู โรงเรียนวัดดอนพุดซาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ประธาน
2. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์ครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยครู โรงเรียนวัดดอนพุดซาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ แตงชาติข้าราชการบำนาญเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ แตงชาติข้าราชการบำนาญเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธาน
2. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ แตงชาติข้าราชการบำนาญเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุริยนต์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญประธาน
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดสะแกเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ฉนำกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธาน
2. นายเสน่ห์ โพธิ์กระจ่างครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธาน
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธาน
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธาน
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารประธาน
2. นางศิรินันท์ จุลวรรณครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมกรรมการ
3. นายปัณณธร ญาณธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรานนกเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายครู โรงเรียนวัดปรีดารามเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายครู โรงเรียนปรีดารามเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้างประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายครู โรงเรียนวัดปรีดารามเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธาน
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธาน
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธาน
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตครู โรงเรียนวัดสำมะกันประธาน
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตครู โรงเรียนวัดสำมะกันประธาน
2. นายพิเศษ หงษ์สร้อยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตครู โรงเรียนวัดสำมะกันประธาน
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ครู โรงเรียนวัดสำมะกันประธาน
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธาน
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธาน
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประภาส เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือประธาน
2. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวจรรยารัตน์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประภาส เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือประธาน
2. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวจรรยารัตน์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมใจ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธาน
2. นางยุพาพร รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นางประภา เงินศรีข้าราชการบำนาญเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมใจ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธาน
2. นางยุพาพร รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นางประภา เงินศรีข้าราชการบำนาญเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยมประธาน
2. นายธีระ ผ่องสมรูปครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายเสนอ ลัดดาอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยมประธาน
2. นายธีระ ผ่องสมรูปครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายประเสริฐ หนูจ้อยครู โรงเรียนวัดพระแก้วเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ ตั้งทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้วประธาน
2. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงประไพครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายชาญชัย สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชาย แสงประไพครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายชาญชัย สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงค์สุภาครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงประธาน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรงอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางคนึง ทรงอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบานเย็น บุญธนูครู โรงเรียนวัดสำมะกันเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรงอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบานเย็น บุญธนูครู โรงเรียนวัดสำมะกันเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางคนึง ทรงอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงครู โรงเรียนวัดหนองบัวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงครู โรงเรียนวัดหนองบัวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงครู โรงเรียนวัดหนองบัวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงครู โรงเรียนวัดหนองบัวเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางกัญชลี รื่นพานิชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลายเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานะ ทรงอยู่ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงกรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานะ ทรงอยู่ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงกรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางกัญชลี รื่นพานิชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลายเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมานะ ทรงอยู่ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงกรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานะ ทรงอยู่ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงกรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางกัญชลี รื่นพานิชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลายเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางกัญชลี รื่นพานิชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลายเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ ทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนองประธาน
2. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนองประธาน
2. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุจินันท์ ยอดมณีครู โรงเรียนวัดดอนประดู่ประธาน
2. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
3. นางดวงพร เนคมานุรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุจินันท์ ยอดมณีครู โรงเรียนวัดดอนประดู่ประธาน
2. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
3. นางดวงพร เนคมานุรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชญาดา ปุยอ๊อตครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลประธาน
2. นางสาววราพร ม่วงประถมครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชญาดา ปุยอ๊อตครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลประธาน
2. นางสาววราพร ม่วงประถมครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธาน
2. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธาน
2. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุรพล ดีเลิสครู โรงเรียนวัดแก้วตาประธาน
2. นายภาณุมาศ มายะกฤษณะครู โรงเรียนวัดยมนาตามธรรมกรรมการ
3. นางสาวอธิพร ผาสุขถิ่นครู โรงเรียนวัดสุคันธารามเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ท่าวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ประธาน
2. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการ
