หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000131 โรงเรียนกลางคลอง 27 3 5 3
2 000153 โรงเรียนคอตันคลอง 27 6 9 9
3 000146 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 15 45 30
4 000142 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 37 66 43
5 000042 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 4 8 5
6 000121 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 21 66 36
7 000200 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 11 23 19
8 000189 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 4 11 4
9 000058 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 24 49 24
10 000092 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 8 15 12
11 000108 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ 9 15 11
12 000112 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 11 15 15
13 000021 โรงเรียนตำหนักเพนียด 4 11 4
14 000063 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 23 88 38
15 000054 โรงเรียนบ่อแร่ 16 43 26
16 000144 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 3 18 7
17 000173 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 9 21 14
18 000027 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 22 39 30
19 000175 โรงเรียนบ้านคู้คด 12 30 19
20 000162 โรงเรียนบ้านช้าง 0 0 0
21 000111 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 20 45 21
22 000136 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 14 24 18
23 000154 โรงเรียนบ้านลำแดง 23 49 29
24 000135 โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 0 0 0
25 000076 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 0 0
26 000157 โรงเรียนบ้านเป็ด 12 14 13
27 000007 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 0 0 0
28 000053 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 7 18 13
29 000026 โรงเรียนประชาสามัคคี 5 26 12
30 000030 โรงเรียนประตูชัย 103 368 159
31 000022 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 3 9 6
32 000140 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 34 89 57
33 000138 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 5 12 8
34 000017 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 29 67 36
35 000145 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 21 39 22
36 000190 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 9 12 12
37 000010 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 1 1 1
38 000028 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 14 58 28
39 000004 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 0 0 0
40 000160 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 3 8 4
41 000148 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 6 10 9
42 000008 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 2 4 2
43 000171 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 0 0 0
44 000161 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 7 6
45 000001 โรงเรียนวัดคานหาม 28 50 29
46 000078 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 7 4 5
47 000036 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 0 0 0
48 000077 โรงเรียนวัดจอมเกษ 6 19 6
49 000179 โรงเรียนวัดจำปา(อ.ท่าเรือ) 0 0 0
50 000035 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) 7 13 7
51 000025 โรงเรียนวัดช่างทอง 0 0 0
52 000011 โรงเรียนวัดช้าง 5 13 10
53 000018 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ 0 0 0
54 000103 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 1 1
55 000117 โรงเรียนวัดดอนกลาง 1 1 1
56 000043 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 5 11 9
57 000170 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 21 40 33
58 000101 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 29 98 51
59 000033 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 0 0 0
60 000105 โรงเรียนวัดตลาด 4 5 5
61 000181 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0
62 000062 โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิต์วิทยา) 5 9 6
63 000079 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 9 27 17
64 000019 โรงเรียนวัดตูม 4 12 6
65 000041 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก 0 0 0
66 000024 โรงเรียนวัดทรงกุศล 2 2 2
67 000071 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 7 13 9
68 000059 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 4 6 5
69 000082 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 0 0 0
70 000009 โรงเรียนวัดทำใหม่ 4 7 7
71 000056 โรงเรียนวัดทุ่งมน 3 7 6
72 000184 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 6 7 7
73 000198 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 3 7 3
74 000128 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1 2 2
75 000126 โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา 0 0 0
76 000194 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 0 0 0
77 000097 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 0 0 0
78 000089 โรงเรียนวัดนาค 34 86 56
79 000052 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 15 27 23
80 000164 โรงเรียนวัดนางชี 3 5 4
81 000116 โรงเรียนวัดนาอุ่น 18 39 31
82 000061 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 4 7 5
83 000185 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 0 0 0
84 000034 โรงเรียนวัดบัวงาม 22 41 31
85 000186 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 0 0 0
86 000084 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 11 35 21
87 000090 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 9 33 16
88 000048 โรงเรียนวัดบึง 14 35 20
89 000069 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 21 36 21
90 000143 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 33 61 43
91 000066 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 11 31 19
92 000093 โรงเรียนวัดบ้านม้า 24 57 42
93 000163 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 3 7 4
94 000057 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 6 8 7
95 000014 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 26 50 34
96 000096 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 9 21 17
97 000073 โรงเรียนวัดปรีดาราม 14 36 14
98 000012 โรงเรียนวัดปากกราน 1 1 1
99 000193 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 25 65 42
100 000123 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 4 8 4
101 000081 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 19 44 25
102 000029 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 21 58 35
103 000083 โรงเรียนวัดพระงาม 13 27 17
104 000003 โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 2 0 0
105 000013 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 57 175 87
106 000107 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 16 40 23
107 000166 โรงเรียนวัดพรานนก 8 14 12
108 000141 โรงเรียนวัดพะยอม 20 34 29
109 000023 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 11 20 12
110 000114 โรงเรียนวัดภาชี 23 60 36
111 000151 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 13 30 20
112 000075 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 1 1 1
113 000122 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 0 0 0
114 000060 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 15 21 19
115 000099 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
116 000132 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 3 6 3
117 000065 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 11 29 14
118 000070 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 8 13 9
119 000147 โรงเรียนวัดลาดทราย 13 30 22
120 000067 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 5 9 8
121 000149 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 15 45 25
122 000130 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 4 6 5
123 000049 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 9 15 14
124 000113 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร 1 1 1
125 000129 โรงเรียนวัดศรีประชา 24 49 36
126 000080 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 6 10 8
127 000050 โรงเรียนวัดศักดิ์ 0 0 0
128 000051 โรงเรียนวัดศาลาลอย 23 41 35
129 000139 โรงเรียนวัดศิวาราม 14 28 17
130 000037 โรงเรียนวัดสฎางค์ 4 15 8
131 000177 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 14 36 24
132 000020 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 13 9
133 000150 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 45 109 73
134 000040 โรงเรียนวัดสะตือ 6 14 10
135 000155 โรงเรียนวัดสะแก 21 40 34
136 000169 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 3 8 6
137 000046 โรงเรียนวัดสามเรือน 7 13 11
138 000072 โรงเรียนวัดสำมะกัน "เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง" 0 0 0
139 000134 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 16 59 22
140 000187 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 3 8 6
141 000124 โรงเรียนวัดหนองนาง 1 3 2
142 000174 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 6 22 9
143 000118 โรงเรียนวัดหนองบัว 12 26 18
144 000125 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 6 4
145 000127 โรงเรียนวัดหนองเป้า 4 6 6
146 000176 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 20 31 22
147 000201 โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว 0 0 0
148 000032 โรงเรียนวัดหันตรา 13 41 16
149 000115 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 7 34 11
150 000039 โรงเรียนวัดหัวหิน 4 13 5
151 000137 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 15 50 32
152 000095 โรงเรียนวัดอินกัลยา 4 24 9
153 000119 โรงเรียนวัดอุทการาม 1 1 1
154 000172 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 10 21 13
155 000191 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 3 5 3
156 000006 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0
157 000087 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 9 55 15
158 000197 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 0 0 0
159 000120 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 29 79 47
160 000183 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 0 0 0
161 000045 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 0 0 0
162 000086 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ 2 2 2
163 000068 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 7 12 9
164 000102 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 7 12 8
165 000091 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 6 33 15
166 000044 โรงเรียนวัดแค 10 12 11
167 000098 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 0 0
168 000109 โรงเรียนวัดโคกกรวด 0 0 0
169 000178 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 33 101 45
170 000158 โรงเรียนวัดโคกมะยม 5 7 5
171 000110 โรงเรียนวัดโคกสังข์ 0 0 0
172 000168 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 3 8 5
173 000156 โรงเรียนวัดโตนด 1 3 2
174 000085 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 0 0 0
175 000180 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 14 34 17
176 000196 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
177 000182 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 33 67 44
178 000192 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
179 000094 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 16 4
180 000064 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 6 10 8
181 000188 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 21 32 22
182 000167 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 9 19 16
183 000100 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 0 0 0
184 000047 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 8 18 13
185 000074 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 2 3 2
186 000015 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 57 185 101
187 000106 โรงเรียนวัดไก่ 4 7 4
188 000038 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) 15 31 23
189 000195 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 10 14 12
190 000005 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 6 16 11
191 000165 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 2 2
192 000002 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 2 6 4
193 000152 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 10 18 15
194 000016 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 9 18 15
195 000133 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 12 33 13
196 000055 โรงเรียนหนองขนาก "ตุรงค์เรือง" 0 0 0
197 000031 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 59 134 82
198 000159 โรงเรียนเชาวน์วัศ 2 16 5
199 000250 โรงเรียนเพิ่มพื่อทดบสอบการส่งข้อมูล 0 0 0
200 000199 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 17 28 25
201 000221 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 11 21 13
202 000222 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 4 10 4
203 000235 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0
204 000223 โรงเรียนบวรวิทยา 20 56 20
205 000230 โรงเรียนประชาศึกษา 16 48 26
206 000228 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 17 46 26
207 000225 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 24 35 31
208 000231 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 32 120 66
209 000219 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 7 35 13
210 000220 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
211 000238 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
212 000227 โรงเรียนอนุบาลรัตนนันท์ 0 0 0
213 000239 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
214 000218 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
215 000224 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 14 22 15
216 000237 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 11 19 14
217 000233 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา 0 0 0
218 000234 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0
219 000232 โรงเรียนเปรมฤทัย 19 70 34
220 000226 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 35 81 38
221 000229 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 0 0 0
222 000236 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0
223 000243 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 8 20 8
224 000244 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ 13 24 20
225 000249 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 6 22 6
226 000247 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย 8 23 8
227 000246 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 0 0 0
228 000242 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 8 11 8
229 000248 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1 1 1
230 000245 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 2 4 2
231 000241 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 17 38 21
232 000240 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 0 0 0
รวม 2298 5621 3330
8951

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]