3. นายสมชาย ทองเจริญครู โรงเรียนวัดสะตือเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ตรีสิทธิ์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธาน
2. นางบังอร ธงธนานุรักษ์ครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
3. นางพัฒนี โพธิ์ยั่งยืนครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดประธาน
2. นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัสครู โรงเรียนวัดพะยอมกรรมการ
3. นายประทวน คุ้มชั่วครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ศรีประทุมครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
6. นายบุญเกื้อ บุญเตปิณครู โรงเรียนวัดดอนกลางกรรมการ
7. นางสาวศรัญญา ผาเบ้าครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดอุทการามกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ก้อนทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ประธาน
2. นางสาววิไลวรรณ ศรีวิบูลย์รัตน์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางเจือจันทร์ เสาร์ฤกษ์ครู โรงเรียนวัดหนองเครือบุญเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนิรุช เปรมรอดครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรงค์ สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปิยะ ขันธวิธิครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิรุช เปรมรอดครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรงค์ สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปิยะ ขันธวิธิครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางปารณีย์ พานทองครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธาน
2. นางมนชยา สุผลครู โรงเรียนวัดทางกลางกรรมการ
3. นางนิตยา อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดแคเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปารณ๊ย์ พานทองครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธาน
2. นางสาวสมพิศ ประสงค์เงินครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางวรรณา โพธิ์กระจ่างครู โรงเรียนวัดไก่เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ วงค์สารภีครู โรงเรียนวัดไก่ประธาน
2. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายอาทร หาสียาครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ แก้วจุรัตน์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางนภาวรรณ สุขดีครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ)เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิรุช เปรมรอดครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรง สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปิยะ ขันธวิธีครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรุช เปรมรอดครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรงค์ สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายปิยะ ขันธวิธิครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนิ พิมพาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ประธาน
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้งครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสาวณฐพร เปรมกมลพันธ์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นายศักรินทร์ หมื่นรินทร์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้งครู โรงเรียนวัดสฎางค์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประภา พันธ์รักษ์ครู โรงเรียนบ้านข่อยโทนประธาน
2. นางมยุรี เจริญสุขครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นางละเอียด เรืองหิรัญครู โรงเรียนวัดอินกัลยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทองอยู่ มุกสิกชาติครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสุภาพร มหาเทียนครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ไทยคณาครู โรงเรียนวัดสะแกเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธาน
2. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สิริรุจิชาญครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางชนิดา แสวงศิริทรัยพ์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปารณีย์ วรรณบูรณครู โรงเรียนวัดพระญาติการามเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ทองเนื้อแปดครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นายไชยา เมรัตน์ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
4. นายณัฐพล บุญชิ่ววงษ์ครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
5. นางสาวปัทมา สายพร้อมญาติครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
6. นางบังอร แผนพรหมครู โรงเรียนวัดประมุงเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ จันฤๅไชยครู โรงเรียนวัดสะแกประธาน
2. นางวาสนา แพทย์รักษาครู โรงเรียนวัดวงษ์สุวรรค์กรรมการ
3. นางละเอียด เรืองหิรัญครู โรงเรียนอินกัลยากรรมการ
4. นางเรณู ประสงค์เงินครู โรงเรียนวัดนาคเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางฮินดล เดชเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ประธาน
2. นางเพ็ญศรี สุภาพเนตรครู โรงเรียนวัดช้างใหญ่กรรมการ
3. นางสุริยา มงคลครุฑครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตาประธาน
2. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายบรรเจิด จันทร์วิฐีครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
5. นางภาณี สาทสินธุ์ครู โรงเรียนวัดโตนดกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ศิริรุจิชาญครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
8. นายเรืองเดช เนตรนุชครู โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เนตรนุชครู โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)ประธาน
2. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
4. นางปิยาณี น่วมนุ่มครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
5. นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
7. นางกนกรัตน์ ราตรีโชติครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมกรรมการ
8. นางสาวนวรัตน์ งามละออครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
9. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
10. นางกัญญารัตน์ เมืองมั่นครู โรงเรียนวัดไผ่เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติครู โรงเรียนวัดทางกลางประธาน
2. นายชาญณรงค์ เฉลยญาณครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
3. นายพิชัย สุผลครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดประธาน
2. นายธีรวิทย์ ตันติวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายพรภพ ศรีคำครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยผู้อำนวยการโรงเรียนตำหนักเพนียดประธาน
2. นายสุพจน์ ผ่องถ้อยครู โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
3. นายแสวง ลำดับศรีครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงินครู โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ประสพวงค์ครู โรงเรียนวัดประมุงประธาน
2. นางสาวสุชาดา อักษรทิพย์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางณฐา วงษ์ป้อมครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรียา ทองสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธาน
2. นางวันดี อุ่นทรัพย์ครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นางสุกัญญา อุตสาหะครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมครู โรงเรียนวัดทำใหม่ประธาน
2. นายศรัณย์ วงค์สารภีครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. นายสุวิท มหานิยมครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางศศิธร ปลดเปลื้องครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
5. นายเอนก ทองเนื้อแปดครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุไรพร ไม้เลี้ยงครู โรงเรียนวัดสะตือประธาน
2. นางสาวนริศรรา ใบบัวครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณศรครู โรงเรียนวัดบ้านหีบเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบังอร โตยะบุตรครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นายสมโภช ฉุยฉายครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพสิษฐ์ แก้วง้องครู โรงเรียนวัดดอกไม้ประธาน
2. นางสาววีรยา กองสนธิ์ครูผู้ช่วย โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางบุศรินทร์ รังศรัณย์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืนครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สัญญโสภีครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสาวจุฑามาส นาแซงครู โรงเรียนวัดผดุงธรรมกรรมการ
3. นางนันทวรรณ ตั้งอารมณ์ครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ภู่เงินครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
5. นางสาวกนกวลี อุบลวัฒน์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพร ญาณธรรมครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธาน
2. นายสมเชือน อยู่สุขครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นางวริดา นุดตะเคียนครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางคัทลียา นิสะโสกะครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธาน
2. นางสาวลักษิกา พลายเพ็ชร์ครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
3. นางสายสมร โวหารครู โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี มีวุฒิสมครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ประธาน
2. นางเตือนใจ มะปรางหวานครู โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รื่นบุญครู โรงเรียนวัดช้างเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ สุภิมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งประธาน
2. นางสายหยุด อิศรปรีดาครู โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางดาราวรรณ ทิมทองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสาวบุญญาณี หอมสุคนธ์ครู โรงเรียนยอแซฟอยุธยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อิสลามครู โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
4. นางจารุนีล์ กมุททรงครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
5. นางสุภาณี ใจเย็นครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ยเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดงเหนือประธาน
2. นางสุรีย์พร ช่างกลึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นายปกรณ์ วิชัยรัมย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามกรรมการ
4. นายคเณศ แสงจันทร์ครู โรงเรียนแสงทวีปวิทยากรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง เมฆฉายครู โรงเรียนคอตันคลอง 27กรรมการ
6. นางสาวดลนภา ศรีภมรครู โรงเรียนวัดศิวารามกรรมการ
7. นางสาวสมลักษณ์ แก้วโรจน์ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ้านร่อมกรรมการ
8. นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่นครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวจินตนา ท่าสระครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางสาววริษฐา ทรงศักดิ์สุจริตครู โรงเรียนวัดผดุงธรรมกรรมการ
3. นางสาววิสาข์ ขุนศรีจตุรงค์ครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
4. นายนรสิงห์ สุขสมแดนครู โรงเรียนวัดศรีประชาเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางมิรันตี รุ่งศรีครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสีครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวสิริมาส ถาวรโรงเรียนกรรมการ
4. นางจินตนา อรุณเรือง ฮับเบิลครู โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางชฎา เรืองฉายครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางอุไรวรรณ จี่เอี่ยมครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางดลภักษร แสงฉวางครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
4. นายปภพ ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนวัดพนัญเชิงเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวยุพิน คันธทรัพย์ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางสะอาด กลิ่นเกษรครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ชุมภูแก้วครู โรงเรียนวัดลำพระยากรรมการ
4. Mr.Aarron Patoochaiครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นายฉัตรพัฒน์ อุปันครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ กิจติถานนท์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลประธาน
2. นางสาวกมลพร อันทปัญญาครู โรงเรียนวัดหันตรากรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ มกรพฤกษ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. นางสาวจงจิต เลิศวัฒนาพรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา เปรมจิตต์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลประธาน
2. นางนุชนารถ กฤษณะกะรัตน์ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี แสงวงค์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
4. Mr.John Lospusครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สร้อยทองครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ฉวีวรรณครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางสาวธนวรรณ ทองคำสุกครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมารามกรรมการ
3. นางสาวนิพัทธา ศรีสุขครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
4. นางบุบผา รื่นแดนครู โรงเรียนวัดภาชีเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสัจจาภรณ์ พันธ์เรืองครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งประธาน
2. นายรุ่งพัฒน์ ฮวดสามเสนครู โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช บุญจิตรครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ศิริมงคลพิสิษฐ์ครู โรงเรียนประตูชัยเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู สิงห์อุบลครู โรงเรียนวัดอุทัยประธาน
2. นางสุกัญญา อุสาหะครู โรงเรียนวัดบางสงบกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดาครู โรงเรียนละมุดกรรมการ
4. นางจิรายุ บุณยานันต์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัมภาพร เชิดฉายครู โรงเรียนวัดทางกลางประธาน
2. นางทองอยู่ มีมากครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาคครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์กรรมการ
4. นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทร ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ ๒เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางณัฐกฤตา เฉิดบุญเพ็ญครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางบุษกร ชมชูครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวกัญยารัตน์ กลมกล่อมครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
4. นายวิโรจน์ มโนแจ่มครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านางเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางเดือนนภา โชติกวิรัตน์ครู โรงเรียนประตูชัยประธาน
2. นางสาวยินดี พรเกิดมงคลครู โรงเรียนประชาศึกษากรรมการ
3. นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสีครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. นางสาวโศจิรัตน์ บุญซิ่ววงษ์ ครู โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชวิศ มังคลาข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางพิมพ์สุชา จารุมณีครู โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นายอัมพร พุ่มวันเพ็ญครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
4. นางสาวดาธีณี ตาลเพิ่มครู ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอภาชีกรรมการ
5. นายอดุลย์ ศิลรักษาครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศิริ สุภสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่งประธาน
2. นายอยุทธ์ สวนมะม่วงครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายกฤษณะ ฤกษ์ปรีดีครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)เลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ท่าวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ประธาน
2. นางสายหยุด บุญทนิมิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุรชัย กาญจนุประกฤตครู โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นายธวัช บุญชุ่มผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ต่อสติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแดงประธาน
2. นายโสภณ นวลแสงผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
4. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ต่อสติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแดงประธาน
2. นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
3. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ต่อสติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแดงประธาน
2. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์ประธาน
2. นางรังรอง สมบุญครู โรงเรียนวัดพระญาติการามกรรมการ
3. นายชัยพร บัวผันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนองประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารามกรรมการ
3. นายปรีชา เรืองลายครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
4. นายมนัส ทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่งสง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสุดใจ สละตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
6. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดประธาน
2. นายเสน่ห์ ชาติจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายอารี มังกะลังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเพลิงเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายสัญญา เบ้าธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ประธาน
2. นางพนิตา สุขสมแดนครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางอัฉราพร รื่นสดครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
4. นายมณเฑียร รัตนจันทร์ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ พัชรพงษ์ครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางอุบล วรนารถผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหีบประธาน
2. นางสาวจินตนา ท่าสระครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางจีรนันท์ เกิดม่วงครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นางพรพรรณ กิจติถานนท์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สัจจะสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธาน
2. นางอัญชัญ สุนทรานนท์ครู โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ สรัญชาติครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
4. นายกฤษณะ ฤกษ์ปรีดีครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคารประธาน
2. นางอัญชัญ สุนทรานนท์ครู โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ สรัญชาติครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
4. นายกฤษณะ ฤกษ์ปรีดีครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม เลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายเรืองวิทย์ ตรีราชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวประธาน
2. นางเรไร เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวบุปผา สิงหฬครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
4. นางดวงฤทัย มังคลาครู โรงเรียนวัดสะตือเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายเรืองวิทย์ ตรีราชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวประธาน
2. นางเรไร เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวบุปผา สิงหฬครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
4. นางดวงฤทัย มังคลาครู โรงเรียนวัดสะตือเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายรัชพล ฉนำกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่งสง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ฉนำกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่งสง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นายวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนเทพคันธารามประธาน
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนเทพคันธารามประธาน
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฏางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตราประธาน
2. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุงกรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตราประธาน
2. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุงกรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตราประธาน
2. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุงกรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตราประธาน
2. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุงกรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตราประธาน
2. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุงกรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการามประธาน
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมครู โรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธาน
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธาน
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธาน
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธาน
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธาน
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฏางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธาน
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฏางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธาน
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธาน
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธาน
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธาน
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธาน
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุุภา บุญพึ่งครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธาน
2. นางรุจิรัตน์ เจียมจิตศิริพงษ์ครู โรงเรียนประตูชััยกรรมการ
3. นางวิไล แสงทองครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
4. นางกุลนภา ธนัตนันทเดชครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตาเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ แสงดาครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสุภาวรรณ มะสีพันธุ์ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นางจันทรา ผาสุกใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
4. นางเพทาย ปานทับครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พรหมเมศครู โรงเรียนประตูชััยเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางขวัญฤทัย ภู่สาระครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธาน
2. นางสุนิสา เฟื่องศิลป์ครู โรงเรียนวัดผึ่งแดดกรรมการ
3. นางสาวจิระนันท์ ผิวงามครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัวกรรมการ
4. นางสาวฟารีดา การืซอครู โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมพร พันธุรัตน์ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]